PENGURUSAN PENGELUARAN APLIKASI MULTIMEDIA by jvz18720

VIEWS: 821 PAGES: 35

									PENGURUSAN PENGELUARAN
 APLIKASI MULTIMEDIA
     Halimah Badioze Zaman
  PENGURUSAN PENGELUARAN
   APLIKASI MULTIMEDIA
 PENGENALAN
 KONSEP APLIKASI MULTIMEDIA
 PENDEKATAKAN DALAM
 PEMBANGUNAN MULTIMEDIA
 PERANAN KUMPULAN PENGELUARAN
 MULTIMEDIA
 PERANAN PENGURUS PENGELUARAN
 PROSES PENGURUSAN PENGELUARAN
 KESIMPULAN
        PENGENALAN
                    ALAT-ALAT YANG
                    MENYOKONG
                    STORAN &
          PERKAKASAN     PENYIARAN
                    MULTIMEDIA

 JARINGAN

            MULTIMEDIA
SISTEM JARINGAN                 PERISIAN
& PANGKALAN DATA
MENYOKONG MM
                    PERISIAN YANG MEMBANTU
(DISTRIBUTED MM)
                    PEMBANGUNAN MM
                    & APLIKASI MM DALAM
                    PELBAGAI BIDANG
       TELEKOMUNIKASI

   SISTEM TELEKOMUNIKASI YANG BOLEH MENYOKONG
  MM E.G. TELESIDANG VIDEO, WIRELESS TELECOMINICATIONS
    PENGELUARAN APLIKASI
     PERISIAN MULTIMEDIA
APLIKASI PERISIAN MULTIMEDIA MELIBATKAN
BIDANG SEPERTI BERIKUT:

    •PENDIDIKAN
    • BISNES

    •KERAJAAN DAN POLITIK

    •PERUBATAN

    • PENERBITAN
 KONSEP APLIKASI MULTIMEDIA
  •MULTIMEDIA
INTEGRASI DI ANTARA PELBAGAI
MEDIA
SEPERTI TEKS, GRAFIK, VIDEO, BUNYI
DAN ANIMASI SERTA KEUPAYAAN
INTERAKTIVITI.
APLIKASI KONSEP TERSEBUT DALAM
DOMAIN
LAIN SEPERTI PENDIDIKAN,
PERUBATAN, BOITEKNOLOGI, KIMIA
DAN LAIN-LAIN
MULTIMEDIA INTERAKTIF

KEBOLEHAN MENGAWAL
KOMPONEN-KOMPONEN
MULTIMEDIA DAN
BERINTERAKSI DENGAN
KOMPONEN-KOMPONEN
TERSEBUT APABILA
PERLU
MULTIMEDIA...

 MULTIMEDIA ATAU APA
 JUGA
 TEKNOLOGI MAKLUMAT
 BERASASKAN KOMPUTER
 TIDAK BOLEH MENGAMBIL
 ALIH PENYAMPAI
 MAKLUMAT
 ATAU PENCERAMAH
 (PRESENTER)
     MULTIMEIDA...

MULTIMEDIA BERASASKAN KOMPUTER
ADALAH
ALAT YANG SANGAT BERKUASA DALAM
MENINGKATKAN MUTU PENYAMPAIAN
KOMUNIKASI PENYAMPAI MAKLUMAT/
PENCERAMAH(PRESENTER) DENGAN
MEMBERIKAN PENGALAMAN
MULTISENSORI KEPADA AUDIENS.
 PENDEKATAN PEMBANGUNAN
APLIKASI MULTIMEDIA/PRODUK

 KEJURUTERAAN SELARI
  CONTOH : KAEDAH PROTOTAIPAN
    A D D I E (MENGIKUT LOOP)
  BERASASKAN CONTENT TERKECIL


 KEJURUTERAAN TRADISIONAL
 CONTOH : A D D I E (MENGIKUT LOOP)
 BERASASKAN CONTENT YANG LUAS
  KEJURUTERAAN SELARI
 (CONCURRENT ENGINEERING)
DALAM PEMBANGUNAN PRODUK

          CAE TOOLS, WORKSTATIONS,MULTIUSER
 OPERATING SYSTEMS like UNIX, &
 SIMULTANEOUS DEVELOPMENT- using
 desktop teleconferencing and multimedia
 files e.g. CAD/CAM and UNIX Workstation
  KEJURUTEREAAN TRADISIONAL

