TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING FILLER METALS FOR FUSION WELDING by hjg19296

VIEWS: 328 PAGES: 10

									TEKNISK BESTÄMMELSE
TECHNICAL SPECIFICATION

Utfärdad av Compiled by           Tjst Dept.  Telefon Telephone   Datum Date     Utg nr Edition No.  Dokumentnummer Document No.
ela                     GUM1 33555             2006-10-13 02              00816984
                                         Dokumentstatus Document Status     Informationsklass Classification
                                         Utgivet                 Ö
                                                             Stämpel/Etikett Security stamp/Lable
              TILLSATSMATERIAL VID SMÄLTSVETSNING

                FILLER METALS FOR FUSION WELDING
Granskad av                        Tjst
Reviewed by                        Dept.
                              GUM1

Denna handling och dess innehåll är BAE Systems Bofors AB egendom och      This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and
får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje man eller användas  must not be reproduced, disclosed to any third party or used in any
för annat än avsett ändamål.                           unauthorized manner without written consent.
tb_tvåspråkig 2006-05-09                                                                1 (10)
TEKNISK BESTÄMMELSE
TECHNICAL SPECIFICATION

Utfärdad av Compiled by            Tjst Dept.  Telefon Telephone   Datum Date     Utg nr Edition No.  Dokumentnummer Document No.
ela                      GUM1 33555             2006-10-13 02              00816984
                                         Dokumentstatus Document Status      Informationsklass Classification
                                         Utgivet                 ÖÄNDRINGSFÖRTECKNING RECORD OF CHANGES
Ändring nummer    ÄB-nr Rev. requision No.   Berörda paragrafer + kort beskrivning
Revision No.     Äo-nr Rev order No.      Relevant paragraph + brief description
1           02856253           Informationsklass ÖPPEN var INTERN.
           39084964           TABELL 6 Uppdaterad enl följande:
                          Not 3) Tidigare handelsnamn inom parantes, tillk.
                          Not 4) Tillverkning har upphört, tillk.
                          samt handelsnamn på tillsatsmaterial från utvalda tillverkare ESAB,
                          ELGA och Avesta Welding AB har uppdaterats enl. nedanstående
                          uppgifter.

                          Tillsatsmaterial från ESAB uppdaterat enl. följande
                          OK Autrod 308LSi, tidigare handelsnamn var OK Autrod 16.12
                          OK Tigrod 308LSi, tidigare handelsnamn var OK Tigrod 16.12
                          OK Autrod 316LSi, tidigare handelsnamn var OK Autrod 16.32
                          OK Tigrod 316LSi, tidigare handelsnamn var OK Tigrod 16.32
                          OK Autrod 5356, tidigare handelsnamn var OK Autrod 18.15
                          OK Tigrod 5356, tidigare handelsnamn var OK Tigrod 18.15
                          OK Autrod 1070, tidigare handelsnamn var OK Autrod 18.01
                          OK Tigrod 1070, tidigare handelsnamn var OK Tigrod 18.01
                          OK Autrod 4043, tidigare handelsnamn var OK Autrod 18.04
                          OK Tigrod 4043, tidigare handelsnamn var OK Tigrod 18.04

                          Tillsatsmaterial från ELGA uppdaterat enl. följande.
                          Elga P48S/P51/P48M,var tidigare Elga P48S/P51
                          Elga Cromamig 308LSi tillk.
                          Elga Cromatig 308LSi tillk.
                          Elga Cromarod 308L tillk.
                          E 19 9 L R 11, Elga Cromarod 308LP tillk.
                          4) tillverkning har upphört av Elga Alumig 99,5
                          4) tillverkning har upphört av Elga Alutig 99,5

                          Tillsatsmaterial från Avesta Welding AB uppdaterat enl. följande.
                          Avesta 308L/MVR tidigare beteckning var Avesta 308L/MVR AC/DC
Denna handling och dess innehåll är BAE Systems Bofors AB egendom och       This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and
får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje man eller användas  must not be reproduced, disclosed to any third party or used in any
för annat än avsett ändamål.                           unauthorized manner without written consent.
tb_tvåspråkig 2006-05-09                                                                 2 (10)
TEKNISK BESTÄMMELSE
TECHNICAL SPECIFICATION

