SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 142002 PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAJIB by awm98253

VIEWS: 2,930 PAGES: 62

									     PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
     KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
     PARAS 7, BLOK J                                                    Tel : 03-2586900
     PUSAT BANDAR DAMANSARA                                                Fax : 03-2535150
     50604 KUALA LUMPUR                                        Laman Web : http://www.moe.gov.my

                                                 KP(BS) 8591/Jld.XVIII (14)
                                                 27 November 2002Semua Pengarah Pendidikan Negeri


Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 14/2002 :
PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAJIB DI PERINGKAT RENDAH 2003


Surat pekeliling ini adalah bertujuan untuk menjelaskan tatacara pelaksanaan pendidikan
wajib di peringkat sekolah rendah 2003..

2.  Akta Pendidikan 1996 telah dipinda dengan memasukkan satu seksyen baru, iaitu
Seksyen 29A yang menetapkan kuasa Menteri untuk mewajibkan pendidikan rendah di
negara ini. Seksyen 29A (2) juga menjelaskan bahawa setiap ibu bapa yang merupakan
warganegara Malaysia hendaklah memastikan bahawa jika anaknya telah mencapai
umur enam tahun pada hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa
anak itu didaftarkan sebagai murid di sekolah rendah dalam tahun itu dan terus
menjadi murid di sekolah rendah sepanjang tempoh pendidikan wajib.

3.   Kementerian Pendidikan menetapkan untuk melaksanakan pendidikan wajib di
peringkat rendah berkuat kuasa pada 1 Januari 2003.

4.   Sehubungan itu, bersama-sama ini disertakan buku Garis Panduan Pelaksanaan
Pendidikan Wajib Di Peringkat Rendah 2003 untuk diguna pakai sebagai panduan Y.Bhg.
Datuk/Dato’/Tuan/Puan dalam melaksanakan pendidikan wajib di peringkat rendah yang
bermula pada Januari 2003. Buku ini mengandungi perkara-perkara berikut :

  4.1  Mekanisme permohonan              penempatan,        pengesahan        penempatan     dan
     pendaftaran murid Tahun 1;

  4.2  Mekanisme penyiasatan murid cicir;

  4.3  Risalah atau ’pamplet’ untuk hebahan pendidikan wajib; dan

  4.4  Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002.


5.  Bagi melicinkan pelaksanaan tersebut, khususnya dalam penyiasatan murid cicir,
Akta Pendidikan 1996 di bawah Seksyen 136 telah memperuntukkan pemberian kuasa
untuk menyiasat seperti berikut :-

  ”Pada menjalankan kuasa di bawah subseksyen 136 (1) Akta Pendidikan 1996 (Akta
  550), Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru memberi kuasa kepada Pendaftar Sekolah
  dan Guru, Pegawai Pendidikan di daerah dan kawasan, guru besar, pengetua, guru
  penolong kanan (HEM), dan guru bimbingan di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan
  untuk menyiasat apa-apa perlakuan suatu kesalahan di bawah seksyen 29A Akta
  Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002,
      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
   tertakluk kepada apa-apa garis panduan dan arahan yang dikeluarkanoleh Ketua
   Pendaftar dari semasa ke semasa mulai 1 Januari 2003. (Rujuk Lampiran 1).

6.   Kerjasama daripada Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan adalah dipohon supaya memberi
perhatian khusus terhadap kanak-kanak yang didapati tercicir dan mengambil tindakan
sewajarnya bagi kes-kes berikut :-

   6.1  Murid-murid yang telah mengesahkan penempatan tetapi tidak hadir mendaftar di
       sekolah yang telah diluluskan selepas empat belas (14) hari dari hari pertama
       persekolahan tahun berkenaan;

   6.2  Aduan/laporan mengenai murid cicir yang diterima daripada orang awam; dan

   6.3  Kes murid cicir yang ada dalam pengetahuan Sekolah/Pejabat Pendidikan
       Daerah/Pejabat Pendidikan Bahagian/Jabatan Pendidikan Negeri.

7.  Sila maklumkan kandungan Surat Pekeliling Ikhtisas ini kepada semua sekolah di
bawah pentadbiran Y.Bhg. Datuk/Dato’/Tuan/Puan.

Sekian, terima kasih.


“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT
Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
Merangkap
Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru


s.k   1.  Y.B. Tan Sri Dato’ Seri Musa bin Mohamad
       Menteri Pelajaran Malaysia

    2.  Y.B. Dato’ Abdul Aziz bin Shamsuddin
       Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

    3.  Y.B. Dato’ Hon Choon Kim
       Timbalan Menteri Pendidikan Malaysia

    4.  Y.B. Dato’ Mahadzir bin Mohd Khir
       Setiausaha Parliman, Kementerian Pendidikan Malaysia

    5.  Ketua Setiausaha, Kementerian Pendidikan Malaysia

    6.  Timbalan-Timbalan Ketua Setiausaha
       Kementerian Pendidikan Malaysia

    7.  Timbalan-Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan
       Kementerian Pendidikan Malaysia

    8.  Ketua-Ketua Bahagian, Kementerian Pendidikan Malaysia

    9.  Ketua Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia

        Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
10. Penasihat Undang-Undang, Kementerian Pendidikan Malaysia

11. Ketua Perhubungan Awam, Kementerian Pendidikan Malaysia
   Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
     PEJABAT KETUA PENGARAH PENDIDIKAN MALAYSIA
     KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
     PARAS 7, BLOK J                                                    Tel : 03-2586900
     PUSAT BANDAR DAMANSARA                                                Fax : 03-2535150
     50604 KUALA LUMPUR                                         Laman Web : http://www.moe.gov.my

                                                             Lampiran 1


                      AKTA PENDIDIKAN 1996

             PEMBERIAN KUASA DI BAWAH SEKSYEN 136


Pada menjalankan kuasa di bawah subseksyen 136 (1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550),
Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru memberi kuasa kepada Pendaftar Sekolah dan Guru,
Pegawai Pendidikan di daerah dan kawasan, guru besar, pengetua, guru penolong kanan
(HEM), dan guru bimbingan di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan untuk menyiasat apa-
apa perlakuan suatu kesalahan di bawah seksyen 29A Akta Pendidikan 1996 dan
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002, tertakluk kepada apa-apa garis
panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pendaftar dari semasa ke semasa, mulai
1 Januari 2003.
                                     DATUK ABDUL RAFIE BIN MAHAT
                                     Ketua Pendaftar Sekolah dan Guru


No. Fail : KP(BS)8591/JldXVIII (14)

Tarikh : 27 November 2002
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
       GARIS PANDUAN
  PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAJIB
   DI PERINGKAT SEKOLAH RENDAH
        TAHUN 2003
PERMOHONAN PENEMPATAN, PENGESAHAN &
  PENDAFTARAN MURID KE TAHUN 1,
 PENYIASATAN MURID CICIR DAN HEBAHAN
     PENDIDIKAN WAJIB
     BAHAGIAN SEKOLAH
  KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
  Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                       PENDIDIKAN (PINDAAN)

Pindaan Seksyen 29

6.   Seksyen 29 Akta ibu dipinda dengan menggantikan perkataan ”kebangsaan atau
sekolah jenis kebangsaan” dengan perkataan ”kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan atau
sekolah sekolah swasta”.

Seksyen baru 29A

7.   Akta ibu dipinda dengan memasukkan selepas seksyen 29 seksyen yang berikut :

 Pendidikan   29A (1) Menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta,
Rendah Wajib  menetapkan pendidikan rendah menjadi pendidikan wajib.

            (2) Tiap-tiap ibu bapa yang merupakan warganegara Malaysia
        yang tinggal di Malaysis hendaklah memastikan bahawa jika anaknya
        telah mencapai umur enam tahun pada hari pertama bulan Januari
        dalam tahun persekolahan semasa anak itu didaftarkan sebagai murid
        di sekolah rendah dalam tahun itu dan terus menjadi murid di sekolah
        rrendah sepanjang tempoh pendidikan wajib.

            (3) Menteri boleh, jika difikirkan wajar dan demi kepentingan murid
        atau awam untuk berbuat demikian, melalui perintah yang disiarkan dalam
        Warta, mengecualikan mana-mana murid atau mana-mana golongan murid
        daripada kehendak supaya mengikuti pendidikan wajib, sama ada secara
        mutlak atau tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut dikenakan,
        dan boleh pada bila-bila masa menurut budi bicaranya membatalkan
        pengecualian itu atau membatalkan atau mengubah atau menambah syarat-
        syarat itu.

            (4) Ibu bapa yang melanggar subseksyen (2) adalah melakukan suatu
        kesalahan dan boleh, apabila disabitkan, didenda tidak melebihi lima ribu
        ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau
        kedua-duanya.

            (5) Menteri boleh membuat peraturan-peraturan untuk melaksanakan
        peruntukan seksyen ini.
        Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
P.U. (B) 350 – 351                        1274


Bil/                      Nama dan Alamaat/                       Nombor Pendaftaran
No.                      Name and Address                        Registration Number

43.         Encik Zulkifly bin Hussin                                      00104
           Sek. Men. Keb. Padang Tembak
           Jalan Semarak
           54100 Kuala Lumpur

44.         Encik Choong Kee Pin                                        00105
           32, Jalan Saru
           Taman Bukit Mentakab
           28400 Mentakab
           Pahang Darul Makmur


Bertarikh 24 Oktober 2002

Dated 24 October 2002
[KP(BPPDP)/604/022(1); PN(U²)592/II]

                                             NOR AMNI BINTI YUSOFF
                                              Pendaftar Kaunselor
                                             Registrar of CounsellorsP.U. (B) 351.
                   AKTA PENDIDIKAN (PINDAAN) 2002

             PENETAPAN TARIKH PERMULAAN KUAT KUASA

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 1(2) Akta Pendidikan (Pindaan) 2002
[Akta A1152], Menteri menetapkan 1 Januari 2003 sebagai tarikh Akta itu hendaklah mula berkuat
kuasa.

Bertarikh 8 November 2002
[KP(BPPDP)/604/022(1); PN(U²)2260]

                                 TAN SRI DATO’ SERI MUSA BIN MOHAMAD
                                      Menteri Pendidikan


                  EDUCATION (AMENDMENT) ACT 2002

           APPOINTMENT OF DATE OF COMING INTO OPERATION

IN exercise of the powers conferred by subsection 1(2) of the Education (Amendment) 2002 [Act
A1152], the Minister appoints 1 January 2003 as the date the Act shall come into operation.

Dated 8 November 2002
[KP(BPPDP)/604/022(1); PN(U²)2260]

                                 TAN SRI DATO’ SERI MUSA BIN MOHAMAD
                                      Minister of Education

        Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                                4281                            P.U. (A) 459


P.U. (A) 459
                       AKTA PENDIDIKAN 1996

            PERINTAH PENDIDIKAN (PENDIDIKAN WAJIB) 2002

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 29A(1) Akta Pendidikan 1996 [Akta 550],
Menteri membuat perintah yang berikut :

Nama dan permulaan kuat kuasa

1.   (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Perintah Pendidikan (Pendidikan Wajib) 2002.

    (2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2003.

Pendidikan Wajib

2.   Pendidikan rrendah adalah ditetapkan menjadi pendidikan wajib.

Dibuat 8 November 2002
[KP(BPPDP)/604/022(2); PN(U²)569/V]

                                TAN SRI DATO’ SERI MUSA BIN MOHAMAD
                                      Menteri Pendidikan                        EDUCATION ACT 1996

           EDUCATION (COMPULSORY EDUCATION) ORDER 2002

IN exercise of the powers conferred by subsection 29A(1) of the Education Act 1996 [Act 550], the
Minister makes the following order :

Citation and commencement

1.   (1) This order may be cited as the Education (Compulsory Education) Order 2002.

