Artforum - DOC

Document Sample
Artforum - DOC Powered By Docstoc
					Artforum                 Diễn đàn Nghệ thuật

2006 - February             2006 - Tháng 2

Columns                 Các mục

Passages                 Những bài viết ngắn
Hannah Feldman on Raymond Hains     Hannah Feldman về Raymond Hains và
and Arnan                Arnan

Justin Spring on Ismail Merchant     Justin Spring về Nhà buôn Ismail

Books                  Các sách
Yve-Alain Bois on the Russian Avant-   Yve-Alain Bois về Người tiên phong Nga
garde
                     Phim
Film                   J. Hoberman về Carlos Reygadas
J. Hoberman on Carlos Reygadas
                     Tại chỗ
On Site                 Tom Holert về Nghệ thuật Đƣơng đại ở
Tom Holert on Contemporary Art in    Belgrade
Belgrade
                     Tin tức
News                   Caroline A. Jones về Toàn cầu hoá và
Caroline A. Jones on Globalism and the  Biennale của Venice
Venice Biennale
                     Tope Ten
Tope Ten                 Matt Keegan
Matt Keegan

Features                 Những đặc san
Search Engine: The Art of Michel     Động cơ tìm kiếm: Nghệ thuật của Michel
Majerus                 Majerus
Daniel Birnbaum             Daniel Birnbaum

1000 Words: Catherine Sullivan      1000 Từ: Catherine Sullivan
Tim Griffin               Tim Griffin

The Social Turn: Collaboration and its  Xã hội chuyển mình: Hợp tác và sự bất mãn
Discontents               Claire Bishop
Claire Bishop

The Films of Guy Debord         Những bộ phim của Guy Debord
Keith Sanborn and Greil Marcus      Keith Sanborn và Greil Marcus
Ellective Affinities: The Art of Edgar  Những mối quan hệ thân thuộc có chọn lựa:
Arceneaux                Nghệ thuật của Edgar Arceneaux
Jeffrey Kastner             Jeffrey Kastner

Openings: Matthew Brannon        Những sự khởi đầu: Matthew Brannon
Jan Tumlir                Jan Tumlir

Harry Dodge and Stanya Kahn       Harry Dodge và Stanya Kahn
Rachel Kushner              Rachel Kushner

Reviews                 Các phê bình
Focus                  Trọng tâm
Briony Fer on “Dada”           Briony Fer về “Dada”

Carrie Lambert-Beatty on “Part Object  Carrie Lambert-Beatty về “Phần tĩnh vật,
Part Sculpture”             phần điêu khắc”

Irene Small on “Tropicalia”       Irene Small về “Nhiệt đới”

Tim Griffin on the Lyon Biennale     Tim Griffin về Biennale của Lyon

NEW YORK                 NEW YORK
Yve-Alain Bois on Cy Twombly       Yve-Alain Bois về Cy Twombly
David Frankel on Gerhard Richter     David Frankel về Gerhard Richter
Lisa Pasquariello on David Salle     Lisa Pasquariello về David Salle
Jan Avgikos on Hans Haacke        Jan Avgikos về Hans Haacke
Frances Richard on Nancy Spero      Frances Richard về Nancy Spero
Johanna Burton on Tracey Emin      Johanna Burton về Tracey Emin
Suzanne Hudson on Mark Dion       Suzanne Hudson về Mark Dion
Emily Hall on Mona Hatoum        Emily Hall về Mona Hatoum
Donald Kuspit on Vernon Fisher      Donald Kuspit về Vernon Fisher
Brian Sholis on Josephine Meckseper   Brian Sholis về Josephine Meckseper
Claire Barliant on Lamar Peterson    Claire Barliant về Lamar Peterson
Michael Wilson on Carl Suddath      Michael Wilson về Carl Suddath
Martha Schwendener on Gelitin      Martha Schwendener về Gelitin
and on Rainer Ganahl           và về Rainer Ganahl
BOSTON                 BOSTON
Francine Koslow Miller on Joan Snyder  Francine Koslow Miller về Joan Snyder

CHICAGO                 CHICAGO
James Yood on Ken Fandell        James Yood về Ken Fandell

WASHINGTON, DC             WASHINGTON, DC
Nord Wennerstrom on Sean Scully     Nord Wennerstrom về Sean Scully

SAN FRANCISCO              SAN FRANCISCO
Glen Helfand on Deborah Oropallo    Glen Helfand về Deborah Oropallo
Maria Porges on Rachel Lachowicz    Maria Porges về Rachel Lachowicz

LOS ANGELES               LOS ANGELES
Michael Ned Holte on Lecia Dole-Recio  Michael Ned Holte về Lecia Dole-Recio
Christopher Miles on Jörg Lozek     Christopher Miles về Jörg Lozek

MADRID                 MADRID
Pablo Llorca on Alicia Martín      Pablo Llorca về Alicia Martín

MILAN                  MILAN
Giorgio Verzotti on Giuseppe      Giorgio Verzotti về Giuseppe Gabellone
Gabellone
ROME                  ROME
Marco Meneguzzo on Antonio Riello    Marco Meneguzzo về Antonio Riello
VENICE                 VENICE
Elizabeth Janus on Cameron Jamie    Elizabeth Janus về Cameron Jamie