Utfärdad av Compiled by            Tjst Dept.  Telefon Telephone  Datum Date     Utg nr Edition No.  Dokumentnummer Document No.
ela                      GUM1 33555             2006-10-13 02              00816984
                                         Dokumentstatus Document Status      Informationsklass Classification
                                         Utgivet                 ÖInnehållsförteckning


1          Omfattning........................................................................................ 4
1.1         Referenser ......................................................................................... 4
1.2         Val av tillsatsmaterial ......................................................................... 4
Denna handling och dess innehåll är BAE Systems Bofors AB egendom och      This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and
får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje man eller användas  must not be reproduced, disclosed to any third party or used in any
för annat än avsett ändamål.                           unauthorized manner without written consent.
tb_tvåspråkig 2006-05-09                                                                3 (10)
TEKNISK BESTÄMMELSE
TECHNICAL SPECIFICATION

Utfärdad av Compiled by            Tjst Dept.  Telefon Telephone  Datum Date     Utg nr Edition No.  Dokumentnummer Document No.
ela                      GUM1 33555             2006-10-13 02              00816984
                                         Dokumentstatus Document Status      Informationsklass Classification
                                         Utgivet                 Ö
1      Omfattning
Denna tekniska bestämmelse innehåller en förteckning över tillsatsmaterial för användning vid
smältsvetsning av metaller. Tillsatsmaterial ska väljas enligt denna bestämmelse.

1.1      Referenser
SIS-CR ISO 15608
           Svetsning – Riktlinjer för ett system för gruppering av metalliska material
SS-EN ISO 4063
           Ritningsregler – Sifferbeteckningar för svets- och lödmetoder

1.2      Val av tillsatsmaterial
Tabell 1 - 5 anger krav beträffande val av tillsatsmaterial för aktuellt grundmaterial. Grundmaterialet,
enligt (SS-) EN, anges både med numerisk och alfanumerisk beteckning eftersom båda är vanligt
förekommande.

För varje grundmaterial i tabellen anges ett grupperingssystem enligt SIS-CR ISO 15608.

För olegerade och låglegerade stål anges för tillsatsmaterialen sifferbeteckningar enligt
SS-EN ISO 4063 för aktuella svetsmetoder.
Betecknas t ex: 135

För godkända tillverkare och handelsnamn, se tabell 6.
Denna handling och dess innehåll är BAE Systems Bofors AB egendom och      This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and
får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje man eller användas  must not be reproduced, disclosed to any third party or used in any
för annat än avsett ändamål.                           unauthorized manner without written consent.
tb_tvåspråkig 2006-05-09                                                                4 (10)
TEKNISK BESTÄMMELSE
TECHNICAL SPECIFICATION

Utfärdad av Compiled by            Tjst Dept.  Telefon Telephone  Datum Date     Utg nr Edition No.  Dokumentnummer Document No.
ela                      GUM1 33555             2006-10-13 02              00816984
                                         Dokumentstatus Document Status      Informationsklass Classification
                                         Utgivet                 ÖTable of contents


1          Scope ................................................................................................ 6
1.1         References......................................................................................... 6
1.2         Selection of filler metal ....................................................................... 6
Denna handling och dess innehåll är BAE Systems Bofors AB egendom och      This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and
får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje man eller användas  must not be reproduced, disclosed to any third party or used in any
för annat än avsett ändamål.                           unauthorized manner without written consent.
tb_tvåspråkig 2006-05-09                                                                5 (10)
TEKNISK BESTÄMMELSE
TECHNICAL SPECIFICATION

Utfärdad av Compiled by            Tjst Dept.  Telefon Telephone  Datum Date     Utg nr Edition No.  Dokumentnummer Document No.
ela                      GUM1 33555             2006-10-13 02              00816984
                                         Dokumentstatus Document Status      Informationsklass Classification
                                         Utgivet                 Ö
1          Scope
This technical specification lists filler metals used for fusion welding of metals. Filler metals shall be
chosen according to this specification.