    (2) This Order comes into operation on 1 January 2003.

Compulsory education

2.   Primary education is prescribed to be compulsory education.

Made 8 November 2002
[KP(BPPDP)/604/022(2); PN(U²)569/V]

                                TAN SRI DATO’ SERI MUSA BIN MOHAMAD
                                      Minister of Education
        Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
P.U. (A) 460                           4282


P.U. (A) 460

                        AKTA PENDIDIKAN 1996

       PERATURAN-PERATURAN PENDIDIKAN (PENDIDIKAN WAJIB) 2002

PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 29A(1) Akta Pendidikan 1996 [Akta 550],
Menteri membuat peraturan-peraturan yang berikut :

Nama dan permulaan kuat kuasa

1.   (1) Perintah ini bolehlah dinamakan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Wajib)
2002.

    (2) Perintah ini mula berkuat kuasa pada 1 Januari 2003.

Tafsiran

2.   Dalam Peraturan-Peraturan ini melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain -

     “guru besar” atau “pengetua” ertinya seorang pegawai dalam Perkhidmatan Pendidikan yang
dilantik oleh Ketua Pengarah Pendidikan atau seseorang yang dilantik oleh lembaga pengelola suatu
sekolah swasta, untuk bertanggungjawab bagi pentadbiran atau pengurusan sesuatu sekolah;

    “murid cicir” ertinya seseorang yang tidak mengikuti pendidikan wajib di sekolah atau murid
yang tidak hadir di sekolah selama suatu tempoh yang melebihi tiga hari berturut-turut tetapi tidak
termasuk murid yang tidak hadir di sekolah kerana ponteng, masalah kesihatan atau telah
dikecualikan oleh Menteri di bawah sukseksyen 29A(3) daripada mengikut pendidikan wajib.

Murid Cicir

3.   (1) jika suatu aduan mengenai murid cicir diterima daripada mana-mana pihak -

      (a) guru besar atau pengetua sekolah kerajaan atau, sekolah bantuan kerajaan hendaklah
        mengambil tindakan mengikut garis panduan dan arahan yang dikeluarkan oleh Ketua
        Pendaftar dari semasa ke semasa; dan

      (b) guru besar atau pengetua sekolah swasta hendaklah mengemukakan laporan kepada
        Pegawai Pendidikan di daerah atau kawasan masing-masing, atau Pendaftar.

    (2) Pendaftar, Pegawai Pendidikan di daerah atau kawasan itu, guru besar atau pengetua boleh
melawat dan memberikan nasihat, serta memberikan apa-apa bantuan yang perlu kepada ibu bapa
seseorang murid cicir dan murid cicir itu bagi memastikan murid itu mengikuti pendidikan wajib.

    (3) Pendaftar, Pengawai Pendidikan di daerah atau kawasan itu, guru besar atau pengetua
boleh mengarahkan supaya ibu bapa seseorang murid cicir memberikan penjelasan secara bertulis
mengenai kegagalan mereka untuk memastikan bahawa anak mereka mengikuti pendidikan wajib.

    (4) Pendaftar hendaklah, apabila berpuas hati bahawa seseorang murid cicir tidak mengikuti
pendidikan wajib tanpa apa-apa sebab yang munasabah, mengeluarkan arahan bertulis keapda ibu
bapa murid itu supaya memastikan anak mereka mengikut pendidikan wajib.
        Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
    (5) Ibu bapa itu hendaklah setelah menerima arahan bertulis daripada Pendaftar, memastikan
arahan itu dipatuhi.

Dibuat 8 November 2002
[KP(BPPDP)/604/022(3); PN(U²)569/V]

                                TAN SRI DATO’ SERI MUSA BIN MOHAMAD
                                     Menteri Pendidikan
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
            CARTA ALIRAN
PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN/PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN MURID
              TAHUN 1
                      MULA

                                KPM menghantar surat siaran kepada JPN supaya
                                menghebahkan permohonan penempatan murid Tahun 1

                                JPN membuat hebahan permohonan penempatan dalam
                                media massa tempatan dan surat siaran permohonan
                                penempatan ke sekolah selewat-lewatnya pada 15 Februari

                                Proses permohonan penempatan dilaksanakan oleh pihak
                                sekolah sepanjang bulan Mac

                                Rumusan permohonan penempatan disediakan oleh
                                sekolah dan dihantar ke PPD/PPG/JPN* selewat-lewatnya
                                pada 15 April

                                Penempatan murid ditentukan oleh PPD/PPG/JPN*,
                                Keputusan permohonan penempatan dihantar ke sekolah
                                selewat-lewatnya 14 Julai
      Borang permohonan
      penempatan lewat,                  Maklumat Tidak Lengkap
      rayuan penempatan
      dihantar ke
      PPD/PPG/JPN*
      untuk tindakan                   Pengedaran surat kelulusan penempatan kepada ibu
      selanjutnya (dalam                 bapa/penjaga oleh pihak sekolah bermula 15 Julai
      tempoh dua minggu
      selepas tarikh
      pengesahan                     Hebahan pengesahan penempatan oleh JPN, PPD/PPG
      penempatan)                     dan sekolah mulai 15 Julai hingga 30 Ogos

                                Pengesahan penempatan oleh ibu bapa murid (1 hingga
                                30 Ogos, kecuali Hari Kelepasan Am
  Ibu bapa yang
  gagal
  membuat
  pengesahan                         Pendaftaran hari pertama persekolahan

  PPD/PPG/JPN
  dimaklumkan
  murid yang
  gagal                SELESAI
  membuat
  pengesahan


(Catatan : JPN* merujuk kepada JPN yang tiada PPD/PPG)
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
           PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN,
         PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN MURID TAHUN 1

                          CARTA GANTT
                                                            September                                                                       November

                                                                            Disember
                                  Februari
                                                                  Oktober
                             Januari
                                                        Ogos
                                          April
                                                    Julai
                                       Mac
                                                 Jun
                                              Mei
Bil.         Aktiviti1.   Hebahan Permohonan
    Penempatan (JPN
2.   Hebahan Permohonan
    Penempatan (Sekolah)
3.   Permohonan Penempatan di
    sekolah
4.   Rumusan Permohonan
    Penempatan dihantar ke
    JPN/PPD
5.   Keputusan Penempatan
    dihantar ke sekolah
6.   Hebahan Pengesahan
    Penempatan (JPN)
7.   Hebahan Pengesahan
    Penempatan (Sekolah)
8.   Pengedaran Surat Kelulusan
    Penempatan kepada ibu bapa
9.   Pengesahan Penempatan
10.  Rayuan Penempatan Semula
11.  Keputusan Rayuan
    Penempatan Semula
12.  Pendaftaran Hari Pertama
    Persekolahan Januari (Tahun
    berikutnya)
      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
   MEKANISME
PERMOHONAN PENEMPATAN
   MURID TAHUN 1
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
              CARTA ALIRAN
       HEBAHAN PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1
              (TINDAKAN JPN)
          MULA


                     Menyedia dan mengedarkan surat siaran hebahan permohonan
                     penempatan ke sekolah mulai Februari hingga Mac


                     Menghubungi pihak media massa tempatan         SELESAI
  PROSES KERJA HEBAHAN PERMOHONAN PENEMPATAN (TINDAKAN JPN)                                                      DOKUMEN YANG
  PROSES KERJA             TINDAKAN          UNIT BERKAITAN
                                                       DIPERLUKAN

1. Menyedia dan            Jabatan            Unit Sekolah             Surat Siaran JPN
  mengedar surat siaran       Pelajaran Negeri        Rendah
  hebahan permohonan
  penempatan murid ke
  sekolah dan salinan ke
  PPD/PPG

2. Menghubungi media         Jabatan            Unit Perhubungan,          Surat Siaran JPN
  massa tempatan           Pelajaran Negeri        Pendaftaran dan
                                   Pendidikan Swasta
      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                  CARTA ALIRAN
           PERMOHONAN PENEMPATAN BAGI MURID TAHUN 1
                (TINDAKAN SEKOLAH)                                MULA

                                          Menerima surat siaran permohonan
                                          penempatan dari JPN


                                          Sekolah mengeluarkan hebahan melalui :
                                          • Surat kepada ibu bapa/penjaga;
                                          • Poster (di surau, masjid, dewan orang
                                           ramai, tempat-tempat awam);
                                          • Pengumuman dalam perhimpunan
                                           mingguan sekolah dan tempat awam;
                                          • Murid membawa pulang surat
                                           pemberitahuan pendaftaran ke kampung
                                           masing-masing (Sabah dan Sarawak);

                                          Penerimaan permohonan penempatan
                                          kanak-kanak oleh pihak sekolah dan dicatat
                                          dalam Buku Rekod Permohonan
       Kanak-kanak      Kanak-kanak                   Penempatan Murid
        Pendidikan      Tanpa Sijil
         Khas        Kelahiran                   Ada dokumen lengkap
             Ibu bapa       Tiada
Pemeriksaan        uruskan
 Doktor           Sijil
             Kelahiran


                                          Sekolah menyediakan rumusan
                                          permohonan penempatan :
                                          • Maklumat Murid;
                 Tiada     Ada                • Maklumat Bapa;
Sekolah                                      • Maklumat Ibu;
menyediakan                                    • Maklumat Penjaga;
rumusan                                      • Maklumat Am;
pendaftaran :
• Maklumat Murid;
• Maklumat Bapa;
• Maklumat Ibu;        Jabatan
• Maklumat          Pendaftaran                      Sekolah hantar senarai murid ke PPD/PPG/JPN
 Penjaga;           Negara
• Maklumat Am;
• Pengesahan oleh
 Pengamal
 Perubatan
         JPN                     SELESAI
        Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
    PROSES KERJA PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN SATU
             (TINDAKAN SEKOLAH)                                                      DOKUMEN YANG
  PROSES KERJA             TINDAKAN          UNIT BERKAITAN
                                                       DIPERLUKAN

1. Menerima surat siaran       Sekolah            Guru Besar              Surat Siaran JPN
  dariapda JPN.

2. Mengeluarkan hebahan        Sekolah            Guru Besar              Surat siaran,
  proses permohonan                                           ’banner’, poster,
  penempatan murid                                            pengumuman yang
  Tahun 1                                                mengandungi
                                                     maklumat berikut :

                                                     i.  Kohort murid
                                                        yang terlibat

                                                     ii. Tempat
                                                       membuat
                                                       permohonan
                                                       penempatan

                                                     iii. Tempoh
                                                        dijalankan

                                                     iv. Masa yang
                                                       ditetapkan

                                                     v. Mewajibkan
                                                       semua ibu bapa
                                                       yang berkenaan

3. Memproses             Sekolah            Guru Besar              Borang
  permohonan                                               permohonan
  penempatan                                               penempatan

                                                      Buku Rekod
                                                     permohonan
                                                     penempatan

4. Menyediakan rumusan        Sekolah            Guru Besar              Borang rumusan
  permohonan                                               permohonan
  penempatan dan                                             penempatan
  menghantar ke
  PPD/PPG/JPN
      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                CARTA ALIRAN
        PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1
             (TINDAKAN JPN/PPD/PPG)


          MULA


                     JPN/PPD/PPG menerima rumusan permohonan penempatan
                     murid dari sekolah


                     JPN/PPD/PPG memproses rumusan permohonan


                     JPN/PPD/PPG mengeluarkan surat kelulusan penempatan ke
                     sekolah dan diedar kepada ibu bapa         SELESAI
   PROSES KERJA PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1
            (TINDAKAN JPN/PPD/PPG)

                                                      DOKUMEN YANG
  PROSES KERJA             TINDAKAN          UNIT BERKAITAN
                                                       DIPERLUKAN

1. Menerima rumusan          JPN/PPD/PPG          Unit Sekolah             Rumusan
  permohonan                            Rendah                permohonan
  penempatan dari pihak                                         penempatan dalam
  sekolah                                                bentuk ”hardcopy”
                                                     atau disket.

