Docstoc

ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 1409

Document Sample
ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 1409 Powered By Docstoc
					1st International Congress                              1
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
Αγαπηηοί ΢ςνάδελθοι,

Σν Δξγαζηήξην Φπζηνινγίαο Αλαπαξαγσγήο - Σερλεηήο Γνληκνπνίεζεο ηνπ Ηαηξηθνύ
ηκήκαηνο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο ζαο θαισζνξίδεη ζην 1ν Γηεζλέο
΢πλέδξην Τπνβνεζνύκελεο Αλαπαξαγωγήο ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε κε ζέκα: ’’Highlights
in Assisted Reproduction’’, ζηηο 14 και 15 ΢επηεμβπίος 2002.
Οη ζπλερείο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο Τπνβνεζνύκελεο Αλαπαξαγσγήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
αλάγθε ζπλερνύο ελεκέξσζεο ησλ Μαηεπηήξσλ-Γπλαηθνιόγσλ, Οπξνιόγσλ, Βηνιόγσλ θαη
όισλ όζσλ εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο ππνβνεζνύκελεο αλαπαξαγσγήο ήηαλ ην θίλεηξν γηα
ηε δηνξγάλσζε απηνύ ηνπ ΢πλεδξίνπ.
Ζ Θεκαηνινγία ηνπ ζπλεδξίνπ έρεη ζρεδηαζηεί πνιπδηάζηαηα θαη πνιπεπίπεδα κε ζπκκεηνρή
δηαθεθξηκέλσλ Διιήλσλ θαη μέλσλ Καζεγεηώλ κε πνιπεηή εκπεηξία θαη γλώζεηο ζην ρώξν
ηεο Τπνβνεζνύκελεο Αλαπαξαγσγήο.
Σν Δπηζηεκνληθό πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο, δηαιέμεηο θαη ειεύζεξεο
αλαθνηλώζεηο.
Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή θηινδνμεί λα πξνζθέξεη πςεινύ επηζηεκνληθνύ επηπέδνπ
πξόγξακκα, θαζώο θαη επράξηζηεο θνηλσληθέο εθδειώζεηο θαη πεξηεγήζεηο ζηα αμηνζέαηα ηνπ
όκνξθνπ Έβξνπ.
΢θνπόο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ε αληαιιαγή ηδεώλ, απόςεσλ θαη εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ. Σν
ζπλέδξην είλαη αθηεξσκέλν ζηε κλήκε ηνπ θαζεγεηή Otmar Bauer πνπ ζθνηώζεθε ζε
αεξνπνξηθό αηύρεκα ακέζσο κεηά ηελ επηηπρή έλαξμε ηνπ πξώηνπ θέληξνπ εμσζσκαηηθήο
γνληκνπνίεζεο ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο – Θξάθεο.
 Σν ΢πλέδξην πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε, ζην ζπλεδξηαθό θέληξν ηνπ
μελνδνρείνπ „‟Thraki Palace‟‟, ην νπνίν είλαη έλα λεόδκεην ζπγθξόηεκα πέληε αζηέξσλ.
Ζ Αιεμαλδξνύπνιε, έδξα ηεο Ηαηξηθήο ΢ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηήκηνπ Θξάθεο,
πξνζθέξεη επθαηξίεο γηα γλσξηκία κε ηελ ηνπηθή παξάδνζε, ηνπο θεκηζκέλνπο βηνηόπνπο ηνπ
Γέιηα ηνπ Έβξνπ θαη ηνπ Γάζνπο ηεο Γαδηάο, θαζώο θαη γηα αλάπαπζε θαη ςπραγσγία ζηηο
παλέκνξθεο παξαιίεο ηνπ Θξαθηθνύ πειάγνπο.
Ζ παξνπζία ζαο θαη ε ελεξγόο ζπκκεηνρή ζαο ζην ζπλέδξην ζηελ Αθξηηηθή Αιεμαλδξνύπνιε
ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ επηηπρία απηήο ηεο ζπλάληεζεο.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο
Νίκορ Κ. Νικολέηηορ

Αναπληπωηήρ Καθηγηηήρ Φςζιολογίαρ Αναπαπαγωγήρ-Σεσνηηήρ Γονιμοποίηζηρ
Δημοκπίηειος Πανεπιζηημίος Θπάκηρ.
Ππόεδπορ ηηρ οπγανωηικήρ επιηποπήρ ηος ΢ςνεδπίος.
1st International Congress                              2
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________

          Αθηέξωκα ζηνλ Καζεγεηή Otmar Bauer
Ο μαθληθόο θαη απξόνπηνο ζάλαηνο ηνπ Καζεγεηή Otmar Bauer ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 2000,
πξνθάιεζε βαζηά ζιίςε θαη αλαζηάησζε ζηνπο πνιινύο ζπλεξγάηεο θαη θίινπο ηνπ.
Δπηζηξέθνληαο ζην Aachen από ηελ Αιεμαλδξνύπνιε, ην αεξνπιάλν πνπ νδεγνύζε
ζπλεηξίβε πξηλ ηελ πξνζγείσζε ηνπ ζηε Βηέλλε. Ο Καζ. Bauer ζπλνδεπόηαλ από ηε Γξ.
Κνξλειία Blasig, ζπλάδειθν Βηνιόγν πνπ εξγαδόηαλ ζην εξγαζηήξην εμσζσκαηηθήο
γνληκνπνίεζεο.
Ο Καζ. Bauer γελλήζεθε ζηηο 27 Απξηιίνπ 1955 θαη κεγάισζε ζηελ πεξηνρή ηεο
Φξαγθθνύξηεο. Από ην 1974 έσο ην 1980 ζπνύδαζε Ηαηξηθή ζην Παλεπηζηήκην Johannes
Gutenberg, ζην Mainz. Σν 1981 απέθηεζε Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ζην ηκήκα Παηδηαηξηθήο
Υεηξνπξγηθήο ζην ίδην εθπαηδεπηηθό ίδξπκα. ΢ε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα θαη γηα πεξίνδν
ηξηώλ εηώλ, ν Καζ. Bauer δηεθπεξαίσζε κηα ζεηξά ηαηξηθώλ πεηξακάησλ ζε δώα. Ζ εξγαζία
ηνπ σο Γπλαηθνιόγνο/Μαηεπηήξαο μεθίλεζε ην 1980.
Ο Καζ. Bauer μεθίλεζε ηελ εηδίθεπζε ηνπ ζηε δεκνηηθή θιηληθή ηνπ Wiesbaden, ππό ηελ
θαζνδήγεζε ηνπ Καζ. Berle. Καηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 1984 – 1987 εμάζθεζε ηελ ηαηξηθή
ζην Πεξηθεξεηαθό Ννζνθνκείν Kondoa, ζηελ θεληξηθή Σαλδαλία.
Ο Καζ. Bauer μεθίλεζε ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα ην 1987 ζην Rhenish
Friedrich Wilhelms Παλεπηζηήκην ηεο Βόλλεο. Ξεθηλώληαο σο βνεζόο ην 1988, ήηαλ ήδε
απζεληία ζηε ζεξαπεπηηθή Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγία. Σν 1991, σο επηθεθαιήο ηαηξόο,
άξρηζε λα δεκνζηεύεη άξζξα πνπ αθνξνύζαλ ηελ Μαηεπηηθή θαη Γπλαηθνινγία.
Σν όλνκα ηνπ είλαη επίζεο ζπλδεδεκέλν κε ηε mini ιαπαξνζθόπεζε θαη ζαιπηγγνζθόπεζε.
Σν 1994 ηνπ αλεηέζε ε ζέζε ηνπ Λέθηνξα ζην Παλεπηζηήκην Rhenish Friedrich Wilhelms.
Αθνινπζώληαο ηνλ Καζ. Diedrich, ν νπνίνο απεδέρζε ηε ζέζε ηνπ Καζ. Γπλαηθνινγίαο θαη
Μαηεπηηθήο ζην Ηαηξηθό Παλεπηζηήκην ηνπ Lübeck, o Καζ. Bauer αλέιαβε ηε ζέζε ηνπ
επηθεθαιήο επηβιέπνληνο ηαηξνύ ζην Lübeck.
Σν 1996 νλνκάζηεθε Καζεγεηήο ζηε βαζκίδα C-3.
Ο Καζ. Bauer έρεη δεκνζηεύζεη πάλσ από 50 πξσηόηππα άξζξα ζε πεξηνδηθά αλαγλσξηζκέλα
ζε εζληθό θαη δηεζλέο επίπεδν, θαζώο επίζεο έρεη ζπκβάιιεη ζηε ζπγγξαθή επίηνκσλ
επηζηεκνληθώλ έξγσλ – γεγνλόο πνπ καξηπξεί ηε κεγάιε επηζηεκνληθή ηνπ εκπεηξία. Μεηαμύ
ησλ πνιιώλ επηζηεκνληθώλ ηνπ θαζεθόλησλ, ήηαλ επηζθέπηεο Λέθηνξαο θαη «Δμσηεξηθόο
Δμεηαζηήο» ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Da-es Salaam ζηελ Σαλδαλία. Σν 1999, καδί κε ηνλ Dr.
Christoph Koesters, ν Καζ. Bauer αλέιαβε ηε δηεύζπλζε ηεο Itertal Clinic ζην Aachen.
Θξελνύκε ηνλ Καζ. Bauer ζαλ κηα εμαηξεηηθή πξνζσπηθόηεηα, θαη ζαλ έλα ηαηξό
αθηεξσκέλν ζηελ θνηλσλία, κε αμηνζαύκαζηε εκπεηξία θαη γλώζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ.
Απόιαπζε ηελ πιήξε εκπηζηνζύλε ησλ αζζελώλ ηνπ θαη ηνλ ηεξάζηην ζεβαζκό θαη
αλαγλώξηζε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ.
1st International Congress                          3
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________

ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ:               ORGANIZED BY:
ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΟ ΦΤ΢ΗΟΛΟΓΗΑ΢         LABORATORY OF
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ΢ – ΣΔΥΝΖΣΖ΢        REPRODUCTIVE PHYSIOLOGY –
ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖ΢Ζ΢,             IVF,
ΣΜΖΜΑ ΗΑΣΡΗΚΖ΢,            FACULTY OF MEDICINE,
ΓΖΜΟΚΡΗΣΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ΢ΣΖΜΗΟ        DEMOCRITUS UNIVERSITY OF
ΘΡΑΚΖ΢, ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ         THRACE, GREECEΤΠΟ ΣΖΝ ΑΗΓΗΓΑ:            UNDER THE ASPICE OF:
- Ελληνικής Μαιεστικής και       - Hellenic Obstetrical and
  Γσναικολογικής Εταιρείας        Gynecological Society
- Ελληνικής Εταιρείας         - Hellenic Society of Fertility and
  Γονιμότητος & Στειρότητος       Sterility
- Ελληνικής Εταιρείας         - Hellenic Society of
  Γσναικολογικής             Gynecological Endocrinology
  Ενδοκρινολογίας
- Ιατρικού Σσλλόγοσ Έβροσ       - Medical Association of Evros
- Μαιεστικής και Γσναικολογικής    - Obstetrical and Gynecological
  Εταιρείας Ανατολικής          Society of East Macedonia-
  Μακεδονίας-Θράκης           Thrace
Σν εμώθπιιν ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη   The cover of the program is kindly
επγεληθή πξνζθνξά ηνπ πεξηνδηθνύ    sponsored by “ORGYN”, the magazine
“ORGYN” γηα ηε θξνληίδα ηεο γπλαίθαο  for woman’s care
1st International Congress                       4
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________

         ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΢ΤΝΔΓΡΗΟΤ
ΕΠΙΣΙΜΟ΢ ΠΡΟΕΔΡΟ΢: ΔΛΔΝΖ ΚΟΝΣΟΛΔΩΝ – ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΠΡΟΕΔΡΟ΢:       ΝΗΚΟ΢ ΝΗΚΟΛΔΣΣΟ΢
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ΢:   ΒΤΡΩΝ Α΢ΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ΢
ΜΕΛΗ:


