Docstoc

SDF

Document Sample
SDF Powered By Docstoc
					                  SDF-nytt
        Svensk Demografisk Förening
                      Nr 1 maj 2008


Ny ordförande                       Avgående styrelseledamöter
På årsmötet fick SDF en ny ordförande,          Tidigare ordförande Lena Lundkvist och
Kirk Scott som är docent vid Centrum för         Maria Stanfors har avgått. Föreningen har
ekonomisk demografi vid Lunds universi-          skickat blommogram som tack för gott ar-
tet. Vi önskar honom varmt välkommen i          bete i styrelsen.
styrelsen.
                             Stort tack till Lena och Maria för deras insatser i
                             styrelsen.
Kirk Scott tillsammans med barnen.

                             Årsmötet 2008
Nya medlemmar                       Den 31 mars höll SDF årsmöte i Stockholm
                             på Institutet för framtidsstudier. På mötet
Vi hälsar också våra två nya medlemmar väl-        beslutades bland annat om stadgeändring på
komna i föreningen: Alexander Carneck,
                             två punkter, dels en internationalisering av
Susanne Fahlén
                             punkt 1 i stadgarna, dels att revisors-
                             suppleanter inte längre behöver väljas enligt
                             punkt 5 i stadgarna. Av protokollet från
                             årsmötet framgår både den gamla och den
                             nya lydelsen av punkt 1 och punkt 5 i
                             stadgarna. De finner ni tillsammans med
                             årsberättelsen som bilagor sist i det här
                             numret av SDF-nytt.

_______________________________________________________________________________________
Svensk Demografisk Förening
Ordförande: Kirk Scott, Centrum för ekonomisk demografi, Lunds universitet, 220 07 Lund.
E-post: kirk.scott@ekh.lu.se
Sekreterare: Marie Berlin, Epidemiologiskt centrum, Socialstyrelsen, 106 30 Stockholm
E-post: marie.berlin@socialstyrelsen.se
Föreningens postgiro: 15 81 07-3
  På årsmötet hölls också två intressanta fö-    ”(För) nära dig? Avstånd och migration
redrag som refereras här nedan.           bland äldre föräldrar och vuxna barn i
                           Sverige” Anna Pettersson, Umeå univer-
”Hälsoutvecklingen i en åldrande befolk-       sitet
ning” Carin Lennartsson, ARC/KI           Anna forskar i kulturgeografi vid Umeå uni-
Carin arbetar som forskare vid Aging Rese-      versitet. Hon inledde med att ställa frågan om
arch Center – ARC, Karolinska Institu-        varför man ska studera avstånd mellan ge-
tet/Stockholms universitet. Hon redogjorde      nerationer. Och gav svaret att detta inom
för forskningsläget om äldres hälsa i dag. Det    befolkningsgeografin hänger samman med
är väl känt att medellivslängden i Sverige har    åldrande, minskade befolkningsunderlag,
ökat under lång tid. Däremot är det inte lika    ökad försörjningsbörda och reciprocitet. I
klart om vi fått fler friska levnadsår, eller fler  Sverige är det ovanligt med utvidgade fa-
sjuka levnadsår. Kring detta finns tre hypote-    miljer även om man ser att nya familje-
ser:                         strukturer växer fram. Intresset för mark-
                           nadslösningar och frivilligverksamhet har
  1) Sjukligheten har komprimerats, dvs.
                           också ökat på detta område.
    den ökade medellivslängden har in-
                            I flera EU-länder har vuxna barn ett lag-
    neburit fler friska år och färre sjuka
                           stadgat försörjningsansvar för sina gamla
    år.
                           föräldrar. Så var det även i Sverige fram till
  2) Sjukligheten har utökats, dvs. den      år 1956. Men många anhöriga i Sverige tar
    ökade medellivslängden har främst       ändå ett stort ansvar för sina äldre.
    inneburit att vi har fått fler sjuka lev-    År 2006 hade 9 procent av alla som var
    nadsår.                    65 år eller äldre någon form av hemtjänst, 6
  3) Sjukligheten har skjutits upp, dvs. den    procent hade särskilt boende.
    ökade medellivslängden har givit oss
                           ”reciprocite´t (ytterst av lat. reci´procus 'till-
    fler friska år och oförändrat antal      bakaströmmande (samma väg)', 'ömsesidig'),
    sjuka år.                   ömsesidighet, inom kultur- och socialantropo-
                           logi främst i samband med utbytestransaktioner
Hypotes 1 har hittills varit det dominerande     i icke-monetära ekonomier, den s.k. gåvoeko-
synsättet inom äldreforskningen. De studier     nomin. Termen kan även användas i vidare
som finns ger dock ingen samstämmig bild av     bemärkelse för att karakterisera mänskligt um-
de äldres hälsa och hur den förändrats över     gänge i allmänhet. Generaliserad reciprocitet
tid. Slutsatserna beror på vilka hälsomått som    kallas ibland det altruistiska givandet (t.ex. i en
används. I huvudsak är bilden positiv med      moders förhållande till sitt barn). Balanserad
                           reciprocitet innebär kalkylerad, mer eller mindre
undantag för utvecklingen under 1990-talet.     direkt ömsesidighet, medan negativ reciprocitet
  Carin menade att mycket pekar mot att de     innebär strävan att ta emot utan att uppfylla
äldre i framtiden kommer att behöva mer       förväntningar om återgäldande.”
sjukvård än man hittills räknat med. Behovet
av äldreomsorg kommer också att öka när de      Källa: www.ne.se