2. Memproses rumusan         JPN/PPD/PPG          Unit Sekolah             Rumusan
  permohonan                            Rendah                permohonan
  penempatan untuk                                            penempatan dalam
  kelulusan mengikut                                           bentuk ”hardcopy”
  kriteria yang telah                                          atau disket.
  ditetapkan

3. Mengeluarkan surat         JPN/PPD/PPG          Unit Sekolah             Rumusan
  kelulusan penempatan                       Rendah                permohonan
  dan rumusan                                              penempatan dalam
  permohonan                                               bentuk ”hardcopy”
  penempatan yang telah                                         atau disket.
  diproses (disket)
  dihantar ke sekolahSENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1

1. Surat Siaran Jabatan Pelajaran Negeri
2. Borang Permohonan Penempatan Murid – (PPM)
3. Borang Rumusan Permohonan Penempatan Murid – (RPPM)      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Logo JPN
Alamat
Tel :
Faks :


Bil.    :

Tarikh :

Kepada
Semua Guru Besar

............................................

............................................


Tuan/Puan,

PERMOHONAN PENEMPATAN KANAK-KANAK MASUK KE                                             SEKOLAH
RENDAH BAGI SESI PERSEKOLAHAN TAHUN 2004 DAN 2005

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.   Sukacita dimaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran telah menetapkan untuk
melaksanakan Pendidikan Wajib sekolah rendah mulai 1 Januaari 2003. Sehubungan
itu, tuan/puan adalah dipohon untuk melaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan
seperti berikut :

      2.1     Semua permohonan penempatan kanak-kanak masuk ke sekolah rendah
            hanya boleh dibuat seawal DUA tahun sebelum kanak-kanak itu bersekolah.

            i.  Kanak-kanak yang          lahir   2.1.1998     hingga     1.1.1999       untuk  tahun
               persekolahan 2005

            ii. Kanak-kanak yang lahir 2.1.1997 hingga 1.1.1998 yang belum membuat
              permohonan penempatan untuk tahun persekolahan 2004

      2.2     Semua urusan permohonan penempatan hendaklah dilaksanakan di
            peringkat sekolah mulai pada 1 hingga 31 Mac 2004

      2.3     Jadual permohonan penempatan adalah seperti berikut :

            Tarikh         : 1 hingga 31 Mac 2004

            Hari          : Hari bekerja

            Masa          : Waktu pejabat sekolah berkenaan

      2.4     Sila hebahkan perkara tersebut melalui semua guru besar, guru, pekerja dan
            murid sekolah tuan/puan. Poster-poster berkaitan dengan perkara ini
            hendaklah dipamerkan di tempat-tempat yang mudah dilihat dalam kawasan
            sekolah. Jabatan Pelajaran akan membuat pengumuman yang serupa dalam
            media massa tempatan dan melalui agensi seperti Pejabat Daerah, Jabatan
            Penerangan dan Jabatan Agama Islam.


           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
    2.5    Permohonan penempatan LEWAT bagi kanak-kanak yang lahir pada
         2.1.1997 hingga 1.1.1998 untuk memasukan Tahun 1 dalam Tahun 2004
         boleh terus dijalankan di peringkat sekolah atau JPN/PPD/PPG.

3.  Dokumen yang perlu dibawa oleh ibu bapa/penjaga ketika membuat permohonan
penempatan adalah seperti berikut :

    3.1    Sijil lahir kanak-kanak berkenaan (salinan asal dan salinan fotostat)

    3.2    Bukti alamat tempat tinggal (bil elektrik/bil air/dokumen lain yang berkenaan
         jika perlu)

4.   Sila semak sijil lahir kanak-kanak berkenaan untuk memastikan kanak-kanak
tersebut adalah Warganegara Malaysia.

5.   Sila pastikan bahawa kanak-kanak lelaki membuat permohonan penempatan di
sekolah lelaki dan kanak-kanak perempuan di sekolah perempuan. Walau bagaimanapun
kanak-kanak lelaki dan perempuan boleh membuat permohonan penempatan di sekolah-
sekolah bercampur.

6.   Semasa permohonan dibuat, cop sekolah hendaklah diturunkan di belakang sijil lahir
dan dituliskan dengan tarikh permohonan serta bilangan permohonan. Sekiranya didapati di
belakang sijil lahir kanak-kanak tersebut ada cop sekolah lain yang belum dibatalkan, ibu
bapa hendaklah dinasihatkan supaya memohon pembatalan permohonan sebelum kanak-
kanak itu boleh membuat permohonan penempatan di sekolah tuan/puan.

7.  Permohonan   Penempatan   Bagi  Kanak-Kanak  Cacat                         Penglihatan/Cacat
Pendengaran/Terencat Akal Ringan (Bermasalah Pembelajaran),

    Kanak-kanak seumpama ini dikehendaki menjalani pemeriksaan doktor sebelum ia
    boleh didaftar. Borang pemeriksaan doktor boleh didapati di Unit Pendidikan Khas,
    Jabatan Pelajaran Negeri.

8.  Permohonan Penempatan Kanak-Kanak Bukan Warganegara Untuk Bersekeolah
Pada Tahun 2004 adalah seperti berikut :

    Semua kanak-kanak Bukan Warganegara, dikehendaki membuat permohonan di
    Jabatan Pelajaran Negeri selepas 1 Oktober 2003. Setiap borang permohonan diisi
    dalam 3 salinan (Permohonan Penerimaan Masuk Murid Bukan Warganegara Ke
    Sekolah Kerajaan/Sekolah Bantuan Kerajaan). Dokumen-dokumen berikut
    hendaklah disertakan bersama borang permohonan :

       a. 2 salinan sijil lahir kanak-kanak

       b. 2 salinan kad pengenalan ibu bapa

       c. 2 salinan pasport anak dan ibu bapa

       d. Jika ibu bapa bekerja di Malaysia, sertakan :

         i. 2 salinan pas penggajian yang sah
         ii. 2 salinan pas tanggungan (anak/ibu)
         iii. 2 salinan surat majikan

       e. Jika permohonan bukan dari ibu bapa murid, sila sertakan

         i.  2 salinan sijil lahir
        ii.  2 salinan kad pengenalan murid dan ibu bapa
        Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
           iii.  2 salinan pasport murid dan ibu bapa
           iv.  2 salinan surat keterangan hubungannya dengan murid (Contoh surat
               daftar anak angkat)

         f.   Semua salinan dokumen hendaklah disahkan oleh guru besar. Sila hubungi
            Unit Perhubungan, Pendaftaran dan Pendidikan Swasta Jabatan Pelajaran
            Negeri untuk mendapatkan borang dan maklumat lanjut mengenai perkara di
            atas.

9.   Semasa ibu bapa/penjaga membuat permohonan penempatan mereka hendaklah
dimaklumkan mengenai peerkara berikut :

      Permohonan penempatan ini hanya merupakan satu permohonan kanak-kanak
      untuk memasuki sekolah, JPN/PPD/PPG ini tidak menjamin kanak-kanak
      berkenaan akan ditempatkan di sekolah di mana mereka membuat permohonan
      penempatan.

Sekian, terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,


...................................................
(t.t. dan nama)
Pendaftar

s.k. Pegawai Pendidikan Daerah/Gabungan
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
        BORANG PERMOHONAN PENEMPATAN MURID KE TAHUN 1

Maklumat Murid :

1.  Nama :

2.  Tarikh Lahir :

3.  No. Sijil Lahir :

4.  No. Daftar :

5.  Alamat :

6.  Poskod :

7.  Bandar :

8.  Negeri :

9.  Jantina : Lelaki/Perempuan

10.  Kaum :

11.  Warganegara :

12.  Anak yang ke berapa?


Maklumat Bapa :

1.  Nama :

2.  No. Kad Pengenalan :

3.  Pekerjaan :

4.  Alamat Pejabat :

5.  No. Telefon Pejabat :

6.  No. Telefon Rumah :

7.  Warganegara :

8.  Kaum :


Maklumat Ibu :

1.  Nama :

2.  No. Kad Pengenalan :

3.  Pekerjaan :

4.  Alamat Pejabat :

         Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
5.  No. Telefon Pejabat :

6.  No. Telefon Rumah :

7.  Warganegara :

8.  Kaum :


Maklumat Penjaga :

1.  Nama :

2.  No. Kad Pengenalan :

3.  Pekerjaan :

4.  Alamat Pejabat :

5.  No. Telefon Pejabat :

6.  No. Telefon Rumah :

7.  Warganegara :

8.  Kaum :


Maklumat Am :

1.  Terdapat abang/kakak di sekolah ini

2.  Ibu/Bapa/Penjaga bekerja di sekolah ini

3.  Terdapat abang/kakak di sekolah berhampiran

4.  Ibu/Bapa/Penjaga bekerja di sekolah berhampiran

5.  Jarak rumah ke sekolah :

6.  Cukai pintu :

7.  Golongan kurang upaya :

8.  Jenis :


Peringatan :

Permohonan penempatan ini hanya merupakan satu permohonan kanak-kanak untuk
memasuki sekolah. JPN/PPG/PPD ini tidak menjamin kanak-kanak berkenaan akan
ditempatkan di sekolah di mana mereka membuat permohonan.
        Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                                                                                               RPPM

                CONTOH BORANG RUMUSAN PERMOHONAN PENEMPATAN MURID KE TAHUN 1


       Nama             Umur                                                                  Untuk   Untuk
  No.         Tarikh                      No. Sijil    Nama Ibu       No. Kad      Pekerjaan Ibu      *Jarak  Keterangan
       Kanak-      Jantina  Pada 1    Alamat                                                          Kegunaan  Kegunaan
Pendaftaran      Lahir                      Kelahiran    Bapa/Penjaga      Pengenalan     Bapa/Penjaga      Sekolah  abang/kakak
       kanak            Januari                                                                 Sekolah   JPN
*Ibu bapa/Penjaga perlu mengemukakan bukti Bil. Air/Bil Elektrik/Cukai Pintu/Surat Majikan dan sebagainya.                      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
   MEKANISME
PENGESAHAN PENEMPATAN
   MURID TAHUN 1
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
               CARTA ALIRAN
       HEBAHAN PENGESAHAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1
               (TINDAKAN JPN)
          MULA


                     Surat siaran hebahan pengesahan penempatan murid                     Menghubungi pihak media massa tempatan untuk hebahan         SELESAI
   PROSES KERJA HEBAHAN PENGESAHAN PENEMPATAN (TINDAKAN JPN)                                                      DOKUMEN YANG
  PROSES KERJA             TINDAKAN          UNIT BERKAITAN
                                                       DIPERLUKAN

1. Menyedia dan            Jabatan            Unit Sekolah             Surat Siaran JPN
  mengedar surat siaran       Pelajaran Negeri        Rendah
  hebahan pengesahan
  penempatan murid ke
  sekolah dan salinan ke
  PPD/PPG