1.1         References
ISO TR 15608
           Welding – Guidelines for a metallic material grouping system
EN ISO 4063
           Welding and allied processes – Nomenclature of processes and reference numbers

1.2         Selection of filler metal
Table 1 - 5 state requirements for the selection of filler metal for a certain base material. The base
material, according to (SS-) EN, is given with numerical system and steel name (principal symbol)
respectively, as they both are of frequent occurrence.

For each base material in the table a grouping system according to ISO TR 15608 is stated.

For non-alloyed and low-alloyed steel filler metals reference numbers according to EN ISO 4063 are
stated for applicable welding process.
Designated, e g: 135

For approved manufacturers and trade names, see table 6.
Denna handling och dess innehåll är BAE Systems Bofors AB egendom och      This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and
får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje man eller användas  must not be reproduced, disclosed to any third party or used in any
för annat än avsett ändamål.                           unauthorized manner without written consent.
tb_tvåspråkig 2006-05-09                                                                6 (10)
TEKNISK BESTÄMMELSE
TECHNICAL SPECIFICATION

Utfärdad av Compiled by            Tjst Dept.  Telefon Telephone  Datum Date     Utg nr Edition No.  Dokumentnummer Document No.
ela                      GUM1 33555             2006-10-13 02              00816984
                                         Dokumentstatus Document Status      Informationsklass Classification
                                         Utgivet                 ÖBilder och tabeller Objects and tables
Tabell 1 Table 1
Olegerade stål
Non-alloy steels
 Grundmaterial                                  Metod (ISO 4063) och tillsatsmaterial
 Base material                                  Method (ISO 4063) and filler metal
 Standard           Nummer       Namn        Grupp    135 (MAG)    141 (TIG)     111 (MMA)
                Number       Name        Group    Standard     Standard      Standard
 SS EN 10025          1.0035       S185         1.1    SS EN 440    SS-EN 1668     SS-EN 499
                1.0037       S235JR
                1.0045       S355JR         1.2
                1.0050       E295
           1)
 SS EN 10084          1.1140       C15R          1.1
 SS EN 10113-2         1.0545       S355N          1.2
 SS EN 10130          1.0330       DC-01          1.1
 SS EN 10149-2         1.0976       S355MC         1.2
1)   Sätthärdningsstål                             1)  Case hardening steel

Tabell 2 Table 2
Låglegerade stål
Low-alloyed steels
 Grundmaterial                                  Metod (ISO 4063) och tillsatsmaterial
 Base material                                  Method (ISO 4063) and filler metal
 Standard     Nummer             Namn        Grupp    135 (MAG)         141 (TIG)
          Number             Name        Group    Standard          Standard
 SS-EN 10083-1   1.7218             25CrMo4        5.1    SS-EN 12534        SS-EN 12534
        1)
 SS-EN 10084-1   1.5715             16NiCrS4        5
 SS-EN 10137-2   1.8931             S690QL        3.1
 SS-EN 10149-2   1.8974             S700MC        3.2
1)   Sätthärdningsstål                             1)  Case hardening steel
Denna handling och dess innehåll är BAE Systems Bofors AB egendom och      This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and
får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje man eller användas  must not be reproduced, disclosed to any third party or used in any
för annat än avsett ändamål.                           unauthorized manner without written consent.
tb_tvåspråkig 2006-05-09                                                                7 (10)
TEKNISK BESTÄMMELSE
TECHNICAL SPECIFICATION

