Informatii privind mediul detinute de alte autoritati publice din

Document Sample
Informatii privind mediul detinute de alte autoritati publice din Powered By Docstoc
					     INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL DEŢINUTE DE ALTE AUTORITĂŢI PUBLICE DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI


Anul de raportare 2009
Denumirea autorităţii publice care completează formularul :

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A MUNICIPIULUI BUCURESTI
Sediul : Str. Avrig nr. 72-74, sector 2 Bucuresti
Nr. Tel: 021.2527978 ; 021.2523997 ; 021.2523216, fax : 021.2525520
Adresa e-mail: dspj.bucuresti@lycos.com
Adresa pagina internet : www.aspb.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Compartimentul: Evaluare Factorilor de Mediu, Avizare-Autorizare Sanitara
Nr. tel. : 021.3268147; fax: 021.3268147
Adresa e-mail: ionescu_paul2002@yahoo.com
Persoana de contact : Dr. Nuta Nicolae
Calea Dudesti nr. 104-122, sector 3 Bucuresti – Policlinica Vitan
Nr. crt.                Tipul informatiei privind mediul detinuta              Conditii de diponibilizare a
                                                           informatiei
           Descriere succinta              Denumire        cod
 1.    Monitorizarea calitatii factorilor de
      mediu, urmărirea si evaluarea starii de Legislatie si Informaţii diverse           La cerere
      sănătate a populaţiei in vederea      Legea nr. 100/1998 privind      C1     la sediul Autoritatii de Sanatate
      prevenirii îmbolnăvirilor si promovarea asistenta de sanatate publica            Publica a M.B.
      sanatăţii in relaţie cu aceşti factori
 2.    Programe pentru evaluarea starii de     Legislatie si Informaţii diverse         La cerere
     sanatate si a factorilor de risc, stabilite  Legea nr. 100/1998 privind      C1     la sediul Autoritatii de Sanatate
     de Ministerul Sanatatii            asistenta de sanatate publica          Publica a M.B.
 3.   Institutia face parte din Comisiile de                             La cerere in programul de lucru
     avizare, intrunite saptamanal la sediul    Membru in cadrul sedintelor           cu publicul
                                             B 6 si B 11
     Agentiei pentru Protectia Mediului      tehnice de avizare                la sediul Autoritatii de Sanatate
     Bucuresti                                           Publica a M.B.                                                                   1
Anul de raportare 2009

Denumirea autorităţii publice care completează formularul :

ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE

Sediul : Splaiul Independentei nr. 294, sector 6 Bucureşti
Nr. tel :021/318.22.29, 021/318.11.19, 021/318.44.46 Tel.secretariat:021/318.22.22, 021/318.22.25, 021/318.22.26;
Fax secretariat: 021/318.22.20, disceperat: 021/318.22.28
Adresa e-mail: monitoring@ifbucwater.ro
Adresa pagina internet : www.ifbucwater.ro
Persoana de contact : Ionescu Annibal , Cohn Larisa
Compartimentul: D.A.A.V.- Sistemul de Gospodărire a Apelor – Biroul M.P.R.A.- I.D.U.E.
Nr. crt.               Tipul informaţiei privind mediul deţinuta             Condiţii de disponibilizare a
                                                        informaţiei
          Descriere succinta              Denumire         cod
 1.   Raportul privind starea mediului - Raport       anual   ce   conţine  A2   M.P.R.A. – I.D.U.E.
     anual                   Informaţii, la nivel local, despre       Tel. 318.22.29, 318.11.19
                           starea   calităţii  apelor  de      Fax 318.22.20
                           suprafaţa    (râuri,   lacuri),
                           subterane si evacuarea de ape
                           uzate de-a lungul întregului an
 2.   Sinteza cadastrala -            Inregistrează şi actualizează     A2   M.P.R.A. – I.D.U.E.
     anual                   datele   de   caracterizare   a     Tel. 318.22.29, 318.11.19
                           surselor de apa, după distribuţia       Fax 318.22.20
                           in cadrul bazinului hidrografic
 3.    Sinteza privind calitatea apelor –    Caracterizarea globala a calităţii   A2   M.P.R.A. – I.D.U.E.
     anual                   apelor, reflectata si in diagrame       Tel. 318.22.29, 318.11.19
                           si hărţi, bazata pe evaluarea         Fax 318.22.20
                           parametrilor     fizico-chimici,
                           biologici si microbiologici, obţinuţi
                           prin   reţeaua   proprie   de
                           monitorizare.