   ΗΩΑΝ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ΢           ΗΩΑΝ. ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΗΓΖ΢
   ΓΔΩΡΓΗΟ΢ ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ΢          ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ΢ Σ΢ΗΚΟΤΡΑ΢
   ΑΝΝΑ ΔΤΘΤΜΗΑΓΟΤ             ΥΡΖ΢ΣΟ΢ Σ΢ΩΛΟ΢
   ΘΔΟΓΩΡΟ΢ ΛΗΑΛΗΑΡΖ΢           ΖΛΗΑ΢ ΥΑΣΕΖ΢ΑΒΒΑ΢
   ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ΢ ΝΗΚΟΛΑΟΤ           ΝΗΚΟ΢ ΥΟΤΥΟ΢
   ΢ΣΑΤΡΟ΢ ΣΟΤΛΟΤΠΗΓΖ΢        ΑΘΑΝΑ΢ΗΟ΢ ΥΡΤ΢ΗΚΟΠΟΤΛΟ΢
         ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΢ΤΝΔΓΡΗΟΤ
S. AL-HASANI (GERMANY)          Γ. ΚΡΔΑΣ΢Α΢ (GREECE)
M. CAMUS (BELGIUM)            Γ. ΛΟΤΣΡΑΓΖ΢ (GREECE)
C. DEMIREL (TURKEY)           Β. ΛΤΜΠΔΡΖ΢ (GREECE)
K. DIEDRICH (GERMANY)          Θ. ΜΑΝΣΕΑΒΗΝΟ΢ (GREECE)
J.G. GRUDZINSKAS (UK)          Η. ΜΠΟΝΣΖ΢ (GREECE)
W. KUPKER (GERMANY)           Κ. ΠΑΓΚΑΛΟ΢ (GREECE)
A.PELLICER (SPAIN)            Ζ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ΢ (GREECE)
A.RUIZ (SPAIN)              Υ. ΢ΔΓΚΟ΢ (GREECE)
M. SIMOPOULOU (UK)            Ν. ΢ΟΦΗΚΗΣΖ΢ (GREECE)
Α.ΑΘΑΝΑ΢ΗΑΓΖ΢ (GREECE)          Β. ΣΑΡΛΑΣΕΖ΢ (GREECE)
Γ. ΓΑΛΑΕΗΟ΢ (GREECE)           Γ. ΣΟΛΖ΢ (GREECE)
Μ. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ΢ (GREECE)          Η. ΣΕΑΦΔΣΣΑ΢ (GREECE)
Δ. ΓΔΛΖΓΔΩΡΟΓΛΟΤ (GREECE)        Β. ΣΕΗΓΓΟΤΝΖ΢ (GREECE)
Γ. ΚΟΤΣ΢ΟΤΓΔΡΑ΢ (GREECE)
1st International Congress                              5
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
             ΓΔΝΗΚΔ΢ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ΢
 1.  ΣΟΠΟ΢ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ΢ ΢ΤΝΔΓΡΗΟΤ:
   Αιεμαλδξνύπνιε, Ξελνδνρείν Thraki Palace Hotel, 14 – 15 ΢επηεκβξίνπ 2002
2.  ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ - ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ:
   PRC Congress & Travel, Μηραιαθνπνύινπ 102, 115 28 ΑΘΖΝΑ
   ΣΖΛ.: 010-7711673- 7756336 FAX: 010-7711289
   Δ-mail : prc@compulink.gr
3.  ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ:
   Δηδηθνί Ηαηξνί:                    € 60
   Δηδηθεπόκελνη Ηαηξνί- Βηνιόγνη:            € 45
   Ννζειεπηηθό πξνζσπηθό-Μαίεο:          Δίζνδνο ειεύζεξε
   Ζ ζπκκεηνρή κπνξεί λα θαηαβιεζεί πξνζσπηθά ζηελ Γξακκαηεία ηνπ ΢πλεδξίνπ ή
   ζηνλ Αξ. Λνγαξηαζκνύ ALPHA BANK 130-00-2786022730.
   Σν δηθαίωκα ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηα εμήο :
    Παξαθνινύζεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο
    Δίζνδν ζηελ επηζηεκνληθή έθζεζε
    Πξόγξακκα
    Σόκν Πεξηιήςεσλ
    Γεμίσζε Δλαξθηήξηαο Σειεηήο
    Σζάληα - θνλθάξδα - πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο.
4.  ΔΠΗ΢ΖΜΖ ΓΛΧ΢΢Α
   Δπίζεκεο γιώζζεο ηνπ ΢πλεδξίνπ ζα είλαη ε Διιεληθή θαη ε Αγγιηθή. Καηά ηε
   δηάξθεηα ησλ μέλσλ νκηιηώλ ζα ππάξρεη ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε ζηα Διιεληθά θαη
   Αγγιηθά.
5.  ΚΟΝΚΑΡΓΔ΢
   Οη ζπκκεηέρνληεο παξαθαινύληαη λα θνξνύλ ηελ θνλθάξδα γηα ηελ είζνδό ηνπο ζηηο
   ζπλεδξηαθέο αίζνπζεο.
6.  ΠΗ΢ΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖ΢Ζ΢
   Θα δνζεί πηζηνπνηεηηθό παξαθνινύζεζεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ ΢πλεδξίνπ, ηελ
   Κπξηαθή 15 ΢επηεκβξίνπ 2002.
7.  ΓΗΑΦΑΝΔΗΔ΢
   Οη δηαθάλεηεο ζα πξέπεη λα παξαδίδνληαη ζην εηδηθό γξαθείν αξηζκεκέλεο κε ηελ
   επζύλε ησλ νκηιεηώλ, κηα ώξα πξίλ ηελ έλαξμε θάζε ζπλεδξίαζεο.
8.  ΧΡΑΡΗΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ΢ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ΢
   Ζ γξακκαηεία ηνπ ΢πλεδξίνπ ζα ιεηηνπξγεί από ηελ Παξαζθεπή 13 ΢επηεκβξίνπ
   2002, ώξα 17:00 ζην Foyer.
9.  ΔΚΘΔ΢Ζ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ
   Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ΢πλεδξίνπ ζα ιεηηνπξγεί Έθζεζε ζύγρξνλνπ ηερλνινγηθνύ
   εμνπιηζκνύ θαη θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ ζην Foyer ηεο αίζνπζαο «Γεκόθξηηνο».
10.  ΚΛΗΜΑΣΟΛΟΓΗΚΔ΢ ΢ΤΝΘΖΚΔ΢
   Ο θαηξόο ζηελ Διιάδα ην κήλα ΢επηέκβξην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο είλαη δεζηόο
   (23oC) ελώ ην βξάδπ πέθηεη αηζζεηά ε ζεξκνθξαζία.
11.  ΚΟΗΝΧΝΗΚΔ΢ ΔΚΓΖΛΧ΢ΔΗ΢
   Gala dinner, 14 ΢επηεκβξίνπ 2002
   Δθδξνκή ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ, 15 ΢επηεκβξίνπ 2002.
13. ΟΓΖΓΗΔ΢    ΓΗΑ  ΣΖΝ   ΢ΤΓΓΡΑΦΖ    ΠΔΡΗΛΖΦΔΧΝ     ΠΡΟΦΟΡΗΚΧΝ
  ΑΝΑΚΟΗΝΧ΢ΔΧΝ
1st International Congress                               6
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
    Ζ πεξίιεςε πξέπεη λα είλαη δαθηπινγξαθεκέλε ζε ππνινγηζηή, ζε πξόγξακκα word
    κε γξακκαηνζεηξά Arial 10, λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 250 ιέμεηο θαη λα απνζηαιεί
    εθηππσκέλν ζηε θόξκα πεξίιεςεο. Με ην πξσηόηππν πξέπεη λα ζπλππνβιεζνύλ 3
    αληίγξαθα, θαζώο θαη δηζθέηηα κε ην θείκελν ηεο(ησλ) πεξίιεςεο(εσλ).
    Ζ πεξίιεςε ζα πξέπεη λα αθνινπζεί ηελ εμήο ζεηξά: ΢θνπόο, Τιηθά-Μέζνδνη,
    Απνηειέζκαηα, ΢πκπεξάζκαηα. Σν θείκελό ηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζαθέο θαη λα
    πεξηιακβάλεη δόθηκνπο θαη θαζηεξσκέλνπο όξνπο.
    Μεηά ην θείκελν λα θαηαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία, ε δηεύζπλζε ην ηειέθσλν θαη ην Fax
    ηνπ ζπγγξαθέα πνπ ζα παξνπζηάζεη ηελ εξγαζία.
    Οη πεξηιήςεηο ζα ζηαινύλ ζηε δηεύζπλζε ηεο Γξακκαηείαο:
    PRC, Congress & Travel, Μηραιαθνπνύινπ 102, 115 28 Αζήλα.
    ΣΔΛΔΤΣΑΗΑ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ΢ ΠΔΡΗΛΖΦΖ΢:
                  20 ΗΟΤΛΗΟΤ 2002
Οη εξγαζίεο, νη νπνίεο ζα θαηαηεζνύλ, ζα ππνβιεζνύλ ζε θξίζε θαη ζα δεκνζηεπηνύλ ζην
πεξηνδηθό «ΗΑΣΡΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ» ηεο Ηαηξηθήο ΢ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλ. Θξάθεο.

