under Risk for Soil Contamination. EEA, Consoil 2005, Bordeaux, by ltm66165

VIEWS: 0 PAGES: 2

									[ID]
[20] Gentile, A.R., Quercia, F., Vecchio, A.: Towards an EEA Europe-wide Assessment of Areas
   under Risk for Soil Contamination. EEA, Consoil 2005, Bordeaux, 2005: s. 3-12

http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/egyeb/consoil_2005/04-Theme%20A%20p1-195.pdf

[anotace]
V roce 2004 byl EEA zahájen projekt na podporu celoevropského posouzení problematických
oblastí s riziky kontaminace půd EEA (Towards an EEA European wide assessment of problem
areas under risk for soil contamination). Projekt byl součástí širší tématické diskuse v rámci EEA
tématiky půd (Soil topics) a měl za cíl především efektivní monitoring kontaminovaných lokalit,
definování priorit a kritérií, analyzování lokalit z hlediska regionálního a národního přístupu.
Očekávanými výsledky tohoto projektu jsou: (1) Návrh EEA metodiky pro identifikaci
a předběžnou analýzu kontaminovaných lokalit, která bude použita v Evropě; (2) Mapa a příslušné
posouzení zaměřené na potenciální problémové oblasti znečištění půdy, (3) Informace z projektu
budou zařazeny do zprávy EEA o stavu životního prostředí, která bude publikována v roce 2005.
Kritéria a rizikové analýzy kontaminovaných lokalit vycházejí z modelu PRA.MS, který používá
dvouřadou klasifikaci dat, řada (1) a řada (2) (Tier (1), Tier (2)). Aplikací dat z řady (1) získáme
předběžné informace o aktivitě/typu/druhu kontaminované lokality. Tyto informace jsou rozšířeny
použitím dat z řady (2), kde jsou data více specifická (vychází z podrobnějších rizikových
analýz – porovnává se soubor až 36 parametrů). Nejefektivnější způsob vyhodnocování dat je
aplikování obou řad následně za sebou. Výsledky analýzy dat z řady (1) by měly být potvrzeny
a upřesněny analýzou rozšiřujících dat z řady (2). Model PRA.MS využívá data z evropských
databází, pro informaci o „Site data“ (Data o místu) využívá databáze EPER a DECHMINUE.
Databáze DECHMINUE poskytuje především informace o lokalitách kontaminovaných těžbou
nerostných surovin (management a potenciální environmentální dopad). Data z evropského
registru znečištění EPER jsou aktualizována každé 3 roky. Informace jsou zaměřeny prioritně
na emisní problematiku, ne na kontaminaci půd, a proto mohou být použity jen na stanovení
odhadu předběžných rizikových analýz v řadě (1).


[excerpce]

Obsahem dokumentu je přehled vývoje projektu v jeho první fázi, která obsahuje následující:
  1 Review a analýzy dostupných metodik pro prioritizaci KM, odhad analýzy rizik. Výsledky
   provedených review jsou obsaženy v technické zprávě Review a analýzy dostupných
   metodik pro předběžný odhad rizika.
  2 Analýza a selekce dostupných dat v rámci evropské úrovně (data o kontaminovaných
   lokalitách, geodata, environmentální data).
  3 Vývoj modelu analýzy rizik PRA.MS a následná aplikace tohoto modelu na zvolené
   kontaminované lokality.
  4 Návrh metodiky pro identifikaci potenciálně kontaminovaných lokalit a prezentace
   výsledků.
VaV – SP/4h4/168/07               1
Obr. 8: Struktura PRA.MS modelu.
VaV – SP/4h4/168/07        2

								
To top