                                                                 2
4.  Balanţa apei             Asigura    concordanta   dintre   A2   M.P.R.A. – I.D.U.E.
   - semestrial si anual         necesarul si resursele de apa          Tel. 318.22.29, 318.11.19
                      intr-un an, cu importanta in           Fax 318.22.20
                      planificarea    si  asigurarea
                      resursei
5   Anuarul privind caracterizarea si Reflectare concisa si sintetica a       A2   M.P.R.A. – I.D.U.E.
   gospodărirea resurselor de apa    ansamblului    problematicii  in       Tel. 318.22.29, 318.11.19
                      domeniul gospodăririi apelor, sub        Fax 318.22.20
                      aspectul cunoaşterii (statistic) si
                      al analizei si caracterizării
                      situaţiilor de interes
6.  Informări in regim de urgenta privind -                     A2   M.P.R.A. – I.D.U.E.
   poluările accidentale                                 Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                               Fax 318.22.20
7.  Planul de restricţii temporare in Stabileşte modalitatea tehnica si       B 11  M.P.R.A. – I.D.U.E.
   folosirea apelor in perioade secetoase organizatorica pentru urmărirea         Tel. 318.22.29, 318.11.19
                       condiţiilor   corecte   pentru      Fax 318.22.20
                       satisfacerea cerinţelor de apa ale
                       folosinţelor si pentru sesizarea
                       din timp a situaţiilor de criza
                       când sursele de apa nu permit
                       satisfacerea integrala a cerinţelor
8.  Raportul tehnic pentru gospodărirea Cunoaşterea utilizării resurselor      A2   M.P.R.A. – I.D.U.E.
   apelor subterane -           de apa subterana pe timp de un         Tel. 318.22.29, 318.11.19
   anual                 an, pe ramuri de activitate socio-       Fax 318.22.20
                       economica,    cu  evidenţierea
                       parametrilor cantitativi si calitativi
9.  Buletine de calitate a apelor – lunar Conţine Informaţii despre starea     B1   M.P.R.A. – I.D.U.E.
                       calităţii apelor de suprafaţa          Tel. 318.22.29, 318.11.19
                       (râuri, lacuri), subterane si uzate       Fax 318.22.20
                       pentru fiecare luna
10.  Inventarul poluanţilor emişi      Lista cu poluanţii emişi de agenţii   B1   M.P.R.A. – I.D.U.E.
                       economici                    Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                               Fax 318.22.20
11.  Inventarul surselor de poluare      Lista cu agenţii economici -      -   M.P.R.A. – I.D.U.E.
                        surse de poluare               Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                               Fax 318.22.20

                                                             3
12.  L. 294/2003              Legea mediului            B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                                             Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                             Fax 318.22.20
13.  L. 310/2004              Modificarea si completarea Legii   B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      Apelor 107/1996               Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                             Fax 318.22.20
14.  O.U.G.  107/2002  modificata  si Înfiinţarea    Administraţiei   B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
   completata prin OUG 73/2005 si    Naţionale Apele Romane            Tel. 318.22.29, 318.11.19
   L. 404/2003                                    Fax 318.22.20
15.  O.M. 1146/2002            Normativ privind    clasificarea  B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      apelor de suprafaţa             Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                             Fax 318.22.20
16.  H.G. 472/2000             Masuri pentru protecţia calităţii   B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      resurselor de apa              Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                             Fax 318.22.20
17.  O.M. 1069/2003            Aprobarea metodologiei privind    B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      desfăşurarea     activităţilor     Tel. 318.22.29, 318.11.19
                      specifice de gospodărire a apelor      Fax 318.22.20
18.  O.M. 325/2001             Aprobarea instrucţiunilor tehnice   B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      pentru aplicarea H.G. 472/2000        Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                             Fax 318.22.20
19.  H.G. 188/2002           Aprobarea   normelor  privind    B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
   modificata si completata prin H.G. condiţiile de descărcare in           Tel. 318.22.29, 318.11.19
   352/2005              mediul acvatic a apelor uzate          Fax 318.22.20
20.  H.G. 459/2002           Aprobarea normelor de calitate      B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                     pentru apa din zonele naturale         Tel. 318.22.29, 318.11.19
                     amenajate pentru îmbaiere            Fax 318.22.20
21.  H.G. 100/2002           Aprobarea normelor de calitate      B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                     ce trebuie sa le îndeplinească         Tel. 318.22.29, 318.11.19
                     apele de suprafaţa utilizate          Fax 318.22.20
                     pentru   potabilizare  (NTPA-
                     013/2002) si normative privind
                     metodele   de   măsurare   si
                     frecventa de prelevare (NTPA-
                     014/2002)                                                           4
22.  L.458/2002              Legea privind calitatea     apei  B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      potabile + L311/2004              Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                             Fax 318.22.20
23.  H.G. 351/2005            Programul de eliminare treptata     B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      a   evacuării,  emisiilor  si       Tel. 318.22.29, 318.11.19
                      pierderilor de substanţe prioritar       Fax 318.22.20
                      periculoase - abrogă H.G.
                      118/2002
24.  H.G. 964/ 200            Aprobarea planului de acţiune      B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      pentru protecţia apelor împotriva       Tel. 318.22.29, 318.11.19
                      poluării cu nitraţi              Fax 318.22.20
25.  H.G.  202/2002   modificata  si Aprobarea normelor tehnice       B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
   completata prin HG 563/2006     privind calitatea apelor de          Tel. 318.22.29, 318.11.19
                      suprafaţa pentru piscicultura         Fax 318.22.20
26.  O.U.G. 2/2001            Ordin privind regimul juridic al    B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      contravenţiilor                Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                             Fax 318.22.20
27.  L. 462/2001 +O.U.G. 236/2000     Regimul ariilor naturale protejate   B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      +L 13/1993                   Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                             Fax 318.22.20
28.  O.U.G. 34/23002 + L. 645/2002    Prevenirea,    reducerea    si  B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      controlul integrat al poluării         Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                             Fax 318.22.20
29.  H.G. 918/2002            Evaluarea   impactului   asupra   B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      mediului                    Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                             Fax 318.22.20
30.  H.G. 95/2003             Controlul   activităţilor  care  B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      prezintă pericole de accidente         Tel. 318.22.29, 318.11.19
                      majore in care sunt implicate         Fax 318.22.20
                      substanţe periculoase
31.  HG 930/2005             Pentru   aprobarea    Normelor  B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      speciale privind caracterul si         Tel. 318.22.29, 318.11.19
                      mărimea zonelor de protecţie          Fax 318.22.20
                      sanitara si hidrogeologia
32  SR 1343/1995             Alimentari cu apa.           B 10  M.P.R.A. – I.D.U.E.
                      Determinarea cantităţilor de apa        Tel. 318.22.29, 318.11.19
                      potabila pentru localităţi           Fax 318.22.20