äldre blir fler, men det kommer kanske inte     Vi har större avstånd mellan generationer i
att bli så stort som man befarat. Det beror     Sverige än i många andra europeiska län-
bland annat på den tekniska utvecklingen i
                           der. Det kan vara ett problem vid vården
hemmen, på nya tekniska hjälpmedel (exem-
                           och omsorgen av äldre föräldrar. Men
pelvis rollatorerna) och på förändrade köns-
                           strukturerna förändras och anpassas. Korri-
roller (exempelvis lagar allt fler män sin egen
                           geringsflyttningar kallas det när föräldrar
mat). Carin tyckte att en artikel i Svenska
                           flyttar närmare barnen eller barnen flyttar
Dagbladet gav en bra beskrivning av utveck-
lingen (SvD 2005-10-24). Hennes slutsats var     närmare föräldrarna.
att de äldre mår sämre men klarar sig bättre       Frågor som Anna studerar är: 1) I vilken
själva.                       utsträckning bor barn och föräldrar långt
                           ifrån varandra? 2) Flyttar de närmare var-
andra? ASTRID-databasen utgör underlag        Demographic behaviour of immigrants
för hennes studier. Några resultat är att:      The impact of migration on the demo-
  Omkring 20 procent av alla personer 65      graphic structures of host and home
år eller äldre har inga barn, åtminstone inte    countries
i landet.
  Boende i glesbygd har oftare närmare       Economic assimilation of immigrants
mellan generationer. Föräldrar med många       Discrimination
barn har oftare något barn nära. Gifta för-
äldrar har mer sällan nära till barnen. Det-     Human capital investments
samma gäller högutbildade.              The costs/benefits of migration – the
  Barnbarn verkar öka benägenheten att       fiscal effect on host countries
flytta närmare sina äldre föräldrar. Söner      Irregular migration
bor oftare närmare föräldrarna vilket bland
annat beror på att pojkar flyttar mer sällan   Organization:
än flickor.
                         The course will involve reading in advance
                         for participants. Each day will cover a special
Summer Semester 2008               theme and be structured around a lecture in
                         the morning and practical applications in the
Immigrant Integration              afternoon. Students will actively participate in
                         discussing various topics within each theme,
Time: 18-29 August 2008
                         and the course will be completed through
Location: Centre for Economic Demogra-
                         presentation of a group project prepared
phy, Lund University, Sweden
                         during the two-week course.
Prof. Kirk Scott
                         Course prerequisites:
Instructors:
                         While dealing with economic issues related to
  Barry Chiswick, University of Illinois,   migration, this course is intended for non-
  Chicago                   economists as well. Applicants are expected
  Dan-Olof Rooth, Lund University       to be enrolled in PhD programmes within
                         the social sciences. Course participants are
  Kirk Scott, Lund University         expected to read the required material in ad-
                         vance and to actively take part in the discus-
Course description:
                         sion in class.
This course will examine the demographic
and economic impact of immigration from
1945 through 2008 and beyond. How has      Examination:
immigration impacted the public coffers of    For those wishing to take the course for
receiving countries? What is the impact of    credit, the course will be examined through a
immigration on the demographic structures    20 page written paper. The paper may be
of receiving nations? To what extent can     submitted for grading after returning home
immigration be used to alleviate the pressures  from the course.
of a growing population of retired people?
How do immigrants fare in the destination    Recruitment of students:
countries’ labor markets?              Applicants should be enrolled in a PhD
  Through a study of processes in North       program within the social sciences.
America and Europe, we will examine the
historical process of immigrant integration     A maximum of 25 students will be admit-
into host countries and then extrapolate this    ted.
process into predictions for the future.       The selection will be made by the MPIDR
Themes for the course will include:         in cooperation with the Research School
  in Economic Demography at Lund Uni-        ment on Labor Discrimination", American
  versity based on the applicants’ scientific    Economic Review, pp.991-1014.