PARIS                  PARIS
Guitemie Maldonado on Adel       Guitemie Maldonado về Adel Abdessemed
Abdessemed
Jeff Rian on Robert Mapplethorpe
                    Jeff Rian về Robert Mapplethorpe
FRANKFURT
                    FRANKFURT
Lars Bang Larsen on "Summer of
Love"                  Lars Bang Larsen về “Mùa hè của Tình
                    yêu"
BERLIN                  BERLIN
Harald Fricke on Fernando Bryce     Harald Fricke về Fernando Bryce
Jennifer Allen on "Sehnsüchtig gleiten  Jennifer Allen về "Sehnsüchtig gleiten
Ballone rund um die Welt"        Ballone rund um die Welt"
VILNIUS                 VILNIUS
Liutauras Psibilsk on IX Baltic     Liutauras Psibilsk về IX Triển lãm Nghệ
Triennial of Art             thuật 3 năm một lần ở Baltic lần thứ 9


ANTWERP                 ANTWERP
                     Jos Van den Bergh về Kati Heck
Jos Van den Bergh on Kati Heck
                     AMSTERDAM
AMSTERDAM
                     Sven Lütticken về Melvin Moti
Sven Lütticken on Melvin Moti
                     LONDON
LONDON
                     Barry Schwabsky về Pipilotti Rist
Barry Schwabsky on Pipilotti Rist
                     Martin Herbert về Andrew Mania
Martin Herbert on Andrew Mania
                     T.J. Demos về Walid Raad/Nhóm Atlas
T.J. Demos on Walid Raad/The Atlas
Group
SEOUL                  SEOUL
Shinyoung Chung on Noh Sang-Kyoon    Shinyoung Chung về Noh Sang-Kyoon
Artforum               Artforum

2006 - March             2006 - Tháng 3

Columns                Các mục
Books                 Các cuốn sách
David Antin on Vito Acconci      David Antin về Vito Acconci

Slant                 Phê bình
Michael Fried on Luc Delahaye     Michael Fried về Luc Delahaye

Film                 Phim
Amy Taubin on Peter Watkins‟s     Amy Taubin về Công viên Trừng phạt của
Punishment Park            Peter Watkins

J. Hoberman on Watkins‟s Edvard    J. Hoberman về Watkins‟s Edvard Munch
Munch
                   Henriette Huldisch về David Gatten
Henriette Huldisch on David Gatten

On Site                Tại chỗ
Matthew Stadler on Red76       Matthew Stadler về Red76

Performance              Biểu diễn
Bruce Hainley on Liza With a “Z”   Bruce Hainley về Liza với một chữ “Z”

Top Ten                Top Ten
Brendan Fowler            Brendan Fowler

Features               Những đặc san
Robert Rauschenberg’s Combines: Two  Những kết hợp của Robert Rauschenberg:
Views                 Hai quan điểm
Yve Alain Bois and Carroll Dunham   Yve Alain Bois và Carroll Dunham

1000 Words: Irving Petlin, Mark Di  1000 Từ: Irving Petlin, Mark Di Suvero, ad
Suvero, ad Rirkrit Tiravanija     Rirkrit Tiravanija
Jeffrey Kastner            Jeffrey Kastner

Peripheral Vision: the Art of Jutta  Tầm nhìn ngoại vi: Nghệ thuật của Jutta
Koether                Koether
Isabelle Graw             Isabelle Graw

Openings: Daria Martin        Những bước khởi đầu: Daria Martin
Barry Schwabsky            Barry Schwabsky

A New Orleans: Six Proposals     A New Orleans: Sáu kiến nghị
Reed Kroloff and Aaron Betsky     Reed Kroloff và Aaron Betsky

MVRDV                 MVRDV

Huff + Gooden             Huff + Gooden

UN Studio               UN Studio

Morphosis               Morphosis

West 8                West 8

Hargreaves Associates         Hargreaves Associates

Reviews                Các phê bình
FOCUS                 TRỌNG TÂM
David Joselit on Thomas Hirschhorn  David Joselit về Thomas Hirschhorn
Graham Bader on Candida Höfer     Graham Bader về Candida Höfer
Martin Herbert on Ugo Rondinone    Martin Herbert về Ugo Rondinone

NEW YORK               NEW YORK
Jeffrey Kastner on Charlie White   Jeffrey Kastner về Charlie White
Nell McClister on Merlin James    Nell McClister về Merlin James
Jan Avgikos on Polly Apfelbaum    Jan Avgikos về Polly Apfelbaum
Lisa Pasquariello on Stanley Brouwn  Lisa Pasquariello về Stanley Brouwn
Suzanne Hudson on Nicola Tyson    Suzanne Hudson về Nicola Tyson
Frances Richard on Joseph Grigely   Frances Richard về Joseph Grigely
Michael Wilson on Kim Levin      Michael Wilson về Kim Levin
Johanna Burton on Sharon Hayes    Johanna Burton về Sharon Hayes
Brian Sholis on Michel François    Brian Sholis về Michel François
and on Felix Schramm         và về Felix Schramm
Claire Barliant on Bruno Peinado   Claire Barliant về Bruno Peinado
Donald Kuspit on Miki Carmi      Donald Kuspit về Miki Carmi
Martha Schwendener on Mary      Martha Schwendener về Mary Mattingly
Mattingly
Emily Hall on Shinique Smith      Emily Hall về Shinique Smith

CHICAGO                 CHICAGO
James Yood on Larry Bell        James Yood về Larry Bell
Michelle Grabner on Ashley Macomber   Michelle Grabner về Ashley Macomber

FORT WORTH, TX             FORT WORTH, TX
Nord Wennerstrom on Anselm Kiefer    Nord Wennerstrom về Anselm Kiefer

