Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Point of view of the forest sector regarding the by fuf15836

VIEWS: 10 PAGES: 15

									Point of view of the forest sector
regarding the renewable energy
       sources

             Kristaps Klauss
    Latvian Forest Industry federation
      Cooperation in Forest cluster
     Latvian Association of Independent     Association "Latvijas       Latvian Union of Timber
      Timber Harvesting Companies          Mēbeles"           Harversting Companies

             Latvian Timber Producers’ &        Latvian Association of Wood
               Traders’ Association        Processing Companies and Exporters


                Latvian biomass association    Association "Latvijas Koks"

Architects;
                       Latvian Forest Industry Federation
Builders;                                               Latvia University of
                        Forest Sector Information Centre              Agriculture
Project
                       Forest and Wood Product Research
developers;                    and Development Institute;
          Association "ZaĜās
                                                    Institute of Wood
Financial        mājas"        Management of Measurement and               Chemistry;
sector;                    Inventory of Latvian Timber Products

Environment                  Technological platform of Latvian           Forestry Research
                            forest sector                 Institute "Silava"
al
organisations                     Competence Centre

                  Forest Owners'      Latvian Confederation of Forest
                   Association         Owners and Managers                  Latvian private forest     A/s "Latvijas Valsts meži" -
                  owners and unions       manager of state-owned forests
                                                               2
Participation in international organisations

 • C.E.I. – Bois – European Confederation of
  Woodworking Industries
 • U.E.A – European Furniture Manufacturers Federation
 • FEIC – European Federation of the Playwood Industry
 • EPF – European Panel Federation
 • EOS – European Organisation of the Sawmill Industry
 • CEF- Confederation of European Forest Owners
 • ELO – European Landowners' Organisation
 • EUSTAFOR – European State Forest Association
 • Forest Advisory Committee of the European Comission

             3
  Strategy for Use of Renewable energy
     sources (RES) 2006-2013
•  Adopted in government in October 2006. Describes the current situation
  and potential of RES and establishes RES policy for Latvia
•  Objectives:
         -Increase of share of RES in energy supply
         -Increase of the security of energy supply
         -Long term RES contribution to reduction of GHG emissions

•  Priorities:  - increase of competitiveness of RES
         - use of biomass
         - the pilot projects introducing new technologies
         - research
•  RES - targets :
         - RES-e  49,3% of consumption in 2010
         - RES in total energy supply at least 35%
         - biofuel 5,75% of consumption in 2010
RES target for 2020
                 Wood flow in Latvia
                             10,11 2007.gads Koksnes bilance, milj.m3
     Oficiāli izcirsts pēc VMD oficiālajiem datiem - 10.11 milj.m3. 2007.gads Koksnes bilance
                        11,96 (kopā ar mizu, garuma virsmēru, raukuma virsmēru un neuzskaitīto koksni)
     Pārrēėinot pēc patērētās koksnes - milj. m3 (kopā ar mizu,garuma virsmēru.raukuma virsmēru un neuzskaitīto izciršanu)


      6,79          11,96             0,75           3,02                0,13            1,26    Eksports
                                                                                   Eksports
                                                                                   (bilance)
                (bilance)
            Imports z/b mil.m3
                                                    2,7                                 0,44
                  0,79                              (bilance)
                                             Eksports mil.milj.m3
     zāăēšana
ZāăbaĜėu zāăēš.
                      Finierkl.lobīšana
                      Finierkluču lobīšana       Papīrmalka, tievkoksne
                                      Papīrmalka,tievā kokse       GuĜbūves,stabi,Apdare
                                                        GuĜbūves,stabi          Malka
     7,58

                   Iežuvums                            0,32                               0,82
 4,02   Z/m žāvēti       0,11
          3,46                           OSB ražotne
                     SaplākšĦi,finieri
                     Saplāksnis,fin                                       GuĜbūves,stabi
                                       0,15
                          0,24
 Eksports (bilance)
 Z/m eksports( CSB)                                        Virpošana
                                                                      0,10
                                                 0,17
      1,50            1,96                 0,06

       1,58 kopā           0,31       0,07                                        0,07
                                                         produkti
                                                      Dārza produkc
 Profilēšana   Mēb.plātnes,
          Mēb.plātnes   Tarai,u.c
 māju b.                      Neapstrād.                          0,12
          galdniecība
          mēbel.galdn.
                           (celtniec.)
                           (celtniec)
                                                         0,04                        0,75
  Māju būvn.
  Būvkonstrukc.,                              OSB plātnes
  apšuvums,                                                                 KSP plātnes
  durvis,logi u.c.                      0,45           0,1
                                                                             0,24