Utfärdad av Compiled by            Tjst Dept.  Telefon Telephone   Datum Date     Utg nr Edition No.  Dokumentnummer Document No.
ela                      GUM1 33555             2006-10-13 02              00816984
                                         Dokumentstatus Document Status      Informationsklass Classification
                                         Utgivet                 Ö
Tabell 3 Table 3
Rostfria stål
Stainless steels
 Grundmaterial                                  Metod (ISO 4063) och tillsatsmaterial
 Base material                                  Method (ISO 4063) and filler metal
 Standard    Nummer Namn                    Grupp     13 (MIG) och/and     111 (MMA)
         Number Name                    Group     141 (TIG)
                                         Standard Namn       Standard Namn
                                               Name            Name
                                                                  1)
 SS-EN 10088        1.4310     X10CrNi18-8         8.1    EN 12072 19 9 L Si    EN 1600   E19 9 L R X
              1.4301     X5CrNi18-10         8.1         eller/or
              1.4306     X2CrNi19-11         8.2         19 9 L
              1.4436     X3CrNi17-13-3        8.1    EN 12072 19 12 3 LSi EN 1600     E19 12 3 L R 1 2
                                                            E19 12 3 L B 2 2
1)   X är beroende på tillsatsmaterial, för tillåtna              1)   X is dependent on filler material, for approved filler
    tillsatsmaterial är X blank, 5 3 eller 1 2.                    metals X is either blank, 5 3 or 1 2.

Tabell 4 Table 4
Aluminium med legeringar
Aluminium and its alloys
 Grundmaterial                                         Tillsatsmaterial
 Base material                                         Filler metal
 Standard     Nummer             Namn              Grupp     Standard             Namn
         Number             Name              Group                      Name
 SS-EN 485    AW7020             Al Zn4,5Mg1           23.2    SS-EN 18273            Al 5356A
 SS-EN 573-3   AW1050A             AW-Al99,5             21                      Al1100
         AW1200             AW-Al99,0             21                      Al1100
         AW6082             AW-AL Si1MgMn          23.1                     Al 5356A
         AW5754             AW-Al Mg3            22.3                     Al 5356A
 SS-EN 754    AW5052             AW-Al Mg2,5           22.3                     Al 5356A
      1)
 SS-EN 1706    AC-42000            AlSi7Mg             24.2                     Al 4043A
         AC-43100            AlSi10Mg             24.2                     Al 4043A
         AC-44100            AlSi12              24.1                     Al 4043A
1)   Gjutgods                                  1)   Castings

Tabell 5 Table 5
Titan med legeringar
Titanium and its alloys
 Grundmaterial                                         Tillsatsmaterial
 Base material                                         Filler metal
 Standard     Nummer             Namn              Grupp     Standard             Namn
          Number             Name              Group                      Name
 EN 3311      Ti-P63             Ti6Al4V              53     AWS A5.16             ERTi-5
 EN 3456      Ti-P64001           Ti6Al4V              53
 EN 3464      Ti-P64001           Ti6Al4V              53Denna handling och dess innehåll är BAE Systems Bofors AB egendom och       This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and
får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje man eller användas  must not be reproduced, disclosed to any third party or used in any
för annat än avsett ändamål.                           unauthorized manner without written consent.
tb_tvåspråkig 2006-05-09                                                                 8 (10)
TEKNISK BESTÄMMELSE
TECHNICAL SPECIFICATION