                                                           5
 33.   SR 1478/1990             Alimentarea cu apa la construcţii      B 10   M.P.R.A. – I.D.U.E.
                         civile si industriale                 Tel. 318.22.29, 318.11.19
                                                    Fax 318.22.20
Anul de raportare 2009

Denumirea autorităţii publice care completează formularul :

INSTITUŢIA PREFECTULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

Sediul : B-dul. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 Bucureşti
Nr. telefon : 021/311.09.05
Nr. fax : 021/311.09.05
Adresa e-mail : -
Adresa pagina internet : www.prefecturabucuresti.ro
Persoane de contact :
Compartimentul: Informare, Relatii Publice, Registratura si Arhiva
Emil Tcaciuc
        Tipul informaţiei privind mediul deţinută                    Condiţiile de disponibilizare a
                                                informaţiei
Nr. crt.

          Descriere succinta       Denumire             Cod

  1.  Hotărâri de consiliu          Legislaţie, informaţii
     Acte normative                               B 10    Informaţii disponibile la sediul instituţiei
     Informaţii conform L 544
     Parteneriate
 2.   Instituţia face parte din Comisiile de Membru in cadrul şedinţelor     B 6 si   Informaţii disponibile la sediul instituţiei
     avizare, întrunite săptămânal la sediul tehnice de avizare         B 11
     Agenţiei pentru Protecţia Mediului
     Bucureşti
Anul de raportare 2009
                                                                    6
Denumirea autorităţii publice care completează formularul:

GARDA NATIONALA DE MEDIU – COMISARIATUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediul : B-dul. UNIRII nr. 78, Bl. J2, parter, sector 3 Bucureşti
Nr. telefon : (021) 326.89.84; linie telefonica UNITEL : 08.01.01.01.01
Nr. fax : (021) 326.89.84
Adresa e-mail : cmbuc@gnm.ro; gnm-cmb@yahoo.com
Adresa pagina internet : -
Persoane de contact : Pistol Dumitru, Gaia Gabriela
          Tipul informatiei privind mediul detinuta              Conditiile de disponibilizare a
Nr. crt.                                         informatiei

           Descriere succinta         Denumire        Cod

  1.    Informaţii  conform   H.G.R.   nr. Legislaţie, Informaţii,  B 10    Informaţii disponibile la sediul
       440/2005                  documente             Comisariatului Municipiului Bucureşti

       Informaţiile la care poate avea
       acces publicul sunt următoarele :

       - Date referitoare la capacitatea
       instituţională şi la resursele GNM-
       CMB;
       - Detalii despre atribuţiile GNM-CMB
       şi despre performanţele obţinute de
       aceasta   în  urma   activităţilor
       desfăşurate conform planurilor de
       inspecţie;
       - Date generale privind inspecţiile
       realizate (numărul de vizite în teren,
       numărul de obiective controlate
       existente pe tipuri de clasificare,
       estimarea duratei inspecţiilor funcţie
       de durata inspecţiilor anterioare la
       tipurile respective de obiective);

                                                              7
       - Date generale privind modul de
       conformare al obiectivelor controlate
       la legislaţia din domeniul protecţiei
       mediului;
       - Un rezumat al acţiunilor şi numărul
       acestora, desfăşurate în urma unor
       sesizări întemeiate în domeniu sau
       pentru investigarea unor evenimente
       care au condus la neconformităţi cu
       legislaţia de protecţie a mediului;
       - O evaluare a activităţilor de
       inspecţie şi a modului de realizare a
       planurilor de inspecţie, cu propuneri
       şi recomandări pentru activitatea
       viitoare.

      Documentele la care are acces
      publicul sunt următoarele:
      a)"Registrele GNM – CMB ale
      “Rapoartelor de Inspecţie”.
      b)"Registrul GNM - CMB al
      “Obiectivelor Controlate".
Anul de raportare 2009

Denumirea autorităţii publice care completează formularul :

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Sediul : B-dul. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5 Bucureşti
Nr. tel : (021) 305.55.00, fax : (021) 305.55.35
Adresa e-mail: -
Adresa pagina internet : www.bucuresti-primaria.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Directia Protectia Mediului si Educatie Ecocivica
Persoana de contact : Director Executiv Marius Capanu
Nr. crt.               Tipul informatiei privind mediul detinuta               Conditii de diponibilizare a
                                                           informatiei
           Descriere succinta             Denumire          cod
                                                                   8
 1.  Instituţia face parte din Comisiile de Membru in cadrul sedintelor        B 6 si B 11   Informaţii disponibile la cerere
    avizare, întrunite săptămânal la sediul tehnice de avizare                        La sediul institutiei
    Agenţiei pentru Protecţia Mediului
    Bucureşti
 2.  Avize si autorizaţii lucrări in execuţie Informaţii despre infrastructura      B 10     Informaţii disponibile la cerere
                         capitalei; acte normative care                 La sediul institutiei
                         reglementează    lucrările   de
                         infrastructura
                         Acte necesare pentru obţinerea        B6      Informaţii disponibile la cerere
                         avizelor/autorizatiilor      de              La sediul institutiei
                         constructie   pentru    lucrările
                         tehnico-edilitare
Anul de raportare 2009