  qualifications.                  Borjas, G. (1994), "Economics of
                           Immigration", Journal of Economic Literature,
How to apply:
                           vol. 32, Dec., p. 1667-1717.
  Applications should be sent by email to
                           Borjas, G. (1995) "The Economic Benefits
  the MPIDR. Please begin your email mes-
                           from Immigration," Journal of Economic
  sage with a statement saying that you ap-
                           Perspectives, 9(2): 3-22.
  ply for course IMPRSD 153 on Immigrant
  Integration. You also need to include the     Carlsson, M. and Rooth, D. (2007),
  following three documents, either in the     "Evidence of Ethnic Discrimination in the
  text of the email or as attached docu-      Swedish Labor Market Using
  ments. (1) A two-page curriculum vitae,      Experimental Data", Labour Economics. 14.
  including a list of your scholarly publica-    p. 716-729.
  tions. (2) A one-page letter from your su-    Chiswick, B. (1978) "The Effect of Ameri-
  pervisor at your home institution sup-      canization on the Earnings of Foreign-
  porting your application. (3) A one-page     born Men," Journal of Political Economy,
  statement of your research and how it re-     86(5): 897-921.
  lates to course IMPRSD 153.
                           Chiswick, Barry and Miller, Paul (1994),
  Send your email to Heiner Maier          "The Determinants of Post-immigration
  (office@imprs-demogr.mpg.de).           Investments in Education," Economics of
  Application deadline is 30 April 2008.      Education Review, 13(2):163-177.
  Applicants will be informed whether they     Ekberg, J. (1999), "Immigration and the
  will be admitted by 15 May 2008.         public sector. Income effects for the na-
                           tive population in Sweden", Journal of
  Review of applications will continue until
                           Population Economics, vol 12, p. 411- 430.
  all 25 student positions have been filled.
                           Goldin, C. and Rouse, C. (2000), "Orches-
Tuition and accommodation:              trating Impartiality": The Impact of ‘Blind’
There is no tuition fee for this course. The     Audition on Female Musicians", American
Research School in Economic Demography        Economic Review,
will provide accommodation at the Lund        Heckman, J. (1998) "Detecting discrimina-
University Guesthouse Sparta. Each student      tion", Journal of Economic Perspectives, 12, p.
is expected to finance his/her own transpor-     101-116.
tation to Lund and meals while here.
                           Massey, D., Arango, J., Hugo, G.,
                           Kouaouci, A., Pellegrino, A., Taylor, J.E.
Course material/References (selection -        (1993) "Theories of International Migra-
complete list to come):                tion: A Review and Appraisal," Population
  Altonji and Blank (1999) "Race and Gen-      and Development Review, 19(3): 699-751.
  der in the Labor Market", in Handbook of     Rooth, D. and Ekberg, J. (2006),
  Labor Economics.                 "Occupational mobility for immigrants in
  Åslund, O. and Rooth, D. (2006), "Do       Sweden", International migration. 44 (2), p.
  When and Where Matter? Initial Labor       57-77.
  Market Conditions and Immigrant Earn-       Rooth, D. and Saarela, J. (2007), "Selec-
  ings", Economic Journal. 117, p. 422-448.     tion in Migration and Return-Migration:
  Bertrand, M and Mullainathan, S. (2004)      Evidence from Micro Data", Economic
  "Are Emily and Greg More Employable        Letters. 94, p. 90-95.
  than Lakisha and Jamal? A Field Experi-
KSP: s prognosgrupp till-               kommun, Christina Ripa, Nässjö och Helen
                           Marklund, KSP: s prognosgrupp, SCB. Hur
sammans med Sveriges                 gör man en kommunal prognos och hur
                           bryts denna ner till delområden? Vilka
Kommuner och Landsting                svårigheter kan uppstå? Vad är TYKO?
inbjuder till Temadag:               15:40-16:20 Hur osäkra är prognoser?
                           Jeanette Bandel, KSP: s prognosgrupp,
Befolkningsprognoser                 Stockholms stads utrednings- och statistikkontor
Tid:     19 maj 2008, kl. 10:00 –16:30      (USK) och Karin Fägerlind, USK. Hur stor
                           osäkerhet kan man vänta sig? Vad är svårt
Plats:   Stockholm, Hornsgatan 20,         att prognostisera och vad kan vi veta med
      T-bana Slussen (se karta på        ganska stor säkerhet?
      sida två)
Moderator: Christian Skarman, KSP: s        16:20-16:30 Avrundning Christian Skarman,
      prognosgrupp SCB              KSP: s prognosgrupp, SCB