SAN FRANCISCO              SAN FRANCISCO
Glen Helfand on Todd Eberle       Glen Helfand về Todd Eberle

LOS ANGELES               LOS ANGELES
Michael Ned Holte on Richard      Michael Ned Holte về Richard Artschwager
Artschwager
Bruce Hainley on Chris Martin      Bruce Hainley về Chris Martin

Christopher Miles on Misty Burruel   Christopher Miles về Misty Burruel

MURCIA, SPAIN
                    MURCIA, SPAIN
Juan Vicente Aliaga on Jesús Martínez  Juan Vicente Aliaga về Jesús Martínez
Oliva                  Oliva
MILAN                  MILAN

Giorgio Verzotti on Alice Cattaneo   Giorgio Verzotti về Alice Cattaneo
Marco Meneguzzo on Maurizio
                    Marco Meneguzzo về Maurizio Mochetti
Mochetti
NAPLES                 NAPLES
                    Filippo Romeo về Padraig Timoney
Filippo Romeo on Padraig Timoney

THESSALONÍKI              THESSALONÍKI
Catherine Cafopoulos on "The
                    Catherine Cafopoulos về "Cử chỉ"
Gesture"
BAMAKO                 BAMAKO
                    Allison Moore về Bamako Biennale
Allison Moore on Bamako Biennale

PARIS                  PARIS
Miriam Rosen on Felten-Massinger    Miriam Rosen về Felten-Massinger
Jean-Max Colard on Laurent Grasso   Jean-Max Colard về Laurent Grasso

ZURICH                ZURICH
Eva Scharrer on Valentin Carron    Eva Scharrer về Valentin Carron

VIENNA                VIENNA
Brigitte Huck on Florian Pumhösl   Brigitte Huck về Florian Pumhösl

COLOGNE                COLOGNE
Barry Schwabsky on Pilar Albarracín  Barry Schwabsky về Pilar Albarracín

FRANKFURT               FRANKFURT
Ronald Jones on Phillip Zaiser    Ronald Jones về Phillip Zaiser

BERLIN                BERLIN
Jennifer Allen on Deimantas      Jennifer Allen về Deimantas Narkevičius
Narkevičius
                   LONDON
LONDON
Eugenia Bell on Kaye Donachie     Eugenia Bell về Kaye Donachie
Martin Herbert on Bob and Roberta   Martin Herbert về Bob and Roberta Smith
Smith
Artforum                 Diễn đàn Nghệ thuật

2006 - April               2006 - Tháng 4

Columns                  Các mục

Passages                 Những bài viết ngắn
John G. Hanhardt and Jon Kessler on    John G. Hanhardt and Jon Kessler về Nam
Nam June Paik               June Paik

Chrissie Iles on John Latham       Chrissie Iles về John Latham

Books                   Các cuốn sách
Amy Taubin on Andy Warhol         Amy Taubin về Andy Warhol

Film                   Phim
James Quandt on Christi Puiiu       James Quandt về Christi Puiiu

Sound                   Âm thành
Jan Tumlir on Sunn 0)))          Jan Tumlir về Sunn 0)))

On Site                  Tại chỗ
Pamela M. Lee on the World Social     Pamela M. Lee và Diễn đàn Xã hội Thế giới
Forum

Slant                   Phê bình
Josefina Ayerza on Guillermo Kuitca    Josefina Ayerza và Guillermo Kuitca

Top Ten                  Top Ten
Olivia Plender              Olivia Plender

Features                 Các đặc san
What Does the Jellyfish Want?: The Art  Com mực muốn gì?: Nghệ thuật của
of Christopher Williams          Christopher Williams
Bennett Simpson              Bennett Simpson

Bling Spots: The Art of Joachim Koester  Bling Spots: Nghệ thuật của Joachim Koester
Hal Foster                Hal Foster

1000 Words: Angela Bulloch        1000 Từ: Angela Bulloch
Martin Herbert              Martin Herbert

Double or Nothing: The Art of Douglas   Gấp đôi hay không gì cả: Nghệ thuật của
Huebler                  Douglas Huebler
John Miller                John Miller
Life on Earth: The Films of Jean-Pierre  Cuộc sống trên trái đất: Những tập phim của
and Luc Dardenne             Jean-Pierre và Luc Dardenne
Robin Wood                Robin Wood

Openings: Katja Strunz          Những bƣớc khởi đầu: Katja Strunz
Suzanne Hudson              Suzanne Hudson

Reviews                  Các bài phê bình
FOCUS                   TRỌNG TÂM
James Meyer on "The Wall"         James Meyer về "Bức tường"
Sarah Boxer on "Masters of American    Sarah Boxer về "Những bậc thầy về hài của
Comics"                  Mỹ"
Yve-Alain Bois on George Brecht      Yve-Alain Bois về George Brecht

NEW YORK                 NEW YORK
Michael Wilson on Christopher Miner    Michael Wilson về Christopher Miner
Frances Richard on Seydou Keïta      Frances Richard về Seydou Keïta
Elizabeth Schambelan on de Rijke/de    Elizabeth Schambelan về de Rijke/de Rooij
Rooij
                     Jan Avgikos về Alec Soth
Jan Avgikos on Alec Soth
                     Tom Breidenbach về McDermott &
Tom Breidenbach on McDermott &      McGough
McGough
                     và về Christopher Deeton
and on Christopher Deeton
                     Emily Hall về Roxy Paine
Emily Hall on Roxy Paine
                     Johanna Burton về Carolee Schneemann
Johanna Burton on Carolee
Schneemann                Bruce Hainley về "Thế giới được tô vẽ"