                 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑ

“HOTEL THRAKI PALACE”
Μνλόθιηλν δσκάηην κε πξσηλό              € 78 / εκέξα
Γίθιηλν δσκάηην κε πξσηλό               € 88 / εκέξα

* “ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ASTIR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ΢”
Μνλόθιηλν δσκάηην κε πξσηλό              € 70 / εκέξα
Γίθιηλν δσκάηην κε πξσηλό               € 80 / εκέξα

** “GRAND HOTEL EGNATIA”
Μνλόθιηλν δσκάηην κε πξσηλό              € 75 / εκέξα
Γίθιηλν δσκάηην κε πξσηλό               € 83 / εκέξα

Γηα θξαηήζεηο δσκαηίσλ ζηα παξαπάλσ μελνδνρεία, παξαθαινύκε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ
Γξακκαηεία ηνπ ΢πλεδξίνπ: PRC Congress & Travel ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟ΢ΗΩΝ ΢ΥΔ΢ΔΩΝ,
Μηραιαθνπνύινπ 102, 11528 Αζήλα, ΣΖΛ.(010) 7711673 – 7756336, FAX: (010) 7711289
E-MAIL: prc@compulink.gr
      Σειεπηαία εκεξνκελία γηα θξαηήζεηο δωκαηίωλ : 15 Ηνπλίνπ 2002
Γηα ηελ θξάηεζε δσκαηίνπ απαηηείηαη εμόθιεζε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ησλ
δηαλπθηεξεύζεσλ έσο ηηο 20 Ηνπλίνπ 2002. Οη θξαηήζεηο δσκαηίσλ ζα επηβεβαησζνύλ κόλν
κε ηελ εμόθιεζε ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ. Αθπξσηηθά πέξαλ ηεο εκεξνκελίαο απηήο δελ
επηζηξέθνληαη.

* Σν Ξελνδνρείν Astir Αιεμαλδξνύπνιεο βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 3,5 ρικ (3-4 ιεπηά νδηθώο)
από ην μελνδνρείν Thraki Palace.
** Σν Ξελνδνρείν Grand Hotel Egnatia βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 5 ρικ (6-7 ιεπηά νδηθώο) από
ην μελνδνρείν Thraki Palace.
1st International Congress                              7
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
            ΔΠΗ΢ΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

΢ΑΒΒΑΣΟ, 14 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2002

8.00 - 9.00  Πξνζέιεπζε – Δγγξαθέο
9.00 – 9.30  Έλαξμε – Υαηξεηηζκνί
9.30 – 10.00 Αθιέπωμα ζηον Otmar Bauer


10.00 – 10.30 Εναπκηήπια διάλεξη
       Η. Μπόληεο: ΢εκαζία ηες σδροζάιπηγγας ζηελ σποβοεζούκελε αλαπαραγωγή
       Πξνεδξείν:  Ν. Νηθνιέηηνο


10.30 – 12.00 ΢ηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα: ΔΝΓΟΜΖΣΡΗΧ΢Ζ
Πξνεδξείν:  Η. Μπόληεο
Δηζεγεηέο:  Β. Σδηγγνύλεο: Δλδνκεηξίσζε θαη ππνγνληκόηεηα
       Γ. Πάληνο: Λαπαξνζθνπηθή αληηκεηώπηζε ελδνκεηξίσζεο
       W. Kupker: Νέεο θαξκαθεπηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηε ζεξαπεία ηεο
       Δλδνκεηξίσζεο


12.15 – 12.30 ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ

12.30 – 14.00 ΢ηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα: ΝΔΧΣΔΡΔ΢ ΔΞΔΛΗΞΔΗ΢ ΢ΣΖΝ
ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ
Πξνεδξείν:  Αζ. Υξπζηθόπνπινο
Δηζεγεηέο:  J. G. Grudzinskas: Πξόιεςε ζπλδξόκνπ ππεξδηέγεξζεο: λέεο ζηξαηεγηθέο
       Αληηκεηώπηζεο
       A.Ruiz : Γέθα έηε εκπεηξίαο ζηε δσξεά σαξίσλ: απνηειέζκαηα ζε >5000
       θύθινπο
       S. Al-Hasani: Ζ ππνβνεζνύκελε εθθόιαςε θαη ε αλάπηπμε βιαζηνθύζηεο
       απνηεινύλ ιύζεηο ζηελ απνηπρία εκθύηεπζεο;


14.00 – 16.00 ΜΔ΢ΖΜΔΡΗΑΝΟ ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ
΢ΤΝΔΓΡΗΑ΢Ζ ΠΡΟΦΟΡΗΚΧΝ ΑΝΑΚΟΗΝΧ΢ΔΧΝ
1st International Congress                               8
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________

16.00 – 17.50 ΢ηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα: ΑΝΓΡΗΚΖ ΤΠΟΓΟΝΗΜΟΣΖΣΑ
Πξνεδξείν:  Ζ. Παπαδόπνπινο
Δηζεγεηέο:  Κ. Πάγθαινο: Γελεηηθά αίηηα αλδξηθήο ππνγνληκόηεηαο
       Ζ. Παπαδόπνπινο: Αδσνζπεξκία: ΢ηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο
       Γ. Παπαρξήζηνπ: Αλδξόπαπζε: ππάξρεη ή δελ ππάξρεη;
       Η. Βαθαιόπνπινο: Ζ ζέζε ηνπ αλδξνιόγνπ ζηελ επνρή ηεο ICSI


17.50 – 18.15 ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ


18.15 – 18.35 Διάλεξη
       A. Ros: Πηζαλές επηδράζεης ηωλ αλαηζζεζηοιογηθώλ θαρκάθωλ ζηελ ποηόηεηα
       ηωλ ωαρίωλ
Πξνεδξείν:  Θ. Βνγηαηδάθε
18.35 – 19.50 ΢ηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα:
       ΢ΤΝΓΡΟΜΟ ΠΟΛΤΚΤ΢ΣΗΚΧΝ ΧΟΘΖΚΧΝ
Πξνεδξείν:  Β. Λπκπέξεο
Δηζεγεηέο:  Γ. Σόιεο: Παζνγέλεηα ΢πλδξόκνπ Πνιπθπζηηθώλ Ωνζεθώλ
       Μ. Μαζηξνκελάο: Γηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε
       Η. Σδαθέηηαο: Νέα πξσηόθνιια δηέγεξζεο κε ρακειή δόζε γηα απνθπγή ηνπ
       ζπλδξόκνπ ππεξδηέγεξζεο ζε αζζελείο πςεινύ θηλδύλνπ.
20.00 – 20.30 Διάλεξη
       A. Pellicer: Τπνδεθηηθόηεηα ελδνκεηξίνπ θαη βειηίσζε έθβαζεο ζηελ
       εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε
Πξνεδξείν:  S. Al-Hasani


20.30    Γεμίωζε
1st International Congress                               9
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
ΚΤΡΗΑΚΖ, 15 ΢ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2002


9.00 – 10.00 ΑΝΑΚΟΗΝΧ΢ΔΗ΢ (παξάιιειε ζπλεδξίαζε)


