PFZDKTYBT J GJPDJKZOB{ CRJYJVBNM GHB JGKFNT ECKEU GHJUHFVVS MEDICARE by myi16408

VIEWS: 114 PAGES: 6

									     PFZDKTYBT J< EXFCNBB D GHJUHFVVF{> GJPDJKZ?OB{ C"RJYJVBNM
    GHB JGKFNT ECKEU GHJUHFVVS MEDICARE !MEDICARE SAVINGS PROGRAMS@

Ltgfhnfvtyn cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz b plhfdjj[hfytybz infnf Dfibyunjy !Department of Social
and Health Services> DSHS@ ghtlkfuftn ghjuhfvvs> gjvjuf/obt dfv jgkfxbdfnm xfcnm dfib[
hfc[jljd gj ghjuhfvvt Medicare. "nb ghjuhfvvs ghtlyfpyfxtys lkz kbw> bvt/ob[ ghfdj yf
exfcnbt bkb pfgbcfyys[ d Xfcnm F ghjuhfvvs Medicare !Medicare Part A@.


          QMB                         SLMB
 Ghjuhfvvf Qualified Medicare Beneficiary      Ghjuhfvvf Specified Low-Income Medicare
  !ghjuhfvvf lkz gjkexfntktq kmujn gj         Beneficiary !ghjuhfvvf lkz gjkexfntktq
   ghjuhfvvt Medicare> jndtxf/ob[           kmujn gj ghjuhfvvt Medicare c
     nht,jdfybzv ghjuhfvvs@            jghtltktyysv ybprbv ehjdytv lj[jljd@
  Lfyyfz ghjuhfvvf ghtlyfpyfxtyf lkz
  kbw> bvt/ob[ ghfdj yf exfcnbt d           Lfyyfz ghjuhfvvf ghtlyfpyfxtyf lkz
  Xfcnb F ghjuhfvvs Medicare b bvt/-          kbw> bvt/ob[ ghfdj yf exfcnbt d
  ob[ juhfybxtyyst frnbds b lj[jl yf          Xfcnb F ghjuhfvvs Medicare b bvt/-
  ehjdyt bkb yb;t 100% atlthfkmyjuj          ob[ juhfybxtyyst frnbds b lj[jl>
  ghj;bnjxyjuj vbybvevf !Federal            rjnjhsq ghtdsiftn 100%
  Poverty Level> FPL@. Ghjuhfvvf QMB          atlthfkmyjuj ghj;bnjxyjuj
  jgkfxbdftn> d ckexft ytj,[jlbvjcnb>         vbybvevf !FPL@> yj cjcnfdkztn vtytt
  cnjbvjcnm exfcnbz d Xfcnb F             120% FPL. Ghjuhfvvf SLMB
  ghjuhfvvs Medicare> cnhf[jdst            jgkfxbdftn njkmrj cnhf[jdst dpyjcs
  dpyjcs Xfcnb B ghjuhfvvs Medicare>          Xfcnb D ghjuhfvvs Medicare.
  f nfr;t gjrhsdftn ahfyibps
  ghjuhfvvs Medicare> c,jhs d cdzpb
  c cjdvtcnysv cnhf[jdfybtv b
  ljgkfns.

                  Qualified Individual (Q-1) - ESLMB
                 Ghjuhfvvf Expanded Specified Low-
                Income Medicare Beneficiary !ghjuhfvvf
                 lkz gjkexfntktq kmujn gj ghjuhfvvt
                 Medicare c jghtltktyysv edtkbxtyysv
                    ybprbv ehjdytv lj[jljd@
                Lfyyfz ghjuhfvvf ghtlyfpyfxtyf lkz
                kbw> bvt/ob[ ghfdj yf exfcnbt d
                Xfcnb F ghjuhfvvs Medicare b bvt/-
                ob[ juhfybxtyyst frnbds b lj[jl>
                rjnjhsq ghtdsiftn 120%
                atlthfkmyjuj ghj;bnjxyjuj
                vbybvevf !FPL@> yj cjcnfdkztn vtytt
                135% FPL. Jlyj b nj ;t kbwj yt
                vj;tn jlyjdhtvtyyj bvtnm ghfdj yf
                exfcnbt d ghjuhfvvt Medicaid b
                gjkexfnm kmujns gj ghjuhfvvt QI-1.
                Ghjuhfvvf QI-1 jgkfxbdftn njkmrj
                cnhf[jdst dpyjcs Xfcnb D ghjuhfvvs
                Medicare. Abyfycbhjdfybt 'njq
                ghjuhfvvs juhfybxtyj.