Bruce Hainley on "The Painted       Claire Barliant về Mika Rottenberg
World"                  Martha Schwendener về Lina Bertucci
Claire Barliant on Mika Rottenberg
                     Lisa Pasquariello về Matt Mullican
Martha Schwendener on Lina Bertucci
                     Donald Kuspit về Joe Zucker
Lisa Pasquariello on Matt Mullican
                     Suzanne Hudson về Bertien van Manen
Donald Kuspit on Joe Zucker
Suzanne Hudson on Bertien van Manen
Brian Sholis on Kirsten Stoltmann   Brian Sholis về Kirsten Stoltmann

CAMBRIDGE, MA             CAMBRIDGE, MA
Francine Koslow Miller on Kate     Francine Koslow Miller về Kate Ericson
Ericson and Mel Ziegler        and Mel Ziegler
WASHINGTON, DC             WASHINGTON, DC
Nord Wennerstrom on Dean Kessmann   Nord Wennerstrom về Dean Kessmann

ATLANTA                ATLANTA
Philip Auslander on Joe Sola      Philip Auslander về Joe Sola

CHICAGO                CHICAGO
James Yood on Dianna Frid       James Yood về Dianna Frid
Michelle Grabner on Cecilia Edefalk  Michelle Grabner về Cecilia Edefalk

DALLAS                 DALLAS
Michael Odom on Scott Barber      Michael Odom về Scott Barber

SAN FRANCISCO             SAN FRANCISCO
Glen Helfand on Ari Marcopoulos    Glen Helfand về Ari Marcopoulos

LOS ANGELES              LOS ANGELES
Amra Brooks on Florian Maier-Aichen  Amra Brooks về Florian Maier-Aichen
Michael Ned Holte on Alice Könitz   Michael Ned Holte về Alice Könitz

PASADENA, CA              PASADENA, CA
Christopher Miles on Soo Kim      Christopher Miles về Soo Kim
SAN GIMIGNANO, ITALY          SAN GIMIGNANO, ITALY
Cathryn Drake on Sabrina Mezzaqui   Cathryn Drake về Sabrina Mezzaqui

TURIN                 TURIN
Francesca Pasini on Gilberto Zorio   Francesca Pasini về Gilberto Zorio

PARIS                 PARIS
Guitemie Maldonado on François Arnal  Guitemie Maldonado về François Arnal
Giorgio Verzotti on Vedovamazzei    Giorgio Verzotti về Vedovamazzei

GENEVA                 GENEVA
Hans Rudolf Reust on Tatjana Doll  Hans Rudolf Reust về Tatjana Doll

FRANKFURT              FRANKFURT
Emily Speers Mears on Mark Leckey  Emily Speers Mears về Mark Leckey

DÜSSELDORF              DÜSSELDORF
Noemi Smolik on Fikret Atay     Noemi Smolik về Fikret Atay

BERLIN                BERLIN
Jennifer Allen on Mai-Thu Perret   Jennifer Allen về Mai-Thu Perret
Harald Fricke on Chiharu Shiota   Harald Fricke về Chiharu Shiota

STOCKHOLM              STOCKHOLM
Stefan Jonsson on Andrea Geyer    Stefan Jonsson về Andrea Geyer

HELSINKI               HELSINKI
Amy Simon on ARS 06         Amy Simon về ARS 06

LONDON                LONDON
Barry Schwabsky on Pearl C. Hsiung  Barry Schwabsky về Pearl C. Hsiung
Rachel Withers on Orla Barry     Rachel Withers về Orla Barry

GUANGZHOU, CHINA           GUANGZHOU, CHINA
David Spalding on Second Guangzhou  David Spalding về Kế hoạch 3 năm lần hai
Triennial              của Quảng Châu
Artforum                 Diễn đàn Nghệ thuật

2006 - May                2006 - Tháng 5

Columns                  Các mục

Passages                 Những bài viết ngắn
Marco Meneguzzo on Mimmo Rotella     Marco Meneguzzo về Mimmo Rotella

Film                   Phim
Rhonda Lieberman on Art School      Rhonda Lieberman về Những bí mật của
Confidential               Trường Nghệ thuật

David A. Ross on William Eggleston    David A. Ross về William Eggleston

Amy Taubin on Larry Clark and       Amy Taubin về Larry Clark và “Destricted”
“Destricted”
                     Linda Yablonsky về Laurie Simmons
Linda Yablonsky on Laurie Simmons
                     On Site
On Site                  Michael Wilson về Dan Perjovschi
Michael Wilson on Dan Perjovschi

Christopher Bollen on Christian Holstad  Christopher Bollen về Christian Holstad

Top Ten                  Top Ten
Friedrich Kunath             Friedrich Kunath

Previews                 Các bài phê bình
Regional Exhibitions           Các cuộc triển lãm khu vực
50 Shows Worldwide            50 Cuộc trình diễn khắp thế giới

Us News                  Tin tức Mỹ
Michael Ned Holte on „Interstate: The   Michael Ned Holte on „Liên bang: Chuyến đi
American Road Trip‟            trên đường bộ của Mỹ‟

On the Road                Trên đƣờng
Traveling exhibitions           Các cuộc triển lãm di động

Vault                   Vault
Cordula Grewe on Caspar David       Cordula Grewe về Caspar David Friedrich
Friedrich

