İlaç ve Eczacılık Standart Terimler Listesi - İKEV - Türkçe Web Sitesi by keara

VIEWS: 832 PAGES: 57

									                İngilizce Teknik Terim                 Türkçe Terim
                    Abnormality                    Anormallik
                     Abrasion                     Aşınma
                  Abridged Application               Kısaltılmış Başvuru
                     Absolute                      Mutlak
                   Absolute Alcohol                  Mutlak Alkol
                    Absorbance                    Absorbans
                     Absorbent                   Absorban/Emici
                    Absorption                  Absorpsiyon/Emilim
                Absorption Chromatography            Absorpsiyon Kromatografisi
                 Absorption Spectrum               Absorpsiyon Spektrumu
                     Abstract                      Özet
                      Abuse                 Kötüye Kullanım/Suistimal
                    Accelerate               Hızlandırmak/İvmelendirmek
                    Accelerated                   Hızlandırılmış
                  Accelerated Stability              Hızlandırılmış Stabilite
                 Acceptable Quality Level            Kabul Edilebilir Kalite Düzeyi
                  Acceptance Range                   Kabul Aralığı
                     Accuracy                     Doğruluk
                    Acetylation                    Asetilleme
                       Acid                       Asit
                  Acid Insoluble Ash               Asitte Çözünmeyen Kül
                Acid Neutralizing Capacity           Asit Nötralizasyon Kapasitesi
                    Acid Value                    Asit Değeri
                      Acidity                      Asitlik
                     Acquired                     Edinilmiş
                    Action Level                   Aksiyon Düzeyi
                    Action Limit                   Aksiyon sınırı
                  Activated Charcoal                  Aktif Kömür
                      Active                       Aktif
                   Active Ingredient                  Etkin Bileşen
                   Active Material                  Etkin Materyal
                   Active Substance                   Etkin Madde
                      Activity                     Etkinlik
                     Actuator                     Çalıştırıcı
                      Acute                       Akut
                   Acute Hazards                  Akut Zarar/Tehlike
                       Acyl                       Açil
                     Acylation                     Açilleme
                  Add - on - Therapy                   Ek Tedavi
                  Added Substances                  Katkı Maddeleri
                     Additive                   Katkı Maddesi
                     Adenoma                      Adenom
                  Adenovirus Infection              Adenovirüs Enfeksiyonu
                     Adhesive                     Yapışkan
                     Adjuvant                   Destek/Yardımcı
                               İngilizce_Turkçe                     A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                    1 / 57                    5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                      Türkçe Terim
                      Administration                      Uygulama/Veriliş
                   Administration Device                     Uygulama Cihazı
                      Adolescence                         Ergenlik
                       Adolescent                       Adolesan/Ergen
                       Adsorbent                       Adsorban/Tutucu
                       Adsorption                        Adsorpsiyon
                        Adult                        Erişkin/Yetişkin
                       Adulterant                      Bozucu (saflığı) madde
                     Adverse Effects                     Advers(Ters) Etkiler
                     Adverse Reaction                    Advers (Ters) Reaksiyon
                        Aerob                           Aerob
                        Aerobic                          Aerobik
                   Aerobic Microbial Count                   Aerobik Mikrop Sayımı
                        Aerosol                          Aerosol
                        Affect                         Etkilemek
                        Affinity                          Afinite
                         Agar                           Agar
                      Agarose Gel                         Agaroz Jel
                        Agent                         Ajan/Madde
                      Agglutination                       Aglütinasyon
                       Agglutinin                         Aglütinin
                       Aggregate                         Küme/Topak
                      Aggregation                  Agregasyon/Kümeleşme/Topaklaşma
                       Aggressive                          Agresif
                      Agglomeration                        Topaklaşma
                        Aging                        Yaşlanma/Eskime
                      Aging Effect                     Yaşlanma/Eskime etkisi
                       Aging Test                        Yaşlanma testi
                     Agitation Method                     Karıştırma yöntemi
                       Agranulosis                        Agranüloz
                       Air - Born                       Hava kaynaklı
                    Air - Born Particulate                   Hava kaynaklı partikül
                  Air - Born Particulate Count                Hava kaynaklı partikül sayımı
                Air - Born Viable Particulate Count             Hava kaynaklı canlı partikül sayımı
                    Air Acetylene Flame                     Hava asetilen alevi
                      Air Condenser                      Hava yoğunlaştırıcı
                      Air Handling                      Havanın işlenmesi
                 Air Jet and Sonic Sifter Sieve            Hava Jeti ve Ses Titreşimi İle Çalışan Elek
                        Air Lock                         Hava Kilidi
                       Air Sample                       Hava numunesi
                        Airway                          Hava Yolu
                  Alcohol Soluble Extractives                Alkolde Çözünen Ekstraktlar
                       Aldehyde                          Aldehit
                       Alert Level                        Uyarı Düzeyi
                       Alert Limits                       Uyarı Sınırları
                                   İngilizce_Turkçe                            A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                        2 / 57                          5/31/2010
                İngilizce Teknik Terim                     Türkçe Terim
                     Algebraic                         Cebirsel
                      Aliquot                     Temsili miktar/parça
                     Alkaline                        Alkalen/Baz
                 Alkaline Earth Metals                   Toprak Alkali Metaller
                     Alkalinity                      Alkalenlik/Bazlık
                     Alkaloid                         Alkaloit
                      Alkyl                           Alkil
                     Alkylation                        Alkilasyon
                     Allergen                         Alerjen
                     Allergic                          Alerjik
                     Allograft                         Alogreft
                     Allotropy                         Alotropi
                    Almond Oil                        Badem Yağı
                     Alopecia                       Alopesi/Kellik
                      Amber                           Amber
                     Ambient                          Ortam
                    Amblyopia                         Ambliyopi
                     Ambulant                        Gezici/Ayakta
                     Amorph                           Amorf
                    Amorphous                          Amorf
                    Amperometer                        Ampermetre
                 Amperometric Titration                  Amperometrik Titrasyon
                    Amperometry                       Amperometri
                    Ampholyte                          Amfolit
                     Amphoter                          Amfoter
                    Amphoteric                         Amfoterik
                 Amphoteric Electrolyte                   Amfoterik Elektrolit
                   Amplifier Circuit                   Kuvvetlendirici Devre
                     Amplify                       Kuvvetlendirmek
                     Amplitude                          Genlik
                     Ampoule                           Ampul
                    Amputation                        Ampütasyon
                     Anaerob                          Anaerob
                     Anaerobic                         Anaerobik
                     Analgesic                      Analjezik/Ağrı kesici
                     Analogue                          Analog
                     Analyser                        Analiz edici
                     Analysis                          Analiz
                     Analyst                          Analizci
                  Analytical Balance                     Analitik Terazi
                Analytical Method Validation               Analitik Yöntem Geçerliliği
                   Analytical Sieve                      Analitik Elek
                Analytical Validation Report           Analitik geçerlilik/validasyon/onay raporu
                    Anaphylactic                        Anaflaktik
                    Anesthetic                         Anestetik
                               İngilizce_Turkçe                           A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                     3 / 57                          5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                       Türkçe Terim
                    Angina Pectoris                       Angina Pektoris
                    Angle of Incidence                        Geliş Açısı
                    Angle of Repouse                         Yığın Açısı
                    Angular Velocity                         Açısal Hız
                      Anhydrous                            Susuz
                   Anhydrous Substance                        Susuz Madde
                     Animal Drug                         Veteriner İlacı
                       Anion                            Anyon
                       Anionic                           Anyonik
                 Annual Information (Ann-Info)                   Yıllık Bilgilendirme
                     Annual Review                      Yıllık Gözden Geçirme
                       Anode                             Anot
                      Antagonism                         Antagonizma
                      Antagonist                          Antagonist
                     Antibacterial                        Antibakteriyel
                      Antibiotic                          Antibiyotik
                      Antibody                           Antikor
                     Anticoagulant                         Antikoagülan
                     Anticonvulsant                        Antikonvülzan
                     Anticonvulsive                        Antikonvülzif
                     Antidepressant                        Antidepresan
                     Antidepressive                         Antidepresif
                      Antidiabetic                        Antidiyabetik
                      Antidiaretic                         Antidiyareik
                       Antidote                           Antidot
                      Antiemetic                          Antiemetik
                     Antiepileptic                         Antiepileptik
                       Antigen                            Antijen
                     Antihelmentic                         Antihelmentik
                     Antihistaminic                        Antihistaminik
                    Anti-Inflammatory                       Antiinflamatuvar
                     Antimicrobial                    Antimikrobiyal/Antimikrobik
                Antimicrobial Effectiveness Testing           Antimikrobiyal/Antimikrobik etkinlik testi
                     Antineoplastic                        Antineoplastik
                      Antioxidant                         Antioksidan
                     Antiphlogistic                        Antiflojistik
                      Antipyretic                     Antipiretik/Ateş düşürücü
                    Antirheumatismal                        Antiromatizmal
                      Antiseptic                          Antiseptik
                    Antiseptic Agent                      Antiseptik madde
                      Antiserum                          Antiserum
                      Antitoxin                          Antitoksin
                      Antitussive                     Antitussif/Öksürük kesici
                       Antiviral                          Antiviral
                       Anxiety                           Anksiyete
                                   İngilizce_Turkçe                           A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                        4 / 57                          5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                         Türkçe Terim
                     Anxiolytic                            Anksiyolitik
                   Aperture (sieve)                          Delik genişliği
                     Apparatus                               Alet
                 Apparatus SuitabilityTest                      Alet Uygunluk Testi
                   Apparent Efficiency                      Kolon Verimi(Kromotog.)
                   Apparent Viscosity                         Görünen Vizkozite
                     Appearance                             Görünüş
                   Apparent Density                         Serbest Yoğunluk
                     Applicator                             Aplikatör
                     Approved                          Onanmış/Onaylanmış
                     Apyrogen                              Apirojen
                      Aqueous                               Sulu
                    Aqueous Liquid                            Sulu Sıvı
                    Aqueous Phase                             Sulu Faz
                  Area (Chromatography)                        Alan (Kromatografi)
                Armamentarium of Treatments                        Tedavi araçları
                      Aromatic                             Aromatik
                      Arterial                             Arteriyel
               Ascending Paper Chromatography                    Çıkan Kağıt Kromatografisi
                      Ascites                              Assit
                      Aseptic                              Aseptik
                 Aseptic Processing Area                       Aseptik İşlem Alanı
                       Ash                                Kül
                      Ashless                              Külsüz
                       Assay                            Tayin/Deneme
                     Assembly                              Düzenek
                     Assurance                             Güvence
                     Astringent                          Astrenjan/Büzücü
                    Atmospheric                             Atmosferik
            Atmospheric Pressure Chemical Ionisation (APCI)           Atmosferik Basınçta Kimyasal İyonizasyon
                   Atomic Absorption                         Atomik Absorpsiyon
               Atomic Absorption Spectrometry                  Atomik Absorpsiyon Spektrometrisi
                Atomic Emission Spectrometry                   Atomik Emisyon Spektrometrisi
                       Atrial                              Atriyal
                      Atrophy                               Atrofi
                    Auricular Use                          Kulağa Uygulama
                   Auto - Oxidation                         Oto - Oksidasyon
                    Auto - Sampler                       Otomatik Numuneleme Cihazı
                     Autoclave                              Otoklav
                Automated Method Analysis                      Otomatik Yöntem Analizi
                 Automatic Injection Device                     Otomatik enjektör(Vet.)
                   Average Weight                           Ortalama Ağırlık
                    Back Pressure                            Geri Basınç
                      Bacteria                              Bakteri
                      Bacterial                            Bakteriyel
                                     İngilizce_Turkçe                          A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                          5 / 57                         5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                      Türkçe Terim
                   Bacterial Endotoxin                   Bakteriyel Endotoksin
                     Bactericide                         Bakterisit
                     Bacteriology                        Bakteriyoloji
                    Bacteriophage                        Bakteriyofaj
                     Bacteriostatic                      Bakteriyostatik
                       Bag                            Torba
                     Balling Gun                     İlaç Tabancası(Vet.)
                       Barrel                           Fıçı
                   Barrel of a Syringe                     Enjektör Haznesi
                       Barrier                          Engel
                       Base                            Baz
                       Basic                           Bazik
                       Basket                           Sepet
                       Batch                            Seri
                 Batch Numbering System                  Seri Numaralandırma Sistemi
                Batch Production Procedure                   Seri Üretim İşlemi
                    Batch Records                        Seri Kayıtları
                    Batch Release                   Serinin Serbest Bırakılması
                     Bath Additive                     Banyo Katkı Maddesi
                       Bead                           Boncuk
                     Beak Dipping                   Gaganın Daldırılması(Vet.)
                       Beaker                           Beher
                   Bedside Diagnosis                     Yatak başında tanı
                      Bee Wax                          Balmumu
                    Bee-Hive Strip                    Arı Kovanı Şeridi(Vet.)
                   Bee-Smoke Paper                     Arı Tütsü Kağıdı(Vet.)
                    Bee-Smoke Stick                    Arı Tütsü Çubuğu(Vet.)