2. Menghubungi media         Jabatan            Unit Perhubungan,          Surat Siaran JPN
  massa tempatan           Pelajaran Negeri        Pendaftaran dan
                                   Pendidikan Swasta
      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
            CARTA ALIRAN
PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN/PENGESAHAN DAN PENDAFTARAN MURID
              TAHUN 1                      MULA


                               Sekolah menerima senarai dan surat kelulusan penempatan
                               murid daripada JPN/PPD/PPG

                               Sekolah mengedarkan surat kelulusan yang disediakan
                               oleh JPN/PPD/PPG kepada ibu bapa
  Ibu bapa
  mengisi           Tidak
  borang                           Ibu bapa menerima surat kelulusan dari sekolah
  rayuan
  penempatan
  semula


                         Ya
                               Ibu bapa mengesahkan penerimaan kelulusan
 Ibu bapa                          penempatan dalam tempoh yang ditetapkan (1 hingga 30
 menghantar                         Ogos)
 borang yang
 sudah
 lengkap ke                         Sekolah membuat rumusan rayuan penempatan semula
 sekolah                           dan menghantar ke PPD/PPG/JPN

                               PPD/PPG/JPN menerima senarai rumusan rayuan
                               penempatan semula dan senarai kanak-kanak yang tidak
                               mengesahkan
                               Rayuan Penempatan Semula diproses oleh
                               PPD/PPG/JPN. Keputusan rayuan penempatan semula
                               dihantar ke sekolah selewat-lewatnya pada 30 Oktober

                               Sekolah mengedarkan surat keputusan rayuan
                               penempatan kepada ibu bapa

                               Ibu bapa mengesahkan penempatan
                               •  Bagi ibu bapa yang tidak mengesahkan penempatan
                                  anak mereka boleh dikekalkan dalam senarai
                                  sehingga ke pendaftaran hari pertama persekolahan


                    SELESAI
      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
 PROSES KERJA HEBAHAN PENGESAHAN PENEMPATAN (TINDAKAN SEKOLAH)                                                      DOKUMEN YANG
  PROSES KERJA             TINDAKAN          UNIT BERKAITAN
                                                       DIPERLUKAN

1. Sekolah menerima          Sekolah            Guru Besar              Borang rumusan
  surat makluman                                             permohonan
  kelulusan penempatan                       GPK HEM               penempatan yang
  dariapda                                                telah diproses
  JPN/PPD/PPG
  berserta :

  a. Surat keputusan
   kelulusan
   penempatan

  b. Borang rumusan
   penempatan yang
   telah diproses

2. Sekolah mengedar :         Sekolah            Guru Besar              Surat kelulusan
                                                     penempatan
  a. Surat keputusan                        GPK HEM
   kelulusan                                              Surat iringan
   penempatan                           Pembantu Tadbir           keputusan
                                                     penempatan
  b. Borang rumusan                                           sekolah
   penempatan yang
   telah diproses

3. Ibu bapa menerima         Ibu                                 Surat kelulusan
  surat kelulusan          bapa/Penjaga                            penempatan
  penempatan dari          Kanak-kanak
  sekolah                                                Surat iringan
                                                     keputusan
                                                     penempatan
                                                     sekolah

4. Ibu bapa mengesahkan        Ibu                                 Surat kelulusan
  penempatan anak          bapa/Penjaga                            penempatan
  mereka di sekolah         Kanak-kanak
  yang ditempatkan.                                           Salinan asalah sijil
                   Guru Besar                             kelahiran
  Sekiranya kanak-kanak
  berpindah masuk ke                                           Surat
  sekolah swasta atau                                          pemberitahuan
  meninggal dunia, guru
  besar berkenaan
  hendaklah
  memaklumkan kepada
  sekolah asal
      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                                                       DOKUMEN YANG
   PROSES KERJA             TINDAKAN          UNIT BERKAITAN
                                                       DIPERLUKAN

5. Sekiranya tidak           Ibu                                 Borang rayuan
  bersetuju dengan          bapa/Penjaga                            penempatan
  penempatan ibu bapa         Kanak-kanak                             semula
  boleh merayu untuk
  penempatan semula di                                          Sijil kelahiran asal
  sekolah yang dipilih

6. Sekolah menghantar         Sekolah            Guru Besar              a. Borang rumusan
  rumusan rayuan                                               pengesahan
  penempatan semula ke                        GPK HEM                 penempatan
  PPD/PPG/JPN
                                   Pembantu Tadbir           b. Borang rumusan
                                                       rayuan
                                                       penempatan
                                                       semula

7. JPN/PPD/PPG             JPN/PPD/PPG          Ketua Unit Rendah          Rumusan rayuan
  memproses rumusan                                            penempatan
  rayuan penempatan                                            semula
  semula mengikut
  kriteria yang ditetapkan

8. Surat kelulusan rayuan       JPN/PPD/PPG          Ketua Unit Rendah          Rumusan kelulusan
  penempatan dan                                             rayuan penempatan
  rumusan keputusan          Sekolah            Guru Besar              semula
  rayuan penempatan
  dihantar ke sekolah-                        GPK HEM
  sekolah

9. Sekolah mengedar          Sekolah            Guru Besar              Surat iringan
                                                      jawapan rayuan
                                   GPK HEM               penempatan
                                                      semula
                                   Pembantu Tadbir

10. Ibu bapa mengesahkan
  penempatan anak
  mereka di sekolah
  yang ditempatkanSENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN MURID TAHUN 1

1.  Surat Siaran Pengesahan Kelulusan Penempatan JPN
2.  Surat Kelulusan Penempatan
3.  Borang Rayuan Penempatan Murid (Borang RPS)
4.  Borang Rumusan Rayuan Penempatan Semula
5.  Keputusan Rayuan Penempatan Semula Tidak Diluluskan (JPN/PPD/PPG)
6.  Keputusan Rayuan Penempatan Semula Diluluskan (JPN/PPD/PPG)
7.  Borang Rumusan Pengesahan Penempatan
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Logo JPN
Alamat
Tel :
Faks :


Bil.    :

Tarikh :

Kepada
Semua Guru Besar

............................................

............................................


Tuan/Puan,

PENGESAHAN  KELULUSAN                     PENEMPATAN            KE     TAHUN        1  SESI
PERSEKOLAHAN TAHUN 2004

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.   Sukacita dimaklumkan bahawa urusan pengesahan penempatan kanak-kanak yang
akan mendaftar untuk bersekolah bagi sesi persekolahan tahun 2004 akan dilaksanakan di
peringkat sekolah mulai :

      Tarikh         : 1 hingga 30 Ogos 2003

      Hari          : Hari Bekerja

      Masa          : Waktu pejabat sekolah berkenaan

3.   Sehubungan itu bersama ini disertakan perkara-perkara berikut untuk tindakan
tuan/puan selanjutnya :

      3.1   Disket Senarai Kelulusan Penempatan Kanak-Kanak Tahun 1 Sesi
          Persekolahan Tahun 2004 yang telah diluluskan.
      3.2   Surat Kelulusan Penempatan Kanak-Kanak Ke Tahun 1 Sesi Persekolahan
          Tahun 2004
      3.3   Borang Rayuan Penempatan Semula
      3.4   Borang Kelulusan Rumusan Rayuan Penempatan Semula
      3.5   Keputusan Rayuan Penempatan Semula Bagi Kemasukan Ke Tahun 1
      3.6   Borang Rumusan Pengesahan Penempatan

4.   Tuan/Puan dikehendaki memanjangkan kepada ibu bapa/penjaga kanak-kanak Surat
Kelulusan Penempatan yang diterima dari JPN/PPD/PPG.

5.   Bagi kanak-kanak yang telah diluluskan penempatan tetapi tidak membuat
pengesahan penempatan dalam tempoh yang ditetapkan atas sebab-sebab berhijrah,
memasuki sekolah swasta, meninggal dunia atau sebab-sebab lain yang tidak diketahui
pihak sekolah hendaklah memberi surat peringatan kepada ibu bapa untuk memaklumkan
sebab-sebab tidak membuat pengesahan kepada pihak sekolah. Pihak sekolah selanjutnya
memaklumkan ke JPN/PPD/PPG dengan mengisi maklumat tersebut dalam borang
rumusan pengesahan penempatan murid dan hendaklah dihantar untuk perhatian
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
.......................................................................... sebelum atau pada .........................................
(mengikut kesesuaian negeri).

6.   Ibu bapa/Penjaga kanak-kanak yang ingin merayu untuk penempatan semula
hendaklah mengisi borang rayuan penempatan semula. Semua permohonan penempatan
semula hendaklah dirumuskan oleh pihak sekolah mengikut format rumusan rayuan
penempatan semula untuk dihantar ke JPN/PPD/PPG dalam salinan bercetak dan disket
untuk perhatian .......................................................... sebelum atau pada ...............................
(mengikut kesesuaian negeri).

7.   Jika tuan/puan didatangi ibu bapa/penjaga murid untuk membuat permohonan
penempatan (lewat) bagi kemasukan Tahun 1 Sesi Persekolahan 2004 tuan/puan boleh
meminta ibu bapa berkenaan ke JPN/PPD/PPG untuk urusan permohonan penempatan.
Sila nasihatkan ibu bapa tersebut membawa bersama dokumen berkaitan semasa membuat
urusan permohonan penempatan di sekolah.

8.   Sekiranya ada sebarang pertanyaan berhubung proses permohonan penempatan,
pihak sekolah hendaklah menghubungi JPN/PPD/PPG untuk mendapatkan penjelasan
lanjut.

Sekian, terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,


...................................................
(t.t. dan nama)
Ketua Sektor Pengurusan Sekolah
b.p. Pengarah Pelajaran

s.k. 1. Semua Ketua Sektor
   2. Semua Ketua Unit
   3. Semua PPD
   4. Semua PPG
          Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Logo JPN/PPD/PPG
Alamat
Tel :
Faks :


Bil.    :

Tarikh :

Kepada

............................................

............................................

............................................


Tuan/Puan,

KELULUSAN PENEMPATAN      KANAK-KANAK                            KE     TAHUN       1  SESI
PERSEKOLAHAN TAHUN ............................
Nama Kanak-kanak          : .............................................................................
No. Sijil Kelahiran        : .............................................................................

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.     Sehubungan dengan itu dimaklumkan anak tuan/puan yang telah membuat
permohonan penempatan ke Tahun Satu Sesi Persekolahan tahun ...................... di sekolah
.......................................................... pada ................................... adalah DILULUSKAN di
sekolah ........................................................................

3.   Tuan/Puan diminta untuk membuat pengesahan penempatan anak tuan/puan di
sekolah yang telah diluluskan mulai dari 1 hingga 30 Ogos .................. Kerjasama
tuan/puan adalah diperlukan untuk mematuhi tarikh pengesahan. Sebarang kelewatan akan
menjejaskan penempatan anak tuan/puan. Sila bawa bersama surat kelulusan ini semasa
membuaat urusan pengesahan.

4.   Sekiranya tuan/puan ingin merayu terhadap penempatan yang telah diluluskan atau
ingin memohon pertukaran sekolah, tuan/puan hendaklah mengisi borang rayuan/pertukaran
sekolah yang boleh diperoleh di sekolah yang telah diluluskan. Borang yang telah lengkap
diisi hendaklah dikembalikan kepada guru besar sekolah berkenaan selewat-lewatnya pada
30 September ...................

