(Dumping)

Document Sample
(Dumping) Powered By Docstoc
					การทุ่มตลาด (Dumping)
      การทุ่มตลาด คือ สภาว ะที่เกิดขึ้นเมื่อสินค้าส่งออกขายในราคาที่ต่ากว่ามูลค่าปกติ (Normal
Price)          ของสินค้านั้นๆ กล่าวคือ
ประเทศผู้ส่งออกจะขายสินค้าในราคาต่่ากว่าราคาภายในประเทศหรือต่่ากว่ าราคาส่งออกในประเทศคู่ค้
าอื่นๆ หรือรวมถึงการขายสินค้าในราคาต่่ากว่าต้นทุนการผลิตของสินค้านั้น
      ภายใต้กฎข้อ 6 ของข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยภาษีศุลกากรหรือ GATT (GATT Article VI)
ซึ่งกล่าวถึง การป้องกันการทุ่มตลาด     (anti-dumping)      และการเก็บภาษีตอบโต้การทุ่มตลาด
(Countervailing     Duties    :   CVD)        ทั้งนี้  GATT    Article   VI
มิได้มีบทบัญญัติห้ามมิให้มีการทุ่มตลาดโดยตรง เพียงแต่พยายามให้ประเทศภาคีสมาชิกได้ตระหนักว่า
การทุ่มตลาดเป็นสิ่งต้องห้ามหากการทุ่มตลาดนั้นก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงหรือเป็นอุปสรรค กีดข
วางการเข้าไปประกอบอุตสาหกรรมภายในของประเทศสมาชิกอื่นๆ
ทั้งนี้หากประเทศผู้น่าเข้าสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการทุ่มตลาดจากประเทศคู่ค้าส่งออกที่ส่งผลให้เกิดความ
เสียหายต่ออุตสาหกรรมภายในประเทศของตน
รัฐบาลประเทศผู้น่าเข้านั้นสามารถใช้มาตรการป้องกันการทุ่มตลาดได้
      หลักการอย่างง่ายที่ใช้ในการพิสูจน์ว่า มีการทุ่มตลาดเกิดขึ้นหรือไม่
มักจะอาศัยการเปรียบเทียบราคาสินค้าหลังออกจากโรงงานของประเทศผู้ส่งออกกับ ราคาขายของสินค้า
นั้น ณ ชายแดนของประเทศผู้น่าเข้าซึ่งได้หักต้นทุนค่าขนส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ที่เกิดขึ้นหลังจากสินค้าออกจากโรงงานแล้ว อย่างไรก็ตาม
การสรุปว่าราคาขายต่่ากว่าราคาในประเทศเป็นการขายในราคาต่่ากว่าต้นทุนนั้นถือเป็นการแปลความห
มายที่ไม่ถูกต้อง
เพราะบางครั้งการพิสูจน์เรื่องการทุ่มตลาดมีความยุ่งยากซับซ้อนเนื่องจากยังคงมีความสับสนระหว่างก
ารทุ่มตลาดกับการน่าเข้าสินค้าที่ได้รับประโยชน์จากการได้ รับเงินอุดหนุน
นโยบายการค้าโดยทั่วไปมักกล่ าวว่า       การทุ่มตลาด หมายถึง การที่หน่วยผลิตใดๆ
เห็นข้อได้เปรียบจากการก่าหนดราคาแบบแบ่งแยกตลาดและด่าเนินการเช่นนั้นโดยอาศัยทรัพยากรของ
ตนเอง       ในขณะที่การให้เงินอุดหนุน คือการให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลแก่อุตสาหกรรมนั้นๆ
ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งการให้เงินอุดหนุ นและการทุ่มตลาดต่างก็ส่งผลกระทบต่อตลาดสินค้าน่าเข้า ได้อย่างไม่แตกต่างกัน
การเปรียบเทียบราคาในประเทศผู้ส่งออกกับราคาในประเทศผู้น่าเข้า บางครั้งมิอาจกระท่าได้
เนื่องเพราะหน่วยผลิตที่ส่งออกมีการตกแต่ง บัญชี จนมิอาจทราบต้นทุนการผลิตที่แท้จริง บางกรณี
สินค้าที่ส่งออกไม่มีขายในประเทศผู้ส่งออกหรือมีขายแต่เพียงเล็กน้อย
     การทุ่มตลาดถือเป็นประเด็นที่รู้จักกันมาเป็นระยะเวลานาน และมีงานเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้มากม
าย                                              อย่างไรก็ดี
ปัญหาการทุ่มตลาดเริ่มเป็น กลายมาปัญหาส่าคัญในการค้าอย่างชัดเจนหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งโดยเ
ฉพาะช่วง           Great         Depression        ในทศวรรษ       2470
ต่อมามีความพยายามจ่าแนกประเภทของการทุ่มตลาดโดยมีผู้เสนอแนวคิด           4   แนวคิด   คือ