                       Benign                        Selim/İyi huylu
                   Beyond - Use Date           Son Kullanım Tarihinden Sonra Belirlenen Ek Kullanım Süresi
                        BID                        Günde İki Defa
                      Bile Salt                        Safra Tuzu
                       Binder                          Bağlayıcı
                     Bio - Batch                         Biyo Seri
                      Bioassay                     Biyolojik tayin/Biyoesey
                     Bioavailability                     Biyoyararlanım
                      Bioburden                     Canlı Organizma Yükü
                    Biocompatibility                     Biyolojik geçimlilik
                    Biodegradation                   Biyolojik Olarak Bozunma
                    Bioequivalence                      Biyoeşdeğerlik
                   Biological Indicator                 Biyolojik belirteç/Gösterge
                 Biological Reactivity Test                 Biyolojik Reaktiflik Testi
                      Biomarker                        Biyogösterge
                      Biosensor                        Biyoalgılayıcı
                    Biotechnology                        Biyoteknoloji
                Biotechnology Derived Article                  Biyoteknolojik ürün
                                İngilizce_Turkçe                                A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                     6 / 57                               5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                   Türkçe Terim
                     Biotherapy                      Biyoterapi
                   Biotransformation                  Biyotransformasyon
                     Birefrigence                     Çift Kesişme
                    Bisect Tablet                    Çentikli Tablet
                   Bladder Irrigation                   Mesane Yıkama
                       Blank                         Kör
                   Blank Corrections                   Kör Düzeltmeler
                    Blank Titration                    Kör Titrasyon
                      Blender                      Parçalayıcı
                      Blending                      Harmanlama
                       Blister                       Blister
                      Blocker                    Blokör/Bloke edici
                    Boiling Point                   Kaynama Noktası
                       Bolus                        Bolus
                     Borderline                       Sınırda
                  Borderline Product                     Ara Ürün
                       Bottle                        Şişe
                     Boundary                         Sınır
             Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE)             Deli Dana Hastalığı
                       Box                         Kutu
                     Bracketing                      Bloklama
                     Bronchitis                       Bronşit
                   Bronchodilatation                   Bronkodilatasyon
                    Bronchodilator                     Bronkodilatör
                       Broth                      Sıvı Besi Yeri
                       Brush                         Fırça
                   Brush Applicator                   Fırçalı Aplikatör
                      Bubble                       Kabarcık
                    Bubble Point                  Kabarcıklanma Noktası
                 Bubble Point Integrity Test             Kabarcıklanma Noktası Testi
                    Buccal Tablet                    Ağız İçi Tableti
                       Buffer                       Tampon
                   Buffer Capacity                 Tamponlama Kapasitesi
                    Buffer Value                    Tampon Değeri
                      Buffering                     Tamponlama
                       Bulb                        Hazne
                       Bulk                       Yığın/Kitle
                    Bulk Density                    Serbest Yoğunluk
                    Bulk Product                      Yarı Mamül
                    Bunsen Burner                     Bunsen beki
                      Burette                        Büret
                      Cachet                         Kaşe
                     Calcification                 Kalsifikasyon/Kireçlenme
                     Calculation                      Hesaplama
                      Calibrate                     Kalibre Etmek
                                  İngilizce_Turkçe                    A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       7 / 57                  5/31/2010
                İngilizce Teknik Terim                 Türkçe Terim
                    Calibration                   Kalibrasyon
                  Calibration Curve                Kalibrasyon Eğrisi
                    Calorimeter                   Kalorimetre
                     Cannula                      Kanül
                      Cap                     Başlık/Kapak
                      Cap                    Kapsül başlığı
                     Capacity                     Kapasite
                   Capacity Factor                 Kapasite Faktörü
                     Capasitor                    Kapasitör
                     Capillary                   Kılcal/Kapiler
                   Capillary Action                 Kılcal Hareket
                   Capillary Column                  Kapiler Kolon
                 Capillary Electrophoresis             Kapiler Elektroforez
                   Capillary Tube                   Kapiler Tüp
                 Capillary Viscosimeter              Kapiler Vizkozimetre
                      Caplet                  Kapsülümsü Tablet
                     Capsule                      Kapsül
                    Capsule, Hard                   Sert Kapsül
                    Capsule, Soft                 Yumuşak Kapsül
                   Carbamylation                  Karbamilleme
                Carbon - dioxide free Water             Karbondioksitsiz Su
                    Carboxylation                  Karboksilleme
                    Carcinogen                Karsinojen/Kanser yapıcı
                   Carcinogenecity                  Karsinojenite
                   Cardboard Box                   Karton Kutu
                     Cardiac                     Kardiyak
                    Cardiac Arrest              Kalp durması/Kardiyak arest
                    Cardiology                    Kardiyoloji
                   Cardiovascular                 Kardiyovasküler
                    Carrier Gas                   Taşıyıcı Gaz
                     Cartridge                     Kartuş
                      Case                     Vaka/Olgu
                      Casein                      Kazein
                     Catalysis                     Kataliz
                     Catalysor                 Katalizör/Katalize edici
                     Catalyst                 Katalizör/Katalize edici
                     Catalyze                   Katalize Etmek
                   Categorisation                  Sınıflandırma
                      Catgut                      Katgüt
                     Cathartic                     Katartik
                    Cathodic Drift                 Katodik Sapma
                      Cation                      Katyon
                   Cation Exchange                 Katyon Değişimi
                 Cation Exchange Resin             Katyon Değiştirici Reçine
                     Cationic                     Katyonik
                               İngilizce_Turkçe                    A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                    8 / 57                  5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                   Türkçe Terim
                    Cationic Surfactant               Katyonik Yüzey Aktif Madde
                        Caustic                     Kostik/Yakıcı
                      Caustic Soda                     Kostik Soda
                      Caustic Soda                   Sodyum Hidroksit
                        Cavity                        Oyuk
                         Cell                    Birim/Hücre/Küvet
                      Cell Culture                    Hücre Kültürü
                  Cell Culture Supernatant                Hücre Kültürü Üst Fazı
                     Cell Membrane                      Hücre Zarı
                     Cell Substrate                   Hücre Substratı
                     Cellulose Filter                   Selüloz Süzgeç
                       Centipoise                      Santipuaz
                      Centistoke                      Santistok
                   Centralized Procedure                   Merkezi İşlem
                       Centrifuge                      Santrifüj
                       Centrifuge                    Santrifüj Etmek
                     Centrifuge Tube                    Santrifüj Tüpü
                       Certificate                    Belge/Sertifika
                   Certificate of Analysis               Analiz belgesi/sertifikası
                  Certificate of Compliance              Uygunluk belgesi/sertifikası
                   Certificate of Suitability             Yeterlilik belgesi/sertifikası
                       Cesarian                      Sezaryen
                     Chain Reaction                   Zincir Reaksiyon
                       Chamber                     Dolap (Stabilite)
                       Chamber                       Kapalı Yer
                       Chamber                     Oda (Stabilite)
                       Chamber                      Tank (İTK)
                      Characteristic                      Özellik
                       Charcoal                     Odun kömürü
                        Chart                        Çizelge
                      Checkpoint                    Kontrol noktası
                    Chemical Additives                Kimyasal katkı maddeleri
                    Chemical Inhibition                 Kimyasal inhibisyon
                    Chemical Ionisation                 Kimyasal iyonizasyon
                     Chemical Purity                    Kimyasal saflık
                   Chemical Resistance                   Kimyasal direnç
                     Chemical Shift                   Kimyasal kayma
                 Chemiluminescence Analyser               Kemilüminesans analizör
                      Chemometric                      Kemometrik
                    Chewable Tablet                    Çiğneme tableti
                  Chewing Gum (Medicated)                   Sakız (Tıbbi)
                Chicken Embryo Fibroblast Culture           Tavuk embriyo fibroblast kültürü
                   Chicken Erythrocytes                  Tavuk alyuvarları
                      Child - Proof                     Çocuk kilidi
                   Child resistant closure                Çocuk emniyetli kapak
                                  İngilizce_Turkçe                      A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       9 / 57                     5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                    Türkçe Terim
                       Chiral                          Kiral
                    Chiral Compound                      Kiral bileşik
                      Chiral HPLC                       Kiral YBSK
                    Chiral Technology                     Kiral teknoloji
                       Chirality                        Kiralite
                      Cholesterol                       Kolesterol
                 Chorio - Allantoic Membrane                Koriyo alantoyik Zar
                     Chromatogram                      Kromatogram
                  Chromatographic Plate                  Kromatografik plaka
                  Chromatographic Purity                  Kromatografik saflık
                    Chromatography                      Kromatografi
                     Chromophore                       Kromofor
                       Chronic                      Kronik/Süreğen
                     Chronic Hazard                    Kronik tehlike/zarar
                       Circuit                         Devre
                   Claimed Indication                   Belirtilen indikasyon
                       Clamp                         Kıskaç
                    Class Designation                     Sınıf seçimi
                     Classification                     Sınıflandırma
                      Clean Room                       Temiz oda
                  Clean Room Classification               Temiz oda sınıflandırması
                      Clean Zone                       Temiz bölge
                        Clear                       Berrak/Temiz
                    Clinical Chemistry                     Klinik kimya
                    Clinical Diagnosis                     Klinik tanı
                  Clinical Documentation                   Klinik belgeleme
                   Clinical Trial Formula                 Klinik deneme formülü
                        Clone                       Klon/Kopya
                       Cloning                    Klonlama/Kopyalama
                Closure / Container Integrity Test              Kapak/Kap uyum testi
                       Cloudy                         Bulanık
                       Clump                        Küme/Yığın
                      Coagulation                   Koagülasyon/Pıhtılaşma
                   Coagulation Factor                Koagülasyon/Pıhtılaşma faktörü
                        Coat                        Kaplamak
                       Coated                         Kaplı
                     Coated Tablet                     Kaplanmış tablet
                       Coating                        Kaplama
                   Coating Ingredients                   Kaplama maddeleri
                      Coating Pan                     Kaplama kazanı
                      Coefficient                       Katsayı
                        Coil                         Spiral
                        Cold                          Soğuk
                       Collar                       Tasma(Vet.)
                       Collision                       Çarpışma
                                  İngilizce_Turkçe                     A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       10 / 57                    5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                      Türkçe Terim
                      Collodion                          Kolodyon
                      Colloid                           Koloit
                     Colloid Mill                       Koloit değirmen
                      Colloidal                          Koloidal
                    Colloidal Gel                         Koloidal jel
                   Colloidal Solution                      Koloidal çözelti
                      Colony                            Koloni
                  Colony Forming Unit                    Koloni oluşturucu birim
                    Coloring Agent                        Boyar madde
                      Column                            Kolon
              Column Absorption Chromatography               Absorpsiyon kolon kromatografisi
              Column Adsorption Chromatography               Adsorpsiyon kolon kromatografisi
                 Column Chromatography                     Kolon kromatografisi
                   Column Efficiency                     Kolon etkinliği/verimi
               Column Partition Chromatography               Partisyon kolon kromatografisi
                  Column Performance                        Kolon verimi
                  Column Temperature                       Kolon sıcaklığı
                     Combustible                           Yanıcı
                     Combustion                           Yanma
                     Compaction                          Sıkıştırma
                     Compactor                          Sıkıştırıcı
                    Compartment                         Bölme/Bölüm
                    Compatibility                         Geçimlilik
                     Compatible                           Geçimli
                   Compendial Articles                    Farmakope maddeleri
                    Compensate                        Yerini doldurmak
                  Compensation Liquid                     Karşılaştırma çözeltisi
                 Complexometric Titration                  Kompleksometrik titrasyon
                     Compliance                        Uyunç/Uyumluluk
                      Comply                       Uyunçlu/Uyumlu olmak
                     Component                          Bileşen/Öğe
                     Composition                          Bileşim
                     Compound                            Bileşik
                   Compressed Tablet                      Sıkıştırılmış tablet
                  Compressed Lozenge                      Sıkıştırılmış pastil
              Concentrate for Cutaneous Solution                 Konsantre deri çözeltisi
                   Concentrate for Dip                    Daldırma konsantresi
                Concentrate for Dip Emulsion               Konsantre daldırma emülsiyonu(Vet.)
                Concentrate for Dip Solution               Konsantre daldırma çözeltisi(Vet.)
               Concentrate for Dip Suspension              Konsantre daldırma süspansiyonu(Vet.)
                  Concentrate for Gargle                  Konsantre gargara çözeltisi
              Concentrate for Hemodialysis Solution             Konsantre hemodiyaliz çözeltisi
               Concentrate for Rectal Solution                 Konsantre rektal çözeltisi
              Concentrate for Solution for Infusion              Konsantre infüzyon çözeltisi
              Concentrate for Solution for Injection             Konsantre enjeksiyonluk çözelti
                                  İngilizce_Turkçe                         A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       11 / 57                       5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                         Türkçe Terim
             Concentrate for solution for fish treatment            Balık tedavisi için yoğun çözelti(Vet.)
                    Concentration                            Derişim
                     Concomitant                            Eşlik eden
                     Concordant                             Uyumlu
                   Concunitanat Drugs                         Yardımcı ilaçlar
                     Concurrent                           Eş - zamanlı
                  Concurrent Validation                  Eş - zamanlı validasyon/onay/geçerlilik
                    Condensation                           Yoğunlaşma
                     Condense                              Yoğun
                     Condenser                           Yoğunlaştırıcı
                   Conductivity Meter                         İletkenlik ölçer
                   Confidence Interval                         Güven aralığı
                   Confidence Level                          Güven düzeyi
                   Confidence Limit                          Güven sınırı
                     Confidential                             Gizli
                    Configuration                          Konfigürasyon
                  Conformity Certificate                       Uygunluk belgesi
                   Congealing Point                        Katılaşma noktası
                 Congealing Temperature                       Katılaşma sıcaklığı
                      Conical                              Konik
                     Conical flask                            Erlen
                  Conjugated Products                        Konjuge ürünler
                     Consensus                            Görüş birliği
                    Constant Mass                           Sabit kütle
                Constant Temperature Bath                      Sabit sıcaklık banyosu
                    Constant Weight                          Sabit ağırlık
                  Constituted Solutions                    Kullanırken hazırlanan çözelti
                     Constriction                        Büzülme/Konstriksiyon
                     Consultant                            Danışman
                      Container                              Kap
                     Contaminant                            Bulaşan
                     Contaminate                        Bulaştırmak/Kirletmek
                    Contamination                            Bulaşma
                      Content                             İçerik
                   Content Uniformity                        İçerik tekdüzeliği
                  Continuous - Release                         Sürekli salım
             Continuous - Release Intraluminal Device               Lumen içi sürekli salım cihazı
             Continuous - Release Intraruminal Device              Rumen içi sürekli salım cihazı(Vet.)
                    Contraindicate                          Kontrendike
                    Contraindication                        Kontrendikasyon
               Control Standard Endotoxin (CSE)                  Endotoksin kontrol standardı
                 Controlled Environment                        Kontrollü ortam
                   Controlled Release                         Kontrollü salım
                Controlled Room Temperature                     Kontrollü oda sıcaklığı
                   Conversion Factor                        Çevirme faktörü
                                    İngilizce_Turkçe                          A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                         12 / 57                         5/31/2010
                   İngilizce Teknik Terim                    Türkçe Terim
                        Convert                      Dönüştürmek
                        Converter                      Dönüştürücü
                      Conveyor Belt                      Taşıyıcı bant
                       Convsulsion                      Konvülziyon
                         Core                       Çekirdek/Öz
                    Core Data Sheet (CDS)                  Temel veri dosyası
                      Core Ingredients                    Temel maddeler
                       Core Tablet                     Çekirdek tablet
                      Corrective Action                    Düzeltici etki
                Corrective and Preventive Actions             Düzeltici ve önleyici faaliyetler
                    Correlation Coefficient                Korelasyon katsayısı
                     Correlation Factor                  Korelasyon faktörü
                        Corrosion                        Aşınma
                        Corrosive                       Aşındırıcı
                         Cortex                        Korteks
                        Cosmetic                        Kozmetik
                     Cotton - Wool Plug                   Pamuk-yün tıkaç
                       Cough Syrup                     Öksürük şurubu
                    Coulorimetric Titration                Kolorimetrik titrasyon
                        Counter                         Sayaç
                     Counterfeit Drugs                     Sahte ilaçlar
                         Cream                         Krem
                        Criterion                        Ölçüt
                Critical Micellar Concentration (CMC)            Kritik misel konsantrasyonu
                      Critical Process                    Kritik süreç
                      Cross - Linked                     Çapraz bağlı
                       Cross - Over                 Çaprazlamalı/Çapraz geçişli
                      Cross - Section                       Kesit
                     Cross Contamination                   Çapraz bulaşma
                       Cross Section                      Kesit yüzeyi
                        Crucible                        Kroze
                      Crystal Density                   Kristal yoğunluğu
                       Crystal Violet                    Kristal Viyole
                        Crystalise                      Kristalleşme
                        Crystalline                      Kristalimsi
                       Crystallinity                      Kristallik
                    Crystallographic Data                  Kristalografik veri
                      Culture Media                     Kültür ortamı
                       Cumulative                    Kümülatif/Toplamsal
                         Cup                        Kap/Ölçek
                         Current                        Akım
                         Current                        Güncel
                       Current Lot                      Geçerli Lot
                         Cursor                         İmleç
                        Curvature                        Eğrilik
                                    İngilizce_Turkçe                       A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                         13 / 57                     5/31/2010
                İngilizce Teknik Terim               Türkçe Terim
                      Curve                      Eğri
                  Cutaneous Emulsion               Deri emülsiyonu
                   Cutaneous Foam                  Deri köpüğü
                   Cutaneous Liquid              Deriye uygulanan sıvı
                   Cutaneous Paste                  Deri patı
                  Cutaneous Powder                  Deri tozu
                  Cutaneous Solution                Deri çözeltisi
                  Cutaneous Sponge               İlaçlı deri tamponu
                   Cutaneous Spray                  Deri spreyi
                Cutaneous Spray Powder               Deri spreyi tozu
                Cutaneous Spray Solution             Deri spreyi çözeltisi
                Cutaneous Spray Suspension           Deri spreyi süspansiyonu
                   Cutaneous Stick              Deriye uygulama çubuğu
                 Cutaneous Suspension              Deri süspansiyonu
                   Cutaneous Use                Deriye uygulama
                     Cuvette                     Küvet
                      Cycle                  Döngü/Siklus
                 Cyclotron - Resonance             Siklotron rezonans
                  Cylindrical Graduates                 Mezür
                     Cytostatic                   Sitostatik
                    Cytotoxicity                 Sitotoksisite
                      Dart                    Cirit(Vet.)
                  Dabbing Applicator               Temas aplikatörü
                    Data Analysis                  Veri analizi
                     Data Base                   Veri tabanı
                    Data Logger                 Veri toplayıcısı
                      Decant                    Aktarmak
                     Decantor                    Aktarıcı
                   Decarboxylation                Dekarboksilleme
                    Decolorisation                Renksizleştirme
                    Decomposition                 Parçalanma
                    Decongestant                  Dekonjestan
                    Decongestion                 Dekonjestiyon
                      Defect                     Kusur
                    Deformation                 Deformasyon
                     Degase                 Gazdan arındırmak
                    Degeneration                 Dejenerasyon
                    Degradation                   Bozunma
                    Dehydrated                    Susuz
                    Dehydration                  Dehidrasyon
                   Deionisation (DI)                Deiyonizasyon
                   Deionized Water                 Deiyonize su
                   Delayed Release               Geciktirilmiş salım
                    Deliquescent               Nem ile eriyebilen
                    Delivery Rate                 Aktarılma hızı
                              İngilizce_Turkçe                  A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                   14 / 57                 5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                    Türkçe Terim
                    Deminerilisation                    Deminerilizasyon
                      Demulcent                        Koruyucu
                   Denaturated Alcohol                     Denatüre alkol
                     Denaturation                      Denatürasyon
                       Dense                          Yoğun
                     Densitometer                       Densitometre
                       Density                        Yoğunluk
                    Dental Emulsion                      Diş emülsiyonu
                      Dental Gel                        Diş jeli
                     Dental Insert                  Dişeti cebi için ilaçlı materyal
                     Dental Liquid                       Diş sıvısı
                    Dental Powder                        Diş tozu
                    Dental Solution                      Diş çözeltisi
                     Dental Stick                       Diş çubuğu
                   Dental Suspension                     Diş süspansiyonu
                      Dental Use                      Dişe uygulama
                    Denture Lacquer               Hareketli diş protezlerinde yüzey örtücü
                    Depigmentation                      Renksizleşme
                      Depilatory                       Tüy dökücü
                      Depilatuar                       Tüy dökücü
                    Depot Injection                     Depo enjeksiyon
                      Depression                       Depresyon
                      Depyrogen                        Pirojensiz
                      Derivative                         Türev
                     Derivatization                     Türevlendirme
                     Dermatology                       Dermatoloji
                Descending Paper Chromatography               İnen kağıt kromatografisi
                      Description                        Tanım
                      Desicant                        Nem çekici
                      Desiccator                        Desikatör
                       Design                         Tasarım
                       Detect                         Saptamak
                      Detector                        Dedektör
                      Detergent                        Deterjan
                     Deterioration                       Bozunma
                  Determination Coefficient                Determinasyon katsayısı
                    Deuterated Water                    Dötoryumlanmış su
                     Develop (TLC)                      Yürütmek(İTK)
                  Develop Over a Path (TLC)              Belirlenen aralıkta yürütme(İTK)
                 Developing Chamber (TLC)                  Yürütme tankı(İTK)
                 Development Pharmaceutics                  Farmasötik gelişim
                      Deviation                        Sapma
                       Device                      Araç/Malzeme/Cihaz
                      Dextran                         Dekstran
                     Dextrorotatory                     Sağa çeviren (+)
                                 İngilizce_Turkçe                          A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                      15 / 57                         5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                      Türkçe Terim
                      Diagnosis                           Tanı
                      Diagram                           Diyagram
                      Diameter                            Çap
                    Diameter of Body                     Gövde çapı (Kapsül için)
                      Diaphragm                          Diyafram
                       Dibasic                           Dibazik
                     Dichrograph                          Dikrograf
                       Dichroic                          Dikroyik
                        Die                          Kalıp/Zımba
                      Differential                        Diferansiyel
                Differential Scanning Calorimetry              Diferansiyel taramalı kalorimetri
                      Diffusion                          Yayılma
                      Difraction                         Difraksiyon
                       Digest                       Sindirmek/Parçalamak
                      Digestion                       Sindirim/Parçalama
                      Dilatation                         Genişleme
                       Dilute                           Seyreltik
                       Dimer                            Dimer
                        Dip                        Daldırma sıvısı(Vet.)