Internatioanl News            Tin tức Quốc tế
Martin Herbert on Hans-Ulrich Obrist   Martin Herbert về Hans-Ulrich Obrist và
and Ralph Rugoff             Ralph Rugoff
Features                Các đặc san
Light It Up, or How Glenn Ligon Got   Thắp sáng lên, hay Glenn Ligon làm thế nào
Over                  để vƣợt qua
Richard Meyer              Richard Meyer

A Modern Life: Remembering William   Một cuộc sống hiện đại: Nhớ William Rubin
Rubin                  Yve-Alain Bois, Richard E. Oldenburg,
Yve-Alain Bois, Richard E. Oldenburg,  Frank Stella, Rosalind Krauss, Robert
Frank Stella, Rosalind Krauss, Robert  Rosenblum, và Richard Serra
Rosenblum, and Richard Serra

Exceprts From “A Curator’s Quest”    Trích từ “Một cuộc tìm kiếm của ngƣời phụ
William Rubin              trách bảo tàng”;William Rubin

Walking the Line: the Art of Francis  Đi thả bộ: Nghệ thuật của f Francis Alys
Alys                  Mark Godfrey
Mark Godfrey

1000 Words: Pawel Althamer       1000 Từ: Pawel Althamer
Claire Bishop              Claire Bishop

Sympathy for the Devil: The Films of  Lòng cảm thông đối với Qủy: Tập phim của
Park Chan-Wook             Park Chan-Wook
Jonathan Romney             Jonathan Romney

Openings: Sharon Hayes         Những bƣớc khởi đầu: Sharon Hayes
Julia Bryan-Wilson           Julia Bryan-Wilson

Reviews                 Các bài phê bình
FOCUS                  TRỌNG TÂM
Jennifer Allen on the 4th Berlin    Jennifer Allen về Cuộc triển lãm 2 năm một
Biennial                lần tại Berlin lần thứ 4
Daniel Birnbaum and Martha Rosler on  Daniel Birnbaum và Martha Rosler về Cuộc
the Whitney Biennial          triển lãm hai năm một lần tại Whitney
NEW YORK                NEW YORK
Bruce Hainley on David Hammons     Bruce Hainley về David Hammons
Jan Avgikos on Agnes Martin       Jan Avgikos về Agnes Martin
Elizabeth Schambelan on Kelley     Elizabeth Schambelan về Kelley Walker
Walker
                    và về Phil Collins
and on Phil Collins
Michael Wilson on John Pilson    Michael Wilson về John Pilson
Donald Kuspit on Rachel Whiteread  Donald Kuspit về Rachel Whiteread
Martha Schwendener on Kara Walker  Martha Schwendener về Kara Walker
Lisa Pasquariello on Les Rogers   Lisa Pasquariello về Les Rogers
Johanna Burton on Lucky DeBellevue  Johanna Burton về Lucky DeBellevue
Emily Hall on Alfredo Jaar      Emily Hall về Alfredo Jaar
Tom Breidenbach on Scott Treleaven  Tom Breidenbach về Scott Treleaven
Brian Sholis on Barbara Probst    Brian Sholis về Barbara Probst
Suzanne Hudson on Felix Gonzalez-  Suzanne Hudson về Felix Gonzalez-Torres
Torres
                   Frances Richard về Jon Kessler
Frances Richard on Jon Kessler
                   Claire Barliant về Pawel Wojtasik
Claire Barliant on Pawel Wojtasik

WASHINGTON, DC            WASHINGTON, DC

Nord Wennerstrom on Anne Rowland   Nord Wennerstrom về Anne Rowland

CHICAGO               CHICAGO

James Yood on Yutaka Sone      James Yood về Yutaka Sone

SAN FRANCISCO            SAN FRANCISCO

Glen Helfand on Kaz Oshiro      Glen Helfand về Kaz Oshiro

LOS ANGELES             LOS ANGELES

Christopher Miles on Otto Muehl   Christopher Miles về Otto Muehl

Bruce Hainley on Jason Meadows    Bruce Hainley về Jason Meadows

Michael Ned Holte on Chris Lipomi  Michael Ned Holte về Chris Lipomi

LISBON                LISBON

Alexandre Melo on Vasco Araújo    Alexandre Melo về Vasco Araújo

ROME                 ROME

Cathryn Drake on Guido van der    Cathryn Drake về Guido van der Werve
Werve
NAPLES                NAPLES
and on Adrian Tranquilli        và về Adrian Tranquilli

PARIS                  PARIS
Guitemie Maldonado on Gilles Saussier  Guitemie Maldonado về Gilles Saussier
Sven Lütticken on Jean-Luc Moulène   Sven Lütticken về Jean-Luc Moulène

GENNEVILLIERS, FRANCE          GENNEVILLIERS, PHÁP
Claire Moulène on Daniel Dewar and   Claire Moulène về Daniel Dewar and
Grégory Gicquel             Grégory Gicquel
BASELl                 BASELl
Eva Scharrer on Gustav Metzger     Eva Scharrer về Gustav Metzger