                          Anmälan:
Program:                      http://www.klfkurs.se/klf/attendee/new
09:30-10:00 Kaffe och fralla            _registration.asp?ProjectId=819&regline
                          No=1&ReglinePageNo=1
10:00-10:10 Inledning Christian Skarman,
  KSP: s prognosgrupp, SCB
                          Avgift:
10:10-10:40 Varför gör man befolknings-      Seminarieavgiften är 300 kr exkl. moms. I
  prognoser? Elisabet Bremberg, Stockholms    den ingår kaffe och lunch.
  stad och Helen Slättman, Stockholms stad. Vad
  har man för användning av befolknings-     Avanmälan:
  prognoser i planeringsarbetet?         Anmälan är bindande men kan överlåtas på
10:40-11:00 Kaffe                 annan person

11:00-12:00 Prognosmodellernas grunder       Information:
  Sven Gunnar Lönn, KSP: s prognosgrupp,     Christian.Skarman@scb.se
  Aditro. En översikt av grunderna för fler-
  talet prognosmodeller.
12:00-13:00 Lunch
13:00-13:30 Nationella befolknings-
  prognoser Jan Eriksson, SCB. Vad är det
  för överväganden som ligger bakom den
  nationella prognosen. Hur tas antaganden
  fram för fruktsamhet, dödlighet och
  migration?
13:30-14:00 Regionala prognoser Christer
  Carmegren, Västmanlands länsstyrelse SCB.
  Vad är det för överväganden som ligger
  bakom en regional prognos? Vad skiljer
  dessa antaganden från de man gör vid t ex
  en kommunprognos?
14:00-14:30 Kaffe
14:30-15:40 Prognoser för kommuner och
  delområden Eva Berggren, Botkyrka
Program för Nordiskt                Mäenpää, Elina: Cohabiting partners’ socioeco-
                          nomic characteristics and transition to marriage
demografiskt symposium i              in Finland


Helsingfors 5-7 juni 2008              1b. Family Dissolution
                          Time: Thursday 5th June 17.30-19.00
                          Coordinator: Marika Jalovaara
The 16th Nordic Demographic Symposium
(www.valt.helsinki.fi) will be held from      Digoix, Marie; Festy, Patric; Le Bouteillec,
Thursday, 5 June to Saturday, 7 June 2008,     Nathalie: Family and the state: Reforming di-
                          vorce in the 1920s Denmark, Iceland, Norway
at Conference Hotel Rantapuisto in eastern     and Sweden - Cases of forerunners?
Helsinki, Finland.
                          Kitterød, Ragni Hege: Economic well-being
  The main theme of the symposium will
                          among parents living apart
be families and demographic processes in
Northern Europe. The invited speakers        2a. Past, Present and Future Fertility
Gunnar Andersson, Emily Grundy and         Differentials
Wolfgang Lutz will present their perspec-      Time: Thursday 5th June 15.30-17.00
tives and lead off the discussion on family     Coordinator: Vegard Skirbekk
issues in plenary sessions. However,        Lausten, Mette: Early and late pregnancies:
parallel oral sessions covering a wide range    economic, family background, and social condi-
                          tions - a longitudinal study of first time mother-
of topics will be organized and contribu-
                          hood and induced abortion among... (title to be
tions from the various areas of demographic     completed)
research are welcome.
                          Hansen, Marie-Louise H.; Mølgaard-Nielsen,
  The symposium is organized by The Fin-      Ditte: Rates of induced abortion in Denmark
nish Demographic Society on behalf of the      according to age, previous births and previous
Nordic Demographic Society.             abortions
                          Neyer, Gerda: Fertility development in the
Plenary sessions                  Nordic Countries
Plenary session 1 on Thursday 5th June
“Future Families and Fertility in Different Parts  2b. Past, Present and Future Fertility
of Europe” Wolfgang Lutz.              Differentials
Leader, World Population Program, IIASA and     Time: Thursday 5th June 17.30-19.00
Director, Vienna Institute of Demography      Coordinator: Vegard Skirbekk