แนวคิดเรื่องการทุ่มตลาดจากกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter) แนวคิดของ Jacob Viner แนวคิดของ
Greg Mastel และแนวคิดของ Robert Willig
      แนวคิดเรื่องการทุ่มตลาดจากกฎบัตรฮาวานา (Havana Charter)
     ในช่วงที่มีการประชุม United Nations Conference on Trade and Employment ณ นครฮาวานา
ประเทศคิวบา        ซึ่งน่าไปสู่การเกิดกฎบัตรฮาวานา       (Havana   Charter)    นั้น
ประเทศผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกัน ก่าหนดลักษณะของการทุ่มตลาดไว้เป็น 4 ประเภท คือ
         1. การทุ่มตลาดด้านราคา (Price Dumping) ซึ่งภายหลังปรากฏในกฎของ GATT ข้อ 6
         2. การทุ่มตลาดจากการบริการ(Service             Dumping)        คือ
            การที่สินค้านั้นมีความได้เปรียบด้านราคาอัน เป็นผลจากการทุ่มตลาดในกิจ การบริก
            ารการขนส่งหรือการล่าเลียงสินค้า
         3. การทุ่มตลาดจากอัตราแลกเปลี่ยน(Exchange           Dumping)      คือ
            การทุ่มตลาดอันเกิดจากการก่าหนดนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ ได้เปรียบในกา
            รแข่งขันด้านการค้า
         4. การทุ่มตลาดด้านสังคม            (Social     Dumping)       คือ
            การทุ่มตลาดสินค้าที่ผลิตจากแรงงานนักโทษหรือแรงงานที่ท่างานหนักแต่ได้รับค่า
            จ้างต่่า ซึ่งท่าให้ได้สินค้าราคาต่่าด้วย
     ทั้งนี้การทุ่มตลาด 3 ประเภทหลังนั้น ปัจจุบันยังไม่มีการก่าหนดกฎกติกาควบคุม อย่างชัดเจน
     นอกจากนี้ยังมีการทุ่มตลาดอีกประเภทซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ หน่วยผลิตสามารถขายสินค้าในต่าง
ประเทศได้ในราคาสูงกว่าราคาในประเทศ เช่นนี้เราเรียกว่า การทุ่ มตลาดย้อนกลับ (Reverse Dumping)
     ปัจจุบันได้มีความพยายามเป็นอย่างมากในการหาเหตุผลในการทุ่มตลาด ทั้งนี้มีแนวคิด 3 แบบ
ในการแยกประเภทของแรงจูงใจในการทุ่มตลาด ดังนี้
     แนวคิดเรื่องการทุ่มตลาด Jacob Viner
    ในปี 2463 Jacob Viner จ่าแนกประเภทแรงจูงใจในการทุ่มตลาดโดยอธิบายไว้ในหนังสือ เรื่อง
Dumping : A Problem in International Trade และสรุปลักษณะการทุ่มตลาดไว้เป็นประเภทต่างๆ ดังนี้
      1. การทุ่มตลาดเป็นครั้งคราว           (Sporadic          Dumping)
        เกิดจากความต้องการของหน่วยผลิตในการล้าง สต็อกส่วนเกิน
        การทุ่มตลาดประเภทนี้มักเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
        และหน่วยผลิตจะใช้วิธีการนี้ในบางครั้งบางคราวเท่านั้น
      2. การทุ่มตลาดในระยะสั้นหรือการทุ่มตลาดอย่างไม่ต่อเนื่อง (Short-run / Intermittent
        Dumping)
        เกิดขึ้นเมื่อหน่วยผลิตก่าลังเผชิญกับภาวะตลาดที่ราคาสินค้าในขณะนั้น ตกต่่าลงชั่วคร
        าว                    หรือเกิดเมื่อหน่วยผลิ ตพยายามหาตลาดใหม่
        หรือเพื่อป้องกันการแข่งขันและตอบโต้การทุ่มตลาดในทิศทางตรงข้ามของหน่วยผลิต
        คู่แข่ง
      3. การทุ่มตลาดในระยะยาวหรือ การทุ่มตลาดอย่างต่อเนื่อง (Long-run or Continuous
        Dumping)
        เกิดเมื่อหน่วยผลิตต้องการรักษาระดับการผลิตในระดับเต็มก่าลังการผลิตเอาไว้ โดยปร
        าศจากการตัดราคาในประเทศ
        หรือเกิดเมื่อหน่วยผลิตต้องการการประหยัดจากขนาดมากขึ้น (Economies of Larger