9.00 – 11.00 ΢ηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα: ΗΓΗΑΗΣΔΡΔ΢ ΓΤ΢ΥΔΡΔΗΔ΢ ΢ΣΖΝ
       ΤΠΟΒΟΖΘΟΤΜΔΝΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ
Πξνεδξείν:  Γ. Γαιάδηνο


Δηζεγεηέο:  Μ. Γαληειίδεο: Αλνζνινγία ηεο ππνγνληκόηεηαο – λέεο απόςεηο
       Β. Αζεκαθόπνπινο: Γπλαίθεο κε κηα σνζήθε: έρνπλ κεησκέλεο πηζαλόηεηεο
       ζε πξόγξακκα εμσζσκαηηθήο γνληκνπνίεζεο;
       Απ. Αζαλαζηάδεο: Ζ εθιεθηηθή κείσζε εκβξύσλ ζηηο πνιύδπκεο
       εγθπκνζύλεο κεηά από εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε
       Γ. Λνπηξάδεο: Καθέο απαληήηξηεο ζηελ εμσζσκαηηθή γνληκνπνίεζε
       Ν. Νηθνιέηηνο: Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο ζηελ έθβαζε ηεο εμσζσκαηηθήο
       Γνληκνπνίεζεο


11.00 – 11.30 Διάλεξη
       K. Diedrich: GnRH-αληαγωληζηές ζηελ σποβοεζούκελε αλαπαραγωγή
Πξνεδξείν:  Γ. Σόιεο


11.30 – 11.45 ΓΗΑΛΔΗΜΜΑ


11.45 – 12.15 Διάλεξη
       M. Camus: Προεκθσηεσηηθός έιεγτος αλεσπιοϊδίας ζε γσλαίθες προτωρεκέλες
       ειηθίας
Πξνεδξείν:  A. Pellicer


12.15 – 12.45 Διάλεξη
       ΢εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο Αιεμ/πόιεωο θ.θ. Άλζηκνο:
       Ηζηθά δεηήκαηα ζηελ σποβοεζούκελε αλαπαραγωγή
Πξνεδξείν:  Δ. Κνληνιέωλ – Βαθαινπνύινπ
1st International Congress                             10
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________

12.45 – 14.30 ΢ηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα:
       ΝΔΔ΢ ΠΡΟ΢ΔΓΓΗ΢ΔΗ΢ ΢ΣΗ΢ ΔΡΓΑ΢ΣΖΡΗΑΚΔ΢ ΣΔΥΝΗΚΔ΢
Πξνεδξείν:  J. G. Grudzinskas


Δηζεγεηέο: C. Demirel: Μνξθνινγία πξνππξήλσλ: κηα πξώηκε αμηνιόγεζε ηεο πνηόηεηαο
       ηνπ εκβξύνπ
       Μ. ΢ηκνπνύινπ: Πξνεκθπηεπηηθή δηάγλσζε ρξσκσζσκηθώλ αλσκαιηώλ:
       εμειίμεηο θαη πεξηνξηζκνί ηελ ηειεπηαία πεληαεηία
       S. Al-Hasani: Μηθξνγνληκνπνίεζε κε ζηξνγγπιέο θαη επηκπθεζκέλεο
       ζπεξκαηίδεο: πξέπεη λα θαζηεξσζεί;
       Ν. ΢νθηθίηεο: Αιινγελήο σξίκαλζε ζπεξκαηνθπηηάξσλ


14.30 – 15.00 ΚΛΔΗ΢ΗΜΟ
1st International Congress                               11
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________


    ΠΡΟ΢ΚΔΚΛΖΜΔΝΟΗ ΟΜΗΛΖΣΔ΢ & ΠΡΟΔΓΡΔΤΟΝΣΔ΢

Α. ΑΘΑΝΑ΢ΗΑΓΖ΢     Μαηεπηήξαο – Γπλαηθνιόγνο, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ
            Θεζζαινλίθεο
S. AL-HASANI      Καζεγεηήο Δκβξπνινγίαο, Τπεύζπλνο Δξγζηεξίνπ Δμσζσκαηηθήο
            Γνληκνπνίεζεο, Medical University of Lübeck, Germany
θ.θ. ΑΝΘΗΜΟ΢      Μεηξνπνιίηεο Αιεμαλδξνύπνιεο
Β. Α΢ΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ΢    Λέθηνξαο Φπζηνινγίαο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο

Η. ΒΑΚΑΛΟΠΟΤΛΟ΢     Οπξνιόγνο, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο
Θ. ΒΟΓΗΑΣΕΑΚΖ      Αλαηζζεζηνιόγνο, Γελ. Πεξ. Παλ. Ννζνθνκείν Αιεμ/πνιεο
Γ. ΓΑΛΑΕΗΟ΢       Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο, Γ.Π.Θ.
M. CAMUS        Clinical co-director, Center for Reproductive Medicine, Academisch
            Ziekenhuis Vrije Universiteit Brussel, Belgium
Μ. ΓΑΝΗΖΛΗΓΖ΢      Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παζνινγίαο – Αλνζνινγίαο, Α.Π.Θ.
C. DEMIREL       Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο, Ankara
            Üniversites Ankara, Turkey
K. DIEDRICH       Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο, Medical University of
            Lübeck, Germany
J.G. GRUDZINSKAS    Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο, Department of Obstetrics
            and Gynecology, Reproductive Physiology Laboratory, Barts and The
            London St. Bartholomew‟s Hospital, London, U.K.
Δ. ΚΟΝΣΟΛΔΧΝ –     Καζεγήηξηα Φπζηνινγίαο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο

ΒΑΚΟΛΟΠΟΤΛΟΤ
W. KÜPKER        Μαηεπηήξαο–Γπλαηθνιόγνο, Medical University of Lübeck, Germany
Γ. ΛΟΤΣΡΑΓΖ΢      Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο, Α‟
            Μαηεπηηθή Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηήκηνπ Αζελώλ,
            Ννζνθνκείν Αιεμάλδξα
Β. ΛΤΜΠΔΡΖ΢       Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο Γ.Π.Θ.
Μ. ΜΑ΢ΣΡΟΜΖΝΑ΢     Μαηεπηήξαο – Γπλαηθνιόγνο, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,
            Τπεύζπλνο Κέληξνπ Δμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο
Η. ΜΠΟΝΣΖ΢       Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο, Β‟ Μαηεπηηθή –
            Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Α.Π.Θ., Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν
1st International Congress                                 12
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
 Ν. ΝΗΚΟΛΔΣΣΟ΢        Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Φπζηνινγίαο Αλαπαξαγσγήο –
              Δμσζσκαηηθήο Γνληκνπνίεζεο, Γ.Π.Θ.
 Κ. ΠΑΓΚΑΛΟ΢        Αλ. Καζεγεηήο Γελεηηθήο, Γηαγλσζηηθό Κέληξν Γελεηηθήο, Αζήλα
 Γ. ΠΑΝΣΟ΢         Μαηεπηήξαο – Γπλαηθνιόγνο, Γηδάθησξ Παλεπηζηεκίνπ
              Θεζζαινλίθεο
 Ζ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ΢      Καζεγεηήο Οπξνινγίαο Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο
 Γ. ΠΑΠΑΥΡΖ΢ΣΟ΢       Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Δλδνθξηλνινγίαο, Γηεπζπληήο
              Δλδνθξηλνινγηθήο Κιηληθήο Γ.Π.Θ.
 A. PELLICER        Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο, Instituto Valenciano de
              Infertilidad, Valencia University, School of Medicine, Spain
 A. ROS           Αλαηζζεζηνιόγνο, Medical University of Lübeck, Germany