DSHS 13-691 RU (REV. 10/2005)
RFRBV NHT<JDFYBZV Z LJK:TY JNDTXFNM*
1. Ds ljk;ys bvtnm djpvj;yjcnm exfcndjdfnm d Xfcnb F b Xfcnb D ghjuhfvvs Medicare.
2. Cnjbvjcnm dfib[ frnbdjd> nfrb[ rfr ,fyrjdcrbq cxtn> frwbb b j,kbufwbb> yt
  vj;tn ghtdsifnm 4 000 ljkkfhjd yf jlyjuj xtkjdtrf b 6 000 ljkkfhjd yf
  ceghe;tcre/ gfhe. Frnbds b lj[jl dfituj cegheuf exbnsdftncz lf;t d njv
  ckexft> tckb dfi cegheu yt exfcndetn d ghjuhfvvt Medicare bkb yt gjlftn
  pfzdktybz j gjkextybb kmujn.

3. Dfi lj[jl yt ljk;ty ghtdsifnm jghtltktyys[ ehjdytq> ecnfyjdktyys[ lkz rf;ljq
  ghjuhfvvs. "nb ecnfyjdktyyst ehjdyb lj[jljd gthtcvfnhbdf/ncz t;tujlyj.
4. Xnj,s gjlfnm pfzdktybt bkb pflfnm ljgjkybntkmyst djghjcs> dfv cktletn
  cdzpfnmcz c Jnltkjv cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz !Community Services Office> CSO@
  ltgfhnfvtynf DSHS> j,cke;bdf/obv njn hfqjy> ult ds ghj;bdftnt. Yfqlbnt
  yjvth ntktajyf ,kb;fqituj r dfv jnltkf CSO yf cnhfybwf[ ntktajyyjuj
  cghfdjxybrf> jndtltyys[ lkz ujcelfhcndtyys[ jhufyjd infnf> d hfpltkt
  «Cjwbfkmyst eckeub b Eckeub plhfdjj[hfytybz» !Social and Health Services@ bkb
  d hfpltkt «Jnltk cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz» !Community Services Office@.
RFR GJLFNM PFZDKTYBT*
1. Pfgjkybnt ghbkfuftvjt pfzdktybt yf exfcnbt d ghjuhfvvf[ QMB> SLMB b
  QI-1 !bkb ESLMB@.
2. Ghbkj;bnt rjgbb dfitq rhfcyjq> ,tkjq b cbytq rfhnjxrb ghjuhfvvs Medicare
  !kbwtdjq b j,hfnyjq cnjhjys@ b dfituj eljcnjdthtybz kbxyjcnb. Nfr;t ghbkj;bnt
  rjgb/ dfitq cnhf[jdjq rfhnjxrb !kbwtdjq b j,hfnyjq cnjhjys@> tckb e dfc tcnm
  lheufz vtlbwbycrfz cnhf[jdrf. Gj;fkeqcnf> jnghfdkzqnt rjgbb> f yt jhbubyfks.
3. Jnghfdmnt gj gjxnt pfzdktybt b rjgbb gthtxbcktyys[ dsit ljrevtynjd d dfi
  vtcnysq Jnltk cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz !CSO@.
4. Ghjwtcc hfccvjnhtybz dfituj pfzdktybz vj;tn pfyznm lj 45 lytq c vjvtynf
  gjkextybz dfituj pfzdktybz Ltgfhnfvtynjv cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz b
  plhfdjj[hfytybz. Tckb ds yt gjkexbnt ybrfrjq byajhvfwbb bp Ltgfhnfvtynf
  cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz b plhfdjj[hfytybz d ntxtybt 20 lytq> gjpdjybnt d Jnltk
  cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz !CSO@ dfituj hfqjyf> xnj,s epyfnm j njv> rfr
  ghjldbuftncz hfccvjnhtybt dfituj pfzdktybz.
TCKB DFV YTJ<{JLBVF LTYT:YFZ> VTLBWBYCRFZ BKB GHJLJDJKMCNDTYYFZ GJVJOM>
NJ DS LJK:YS PFGJKYBNM LHEUJT PFZDKTYBT. GJ:FKEQCNF> GJPDJYBNT D CDJQ
JNLTK CJWBFKMYJUJ J<TCGTXTYBZ !COMMUNITY SERVICES OFFICE> CSO@> B DFV
GHBIK?N CJJNDTNCNDE?OE? AJHVE.
 DSHS 13-691 RU (REV. 10/2005)
                 PFZDKTYBT J< EXFCNBB D GHJUHFVVF{> GJPDJKZ?OB{ C"RJYJVBNM GHB
                         JGKFNT ECKEU GHJUHFVVS MEDICARE
                        APPLICATION FOR MEDICARE SAVINGS PROGRAMS
                Gj;fkeqcnf> ghjxnbnt yb;tcktle/ott> ght;lt xtv pfgjkyznm pfzdktybt.
Dfv ytj,[jlbvj ,eltn jndtnbnm yf dct djghjcs> ght;lt xtv vs jghtltkbv> cvj;tv kb vs
dfv gjvjxm. Tckb dfv gjnht,etncz gjvjom ghb pfgjkytybb rfrjq-kb,j xfcnb lfyyjq ajhvs>
gjpdjybnt d cdjq vtcnysq Jnltk cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz !Community Services Office@.