        Scale)                     โดยยังคงรักษาระดับราคาในประเทศ
        หรือเกิด การทุ่มตลาดด้วยเหตุผลทางการค้า
    แนวคิดเรื่องการทุ่มตลาดของ Greg Mastel
    Greg Mastel นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริ กัน จ่าแนกลักษณะของแรงจูงใจในการทุ่มตลาด
ในหนังสือชื่อ American Trade Policy After the Uruguay Round ไว้เป็น 4 ลักษณะ คือ
      1. Overcapacity                                Dumping
        เกิดในอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับการลดลงของอุปสงค์ในระยะยาว
        ยังผลให้เกิดก่าลังการผลิตส่วนเกิน                  (Overcapacity)
        โดยการทุ่มตลาดเป็นผลจากความต้องการใช้ก่าลังการผลิตส่วนเกินให้เป็นประโยชน์
      2. Government-supported                            Dumping
        เกิดจากการให้เงินอุดหนุนในการผลิตของรัฐบาล ซึ่งเกื้อกูลให้ต้นทุนการผลิตต่่า กว่าที่
        ควร ด้วยเหตุนี้
        การส่งออกสินค้าที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจึงมีลักษณะเป็นก ารทุ่มตลาด
      3. Tactical      Dumping       และ      Discriminatory     Pricing
        เกิดขึ้นเมื่อหน่วยผลิตขายสินค้าชนิดเดียวกันในราคา ต่างกัน ณ ตลาดที่แตกต่างกัน
        การทุ่มตลาดประเภทนี้ เป็นการทุ่มตลาดตามกลยุทธ์ หรือการก่าหนดราคาอย่างล่าเอียง
      4. Predatory                                  Dumping
        เกิดขึ้นเมื่อหน่วยผลิตแข่งขัน กันตัดราคาสินค้าเพื่อลดจ่านวนคู่แข่งในธุรกิจลง
    แนวคิดเรื่องการทุ่มตลาดของ Robert Willig
    Robert                                        Willig
ได้อธิบายสาเหตุของการทุ่มตลาดแยกประเภทการทุ่มตลาดออกเป็นการทุ่มตลาดโดยไม่ผูกขาด (Non-
monopolizing Dumping) และการทุ่มตลาดโดยการผูกขาด(Monopolizing Dumping)              ซึ่ง
การทุ่มตลาดโดยไม่ผูกขาดประกอบไปด้วย
      1. Market-expansion Dumping คือ การทุ่มตลาดอันเนื่องจากความต้องการขยายตลาด
        ทั้งนี้การขายสินค้าส่งออกในราคาต่่าได้
        เนื่องเพราะมีก่าไรจากการขายสินค้านั้น ภายในประเทศในราคาสูง
        ยิ่งราคาสินค้าในประเทศมีราคาสูงมากเท่าไรก็ยิ่งสนับสนุนให้ราคาส่งออกต่่าลงมากขึ้
        นเท่านั้น
      2. Cyclical            Dumping            การทุ่มตลาดตามวัฏจักร
        มีวัตถุประสงค์เพื่อก่าจัดผลผลิตส่วนเกินที่มีจ่านวนมากในขณะที่อุสงค์สินค้านั้นอยู่ใ
        นช่วงขาลง
      3. State-trading                                Dumping
        มักเกิดในประเทศที่อัตราแลกเปลี่ยน ก่อผลกระทบแต่เพียง เล็กน้อย
        หรือราคามิอาจส่งสัญญาณกระทบเศรษฐกิจอื่นมากนัก
    ส่าหรับการทุ่มตลาดโดยการผูกขาด Willig ได้แบ่งเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย
      1. Strategic            Dumping            การทุ่มตลาดเชิงกลยุทธ์
        เกิดจากประเทศผู้ส่งออกยึดยุทธศาสตร์การทุ่มตลาด
        หรือใช้มาตรการที่ไม่เกื้อหนุนการแข่งขัน
        ก่อให้เ กิดความเสียเปรียบในประเทศผู้น่าเข้า
        2. Predatory-pricing          Dumping        การทุ่มตลาดเพื่อก่าจัดคู่แข่ง
          เกิดขึ้นเมื่อ ประเทศมีการส่งออกสินค้า ในราคาต่่าโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่าจัดคู่แข่งออ