                    Dip concentrate                    Daldırma konsantresiVet.)
                     Dip Emulsion                    Daldırma emülsiyonu(Vet.)
                     Dip Solution                     Daldırma çözeltisi(Vet.)
                    Dip Suspension                    Daldırma süspansiyonu(Vet.)
                       Dipping                     Daldırma uygulaması(Vet.)
                   Direct Compression                      Doğrudan baskı
                    Disaggregation                        Disagregasyon
                        Disc                            Disk
                     Disinfectant                        Dezenfektan
                     Disinfection                        Dezenfeksiyon
                     Disintegrant                          Dağıtıcı
                     Disintegration                         Dağılma
                      Dislodge                        Yerinden çıkarmak
                      Dispense                 Dağıtım (Küçük miktarlara bölerek dağıtma)
                    Dispensing Room                        Dağıtım odası
                      Dispensor                          Dağıtıcı
                    Dispersible Tablet                    Süspanse olabilen tablet
                      Dispersion                          Dağılma
                      Disposable                        Tek kullanımlık
                    Disregard Limit                        İhmal sınırı
                     Dissemination                          Yayılma
                     Dissociation                          Ayrışma
                   Dissociation Constant                      Ayrışma sabiti
                      Dissolution                         Çözünme
                    Dissolution Profile                     Çözünme profili
                    Dissolution Rate                       Çözünme hızı
                                  İngilizce_Turkçe                           A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       16 / 57                          5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                   Türkçe Terim
                      Dissolve                      Çözünmek
                      Dissolved                      Çözünmüş
                       Distill                     Distile etmek
                      Distillate                       Distile
                     Distillation                     Distilasyon
                   Distillation Range                  Distilasyon aralığı
                    Distilled Water                     Distile su
                    Distilling Range                  Distillenme aralığı
                     Distribution                      Dağılım
                  Distribution Coefficient                Dağılım katsayısı
                      Dosage                         Dozaj
                   Dosage (Regimen)                       Dozaj
                     Dosage Form                      Dozaj şekli
                       Dose                         Doz
                   Dose Proportionality                  Doz oransallığı
                    Dose Uniformity                    Doz tekdüzeliği
                     Dosimeter                       Dozimetre
                    Double - Dummy                     Çift - Plasebo
                Double Beam Spectrophotometer            Çift vuruşlu spektrofotometre
                   Double -Junction                    Çift bağlantılı
                     Double-Blind                       Çift-kör
                      Doublet                         İkili
                      Drainage                    Drenaj/Boşaltma
                    Drainage Tube                 Drenaj/Boşaltma borusu
                   Dredging Applicator                 Serpme aplikatörü
                   Dredging Container                    Serpme kabı
                     Drench Gun                Püskürtücü/Direnç tabancası(Vet.)
                    Dried Substance                  Kurutulmuş madde
                    Drift Reduction                   Sapma azalması
                    Drinking Water                     İçme suyu
                       Drop                        Damla
                     Drop Point                    Damlama noktası
                      Dropper                       Damlalık
                   Dropper Applicator                  Damlalıklı kapak
                   Dropper Container                   Damlalıklı şişe
                      Dropwise                       Damlatarak
                     Drowsiness                  Baş dönmesi/Sersemlik
                       Drug                         İlaç
                     Drug Abuse                      İlaç suistimali
                    Drug Interaction                    İlaç etkileşimi
                    Drug Master File                   İlaç ana dosyası
                  Drug Registration Form               İlaç ruhsatlandırma formu
                     Drug Release                      İlaç salımı
                    Drug Substance                     Etkin madde
                       Drum                        Fıçı/Varil
                                İngilizce_Turkçe                       A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                     17 / 57                     5/31/2010
                İngilizce Teknik Terim                   Türkçe Terim
                    Dry Granule                     Kuru granül
                  Dry Heat Sterilization               Kuru ısı sterilizasyonu
                    Dry Powder                       Kuru toz
                  Dry Powder Inhalers                Kuru toz inhalasyon aleti
                      Dryness                       Kuruluk
                   Dual Witnessing                     Çift şahit
                    Dully Legalised                    Yasal onaylı
                      Dummy                        Plasebo
                     Duplicate                        Çift
                  Duplicate Injection                  Çift enjeksiyon
                     Duplication                     Çift tekrar
                       Dye                         Boya
                   Dynamic Viscosity                  Dinamik vizkozite
                     Ear Cream                      Kulak kremi
                     Ear Drops                     Kulak damlası
                  Ear Drops, Emulsion                Kulak damlası, emülsiyon
                  Ear Drops, Solution                Kulak damlası, çözelti
                 Ear Drops, Suspension               Kulak damlası, süspansiyon
                      Ear Gel                       Kulak jeli
                    Ear Ointment                    Kulak merhemi
                    Ear Powder                      Kulak tozu
                     Ear Spray                      Kulak spreyi
                  Ear Spray, Emulsion                Kulak spreyi, emülsiyon
                  Ear Spray, Solution                 Kulak spreyi, çözelti
                 Ear Spray, Suspension               Kulak spreyi, süspansiyon
                     Ear Stick                     Kulak çubuğu
                      Ear Tag                    Kulak küpesi(Vet.)
                    Ear Tampon                     Kulak tamponu
                     Ear Wash                    Kulak yıkama sıvısı
                  Ear Wash Emulsion                Kulak yıkama emülsiyonu
                   Ear Wash Solution                 Kulak yıkama çözeltisi
                      Edge                         Kenar
                     Effective                        Etkili
                    Effervescent                     Efervesan
                 Effervescent Granules                  Efervesan granül
                  Effervescent Powder                   Efervesan toz
                  Effervescent Tablet                  Efervesan tablet
                Effervescent Vaginal Tablet              Efervesan vajinal tablet
                      Efficacy                    Etkililik/Etkinlik
                      Efficient                     Etkili/Etkin
                    Efflorescence              Hava nemi ile tozlaşma (Çiçeklenme)
                  Elastic Deformation                 Elastik deformasyon
                  Elastomeric Closure                 Elastomerik kapak
                    Electric Field                   Elektrik alanı
                Electro - Endoosmotic Flow              Elektro - endoozmotik akış
                               İngilizce_Turkçe                        A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                    18 / 57                      5/31/2010
                İngilizce Teknik Terim                 Türkçe Terim
                 Electro - Osmotic Flow              Elektro - ozmotik akış
                Electro - Osmotic Mobility           Elektro - ozmotik hareketlilik
                Electro - Osmotic Velocity              Elektro - ozmotik hız
                   Electrobalance                  Elektronik terazi
                   Electrochemical                  Elektrokimyasal
                     Electrode                      Elektrot
                Electrodeionisation (EDI)              Elektrodeiyonizasyon
                 Electrodialysis (EDR)                 Elektrodiyaliz
                 Electroendoosmosis                 Elektroendoozmoz
                    Electrolysis                    Elektroliz
                     Electrolyte                    Elektrolit
                Electrolytic Hygrometer              Elektrolitik higrometre
                 Electrolytic Solution                Elektrolitik çözelti
                Electromagnetic Radiation            Elektromanyetik radyasyon
                   Electrometrical                  Elektrometrik
                  Electron - Capture                Elektron yakalayıcı
                  Electron Multiplier                Elektron çoğaltıcı
                  Electropherogram                  Elektroferogram
                   Electrophoresis                   Elektroforez
                Electrophoretic Viscocity             Elektroforetik vizkozite
                    Electrospray                   Elektrosprey
                    Electrostatic                  Elektrostatik
                  Electrostatic Force               Elektrostatik kuvvet
                    Elimination                    Eliminasyon
                 Elimination Half Life              Eliminasyon yarı ömrü
                       Elixir                      Eliksir
                      Eluate                      Eluat
                      Elusion                      Elüsyon
                      Embryo                      Embriyo
                   Emerald Green                   Zümrüt yeşili
                     Emission                     Emisyon
                     Emolient                Yumuşatıcı (Dermatoloji)
                  Empirical Formula                  Ampirik formül
                     Emulgator                     Emülgatör
                     Emulgent                      Emulgan
                     Emulsifier                Emülsifiye edici madde
                     Emulsion                     Emülsiyon
                 Emulsion for Infusion              İnfüzyonluk emülsiyon
                 Emulsion for Injection             Enjeksiyonluk emülsiyon
                    Enantiomer                    Enantiyomer
                    Encapsulation                   Kapsülleme
                    End - Point               Son nokta/Dönüm noktası
                   Endocervical Gel                 Endoservikal jel
                  Endocervical Use               Endoservikal uygulama
                   Endocrinology                   Endokrinoloji
                              İngilizce_Turkçe                     A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                   19 / 57                    5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                              Türkçe Terim
                    Endogenous                                  Endojen
                   Endosinusial Use                             Sinüs içine uygulama
                    Endothermic                                 Endotermik
                     Endotoxin                                 Endotoksin
                  Endotoxin Unit (EU)                             Endotoksin birimi
               Endotracheopulmonary Instillation                       Endotrakeopulmoner damlatma
          Endotracheopulmonary Instillation Powder for Solution              Endotrakeopulmoner damlatma çözeltisi tozu
             Endotracheopulmonary Instillation Solution                  Endotrakeopulmoner damlatma çözeltisi
            Endotracheopulmonary Instillation Suspension                 Endotrakeopulmoner damlatma süspansiyonu
                Endotracheopulmonary Use                          Endotrakeopulmoner uygulama
                                                 Endrotrakeopulmoner damlatma tozu ve çözücüsü
       Endrotracheopulmonary Instillation, Powder and Solvent for Solution
                      Enema                                  Lavman
                      Enteric                                  Enterik
                    Enteric Capsule                              Enterik kapsül
                    Enteric Coating                              Enterik kaplama
                    Enteric Tablet                              Enterik tablet
                      Enthalpy                                  Entalpi
                  Enumeration of Particles                            Partikül sayımı
                     Environment                                  Çevre
                    Environmental                                Çevresel
                 Environmental Monitoring                            Çevresel izleme
            Enzyme - Linked Immunosorbent Assay (ELISA)                         ELISA testi
                   Enzyme Induction                             Enzim indüksiyonu
                   Enzyme Inhibition                             Enzim inhibisyonu
                    Epidemiology                               Epidemiyoloji
                      Epidermis                                 Epiderm
                     Epidural Use                              Epidural uygulama
                    Epifluorescence                               Epifloresans
                      Epimer                                  Epimer
                    Epimerisation                               Epimerizasyon
                      Equation                               Denklem/Eşitlik
                     Equilibration                               Dengeleme
                     Equilibrium                                 Denge
                     Equipment                                 Donanım
                     Equivalency                              Denklik/Eşdeğerlik
                     Equivalent                               Denk/Eşdeğer
                   Erlenmayer Flask                                 Erlen
                     Erythrocyte                                 Alyuvar
                      Essence                                  Esans
                      Essential                               Esansiyel/Temel
                     Essential Oil                               Uçucu yağ
                   Essential Similarity                            Temel benzerlik
                 Essentially Similar Products                          Temel benzer ürün
                     Ester Value                                Ester değeri
                                        İngilizce_Turkçe                             A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                             20 / 57                           5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                         Türkçe Terim
                     Evaluation                           Değerlendirme
                     Evaporate                           Buharlaştırmak
                     Evaporation                           Buharlaşma
                     Evaporator                           Buharlaştırıcı
                      Ex Vivo                              Ex vivo
                     Examination                         İnceleme/Muayene
                      Excipient                          Yardımcı madde
                    Excitant Beam                         Uyarıcı ışın demeti
                    Excitant Light                           Uyarıcı ışık
                     Excitation                        Uyarılma/Uyarma/Uyarı
                      Excretion                             Atılım
                     Exogenous                             Ekzojen
                     Exothermic                            Ekzotermik
                  Exothermic Reaction                       Ekzotermik reaksiyon
                     Expectorant                      Balgam söktürücü/Ekspektoran
                    Expert Report                          Uzman raporu
                    Expiration Date                        Son kullanma tarihi
                     Expiry Date                         Son kullanma tarihi
                      Explosive                             Patlayıcı
                      Exposure                            Maruz kalma
                   Extended Release                         Uzatılmış salım
                      External                              Dış
                   External Diameter                           Dış çap
                     Extinction                             Sönüm
                  Extinction Coefficient                       Sönüm katsayısı
                  Extra - Amniotic Use                      Amnion dışına uygulama
                      Extract                           Ekstrakt/Özüt
                     Extraction                           Ekstraksiyon
                     Extraneous                          Dıştan gelen/İkincil
                    Extrapolation                            Uyarlama
                    Extrinsic Factors                         Dış faktörler
                     Eye Cream                            Göz kremi
                     Eye Drops                            Göz damlası
                Eye Drops, Prolonged Release                   Uzatılmış salımlı göz damlası
                   Eye Drops, Solution                       Göz damlası, çözelti
              Eye Drops, Solvent for Reconstitution               Göz Banyosu hazırlama çözücüsü
                  Eye Drops, Suspension                     Göz damlası, süspansiyon
             Eye Drops, Powder and Solvent for Solution               Göz Damlası, toz ve çözücüsü
            Eye Drops, Powder and Solvent for Suspension           Göz Damlası, süspansiyonluk toz ve çözücüsü
                      Eye Gel                             Göz jeli
                     Eye Lotion                           Göz banyosu
              Eye Lotion, solvent for reconstitution               Göz banyosu, hazırlama çözücüsü
                    Eye Ointment                           Göz merhemi
                       Factor                           Faktör/Etmen
                      Failure                             Yetmezlik
                                    İngilizce_Turkçe                            A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                         21 / 57                          5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                     Türkçe Terim
                       Faintness                         Solukluk
                   Falling Ball Viscometer                 Düşen top vizkozimetresi
                Fast-Atom Bombardment (FAB)                 Hızlı atom bombardımanı
                Fast-Ion Bombardment Ionisation            Hızlı iyon bombardıman iyonizasyonu
                       Fat Soluble                      Yağda çözünen
                    Fat Soluble Vitamin                  Yağda çözünen vitamin
                         Fatal                         Ölümcül
                       Fatty Acid                        Yağ asidi
                      Fermentation                       Fermentasyon
                      Fertilised Egg                    Döllenmiş yumurta
                        Fertility                    Doğurganlık/Üreme
                         Fetal                          Fötal
                         Fetus                          Fötus
                         Fiber                         Elyaf/Lif
                       Fibroblast                        Fibroblast
                   Filamentous Pattern                       İpliksi yapı
                      Filling Volume                      Dolum hacmi
                    Film-Coated Tablet                     Film kaplı tablet
                    Filter Integrity Test                   Filtre bütünlük testi
                       Filter Paper                    Filtre/Süzgeç kağıdı
                   Filtration Apparatus                        Süzgeç
                      Finished Good                       Bitmiş ürün
                  Finished Process Material                  Bitmiş işlem materyali
                     Finished Product                       Bitmiş ürün
                 Finished Product Specification               Bitmiş ürün spesifikasyonu
                    First Identification                 İlk tanıma/İlk belirleme
                       First-Line                       İlk seçenek
                        Fixation                        Sabitleme
                        Fixed Oil                        Sabit yağ
                         Flake                           Pul
                     Flame-Ionisation                     Alev iyonizasyonu
                       Flash Point                      Parlama noktası
                         Flask                         Yassı şişe
                     Flat - Bottomed                       Düz tabanlı
                     Flavouring Agent                     Aromalı madde
                      Fleet Enema                      Kısa etkili lavman
                       Flexibility                        Esneklik
                        Flip-off                       Geçme kapak
                      Flocculation                       Flokülasyon
                         Flow                           Akış
                        Flow Cell                     Akış küveti/hücresi
                       Flow Chart                       Akış çizelgesi
                       Flow Rate                         Akış hızı
                       Flow Time                        Akış zamanı
                       Fluctuation                       Dalgalanma
                                 İngilizce_Turkçe                        A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                      22 / 57                      5/31/2010
                İngilizce Teknik Terim                      Türkçe Terim
                      Fluid                            Sıvı
                 Fluidised Bed Dryer                   Akışkan yataklı kurutucu
                    Fluorescent                         Floresan
                  Fluorescent Light                       Floresan ışığı
                   Fluorocarbon                        Florokarbon
                 Fluorometric Method                     Florimetrik yöntem
                   Fluorometry                         Florimetri
                      Flux                          Akış/Akıntı
                      Foam                           Köpük
                     Folium                           Yaprak
                   Foot-Stab Use                   Ayağa batırarak uygulama(Vet.)