Denumirea autorităţii publice care completează formularul :

PRIMARIA SECTORULUI 1 BUCURESTI

Sediu : B-dul Banu Manta nr.9, sector 1 Bucureşti
Nr. tel : 021 - 319.10.13 int.213
Fax : 021-319.10.02
Adresa e-mail : tmarialiliana@yahoo.com; utilitati3@yahoo.com
Pag. web : www.primariasector1.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :
Compartimentul : Serviciul Eficienta Energetica, Mediu si Servicii Publice de Salubrizare
Persoană de contact : Liliana Toma
Nr. crt.               Tipul informaţiei privind mediul deţinuta               Condiţii de disponibilizare a
                                                           informaţiei
           Descriere succinta              Denumire         cod
 1.    Proiect pilot demarat in 2004 Raportare săptămânala de la            B 10      Informaţii disponibile la sediul
      împreuna cu S.C REBU S.A de S.C           REBU    S.A  pentru           Primăriei - Serviciul Ecologie
      colectare selectiva a deşeurilor de îndeplinirea obligaţiilor conform              Urbana Protecţia Mediului si
      ambalaje de la asociaţiile de locatari, art.8 lit c,d si f din O.U.G                 Educaţie Eco-Civica
      scoli si pieţe care a continuat si 21/2002
      dezvoltat si in anii 2005-2006                                                                    9
 2.  Program    pentru   extinderea   si Raportare săptămânală de la       B 10    Informaţii disponibile la sediul
    întreţinerea zonelor verzi, lucrări de Administraţia Domeniului Public             Primăriei - Serviciul Ecologie
    reamenajare si plantari          pentru îndeplinirea obligaţiilor          Urbana Protecţia Mediului si
                          conform art.8 lit c,d si f din             Educaţie Eco-Civica
                          O.U.G 21/2002
 3.  Program pentru igienizarea, curăţarea Raportare săptămânală de la         B 10    Informaţii disponibile la sediul
    rigolelor si canalelor colectoare in Administraţia Pieţelor pentru              Primăriei - Serviciul Ecologie
    pieţe                   îndeplinirea obligaţiilor conform          Urbana Protecţia Mediului si
                          art.8 lit c,d si f din O.U.G              Educaţie Eco-Civica
                          21/2002
 4.  Situaţia   derulării  proiectelor  in Raportare   lunara   de  la   B 10    Informaţii disponibile la sediul
    domeniul reabilitării centralelor termice Administraţia Fondului Imobiliar           Primăriei - Serviciul Ecologie
    si sistemelor de alimentare cu apa     al Unităţilor Sanitare Publice           Urbana Protecţia Mediului si
                          Sector 1                        Educaţie Eco-Civica
 5.  Situaţia proiectelor din cadrul      Raportare săptămânală de la       B 10    Informaţii disponibile la sediul
    Programului Naţional ''România       Direcţia Generala de Asistenta           Primăriei - Serviciul Ecologie
    Curata''                  Sociala si Protecţia Copilului           Urbana Protecţia Mediului si
                          privind acţiunile si masurile              Educaţie Eco-Civica
                          concrete    conform    H.G
                          nr.323/2005
 6.  Instituţia face parte din Comisiile de Membru in cadrul şedinţelor       B 6 si B 11  Informaţii disponibile la sediul
    avizare, întrunite săptămânal la sediul tehnice de avizare                   Primăriei - Serviciul Ecologie
    Agenţiei pentru Protecţia Mediului                               Urbana Protecţia Mediului si
    Bucureşti                                             Educaţie Eco-Civica


Anul de raportare 2009

Denumirea autorităţii publice care completează formularul :

PRIMARIA SECTORULUI 2 BUCURESTI - prin POLITIA COMUNITARA SECTOR 2

Sediul : Sos. Pantelimon nr.27 Sect. 2, Bucureşti
Nr. telefon : 252.51.03/107,108
Nr. fax : 253.09.14
Adresa e-mail : politia_comunitara@yahoo.com
Adresa pagina internet : www.politiacomunitara2.ro