VIENNA                 VIENNA
Sabine B. Vogel on Christoph      Sabine B. Vogel về Christoph Schlingensief
Schlingensief
                    Ronald Jones về Lei Xue
Ronald Jones on Lei Xue
                    WARSAW
WARSAW
                    Marek Bartelik về Krzysztof Wodiczko
Marek Bartelik on Krzysztof Wodiczko
                    BERLIN
BERLIN
                    Jennifer Allen về Fritz Balthaus
Jennifer Allen on Fritz Balthaus
                    HAMBURG
HAMBURG
                    Nina Möntmann về John Armleder
Nina Möntmann on John Armleder
                    LONDON
LONDON
                    Gilda Williams về Matt Bryans
Gilda Williams on Matt Bryans
                    Barry Schwabsky về Jaime Gili
Barry Schwabsky on Jaime Gili
                    Martin Herbert về Nathaniel Mellors
Martin Herbert on Nathaniel Mellors
Artforum                Diễn đàn Nghệ thuật

2006 - April              2006 - Tháng 4

Columns                Các mục

Books                 Các cuốn sách
Terry Eagleton on Slavoj Zizek     Terry Eagleton về Slavoj Zizek

Film                  Phim
Gary Indiana on Richard Linklater   Gary Indiana về Richard Linklater

David Rimanelli and Hanna Liden on   David Rimanelli và Hanna Liden về Nhà trọ
Hostel

Architecture              Kiến trúc
Aaron Betsky on Atelier Bow-Wow    Aaron Betsky về Atelier Bow-Wow

On Site                Tại chỗ
Julia Bryan-Wilson on LTTR       Julia Bryan-Wilson về LTTR

Jonathan Gilmore on Art and the New  Jonathan Gilmore về Nghệ thuật và Sinh học
Biology of Mind            mới của Tư duy

Slant                 Phê bình
Carol Armstrong on Catherine de    Carol Armstrong về Catherine de Zegher
Zegher

Media                 Truyền thông
Bruce Sterling on Green Fashion    Bruce Sterling về Mốt mầu xanh

Top Ten                Top Ten
Monsieur Chat             Ông Chat

Features                Các đặc san
Embedded in the Culture: The Art of  Chìm trong văn hoá: Nghệ thuật của Paul
Paul Chan               Chan
Scott Rothkopf             Scott Rothkopf

Chris Marker: The Revenge of the Eye  Chris Marker: Sự trả thù của con mắt
Bill Horrigan             Bill Horrigan

Allan Kappow: Life Like Art      Allan Kappow: Nghệ thuật nhƣ Cuộc sống
Judith Rodenbeck, Lucas Samara,    Judith Rodenbeck, Lucas Samara, Suzanne
Suzanne Lacy, Jeff Kelley, Paul    Lacy, Jeff Kelley, Paul McCarthy, và Yoko
McCarthy, and Yoko Ono         Ono
Pattern Recognition: The Arte of Sergej  Sự ghi nhận khuôn mẫu: Nghệ thuật Sergej
Jensen                  Jensen
Lisa Pasuariello             Lisa Pasuariello

1000 Words: David Salle          1000 Từ: David Salle
Jordan Kantor               Jordan Kantor

Desert of the Real: The Art of Mai-Thu  Xa mạc thực: Nghệ thuật của Mai-Thu Perret
Perret                  Hannah Feldman
Hannah Feldman

Openings: Josh Smith           Những bƣớc khởi đầu: Josh Smith
Domenick Ammirati             Domenick Ammirati

Ulla Von Brandenburg           Ulla Von Brandenburg
Jessica Morgan              Jessica Morgan

Reviews                  Các bài phê bình
FOCUS                   TRỌNG TÂM
Michael Fried on David Smith       Michael Fried về David Smith
Richard Shiff on "Frank Stella 1958"   Richard Shiff về "Frank Stella 1958"
Christian Rattemeyer on "Make Your    Christian Rattemeyer về "Tự tạo dựng cuộc
Own Life"                 sống cho mình"
Pamela Kort on Georg Baselitz       Pamela Kort về Georg Baselitz
Carol Armstrong on Hiroshi Sugimoto    Carol Armstrong về Hiroshi Sugimoto

NEW YORK                 NEW YORK
Lisa Pasquariello on Jack Pierson     Lisa Pasquariello về Jack Pierson
and on Fiona Banner            và về Fiona Banner
Michael Wilson on Tim Lee         Michael Wilson về Tim Lee
and on Scott King             và về Scott King
Elizabeth Schambelan on Al Hansen     Elizabeth Schambelan về Al Hansen
Johanna Burton on Sherrie Levine     Johanna Burton về Sherrie Levine
Jan Avgikos on Amy Sillman        Jan Avgikos về Amy Sillman
Claire Barliant on Saul Fletcher     Claire Barliant về Saul Fletcher
Brian Sholis on Luisa Lambri       Brian Sholis về Luisa Lambri
Emily Hall on Jennifer and Kevin   Emily Hall về Jennifer and Kevin McCoy
McCoy
                   Donald Kuspit về Frank Auerbach
Donald Kuspit on Frank Auerbach
Domenick Ammirati on         Domenick Ammirati về "Năng lượng/Sự
"Energy/Experimentation: Black    thử nghiệm: Những nghệ sĩ da đen và
Artists and Abstraction, 1964–1980"  trường phái trừu tượng, 1964–1980"
David Frankel on Marco Neri      David Frankel về Marco Neri
Martha Schwendener on Daniel     Martha Schwendener về Daniel Johnston
Johnston
Jeffrey Kastner on Andrew Sexton   Jeffrey Kastner về Andrew Sexton

Jenifer P. Borum on Philadelphia
Wireman                Jenifer P. Borum về Philadelphia Wireman