 A. RUIZ          Δκβξπνιόγνο, Τπεύζπλε Δξγαζηεξίνπ Δμσζσκαηηθήο
              Γνληκνπνίεζεο, Instituto Valenciano de Infertilidad, Valencia
              University, School of Medicine, Spain
 Μ. ΢ΗΜΟΠΟΤΛΟΤ       Γηδάθησξ Δκβξπνινγίαο, Royal Free and University College Medical
              School, University College, London
 Ν. ΢ΟΦΗΚΗΣΖ΢        Καζεγεηήο Οπξνινγίαο, Οπξνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ
              Ησαλλίλσλ
 Η. ΣΕΑΦΔΣΣΑ΢        Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο, Γ‟
              Μαηεπηηθή – Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Α.Π.Θ., Ηππνθξάηεην
              Ννζνθνκείν
 Β. ΣΕΗΓΓΟΤΝΖ΢       Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο, Μαηεπηηθή – Γπλαηθνινγηθή
              Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, Π.Π. Ννζθνκείνπ – Ρίν
 Γ. ΣΟΛΖ΢          Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, Γηεπζπληήο
              Δλδνθξηλνινγηθήο Κιηληθήο, Ηππνθξάηεην Ννζνθνκείν Αζελώλ
 Α. ΥΡΤ΢ΗΚΟΠΟΤΛΟ΢      Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μαηεπηηθήο – Γπλαηθνινγίαο, Β‟
              Μαηεπηηθή & Γπλαηθνινγηθή Κιηληθή Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ,
              Αξεηαίεην Ννζνθνκείν.
1st International Congress                                 13
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
           «ΞΔΝΑΓΖ΢Ζ ΢ΣΟ ΓΔΛΣΑ ΣΟΤ ΔΒΡΟΤ»
09:00 Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν κε πξννξηζκό ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ.
09:45 Πξώηνο ζηαζκόο ην Γεκνηηθό Σνπξηζηηθό Κέληξν ησλ Φεξώλ. Δλεκέξσζε θαη πξνβνιή
    ληνθηκαληέξ γηα ηηο Φέξεο θαη ηελ πεξηνρή ηνπ Γέιηα ηνπ Έβξνπ.
11:00 Δπόκελνο ζηαζκόο ην Γέιηα ηνπ Έβξνπ.
    Ζ πεξηήγεζε ζηνλ πγξόηνπν μεθηλάεη νδηθώο. Οη βηόηνπνη ηνπ Γέιηα είλαη κνλαδηθνί κε
    ζπάληα ρισξίδα θαη παληδηθά ραξαθηεξηζηηθά γεγνλόο πνπ νθείιεηαη ζηηο επηδξάζεηο πνπ
    δέρεηαη ν πγξόηνπνο ιόγσ ηεο πιενλεθηηθήο γεσγξαθηθήο ηνπ ζέζεο. Καζ‟ όιε ηελ δηαδξνκή,
    νη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα δνπλ θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ ηηηέο, ιεύθεο, θηειηέο ζθιήζξα, ηα
    νπνία ζρεκαηίδνπλ ην δάζνο θαη απνηειεί θαηαθύγην πνπιηώλ θαη ζπάλησλ άγξησλ δώσλ,
    όπσο ην ηζαθάιη.
    Ζ πεξηήγεζε ζην Γέιηα ηνπ Έβξνπ ζπλερίδεηαη κε πισηά. Οη επηζθέπηεο κπνξνύλ λα
    απνιαύζνπλ   ην ζέακα ελόο ή πνιιώλ ζκήλσλ εξσδίσλ αξγπξνπειαθάλσλ, θύθλσλ,
    θιακίγθνο θαη άιισλ ελδεκηθώλ ή πεξαζηηθώλ από ηνλ ηόπν καο πνπιηώλ. Δθαηνληάδεο
    θνηληθόπηεξα, θύθλνη θαη πάπηεο ηξέθνληαη ζηηο ιηκλνζάιαζζεο ηνπ Γέιηα, ηνλ ρεηκώλα.
    Δπίζεο, κεγάινο εηλαη θαη ν αξηζκόο ησλ πνπιηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ πγξόηνπν σο
    ελδηάκεζν ζηαζκό θαηά ηε κεηαλάζηεπζή ηνπο από ηελ Δπξώπε πξνο ηελ Αθξηθή θαη
    αληίζηξνθα.
14:00 Δπηζηξνθή ζηηο Φέξεο θαη μελάγεζε ζηε βπδαληηλή εθθιεζία Παλαγία Κνζκνζώηεηξα. Ο
    λαόο ρηίζηεθε ην 1152 από ηνλ ΢εβαζηνθξάηνξα Ηζαάθην Κνκλελό θαη αθηεξώζεθε ζηελ
    Παλαγία Κνζκνζώηεηξα, πξνζηάηηδα ησλ Θξαθησηώλ.
14:30 Δπηζηξνθή ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε.
Κόζηνο εθδξνκήο: € 30 θαη‟ άηνκν. Πεξηιακβάλνληαη: Μεηαθνξά κε ιεσθνξείν, μελάγεζε,
    πεξηήγεζε κε ηα πισηά, ειαθξό ζλαθ θαη αλαςπθηηθά.
1st International Congress                                 14
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
                WELCOME ADDRESS

Dear Colleagues,

The Laboratory of Reproductive Physiology-IVF of the Medical School of Democritus
University of Thrace welcomes you in the 1st International Congress of Assisted
Reproduction in Alexandroupolis on the subject: Highlights in Assisted Reproduction, on the
14 and 15 September 2002.
Continuing developments in the sector of Assisted Reproduction, in combination with the
need for continuing briefing of Obstetricians, Gynaecologists, Urologists, Biologists and
others involved in the sector of Assisted Reproduction, motivated the organisation of the
Congress.
The attendance of distinguished Greek and foreign Professors with extensive experience and
knowledge in the field of Assisted Reproduction gives an extra dimension to the issues of the
Congress. The Scientific program includes round tables, lectures and discussions. The
organisational committee intends to offer a program at high scientific level, as well as
pleasant social events and tours in beautiful Evros.
The aim of the congress is exchange of data, ideas and opinions. The congress is dedicated to
the memory of professor Otmar Bauer who was killed in an air accident shortly after the
successful beginning of the first centre of IVF in the region of Eastern Macedonia – Thrace.
The Congress takes place in Alexandroupolis, in the congress centre of the hotel “Thraki
Palace”, which is a newly constructed five star hotel. Alexandroupolis, seat of the Medical
Faculty of Democritus University of Thrace, offers opportunities for acquaintance with the
local traditions, the famous biotopes of the Delta of Evros and the Forest of Dadia, as well as
for relaxation and entertainment on the beautiful beaches of the Thracian sea.
Your presence and your involvement at the congress, at the border of Greece, will contribute
substantially to the success of the meeting.