IFU 1                              Gj;fkeqcnf> pfgjkybnt gtxfnysvb ,erdfvb.
1. BVZ                     JNXTCNDJ                    AFVBKBZ2. FLHTC GHJ:BDFYBZ                 UJHJL            INFN      BYLTRC3. GJXNJDSQ FLHTC !TCKB JNKBXFTNCZ@         UJHJL            INFN      BYLTRC
4. YJVTHF NTKTAJYJD                5. TCNM KB E DFC CKJ:YJCNB C HFPUJDJHJV> XNTYBTV BKB
LJVFIYBQ                      GBCMVJV YF FYUKBQCRJV ZPSRT*
                                LF        YTN

LKZ CJJ<OTYBQ                   DFV YE:TY GTHTDJLXBR*

                                LF        YTN

                         TCKB DFV YE:TY GTHTDJLXBR> VS DFV TUJ GHTLJCNFDBV.
                         YF RFRJV ZPSRT DS UJDJHBNT*
                         J<OFZ BYAJHVFWBZ
TCKB DS CJCNJBNT D <HFRT> ERF:BNT NFR:T BVZ DFITUJ CEGHEUF. BCGJKMPEQNT JABWBFKMYST BVTYF.
                                          GJLFTN     YJVTH
             BVZ             CNTGTYM          PFZDKTYBT J  CJWBFKMYJUJ   GJK
       !BVZ> JNXTCNDJ> AFVBKBZ@       HJLCNDF C     LFNF   GJKEXTYBB   J<TCGTXTYBZ  V BKB :
                           DFVB      HJ:LTYBZ    KMUJN*     !SSN@
                                         LF YTN

                          Z CFV!F@

                           CEGHEU
                    BYAJHVFWBZ J VTLBWBYCRJV CNHF{JDFYBB
           GJCNFDMNT JNVTNRB D CJJNDTNCNDE?OB{ RDFLHFNF{                YJVTH MEDICARE