Plenary session 2 on Friday 6th June        Eriksson, Jan; Persson, Lotta: Childbearing
“Fertility and Family History, Intergenerational  patterns for women born in Sweden and women
Support and Well-being in Later Life” Emily     born abroad
Grundy, Professor of Demographic Gerontol-     Holland, Jennifer: Stepfamily fertility in Sweden:
ogy, Centre for Population Studies, London     an update and extension
School of Hygiene & Tropical Medicine
Plenary session 3 on Saturday 7th June       3a. Transnational Families
“Family Forerunners? Family Dynamics in the     Time: Thursday 5th June 15.30-17.00
Nordic Countries versus Europe” Gunnar       Coordinator: Minna Säävälä
Andersson, Associate Professor, Demography     Hyvönen, Heli Marjatta: Cross-Border contacts
Unit, Department of Sociology, Stockholm Uni-    of Finnish mothers living in Estonia
versity
                          Säävälä, Minna: Nordic immigration policies
                          and the reality of arranged marriages among
Parallel Sessions                  immigrants
1a. Family Formation                Pettersen, Silje Vatne: Unaccompanied minor
Time: Thursday 5th June 15.30-17.00         asylum-seekers and reunification with parents
Coordinator: Marika Jalovaara            while in Norway
Dommermuth, Lars: Partnerships of young
adults in Norway                  3b. Transnational Families
                          Time: Thursday 5th June 17.30-19.00
                          Coordinator: Minna Säävälä
Matyska, Anna Paulina: Caregiving practices     6. Methodological Issues and Population
and a transnational family life: family work     Projections
across Poland and Finland              Time: Friday 6th June 9.00-11.00
                           Coordinator: Wolfgang Lutz
Christoffersen, Mogens Nygaard: A study of
adopted children their environment and devel-    Partanen, Päivi: Statistical estimation of illicit
opment: a systematic review             use of heavy drugs
Haikkola, Lotta: Children’s perspectives of     Kontula, Osmo: Sex research tradition in
transnational families                Finland 1971-2007: Analysis of representative-
                           ness
4a. Mortality Inequalities
                           Lehmijoki, Ulla: Air pollution mortality in Europe
Time: Thursday 5th June 15.30-17.00
Coordinators: Netta Mäki & Karri Silventoinen
                           7a. Migration, Regional Development and
Kriegbaum, Margit: Accumulation of broken      Life Cycles
partnerships and job losses as risk factors for   Time: Friday 6th June 9.00-11.00
premature death                   Coordinator: Elli Heikkilä
Silventoinen, Karri: Association of body size    Saari, Matti: Regional structure and middle-
and muscle strength with incidence of coronary    aged persons’ migration flows in rural areas
heart disease and cerebro-vascular diseases: a    without migration loss in Finland 1986-2005
population-based cohort study of one million
                           Terämä, Emma: Urban and peri-urban popula-
Swedish men
                           tion dynamics with migration aspect
Finnäs, Fjalar: Mortality differences between
                           Skarman, Christian: Internal migration among
Swedish-speakers and Finnish-speakers in
                           immigrants
Finland
Sipilä, Petteri: Spatial and contextual explana-   7b. Migration, Regional Development and
tions of the language-group mortality differential  Life Cycles
in Finland                      Time: Friday 6th June 13.30-15.00
                           Coordinator: Elli Heikkilä
4b. Mortality Inequalities
                           Salmenhaara, Perttu: The long-term labour
Time: Thursday 5th June 17.30-19.00
                           mismatch. Declining populations and post-in-
Coordinators: Netta Mäki & Karri Silventoinen
                           dustrialism in advanced economies
Harkonmäki, Karoliina: Childhood adversities
                           Heikkilä, Elli: Regional population development
and mortality
                           in Finland – a special analysis by age structure
Saarela, Jan: Forced migration and mortality in
                           Kytö, Hannu: Attraction of rural areas and con-
the very long term: Did perestroika impact on
                           sumers' individual lifestyles
death rates also in Finland?
Lehmijoki, Ulla: Longevity clubs           8a. Reproductive Health: a Global
                           Perspective
Scanlan, James: Measures of health inequali-
                           Time: Friday 6th June 9.00-11.00
ties that are unaffected by the prevalence of an
                           Coordinators: Riikka Shemeikka & Veijo
outcome
                           Notkola
5. Men and the Family                Shemeikka, Riikka: HIV, mortality, and support
Time: Friday 6th June 9.00-11.00           for affected families in North-Central Namibia
Coordinator: Eva Bernhardt
                           Bradshaw, Elinor: The impact of HIV/AIDS on
Lammi-Taskula, Johanna: Parental leave for      democracy and political participation in South