With kindest regards,


Nikos K. Nikolettos


Assοciate Professor of Reproductive Physiology- IVF,
Medical School,
Democritus University of Thrace
Chairman of the organizational committee of the congress.
1st International Congress                                  15
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
            In memory of Professor Otmar Bauer

The sudden, untimely death of Professor Otmar Bauer on December 3rd, 2000, profoundly
shocked and saddened his numerous colleagues and friends.
Returning to Aachen from Alexandroupolis, Professor Bauer‟s airplane crashed shortly before
a planned landing in Vienna. He was accompanied by Dr. Cornelia Blasig, a biologist from
his IVF laboratory.
Professor Bauer was born on April 27 th, 1955, and grew up in the Frankfurt area. From 1974
until 1980 he studied medicine at the Johannes Gutenberg University in Mainz. In 1981 he
earned his doctorate in the department of pediatric surgery at the same institution. During this
time, for a period of three years, Dr. Bauer conducted a series of animal experiments in the
field of medicine. His work as a gynaecologist and obstetrician commenced in 1980.
Professor Bauer began his specialization in Wiesbaden‟s municipal clinics under Professor
Berle. From 1984 until 1987, he practised medicine for development in the District Hospital
Kondoa in central Tanzania.
Dr. Bauer began his career in scientific research in 1987 at the Rhenish Friederich Wilhelms
University in Bonn. Starting as an assistant, in 1988 Dr. Bauer was already a specialist for
Obstetrics and Gynaecological therapeutics. In 1991, Dr. Bauer, now as a head physician,
began publishing on Gynecological as well as Obstetric topics.
His name is closely associated with mini-laparoscopy as well as tuboscopy. In 1994 he was
awarded the post of university lecturer at the Rhenish Friedrich Wilhelms University.
Following Professor Diedrich‟s acceptance of the professorship of gynaecology and obstetrics
at the Medical University of Lübeck in 1993, Professor Bauer assumed a position as the
supervising head physician there.
In 1996 he was named professor in the category C-3.
Dr. Bauer‟s numerous publications- over 50 original articles in nationally and internationally
recognized publications, as well as contributions in professional volumes-give testimony to
his great expertise. Among his many professional assignments, he was visiting lecturer and
„‟External Examiner‟‟ at the University of Dar- es Salaam in Tanzania.
In 1999, together with Dr. Christoph Koesters, Professor Bauer assumed directorship of the
Itertal Clinic in Aachen.
We mourn Professor Bauer as an outstanding personality and as a doctor with great social
commitment and wide expertise.
He enjoyed the complete trust of his patients and the enormous respect and recognition of his
colleagues.
1st International Congress                                 16
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
              GENERAL INFORMATION

 1.  COURSE VENUE & DATES
   Alexandroupolis, Thraki Palace Hotel, September, 14 – 15, 2002
2.  ADMINISTRATIVE SECRETARIAT:
   PRC Congress &Travel, 102 Michalakopoulou Str., 115 28 ATHENS - GREECE
   TEL.: ++30-010-7711673- ++30-7756336, FAX: ++30-010-7711289
   Δ-mail : prc@compulink.gr
3.  REGISTRATION FEES:
   Doctors:                       € 60
   Doctors-in-training - Biologists:           € 45
   Nurses - Midwifes:                  Free
   The registration fees must be paid either personally at the Secretariat of the Course or
   at the ALPHA BANK, Account Number 130-00-2786022730 (Halividou Helen).
   The Registration Fee includes:
    Entrance to the Congress Halls
    Entrance to the Scientific exhibition
    Final programme
    Book of abstracts
    Gala dinner
    Bag – badge - certificate of attendance
4.  OFFICIAL LANGUAGE
   The official language of the course will be Greek and English. There will be
   translation from English to Greek and from Greek to English.
5.  BADGE OF THE CONGRESS
   Admittance to the Congress will be allowed only to the participants who will wear the
   badge.
6.  CERTIFICATE OF ATTENDANCE
   A Certificate will be delivered to the participants on Sunday morning, September 15,
   2002.
7.  SLIDE SERVICE:
    Slide service will be available during the Congress
    Slides will have to be at the desk at least one hour before presentation
8.  SECRETARIAT
   The Secretariat will be open from Friday, September 13 th, 2002 17:00 at the Foyer of
   Congress Halls and Exhibition area.
9.  SCIENTIFIC EXHIBITION
   During the Congress, technical equipment, pharmaceutical and scientific products will
   be displayed at the Foyer of Demokritos Hall.
10.  CLIMATE
   The weather in Greece during the month of September is usually warm (23 o C) during
   the day and quite cool during the night.
11.  TIME
   Alexandroupolis 12:00 noon = 10:00 a.m. England 10:00 a.m. Spain
                    11:00 a.m. Paris  05:00 a.m. U.S.A.
12.  ELECTRICITY
   Please note that the electricity in Greece is 220V.
1st International Congress                                   17
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
13.   INSURANCE
    All participants are strongly advised to carry the proper travel and health insurance, as
    the 1st International Congress of IVF cannot accept liability for any accidents or
    injuries that may occur at the Congress. Please consult your travel agent.
15.   SOCIAL EVENTS :
     Gala Dinner, September 14, 2002
     Excursion at Delta of Evros river, September 15, 2002
16.   INSTRUCTION FOR ABSTRACTS FOR FREE COMMUNICATIONS
    The abstracts for free communications should be formatted in a Microsoft Word
    document, with font Arial 10 and should not exceed 250 words. Authors are requested
    to use the enclosed form and submit the original and three (3) additional copies.
    The abstract must comprise: Objective, Method, Results, and Conclusions. The
    objective and conclusions of the clinical or basic research must be evident.
    All abstracts have to be received by the Secretariat not later than July 20:
    PRC, Congress & Travel, PUBLIC RELATIONS CENTER,
    102, Michalakopoulou str., 115 28 Athens – Greece.
The submitted abstracts, if accepted, will be published in the «MEDICAL EDUCATION»,
Journal of the Faculty of Medicine of the Democritus University of Thace.

              HOTEL ACCOMMODATION

“HOTEL THRAKI PALACE”
Single room / BB                       € 78 per day
Double room / BB                       € 88 per day

* HOTEL ASTIR ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ΢”
Single room / BB                       € 70 per day
Double room / BB                       € 80 per day

** “GRAND HOTEL EGNATIA”
Single room / BB                       € 75 per day
Double room / BB                       € 83 per day

For hotel reservations please contact the Secretariat of the Congress: PRC Congress & Travel
PUBLIC RELATIONS CENTER, 102 Michalakopoulou Str., 115 28 ATHENS - GREECE
TEL.: ++30-010-7711673- ++30-7756336, FAX: ++30-010-7711289
Δ-mail : prc@compulink.gr
            Dead line for hotel reservations: June, 15, 2002
Full payment necessary for room reservations until 20th of June 2002. All reservations will be
reconfirmed only after full payment has been received. There will be no refund after the
deadline of 20th June 2002.
* The Hotel Astir is located at a distance of approximately 3,5 km (3-4 minutes by car)
from the Thraki Palace Hotel.
** The Grand Hotel Egnatia is located at a distance of approximately 5 km (6-7 minutes by
car) from the Thraki Palace Hotel.
1st International Congress                               18
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________
               SCIENTIFIC PROGRAM