                                                                10
Denumirea compartimentului specializat de informare si relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia :
Serviciul Relatii Publice si Registratura
Persoana de contact : Sef serviciu – Arsene Maria
Nr. crt.               Tipul informaţiei privind mediul deţinută               Conditii de diponibilizare a
                                                           informatiei
          Descriere succinta              Denumire          cod
 1.   Înfiinţarea, organizarea si funcţionarea Legea nr. 371/2004            B 10     - Sediul Politiei Comunitare
     Politiei Comunitare                                      Sector 2
                                                      - Sectia 1 Traian
                                                      - Sectia 2 Obor
                                                      - Sectia 3 Pantelimon
                                                      - Sectia 4 Cremenita
                                                    - Primăria Sector 2 (Serviciul
                                                    Relaţii Publice) – Ghiseul nr.5
                                                    - Adresa pagina internet :
                                                    www.politiacomunitara2.ro
 2.   Stabilirea si sancţionarea faptelor ce H.C.L. Sector 2 nr. 113/2001        B 10     - Sediul Politiei Comunitare
     constituie   contravenţii  pe   raza                           Sector 2
     Sectorului 2                                            - Sectia 1 Traian
                                                      - Sectia 2 Obor
                                                      - Sectia 3 Pantelimon
                                                      - Sectia 4 Cremenita
                                                    - Primaria Sector 2 (Serviciul
                                                    Relatii Publice) – Ghiseul nr.5
                                                    - Adresa pagina internet :
                                                    www.politiacomunitara2.ro
 3.   Normele de salubritate si normele de H.C.G.M.B. nr. 147/2005           B 10     - Sediul Politiei Comunitare
     igienizare ale Mun. Bucureşti                                 Sector 2
                                                      - Sectia 1 Traian
                                                      - Sectia 2 Obor
                                                      - Sectia 3 Pantelimon
                                                      - Sectia 4 Cremenita
                                                    - Primăria Sector 2 (Serviciul
                                                    Relaţii Publice) – Ghiseul nr.5
                                                    - Adresa pagina internet :
                                                    www.politiacomunitara2.ro


                                                                 11
4.  Normele de protecţie a spatiilor verzi H.C.G.M.B. nr. 10/2001      B 10  - Sediul Politiei Comunitare
   pe teritoriul Mun. Bucureşti                          Sector 2
                                            - Sectia 1 Traian
                                            - Sectia 2 Obor
                                            - Sectia 3 Pantelimon
                                            - Sectia 4 Cremenita
                                          - Primăria Sector 2 (Serviciul
                                          Relaţii Publice) – Ghiseul nr.5
                                          - Adresa pagina internet :
                                          www.politiacomunitara2.ro
5  Păstrarea curăţeniei in Mun. Bucureşti H.C.G.M.B. nr. 243/2005     B 10  - Sediul Politiei Comunitare
   de către posesorii de animale de                        Sector 2
   companie                                     - Sectia 1 Traian
                                            - Sectia 2 Obor
                                            - Sectia 3 Pantelimon
                                            - Sectia 4 Cremenita
                                          - Primaria Sector 2 (Serviciul
                                          Relatii Publice) – Ghiseul nr.5
                                          - Adresa pagina internet :
                                          www.politiacomunitara2.ro
6.  Protecţia atmosferei         OG 243/2000 aprobata    prin  B 10  - Sediul Politiei Comunitare
                      Legea nr. 655/2001            Sector 2
                                            - Sectia 1 Traian
                                            - Sectia 2 Obor
                                            - Sectia 3 Pantelimon
                                            - Sectia 4 Cremenita
                                          - Primăria Sector 2 (Serviciul
                                          Relatii Publice) – Ghiseul nr.5
                                          - Adresa pagina internet :
                                          www.politiacomunitara2.ro
                                                      12
7.  Incinerarea deşeurilor        Hot.nr. 128/2002  B 10  - Sediul Politiei Comunitare
                                   Sector 2
                                    - Sectia 1 Traian
                                    - Sectia 2 Obor
                                    - Sectia 3 Pantelimon
                                    - Sectia 4 Cremenita
                                   - Primăria Sector 2 (Serviciul
                                   Relatii Publice) – Ghiseul nr.5
                                   - Adresa pagina internet :
                                   www.politiacomunitara2.ro
8.  Regimul bateriilor si acumulatorilor Hot.nr. 1057/2001  B 10  - Sediul Politiei Comunitare
   care conţin substanţe periculoase                Sector 2
                                    - Secţia 1 Traian
                                    - Secţia 2 Obor
                                    - Secţia 3 Pantelimon
                                    - Secţia 4 Cremenita
                                   - Primaria Sector 2 (Serviciul
                                   Relatii Publice) – Ghiseul nr.5
                                   - Adresa pagina internet :
                                   www.politiacomunitara2.ro
9.  Gestionarea uleiurilor uzate     Hot.nr. 662/2001  B 10  - Sediul Politiei Comunitare
                                   Sector 2
                                    - Sectia 1 Traian
                                    - Sectia 2 Obor
                                    - Sectia 3 Pantelimon
                                    - Sectia 4 Cremenita
                                   - Primaria Sector 2 (Serviciul
                                   Relatii Publice) – Ghiseul nr.5
                                   - Adresa pagina internet :
                                   www.politiacomunitara2.ro
                                               13
10.  Regimul deşeurilor           OG 78/200 aprobata prin Legea     B 10    - Sediul Politiei Comunitare
                       nr. 426/2001modificata  prin          Sector 2
                       Legea 27/2007                    - Sectia 1 Traian
                                                 - Sectia 2 Obor
                                                 - Sectia 3 Pantelimon
                                                 - Sectia 4 Cremenita
                                               - Primaria Sector 2 (Serviciul
                                               Relatii Publice) – Ghiseul nr.5
                                               - Adresa pagina internet :
                                               www.politiacomunitara2.ro
11.  - Structura organizatorica, atribuţiile Legea nr. 544/2001          B 10    - Sediul Politiei Comunitare
   departamentului,   programul  de                          Sector 2
   funcţionare, programul de audiente                             - Sectia 1 Traian
   - Numele si prenumele persoanelor                             - Sectia 2 Obor
   din conducerea Instituţiei publice /                            - Sectia 3 Pantelimon
   Direcţiei  /  Serviciului si  ale                           - Sectia 4 Cremenita
   funcţionarilor angajaţi                                 - Primaria Sector 2 (Serviciul
                                               Relatii Publice) – Ghiseul nr.5
                                               - Adresa pagina internet :
                                               www.politiacomunitara2.ro
12.  Instituţia face parte din Comisiile de Membru in cadrul   sedintelor  B 6 si B 11  - Sediul Politiei Comunitare
   avizare, întrunite săptămânal la sediul tehnice de avizare               Sector 2
   Agenţiei pentru Protecţia Mediului                             - Sectia 1 Traian
   Bucureşti                                         - Sectia 2 Obor
                                                 - Sectia 3 Pantelimon
                                                 - Sectia 4 Cremenita
                                               - Primaria Sector 2 (Serviciul
                                               Relatii Publice) – Ghiseul nr.5
                                               - Adresa pagina internet :
                                               www.politiacomunitara2.ro
13.  Protecţia Mediului          OG 195/2005 aprobata     prin
                      Legea 265/2006
14.  Sancţionarea faptelor de încălcare a Legea 61/1991
   unor norme de convieţuire sociala, a
   ordinii si liniştii publice
15.  Gestionarea ambalajelor si deşeurilor HGR 349/2002
   de ambalaje