                     Forceps                            Pens
                   Foreign Body                        Yabancı cisim
                   Foreign Matter                       Yabancı madde
                 Foreign Substance                       Yabancı madde
                  Formula Weight                       Formül ağırlığı
                 Fractional Distillation                  Fraksiyonlu distilasyon
                     Fracture                         Kırık/Çatlak
                    Fragment                          Parçacık
                   Fragmentation                    Parçalara/Kısımlara ayırma
                     Fraught                         Hileli kullanım
                   Free - Flowing                        Serbest akış
                    Free Acid                         Serbest asit
                   Free Radical                       Serbest radikal
                   Freely Soluble                      Kolaylıkla çözünür
                     Freeze                         Dondurmak
                   Freezing Point                       Donma noktası
                  Freshly Prepared                      Taze hazırlanmış
                    Friabilitor                       Aşınma cihazı
                     Friability                         Aşınma
                   Friction Force                      Sürtünme kuvveti
                   Fronting (TLC)                 Hareketli faz yükselme düzeyi(İTK)
                 Fronting Spots (TLC)             Hareketli Faz Yükselme Düzeyindeki Lekeler (İTK)
                      Froth                           Köpük
                     Frozen                          Donmuş
                    Full - Scale                        Tam skala
                    Fulminant                         Ani gelişen
                    Fume Hood                         Çeker ocak
                    Fumigation                      Buharla dezenfeksiyon
                    Fungicide                     Fungisit/Mantar öldüren
                    Fungiform                        Mantar şeklinde
                    Fungistatic                 Fungistatik/Mantar üremesini durduran
                     Fungus                           Mantar
                     Funnel                            Huni
                     Furnace                            Fırın
                              İngilizce_Turkçe                              A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                   23 / 57                             5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                        Türkçe Terim
                     Fused Silica                         Kaynaşmış silika
                      Fusion Seal                       Kaynaştırma contası
                     Gang Printing               Aynı tabaka üzerinde farklı dozajlı bir ürün basılması
                       Gargle                            Gargara
                 Gargle Powder for Solution                    Gargara çözeltisi tozu
                 Gargle Tablet for Solution                   Gargara çözeltisi tableti
                     Gas Cylinder                        Basınçlı gaz tüpü
                    Gas Sterilization                      Gaz sterilizasyonu
                       Gasket                             Conta
                     Gasket-Vent                           Conta ağzı
                       Gastric                            Gastrik
                     Gastric Fluid                          Mide sıvısı
                  Gastroenteral Emulsion                   Mide - bağırsak emülsiyonu
                   Gastroenteral liquid                     Mide - bağırsak sıvısı
                  Gastroenteral Solution                    Mide - bağırsak çözeltisi
                 Gastroenteral Suspension                  Mide - bağırsak süspansiyonu
                    Gastroenteral Use                     Gastroenteral uygulama
                   Gastrointestinal Tract                Gastrointestinal(mide-bağırsak) kanal
                   Gastrointestinal Use                    Gastrointestinal uygulama
                  Gastro-Resistant Capsule                       Enterik kapsül
                Gastro-Resistant Capsule Hard                    Enterik sert kapsül
                Gastro-Resistant Capsule Soft                  Enterik yumuşak kapsül
                 Gastro-Resistant Granules                       Enterik granül
                  Gastro-Resistant Tablet                        Enterik tablet
                       Gavage                         Besleme (sonda ile)
                        Gel                              Jel
                    Gel for injection                       Enjeksiyonluk jel
                      Gel - Clot                         Jel pıhtılaşması
                    Gel - Clot Assay                      Jel pıhtılaşma tayini
                   Gel - Clot Techniques                    Jel pıhtılaşma teknikleri
                     Gel Strength                          Jel kuvveti
                      Gelatinous                           Jelatinimsi
                Gel-Filtration Chromatography                 Jel filtrasyon kromatografisi
                Gel-Permeation Chromatography                 Jel permeasyon kromatografisi
                       Generic                            Jenerik
                  Genetic Polymorphism                      Genetik polimorfizm
                    Genotoxic Activity                      Genotoksik aktivite
                     Genotoxicity                          Genotoksisite
                     Gentian Violet                         Jansiyan viyole
                       Geriatry                       Geriyatri/Yaşlılıkla ilgili
                       Germ                             Mikrop
                      Germicide                         Mikrop öldürücü
                     Gingival Gel                           Dişeti jeli
                     Gingival Paste                          Dişeti patı
                    Gingival Solution                        Dişeti çözeltisi
                                İngilizce_Turkçe                                 A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                     24 / 57                                5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                   Türkçe Terim
                     Gingival Use                    Dişetine uygulama
                   Glacial Acetic Acid                  Glasiyal asetik asit
                     Glass Bead                       Cam boncuk
                     Glass Rod                       Cam çubuk
                     Glass Wool                      Cam pamuğu
                    Glycinate Ion                     Glisinat iyonu
                  Good Clinical Practice                İyi Klinik Uygulamaları
                 Good Laboratory Practice              İyi Laboratuvar Uygulamaları
                 Good Manufacturing Practise               İyi Üretim Uygulamaları
                Good Pharmacovigilance Practice           İyi Farmakovijilans Uygulamaları
                      Gradient                        Gradiyent
                   Graduated Cylinder                       Mezür
                    Graduated Tube                      Dereceli tüp
                     Graduation                       Dereceleme
                       Graft                          Greft
                    Gram - Negative                     Gram-Negatif
                    Gram - Positive                     Gram-Pozitif
                   Granular Powder                      Granüle toz
                     Granulation                      Granülasyon
                   Granulation Paste                  Granülasyon pastası
                   Granulation Solution                 Granülasyon çözeltisi
                      Granule                         Granül
                 Granules for Oral Solution                Oral çözelti granülü
                Granules for Oral Suspension              Oral süspansiyon granülü
                   Granules for Syrup                    Şurup granülü
                   Gravimetric Analysis                  Gravimetrik analiz
                     Gravimetry                       Gravimetri
                      Greasy                       Yağımsı/Yağlı
                      Grinder                        Öğütücü
                       Grit                          Pütür
                      Grittness                       Pütürlülük
                       Gritty                        Pütürlü
                    Gross Sample                     Homojen örnek
                  Ground Glass Stopper                     Cam kapak
                      Growth                      Üreme/Büyüme
                  Growth Promotion Test                   Büyüme artış testi
                    Guard Column                     Koruyucu kolon
                     Guideline                        Rehber
                   Gynecological Use                  Jinekolojik uygulama
                     Gynecology                        Jinekoloji
                       Hair                        Kıl/Saç/Tüy
                      Half Life                     Yarılanma ömrü
                     Hallogram                        Halogram
                  Hard Gelatine Capsule                  Sert jelatin kapsül
                     Hardness                         Sertlik
                                 İngilizce_Turkçe                      A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                      25 / 57                     5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                      Türkçe Terim
                     Hardware                           Donanım
                    Harvest Cell                        Kültür hücresi
                      Haze                           Bulanıklık
                    Head - Space                         Kafa-Boşluklu
                  Healthcare Products                    Sağlık Bakım Ürünleri
                   Heat Penetration                         Isı nüfuzu
              Heat Vacumm Air Condition (HVAC)                    Hava santralı
                   Heating Mantle                       Isıtma mantosu
                     Heat-Labile                       Isıya dayanıksız
                    Heavy Metal                          Ağır metal
                    Hematology                          Hematoloji
                     Hematoma                           Hematom
                    Hemodialysis                         Hemodiyaliz
                  Hemodialysis Solution                    Hemodiyaliz çözeltisi
                  Hepatic Impairment                     Karaciğer bozukluğu
                  Hepatic Metabolism                    Karaciğer metabolizma
                    Hepatotoxicity                      Karaciğer toksisitesi
                    Herbal Drug                         Bitkisel ilaç
                   Herbal Medicine                        Bitkisel ilaç
                   Herbal Remedy                         Bitkisel ilaç
                     Herbal Tea                         Bitkisel çay
                    Hermetic Seal                       Hermetik kapama
                    Heterogenous                          Heterojen
                  Hierarchy of Control                      Kontrol sırası
                  High Boiling Residues                  Yüksek Kaynama Kalıntıları
           High Performance Liquid Chromatography (HPLC)           Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi
             High Pressure Transdermal Delivery Device            Basınçlı Transdermal Uygulayıcı
                  High Risk Operations                   Yüksek riskli operasyonlar
                   High Shear Mixer                    Yüksek parçalayıcı karıştırıcı
                   High Speed Mixer                     Yüksek devirli karıştırıcı
              Highly Hazardous Substances (HHS)                 Çok tehlikeli maddeler
                     Histology                          Histoloji
                  Hollow-Cathode Lamp                     Delikli katot lambası
                    Homeopathic                         Homeopatik
                    Homeopathy                          Homeopati
                   Homeotheraphy                         Homeoterapi
                    Homogeneity                          Homojenlik
                    Homogenious                           Homojen
                   Homogenisator                       Homojenize edici
                      Hopper                            Hazne
                     Hormone                           Hormon
                      Host                            Konak
                     Hot - Plate                           Isıtıcı
                     Humidity                            Nem
                      Hybrid                            Hibrit
                                   İngilizce_Turkçe                        A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                        26 / 57                      5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                      Türkçe Terim
                 Hybrid Mass Spectrometer                 Hibrit Kütle Spektrometresi
                       Hydrate                          Hidrat
                      Hydration                         Hidrasyon
                Hydrogenated Vegetable Oil                 Hidrojenlenmiş Bitkisel Yağ
                    Hydrogenation                       Hidrojenasyon
                     Hydrolysable                      Hidrolize olabilen
                     Hydrolysate                         Hidolizat
                      Hydrolysis                         Hidroliz
                  Hydrolytic Resistance                     Hidrolitik direnç
                      Hydrophil                          Hidrofil
                     Hydrophilic                         Hidrofilik
                      Hydrophob                          Hidrofob
                     Hydrophobic                         Hidrofobik
                      Hydrosol                          Hidrosol
                    Hydroxyl Value                      Hidroksil değeri
                       Hygiene                          Hijyen
                       Hygienic                         Hijyenik
                     Hygroscopic                     Nem çekici/Su tutan
                      Hyperbolic                         Hiperbolik
                     Hyperosmotic                       Hiperozmotik
                    Hypersensitivity                      Aşırı duyarlılık
                 Hypersensitivity Reactions                Aşırı duyarlılık reaksiyonları
                      Hypertonic                         Hipertonik
                     Hypertonicity                       Hipertonisite
                     Identification                        Tanıma
                  Identification Factors                    Tanıma faktörleri
                   Identification Label                     Tanıtım etiketi
                 Identification Reactions                  Tanıma reaksiyonları
                       Ignite                  Yakmak (kül haline gelinceye kadar)
                     Illumination                        Aydınlatma
             Immediate Packaging (Primary Packaging)                 Birincil ambalaj
                Immediate Release Product                    Çabuk salımlı ürün
                   Immune Reaction                     İmmün reaksiyonu
                    Immunogenecity                       İmmünojenisite
                     Immunology                         İmmünoloji
                     Immunosera                      İmmünolojik serum
                       Implant                          İmplant
                     Implantation                       İmplantasyon
                   Implantation Chain                    İmplantasyon zinciri
                   Implantation Tablet                   İmplantasyon tableti
                      Implanter                     İmplante edici(Vet.)
                  Impregnated Dressing                      İlaçlı kompres
                   Impregnated Pad                        İlaçlı tampon
                       Impurity                         Safsızlık
                     In Hive Use                    Kovan içi uygulama(Vet.)
                                  İngilizce_Turkçe                        A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       27 / 57                      5/31/2010
                   İngilizce Teknik Terim                        Türkçe Terim
                         In Ovo                         Yumurta içi(Vet.)
                        In Process                            İşlemde
                     In Process Control                         İşlem kontrolü
                  In drinking water/milk use               İçme suyu/Süt içinde uygulama(Vet.)
                       In Feed Use                    Yeme katılarak uygulama(Vet.)
                   In Ovo Injection Device                 Yumurta içi enjeksiyon aracı(Vet.)
                         In Silico                           İn Siliko
                         In vitro                           İn vitro
                          In vivo                            İn vivo
                    Inactivation Coefficient                   İnaktivasyon katsayısı
                     Inactive Ingredient                       Yardımcı madde
                        Incidence                             Sıklık
                        Incinerate                          Tam yanma
                         Incubate                          İnkübe etmek
                        Incubation                          İnkübasyon
                        Incubator                         Etüv/İnkübatör
                        Indication                          Endikasyon
                        Indicator                            Belirteç
                     Indicator Electrode                        Belirteç elektrot
                     Induction Heating                       İndüksiyonla ısıtma
                      Industrial batch                        Endüstriyel seri
                        Inert Gas                           İnert gaz
                         Infection                          Enfeksiyon
                        Infertility                            Kısırlık
                       Inflammation                        İnflamasyon/Yangı
                    Inflexion (Inflection)                         Dönüm
                 Inflexion Point (Inflection Point)                    Dönüm Noktası
                        Influenza                          İnfluenza/Grip
                    Infra Red Microscope                      Kızıl ötesi mikroskop
                  Infra Red Spectrophotometer                  Kızıl Ötesi Spektrofotometre
                  Infra Red Spectrophotometry                  Kızıl Ötesi Spektrofotometri
                          Infuse                Belli zaman ve hızda damar içine zerk etme
                         Infusion                           İnfüzyon
                       Ingredients                             İçerik
                        Inhalation                           İnhalasyon
                      Inhalation Gas                         İnhalasyon gazı
                     Inhalation Powder                        İnhalasyon tozu
                Inhalation Powder Pre - Dispensed                 Tek dozluk inhalasyon tozu
                 Inhalation Powder Hard Capsule                 Sert kapsülde inhalasyon tozu
                      Inhalation use                    İnhalasyon yolu ile uygulama
                     Inhalation Vapour                       İnhalasyon buharı
                  Inhalation Vapour, Tablet                    İnhalasyon buharı, tablet
                  Inhalation Vapour, Capsule                   İnhalasyon buharı, kapsül
                   Inhalation Vapour, Liquid                    İnhalasyon buharı, sıvı
                  Inhalation Vapour, Ointment                  İnhalasyon buharı, merhem
                                   İngilizce_Turkçe                           A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                        28 / 57                          5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                   Türkçe Terim
                  Inhalation Vapour, Powder                İnhalasyon buharı, toz
                  Inhalation Vapour, Solution              İnhalasyon buharı, çözelti
                         Inhalor                    İnhalasyon aleti
                        Inhibition                     İnhibisyon
                 Inhibition or Enhancement Test              İnhibisyon / Artırma testi
                         Inhibitor                     İnhibitör
                          Initial                     Başlangıç
                          Inject                    Enjekte etmek
                        Injectable                      Enjektabl
                        Injection                     Enjeksiyon
                     Injection Needle                   Enjeksiyon iğnesi
                      Injection Port                   Enjeksiyon kanalı
                     Injection Syringe                  Enjektör/Şırınga
                         Injector                      Enjektör
                    Injurious to Health                   Sağlığa zararlı
                        Inner Seal                      İç conta
                      Inner Stopper                       İç tıpa
                       Inoculation                      Aşılama
                        Inorganic                   Organik olmayan
                          Insert                     Yerleştirmek
                        Insoluble                     Çözünmez
                       Inspection                       Denetim
                        Instability                    Stabil olmama
                       Installation                     Yerleştirme
                    Instant Herbal Tea              Çözünebilir granüle-toz bitkisel çay
                       Instillation                     Damlatma
                       Instrumental                       Aletli
                   Instrumental Analysis                    Aletli analiz
                       Integration                      Birleşme
                        Integrator                     İntegratör
                      Integrity Test                    Bütünlük testi
                       Inter - Day                     Günler arası
                    Inter - Day Precision                 Günler arası kesinlik
                       Interaction                      Etkileşim
                       Interception                      Kesişme
                     Interception Point                  Kesişme noktası
                        Interface                      Ara yüzey
                       Interference                      Etkileşim
                   Interfering Chemicals                 Etkileşen kimyasallar
                     Interfering Peak                   Etkileşen pikler
                      Interferometer                    İnterferometre
                   Interionic Compatibility                İyonlar arası geçimlilik
                       Intermediate                        Ara
                   Intermediate Product                     Ara ürün
                Intermediate Standard Preparation              Ara standart hazırlaması
                                  İngilizce_Turkçe                        A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       29 / 57                       5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                      Türkçe Terim
                       Intermittent                         Aralıklı
                        Internal                           İç
              Internal Graduated Calibration Chamber            İç dereceli kalibrasyon odası(Vet.)