Bvt/ ghfdj bkb gjkexf/% Xfcnm F Medicare Z cfv!f@           Lf    Ytn

                             Cegheu    Lf    Ytn

Bvt/ ghfdj bkb gjkexf/% Xfcnm D Medicare         Z cfv!f@   Lf    Ytn

                             Cegheu    Lf    Ytn

DSHS 13-691 RU (REV. 10/2005)                                         PAGE 1
Z#vs bvttv lheue/ vtlbwbycre/ cnhf[jdre. Lf     Ytn
Tckb «lf»> nj rfre/ cnhf[jdre> b rnj gj ytq pfcnhf[jdfy*


Gkfnbkb kb ds cnhf[jdst dpyjcs gj ghjuhfvvt Medicare pf xfcnm F bkb xfcnm D
ghjuhfvvs Medicare d ntxtybt gjcktlyb[ 3 vtczwtd* Lf    Ytn
Tckb lf> gj;fkeqcnf> cjj,obnt yfv> pf rfrbt vtczws
                        LJ{JL
Yb;t erf;bnt lj[jl rf;ljuj xtkjdtrf> bvt/otuj lj[jls b drk/xtyyjuj d lfyyjt
pfzdktybt. Erf;bnt cevve lj[jlf lj dsxtnjd !nfrb[ rfr yfkjub bkb cnhf[jdst dpyjcs@.
Lj[jl drk/xftn d ct,z> yj yt juhfybxty cktle/obv%
• Pfhgkfnf      • Gjcj,bz       • Fkbvtynyst gkfnt;b      • Ljgjkybntkmyfz
• Lj[jls jn       ;tktpyjljhj;ybrfv
                      • Gjcj,bz gj           cjwbfkmyfz gjvjom !SSI@#
 bylbdblefkmyjq    !Railroad Benefits@  ,tphf,jnbwt bkb        Dsgkfns j,otcndtyyjq
 ghtlghbybvfntkmcrjq • Gjcj,bz gj      dsgkfns> cdzpfyyst       gjvjob !Public
 ltzntkmyjcnb     cjwbfkmyjve      c ytcxfcnysv          Assistance@
• Rjvbccbjyyst     j,tcgtxtyb/      ckexftv yf          • Gtycbb
                       hf,jxtv
• Gkfnf pf gbnfybt b • Gjcj,bz dtnthfyfv   vtcnt !Workers        • Lbdbltyls bkb ghjwtyns
 ghj;bdfybt#fhtylyfz  djqys !Veterans    Compensation@        • Lheujt
 gkfnf         Benefits@

             BVZ    HF<JNJLFNTKM BKB BCNJXYBR LJ{JLF  CEVVF LJ DSXTNJD  RFR XFCNJ
                                              GJKEXFTNT*
                        FRNBDS
Cevvf vjb[ frnbdjd cjcnfdkztn vtytt 4 000 ljkkfhjd yf jlyjuj xtkjdtrf bkb          Lf   Ytn
vtytt 6 000 ljkkfhjd yf ceghe;tcre/ gfhe. R frnbdfv jnyjczncz nfrbt chtlcndf>
rfr ,fyrjdcrbt cxtnf> ltgjpbnyst cthnbabrfns> c,thtufntkmyst j,kbufwbb>
bylbdblefkmyst gtycbjyyst cxtnf !IRA@> frwbb b j,kbufwbb> ljkb dj dpfbvys[
ajylf[> yfkbxyst chtlcndf> bveotcndj !rhjvt ljvf bkb fdnjvj,bkz@.

                Tckb «lf»> nj> gj;fkeqcnf> erf;bnt yb;t%

        BVZ DKFLTKMWF          NBG FRNBDJD#YJVTH CXTNF          NTREOFZ
                                             CNJBVJCNM
DSHS 13-691 RU (REV. 10/2005)
                                                 PAGE 2
 B. Ds bkb dfi cegheu dkflttnt fdnjvj,bktv bkb lheubv nhfycgjhnysv                 Lf    Ytn
 chtlcndjv !uhepjdbr> kjlrf> ljv yf rjktcf[> vjnjwbrk> ljv-fdnjghbwtg b#bkb
 nhtqkthjv@ bkb cj,bhftntcm ghbj,htcnb tuj*
                   Tckb «lf»> nj> gj;fkeqcnf> erf;bnt yb;t%