      0,58      Mēbeles, mēbeĜu
             Mēbeles,plātnes                                              0,07
             sagataves
                                                                                Malka krāsnīm
Kurināmās šėeldas (mizas,gabalatlikumi, skaidas), celulozes (tehnoloăiskās) šėeldas un mežizstrādes atliekas
              Kurināmā šėelda (mizas,gabalatlikumi,ēveĜskaida) un papīrmalkas šėelda. milj.m3               6,0           milj.m3
                                                                                   3,10
    mežizstrādes šėeldas                                                        0,95
 0,49
                                          0,91  Centralizētai siltuma ražošanai,t.sk. uzĦēm.k/m (CSB)
    Šėeldas, t.sk.tehnoloăiskās, granulas,
    Eksports,šėelda,granulas                     0,692 Koksnes pārstrādes, u.c.rūpniecībā (CSB)          Malka:atĜautie 10 m3 meža
    (bez malkas): Eksports (bilance)
                                0,764 Sabiedriskais, komerciālais sektors (CSB)              īpašn.u.c
                                                                     īpašn., u.c
      2,7                                                                      1,40

                gala produkts             kurināmā koksne                              malka patērēta Latvijā
                                                                                    J.Zalans, 2008
                                                                                    (J.Zalans, 2008)
                               Option No. 1     Option No. 2
Origin of wood fuel 2007.
                                 mill. m3       mill. m3
Wood processing by-product - woo fuel                 4,34         4,34
Firewood from fellings                        1,26         1,26
Wood fuel from harvesting branches and non forest land        0,49         0,49
Firewood from private forests without felling permits         1,43         1,93
Total extraction of wood fuel in Latvia                7,52         8,02

                                Option No. 1     Option No. 2
Utilization of wood fuel - 2007.
                                 mill. m3       mill. m3
Extraction of wood fuel                        7,52         8,02
Firewood export balance                        0,44         0,44
Firewood and wood fibre                        0,15         0,15
Wooden chips export balance                      0,54         0,54
Briquetes and granules export balance                 0,92         0,92
Total utilization of wood fuel in Latvia               5,47         5,97


                               Option No. 1     Option No. 2
Consumption of wood fuel in Latvia 2007.           mill.         mill.
                               m3       %   m3       %

Central heating, incuding private boiler rooms        0,91      16,6  0,91     15,3

Industry - technology, heating                0,69      12,7  0,69     11,6

Public sector - heating production for personal consumption  0,76      14   0,76     12,8
Households: heating, hot water, food preparation       3,1      56,7  3,6     60,3

Totall consumption of fuel wood in latvia           5,47      100  5,97      100
Wood fuel export balance - 2007.
                      mill. m3.  TWh
Firewood export balance             0,44  0,89
Wooden chips export balance           0,54  1,07
Briquetes and granules export balance      0,92   2,1
Total wood fuel balance             1,9  4,09Potential fuel resouces of exported timber in Latvia 2007.
                      mill. m3.  TWh
         Wood fuel            1,9  4,08
     Technological woodchips        1,2   2,4
         Pulpwood            2,62  4,96
          Total            5,72  11,44
                    ???
                                  Ls / MWh
                        10
                           15
                             20
                                25
                                  30
                                     35
                                       40
                                          45
                                            50
                                               55
                                                 60

            Mālpils "Norma K"
             "Rūjienas Siltums"
           "Ludzas Bio-Enerăija"
           Talsi -"Bio - Enerăija"
  Biomass
                   Valka
             "Madonas Siltums"
           "Kuldīgas Siltumtīkli"
             "Tukuma Siltums"
            Alūksne - "Simone"
                  Ventspils
             "Limbažu Siltums"
             "Krāslavas Nami"
            "Valmieras Siltums"
                "PĜaviĦu KP
           "Komforts", Tukums
          "Vangažu Namsaimnieks"
           "Aizkraukles Siltums"
           Ogres PA "Mālkalne"

  Cogeneration
                                                                                                  Heating tarrifs
              Bauskas siltums
               "Rīgas Siltums"
           "Wesemann - Sigulda"
            "Lielvārdes Remte"
             "Jēkabpils Siltums"
             Cēsis, SIA "CB"
          "Daugavpils Siltumtīkli"
              "Saldus Siltums"
                  Rēzekne
  Gas
             "Fortum Jelgava"
                                                    Apstiprinātie Latvijas pilsētu siltumtarifi (bez PVN) 2008/09.g. 01.10.2008. (LSUA biedri)
             "Jūrmalas Siltums"
                   Olaine
             "Salaspils Siltums"
9
             "Liepājas Enerăija"
Added Value Chains Compared
    Multiplication Factor 10
                 (FBI Forum, 2003)
Social Value Chains Compared
    Multiplication Factor 30  (FBI Forum, 2003)
    Pulpwood import volume (yearly)Sweden 9 - 10 million                         Х
m3
                                    Х
Finland 14 - 17 million                  Kajaani/UPM Kymmene

m3                                      Х
                  Utansjö/Rottneros
                             Leivonamäki
  Plants closed until                            Х
                         Tervasaari/UPM Kymmene
  the end of 2008.        Gävle/Stora Enso         Heinola

                     Stockholm
  Stoppages for
  more than 90      Vargön/Holmen
  days                                         12
     Potential forest cluster in Latvia
         Sawnwood  Plywood  Wooden   MDF  OSB
               LVL    chip
               Veneer  boards
 Pulp & paper
Secon use paper
                      Second use
          Energy          timber
                                13
      Latvian volumes VS Global import    The flow and consumption of wood biomass TWh/year


250

                                  - Wood biomass for
200                                 heating


                                  - Wood biomass for
150                                 electricity production


100                                 - Export of wood
                                  biomass

50                                 - Resource potential of
                                  wood biomass


 0
   SE       FIN        DE         LV exp
                                            14
      Thank you for your attention!Kristaps Klauss
E-mail: kristaps.klauss@latvianwood.lv
Mob. +371 29473857

								
To top