                   Internal Quality Audit                    İç kalite denetimi
                  Internal Standard Method                    İç standart yöntemi
                       Interparticle                      Partiküller arası
                       Interpolation                     Ara değeri bulma
                      Interpretation                        Yorum
                       Intersection                        Kesişme
                        Interval                          Aralık
                   Interval Prolongation                      Aralık uzatma
                        Intestinal                        İntestinal
                       Intoxication                       Zehirlenme
                    Intra - Amniotic Use                   Amniyon içi uygulama
                    Intra - Arterial Use                   Arter içine uygulama
                    Intra - Articular Use                  Eklem içine uygulama
                      Intrabursal Use                    İntrabursal uygulama
                     Intracardiac Use                  Kalp içine/kasına uygulama
                    Intracavernous Use                    Kavern içine uygulama
                     Intracervical Use                  Serviks içine uygulama
                     Intracisternal Use                  Sisterna içine uygulama
                     Intracoronary Use                 Koroner arter içine uygulama
                        Intra-Day                         Gün içi
                    Intra-Day Precision                     Gün içi kesinlik
                     Intradermal Use                     Deri içine uygulama
                      Intradiscal Use                    Disk içine uygulama
                     Intralesional Use                   Lezyon içine uygulama
                     Intraluminal Use                   Lumen içine uygulama
                    Intralymphatic Use                    Lenf içine uygulama
                  Intramammary Emulsion                  Meme içi emülsiyonu (Vet.)
                  Intramammary Ointment                   Meme içi merhemi (Vet.)
                   Intramammary Solution                   Meme içi çözeltisi (Vet.)
                 Intramammary Suspension                  Meme içi süspansiyonu (Vet.)
                   Intramammary Syringe                    Meme içi şırınga (Vet.)
                    Intramammary Use                   Meme içine uygulama (Vet.)
                Intramammary infusion, dry cow              Kuru dönem, meme içi infüzyon(Vet.)
              Intramammary infusion, lactating cow            Sağmal dönem, meme içi infüzyon(Vet.)
                     Intramuscular Use                     Kas içine uygulama
                      Intraocular Use                     Göz içine uygulama
                    Intraperitoneal Use                 Periton boşluğuna uygulama
                    Intrapericardial use                  Perikard içine uygulama
                     Intrapleural Use                  Plevra boşluğuna uygulama
                    Intraruminal device                    Rumen içi araç(Vet.)
                     Intraruminal use                 Rumen içine uygulama(Vet.)
                     Intrasternal Use                 Göğüs kemiği içine uygulama
                                  İngilizce_Turkçe                         A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       30 / 57                       5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                    Türkçe Terim
                     Intrathecal Use                 İntratekal uygulama
                     Intratumoral use                Tümör içine uygulama
                   Intrauterin Systems                 Rahim içi sistemler
                   Intrauterine Capsule                Rahim içi kapsül(Vet.)
                    Intrauterine liquid            Uterus içi uygulama sıvısı(Vet.)
                Intrauterine delivery system             Rahim içi uygulama sistemi
                   Intrauterine Device                   Rahim içi araç
                  Intrauterine Emulsion               Rahim içi emülsiyon(Vet.)
                   Intrauterine Solution                Rahim içi çözelti(Vet.)
                 Intrauterine Suspension              Rahim içi süspansiyon(Vet.)
                    Intrauterine Tablet                Rahim içi tablet(Vet.)
                     Intrauterine Use                Rahim içine uygulama
                      Intravenous                   İntravenöz/Ven içi
                Intravenous Administration            İntravenöz/Ven içine uygulama
                   Intravenous Infusion             İntravenöz/Ven içine infüzyon
                     Intravenous Use              İntravenöz/Ven içine uygulama
                     Intravesical Use            Mesane içine/Intravesikal uygulama
                     Intravitreal use                İntravitral uygulama
                   Intrinsic Dissolution                 İntrinsik çözünme
                        Inversion                    Ters çevirme
                      Invert Sugar                    İnvert şeker
                        Invisible                    Görünmez
                      Iodine Value                     İyot değeri
                Ion - Cyclotron Resonance               İyon Siklotron Rezonans
                   Ion Exchange Resin               İyon Değiştirme Reçinesi
                  Ion Selective Electrode                 İyon Seçici Elektrot
                         Ionic                       İyonik
                      Ionic Strength                    İyonik güç
                       Ionisation                İyonizasyon/İyonlaşma
                    Ion-Trap Analyzer               İyon tutarak analiz edici
                       Irradiation                     Işınlama
                       Irreversible                  Geri dönüşümsüz
                        Irrigation                      Yıkama
                    Irrigation Solution                  Yıkama çözeltisi
                        Isocratic                  İzokratik/Tekdüze
                        Isodense                    Aynı yoğunlukta
                       Isoelectric                    İzoelektrik
                 Isoelectric Focusing (IEF)               İzoelektrik odaklama
                     Isoelectric Point                  İzolektrik noktası
                        Isolation                      Ayırma
                        Isolator                       Ayırıcı
                       Isothermal                      İzotermal
                        Isotonic                      İzotonik
                       Isotonicity                    İzotonisite
                     Isotonicity Value                   İzotonik değer
                               İngilizce_Turkçe                       A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                    31 / 57                      5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                       Türkçe Terim
                        Isotop                           İzotop
                     Isotopic Profile                       İzotopik profil
                     Jacketed Tank                         Ceketli tank
                      Justification                         Gerekçe
                        Juvenile                           Genç
                       Keratolytic                         Keratolitik
                        Kidney                           Böbrek
                    Kinematic Viscosity                     Kinematik vizkozite
              Kit for Radiopharmaceutical Preparation            Radyofarmasötik hazırlamak için kit
                         Label                         Etiket/İşaret
                      Label Claim                        Etikette belirtilen
                        Labile                       Kararsız/Dayanıksız
                       Laboratory                         Laboratuvar
                    Laboratory Sample                     Laboratuvar numunesi
                       Lactation                   Laktasyon/Süt verme dönemi
                      Laevorotatory                        Sola çeviren(-)
                LAL (Limulus Ameboacyte Lysate)                        LAL
                     Laminar Air Flow                     Laminar hava akımı
              Laminar Air Flow Workbench (LAFW)                 Laminar Hava Akımlı Kabin
                      Laminar Flow                         Laminar akım
                    Laminar Flow Unit                     Laminar akım ünitesi
                   Large Volume Injection                   Büyük hacimli enjeksiyon
                   Laryngopharyngeal use                 Gırtlak-yutak yolu ile uygulama
                      Lateral Tube                          Yan tüp
                         Latex                  Lateks/Kauçuk türü bitkilerin öz suyu
                        Laxative                          Laksatif
                         Layer                           Tabaka
                 Leaflet (or Package Leaflet)                       Broşür
                      Leakage Test                         Sızdırma testi
                    Least - Square Fit                En küçük kareler yöntemi ile uyumlu
                   Least - Square Method                   En küçük kareler yöntemi
                        Lesion                           Lezyon
                      Lethal Dose                         Öldürücü Doz
                       Leukocyte                          Akyuvar
                         Level                           Düzey
                       Lick Block                       Yalama taşı (Vet.)
                       Light Beam                         Işın demeti
              Light Obscuration Particle Count Test            Işık engellemesi ile partikül sayım testi
                   Light Tranmission Test                    Işık geçirgenlik testi
                         Limit                            Sınır
                    Limit of Detection                       Belirleme sınırı
                   Limit of Quantification                       Nicelik sınırı
                  Limited Food Effects Study                 Sınırlı besin etkileri çalışması
                        Linear                           Doğrusal
                    Linear Flow Velocity                     Doğrusal akım hızı
                                   İngilizce_Turkçe                           A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                        32 / 57                         5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                         Türkçe Terim
                    Linear Regression                       Doğrusal regresyon
                     Linear Viscocity                        Doğrusal vizkozite
                       Linearity                           Doğrusallık
                       Lipophil                             Lipofil
                       Lipophilic                            Lipofilik
                    Lipopolisaccharide                         Lipopolisakkarit
                        Liquid                               Sıvı
                   Liquid Dosage Form                        Sıvı Dozaj Formu
                  Liquid Phase Hydrolysis                       Sıvı Fazı Hidrolizi
           Liquid Secondary - Ion Mass Spectrometry (LSIMS)           Sıvı Sekonder İyon Kütle Spektrometresi
                      Liquifaction                       Sıvılaşma/Sıvılaştırma
                      Litmus Paper                          Turnusol kağıdı
                  Living tissue equivalent                      Canlı doku eşdeğeri
                      Load Limit                           Yükleme Sınırı
                        Local                            Lokal/Yerel
                     Local Anesthetic                         Lokal anestezik
                     Local Tolerance                          Lokal tolerans
                  Locally Applied Product                      Lokal uygulanan ürün
                       Logarithm                            Logaritma
                Long Necked Combustion Flask                   Uzun Boyunlu Yakma Balonu
                   Long Term Stability                       Uzun süreli stabilite
                         Lot                               Lot
                Lot or Batch Production Records                  Lot veya seri üretim kayıtları
                        Lotion                             Losyon
                   Low - Risk Operations                     Düşük riskli operasyonlar
                  Lower Specification Limit                     Alt Spesifikasyon Sınırı
                       Lozenge                              Pastil
                       Lubricant                            Kaydırıcı
                     Lubricant Agent                         Kaydırıcı madde
                       Lubricate                          Kayganlaştırmak
                    Lubricated Granule                        Kaydırıcılı granül
                      Luminescent                            Işıldayan
                        Lump                              Topak
                     Lyophilisation                    Dondurarak kurutma/Liyofilizasyon
                        Lysate                              Lizat
                      Maceration                           Maserasyon
                     Machine Set up                           Makine ayarı
                     Macro Molecule                          Büyük molekül
                 Macroscopic Characteristics                    Makroskopik özellikler
                       Magistral                            Majistral
                     Magnetic Field                          Manyetik alan
                   Magnetic Resonance                        Manyetik Rezonans
                   Magnetic Stirring Bar                     Manyetik karıştırma parçası
                      Maintanence                           Bakım/İdame
                       Maize Oil                            Mısır yağı
                                     İngilizce_Turkçe                          A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                          33 / 57                        5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                            Türkçe Terim
                     Major Variation                             Başlıca değişiklik
                  Management of Overdose                            Aşırı doz tedavisi
                       Mandrel                                   Mil
                     Manufacturer                                 Üretici
                     Manufacturing                                Üretim
                    Manufacturing Date                              Üretim tarihi
                   Manufacturing Process                             Üretim işlemi
                Manufacturing Scale Production                   İmalat Ölçekli Üretim (Gerçek Üretim)
                       Marker                                  Gösterge
                   Marketing Authorization                          Pazarlama yetkisi
                 Marketing Authorization Holder                       Pazarlama Yetki Sahibi
                       Mass                                  Kütle/Yığın
                    Mass Spectrometry                           Kütle spektrometrisi
                     Mass Uniformity                             Kütle tekdüzeliği
                   Material Review Board                         Malzeme inceleme birimi
                Material Safety Data Sheet (MSDS)                     Malzeme Güvenlik Veri Sayfası
           Matrix - Assisted Laser Desoprtion Ionisation (MALDI)           Matriks yardımlı lazer desorpsiyon iyonizasyonu
                       Matter                                  Madde
               Maximum Valid Concentration (MVC)                    En yüksek geçerli konsantrasyon
                       Mean                                  Ortalama
                     Measurement                                  Ölçme
                    Measuring Device                                Ölçek
                    Measuring Spoon                               Ölçü kaşığı
                   Mechanical Hysteresis                            Mekanik isteri
                   Mechanism of Action                            Etki mekanizması
                  Medicated Chewing-Gum                              Tıbbi sakız
                   Medicated Nail Lacquer                           İlaçlı tırnak cilası
                    Medicated Pellets                            İlaçlı pellet(Vet.)
                    Medicated Pendant                            İlaçlı bandaj(Vet.)
                    Medicated plaster                              İlaçlı flaster
                    Medicated premix                            İlaçlı premiks(Vet.)
                  Medicated Vaginal Tampon                          İlaçlı vajinal tampon
                    Medicinal Product                              Tıbbi ürün
                    Medicine Dropper                               Damlalık
                       Medium                                 Ortam/Vasat
                       Meiosis                                  Mayoz
                       Meiotic                                  Mayotik
                      Membrane                                Zar/Membran
                    Membrane Filtration                           Zar/Membran Filtre
                     Menstruation                               Menstrüasyon
                       Mesh                                    Ağ
                    Metabolic Pathway                             Metabolik yolak
                      Metabolite                                 Metabolit
                   Metered Dose Inhaler                         Ölçülü inhalasyon aleti
                     Metering Pump                              Ölçme pompası
                     Metering Valve                               Ölçme valfi
                                       İngilizce_Turkçe                              A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                            34 / 57                            5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                              Türkçe Terim
                        Method                                   Yöntem
                   Method of Administration                           Uygulama yöntemi
                      Methylation                                 Metilleme
                      Metric Weight                                Metrik ağırlık
             Micellar Electrokinetic Chromatography (MEKC)                   Misel Elektrokinetik Kromatografi
                        Micelle                                  Misel
                      Microbalances                                Hassas terazi
                        Microbe                                  Mikrop
                   Microbial Considerations                    Mikrobik olarak göz önüne alınması gerekenler
                   Microbial Contamination                            Mikrobik bulaşma
                     Microbial Count                               Mikrop sayımı
                     Microbial Growth                               Mikrop üremesi
                     Microbial Isolate                              Mikrop izolatı
                    Microbial Limit Test                             Mikrop sınır testi
                    Microbial Recovery                            Mikrobik geri kazanım
                  Microbial Retention Testing                          Mikrop tutulma testi
                   Microbial Retentive Filters                          Mikrop tutucu filtre
        Microbiological Attributes of Non - Sterile Pharmaceutical Products      Steril olmayan farmasötik ürünlerin mikrobiyolojik vasıfları
                      Microbiology                                Mikrobiyoloji
                      Microdroplet                               Mikrodamlacık
                    Microencapsulated                              Mikrokapsüllenmiş
                       Microgram                                 Mikrogram
                       Microliter                                 Mikrolitre
                      Micrometer                                 Mikrometre
                        Micron                                  Mikron
                      Micronization                               Mikronize etme
                      Microorganism                               Mikroorganizma
                      Micropipette                                Mikropipet
                Microprocessor Controlled System                       Mikroişlemci kontrollü sistem
                  Microscopic Characteristics                          Mikroskopik özellikler
                         Mill                                  Değirmen
                      Milliequivalent                            Miliekivalan/Milieşdeğer
                       Milligram                                 Miligram
                        Milliliter                                 Mililitre
                       Millimicron                                Milimikron
                       Millimole                                  Milimol
                        Milling                                  Öğütme
                     Milling Operation                              Öğütme işlemi
                        Mimic                                  Taklit etme
                        Mineral                                  Mineral
                       Mineral Oil                                Mineral yağ
                   Minimum Exposure Time                           En küçük maruziyet süresi
                        Minor                                   Küçük
                     Minor Variation                              Küçük değişiklik
                        Miosis                                   Miyoz
                        Miotic                                  Miyotik
                                         İngilizce_Turkçe                                 A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                              35 / 57                                5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                    Türkçe Terim