BOSTON                BOSTON

Larissa Harris on Taylor Davis    Larissa Harris về Taylor Davis

WASHINGTON, DC            WASHINGTON, DC

Nord Wennerstrom on Frank DiPerna   Nord Wennerstrom về Frank DiPerna

CHICAGO                CHICAGO

James Yood on Gary Hill        James Yood về Gary Hill

CHAMPAIGN, IL             CHAMPAIGN, IL

Melissa Merli on Hedda Sterne     Melissa Merli về Hedda Sterne

SAN FRANCISCO             SAN FRANCISCO

Glen Helfand on Packard Jennings   Glen Helfand về Packard Jennings

LOS ANGELES              LOS ANGELES

Bruce Hainley on Lorna Simpson    Bruce Hainley về Lorna Simpson

Michael Ned Holte on Anthony     Michael Ned Holte về Anthony Hernandez
Hernandez
                   Amra Brooks về Dan Colen
Amra Brooks on Dan Colen
Christopher Miles on Daniel Joseph
Martinez               Christopher Miles về Daniel Joseph
                   Martinez
ROME
                   ROME
Ida Panicelli on Gianni Dessì     Ida Panicelli về Gianni Dessì

MILAN                 MILAN
Marco Meneguzzo on Riccardo Previdi  Marco Meneguzzo về Riccardo Previdi

SIENA                 SIENA
Cathryn Drake on Leonardo Drew    Cathryn Drake về Leonardo Drew

PARIS                 PARIS
Jeff Rian on Aleksandra Mir      Jeff Rian về Aleksandra Mir
Miriam Rosen on Marco Poloni     Miriam Rosen về Marco Poloni
Marek Bartelik on "Images de     Marek Bartelik về "Những hình ảnh không
l'Inconscient"            ý thức"
ZURICH                ZURICH
Hans Rudolf Reust on Al Taylor    Hans Rudolf Reust về Al Taylor

VIENNA                VIENNA
Brigitte Huck on Ernst Caramelle   Brigitte Huck về Ernst Caramelle

COLOGNE                COLOGNE
Astrid Wege on Clemens von      Astrid Wege về Clemens von Wedemeyer
Wedemeyer
HAMBURG
                   HAMBURG
Noemi Smolik on Wawrzyniec
Tokarski               Noemi Smolik về Wawrzyniec Tokarski

BERLIN                BERLIN

Jennifer Allen on Bojan Sarcevic   Jennifer Allen về Bojan Sarcevic

STOCKHOLM               STOCKHOLM

Ronald Jones on Dick Bengtsson    Ronald Jones về Dick Bengtsson

LONDON                LONDON

Gilda Williams on Pablo Bronstein   Gilda Williams về Pablo Bronstein

Emily Speers Mears on Paulina     Emily Speers Mears về Paulina Olowska
Olowska
Barry Schwabsky on Anthony McCall
                   Barry Schwabsky về Anthony McCall
SHIZUOKA            SHIZUOKA
Midori Matsui on Taiji Matsue  Midori  Matsui  về  Taiji  Matsue
Artforum                Diễn đàn Nghệ thuật

September – 2006            Tháng 9 – 2006

Articles                Các bài viết

COLUMNS                 CÁC CỘT

PASSAGES                CÁC ĐOẠN

Paul Griffiths on György Ligeti     Paul Griffiths về György Ligeti

FILM                  PHIM

James Quandt and John Kelsey on Jean-  James Quandt và John Kelsey về Jean-Luc
Luc Godard at the Centre Pompidou    Godard tại Trung tâm Pompidou

SOUND                  ÂM THANH

Christoph Cox on “Sonambiente”     Christoph Cox về “Sonambiente”

TECH                  KỸ THUẬT

Steven Henry Madoff on Marcel van    Steven Henry Madoff về Marcel van Eeden
Eeden and Aneta Grzeszykowska      và Aneta Grzeszykowska

MEDIA                  TRUYỀN THÔNG

David Joselit on Jenny Holzer and    David Joselit về Jenny Holzer và “Cân nhắc
“Consider This . . .”          điều này . . .”

SLANT                  BÀY TỎ QUAN ĐIỂM RIÊNG

Liam Gillick on Chris Gilbert      Liam Gillick về Chris Gilbert

TOP TEN                 MƢỜI TÁC PHẨM HÀNG ĐẦU

Matias Faldbakken            Matias Faldbakken


PREVIEWS                DUYỆT TRƢỚC

FALL EXHIBITIONS            CÁC TRIỂN LÃM MÙA THU
50 shows worldwide           50 cuộc trình diễn khắp thế giới

US NEWS                 TIN TỨC MỸ
Martin Herbert on Jens Hoffmann     Martin Herbert về Jens Hoffmann

Valerie Smith on the Olympic Sculpture  Valerie Smith về Công viên Điêu khắc
Park                   Olympic

ON THE ROAD               TRÊN ĐƢỜNG
Traveling exhibitions          Các triển lãm du lịch

INTERNATIONAL NEWS            TIN QUỐC TẾ
Jeffrey Kastner on Manifesta 6      Jeffrey Kastner về Manifesta 6

Weng-Choy Lee on the Singapore,     Weng-Choy Lee về Singapore, Thƣợng Hải,
Shanghai, and Gwangju biennials     và triển lãm hai năm một lần Gwangju

FEATURES                 CÁC ĐẶC ĐIỂM

NEW FIELDS OF ARCHITECTURE:       NHỮNG LĨNH VỰC KIẾN TRÚC MỚI:
ZAHA HADID                ZAHA HADID
Hal Foster                Hal Foster