fathers?                       Africa
Duvander, Ann-Zofie: Consequences of fathers'    Kervinen, Mari: Aids in Engela - History of
use of parental leave                knowledge, change and comprehension of
                           AIDS in Namibian village community, a
Huttunen, Jouko: Long-term implications of
                           research plan
father’s use of parental leave
Raijas, Anu: Men and domestic work in Finnish
families
8b. Reproductive Health: a Global          Lundström, Karin Linnea: Leaving home in
Perspective                     Sweden
Time: Friday 6th June 13.30-15.00
                          Brunborg, Helge; Lappegård, Trude: A long way
Coordinators: Riikka Shemeikka & Veijo
                          home? - Geographical distance and contact
Notkola
                          between adult children and their parents in
Woldemicael, Gebremariam: Do women with       Norway
higher autonomy seek more maternal and child
                          Ström, Sara: Childbearing and housing in
healthcare? Evidence from Ethiopia and Eritrea
                          Sweden 1973-2003
Iipinge, Scholastika; Indingo, Nelago: Govern-
ment policies on reproductive health in Namibia   11b. Life Course and Demographic Changes
                          Time: Saturday 7th June 9.00-10.30
Klemetti, Reija: One child policy and use of
                          Coordinator: Tiina Pensola
maternal care in rural China
                          Haavio-Mannila, Elina: Geographical distance
9. Family and Work                 to parents and the likelihood of having children
Time: Friday 6th June 13.30-15.00
                          Pensola, Tiina: After a long career: more work
Coordinator: Ann-Zofie Duvander
                          or to early retirement?
Warinowski, Anu: Finnish expatriate families at
                          Moustgaard, Heta: Unmarried cohabitation
intersection of work, family, and migration
                          among the Finnish elderly: determinants and
Lundström, Karin Elisabet: Employment status    consequences
and reproductive behaviour for foreign and
Swedish born men and women.             12a. International Migration
                          Time: Friday 6th June 15.30-17.00
Salmi, Minna: Family-friendliness as an idea
                          Coordinator: Kåre Vassenden
and practice in work organizations
                          Marklund, Helén: Finns still in the majority
Hämäläinen, Ulla; Takala, Pentti: Towards more
equal sharing of parenthood? The family leave    Saari, Matti: Temporary and permanent inter-
choices of Finnish fathers             national migration and return migration in
                          Finland 2005-2007
10a. Fertility, Gender and Policies
                          Egharevba, Stephen: Race relations in Finland:
Time: Friday 6th June 13.30-15.00
                          a perspective on immigrant’s interaction with
Coordinators: Lotta Persson & Anna Rotkirch
                          the police in Turku
Miettinen, Anneli: Voluntary and involuntary
childlessness - what do we know?          12b. International Migration
                          Time: Saturday 7th June 9.00-10.30
Rotkirch, Anna: Emotions and fertility behav-
                          Coordinator: Kåre Vassenden
iour: the case of Finnish “baby fever”
                          Klintefelt, Annika: The regulation on community
Mykkänen, Johanna: Becoming a father in
                          statistics on migration and international protec-
Finland – types of narrative and agency
                          tion and its possible outcomes
10b. Fertility, Gender and Policies         Scott, Kirk: Fertility of the second generation.
Time: Friday 6th June 15.30-17.00          Do children of immigrants adjust fertility to host
Coordinators: Lotta Persson & Anna Rotkirch     country norms?
Rønsen, Marit: Education, fertility and gender   Lundkvist, Lena: Immigration based on family
equality: an examination of associations based   ties´
on recent trends in Norway
                          13. Ageing and Healthy Life Expectancy
Neyer, Gerda: Moving towards gender equality
                          Time: Friday 6th June 15.30-17.00
(The focus of the study will be on the interrela-
                          Coordinator: Pekka Martikainen
tionship between gender, employment and fer-
tility.)                      Brønnum-Hansen, Henrik: Increase in social
                          inequality in health expectancy in Denmark
Olah, Livia: Family formation in contemporary
Europe: the gender story              Hytti, Helka: Expected years of life in different
                          labour market and educational states in the
11a. Life Course and Demographic Changes      European Union, Norway and Iceland
Time: Friday 6th June 15.30-17.00
                          Nihtilä, Elina: Institutionalization after the death
Coordinator: Tiina Pensola
                          of a spouse
Sainio, Päivi: Trends and educational differ-
ences in elderly functioning in Finland