           MANUFAC
CONCEPT       TURING SETUP

 DESIGN
           PURCHASING

ANALYSIS
           SUPPLIERS

PROTOTYPE      PRODUCTION


FINANCING      MARKETING
      CLIENT
KONSEP KEJURUTERAAN CONCURRENT
CLIENTS

 CONCEPTS


 DESIGN


ANALYSIS
           PROTOTYPE
                  PRODUCTION
           DEVELOPMENT
MANUFACTURING SETUP


PURCHASING

SUPPLIERS

FINANCING

MARKETING
A D D I E = TRADISIONAL
 A  =  ANALYSIS

 D   =  DESIGN

 D  =  DEVELOPMENT

 I  =  IMPLEMENTATION

 E   =  EVALUATION
        PRODUCTION
A D D I E = PROTOTAIP
A

     LOOP 1  ..LOOP 2 …LOOP n
D
     PROTOTAIP
D

I

E
   PEMBANGUNAN PRODUK
     MULTIMEDIA
1. MEMERLUKAN PERANCANGAN
YANG RAPI

2. PENGUASAAN TEKNOLOGI
MULTIMEDIA

3. PENGURUSAN PENGELUARAN YANG
KOMPREHENSIF DAN BERKESAN
 PENDEKATAN KUMPULAN
 TEAM WORK APPROACH

KUMPULAN PENGELUARAN MULTIMEDIA

PENDEKATAN INI DIPERLUKAN BAGI PROJEK
SEPERTI BERIKUT:

1. PERISIAN PERMAINAN
2. KIOSK MAKLUMAT INTERAKTIF
3. MBT =MULIMEDIA BASED TRAINING
4. CBT=COMPUTER BASED TRAINING
5. LAMAN WEB INTERAKTIF
6. ENGIN GELINTAR CERDAS
7. APLIKASI PENDIDIKAN
    PAKAR-PAKAR YANG DIPERLUKAN
PENGURUS PROJEK
(CHAMPION OF PROJECT)
PAKAR CONTENT

PEREKA BENTUK
BERARAHAN (INSTRUCTIONAL    KPM
DESIGNER)
PENULIS SKRIP (STORYBOARDER)

PENYUNTING TEKS

ARKITEK MULTIMEDIA
PEREKA GRAFIK
PENGATURCARA

PAKAR AUDIO DAN VIDEO
    STRUKTUR PERHUBUNGAN
        KPM
     PENGURUS PENGELUARAN
     (PRODUCTION MANAGER/CHAMPION)
PEREKA BENTUK      PAKAR  ARKITEK
 BERARAHAN        MEDIA  MULTIMEDIA
(INSTRUCTIONAL
DESIGNER)
    Pakar               Pereka
               Pakar Video  Grafik
    content
    Penulis Skrip    Digital
    (storyboarder)    Pakar Audio  Pengatur
    Penyunting Teks    Digital    cara
KUALITI PENGELUARAN...
HASIL KESENERGIAN (SYNERGY)
ANTARA KUMPULAN PENGELURAN
     MULTIMEDIA

   YANG BERKESAN
  KUALITI PENGELUARAN
    MULTIMEDIA
  PENGURUS PENGELUARAN
  MENGENAL PASTI, MENYELARAS, MENTAFSIR
  DAN MENFASILITASIKAN PENGELUARAN
  PROJEK


ANTARA TUGAS-TUGAS:

1. MENTAKSIR SKOP PROJEK
2. BERUNDING (NEGOTIATE) DENGAN KLIEN
3. MEMPEROLEH SUMBER KEWANGAN, PERALANTAN
  KEMUDAHAN DAN SUMBER TENAGA
4. MENYELARAN KUMPULAN PEMBANGUNAN
       …PENGURUS...
TIDAK PERLU PAKAR DALAM PENGERANGAN

  TETAPI PERLU PENGALAMAN BERIKUT:
  MENGETAHUI PRINSIP ASAS PENGARANGAN

  MEMPUNYAI KEMAHIRAN BERBINCANG
  (NEGOTIATION SKILLS)
  MAHIR DALAM MENULIS A WINNING PROPOSAL
 MENGETAHUAN MENDALAM TENTANG ASPEK
 LEGAL BERKAITAN DENGAN PENGELUARAN MEDIA
MEMPUNYAI KEMAHIRAN PENGURUSAN PENGELUARAN
BERPENGELAMAN DALAM PENGURUSAN MANUSIA
  PERANAN PENGURUS PENGELURAN
    YANG LEBIH MENDALAM