Sekian, terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,


...................................................
(t.t. dan nama)
b.p. Pengarah Pelajaran/PPD/PPG           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                                                              Borang RPS
                                                         (Diisi dalam 3 salinan)

                 UNIT SEKOLAH RENDAH
         JABATAN/PEJABAT PELAJARAN .........................................................

                  BORANG RAYUAN PENEMPATAN SEMULA

                            MAKLUMAT MURID

1. Nama Kanak-kanak : ...........................................................................................................

2. Tarikh Lahir : .....................................              3. No. Sijil Kelahiran : .............................

4. Warganegara : .....................................................................................................................

5. Alamat : ...............................................................................................................................

                      MAKLUMAT PENEMPATAN ASAL

6. Ditempatkan di sekolah .......................................................................................................

7. No. Permohonan Penempatan : ...............................                      8. Tarikh : ........................


                        MAKLUMAT RAYUAN SEMULA

9. Nyatakan nama sekolah untuk rayuan

     a)
     b)
     c)

10. Nyatakan sebab-sebabnya ;
  (sila sertakan dokumen sokongan sekiranya ada)

   .............................................................................................................................................

   .............................................................................................................................................

PERAKUAN IBU BAPA/PENJAGA                                   ULASAN GURU BESAR

Dengan ini saya mengakui bahawa segala                            Disahkan benar
keterangan di atas adalah benar

...................................................                      ....................................................
Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga                                 Tandatangan Guru Besar & Cop
Nama :                                            Tarikh :
No. KPT :
Tarikh :

Untuk kegunaan PPD/JPN ..................................................

DILULUSKAN/TIDAK DILULUSKAN UNTUK PENEMPATAN SEMULA DI SEKOLAH ...........


.......................................
b.p. Pengarah Pelajaran
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                RUMUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA

                                  NO.    SEKOLAH                     SEKOLAH
BIL.        NAMA           JANTINA
                                PENDAFTARAN DITEMPATKAN                    DIPOHON
Disahkan Oleh :
Nama Guru Besar :

Tandatangan dan Cop Rasmi : .................................................................................................

Tarikh :
         Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Logo JPN/PPD/PPG
Alamat
Tel :
Faks :


Bil.    :

Tarikh :

Kepada

............................................

............................................

............................................


Tuan/Puan,

KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA BAGI KEMASUKAN TAHUN 1
SESI PERSEKOLAHAN TAHUN ............................
Nama Kanak-kanak          : .............................................................................
No. Sijil Kelahiran        : .............................................................................
Sekolah ditempatkan        : .............................................................................
Merayu ke             : .............................................................................

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.     Sehubungan dengan itu dimaklumkan rayuan penempatan semula anak tuan/puan
ke sekolah yang dipohon TIDAK DILULUSKAN KERANA TIADA KEKOSONGAN
TEMPAT. Tuan/Puan diminta membuat pengesahan penempatan semula di
................................................................................ dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ini.
            (sekolah ditempatkan)

3.   Kerjasama tuan/puan adalah diperlukan untuk mematuhi tempoh pengesahan
penempatan semula. Sila bawa bersama surat ini dan sijil kelahiran asal semasa membuat
urusan pengesahan semula. Sebarang kelewatan akan menjejaskan penempatan kanak-
kanak tersebut.

4.   Keputusan rayuan adalah muktamad. Sebarang rayuan semula selepas ini tidak
akan dilayan.

Sekian, terima kasih.

”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,


...................................................
(t.t. dan nama)
b.p. Pengarah Pelajaran/PPD/PPG
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
 Logo JPN/PPD/PPG
 Alamat
 Tel :
 Faks :


 Bil.    :

 Tarikh :

 Kepada

 ............................................

 ............................................

 ............................................


 Tuan/Puan,

 KEPUTUSAN RAYUAN PENEMPATAN SEMULA BAGI KEMASUKAN TAHUN 1
 SESI PERSEKOLAHAN TAHUN ............................
 Nama Kanak-kanak          : .............................................................................
 No. Sijil Kelahiran        : .............................................................................
 Sekolah ditempatkan        : .............................................................................
 Merayu ke             : .............................................................................

 Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

 2.   Sehubungan dengan itu dimaklumkan rayuan penempatan semula anak tuan/puan
ke sekolah ................................................................................ adalah DILULUSKAN.

 3.   Oleh itu, tuan/puan diminta membuat pengesahan penempatan semula anak
tuan/puan di sekolah yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh surat ini.
Sebarang kelewatan akan menjejaskan penempatan anak tuan/puan. Sila bawa bersama
surat kelulusan ini semasa membuat urusan pengesahan.

 Sekian, terima kasih.

 ”BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

 Saya yang menurut perintah,


 ...................................................
 (t.t. dan nama)
 b.p. Pengarah Pelajaran/PPD/PPG
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
               BORANG RUMUSAN PENGESAHAN PENEMPATAN
                  TAHUN .......................................


NAMA SEKOLAH :.......................................................                   GRED : ............................
           Perkara                     Lelaki           Perempuan            Jumlah

Bil. Kanak-kanak yang mendaftar

Bil. Kanak-kanak yang mengesah
pendaftaran

Bil. Kanak-kanak yang gagal
membuat pengesahan
...........................................................
(Tandatangan dan Nama)
Guru Besar
Cop Sekolah
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
    MEKANISME
PENDAFTARAN PERSEKOLAHAN
   MURID TAHUN 1
 Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                 CARTA ALIRAN
           PENDAFTARAN HARI PERTAMA MURID TAHUN 1


          MULA


                     Murid mendaftar pada hari pertama persekolahan.                     Murid mengikuti pendidikan wajib.


                     Sekolah memaklumkan PPD/PPG/JPN tentang murid berdaftar
                     tetapi tidak hadir ke sekolah selepas 14 hari persekolahan.
                     (Sekolah swasta akan terus hantar ke JPN).

                     PPD/PPG/JPN membuat rumusan dengan menyemak senarai
                     sekolah berbanding senarai rayuan.


         SELESAI PROSES KERJA PENDAFTARAN HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN MURID TAHUN
               SATU
            (TINDAKAN SEKOLAH)                                         UNIT           DOKUMEN YANG
    PROSES KERJA                TINDAKAN
                                        BERKAITAN           DIPERLUKAN

1. Menempatkan murid ke kelas-          Sekolah           Guru Besar          Surat Kelulusan
  kelas yagn telah ditetapkan                                      Penempatan.
  oleh sekolah.                               GPK HEM
                                                     Surat peringatan
  Memberi surat peringatan                         Guru Kelas          kepada ibu bapa
  kepada ibu bapa bagi kanak-                                      yang masih belum
  kanak yang masih belum                                         membuat
  mendaftar                                               pendaftaran.

2. Menghantar nama-nama             Sekolah           Guru Besar          Rumusan nama
  kanak-kanak yang tidak                                         kanak-kanak yang
  mendaftar selepas 14 hari           Sekolah           GPK HEM           tidak mendaftar.
  persekolahan ke                Swasta
  JPN/PPD/PPG (Bagi Sekolah                         Guru Kelas
  Swasta dihantar terus ke
  JPN).

3. JPN/PPD/PPG menerima             JPN/PPD/PPG Unit Sekolah                 Senarai kanak-
  senarai nama kanak-kanak                 Rendah                    kanak tidak
  yang tidak mendaftar daripada                                     mendaftar.
  sekolah dan dibandingkan
  dengan senarai rayuan                                         Rumusan rayuan
  permohonan penempatan                                         penempatan
  semula/lewat.                                             semula/lewat.      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
              CARTA ALIRAN
    RAYUAN PENEMPATAN BAGI MURID TAHUN 1 (PENDAFTARAN LEWAT)                                     MULA


                                                              Murid
     Murid yang tidak membuat                                             berdaftar
     permohonan penempatan                                              di sekolah
                                                              lain.

    Pendidikan                                     Kanak-
    Khas          Tiada Sijil                         kanak
                Kelahiran                          dengan
                                              maklumat
                                              lengkap

Sekolah
menyediakan           Ibu bapa
rumusan pendaftaran       uruskan
• Maklumat Murid        Sijil
• Maklumat Bapa         Kelahiran
• Maklumat Ibu
• Maklumat Penjaga
• Maklumat Am
                                               Ibu bapa
• Pengesahan oleh          Tiada            Ada            isi borang
 Pengamal
                                               rayuan
 Perubatan

          JPN

                                              Sekolah
                                              memproses
                                               rayuan
               Jabatan                           penempatan*
              Pendaftaran
               Negara

                                              PPD/JPN
                                              membuat
                                             penempatan
                                                dan
                                              menghantar
                                              keputusan
                                             terus kepada           Sekolah
                                             ibu bapa dan           maklumkan
                                              salinan ke           sekolah/PPD/
                                               sekolah            JPN asal
                                                              dalam
                                                              tempoh lima
                                                              hari selepas
                                                              murid
                                                              berdaftar

                                                      SELESAI


*Petunjuk :

•  Murid yang tiada sijil lahir atau dokumen-
  dokumen lain sebagai bukti warganegara
  tidak boleh didaftar/diterima/ditempatkan di
  sekolah walaupun secara sementara.


       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
     PROSES KERJA PERMOHONAN PENEMPATAN LEWAT TAHUN 1
          (TINDAKAN SEKOLAH/PPD/PPG/JPN)                                         UNIT           DOKUMEN YANG
    PROSES KERJA                TINDAKAN
                                        BERKAITAN           DIPERLUKAN

1. Menerima permohonan              Sekolah           Guru Besar          Borang
  penempatan pada/selepas                                        Permohonan
  hari pertama persekolahan :                        GPK HEM

  a. murid daripada sekolah lain

  b. tidak pernah membuat
   permohonan tempatan

2. Menghantar rumusan              Sekolah           Guru Besar          Rumusan
  permohonan penempatan                                         permohonan
  lewat ke JPN/PPD/PPG                           GPK HEM           penempatan lewat

3. JPN/PPD/PPG                  JPN/PPD/PPG Unit Sekolah                 Keputusan
                               Rendah                    penempatan
  a. menerima rumusan
   permohonan penempatan                                        Rumusan
   lewat dari sekolah                                         keputusan
                                                     penempatan lewat
  b. menerima borang
   permohonan penempatan
   lewat yang dihantar terus
   oleh ibu bapa

4. JPN/PPD/PPG memproses             JPN/PPD/PPG Unit Sekolah                 Rumusan
  rumusan permohonan                    Rendah                    permohonan
  penempatan                                               penempatan
  lewat/permohonan
  penempatan lewat daripada                                       Borang
  ibu bapa                                                permohonan
                                                     penempatan

5. Bagi kes murid yang telah           Sekolah           Guru Besar          Surat Kelulusan
  membuat permohonan
  penempatan di sekolah lain                        GPK HEM
  dan berpindah tanpa
  membatalkan permohonan
  penempatannya, maka
  sekolah yang menerima
  (sekolah baru) hendaklah
  menghantar surat makluman
  kepada sekolah
  asal/PPD/PPG/JPN dalam
  tempoh 5 hari selepas murid
  mendaftar.
      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
 SENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PERMOHONAN PENEMPATAN KANAK-KANAK
  YANG MEMOHON PADA HARI PERTAMA PERSEKOLAHAN (DAFTAR LEWAT)


1.  Borang Permohonan Penempatan Tahun 1 – Borang PPM
   (Sama seperti dalam permohonan penempatan)

2.  Surat Kelulusan Penempatan Murid
   (Sama seperti dalam pengesahan penempatan)

3.  Borang Rumusan Pendaftaran Murid Tahun 1

4.  Surat Peringatan Pendaftaran Murid Tahun 1
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
               BORANG RUMUSAN PENGESAHAN PENEMPATAN
                  TAHUN .......................................