14. Fertility and Family Formation in Russia
and the Baltic States
Time: Saturday 7th June 9.00-10.30
Coordinator: Mika Gissler
Kesseli, Katja: First birth and partnership for-
mation in Russia
Hoem, Jan Michael: Traces of the second
demographic transition in selected countries
Katus, Kalev: Fertility development in the Baltic
countries since 1990: a transformation in the
context of long-term trendsÅr 2010 - Nordiskt
demografiskt symposium i
Sverige
Nästa gång är det Sveriges tur att anordna
Nordiskt demografiskt symposium. Efter-
som symposiet äger rum vartannat år inne-
bär det att vi har två år på oss, fram till år
2010, att planera för detta. Lunds universi-
tet planeras att stå värd för symposiet.
                                     Bilaga 1


Verksamhetsberättelse för Svensk demografisk förening år 2007
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Lena Lundkvist, ordförande
Bo Malmberg, vice ordförande
Helen Marklund, kassör
Marie Berlin, sekreterare
Livia Sz Olah, vice sekreterare
Per Axelsson, ledamot
Thomas Niedomysl, ledamot
Christian Skarman, ledamot
Maria Stanfors, ledamot

Föreningen har 97 medlemmar som betalat medlemsavgiften för år 2007.
Föreningen har också 7 stödmedlemmar, det är SCB Stockholm, SCB Örebro,
Lunds universitet, Stockholms stad, Stockholms universitet, Umeå universitet
och Institutet för framtidsstudier.

SDF-nytt har utkommit med 3 nummer.

Föreningen har haft 8 styrelsemöten under året, samtliga utom ett har varit
telefonmöten.

Den största diskussionen under styrelsemötena under året har varit Demografida-
gen, eller snarare att det inte längre finns någon demografidag i SCB:s regi.
Styrelsen har försökt hitta ett alternativ. Det som diskuterats är att göra en heldag
med föreläsningar i samband med årsmötet. Hur detta skall organiseras är ännu
inte helt klart. Ett alternativ som diskuterats är ett samarbete mellan SDF,
Institutet för Framtidsstudier och demograficentrumen vid Lunds, Stockholms
och Umeås universitet. Ett förslag är att platsen alternerar mellan dessa orter. Det
finns fortfarande en del olösta problem angående deltagaravgifter, administration
och finansiering.

Föreningen har under året haft två aktiviteter:
Den första i samband med förra årsmötet då Lotta Hedberg höll en presentation
om ”Det finlandssvenska migrationshjulet- varför flyttar finlandssvenskar till
Sverige” och Martin Korpi höll ett föredrag med titeln: ”Does size of local labor
markets affect wage inequality”.
Under hösten ordnades ett seminarium om flyttningar. Då presenterade Åke
Nilsson sitt arbete om Stockholmsmigranter kring millennieskiftet och Olle
Westerlund presenterade Flyttning och pendling i Sverige, bilaga 3 till Långtids-
utredningen 2008.
Vid båda föreläsningar deltog ett tjugotal medlemmar.
                                                Bilaga 2

Årsmöte med Svensk Demografisk Förening
Datum: 31 mars 2008
Lokal: Institutet för Framtidsstudier, Drottninggatan 33, Stockholm


Ärende              Beslut eller annan åtgärd
1. Val av mötesordförande    Årsmötet valde Lena Lundkvist till mötesordförande och
  och sekreterare        Marie Berlin valdes till sekreterare.