Utfärdad av Compiled by            Tjst Dept.  Telefon Telephone  Datum Date     Utg nr Edition No.  Dokumentnummer Document No.
ela                      GUM1 33555             2006-10-13 02              00816984
                                         Dokumentstatus Document Status      Informationsklass Classification
                                         Utgivet                 Ö
Tabell 6 Table 6
Godkända tillverkare och handelsnamn
Approved manufacturers and trade names
 Standard    Nummer      Metod/                ESAB             ELGA / Avesta Welding AB         Tidigare
        Number      Method                                                   beteckning
                                                                       Earlier
                                                                       designation
 SS-EN 440        G3Si1            MAG       OK Autrod 12.51       Elgamatic 100               W20-5
 SS-EN 1668        W4Si1            TIG       OK Tigrod 12.64
             W3Si1            TIG                     Elgatig 100
 SS-EN 499        1)             MMA       OK48.00/OK48.04/       Elga P48S/P51/P48M
                                   OK48.05/OK48.15/
                                   OK48.30/OK55/
                                   OK73.08
 SS-EN 12072       G19 9 L           MAG                 Avesta 308L/MVR                  W20-6
             G19 9 LSi                  OK Autrod 308LSi   Avesta 308L-Si/MVR-Si
             G19 9 LSi                  3) (OK Autrod 16.12) Elga Cromamig 308LSi
             W19 9 L           TIG                 Avesta 308L/MVR
             W19 9 LSi                  OK Tigrod 308LSi   Avesta 308L-Si/MVR-Si
             W19 9 LSi                  3) (OK Tigrod 16.12) Elga Cromatig 308LSi
 SS-EN 1600        E19 9 L R 1 2        MMA       OK 61.30       Elga Cromarod 308L
             E19 9 L R 5 3                OK 61.41
             E19 9 L R 11                           Elga Cromarod 308LP
             E19 9 L R          MMA                 Avesta 308L/MVR
             E19 9 L R                            Avesta 308L/MVR-PW
             E19 9 L R                            Avesta 308L AC/DC
 SS-EN 12072       G19 12 3 LSi        MAG       OK Autrod 316LSi   Elga Cromamig 316LSi               W20-7
                                   3) (OK Autrod 16.32)
             W19 12 3 LSi        TIG       OK Tigrod 316LSi   Elga Cromatig 316LSi
                                   3) (OK Tigrod 16.32)
 SS-EN 1600        E19 12 3 L R 12       MMA       OK 63.30       Elga Cromarod 316L
             E19 12 3 L B 22               OK 63.35
 SS-EN 12534       GMn3NiCrMo         MAG       OK Autrod 13.13                            W20-8
             GMn3Ni1CrMo         MAG                 Elgamatic 135
             WMn3NiCrMo         TIG       OK Tigrod 13.13
             WMn3Ni1CrMo         TIG                 Elgatig 135
 SS-EN 18273       Al 5356A          MIG       OK Autrod 5356    Elga Alumig Mg5                  W20-10
                                   3) (OK Autrod 18.15)                          (W20-28)
             Al 5356A          TIG       OK Tigrod 5356    Elga Alutig Mg5
                                   3) (OK Tigrod 18.15)
             Al1100           MIG       OK Autrod 1070    4) Elga Alumig 99,5                W20-26
                                   3) (OK Autrod 18.01)
             Al1100           TIG       OK Tigrod 1070    4) Elga Alutig 99,5
                                   3) (OK Tigrod 18.01)
             Al 4043A          MIG       OK Autrod 4043    Elga Alumig Si5                  W20-27
                                   3) (OK Autrod 18.04)
             Al 4043A          TIG       OK Tigrod 4043    Elga Alutig Si5
                                   3) (OK Tigrod 18.04)
 AWS A5.16        ERTi-5           TIG       2)          2)

Denna handling och dess innehåll är BAE Systems Bofors AB egendom och      This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and
får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje man eller användas  must not be reproduced, disclosed to any third party or used in any
för annat än avsett ändamål.                           unauthorized manner without written consent.
tb_tvåspråkig 2006-05-09                                                                9 (10)
TEKNISK BESTÄMMELSE
TECHNICAL SPECIFICATION

Utfärdad av Compiled by            Tjst Dept.  Telefon Telephone  Datum Date     Utg nr Edition No.  Dokumentnummer Document No.
ela                      GUM1 33555             2006-10-13 02              00816984
                                         Dokumentstatus Document Status      Informationsklass Classification
                                         Utgivet                 Ö1)   Beteckning beroende av vilket tillsatsmaterial som            1)  Designation depending on which filler metal is used.
    används.
2)   Tillsatsmaterial för titan ingår inte i sortimentet.           2)  Filler metals for titanium not included in the collec-
    Tillsatsmaterial väljs i enlighet med AWS A5.16.                tion. Filler metal chosen according to AWS A5.16.
3)   Tidigare handelsnamn inom parantes.                    3)  Previous trade names inside parenthesis.
4)   Tillverkning har upphört.                         4)  Manufacturing has been discontinue.
Denna handling och dess innehåll är BAE Systems Bofors AB egendom och      This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB and
får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje man eller användas  must not be reproduced, disclosed to any third party or used in any
för annat än avsett ändamål.                           unauthorized manner without written consent.
tb_tvåspråkig 2006-05-09                                                               10 (10)

								
To top