DOUGLAS GORDON AND PHILIPPE       DOUGLAS GORDON VÀ ZIDANE CỦA
PARRENO’S ZIDANE, A 21ST         PHILIPPE PARRENO, MỘT CHÂN DUNG
CENTURY PORTRAIT             THẾ KỶ 21
Michael Fried and Tim Griffin      Michael Fried và Tim Griffin

SECRETS OF THE DOMES: ON “THE      NHỮNG BÍ MẬT CỦA CÁC MÁI VÒM:
DOMAIN OF THE GREAT BEAR”        VỀ “LĨNH VỰC CỦA GẤU VĨ ĐẠI”
Mel Bochner               Mel Bochner

KEEPING DISTANCE: THE ART OF       GIỮ KHOẢNG CÁCH: NGHỆ THUẬT
MARINE HUGONNIER             CỦA MARINE HUGONNIER
Martin Herbert              Martin Herbert

1,000 WORDS: SERGIO VEGA         1,000 TỪ: SERGIO VEGA
Alexander Alberro            Alexander Alberro

STILL LIVES: THE FILMS OF        VẪN SỐNG: CÁC PHIM CỦA PEDRO
PEDRO COSTA               COSTA
James Quandt               James Quandt

OPENINGS: THE OTOLITH GROUP       KHAI TRƢƠNG: NHÓM OTOLITH
T. J. Demos               T. J. Demos


REVIEWS                 CÁC PHÊ BÌNH
Helen Molesworth on           Helen Molesworth về
Lee Lozano                Lee Lozano

David Joselit on             David Joselit về
Matthew Barney              Matthew Barney

Thomas Lawson on             Thomas Lawson về
“Los Angeles 1955–1985”         “Los Angeles 1955–1985”

Mark Godfrey on             Mark Godfrey về
Thomas Demand              Thomas Demand

Barry Schwabsky on            Barry Schwabsky về
“Modernism” and “Albers and Moholy-   “Chủ nghĩa hiện đại” và “Albers và Moholy-
Nagy”                  Nagy”

New Fields of Architecture: Zaha Hadid  Những lĩnh vực kiến trúc mới: Zaha Hadid
Artforum                 Diễn đàn Nghệ thuật

October – 2006              Tháng Mười – 2006

Articles                 Các bài viết

COLUMNS                  CÁC CỘT

PASSAGES                 CÁC ĐOẠN

Linda Norden, Richard Jackson, Paul    Linda Norden, Richard Jackson, Paul
McCarthy, and Daniel Birnbaum on     McCarthy, và Daniel Birnbaum về Jason
Jason Rhoades               Rhoades

BOOKS                   CÁC SÁCH

Christopher S. Wood on Gabriele      Christopher S. Wood về Gabriele Guercio và
Guercio and Joachim Pissarro       Joachim Pissarro

ON SITE                  THỰC ĐỊA

Robert Storr on Dak’Art 2006       Robert Storr về Dak’Art 2006

FILM                   PHIM

Gary Indiana on Kiyoshi Kurosawa     Gary Indiana về Kiyoshi Kurosawa

SOUND                   ÂM THANH

Damon Krukowski on Giacinto Scelsi    Damon Krukowski về Giacinto Scelsi

SLANT                   QUAN ĐIỂM RIÊNG

Jordan Kantor on Jackson Pollock’s late  Jordan Kantor về tác phẩm muộn màng của
work                   Jackson Pollock

TOP TEN                  MƢỜI TÁC PHẨM HÀNG ĐẦU

Aleksandra Mir              Aleksandra Mir

FEATURES                 CÁC BÀI VIẾT

BRICE MARDEN AND CHRIS OFILI       BRICE MARDEN VÀ CHRIS OFILI
IN CONVERSATION              TRONG HỘI THOẠI
SUFFICIENT GROUNDS: THE ART  CÁC CƠ SỞ ĐẦY ĐỦ: NGHỆ THUẬT
OF BLAKE RAYNE        CỦA BLAKE RAYNE
Johanna Burton        Johanna Burton

1000 WORDS: STAN DOUGLAS   1000 TỪ: STAN DOUGLAS
Michael Ned Holte       Michael Ned Holte

OUT OF BEIRUT         NGOÀI BEIRUT

T. J. Demos          T. J. Demos

Bernard Khoury        Bernard Khoury

Lamia Joreige         Lamia Joreige

Walid Raad and Walid Sadek  Walid Raad và Walid Sadek

Christine Tohme        Christine Tohme

BORDER CROSSINGS: A      VƢỢT QUA BIÊN GIỚI: MỘT SỞ
PORTFOLIO BY YTO BARRADA   TRƢỜNG CỦA YTO BARRADA
Nico Israel          Nico Israel

OPENINGS: KEREN CYTTER    KHAI TRƢƠNG: KEREN CYTTER
Barry Schwabsky        Barry Schwabsky

REVIEWS            CÁC PHÊ BÌNH
Nancy J. Troy on       Nancy J. Troy về
“The Société Anonyme”     “Bí danh xã hội”

James Meyer on        James Meyer về
“Snap Judgments”       “Những phán quyết sinh động”

Romy Golan on         Romy Golan về
“Il Modo Italiano”      “Il Modo Italiano”

Yve-Alain Bois on       Yve-Alain Bois on
“Undercover Surrealism”    “Dƣới vỏ bọc Chủ nghĩa siêu hiện thực”

Out of Beirut         Ngoài Beirut

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:14
posted:5/27/2010
language:Vietnamese
pages:27