NAMA SEKOLAH :.......................................................                   GRED : ............................
           Perkara                     Lelaki           Perempuan            Jumlah

Bil. Murid yang mengesahkan
pendaftaran

Bil. Murid yang melapor diri

Bil. Murid yang tidak melapor diri
Tandatangan Guru Besar...........................................................

Cop Rasmi :
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH


                                                     Ruj. Kami :
                                                     Tarikh  :


Encik .............................................................

.......................................................................


Tuan/Puan,

Surat Peringatan Untuk Mendaftar Murid Tahun Satu
Tahun ....................................

Dengan hormatnya saya merujuk mengenai perkara di atas.

2.     Tuan/Puan telah membuat pengesahan penempatan Tahun Satu anak tuan/puan
........................................ di sekolah ini.

3.  Dukacita dimaklumkan, anak tuan/puan didapati masih belum melapor diri pada
masa yang ditetapkan oleh pihak sekolah.

4.   Sehubungan itu, tuan/puan diminta membawa anak tuan untuk melapor diri di
sekolah ini dalam masa dua minggu dari tarikh surat ini dikeluarkan.

5.   Pihak sekolah tidak akan bertanggungjawab sekiranya anak tuan kehilangan tempat
belajar di sekolah ini disebabkan kegagalan anak tuan melapor diri dalam masa yang
ditetapkan.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,.........................................
(Tandatangan dan Nama)
Guru Besar
Cop Sekolah
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
   MEKANISME
PENYIASATAN MURID CICIR
Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
            CARTA ALIRAN
       PERGERAKAN LAPORAN ADUAN MURID CICIR


ADUAN


                                    KEMENTERIAN
                                  PELAJARAN MALAYSIA                                   JABATAN PELAJARAN
                                     NEGERI


                     PPD/PPG
                      LUAR
                     TADAHAN


                                        PPD/PPG


         SEKOLAH
          LUAR
         TADAHAN

                                        SEKOLAH
 Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
         CARTA ALIRAN PROSES PENYIASATAN MURID CICIR


                        Aktiviti Pelaksanaan                     Tindakan
      MULA
                     Menerima aduan murid cicir             • Membuat siasatana terhadap
                     (termasuk kes murid cicir              kes
                                              • Menyediakan laporan murid cicir
     SEKOLAH             yang ada dalam
                                              • Mewujudkan **JPMC Sekolah,
                     pengetahuan) dan                   jika perlu
                     menjalankan siasatan.

                     Guru Besar menyelesaikan              • Menyalurkan bantuan
                     kes berkaitan di peringkat              pendiddikan
                                              • Menyediakan khidmat
             * Kes      sekolah                       kaunseling
             Khas                                • Memanjangkan kes khas (kes
                                               perlu bantuan tabung
                                               kemiskinan murid tidak mahu
                                               mendaftar) ke KPM dan salinan
                                               laporan ke JPN/PPD/PPG untuk
                                               tindakan
        Tidak


                     Menerima salinan                  • Mengambil tindakan untuk bantu
     PPD/PPG                                       menyelesaikan kes, seperti
                     aduan/laporan dari sekolah
                                               contoh menempatkan murid di
                                               asrama pusat
                                              • Mewujudkan JPMC
                                               Daerah/Gabungan, jika perlu


        Tidak

                     Menerima salinan aduan               • Mengambil tindakan untuk bantu
      JPN                                        menyelesaikan kes, seperti
                     dari sekolah/PPD/PPG
                                               contoh permohonan kanak-
                                               kanak yang tiada sijil kelahiran
  Ya                                            • Mewujudkan JPMC Negeri,
                                               jika perlu


        Tidak
                     Menerima aduan/laporan               • Menyalurkan bantuan kewangan
      KPM              dari sekolah                    • Mengemukakan kertas
                                               penyiasatan dan bukti-bukti
                                               kepada PUU untuk mengambil
                                               tindakan undang-undang
                                              • Mewujudkan JPMC KPM, jika
     SELESAI                                       perlu
Nota :

1. * Kes Khas meliputi kes yang menentukan bantuan
  tabung kemiskinan/murid yang tidak mahu mendaftar.

2. **JPMC adalah Jawatankuasa Penyiasatan Murid
  Cicir.
      Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
     PROSES KERJA PERMOHONAN PENEMPATAN LEWAT TAHUN 1
          (TINDAKAN SEKOLAH/PPD/PPG/JPN)                                          UNIT           DOKUMEN YANG
    PROSES KERJA                TINDAKAN
                                        BERKAITAN           DIPERLUKAN

1. Menerima aduan dan               Sekolah           Guru Besar /         Surat aduan murid
  menjalankan siasatan                            Pengetua /          cicir
  terhadap kes murid cicir                          GPK HEM /
  (termasuk kes murid cicir yang                       Guru             Surat akuan
  ada dalam pengetahuan).                          Bimbingan          penerimaan aduan
                                                      murid cicir.


2. Guru Besar menyelesaikan            Sekolah           Guru Besar /         Laporan murid cicir
  semua kes berkaitan di                           Pengetua
  peringkat sekolah (*Kes Khas                                      *Kes Khas adalah
  hendaklah terus dipanjangkan                                      kes murid cicir yang
  ke KPM untuk tindakan dan                                        memerlukan
  salinan ke JPN/PPD/PPG).                                        bantuan tabung
                                                      kemiskinan/murid
                                                      yang tidak mahu
                                                      mendaftar.

3. Menerima salinan laporan            PPD/PPG           PPD/PPG           Laporan murid cicir
  murid cicir dari sekolah dan
  mengambil tindakan untuk
  penyelesaian kes, jika
  berkaitan. (contoh :
  Penempatan murid di asrama
  pusat).

4. Menerima salinan laporan            JPN             Pendaftar          Laporan murid cicir
  murid cicir dari
  sekolah/PPD/PPG dan
  mengambil tindakan untuk
  menyelesaikan kes, jika
  berkaitan.

5. Menerima aduan/laporan dari          KPM             Bahagian           Laporan murid cicir.
  sekolah dan menyelesaikan                         Sekolah
  kes berkaitan. (contoh :                                        Kertas siasatan.
  Tabung kemiskinan).                            Penasihat
                                       Undang-undang        Bukti-bukti
                                                      berkaitan murid
                                                      cicir.
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
A.       JAWATANKUASA PENYIASATAN MURID CICIR (JPMC)
           PERINGKAT SEKOLAH (JIKA PERLU)

1.  Guru Besar hendaklah menubuhkan JPMC di peringkat sekolah, (jika perlu) sekiranya
   kes murid cicir berkenaan tidak dapat diselesaikan oleh Guru Besar.

2.  JPMC Sekolah hendaklah terdiri daripada :
   2.1 Guru Besar sebagai Pengerusi
   2.2 Guru Penolong Kanan 1 sebagai Naib Pengerusi
   2.3 Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid sebagai Setiausaha
   2.4 Wakil guru-guru sekolah (termasuk Guru Bimbingan dan Guru Pemulihan).

3.  JPMC Sekolah adalah bertanggungjawab untuk :
   3.1 Menerima aduan/maklumat tentang murid cicir melalui Borang Aduan PMC 01/02
     daripada :
     3.1.1 Daftar atau senarai murid yang dikenalpasti cicir daripada sekolah;
     3.1.2 Laporan orang awam yang melapor ke sekolah;
     3.1.3 Laporan yang dipanjangkan ke sekolah oleh JPN/PPD/PPG; dan
     3.1.4 Kes murid cicir yang ada dalam pengetahuan sekolah.
   3.2 Mengeluarkan akuan penerimaan aduan PMC 01/02-A bagi perkara 3.1.2 dan
     3.1.3 di atas.
   3.3 Memanjangkan Borang Aduan PMC 01/02 bagi murid di luar kawasan tadahan
     sekolah kepada Pejabat Pelajaran Daerah/Pejabat Pelajaran Gabungan.
   3.4 Membuat siasatan ke atas murid cicir dan menyediakan laporan murid cicir
     dengan menggunakan format laporan Siasatan Murid Cicir PMC 02/02 bersekali
     dengan Borang Aduan PMC 01/02.
   3.5 Mengadakan mesyuarat JPMC Sekolah untuk menerima, membincang dan
     membuat keputusan ke atas laporan siasatan.
   3.6 Melaksanakan kepujtusan mesyuarat JPMC Sekolah :
     3.6.1 Murid cicir mendaftar di sekolah (kes cicir diselesaikan); atau
     3.6.2 Menyediakan laporan dan memanjangkan laporan kepada JPMC Daerah
         bagi kes murid cicir yang tidak dapat diselesaikan.
     3.6.3 Memanjangkan ’Kes Khas’ terus ke Kementerian Pelajaran untuk tindakan
         segera. Kes khas adalah kes yang meliputi kes murid cicir yang
         memerlukan bantuan tabung kemiskinan/murid yang tidak mahu
         mendaftar.
   3.7 Mengagihkan sumber bantuan dan sokongan bagi perkara 3.6.1 yang berada di
     bawah kawalan sekolah meliputi :
     3.7.1 Yuran sekolah, buku teks, rancangan makanan tambahan sekolah,
         asrama, pengecualian yuran makan;
     3.7.2 Khidmat kaunseling kepada murid dan ibu bapa;
     3.7.3 Khidmat guru pemulihan; dan
     3.7.4 Bantuan dan sokongan lain yang boleh didapatkan oleh JPMC sekolah
         daripada agensi atau badan lain seperti PIBG, JHEOA, Jabatan Kebajikan
         Masyarakat, Jawatankuasa Kampung, Yayasan Negeri dan lain-lain.
   3.8 Ibu bapa atau penjaga yang tidak berpuas hati dengan keputusan JPMC sekolah
     boleh membuat rayuan kepada JPMC Negeri.
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
B.       JAWATANKUASA PENYIASATAN MURID CICIR (JPMC)
         PERINGKAT DAERAH/GABUNGAN (JIKA PERLU)

1.  PPD/PPG hendaklah menubuhkan JPMC di peringkat daerah/gabungan.

2.  JPMC Daerah/Gabungan hendaklah terdiri daripada :
   2.1 PPD/PPG (Penolong Pendaftar) sebagai Pengerusi.
   2.2 Penolong PPD/PPG Pengurusan Sekolah sebagai Naib Pengerusi 1.
   2.3 Penolong PPD/PPG Pengurusan Kemanusiaan sebagai Setiausaha.
   2.4 Penolong Pegawai Pendidikan Daerah (Rendah)
   2.5 Guru Besar yang berkaitan.
   2.6 Pegawai-pegawai pendidikan yang berkaitan.