                                   BCGJKMPETNCZ LKZ         CEVVF LJKUF PF
                 YFBVT-   UJL    VFHRF#                WTYF    NHFYCGJHNYJT
    BVZ DKFLTKMWF                        NHFYCGJHNBHJDRB YF
                 YJDFYBT        VJLTKM   VTLBWBYCRBT GHBTVS*          CHTLCNDJ                                    Lf   Ytn

                                    Lf   Ytn

                                    Lf   Ytn
 C. Tcnm kb e dfc bkb dfituj cegheuf gjkbc cnhf[jdfybz ;bpyb ltyt;yjq cnjbvjcnm/
 ,jktt 1 500 ljkkfhjd* Nfr;t> gj;fkeqcnf> erf;bnt dct gj[jhjyyst cnhf[jdrb bkb
 erf;bnt> d rfrb[ cnhf[jds[ gkfyf[ yf ckexfq gj[jhjy ds exfcndetnt. Lf    Ytn

                   Tckb «lf»> nj> gj;fkeqcnf> erf;bnt yb;t%

  DKFLTKTW GJKBCF       YFPDFYBT CNHF{JDJQ RJVGFYBB#   YJVBYFKMYFZ   LTYT:YFZ      RNJ PFCNHF{JDFY*
                    YJVTH GJKBCF       CNJBVJCNM   CNJBVJCNM
                 DYBVFNTKMYJ GHJXNBNT> GHT:LT XTV GJLGBCSDFNM
                    Z GJYBVF? XNJ%
 • Z ljk;ty ytvtlktyyj cjj,ofnm d Ltgfhnfvtyn cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz b plhfdjj[hfytybz
  !DSHS@> gbcmvtyyj bkb gj ntktajye> j k/,s[ bpvtytybz[ vjtuj gjkj;tybz. Ytcdjtdhtvtyyjt
  cjj,otybt vj;tn ghbdtcnb r ytghfdbkmyjve yfxbcktyb/ gjcj,bq.
 • Vjt gjkj;tybt gjlkt;bn ghjdthrt ltgfhnfvtynjv DSHS bkb lheubvb ujcelfhcndtyysvb jhu
  infnf bkb atlthfkmysvb jhufyfvb.
 • Z ljk;ty ghtljcnfdbnm gj nht,jdfyb/ gjlndth;lf/obt ljrevtyns> xnj,s gjkexbnm ghfdj yf
  gjvjom. Ltgfhnfvtyn DSHS vj;tn gjvjxm vyt gjkexbnm gjlndth;lf/obt ljrevtyns bkb
  cdzpfnmcz lkz 'njuj c lheubvb kbwfvb bkb jhufyfvb.
 • J,hfofzcm pf kmujnfvb gj vtlbwbycrjve j,cke;bdfyb/ b gjkexfz b[> z gthtlf/ infne
   Dfibyunjy dct ghfdf yf k/,e/ vfnthbfkmye/ gjvjom> cdzpfyye/ c vtlbwbycrbv
   j,cke;bdfybtv> b yf k/,st gkfnt;b nhtnmb[ cnjhjy yf vtlbwbycrjt j,cke;bdfybt.
                      PFZDKTYBT B GJLGBCM!GJLGBCB@
 Z ghjxbnfk b gjyzk byajhvfwb/> bpkj;tyye/ d yfcnjzotv pfzdktybb. Z pfzdkz/ gjl cnhf[jv
 yfrfpfybz pf k;tcdbltntkmcndj> xnj byajhvfwbz> ghtljcnfdktyyfz vyj/ d lfyyjv pfzdktybb> gj
 vjtve e,t;ltyb/> zdkztncz bcnbyyjq> njxyjq b gjkyjq.