                      Miscible                     Her oranda karışır
                      Mitosis                         Mitoz
                      Mitotic                         Mitotik
                      Mixing                        Karıştırma
                      Mixture                        Karışım
                    Mobile Phase                      Hareketli faz
                   Mobilisation Step                 Hareketlenme aşaması
                    Mode of Action                      Etki şekli
                    Model Product                      Model ürün
                     Modification                      Değiştirme
                   Modified Release                   Değiştirilmiş salım
                Modified Release Dosage Forms            Değiştirilmiş salımlı dozaj şekilleri
                 Modified Release Products              Değiştirilmiş salımlı ürünler
                Modified-Release Capsule Hard            Değiştirilmiş salımlı sert kapsül
                Modified-Release Capsule Soft           Değiştirilmiş salımlı yumuşak kapsül
                 Modified-Release Granules              Değiştirilmiş salımlı granül
                 Modified-Release Tablet               Değiştirilmiş salımlı tablet
                     Modulation                       Düzenleme
                      Moiety                         Kısım
                     Moisture                         Nem
                   Moisture Content                     Nem içeriği
                  Moisture Permeability                  Nem geçirgenliği
                      Molal                         Molal
                      Molality                        Molalite
                      Molar                         Molar
                   Molar Absorptivity                  Molar absorptivite
                    Molar Ellipticity                   Molar eliptisite
                    Molar Solution                     Molar çözelti
                      Molarity                       Molarite
                    Molded Tablet                    Şekillenmiş tablet
                Molecular Mass Distribution               Moleküler kütle dağılımı
                   Molecular Weight                    Molekül ağırlığı
                     Molecule                        Molekül
                     Monitoring                        İzleme
                  Monochromatic Light                   Monokromatik ışık
                  Monoclonal Antibody                   Monoklonal antikor
                     Monograph                        Monograf
                   Monoisotopic Peak                   Monoizotopik pik
                     Monomer                        Monomer
                     Monomeric                       Monomerik
                    Monospecific                      Monospesifik
                Morphologic Characteristics                Morfolojik özellikler
                     Morphology                       Morfoloji
                    Mother Liquor                       Ana sıvı
                    Motion Sickness                     Taşıt tutması
                    Moulded Glass                     Kalıplanmış cam
                                İngilizce_Turkçe                         A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                     36 / 57                        5/31/2010
                   İngilizce Teknik Terim                     Türkçe Terim
                      Mouth Wash                         Ağız yıkama
                 Mouth Wash Tablet for Solution                Ağız yıkama çözelti tableti
                       Mouthpiece                          Ağızlık
                    Moving - Belt Interface                  Hareketli ara yüzey
                        Mucilage                        Yapışkan sıvı
                  Muco Adhesive Buccal Tablet               Mukozaya yapışan ağız içi tableti
                       Mucolytic                         Mukolitik
                        Mucosa                          Mukoza
                     Mucous Membrane                        Mukoz zar
                     Multidose container                     Çok dozlu kap
                Multidose container with airless pump            Havasız pompalı çok dozlu kap
                    Multiple Tube Method                    Çoklu tüp yöntemi
                    Multiple Unit Container                    Çok dozlu kap
                      Multipuncturer                    Çoklu ponksiyon aleti
                Mutual Recognition Procedure (MRP)               Karşılıklı Tanıma İşlemi
                      Mycobacteria                        Mikobakteri
                      Mycoplasma                         Mikoplazma
                       Mydriasis                         Midriyazis
                       Mydriatic                         Midriyatik
                       Nanogram                         Nanogram
                        Narcotic                         Narkotik
                     Narcotic Analgesic                    Narkotik analjezik
                     Nasal Applicator                     Burun aplikatörü
                      Nasal Cream                        Burun kremi
                      Nasal Drops                       Burun damlası
                    Nasal Drops, Emulsion                 Burun damlası, emülsiyon
                    Nasal Drops, Solution                   Burun damlası, çözelti
                   Nasal Drops, Suspension                Burun damlası, süspansiyon
                       Nasal Gel                         Burun jeli
                     Nasal Ointment                      Burun merhemi
                      Nasal Powder                        Burun tozu
                       Nasal Spray                       Burun spreyi
                    Nasal Spray, Emulsion                  Burun spreyi, emülsiyon
                    Nasal Spray, Solution                   Burun spreyi, çözelti
                   Nasal Spray, Suspension                 Burun spreyi, süspansiyon
                       Nasal Stick                       Burun çubuğu
                       Nasal Use                      Buruna uygulama
                       Nasal Wash                        Burun yıkama
                      Near Infrared                  Yakın İnfrared/Yakın kızıl ötesi
                    Nebulisation Solution                  Nebülizasyon çözeltisi
                     Nebulisation Use                  Nebülizasyon uygulaması
                       Nebuliser                         Nebülizör
                     Nebuliser Emulsion                Nebülizör ile inhalasyon emülsiyonu
                     Nebuliser Liquid                  Nebülizör ile inhalasyon sıvısı
                     Nebuliser Solution                Nebülizör ile inhalasyon çözeltisi
                                    İngilizce_Turkçe                        A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                         37 / 57                      5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                    Türkçe Terim
                   Nebuliser Suspension              Nebülizör ile inhalasyon süspansiyonu
                      Necrotizing                     Nekroz oluşturucu
                       Needle                           İğne
                    Needle Applicator                     İğne aplikatörü
                      Negligible                       İhmal edilebilir
                     Nephelometry                        Nefelometri
                      Neuroleptic                        Nöroleptik
                       Neuron                      Nöron/Sinir hücresi
                     Neutralization                      Nötralleştirme
                      Neutralize                      Nötralize etmek
                      Neutralizer                      Nötralize edici
                   New Active Substance                    Yeni etkin madde
                   New Chemical Entity                    Yeni etkin madde
                 New Drug Application (NDA)                  Yeni Ürün Başvurusu
                        Noise                     Parazit (HPLC) / Gürültü
                      Noise Level                    Gürültü düzeyi (HPLC)
                     Nomenculature                        Terminoloji
                    Non - Applicable                      Uygulanamaz
                  Non - Conforming Material                Uygun olmayan malzeme
                      Non - Viable                         Cansız
                   Non - Viable Particulate                   Cansız partikül
                       Non Fatal                      Ölümcül olmayan
                   Non Inferiority Trials                  Önemli denemeler
                     Non Polar Bond                     Polar olmayan bağ
                      Non Pyrogen                        Pirojensiz
                     Non Pyrogenic                     Pirojenik olmayan
                      Non Toxic                       Toksik olmayan
                    Nonaqueous Liquid                       Susuz sıvı
                   Nonendogenous Virus                   Endojen olmayan virüs
                 Nonparenteral Dosage Form                Parenteral olmayan dozaj şekli
                   Nonsterile Components                  Steril olmayan bileşenler
                   Normalisation Method                  Normalize etme yöntemi
                   Not More Than (NMT)              En yüksek değer (bundan fazla olmamalı)
                        Notch                          Çentik
                    Notice to Applicants                  Başvuranlara duyuru
                       Nozzle                       Püskürtücü başlık
                Nuclear Magnetic Resonance (NMR)             Nükleer Manyetik Rezonans (NMR)
                       Nucleus                         Çekirdek
                      Nucleic Acid                       Nükleik asit
                   Nutritional Supplement                  Besinsel destekleyici
                       Nutritive                        Besleyici
                       Objective                         Amaç
                       Occlusive                         Tıkayıcı
                     Ocular System                       Göz sistemi
                      Ocular Use                      Göze uygulama
                                 İngilizce_Turkçe                          A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                      38 / 57                        5/31/2010
                İngilizce Teknik Terim                    Türkçe Terim
                   Oculonasal Use                Göz ve burun yoluyla uygulama(Vet.)
                      Odor                           Koku
                     Oil Bath                       Yağ banyosu
                    Oily Solution                      Yağlı çözelti
                    Ointment                         Merhem
                  Oleaginous Base                       Yağlı baz
                  Oligomeric Form                     Oligomerik şekil
                    Oncology                         Onkoloji
                  Ongoing Validation               Devam eden validasyon/onay/geçerlilik
                    Opalescence                    Opaklık/Saydam olmama
                     Opaque                      Opak/Saydam olmayan
                 Open Capillary Method                   Açık Kapiler Yöntem
                    Operation                     Ameliyat/Operasyon
                Operation Qualification (OQ)                 Operasyon Niteliği
                  Ophtalmic Insert                       Göz diski
                 Ophthalmic Solution                     Göz çözeltisi
                    Opthalmic                        Oftalmik
                  Optical Rotation                      Optik çevirme
                     Optimal                         En uygun
                    Optimisation                      Optimize etme
                      Oral                     Oral yolla/Ağız yoluyla
                    Oral Drops                       Oral damla
                 Oral Drops, Emulsion                  Oral damla, emülsiyon
                 Oral Drops, Solution                   Oral damla, çözelti
                 Oral Drops, Suspension                 Oral damla, süspansiyon
                   Oral Emulsion                      Oral emülsiyon
                     Oral Gel                         Oral jel
                    Oral Gum                         Oral sakız
                    Oral Liquid                        Oral sıvı
                  Oral Lyophilisate                     Oral liyofilizat
                    Oral Paste                        Oral pat
                    Oral Powder                        Oral toz
                   Oral Solution                       Oral çözelti
                  Oral Suspension                     Oral süspansiyon
                    Oral Syringe                  Ağızdan kullanım için şırınga
                     Oral Use                     Oral/Yutarak uygulama
                  Ordinary Impurities                   Olağan safsızlıklar
                     Organic                         Organik
                  Organic Chemistry                     Organik kimya
                Organic Scavenging Device                Organik Temizleme Cihazı
                    Organism                        Organizma
                Organoleptic Characteristics              Duyusal/Organoleptik özellikler
                 Organoleptic Evaluation             Duyu yoluyla/ Organoleptik değerlendirme
                     Orifice                        Delik/Açıklık
                  Original Product                    Orijinal/Özgün ürün
                               İngilizce_Turkçe                          A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                    39 / 57                         5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                         Türkçe Terim
                  Orodispersible Tablet                       Ağızda dağılan tablet
                  Oromucosal Capsule                        Ağız mukoza kapsülü
                   Oromucosal Drops                         Ağız mukoza damlası
                    Oromucosal Gel                          Ağız mukoza jeli
                   Oromucosal Liquid                         Ağız mukoza sıvısı
                   Oromucosal Paste                         Ağız mukoza patı
                  Oromucosal Solution                        Ağız mukoza çözeltisi
                   Oromucosal Spray                         Ağız mukoza spreyi
                  Oromucosal Suspension                     Ağız mukoza süspansiyonu
                    Oromucosal Use                      Ağız mukozası yolu ile uygulama
                   Oropharyngeal use                      Ağız-yutak yolu ile uygulama
                     Orphan Drug                            Yetim İlaç
                     Osmolality                            Ozmolalite
                     Osmolarity                            Ozmolarite
                    Osmolarity Test                          Ozmolarite testi
                      Osmole                               Ozmol
                     Osmometer                             Ozmometre
                      Osmosis                              Ozmoz
                   Osmotic Pressure                          Ozmotik basınç
                       Otic                             Kulakla ilgili
                     Otic Solution                          Kulak çözeltisi
                Out - of Specification Event                    Spesifikasyon dışı durum
                   Out of Specification                        Spesifikasyon dışı
                     Outer Cap                             Dış kapak
                     Outer Carton                             Kutu
                    Outer Package                           Dış ambalaj
                     Outer Seal                            Dış conta
                      Outset                             Başlangıç
                       Ovary                             Yumurtalık
                Over The Counter Drugs (OTC)                     Reçetesiz Satılan İlaçlar
                     Overdose                              Aşırı doz
                      Overlap                           Üst üste çakışma
                      Overseal                             Üst conta
                     Oxidation                        Yükseltgenme/Oksidasyon
              Oxidation - Reduction (Redox) Titration           Yükseltgenme - İndirgenme (Redoks) titrasyonu
                    Oxidising Agent                         Oksitleyici madde
              Oxygen - Flask Combustion Method                    Oksijen ile yakma yöntemi
              Ozone Depleting Compounds (ODC)                     Ozon tüketen moleküller
                   Paravertebral use                     Paravertebral uygulama(Vet.)
                     Parent Drug                             Ana ilaç
                      Pastille                             Pastil
                   Pathologic Findings                        Patolojik bulgular
                   Pathophysiological                          Patofizyolojik
                  Pediatric Development                         Çocuk gelişimi
                    Periarticular use                      Eklem çevresine uygulama
                                   İngilizce_Turkçe                             A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                        40 / 57                           5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                           Türkçe Terim
                    Perineural use                         Sinir çevresine uygulama
                      Pessary                                Ovül
              Pharmacodynamic Drug Interactions                   Farmakodinamik İlaç Etkileşimleri
                      Pillules                                Pilül
                      Pipette                                Pipet
                   Pipette applicator                           Pipet aplikatörü
                  Plasma Protein Binding                      Plazma protein bağlanması
                      Poultice                                Lapa
                      Pour-on                            Dökme sıvısı(Vet.)
                   Pour-on container                          Dökme şişesi(Vet.)
                   Pour-on emulsion                         Dökme emülsiyonu(Vet.)
                    Pour-on solution                         Dökme çözeltisi(Vet.)
                   Pour-on suspension                       Dökme süspansiyonu(Vet.)
                     Pour-on use                          Dökerek uygulama(Vet.)
             Powder and solvent for endocervical gel                 Endoservikal jel tozu ve çözücüsü
              Powder and solvent for oral solution                  Oral çözelti tozu ve çözücüsü
              Powder and solvent for oral suspension                Oral süspansiyon tozu ve çözücüsü
                Powder and solvent for sealant                   Doku yapıştırıcı toz ve çözücüsü
             Powder and solvent for solution for infusion              İnfüzyonluk çözelti tozu ve çözücüsü
            Powder and solvent for solution for injection             Enjeksiyonluk çözelti tozu ve çözücüsü
            Powder and solvent for suspension for injection           Enjeksiyonluk süspansiyon tozu ve çözücüsü
                Powder for bladder irrigation                   Mesane yıkama çözeltisi için toz
                Powder for nebuliser solution                     Nebulizör çözeltisi için toz
               Powder for nebuliser suspension                   Nebulizör süspansiyonu için toz
                  Powder for oral solution                         Oral çözelti tozu
                 Powder for oral suspension                       Oral süspansiyon tozu
                 Powder for rectal solution                        Rektal çözelti tozu
                Powder for rectal suspension                      Rektal süspansiyon tozu
                Powder for solution for infusion                    İnfüzyonluk çözelti için toz
               Powder for solution for injection                    Enjeksiyonluk çözelti tozu
             Powder for suspension for fish treatment              Balık tedavisi için süspansiyon tozu(Vet.)
               Powder for suspension for injection                  Enjeksiyonluk süspansiyon tozu
                    Powder for syrup                            Şurup için toz
                     Pre-filled pen                    Kullanıma hazır dolu enjeksiyon kalemi
                    Pre-filled syringe                      Kullanıma hazır dolu enjektör
                   Pre Natal Toxicity                        Doğum öncesi toksisite
               Premix for medicated feeding stuff                     İlaçlı ön karışım(Vet.)
                   Pressured container                            Basınçlı kap
               Pressurised inhalation, emulsion                   Aerosol inhalasyon, emülsiyon
                Pressurised inhalation, solution                    Aerosol inhalasyon, çözelti
               Pressurised inhalation, suspension                  Aerosol inhalasyon, süspansiyon
                   Prick test applicator                         Prik test aplikatörü
                 Primary Pharmacodynamic                        Birincil farmakodinamik
                  Proarrhytmic Potential                      Aritmi oluşturma potansiyeli
                   Prolonged Release                           Uzatılmış salım
                                     İngilizce_Turkçe                            A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                          41 / 57                          5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                         Türkçe Terim
                 Prolonged-release capsule, hard                  Uzatılmış salımlı sert kapsül
                 Prolonged-release capsule, soft                Uzatılmış salımlı yumuşak kapsül
                  Prolonged-release granules                     Uzatılmış salımlı granül
                   Prolonged-release tablet                     Uzatılmış salımlı tablet
                Pulsatile-release intraruminal device           Aralıklı salım sağlayan rumen içi cihaz (Vet.)