3.  JPMC PPD/PPG adalah bertanggungjawab untuk :
   3.1 Menerima aduan/maklumat tentang murid cicir melalui Borang Aduan PMC 01/02
     daripada :
     3.1.1 Daftar atau senarai murid yang dikenalpasti cicir di kawasan PPD/PPG
         tersebut;
     3.1.2 Laporan orang awam yang melapor ke PPD/PPG; dan
     3.1.3 Laporan yang dipanjangkan ke PPD/PPG oleh Sekolah/JPN.
   3.2 Mengeluarkan akuan penerimaan aduan PMC 01/02-A bagi perkara 3.1.2
   3.3 Memproses maklumat murid cicir yang diterima, memanjangkan maklumat murid
     cicir di luar tadahan PPD/PPG kepada JPN dan memanjangkan maklumat murid
     cicir ke sekolah dalam tadahan PPD/PPG.
   3.4 Memanjangkan Borang Aduan PMC 01/02 bagi :
     3.4.1 Murid di dalam kawasan tadahan PPD/PPG kepada sekolah berkenaan.
     3.4.2 Murid di luar kawasan tadahan PPD/PPG kepada Jabatan Pelajaran
         Negeri.
   3.5 Mengeluarkan Surat Arahan Siasatan PMC 03/02 kepada guru besar untuk
     membuat penyiasatan ke atas murid cicir di kawasan tadahan sekolah berkenaan,
     jika perlu.
   3.6 Mengeluarkan Surat Arahan Penyiasatan Murid Cicir PMC 03/02 kepada pegawai
     penyiasat untuk membuat penyiasatan ke atas murid cicir, jika perlu.
   3.7 Membuat siasatan ke atas murid cicir dan menyediakan laporan siasatan murid
     cicir dengan menggunakan format Laporan Siasatan Murid Cicir PMC 02/02
     bersekali dengan Borang Aduan PMC 01/02, jika perlu.
   3.8 Mengadakan mesyuarat JPMC PPD/PPG untuk menerima, membincang dan
     membuat keputusan ke atas laporan siasatan yang dipanjangkan oleh sekolah
     atau yang dijalankan sendiri oleh Jawatankuasa.
   3.9 Melaksanakan keputusan mesyuarat JPMC PPD/PPG.
     3.9.1 Murid cicir mendaftar di sekolah (kes keciciran diselesaikan) atau
     3.9.2 Menyediakan laporan dan memanjangkan laporan kepada JPMC Negeri
         bagi kes murid cicir yang tidak dapat diselesaikan.
   3.10 Mengagihkan sumber bantuan dan sokongan bagi perkara 3.9.1 yang berada di
     bawah kawalan daerah/gabungan yang meliputi :
     3.10.1 Buku teks, rancangan makanan tambahan sekolah, asrama, pengecualian
         yuran makan;
     3.10.2 Khidmat kaunseling kepada murid dan ibu bapa;
     3.10.3 Khidmat guru pemulihan; dan
     3.10.4 Bantuan dan sokongan lain yang boleh didapatkan oleh JPMC
         Daerah/Gabungan daripada agensi atau badan lain seperti PIBG, JHEOA,
         Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jawatankuasa Kampung, Yayasan Negeri
         dan lain-lain.
   3.11 Memantau perjalanan JPMC Sekolah.
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
C.       JAWATANKUASA PENYIASATAN MURID CICIR (JPMC)
            PERINGKAT NEGERI (JIKA PERLU)

1.  Pengarah Pelajaran Negeri (Pendaftar Sekolah dan Guru) hendaklah menubuhkan
   JPMC di peringkat Negeri.

2.  JPMC Negeri hendaklah terdiri daripada :
   2.1 Pengarah Pelajaran Negeri (Pendaftar Sekolah dan Guru) sebagai Pengerusi.
   2.2 Timbalan Pengarah Pelajaran Negeri sebagai Timbalan Pengerusi.
   2.3 Ketua Sektor Pengurusan Kemanusiaan sebagai Naib Pengerusi 1.
   2.4 Ketua Sektor Pengurusan Sekolah sebagai Naib Pengerusi 2.
   2.5 Ketua Unit HEM sebagai Setiausaha.
   2.6 Ketua Unit Sekolah Rendah, Ketua Unit Perhubungan dan Pendaftaran, Ketua
     Unit Pendidikan Khas.

3.  JPMC Negeri adalah bertanggungjawab untuk :
   3.1 Menerima aduan/maklumat tentang murid cicir melalui Borang Aduan PMC 01/02
     daripada :
      3.1.1 Daftar murid cicir JPN berkenaan;
      3.1.2 Laporan orang awam yang melapor ke JPN;
      3.1.3 Maklumat daripada media massa dan orang awam; dan
      3.1.4 Laporan yang dipanjangkan kepada JPN oleh KPM/PPD/PPG/Sekolah.
   3.2 Mengeluarkan Akuan Penerimaan Aduan PMC 01/02-A perkara 3.1.2.
   3.3 Memproses maklumat murid cicir yang diterima, memanjangkan maklumat murid
     cicir di luar tadahan kepada KPM dan memanjangkan maklumat murid cicir dalam
     tadahan JPN ke PPD/PPG berkenaan.
   3.4 Memanjangkan Borang Aduan PMC 01/02 bagi :
      3.4.1 Murid di dalam kawasan tadahan JPN ke PPD/PPG berkenaan; dan
      3.4.2 Murid di luar kawasan tadahan JPN kepada JPN berkenaan.
   3.5 Membuat siasatan ke atas murid cicir dan menyediakan laporan siasatan mruid
     cicir dengan menggunakan format Laporan Siasatan Murid Cicir PMC 02/02
     bersekali dengan Borang Aduan PMC 01/02, jika perlu.
   3.6 Mengadakan mesyuarat JPMC Negeri untuk menerima, membincang dan
     membuat keputusan ke atas laporan siasatan yang dipanjangkan oleh PPD/PPG
     atau siasatan yang dijalankan sendiri oleh Jawatankuasa dan rayuan yang
     dipanjangkan oleh sekolah/PPD/PPG.
   3.7 Melaksanakan keputusan mesyuarat JPMC Negeri :
      3.7.1 Murid cicir mendaftar di sekolah (kes cicir diselesaikan); atau
      3.7.2 Menyediakan laporan dan memanjangkan laporan kepada Urus Setia
           Murid Cicir KPM bagi kes murid cicir yang tidak dapat diselesaikan.
   3.8 Keputusan JPMC Negeri ke atas mana-mana kes rayuan adalah muktamad.
   3.9 Mengagihkan sumber bantuan dan sokongan bagi perkara 3.7.1 yang berada di
     bawah kawalan JPN yang meliputi :
      3.9.1 Pemberian bantuan makanan tambahan, pakaian sekolah, biasiswa,
           kemudahan asram, buku teks, pengangkutan, kaunseling, pengasuh,
           tukang masak, pemulihan dan lain-lain kepada murid;
      3.9.2 Merujuk kepada Jabatan Kesihatan untuk mendapatkan khidmat
           pemeriksaan, rawatan dan khidmat kesihatan lain;
      3.9.3 Merujuk untuk mendapatkan khidmat bantuan daripada agensi-agensi
           kerajaan lain yang termasuklah Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan
           Kebajikan Masyarakat, Jabatan Hal Ehwal Orang Asli, Baitulmal Negeri,
           Yayasan Negeri, Yayasan Pembangunan Rakyat Miskin; dan
   3.10 Memantau perjalanan JPMC Sekolah/PPD/PPG.
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
D.          URUS SETIA PENYIASATAN MURID CICIR (USPMC)
              PERINGKAT KPM (JIKA PERLU)

1.  TKPPM Jabatan Sekolah hendaklah menubuhkan Urus Setia Murid Cicir di peringkat
   KPM.

2.  Urus Setia hendaklah terdiri daripada :
   2.1 TKPPM Jabatan Sekolah sebagai Pengerusi.
   2.2 Pengarah Bahagian Sekolah sebagai Timbalan Pengerusi.
   2.3 Unit Rendah, Bahagian Sekolah sebagai Urus Setia/Setiausaha.

3.  Urus Setia adalah bertanggungjawab untuk :
   3.1 Merancang dan menyelaraskan tindakan pelaksanaan pendidikan wajib di
     peringkat rendah.
   3.2 Menerima maklumat tentang murid cicir daripada :
      3.2.1 Daftar murid cicir sekolah/PPD/PPG/JPN; dan
      3.2.2 Laporan yang dipanjangkan ke KPM oleh sekolah/PPD/PPG/JPN.
   3.3 Mengeluarkan Akuan Penerimaan Aduan PMC 01/02-A perkara 3.2.2
   3.4 Memproses maklumat murid cicir yang diterima.
   3.5 Memanjangkan maklumat murid cicir kepada JPN/PPD/PPG/Sekolah berkenaan.
   3.6 Mengadakan mesyuarat untuk menerima, membincangkan dan membuat
     keputusan ke atas laporan keciciran.
   3.7 Melaporkan pelaksanaan pendidikan wajib di peringkat rendah kepada Mesyuarat
     Jawatankuasa Pemandu Pelaksanaan Akta Pendidikan 1996.
   3.8 Melaksanakan keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu Pelaksanaan Akta
     Pendidikan 1996 berkaitan pelaksanaan pendidikan wajib di peringkat rendah.
   3.9 Merancang dan melaksanakan pendidikan wajib di peringkat rendah termasuk
     menguruskan perkara-perkara berikut :
      3.9.1 Sumber bantuan dan sokongan;
      3.9.2 Penguatkuasaan;
      3.9.3 Pemantauan; dan
      3.9.4 Hal-hal lain yang berkaitan.      SENARAI DOKUMEN BAGI PROSES PENYIASATAN MURID CICIR

1.  Borang Aduan Murid Cicir – PMC 01/02 (Sekolah)

2.  Borang Perakuan Penerima Aduan Laporan Murid Cicir – PMC 01/02-A (Sekolah)

3.  Format Laporan Penyiasatan Murid Cicir – PMC 02/02 (Sekolah)

4.  Surat Penyiasatan Murid Cicir Sekolah/PPD/PPG/JPN - PMC 03/02

5.  Surat Tunjuk Sebab Mengapa Anak Tidak Didaftarkan

6.  Surat Arahan Mendaftar Tahun 1
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                                                                 PMC 01/02

Borang Aduan Murid Cicir

Nama Kana-kanak          : ..............................................................................................................

Alamat Rumah            : ..............................................................................................................

                   ..............................................................................................................

Sebab-sebab keciciran (Sila tandakan √ di dalam kotak berkenaan).

                           Sakit

                           Kemiskinan

                           Terbiar

                           Lain-lain (sila nyatakan)

                           .......................................................................................................................................................                        .........................................
     (Tandatangan Pelapor)                                            Tarikh


Nama          : ..........................................................................................................................

Alamat         : ..........................................................................................................................

Telefon        : ..........................................................................................................................


Sila kembalikan borang ini kepada Guru Besar atau Pegawai Pelajaran Daerah atau
Pegawai Pelajaran Gabungan atau Jabatan Pelajaran Negeri


Pengesahan penerimaan aduan :

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa aduan ini telah diterima dan akan diambil
tindakan.

Sekian. Terima kasih.


Nama          : ..........................................................................................................................

Jawatan        : ..........................................................................................................................

Cop Pejabat      : ..........................................................................................................................
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                                                                 PMC 01/02-A

Sekolah/PPD/PPG/Jabatan


                                                     Ruj.  :
                                                     Tarikh :

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................


Tuan,

PERAKUAN PENERIMA ADUAN LAPORAN MURID CICIR
(Nama Kanak-kanak ...................................................................................................)

Adalah diperakukan kami telah menerima aduan di atas pada ................................................
...................................................... (rujukan dan tarikh).

2.  Jabatan Pelajaran Negeri/Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan telah mengambil
maklum dan akan diambil tindakan susulan.

3.   Penghargaan dan terima kasih kerana keprihatinan kepada pendidikan wajib.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,


.........................................
(Tandatangan dan nama)
GB/PPD/PPG/JPN
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                                                              PMC 02/02

Format Laporan Penyiasat Murid Cicir

A.  Makluman Pegawai Penyiasat

   1.  Nama                   : ......................................................................................

   2.  Jawatan                 : ......................................................................................

   3.  No. Kad Pengenalan            : ......................................................................................