GJLGBCM PFZDBNTKZ                                       LFNFGJLGBCM CEGHEUF                                        LFNFGJLGBCM KBWF> GJVJUFDITUJ PFZDBNTK?           JHUFYBPFWBZ             LFNFDSHS 13-691 RU (REV. 10/2005)
                                                        PAGE 3
                          HFCRHSNBT BYAJHVFWBB
 Z hfphtif/ ltgfhnfvtyne DSHS hfcrhsnm byajhvfwb/> bvt/oe/ jnyjitybt r vjtve pfzdktyb/
 j, exfcnbb d ghjuhfvvf[ Medicare Savings Programs> kbwe> jrfpsdf/otve gjvjom d pfgjkytybb
 yfcnjzotuj pfzdktybz> bkb ghtlcnfdbntk/ jhufybpfwbb 'njuj kbwf.
GJLGBCM PFZDBNTKZ                                      LFNF
                          LJ<HJDJKMYFZ BYAJHVFWBZ
 Vs ghjcbv dfc lj,hjdjkmyj cjj,obnm yfv cdj/ hfce bkb 'nybxtcrjt ghjbc[j;ltybt. Lfyyfz
 byajhvfwbz yt ,eltn bcgjkmpjdfyf ghb ghbyznbb htitybz j dfitv ghfdt yf gjkextybt kmujn.

     <tksq         Kfnbyjfvthbrfytw     Xthysq  Fvthbrfycrbq bylttw#rjhtyyjq ;bntkm Fkzcrb
     Dmtnyfvtw#kfjctw#rfv,jl;btw                Gktvz%
     Lheufz fpbfncrfz yfwbjyfkmyjcnm bkb            Lheujt%
     yfwbjyfkmyjcnm nb[jjrtfycrb[ jcnhjdjd

IFU 2                  GHBKJ:BNT GJLNDTH:LF?OBT LJREVTYNS

Lkz njuj> xnj,s hfccvjnhtnm dfit pfzdktybt> yfv gjnht,etncz ytrjnjhfz byajhvfwbz. Jnghfdkzqnt yf
rjgbb ljrevtynjd> yt jnghfdkzqnt jhbubyfks.


• Eljcnjdthtybt kbxyjcnb              Djlbntkmcrbt ghfdf> gfcgjhn bkb eljcnjdthtybt c ajnjuhfabtq
• Ghjuhfvvf Medicare                Rfhnjxrf-eljcnjdthtybt exfcnybrf ghjuhfvvs Medicare !kbwtdf
                          j,hfnyfz cnjhjyf@
• Lheufz vtlbwbycrfz cnhf[jdrf           Cnhf[jdfz rfhnjxrf !kbwtdfz b j,hfnyfz cnjhjyf@

Tckb ds yt vj;tnt gjkexbnm gjlndth;lf/obt ljrevtyns> nj ltgfhnfvtyn DSHS vj;tn dfv gjvjxm.
Gj;fkeqcnf> ghbkj;bnt pfgbcre c erfpfybtv ghbxbys> gj rjnjhjq ds yt vj;tnt ghtljcnfdbnm
gjlndth;lf/obt ljrevtyns.


IFU 3
Gjlgbibnt b gjcnfdmnt lfne yf dfitv pfzdktybb b jnghfdmnt tuj dvtcnt c rjgbzvb dfib[
ljrevtynjd d cdjq vtcnysq Jnltk cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz !CSO@. Gjpdjybnt d cdjq vtcnysq
jnltk CSO> tckb dfv ytj,[jlbv rjydthn c jgkfxtyysvb gjxnjdsvb hfc[jlfvb.
  Dj dct[ ghjuhfvvf[ b vthjghbznbz[> ghjdjlbvs[ Ltgfhnfvtynjv cjwbfkmyjuj j,tcgtxtybz b
  plhfdjj[hfytybz !DSHS@> pfghtotyf lbcrhbvbyfwbz. Ybrnj yt vj;tn ,snm bcrk/xty bp lfyys[ ghjuhfvv
  b vthjghbznbq yf jcyjdfybb hfcjdjq ghbyflkt;yjcnb> wdtnf rj;b> e,t;ltybq> gjkbnbxtcrb[ dpukzljd>
  yfwbjyfkmyjuj ghjbc[j;ltybz> htkbubb> gjkf bkb bydfkblyjcnb.DSHS 13-691 RU (REV. 10/2005)

                                                     PAGE 4

								
To top