SATURDAY, SEPTEMBER 14, 2002

08.00 - 09.00 Registration


09.00 – 09.30 Addresses
09.30 – 10.00 Dedication to Prof. Otmar Bauer


10.00 – 10.30 Opening lecture
       J. Bodis (Greece): The impact of hydrosalpinx in ART
Chairperson: N. Nikolettos (Greece)


10.30 – 12.00 Round table: ENDOMETRIOSIS
Chairperson: J. Bodis (Greece)
Speakers:  V. Tzigounis (Greece): Endometriosis and subfertility
       G. Pantos (Greece): Laparoscopic treatment for endometriosis
       W. Kupker (Germany): New approach of medical treatment in endometriosis
12.15 – 12.30 BREAK


12.30 – 14.00 Round table: NEW INSIGHTS IN ART
Chairperson: Ath. Chrysikopoulos (Greece)
Speakers:  J. G. Grudzinskas (U.K.): Prevention of OHS: novel strategies
       A.Ruiz (Spain): Ten years of ovum donation: outcome of >5000 cycles
       S. Al-Hasani (Germany): Assisted hatching and blastocyst culture as solution
       of implantation failure?


14.00 – 16.00 BREAK
       FREE COMMUNICATIONS SESSION
1st International Congress                                19
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________

16.00 – 17.50 Round table: MALE SUBFERTILITY
Chairperson: E. Papadopoulos (Greece)
Speakers:   K. Pagalos (Greece): Molecular genetics of male infertility
       E. Papadopoulos (Greece): Azoospermia: strategies of treatment
       D. Papachristou (Greece): Andropause: exists or not?
       I. Vakalopoulos (Greece): Role of the andrologist in the era of ICSI


17.50 – 18.15 BREAK


18.15 – 18.35 Lecture
       A. Ros (Germany): Possible influences of the anaesthisiological drugs on the
       oocytes quality
Chairperson: Th. Vogiatzaki (Greece)
18.35 – 19.50 Round table: PCOS
Chairperson: V. Lymperis (Greece)
Speakers:   G. Tolis (Greece): Pathogenesis of PCOS
       M. Mastrominas (Greece): Diagnostic approach
       I. Tzafettas (Greece): New low dose stimulation protocols to prevent ovarian
       hyperstimulation in patients at high risk


20.00 – 20.30 Lecture
       A.Pellicer (Spain): Endometrial receptivity and improvement of IVF outcome
Chairperson: S. Al-Hasani (Germany)


20.30     Gala Dinner
1st International Congress                                 20
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________


SUNDAY, SEPTEMBER 15, 2002


09.00 – 10.00 ORAL PRESENTATIONS (parallel session)


09.00 – 11.00 Round table: PARTICULAR DIFFICULTIES IN ART
Chairperson: G. Galazios (Greece)


Speakers:  M. Daniilidis (Greece): Immunology of infertility – new aspects
       B. Asimakopoulos (Greece): Women with one ovary: do they have a lower
       reproductive potency in IVF?
       A. Athanasiadis (Greece): Selective fetal reduction in multiple pregnancies
       after IVF
       D. Loutradis (Greece): Poor responders in IVF
       N. Nikolettos (Greece): Determinant factors in IVF outcome


11.00 – 11.30 Lecture
       K. Diedrich (Germany): GnRH-antagonists in ART
Chairperson: G. Tolis (Greece)

11.30 – 11.45 BREAK


11.45 – 12.15 Lecture
       M. Camus (Belgium): Preimplantation aneuploidy screening in advanced
       maternal age
Chairperson: A. Pellicer (Spain)


12.15 – 12.45 Lecture
       Anthimos, Bishop of Alexandroupolis: Ethical issues in ART
Chairperson: E. Kontoleon – Vakalopoulou (GR)
1st International Congress                               21
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________

12.45 – 14.30 Round table: NEW APPROACHES IN LABORATORY’S
       TECHNOLOGIES
Chairperson: J. G. Grudzinskas (UK)


Speakers:  C. Demirel (Turkey): An early assessment of embryo quality: pronuclear
       Morphology
       M. Simopoulou (UK): Preimplantation genetic diagnosis of chromosome
       abnormalities: developments and limitations over a five year period
       S. Al-Hasani (Germany): Round and elongated spermatids injection: should
       be established in IVF?
       N. Sofikitis (Greece): Xenogenic maturation of spermatocytes
14.30 – 15.00 CLOSING REMARKS
1st International Congress                                   22
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________


           EXCURSION TO THE EVROS DELTA


09:00 Departure from Hotel to the Evros Delta.
09:45 First stop at the Municipal Tourist Center of Feres. Briefing and presentation of a
    documentary on Feres and the area of Evros Delta.
11:00 Next stop at the Evros Delta.
    Tour of the area begins by road. The Delta biotopes are unique in terms of flora and
    fauna features. This is due to influences affecting the Delta as a result of its privileged
    geographical position. Throughout the trip along the river, visitors can see willows,
    poplars, elms, making up a forest that provides shelter for many birds and tare wild
    animals, such as jackals.
    The tour then continues by boat. Visitors can enjoy the spectacle of one or more
    swarms of heron, silver pelicans, flamingos and other migrating birds stopping here.
    Hundreds of flamingos, swans and ducks feed in the lagoons of the Delta during the
    winter. There is also a large number of birds using the marshlands as a stopover during
    their immigration from Europe the Africa and vice versa.
14:00 Return to Feres and guided tour of the Byzantine church “Panagia Kosmosotira”. The
    church was built in 1152 by the devour emperor Isaakios Komnenos and dedicated to
    Panagia Kosmosotira, patron saint of the Thracians.
14:30 Return to Alexandroupolis


Cost of excursion: € 30 per person, including bus transportation, guided tour, tour by
boat, light snack and refreshments.
1st International Congress                         23
“Highlights in Assisted Reproduction”
14-15 September 2002
Thraki Palace, Alexandroupolis, Greece
____________________________________________________________________


                ΔΤΥΑΡΗ΢ΣΗΔ΢
Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή επηζπκεί λα επραξηζηήζεη ηηο αθόινπζεο εηαηξείεο γηα
     ηελ νηθνλνκηθή αξσγή θαη ζπκκεηνρή ηνπο ζην ΢πλέδξην.             ACKNOWLEDGEMENTS
  The Organisational Committee thanks the following companies for their
     financial assistance and their participation to the Congress.
 ABBOTT LABORATORIES HELLAS ΑΒΔΔ
 GEROLYMATOS Group of Companies
 ELPEN AE
 IPSEN ΔΠΔ
 JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΔΒΔ
 LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HELLAS Ltd
 PFIZER HELLAS
 SERONO
 ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ΢ ΢Τ΢ΚΔΤΔ΢ AE
 ΒΗΑΝΔΞ ΑΔ
 ΗΑ΢Χ
 ΟΡΓΑΝΟΝ ΔΛΛΑ΢ ΑΔΔ
 ΦΑΡΑΝ ABEE

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:13
posted:5/31/2010
language:English
pages:23