                       Pure Steam                            Saf buhar
                        Purgative                            Pürgatif
                        Purge                              Tahliye
                     Purge and Trap                          Tasfiye ve Tutma
                       Purification                           Saflaştırma
                    Purification Technique                       Saflaştırma tekniği
                      Purified Water                            Saf su
                        Purity                              Saflık
                       Purity Test                           Saflık testi
                       Pycnometer                            Piknometre
                    Pycnometric Density                       Piknometrik yoğunluk
                        Pyretic                         Piretik /Ateş yükseltici
                        Pyrogen                              Pirojen
                       Pyrogenity                            Pirojenite
                        Pyrolysis                             Piroliz
                  Pyrolytically Coated Tube                   Pirolitik olarak kaplanmış tüp
                       Quadrupole                        Kuadropol/Dört kutuplu
                       Qualification                            Nitelik
                    Qualified Impurities                       Nitelenen safsızlıklar
                       Qualitative                            Nitelik
                    Qualitative Analysis                         Nitel analiz
                        Quality                              Kalite
                     Quality Assurance                         Kalite güvence
                      Quality Control                          Kalite kontrol
                   Quality Record Control                       Kalite kayıt kontrolü
                    Quantification Limit                        Miktar tayin sınırı
                       Quantitative                            Nicelik
                    Quantitative Analysis                         Nicel analiz
                       Quarantine                            Karantina
                        Quartz                              Kuvars
                        Racemic                             Rasemik
                      Racemization                          Rasemizasyon
                        Radian                             Radyan
                        Radiation                           Radyasyon
                       Radioactive                            Radyoaktif
                  Radioactive Pharmaceuticals                       Radyoaktif ilaçlar
                      Radioactivity                          Radyoaktivite
                    Radiochemical Purity                      Radyokimyasal saflık
                       Radiology                            Radyoloji
                      Radionuclide                           Radyonüklit
                                    İngilizce_Turkçe                             A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                         42 / 57                            5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                       Türkçe Terim
                  Radionuclide Generator                    Radyonüklit jeneratör
                   Radiopharmaceutical                      Radyofarmasötik
                   Raman Resonance                       Raman Rezonansı
                   Raman Spectrometry                     Raman Spektrometrisi
                      Random                           Rastgele
                     Randomize                        Rastgele dağıtmak
                  Randomize Distrubution                      Rastgele dağılım
                   Randomize Sampling                      Rastgele örnekleme
                       Range                            Aralık
                     Rapeseed Oil                       Kolza tohumu yağı
                       Rat                             Sıçan
                  Rate of Water Uptake                      Su kullanım hızı
                    Rate per Minute                        Dakikadaki hız
                       Ratio                            Oran
                     Raw Material                         Hammadde
                 Raw Material Specification                 Hammadde spesifikasyonu
                    Re - Evaluation                     Tekrar değerlendirme
                   Re - Evaluation Date                   Tekrar değerlendirme tarihi
                     Re - Uptake                         Geri - Alım
                      Reaction                       Reaksiyon/Tepkime
                      Reactive                           Reaktif
                      Reactivity                          Reaktivite
                      Reactor                           Reaktör
                Readily Carbonisable Substances              Kolay karbonize olabilen maddeler
                   Ready to Use Media                     Kullanıma hazır besiyeri
                  Ready to Use Product                     Kullanıma hazır ürün
                      Reagent                         Reaktif/Belirteç
                    Reagent Sprayer                    Reaktif/Belirteç püskürtücü
                  Real Time Stability Test                 Gerçek süre stabilite çalışması
                      Reappear                         Tekrar oluşmak
                       Recall                          Geri çekme
                    Receiving Tube                        Toplama tüpü
                      Receptor                           Reseptör
                      Reciprocal                          Karşılıklı
                  Reconstituted Solution                 Sulandırılarak hazırlanan çözelti
                Reconstituted Solution Stability           Sulandırılarak hazırlanan çözelti stabilitesi
                 Reconstituted Suspension               Sulandırılarak hazırlanan süspansiyon
                      Recovery                   İyileşme/Geri kazanım/Geri dönme
                    Rectal capsule                     Rektal yumuşak kapsül
                   Rectal Capsule, Soft                    Rektal yumuşak kapsül
                     Rectal Cream                         Rektal krem
                    Rectal Emulsion                       Rektal emülsiyon
                     Rectal Foam                         Rektal köpük
                      Rectal Gel                          Rektal jel
                    Rectal Ointment                        Rektal merhem
                                  İngilizce_Turkçe                             A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       43 / 57                           5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                      Türkçe Terim
                     Rectal Solution                       Rektal çözelti
                    Rectal Suspension                     Rektal süspansiyon
                     Rectal Tampon                       Rektal tampon
                       Rectal Use                      Rektal uygulama
                      Recurrence                         Yineleme
                     Redox Titration                Yükseltgenme - İndirgenme Titrasyonu
                    Reduced Pressure                     Düşük basınç/vakum
                     Reducing Agent                       İndirgen madde
                    Reducing Substance                      İndirgen madde
                       Reduction                         İndirgenme
                       Reference                          Referans
                    Reference Electrode                     Referans elektrot
                 Reference Member State (RMS)                   Referans Üye Ülke
                    Reference Standard                     Referans standart
                Reference Standard Endotoxin (RSE)             Endotoksin Referans Standardı
                        Refine                           Rafine
                     Reflected Light                       Yansımış ışık
                 Reflection (Electrostatic Mirror)                    Yansıma
                       Reflector                         Yansıtıcı
                       Refraction                          Kırılma
                     Refractive Index                       Kırılma indisi
                     Refractometer                       Refraktometre
                   Refractometric Index                      Kırılma indisi
                     Refractometry                       Refraktometri
                      Refrigence                          Kesişme
                      Regenerate                         Yenilenmek
                      Regeneration                         Yenilenme
                      Registration                      Ruhsatlandırma
                      Regression                          Gerileme
                      Regulation                         Düzenleme
                      Regulatory                  Ruhsatlandırma ile ilgili/Düzenleyici
                    Regulatory Affairs                    Ruhsatlandırma işleri
                      Rehabilitation                     Yeniden iyileştirme
                        Reheat                         Tekrar ısıtma
                      Rehydration                      Su kaybını giderme
                       Relapse                      Yineleme/Tekrarlama
                    Related Substances                      İlgili bileşikler
                     Relative Density                      Bağıl yoğunluk
                    Relative Humidity                        Bağıl nem
                    Relative Retention                      Bağıl alıkonma
                    Relative Solubility                    Bağıl çözünürlük
                  Relative Standard Deviation                 Bağıl standart sapma
                    Relative Viscosity                      Bağıl viskozite
                       Release                           Salım
                     Release Analysis                       Salım analizi
                                   İngilizce_Turkçe                         A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                        44 / 57                        5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                       Türkçe Terim
                  Release Specification                      Salım özellikleri
                    Relevant Virus                         İlgili virüs
                     Remission                           Gerileme
                       Renal                          Böbreklere ait
                      Reniform                         Böbrek şeklinde
                    Reniform Pieces                    Böbrek şeklinde parçalar
                     Repackaging                       Tekrar ambalajlama
                    Repeat Action                         Tekrar etkisi
                  Repeat Dose Toxicity                    Yinelenen doz toksisitesi
                     Repeatability                       Tekrarlanabilirlik
                      Repellant                          Uzaklaştırıcı
                      Replicate                       Tekrarlama/Eşleme
                   Replicate Injection                      Çoklu enjeksiyon
                  Representative Sample                      Tanıtım numunesi
                     Reprocessing                         Tekrar işleme
                    Reproducibility                       Tekrarlanabilirlik
              Reproductive or Developmental Toxicity             Üreme veya gelişimsel toksisite
                     Requirement                          Gereksinim
                 Reserve (Retained) Product                     Tutulmuş ürün
                   Residual Solvents                       Artık çözeltiler
                   Residual Titration                    Kalıntı/Artık titrasyonu
                      Residue                          Kalıntı/Artık
                  Residue on Evaporation                   Buharlaşma kalıntısı/artığı
                   Residue on Ignition                     Yakma kalıntısı/artığı
                       Resin                            Reçine
                Resistance Performance Test                  Direnç performans testi
                    Resistivity Meter                        Direnç ölçer
                   Resolution Solution                      Ayrışma çözeltisi
                    Resolving Gel                         Ayrıştırıcı jel
                   Resolving Powder                        Ayrıştırıcı toz
                     Resonance                            Girişim
                     Resorption                         Tekrar emilim
              Respiratory Protective Equipment (RPE)            Solunum Koruyucu Donanım(SKD)
                    Respiratory Use                    Solunum yoluna uygulama
                     Rest Point                        Dinlenme noktası
                     Restriction                          Kısıtlama
                   Retained Sample                       Tutulmuş numune
                      Retard                           Uzun etkili
                   Retention Factor                       Alıkonma faktörü
                    Retention Time                       Alıkonma zamanı
                    Retest period                       Tekrar test süresi
                  Retrospective Validation              Geriye dönük validasyon/geçerlilik/onay
                   Returned Products                      Geri dönen ürünler
                     Revalidation                    Tekrar onaylama/validasyon
                   Reverse Osmosis                         Ters ozmoz
                                  İngilizce_Turkçe                          A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       45 / 57                        5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                         Türkçe Terim
                   Reversed Phase                            Ters faz
                     Reversible                           Geri dönüşümlü
                      Rework                            Yeniden işleme
                   Rheostat Control                         Reostat kontrolü
                  Rheumatoid Arthritis                        Romatoid artrit
                    Rheumatology                            Romatoloji
                 Risk and Safety Phrases                     Risk ve güvenlik deyimleri
                   Risk Assessment                        Risk değerlendirme
                     Risk Level                            Risk düzeyi
                       Rod                               Çubuk
                  Room Temperature                           Oda sıcaklığı
                  Rotating Viscometer                        Döner vizkometre
                     Rotation                             Çevirme
                 Route of Administration                        Uygulama yolu
              Route of Administration not Applicable             Alışılagelmişin dışındaki uygulama yolları
                   Routine Analysis                          Rutin analiz
               Routine Quality Control Testing                   Rutin Kalite Kontrol Testi
                   Rubber Stopper                         Lastik/Kauçuk tıpa
                    Run (HPLC)                           Deneme (HPLC)
                    Running water                            Akan su
                      Sachet                           Tek dozluk paket
                Safety Assesment Guideline                   Güvenlik değerlendirme kılavuzu
                  Safety Pharmacology                       Güvenilirlik farmakolojisi
                    Safety Tests                         Güvenilirlik testleri
                      Sample                              Numune
               Sample Derivatization Procedure                    Numune türetme işlemi
                     Sampling                            Numune alma
                 Sampling Considerations               Numune almada dikkat edilmesi gereken noktalar
                    Sampling Site                           Numune alanı
                     Sanitary                            Sıhhi/Sağlıklı
                     Sanitation                           Sıhhi temizlik
                   Saponifiable Matter                      Sabunlaşabilen madde
                  Saponification Value                       Sabunlaşma değeri
                     Saponify                            Sabunlaşma
                     Saturate                             Doyurmak
                   Saturated solution                         Doymuş çözelti
                     Scabacide                             Uyuz ilacı
                      Scale                               Ölçek
                     Scale - Up                          Ölçek büyütmek
                      Scan                               Tarama
                Scanning Electron Microscopy                   Elektron tarama mikroskobu
                     Scarifier                          Kazıntı cihazı(Vet.)
                    Scientific Data                          Bilimsel veri
                      Scope                              Kapsam
                      Score                            Çentik/Sonuç
                                  İngilizce_Turkçe                             A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       46 / 57                            5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                   Türkçe Terim
                      Scratching                        Kazıma
                     Screen Test                      Tarama testi
                      Screw Cap                      Vidalı kapak
                        Seal                         Conta
                       Sealant                     Doku yapıştırıcısı
                       Sealed                     Yalıtılmış kapama
                     Sealing Ring                        Conta
                      Secondary                        İkincil
                  Secondary Identification                  İkincil tanıma
                 Secondary Packaging Material              İkincil ambalaj malzemesi
                 Secondary Pharmacodynamic                İkincil farmakodinamik
                      Secretion                       Salgılama
                      Sedation                     Sakinlik/Sedasyon
                      Sediment                        Çökelti
                     Sedimentation                       Çökme
                      Segment                        Katman
                     Segregation                        Ayırım
                    Selective Media                  Seçici besi yeri/ortam
                   Self Adhesive Label               Kendinden yapışkanlı etiket
                     Self Sealing                   Kendinden yalıtılmış
                      Semi Fluid                      Yarı akışkan
                      Semi Solid                       Yarı katı
                    Semi Solid Mass                    Yarı katı kütle
                   Semilogarithmic Paper                 Yarı logaritmik kağıt
                      Sensitivity                   Duyarlılık/Hassasiyet
                       Sensor                         Almaç
                      Separation                        Ayırma
                    Separating Funnel                    Ayırma hunisi
                       Septic                        Septik
                      Sequence                        Ardışık
                    Sequence Table                    Ardışıklık tablosu
                       Settle                   Dibe çökmek/yerleşmek
                       Severe                        Şiddetli
                   Severe Lachrymator                  Şiddetli göz yaşartıcı
                       Shaft                          Mil
                       Shake                       Çalkalamak
                      Shampoo                        Şampuan
                     Shear Force                     Kayma kuvveti
                      Shear Rate                      Kayma hızı
                     Shear Stress                    Kayma gerilimi
                       Sheath                          Kılıf
                      Shelf - Life                      Raf ömrü
                 Shelf Life After first Opening            İlk açıldıktan sonra raf ömrü
                      Shift Test                     Kayma testi
                Short-Term Exposure Level (STEL)           Kısa Süreli Maruz Kalma Düzeyi
                                 İngilizce_Turkçe                     A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                      47 / 57                    5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                       Türkçe Terim
                      Shynthesis                          Sentez
                      Side Effect                         Yan etki
                        Sieve                            Elek
                      Sieve Test                          Elek testi
                    Sieving Methods                       Eleme yöntemleri
                Signal to Noise Ratio (HPLC)                 Sinyal Gürültü Oranı (HPLC)
                      Significant                       Önemli/Anlamlı
                 Significant Processing Step                  Önemli üretim aşaması
                    Silanized Silicagel                     Silanlanmış silikajel
                       Silicone                           Silikon
                        Sine                          Sinüs(mat.)
                     Single - Blind                         Tek - Kör
                  Single - Dose Container                      Tek dozluk kap
               Single Beam Spectrophotometer                Tek Işın Demetli Spektrofotometre
                      Single Dose                          Tek doz
                   Single Dose Toxicity                     Tek doz toksisitesi
                 Single Point Measurement                     Tek nokta ölçümü
                   Single Unit Container                     Tekli birim doz kabı
                      Single Use                        Tek kullanımlık
                     Sink Conditions                       Çökme koşulları
                      Siphoning                          Sifonlama
                        Size                            Boyut
             Size - Exclusion Chromatography (HPLC)             Boyut Dışlama Kromatografisi (HPLC)
                    Skin Scarification                   Deriyi çizerek uygulama
                       Slightly                          Az/Hafif
                     Slightly Soluble                        Az çözünür
                        Slope                            Eğim
                  Small Volume Injections                 Küçük hacimli enjeksiyon çözeltisi
                   Soft Gelatin Capsule                    Yumuşak jelatin kapsül
                       Software                        Program/Yazılım
                        Solid                            Katı
                   Solid State Stability                    Katı hal dayanıklılığı
                     Solidification                        Katılaştırma
                 Solidification Temperature                    Katılaşma sıcaklığı
                     Solubility Flask                       Çözme kabı
                     Soluble Tablet                       Çözünebilir tablet
                       Solution                           Çözelti
                   Solution Composition                       Çözelti bileşimi
              Solution for blood fraction modification           Kan fraksiyonu modifikasyonu çözeltisi
                Solution for Hemodiafiltration                Hemodiyafiltrasyon çözeltisi
                  Solution for Hemodialysis                   Hemodiyaliz çözeltisi
                 Solution for Hemofiltration                  Hemofiltrasyon çözeltisi
                   Solution for Infusion                     İnfüzyon çözeltisi
                   Solution for Injection                    Enjeksiyonluk çözelti
                 Solution for Intravesical Use                İntravesikal kullanım çözeltisi
                                   İngilizce_Turkçe                         A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                        48 / 57                        5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                   Türkçe Terim
                 Solution for Iontophoresis                İyontoforez çözeltisi
                Solution for Organ Preservation              Organ saklama çözeltisi
                Solution for Peritoneal Dialysis             Peritonal diyaliz çözeltisi
                      Solvent                        Çözücü
                  Solvent Compatibility                  Çözücü uygunluğu
                 Solvent for Parenteral Use             Parenteral uygulama için çözücü
                      Sorption                       Soğurma
                    Sparging Device                    Dağıtıcı cihaz
                    Sparingly Soluble                 Eser miktarda çözünür
                       Spatial                       Boyutsal
                      Spatula                        Spatül
                   Special Precautions                    Özel önemler
                    Special Warnings                    Özel uyarılar
                     Special Waste                      Özel atık
                      Specific                        Özgün
                   Specific Absorbance                   Özgün absorbans
                    Specific Gravity                    Özgül ağırlık
                  Specific Optical Rotation               Spesifik optik çevirme
                  Specific Surface Area                  Spesifik yüzey alanı
                      Specificity                      Özgünlük
                      Specimen                         Örnek
                      Spectra                       Spektrumlar
                     Spectrometer                     Spektrometre
                   Spectrophotometer                   Spektrofotometre
                 Spectroscopic Techniques                Spektroskopik teknikler
                      Spectrum                      Spektrum/Tayf
                      Spheroidal                       Küremsi
                      Spindle                         Mil
                     Spiral Spring                     Spiral yay
                       Spirit                      Uçucu madde
                      Split Ratio                    Bölünme oranı
                     Spontaneously                     Kendiliğinden
                     Spore Strips                   Bakteri sporları şeridi
                       Spot                         Leke
                      Spot-on                    Damlatma sıvısı(Vet.)
                   Spot-on Applicator                Damlatma aplikatörü(Vet.)
                    Spot-on Emulsion                Damlatma emülsiyonu(Vet.)
                    Spot-on Solution                 Damlatma çözeltisi(Vet.)
                   Spot-on Suspension                Damlatma süspansiyonu(Vet.)
                     Spot-on Use                 Damlatma ile uygulama(Vet.)