                                                           14
 16.   Protecţia consumatorilor        OG 21/1992
 17.   Registrul unic de control        Legea 252/2003
 18.   Colectarea selectiva a ambalajelor   HCGMB 148/2005
 19.   Organizarea si funcţionarea       OG 85/2001
      asociaţiilor de proprietari

Anul de raportare 2009

Denumirea autorităţii publice care completează formularul :

PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI

Sediul : Parfumului, nr. 2-4, sector 3 Bucuresti
Nr. telefon : (021) 340.40.43.
Nr. fax: (021) 341.07.15.
Adresa e-mail : claudiasburlea@yahoo.com
Adresa pagina internet : www. Sector3primarie.ro
Persoane de contact :
Gabriel Calinescu, Claudia Sburlea

          Tipul informaţiei privind mediul deţinută                Condiţiile de disponibilizare a
                                              informaţiei
Nr. crt.

            Descriere succinta      Denumire            Cod

  1.    Informaţii privind colectarea deşeurilor Primăria Sector 3, prin            Informaţii disponibile la :
       puse la dispoziţia cetăţenilor      intermediul S.C. ROSAL               - sediul Primăriei;
                            SERVICE pune la dispoziţia   B5    - in publicaţia “Buletin Informativ”
                            cetăţenilor saci de diferite       publicat de Direcţia Comunicare.
                            culori,  pentru colectare     - pe pagina de Web, a Primăriei Sector
                            selectiva deşeuri          3
                                                               15
                           In   fiecare sambata,            Informaţii disponibile la :
                           deseurile voluminoase de     B5          - sediul Primăriei;
                           uz casnic se colecteaza           - in publicatia “Bulletin Informativ”
                           gratuit                   publicat de Directia Comunicare.
                                               - pe pagina de Web, a Primăriei Sector
                                               3
                           In unitatile de invatamant            Informaţii disponibile la :
                           din sectorul 3 se colecteaza   B5          - sediul Primăriei;
                           PET-uri, pe care le preia          - in publicatia “Bulletin Informativ”
                           S.C. ROSAL SERVICE             publicat de Directia Comunicare.
                                               - pe pagina de Web, a Primăriei Sector
                                               3
                           Se incearca implementarea            Informaţii disponibile la :
                           unui   program   pentru   B5          - sediul Primăriei;
                           educarea scolarilor, privind        - in publicatia “Bulletin Informativ”
                           precolectarea selectiva           publicat de Directia Comunicare.
                                               - pe pagina de Web, a Primăriei Sector
                                               3
  2.   Instituţia face parte din Comisiile de Membru in cadrul sedintelor    B 6 si B     Informaţii disponibile la :
      avizare, întrunite săptămânal la sediul tehnice de avizare         11          - sediul Primăriei
      Agenţiei pentru Protecţia Mediului
      Bucureşti


Anul de raportare 2009

Denumirea autorităţii publice care completează formularul :

PRIMARIA SECTORULUI 4 BUCURESTI

Sediul : B-dul. George Cosbuc nr. 6-16 sector 4, Bucureşti
Nr. telefon : (021) 335.52.75
Nr. fax : (021) 337.07.90
Adresa e-mail : eugeniatalau@yahoo.com
Adresa pagina internet : www.ps4.ro
Persoane de contact : Eugenia Talau
Directia de Dezvoltare Urbana si Servicii Publice

                                                                 16
         Tipul informaţiei privind mediul deţinuta                Condiţiile de disponibilizare a
                                             informaţiei
Nr. crt.