1. MENYOKONG CADANGAN PENGELUARAN DAN
KONTRAK
2. MENYEDIAKAN PROSES STORYBOARDING, DAN
PROSES PENGATURCARAAN SERTA MEDIA
3. RANCANG SKEDUL -PENYELIDIKAN, CONTENT,
GRAFIK, MEDIA, PENGATURCARAAN
4. MENGURUS PERBELANJAAN
5. MEMPEROLEH PERISIAN DAN PERKAKASAN
6. MENYELARAS KUMPULAN GRAFIK, DAN
PENGATURCARA
7. MENYELARAS ISU LEGAL : IPR, NON DISCLOSURE
AGREEMENT, COPYRIGHT….
8. MENELESAI MASALAH SUMBER MANUSIA
….PENGURUS PENGELUARAN….

 BERTANGGUNG JAWAB

    DELIVERABLES
    KUALITI PRODUK
    TIMELINES
        PEREKA BENTUK
  BERARAHAN(INSTRUCTIONAL DESIGNER)

MEMPUNYAI PENGETAHUAN UNTUK MENYAMPAIKAN
MAKLUMAT YANG DISEDIAKAN OLEH PAKAR CONTENT
MELALUI MODEL ID BERASASKAN AMALAN DAN
STARTEGI PENDIDKAN YANG TERBAIK

MENGNALPASTI HASIL PEMBELAJARAN (LEARNING
OUTCOMES) PRODUK YANG DISEDIAKAN BERSASAKAN
OBJEKTIF PRODUK YANG AKAN DIBANGUNAKAN

 PENEKANAN KEPADA ASPEK KOGNITIF MANUSIA-
 PENELESAIAN MASALAH, PEMIKIRAN KRITIKAL
 DAN MEMBUAT KEPUTUSAN
    …PEREKA BENTUK BERARAHAN...
  MEMADANKAN STRATEGI PEMBELAJARAN
  DENGAN
  KEPERLUAN PROFIL SASARAN
  MENGAITKAN ASPEK KOGNITIF: TEORI PEMPROSESAN
  MAKLUMAT, TEORI KOGNITIF, TEORI PEMBELAJARAN
  DLL DALAM MODEL ID YANG DIREKA BENTUK

 MEREKA BENTUK CARA /STRATEGI MENILAI/MENGUJI
 PEMBELAJAR YANG AKAN MENGGUNAKAN
 PRODUK APLIKASI MM YANG AKAN DIBANGUNKAN

MEMPUNYAI PENGALAMAN PRINSIP ASAS PENGARANGAN

  MEMPUNYAI LATAR BELAKANG PENDIDIKAN
 ...PEREKA BENTUK BERARAHAN...BERTANGGUNG JAWAB MENJALANKAN
PERBINCANGAN DENGAN PAKAR CONTENT
UNTUK MEMPEROLEH STRATEGI YANG
TERBAIK


BERTANGGUNG JAWAB MEMASTIKAN PERISIAN
YANG DIBANGUNKAN MENGIKUT MODEL
ID YANG TELAH DIREKA BENTUK
     PAKAR CONTENT

BERTANGGUNG JAWAB MENJALANKAN
PENYELIDIKAN BERKAITAN KANDUNGAN YANG
AKAN DISAMPAIKAN

MEMPUNYAI KEPAKARAN DALAM BIDANG YANG
AKAN DISAMPAIKAN


MEMPUNYAI KEMAHIRAN YANG TINGGI DALAM
KEBOLEHAN MENGANALISIS, MENGSENTESIS,
DAN MERINGKASKAN PENGETAHUAN YANG
DIMILIKI/DISELIDIKI
       PENULIS SKRIP
MEMPUNYAI KEBOLEHAN VISUALISASI SEOLAH-OLAH
KEWUJUDAN PERSEKITARAN 3 DIMENSI