   4.  Surat Kuasa               : ......................................................................................

   5.  Rujukan Pelantikan            : ......................................................................................

B.  Makluman Kanak-Kanak

   1.  Nama                   : ......................................................................................

   2.  Jantina                 : ......................................................................................

   3.  Bangsa                  : ......................................................................................

   4.  Tarikh Lahir               : ......................................................................................

   5.  No. Sijil Lahir             : ......................................................................................

   6.  Nama Sekolah Terakhir          : ......................................................................................

   7.  Kewarganegaraan             : ......................................................................................

   8.  Tahun Terakhir Persekolah : 1 2 3 4 5 6 Tahun .............................................

   9.  Tarikh Berhenti Sekolah         : ......................................................................................

C.  Jenis Keciciran Murid (Sila tandakan √ pada kotak yang berkenaan)

          Murid yang berdaftar dan mengesah untuk bersekolah Tahun 1 tapi tidak
          melapor diri ke sekolah dalam tempoh 14 hari persekolahan.


          Murid yang berdaftar tetapi tidak mengesahkan pendaftarannya untuk
          bersekolah di Tahun 1 tetapi tidak melapor ke sekolah dalam tempoh 14
          hari persekolahan.


          Murid yang berdaftar, mengesah untuk bersekolah, melapor ke sekolah
          dan tidak hadir secara berterusan/berturut-turut untuk masa selama 14
          hari persekolahan tanpa apa-apa sebab munasabah.


          Murid yang tidak berdaftar, tidak mengesah untuk bersekolah dan tidak
          melapor ke sekolah.
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
D.  Makluman Ibu Bapa/Penjaga                                   :     Bapa            Ibu         Penjaga

   1. Nama                            :

   2. Jantina                           :

   3. No. Kad Pengenalan                     :

   4. Kewarganegaraan                       :

   5. Alamat                           :

   6. Pekerjaan                          :

   7. Pendapatan Sebulan                     :

   8. Tanggungan                         :  .....................   orang                                         Nama Sekolah /          Hubungan dengan
      Bil.         Nama Anak            Umur
                                          Institusi           Ibu Bapa / Penjaga
   9. Taraf pendidikan ibu bapa / penjaga                : ................................................................

E.  Sebab-sebab Keciciran

    a.   Jarak rumah dengan sekolah terdekat


    b.   Masalah pengangkutan


    c.   Kesihatan dan orang kurang upaya ibu bapa/penjaga atau kanak-kanak


    d.   Surat akuan doktor (jika ada)


    e.   Kemiskinan


    f.   Keselamatan/Ancaman          Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
      g.   Sijil lahir


      h.   Sikap


      i.   Dan lain-lain (sila nyatakan) : ................................................................................

          ................................................................................................................................F.   Ulasan dan Cadangan

    ............................................................................................................................................

    ............................................................................................................................................

    ............................................................................................................................................

    ............................................................................................................................................

    ............................................................................................................................................
.......................
(Tandatangan)
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
                                                                 PMC 03/02
Logo
Sekolah/PPD/PPG/Jabatan


                                                     Ruj.  :
                                                     Tarikh :

Encik/Puan,

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................


Tuan,

Penyiasatan Murid Cicir

Dengan hormatnya saya merujuk surat pemberian kuasa di bawah seksyen 136 oleh Ketua
Pendaftar Sekolah dan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. .........................................
bertarikh ......................................... dan surat aduan ..............................................................
Encik ................................................................................... bertarikh .....................................
berkaitan dengan perkara di atas.

2.  Sehubungan itu, tuan/puan dipohon untuk menyiasat kes murid cicir seperti mana yang
telah dinyatakan oleh pengadu. Borang Aduan PMC 01/02 dilampirkan.

3. Dengan ini, tuan/puan dikehendaki menjalankan tugas siasatan berpandukan kepada
Format Borang Penyiasatan Murid Cicir PMC 02/02.

4.   Kerjasama dan bantuan tuan amat kami harapkan dan hargai.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,


.........................................
(Tandatangan dan nama)
GB/PPD/PPG/Pendafatar

s.k. PPD/PPG/JPN
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Logo
Sekolah


                                                     Ruj.  :
                                                     Tarikh :

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................


Tuan/Puan,

Anak Tidak Didaftarkan Sebagai Murid Di Sekolah Rendah
Dalam Tahun Persekolahan ......................................

Dengan hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2.   Akta Pendidikan (Pindaan) Seksyen baru 29A subseksyen 2 menjelaskan iaitu :

    (2) Tiap-tiap ibu bapa yang merupakan warganegara Malaysia yang tinggal di Malaysia
    hendaklah memastikan bahawa jika anaknya telah mencapai umur enam tahun pada
    hari pertama bulan Januari dalam tahun persekolahan semasa anak itu didaftarkan
    sebagai murid di sekolah rendah dalam tahun itu dan terus menjadi murid di sekolah
    rendah sepanjang tempoh pendidikan wajib.

3.  Sehubungan dengan itu, adalah dimaklumkan bahawa sehingga sekarang tuan/puan
didapati masih belum mendaftarkan anak tuan/puan yang bernama .......................................
untuk belajar di sekolah rendah. Oleh itu, tuan/puan diminta supaya memberikan sebab-
sebab mengapa tuan/puan gagal berbuat demikian agar pihak kami dapat membantu
menyelesaikan masalah tersebut.

4.   Sila jawab surat ini dalam tempoh 14 hari untuk tindakan kami selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,


.........................................
(Tandatangan dan nama)
Guru Besar
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
Logo
Pendaftar


                                                     Ruj.  :
                                                     Tarikh :

Encik/Puan,

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................


Tuan,

Arahan Mendaftar Murid Tahun Satu Tahun ......................................................
Nama Kanak-Kanak : ....................................................................
Tarikh Lahir    : ....................................................................
No. Sijil Kelahiran : ....................................................................

Dengan hormatnya saya merujuk mengenai perkara di atas.

2.   Sehubungan dengan itu, adalah dimaklumkan bahawa Jawatankuasa Penyiasatan
Murid Cicir (JPMC) *Sekolah/PPD/PPG/JPN/KPM telah mengkaji laporan penyiasatan murid
cicir seperti di atas dan memutuskan bahawa anak tuan yang bernama .................................
adalah wajib bersekolah pada tahun persekolahan .................................... berdasarkan
kepada Akta Pendidikan (Pindaan) Seksyen 29A.

3.    Oleh itu, tuan/puan diarah supaya mendaftarkan anak tuan/puan di sekolah
............................................................................................... dalam tempoh 14 hari dari tarikh
surat ini.

Sekian, terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”


Saya yang menurut perintah,


.........................................
(Tandatangan dan nama)
Pendaftar

* Potong yang tidak berkenaan
           Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
 KANDUNGAN RISALAH HEBAHAN
PELAKSANAAN PENDIDIKAN WAJIB
  Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
1.  Pendidikan Wajib di Peringkat Rendah

   Pendidikan wajib di peringkat rendah adalah satu undang-undang yang menghendaki
   setiap ibu bapa warganegara Malaysia yang menetap di Malaysia yang mempunyai
   anak mencapai umur enam tahun pada hari pertama tahun persekolahan semasa,
   mendaftarkannya di sekolah rendah dan terus menjadi murid di sekolah rendah di
   sepanjang tempoh pendidikan rendah.

2.  Tempoh Pendidikan wajib

   Tempoh pendididkan wajib adalah selama tempoh pendidikan rendah, iaitu selama
   enam tahun.

3.  Tarikh Pelaksanaan Pendidikan Wajib

   Pendidikan wajib akan dilaksanakan mulai tahun persekolahan 2003 yang meliputi
   murid Tahun 1.

4.  Kanak-Kanak Yang Terlibat

   •  Kanak-kanak yang terlibat adalah mereka yang dilahirkan antara 2 Januari 1996
     hingga 1 Januari 1997.

   •  Kanak-kanak yang tercicir tetapi tidak terlibat dengan Pendidikan Wajib hendaklah
     dibantu supaya mereka dapat bersekolah.

5.  Proses Pendaftaran Seseorang Kanak-Kanak Untuk Bersekolah di Sekolah
   Rendah

   Kementerian Pelajaran, Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Pelajaran Gabungan,
   Pejabat Pelajaran Daerah serta sekolah membuat pengumuman tentang pendaftaran
   anak-anak ke sekolah rendah dengan cara berikut :

   •  Permohonan Penempatan

     Ibu bapa adalah di antara membuat permohonan penempatan bagi anaknya untuk
     belajar di Tahun 1 di sekolah rendah yang berhampiran dengan tempat tinggalnya.
     Permohonan penempatan ini boleh dibuat di sepanjang bulan Mac.

   •  Pengesahan Penempatan ke Tahun 1

     Ibu bapa dinasihatkan membuat pengesahan penempatan ke Tahun 1 di sekolah
     rendah di mana anaknya akan ditempatkan apabila menerima maklumat
     berkenaan yang akan disampaikan oleh sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah
     atau Pejabat Pelajaran Gabungan atau Jabatan Pelajaran Negeri sepanjang bulan
     Ogos.

     Penempatan seseorang kanak-kanak ke sesebuah sekolah tidak semestinya sama
     dengan yang dipohon semasa membuat permohonan penempatan. Atas sebab-
     sebab yang tidak dapat dielakkan permohonan ke sesuatu sekolah boleh ditolak.

   •  Rayuan

     Ibu bapa boleh membuat rayuan mengenai penempatan sekolah anaknya kepada
     sekolah atau Pejabat Pelajaran Daerah atau Pejabat Pelajaran Gabungan atau
     Jabatan Pelajaran Negeri. Sebarang keputusan yang telah dibuat hasil daripada
     rayuan adalah muktamad.
       Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia
     Ibu bapa yang telah berpindah ke tempat tinggal yang baru hendaklah
     memberitahu sekolah tentang alamat barunya dan memohon supaya anaknya
     ditempatkan di sekolah baru mengikut alamatnya yang terkini.

   •  Pendaftaran Hari Pertama Persekolahan

     Ibu bapa hendaklah membawa anaknya untuk berdaftar pada hari pertama
     persekolahan dengan membayar yuran-yuran yang dikenakan oleh sekolah
     berdasarkan kepada amaun yang telah ditetapkan dan diluluskan oleh
     Kementerian Pelajaran Malaysia.

   •  Pertukaran Sekolah Sebelum Pendaftaran Hari Pertama Persekolahan

     Ibu bapa yang telah membuat pendaftaran awal dan/atau telah mengesahkan
     penerimaan penempatan ke sekolah rendah tetapi berpindah ke tempat baru sama
     ada dalam daerah yang sama atau dalam negeri lain hendaklah memaklumkan
     kepada sekolah lama terlebih dahulu sebelum memohon untuk membuat
     pendaftaran baru ke sekolah di tempat tinggalnya yang baru.

6.  Penalti

   Kegagalan ibu bapa memastikan anaknya mengikut pendidikan wajib adalah
   merupakan satu kesalahan dari segi undang-undang. Jika disabitkan dengan
   kesalahan ibu bapa berkenaan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5000 atau
   dipenjarakan tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali.

7.  Pertanyaan

   Sebarang pertanyaan mengenai pendidikan wajib ini boleh dirujuk kepada sekolah
   yang berhampiran, Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan, Jabatan Pelajaran Negeri
   dan Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia.
        Diilustrasi kembali oleh Ahmad Faris bin Johan, Unit ICT, Bahagian Sekolah, Kementerian Pelajaran Malaysia

								
To top