           Descriere succinta       Denumire          Cod

  1.   Hotărâri de consiliu          Legislaţie, Informaţii
      Acte normative                           B 10    Informaţii disponibile la sediul Primăriei
      Informaţii conform Legii nr. 544
  2.   Instituţia face parte din Comisiile de Membru in cadrul şedinţelor B 6 si B  Informaţii disponibile la sediul Primăriei
      avizare, întrunite săptămânal la sediul tehnice de avizare      11
      Agenţiei pentru Protecţia Mediului
      Bucureşti

Anul de raportare 2009

Denumirea autorităţii publice care completează formularul :

PRIMARIA SECTORULUI 5 BUCURESTI

Sediul : B-dul. Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5 Bucureşti
Nr. telefon : (021) 314.43.18/ int.148
Nr. fax : -
Adresa e-mail : -
Adresa pagina internet : -
Persoane de contact : Violeta Cojocariu
          Tipul informaţiei privind mediul deţinută               Condiţiile de disponibilizare a
                                             informaţiei
Nr. crt.

           Descriere succinta       Denumire          Cod

  1.    Hotărâri de consiliu           Legislaţie, Informaţii
       Acte normative                           B 10   Informaţii disponibile la sediul Primăriei
       Informaţii conform Legii nr. 544                                                               17
  2.    Instituţia face parte din Comisiile de Membru in cadrul sedintelor B 6 si B      Informaţii disponibile la sediul Primăriei
       avizare, întrunite saptamanal la sediul tehnice de avizare      11
       Agenţiei pentru Protecţia Mediului
       Bucuresti

Anul de raportare 2009

Denumirea autorităţii publice care completează formularul :

PRIMARIA SECTORULUI 6 BUCURESTI

Sediul : Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6 Bucureşti,
Nr. tel : (021) 318.01.48
Fax : (021) 318.01.52
Adresa e-mail: prim6@primarie6.ro
Adresa pagina internet : www.primarie6.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Serviciul de Control si Monitorizare a Starii Mediului si Salubrizare
Persoana de contact : Nicoleta Mincu
Nr. crt.               Tipul informatiei privind mediul detinuta               Conditii de diponibilizare a
                                                           informatiei
           Descriere succinta              Denumire          cod
 1.    Formularistica generala utilizata / Răspunsuri la petiţii si sesizări,      B si C     Disponibile la sediul institutiei
      principale documente            autorizaţii  de    funcţionare,           L, Ma ,J – 8,30 – 16,30
                           autorizaţii de construire, planuri             Mi – 8,30 – 18,30
                           urbanistice,   certificate   de              V – 8,30 - 14
                           urbanism
 2.    Anunţuri publice              Informaţii diverse          A, B si C    Disponibile la sediul institutiei
                                                        L, Ma ,J – 8,30 – 16,30
                                                         Mi – 8,30 – 18,30
                                                          V – 8,30 - 14
 3.    Legislaţie naţională si locala       Legislatie               B 10     Disponibile la sediul institutiei
                                                        L, Ma ,J – 8,30 – 16,30
                                                         Mi – 8,30 – 18,30
                                                          V – 8,30 - 14
Anul de raportare 2009


                                                                    18
Denumirea organizatiei care completeaza formularul :

SOCIETATEA COMERCIALA DE TRANSPORT CU METROUL BUCURESTI „METROREX” S.A.

Sediul : B-dul. Dinicu Golescu nr. 38 sector 1 Bucuresti
Nr. telefon : (021) 319.36.70
Nr. fax : (021) 312.51.49
Adresa e-mail : contact@metrorex.ro
Adresa pagina internet :www.metrorex.ro
Denumirea compartimentului specializat de informare şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Biroul Managementul
Calităţii şi Mediului
Nr. tel.: 319.36.70, interior 5425 sau 5424 şi fax: 312.51.49
Adresă e-mail: viancu@metrorex..ro
Persoană de contact: Victor Iancu
         Tipul informatiei privind mediul detinuta                   Conditiile de disponibilizare a
                                                informatiei
Nr. crt.

          Descriere succinta        Denumire            Cod

 1.   Starea elementelor de mediu-aerul şi      Aerul şi atmosfera      A1   Informaţie disponibilă la cerere, pe suport
     atmosfera.                                     de hârtie
     - Măsurători ale parametrilor de confort
     termic   (temperatură  şi  umiditate
     relativă). Se efectuează permanent cu
     aparate înregistratoare, iar aprecierea
     confortului termic în metrou se face
     după diagrama Lancaster – Castens –
     Ruge.
     - Analiza chimică a aerului şi a
     pulberilor în suspensie.
 2.   Starea elementelor de mediu-apa            Apa         A2   Informaţie disponibilă la cerere, pe suport
     potabilă şi ape uzate                               de hârtie.
 3.   Factorii de mediu                  Deşeuri        B5   Informaţie disponibilă la cerere, pe suport
     Gestiunea deşeurilor menajere, feroase                       de hârtie.


                                                                 19
 4.   Activităţi ori măsuri care afectează sau   Avize, acorduri şi autorizaţii  B6   Informaţie disponibilă la cerere, pe suport
     pot afecta mediul                   de mediu             de hârtie.
 5.   Activităţi ori măsuri care afectează sau       Legislaţie        B10   Informaţie disponibilă la cerere, pe suport
     pot afecta mediul                                   de hârtie şi suport electronic
     Legislaţie naţională de mediu actualizată
 6.   Activităţi ori măsuri care afectează sau    Planuri şi programe de     B11   Informaţie disponibilă la cerere, pe suport
     pot afecta mediul                    acţiune            de hârtie.
 7.   Activităţi ori măsuri care afectează sau      Strategii şi politici    B09   Informaţie disponibilă la cerere, pe suport
     pot afecta mediul                                   de hârtie.