MEMPUNYAI PENGETAHUAN TERHADAP PENGARANGAN
MULTIMEDIA ATAUPUN KOMPUTER

MEMPUNYAI PENGETAHUAN DALAM CONTENT

KEBOLEHAN MENYEDIAKAN PAPAN CERITA

MEMASTIKAN CONTENT DISAMPAIKAN MENGIKUT
ALIRAN LOGIKAL (LOGICAL FLOW)
     ARKITEK MULTIMEDIA
 BERTANGGUNG JAWAB MEMIMPIN
 PENGINTEGRASIAN
 MULTIMEDIA BUILDING BLOCKS SAMA ADA
 MENGGUNAKAN PERISIAN PENGARANGAN
 ATAUPUN BAHASA PENGATURCARAAN

 MENGETUAI PROSES PENGIMPLEMENTASIAN

 MEMPUNYAI LATAR BELAKANG SAINS KOMPUTER

MEMPUNYAI PENGALAMAN PENGELUARAN MEDIA
YANG BAIK
 PENGATURCARA YANG BAIK
       PEREKA GRAFIK
  BERTANGGUNG JAWAB MENYEDIAKAN SEGALA
  GRAFIK YANG DIPERLUKAN DAN BOLEH
  MEMANIPULASI DAN MEMBUAT PENYUNTINGAN
  GAMBAR, OBJEK, 3-D ANIMASI DLL

MEMASTIKAN WARNA ADALAH HARMONI DAN SKRIN
TIDAK KELIHATAN SESAK

MEMPUNYAI PENGALAMAN MENYEDIAKAN ANIMASI
YANG BAIK

MEMPUNYAI LATAR BELAKANG SENI LUKIS GRAFIK
DAN KOMPUTER
      PENGATURCARA
1. MENJALANKAN PENGATURCARAAN : CODE LINES
ATAU SCRIPTS DALAM BAHASA MENGATURCARA
YANG DIPILIH UNTUK MENYEDIAKAN FUNGSI
DALAM APLIKASI MULTIMEDIA SEPERTI:
MEMBUAT RAWAKAN (RANDOMIZATION)

2. MEMPUNYAI PENGETAHUAN BEBERAPA PERISIAN
PENGARANGAN DAN BAHASA PENGATURCARAAN
SEPERTI C++ DAN JAVA

3. MEMPUNYAI LATAR BELAKANG
PENGATURCARAAN KOMPUTER
 PAKAR AUDIO DAN VIDEO (MEDIA)

1. BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SEMUA VIDEO
DAN AUDIO YANG DIPERLUKAN
2. BERTANGGUNG JAWAB MENYEDIAKAN VOICE
OVER
3. BERTANGGUNG JAWAB MENYEDIAKAN MUZIK
LATAR
4. BERTANGGUNG JAWAB MENYEDIKAN SOUND
EFFECTS
5. BERTANGGUNG JAWAB CAPTURE, MENDIGIT,
DAN MENYUNTING VIDEO
6. BERTANGGUNG JAWAB MEREKOD DAN
MENYUNTING NARRATION
7. MEMPUNYAI LATAR BELAKANG SOUND
ENGINEERING
PROSES PENGELUARAN PERISIAN

   PROSES PEMBANGUNAN


   PRAPENGELUARAN


    PENGELUARAN


   PASCA PENGELUARAN

    PENGHANTARAN
        KESIMPULAN
 DALAM MENJALANKAN PEMBANGUNAN APLIKASI
 PENDEKATAN YANG SESUAI PERLU DIAMBILKIRA


 TUGAS PEMBANGUNAN APLIKASI MULTIMEDIA PERLU
 DIJALANKAN DALAM KUMPULAN

 TERDAPAT PELBAGAI KEPAKARAN YANG PERLU
 DIAMBIL KIRA

PROSES PENGELUARAN APLIKASI MULTIMEDIA MELIBAT
KAN: PROSES PEMBANGUNAN, PRAPENGELURAN,
PENGELUARAN, PASCA PENGELUARAN DAN
PENGHANTARAN
   TUGASAN KUMPULAN

1. BINCANG DALAM KUMPULAN KEPENTINGAN
  KUMPULAN PEMBANGUNAN MM DALAM
  MEMBANGUNKAN PERISIAN KURSUS
  MULTIMEDIA

2. BINCANG DAN BUAT ANALISIS TERHADAP
  PENDEKATAN PEMBANGUNAN TRADISIONAL
  DAN PENDEKATAN PEMBANGUNAN
  DINAMIK.

								
To top