                       Spray                     Püskürtme/Sprey
                    Spray Container                     Sprey kabı
                      Spray Gun                    Püskürtücü tabanca
                     Spray Pump                     Sprey pompası
                     Spray Valve                     Sprey vanası
                                 İngilizce_Turkçe                      A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                      49 / 57                    5/31/2010
                   İngilizce Teknik Terim                        Türkçe Terim
                        Spreader                            Yayıcı
                         Sprinkle                           Serpmek
                      Stab Vaccinator                     Batırarak aşı uygulayıcı
                         Stability                         Dayanıklılık
                          Stain                         Boya/Boyamak
                         Staining                           Boyama
                        Stand by                           Beklemede
                        Standard                           Standart
                     Standard Deviation                       Standart sapma
                Standard Operation Procedure (SOP)                 Standart Uygulama İşlemi
                      Standardization                       Standardizasyon
                       Starting - Line                       Başlama çizgisi
                     Starting Materials                     Başlangıç maddeleri
                      Stationary Phase                       Sabit/Durgun Faz
                     Statistical Analysis                     İstatistiksel analiz
                   Statistical Process Control                  İstatistiksel işlem kontrolü
                        Statistics                          İstatistik
                       Steady State                         Kararlı durum
                     Steam Sterilization                     Buhar sterilizasyonu
                  Stereochemical Interaction                   Stereokimyasal etkileşim
                       Stereoisomer                         Stereoizomer
                         Sterile                            Steril
                     Sterile Components                       Steril bileşenler
                     Sterile Concentrate                       Steril konsantrat
                       Sterile Field                         Steril alan
                    Sterile Purified Water                       Steril saf su
                  Sterile Water for Inhalation                  İnhalasyon için steril su
                   Sterile Water for Injection                   Steril enjeksiyonluk su
                  Sterile Water for Irrigation                   Yıkama için steril su
                       Sterilisation                         Sterilizasyon
                         Sterility                           Sterilite
                   Sterilization by Filtration                 Filtrasyon ile sterilizasyon
                 Sterilization by Ionizing Radiation             İyonlama radyasyonu ile sterilizasyon
                          Stick                            Çubuk
                      Sticking Plaster                        Yara bandı
                        Stimulate                          Uyarmak
                          Stir                          Karıştırmak
                         Stirring                          Karıştırma
                        Stirring Bar                      Karıştırma çubuğu
                       Stochiometry                         Stokiyometri
                     Stomach Irrigation                        Mide yıkama
                     Stomach Irrigation               Mide yıkama çözeltisi (farmasötik form için)
                       Stop - Watch                          Kronometre
                     Storage Conditions                      Saklama koşulları
                       Storage Tank                        Depolama tankı
                                    İngilizce_Turkçe                            A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                         50 / 57                           5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                         Türkçe Terim
                       Strain                              Suş
                     Stream of Air                           Hava akışı
                     Streptococcus                           Streptokok
                      Stress Test                        Gerilim/Zorlama testi
                        Strip                              Şerit
                      Structure                             Yapı
                      Subacute                             Subakut
                      Subchronic                            Subkronik
                   Subconjunctival Use                    Konjonktiva altına uygulama
                     Subcutaneous                        Deri altına zerk olunan
                   Subcutaneous Use                        Deri altına uygulama
                      Subgroup                             Altgrup
                       Subject                       Denek (Klinik Araştırmalar)
                       Subject                              Konu
                      Sublimate                           Süblimleşme
                    Sublingual Spray                          Dilaltı spreyi
                    Sublingual Tablet                         Dilaltı tablet
                     Sublingual use                         Dilaltı uygulama
                      Substance                             Madde
                      Substitute                          Yerine geçme
                      Substrate                            Substrat
                       Subunit                             Altbirim
                      Sufficient                            Yeterli
                      Suitability                           Uygunluk
                     Sulphated Ash                           Sülfat külü
            Summary of Product Pharacteristics (SPC, SmPC)               Kısa Ürün Bilgileri (KÜB)
                     Supercooled                         Fazla soğutulmuş
             Supercritical Fluid Chromatography (SFC)             Süperkritik Akışkan Kromatografisi(SAK)
                   Supernatant Liquid                           Üst faz
                       Support                             Destek
                     Suppository                           Supozituvar
                       Surface                             Yüzey
                     Surface Area                           Yüzey alanı
                Surface Hydrolytic Resistance                    Yüzey hidrolitik direnç
                    Surface Tension                         Yüzey gerilimi
                      Surfactant                         Yüzey aktif madde
                    Surgical Material                        Cerrahi malzeme
                      Susceptible                            Duyarlı
                      Suspension                           Süspansiyon
                 Suspension for Injection                    Enjeksiyonluk süspansiyon
                   Sustained Release                          Sürekli salım
                       Suture                          Dikiş/Cerrahi iplik
                       Swab                              Sıyırma
                    Sweetener Agent                        Tatlandırıcı madde
                        Swirl                         Şiddetle karıştırmak
                                    İngilizce_Turkçe                          A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                         51 / 57                        5/31/2010
                İngilizce Teknik Terim                   Türkçe Terim
                     Symbol                         Sembol
                     Symmetry                         Simetri
                   Sympatholytic                      Sempatolitik
                  Sympathomimetic                    Sempatomimetik
                     Symptom                          Belirti
                     Syndrom                        Sendrom
                     Synergic                        Sinerjik
                     Synthetic                        Sentetik
                     Syringe                        Enjektör
                      Syrup                          Şurup
                  System Suitability                  Sistem uygunluğu
                   Systemic Action                     Sistemik etki
                    Tablespoon                      Yemek kaşığı
                      Tablet                         Tablet
                  Tablet Compressing                    Tablet basımı
                   Tablet Container                     Tablet kabı
                Tablet for Rectal Solution                Rektal çözelti tableti
                Tablet for Rectal Suspension              Rektal süspansiyon tableti
                Tablet for Vaginal Solution               Vajinal çözelti tableti
                  Tablet Properties                   Tablet özellikleri
                    Tablet Shape                      Tablet şekli
                    Tablet Size                     Tablet boyutu
                   Tablet Triturate                    Tablet karışımı
                  Tabletting Machine                    Tablet makinası
                Tandem Mass Spectrometry                Tandem Kütle Spektrometri
                      Tank                          Tank
                    Tap Water                       Musluk suyu
                   Tapped Density                   Sıkıştırılmış yoğunluk
                  Target Indication                   Hedef indikasyon
                      Taste                          Tat
                     Teaspoon                       Çay kaşığı
                     Teat dip                 Meme ucu daldırma sıvısı (Vet.)
                 Teat dip concentrate              Meme ucu daldırma konsantratı (Vet.)
                  Teat Dip Emulsion              Meme ucu daldırma emülsiyonu (Vet.)
                  Teat Dip Solution               Meme ucu daldırma çözeltisi (Vet.)
                 Teat Dip Suspension              Meme ucu daldırma süspansiyonu(Vet.)
                    Teat spray                   Meme ucu spreyi (Vet.)
                  Teat Spray Solution               Meme ucu sprey çözeltisi (Vet.)
                     Teat Stick                  Meme ucu yapışkanı (Vet.)
                     Teat Use                  Meme ucuna uygulama (Vet.)
                    Temperature                        Sıcaklık
                     Tendency                      Yatkınlık/Eğilim
                   Tensile Strength                    Gerilim kuvveti
                     Tension                         Gerilim
                    Teratogen                        Teratojen
                               İngilizce_Turkçe                        A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                    52 / 57                       5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                   Türkçe Terim
                      Teratogenic                      Teratojenik
                     Teratogenicity                     Teratojenite
                     Terminology                       Terminoloji
                       Tertiary                    Tersiyer/Üçüncül
                    Tertiary Package                  Üçüncül ambalajlama
                        Test                        Test/Deney
                      Test Tube                      Deney tübü
                    Testing Frequency                    Deneme sıklığı
                    Theoretical Plate                    Teorik plaka
                      Therapeutic                   Tedavi edici/terapötik
                   Therapeutic Efficacy                  Terapötik etkinlik
                  Therapeutic Equivalence                 Terapötik eşdeğerlik
                    Therapeutic Index                    Tedavi indeksi
                  Therapeutic Indications                Terapötik İndikasyonlar
                       Therapy                         Tedavi
                    Thermal Analysis                    Termal Analiz
                   Thermal Conductivity                  Termal İletkenlik
                     Thermobalance                     Termo Denge
                     Thermocouple                     Sıcaklık Sensörü
                      Thermofor                     Sıcak Su Torbası
                     Thermoform                    Isı ile Şekillendirilmiş
                    Thermogravimetry                   Termogravimetri
                     Thermometer                      Termometre
                     Thermoplastic                      Termoplastik
                     Thermospray                      Termosprey
                     Thermostable                     Isıya dayanıklı
                    Thickening Agent                  Kıvamlaştırıcı madde
                      Thickness                        Kalınlık
                Thin Layer Chromatography (TLC)            İnce Tabaka Kromatografisi (İTK)
                      Thixotrophy                       Tiksotropi
                    Time Dependent                      Süreye bağlı
                       Tincture                        Tentür
                     Tincture d’iode                     Tentürdiyot
                       Tissue                         Doku
                       Titrant                    Titre eden çözelti
                       Titrate                       Titre etmek
                       Titration                       Titrasyon
                      Titrimetry                       Titrimetri
                      Tolerance                       Tolerans
                       Tonic                          Tonik
                      Toothpaste                      Diş macunu
                    Top-Dressing Use               Yem üzerine dökerek uygulama(Vet.)
                    Topical Solution                    Topikal çözelti
                        Total                        Toplam
                   Total Microbial Count                Toplam mikrobiyal sayım
                                 İngilizce_Turkçe                       A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                      53 / 57                      5/31/2010
                 İngilizce Teknik Terim                     Türkçe Terim
                     Total Height                     Toplam yükseklik
                 Total Organic Carbon (TOC)                 Toplam Organik Karbon
                 Total Viable Aerobic Count               Toplam canlı aerobik sayımı
                        Toxic                       Toksik/Zehirli
                       Toxicity                     Toksisite/Zehirlilik
              Toxicopharmacological Documentation             Toksikofarmakolojik belgeleme
                       Toxin                          Toksin
                       Trace                          Eser/İz
                      Traceability                      İzlenebilirlik
                     Trade Name                         Marka
                      Trajectory                        Yörünge
                     Transdermal                       Transdermal
                   Transdermal Patch                    Transdermal flaster
                   Transdermal Systems                  Transdermal Sistemler
                    Transdermal Use                   Transdermal uygulama
                    Transformation                       Dönüşüm
                      Transfusion                      Transfüzyon
                      Transient                         Geçici
                      Translucent                      Yarı Saydam
             Transmissible Spongiform Encephalopathy           Bulaşıcı Süngerimsi Ensefalopati
                     Transmission                      Aktarım/İletim
                    Transmitted Light                     İletilmiş Işık
                     Transparent                        Saydam
                        Treat                  Muamele etmek/Tedavi etmek
                      Treatment                      Tedavi/Muamele
                     Trend Analysis                      Eğilim analizi
                       Triplet                          Üçlü
                      Triplicate                        Üç tekrar
                       Triturate                        Karışım
                     True Density                     Gerçek yoğunluk
                    Tumbling Mixer                     Tamburlu karıştıcı
                  Turbidimetric Analysis                   Bulanıklık analizi
                      Turbidity                        Bulanıklık
                    Type I Variations                    Tip I Değişiklikler
                    Type II Variations                   Tip II Değişiklikler
                     Ultrafiltration                    Ultrafiltrasyon
                    Ultrasonic Bath                     Ultrasonik banyo
                      Ultraviolet                    Morötesi/Ultraviyole
                  Ultraviolet Light Source                 Ultraviole ışık kaynağı
                  Ultraviolet Microscope                  Ultraviyole mikroskop
                Ultraviolet Spectrophotometer              Ultraviyole Spektrofotometre
                      Uncoated                       Kaplanmamış
                   Undesirable Effects                   İstenmeyen etkiler
                       Uniform                         Tekdüze
                      Uniformity                        Tekdüzelik
                                  İngilizce_Turkçe                      A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                       54 / 57                     5/31/2010
                  İngilizce Teknik Terim                      Türkçe Terim
                        Unit                            Birim
                   Unit Dose Container                       Birim doz kabı
                United States Pharmacopeia (USP)                 Amerikan Farmakopesi
                     Unlubricate                        Yağını temizleme
                    Unprocessed Bulk                     İşlenmemiş Yığın/Kitle
                   Unsaponifiable Matter                   Sabunlaşmayan madde
                     Unsaturated                          Doymamış
                      Unstable                          Dayanıksız
                  Upper Specification Limit                  Üst spesifikasyon sınırı
                     Upside - Down                         Baş Aşağı
                       Uptake                             Alım
                     Urethral Gel                         Üretra jeli
                     Urethral Stick                       Üretra çubuğu
                     Urethral Use                      Üretraya uygulama
                       Urinary                            Üriner
                       Urology                           Üroloji
                       Usage                         Dozaj/Kullanım
                   Use of Administration                      Uygulama yolu
                      Vaccinate                          Aşılamak
                     Vaccination                           Aşılama
                       Vaccine                             Aşı
                     Vacuum Pump                        Vakum pompası
                    Vaginal Capsule                        Vajinal kapsül
                   Vaginal Capsule Hard                     Vajinal sert kapsül
                   Vaginal Capsule Soft                   Vajinal yumuşak kapsül
                     Vaginal Cream                         Vajinal krem
                  Vaginal delivery system                   Vajinal salım sistemi
                     Vaginal Device                        Vajinal araç
                    Vaginal Emulsion                      Vajinal emülsiyon
                     Vaginal Foam                         Vajinal köpük
                      Vaginal Gel                         Vajinal jel
                     Vaginal Liquid                         Vajinal sıvı
                    Vaginal Ointment                       Vajinal merhem
                    Vaginal Solution                       Vajinal çözelti
                    Vaginal Sponge                      Vajinal sünger(Vet.)
                  Vaginal Sponge Applicator             Vajinal sünger uygulayıcısı/aplikatörü(Vet.)
                   Vaginal Suspension                     Vajinal süspansiyon
                     Vaginal Tablet                        Vajinal tablet
                     Vaginal Use                        Vajinal uygulama
                      Validation                    Validasyon/Geçerlilik/Onay
                  Vapor Phase Hydrolysis                     Buhar fazı hidrolizi
                    Vasoconstriction                 Vazokonstriksiyon/Damar büzülmesi
                    Vasoconstrictor                   Vazokonstriktör/Damar büzücü
                     Vasodilatation                  Vazodilatasyon/Damar genişlemesi
                      Vasodilator                    Vazodilatör/Damar genişletici
                                 İngilizce_Turkçe                            A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                      55 / 57                           5/31/2010
                İngilizce Teknik Terim                    Türkçe Terim
                  Vegetable Substance                    Bitkisel madde
                      Vehicle                       Taşıyıcı/Araç
                       Vein                          Ven
                     Velocity                         Hız
                      Vendor                         Verici
                    Vent - Tube                     Boşaltım borusu
                     Ventilation                     Havalandırma
                   Ventilation Tube                  Havalandırma borusu
                    Verification                      Doğrulama
                  Very Slightly Soluble                   Çok az çözünür
                    Very Soluble                      Çok çözünür
                      Vesicle                        Vezikül
                      Vessel                         Damar
                      Vessel                         Küvet
                     Veterinary                       Veteriner
                  Veterinary Medicine                    Veteriner İlacı
                      Viable                         Canlı
               Viable Airborne Microorganisms            Hava kaynaklı canlı mikroorganizma
                       Vial                        Şişe/Flakon
                   Viral Clearance                    Viral arındırma
                     Virology                        Viroloji
                      Virus                         Virüs
                  Virus Like Particles                Virüse benzer partiküller
                   Virus Removal                    Virüsten arındırma
                      Viscid                        Yapışkan
                    Viscometer                       Vizkometre
                    Viscosimeter                      Vizkozimetre
                     Viscosity                       Viskozite
                  Viscosity Coefficient                  Vizkozite katsayısı
                      Visible                       Görülebilir
                      Visual                         Görsel
                 Visualisation Techniques                Görüntüleme teknikleri
                     Vital Sign                     Yaşamsal belirti
                    Vitrous Silica                     Vitröz silika
                    Void Volume                       Boş hacim
                   Volatile Impurity                    Uçucu safsızlık
                    Volatile Oil                      Uçucu yağ
                     Volume                          Hacim
                  Volumetric Analysis                   Volumetrik analiz
                 Volumetric Apparatus                    Volumetrik araç
                   Volumetric Flask                      Balon joje
                  Volumetric Solution                Volumetrik/Faktörlü çözelti
                    Ware House                         Depo
              Waste Water Treatment Plant (WWTP)              Atık Su İşleme Ünitesi
                    Watch - Glass                      Saat camı
                                İngilizce_Turkçe                       A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                     56 / 57                      5/31/2010
                İngilizce Teknik Terim                   Türkçe Terim
                    Water Bath                      Su banyosu
                  Water-Borne Use              Ortam suyuna katarak uygulama(Vet.)
                 Water for Injection                  Enjeksiyonluk su
                  Water Softener                    Su yumuşatıcısı
                 Water Soluble Ash                   Suda Çözünen Kül
                Water Soluble Extractives               Suda Çözünen Ekstraktlar
                   Wave Number                     Dalga Numarası
                   Wavelength                       Dalgaboyu
                     Wax                          Mum
                     Web                         Ağ/Keçe
                    Weighing                         Tartım
                Weighing by Difference                 Fark yoluyla tartım
                     Weight                         Ağırlık
                 Weight of Lacquer                     Lak ağırlığı
                 Weight Uniformity                   Ağırlık tekdüzeliği
                  Weight Variation                    Ağırlık sapması
                   Welding Agent                     Kaynak madde
                Well - Closed Container                 İyi kapanmış kap
                 Wet Sieving Method                   Islak elek yöntemi
                  Wide - Mouthed                      Geniş ağızlı
                 Wing-Web-Stab Use              Kanat zarına batırarak uygulama (Vet.)
                Withdrawal and Rebound             Kesilme/ (Geri) Çekme ve geri tepme
                 Working Standard                    Çalışma standardı
                    Worst Case                     En kötü durum
                   Wound Stick                      Yara çubuğu
                     X Ray                         X ışını
                  X Ray Diffraction                  X ışını difraksiyonu
                  X RAY Emission                    X ışını emisyonu
                 X Ray Microscope                   X ışını mikroskobu
                     Yeast                         Maya
                     Zone                         Bölge
                   Zone Concept                     Bölge kavramı
                   Zone Reader                     Bölge okuyucu
                              İngilizce_Turkçe                         A.Ö
Teknik Terimler Revizyon (2)                   57 / 57                        5/31/2010

								
To top