Anul de raportare 2009

Denumirea organizatiei care completeaza formularul :

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA - C.N.A.D.N.R. - S.A.

Sediul : B-dul Dinicu Golescu; nr. 38; Sector 1
Nr. tel.: 021 318.66.16./Fax : 021 318.66.07
Adresa e-mail: ecoflorin2003@yahoo.com; atanasoiu@yahoo.com
Adresa pagina Internet: www.andnet.ro
Compartimentul specializat de Informaţii si relatii publice caruia i se poate solicita informatia:
Directia Calitate si Protectia Mediului
Persoane de contact: Petre Dumitru, Adela Tanasoiu, Claudiu Balan, Laura Situ
        Tipul informatiei privind mediul detinuta                     Conditiile de disponibilizare a
                                                  informatiei
Nr. crt.

          Descriere succinta        Denumire             Cod

     Activitati ori masuri care afecteaza sau
 1.                              Legislatie       B10          - format hartie
     pot afecta mediul
 2.   Starea elementelor de mediu         Aer, apa, sol, biodiversitate  A 1-4     - Studii de impact asupa mediului
     Factori care afecteaza sau pot afecta
 3.                               Zgomot         B3     - Studii de impact asupra mediului
     mediul
     Activitati ori masuri care afecteaza sau
 4.                            Avize si acorduri      B6          - Raspuns scris
     pot afecta mediul

                                                                   20
       Factori care afecteaza sau pot afecta
  5.                              Deseuri         B5         - Raspuns scris
       mediul
       Starea sanatatii si sigurantei populatiei,
       conditiile de viata, zonele culturale si
       constructiile, in masura in care acestea
                                                       - Raspuns scris;
  6.    sunt sau pot fi afectate de starea       Conditiile de viata     C3
       elementelor de mediu si/sau de factorii,
       activitatile ori masurile cuprinse la A si
       B
       Analize economice si ipoteze folosite la   Alte analize si prognoze
  7.                                          B 13         - Raspuns scris
       luarea deciziei de mediu              economice


Anul de raportare 2009

Denumirea organizatiei care completeaza formularul :S.N. AEROPORTUL INTERNAŢIONAL BUCUREŞTI BĂNEASA – AUREL VLAICU S.A.

Sediul: Şos. Bucureşti- Ploieşti nr.40, sector 1
Nr. telefon : (021) 232 00 20
Adresă e-mail: luiza.bulat@yahoo.com
Adresă pagina web: www.baneasa-airport.ro
Compartimentul specializat de informaţii şi relaţii publice căruia i se poate solicita informaţia: Serviciul Calitate Mediu
Persoane de contact: Luiza BulatNr.               Tipul informaţiei privind mediul deţinută                 Condiţiile de disponibilizare a
crt            Descriere succintă                  Denumire     Cod         informaţiei
 .
 1 Starea elementelor de mediu-aerul.                       Aer      A1   Informaţie disponibilă la cerere,
  Monitorizarea factorului de mediu-aer.                                pe suport de hârtie şi suport
                                                     electronic
2    Starea elementelor de mediu –apă.                     Apă      A2   Informaţie disponibilă la cerere,

                                                                   21
  Monitorizarea apelor uzate evacuate în reţeaua orăşenească                   pe suport de hârtie şi suport
  se face lunar, iar monitorizarea apelor pluviale colectate de                  electronic
  pe pista de decolare-aterizare şi evacuate în emisar natural
  se face trimestrial
3  Starea elementelor de mediu                   Interacţiunea dintre   A6  Informaţie disponibilă la cerere,
                                  elementele de mediu       pe suport de hârtie şi suport
                                  aer, apă, sol, radiaţii     electronic
4  Factori care afectează sau pot afecta mediul – Evidenţa        Substanţe      B1  Informaţie disponibilă la cerere,
  consumului de carburanţi                                    pe suport de hârtie şi suport
                                                  electronic
5  Factori care afectează sau pot afecta mediul – Evidenţa        Energie      B2  Informaţie disponibilă la cerere,
  consumurilor de energie electrică şi termică                          pe suport de hârtie şi suport
                                                  electronic
6  Factori care afectează sau pot afecta mediul - zgomot         Zgomot       B3  Informaţie disponibilă la cerere,
                                                  pe suport de hârtie şi suport
                                                  electronic
7  Factorii de mediu – deşeuri.                      Deşeuri      B5  Informaţie disponibilă la cerere,
  Evidenţa gestiunii deşeurilor conform HG 856/2002:                       pe suport de hârtie şi suport
  Gestiunea deşeurilor                                      electronic
8  Activităţi ori măsuri care afectează ori pot afecta mediu    Avize, acorduri şi    B6  Informaţie disponibilă la cerere,
                                  autorizaţii de mediu      pe suport de hârtie şi suport
                                                  electronic
9  Activităţi ori măsuri care afectează ori pot afecta mediul      Legislaţie     B10  Informaţie disponibilă la cerere,
                                                  pe suport de hârtie şi suport
                                                  electronic
                                                                22