          กจากตลาด เพื่อให้ ประเทศของตนมีอ่านาจผูกขาดในประเทศผู้น่าเข้าสินค้านั้น
      อย่างไรก็ตาม
การจ่าแนกประเภทการทุ่มตลาดทั้งหมดข้างต้นนี้ มิได้บัญญัติในกฎหมายการป้องกันการทุ่มตลาดระดับ
นานาชาติ
โดยการแบ่งประเภททุ่มตลาดตามที่ได้อธิบายไว้ในตอนต้นนั้น มักจะปรากฎในงานเขียนต่างๆ
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปรับปรุงและปฏิรูปวิธีการป้องกันการทุ่มตลาด
ชุมชนนักเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศในปัจจุบันจ่าแนกประเภทการทุ่มตลาดที่ส่าคัญ ดังนี้
        1. การทุ่มตลาดแฝง (Hidden Dumping) ปรากฎนิยามใน GATT Article VI ว่า
          การทุ่มตลาดแฝง คือ
          การขายสินค้าที่ผู้น่าเข้าขายในราคาต่่ากว่าราคาที่ระบุไว้ในใบแจ้งราคาสินค้าของผู้ส่ง
          ออก โดยผู้ส่งออกนั้                   นก็มีความเกี่ยวข้องกับผู้น่าเข้า
          นอกจากนี้ราคาสินค้าที่ขายยังต่่ากว่าราคาสินค้าของประเทศผู้ส่งออกอีกด้วย ซึ่งคือ
          การทุ่มตลาดผ่านการถ่ายทอดราคานั่นเอง
        2. การทุ่มตลาดทางอ้อม              (Indirect            Dumping)
          เกิดจากการที่สินค้าน่าเข้าผ่านประเทศที่สาม
          โดยประเทศที่สามมิได้ ถือว่ามีการทุ่มตลาด
          แม้ว่าราคาน่าเข้าจะต่่าเกินกว่าที่สมควรก็ตาม
        3. การทุ่มตลาดขั้นทุติยภูมิหรือการทุ่มตลาดขั้นที่สอง     (Secondary    Dumping)
          เกิดเมื่อมีการส่งออกสินค้าที่มีส่วนประกอบมาจากสินค้าน่าเข้า
          โดยเชื่อว่าสินค้าน่าเข้านั้นมีการทุ่มตลาด
      อย่างไรก็ดี K.W Dam ได้กล่าวแย้งแนวคิดเรื่องการทุ่มตลาดว่า ภายใต้กฎและกติกาต่างๆ
หน่วยผลิตท้องถิ่น ย่อมจะได้รับผลเสียไม่ว่าราคาสินค้าน่าเข้านั้นจะน้อยกว่าหรือเท่ากับราคาที่หน่วยผลิ
ตเหล่านั้นก่าหนด
และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทุ่มตลาดนี้ก็จะไม่มากเท่ากับผลกระทบที่เกิดจากราคาสินค้ าน่าเข้าที่สะ
ท้อนความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบของผู้ส่งออก          นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ Deardorff
ได้เสนอประเด็นความเชื่อมโยงระหว่างการทุ่มตลาดกับระดับการแข่ งขันในตลาดสินค้าของประเทศผู้
ส่งออก โดย                  ศาสตราจารย์        Deardorff        กล่าวว่า
หากตลาดและหน่วยผลิตต่างได้รับการปกป้องจากรัฐบาลแล้ว
หน่วยผลิต ก็มีแนวโน้มที่จะขายสินค้าในราคาต่่ากว่าราคาภายในประเทศถ้าหน่วยผลิตนั้นสามารถส่งอ
อกได้    ข้อสรุปที่น่าสนใจของ Gabrielle Marceau ในหนังสือชื่อ Anti-Dumping and Anti-Trust
Issues     in     Free    Trade     Areas             ที่กล่าวว่า
ต้นก่าเนิดของการทุ่ มตลาดมีรากฐานมาจากความแตกต่างของกฎหมายและนโยบายเศรษฐกิจของประเ
ทศในตลาดสองตลาด และ ความแตกต่างของแต่ละประเทศถือเป็นเรื่องปกติ ที่มีความสมเหตุสมผล
หากประเทศเหล่านั้นยังคงไม่มีการตกลงเกี่ยวกับมาตรฐาน หรือกฎกติกาเกี่ยวกับการค้า ระหว่างประเทศ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:578
posted:5/31/2010
language:Thai
pages:6
Jun Wang Jun Wang Dr
About Some of Those documents come from internet for research purpose,if you have the copyrights of one of them,tell me by mail vixychina@gmail.com.Thank you!