2. Val av justeringsperson    Årsmötet valde Gunnar Andersson.
  och rösträknare

3. Styrelsens verksamhets-    Dessa redovisades av ordföranden samt lästes och godkändes
  berättelse samt ekonomisk   av medlemmarna
  redogörelse

4. Revisionsberättelsen     Revisionsberättelsen lästes och godkändes av medlemmarna.

5. Frågan om ansvarsfrihet    På förslag från revisor Siv Schéele beviljade årsmötet styrelsen
                 ansvarsfrihet för år 2007.

6. Stadgeändring –        Följande förslag behandlades:
  Internationalisering     1. Föreningen har till syfte att främja insikten om befolkningsfrågornas
                 stora betydelse i både historiskt perspektiv och i nutidsperspektiv samt
                 om de demografiska metodernas användbarhet på samhällslivets skilda
                 områden. Dessutom skall föreningen fungera som ett forum för
                 demografiska forskare och andra som arbetar med demografiska
                 frågor i Sverige.

                 Den gamla paragrafen löd:
                 1. Föreningen har till syfte att genom verksamhet i Sverige främja
                 insikten om befolkningsfrågornas stora betydelse i både historiskt
                 perspektiv och i nutidsperspektiv samt om de demografiska
                 metodernas användbarhet på samhällslivets skilda områden. Dessutom
                 skall föreningen arbeta för kontakt mellan demografiska forskare samt
                 mellan dessa och andra som arbetar med demografiska frågor i
                 Sverige.

                 Årsmötet beslutade att den föreslagna ändringen skulle godtas och nu
                 träda i kraft eftersom den behandlats på två efter varandra följande
                 årsmöten. Ändringen förs in i stadgarna.

7. Stadgeändring - Revisorer   Följande förslag behandlades:
                 9. Val av två revisorer.

                 Den gamla paragrafen löd:
                 9. Val av två revisorer samt revisorssuppleanter för dessa.
                Årsmötet beslutade att den föreslagna ändringen skulle godtas och nu
                träda i kraft eftersom den behandlats på två efter varandra följande
                årsmöten. Ändringen förs in i stadgarna.

8. Val av ordförande      Ingen representant var närvarande från valberedningen och det
                saknades namnförslag till ordförandeposten. Mötesordföranden lade
                därför fram två förslag på hur detta skulle lösas: A) Styrelsen kallar
                till ett nytt årsmöte med en enda punkt på dagordningen – val av
                ordförande. B) Mötet väljer ledamöter till styrelsen och på
                kommande styrelsemöte utser de valda ledamöterna ordförande
                sinsemellan. Efter acklamation bland medlemmarna valdes förslag
                B.

9. Val av styrelseledamöter   Lena Lundkvist och Maria Stanfors har avböjt omval. Kirk Scott
                valdes in som ny ledamot. Övriga ledamöter omvaldes.

10.Val av revisorer       Till revisorer valdes Siv Schéele och Göran Broström.

11.Val av representanter till  Frågan hänsköts till styrelsen.
  NDF

12.Firmatecknare        Ordförande och kassör får teckna föreningen var för sig.

13.Medlemsavgifter för 2007   Årsmötet godtog förslaget att avgifterna skulle vara oförändrade från
                förra året. 2000 kronor för stödmedlemmar och 100 kronor för privata
                medlemmar.

14.Val av valberedning     Lena Lundkvist, Ann-Zofie Duvander och Maria Stanfors valdes till
                valberedning. Lena Lundkvist är sammankallande.

15.Ev. inkomna motioner     Inga motioner har kommit in.

16.Övriga frågor        Helen Marklund väckte frågan om var nästa Nordiskt Demografiskt
                Symposium skall hållas. Det är Sveriges tur att arrangera symposiet
                nästa gång. Frågan diskuterades kort och hänsköts sedan till styrelsen.

17.Mötet avslutas        Ordförande avslutar mötet.Stockholm 1 april

Vid protokollet         JusterasMarie Berlin          Gunnar Andersson

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:86
posted:5/27/2010
language:Swedish
pages:12