Frédéric Chopin Zeneiskola by iqm86975

VIEWS: 114 PAGES: 66

									Frédéric Chopin Zeneiskola
Pedagógiai program
„ A fa nem mag, nem vessző,
hajlékony törzs, majd végül kiszáradt rönk.
Nem kell részekre bontani ahhoz, hogy megismerd.
A fa az az erő, amely lassan magába öleli az eget.
Akárcsak te, kis emberpalánta."
            Antoine de Saint - Exupéry
     A GÖDÖLLŐI FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA
        PEDAGÓGIAI PROGRAMJA


         GYERMEK - ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ NEVELÉS
                 A ZENE ESZKÖZEIVEL
Készült az 1999/2000 - 2002/2003 közötti tanévekre
A felülvizsgálat tervezett időpontja: 2000 június
Frédéric Chopin Zeneiskola
Tartalomjegyzék                       1
TARTALOMJEGYZÉK

Bevezetés ................................................................................................................. 3
I.  AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI .................................................................. 4
1.  Az iskola hivatalos elnevezése......................................................................... 4
2.  Az iskola alapító okiratának kelte ..................................................................... 4
3.  Az iskola székhelye, címe, telefonszámai ........................................................ 4
4.  Az iskola fenntartója ......................................................................................... 4
5.  Az iskola vezetője, a pedagógiai program benyújtója ...................................... 4
II. A ZENEISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGE ............................................................. 5
1.  A zeneiskola alapfeladata ................................................................................ 5
2.  A zeneiskola intézménytípusának főbb jellemzői ............................................. 7
3.  A zeneiskola társadalmi helyzete, beiskolázási területe .................................. 8
4.  Az intézmény működésének számszerű adatai, ezek változásának prognózisa
   10
III. HELYZETELEMZÉS .......................................................................................... 14
1.  Az iskola értékrendje, nevelési elvei ................................................................ 14
2.  A gödöllői zeneiskola főbb jellemzőinek bemutatása ....................................... 15
3.  Az intézmény kapcsolatai ................................................................................. 18
4.  Az iskolai munka személyi feltételei ................................................................. 21
5.  Az iskolai munka tárgyi feltételei ...................................................................... 24
6.  A beiskolázás várható alakulása ...................................................................... 27
7.  Az intézmény eredményei ............................................................................... 28
8.  A zeneiskola mindennapi működése, iskolai hangversenyek, hagyományok .. 29
9.  A zeneiskola közművelődési tevékenysége ..................................................... 30
10. A zeneiskola szervezeti felépítése ................................................................... 32
IV. A ZENEISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELÉS ÉS OKTATÁS CÉLJA .............................. 33
1.  A zeneiskola pedagógiai irányelvei .................................................................. 33
2.  A zeneiskola nevelési és oktatási célkitűzései ................................................. 34
V.  A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA HELYI TANTERVE .................................... 35
1.  A tanterv megvalósításához kapcsolódó helyi sajátosságok szabályzása ....... 36
2.  ......................................................................................................................... Az
intézmény tanszakai, az egyes tanszakok növendéklétszáma ................................ 39
3.  Az intézmény növendéklétszám és óraszám adatai ........................................ 46

4.   Egységes szerkezetbe foglalt intézményi órakeret .......................................... 48

VI.   ÉRTÉKELÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS ................................ 51
1.   A zeneiskola alapvető követelményei és feladatai ........................................... 51

2.   A gödöllői zeneiskola sajátos követelményei .................................................. 51
3.   Az értékelés szempontjai ................................................................................. 51
4.   Az osztályzás tartalmi megfogalmazása .......................................................... 52
5.   A beszámoltatás formái.................................................................................... 52

6.   A tehetséggondozás formái, felkészítés zenei pályára. .................................. 53
    .........................................................................................................................
7.   A felzárkóztatás formái..................................................................................... 54
8.   Tananyagrendszer: taneszközök, kották, zenehallgatási anyag ..................... 55                                2
9.  Fejlesztési                                                    tervek
  irányvonalai...................................................................................................56
VII. A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPVETŐ FELTÉTELEI 57
1.  A program megvalósításához szükséges időkeret kérése, indoklással ........... 57
2.  Tantárgyfelosztás tervezet az 1999/2000-es tanévre ...................................... 61
VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ......................................................................................... 62
IX. KIEGÉSZÍTŐ HELYI TANTERVEK ÉS ADAPTÁLÓ NYILATKOZATOK .................. 1
1.  A vonós tanszak kiegészítő helyi tanterve és nyilatkozatai az adaptált tantervről
   1 2. .................................................................................................................. A
zongora tanszak kiegészítő helyi tanterve és nyilatkozatai az adaptált tantervről .... 9
3.  A vegyes tanszak kiegészítő helyi tanterve és nyilatkozatai az adaptált
tantervről................................................................................................................... 15
4.  A szolfézs tanszak kiegészítő helyi tanterve és nyilatkozatai az adaptált
tantervről................................................................................................................... 28
7.  A fúvós tanszak kiegészítő helyi tanterve ........................................................ 35
8.  A népzene szak helyi tanterve ......................................................................... 46
Frédéric                        Chopin                          Zeneiskola
Bevezetés


BEVEZETÉS

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola tanárai a művészetek területén is kamatoztatható
újszerű pedagógiai módszerek alkalmazásával az 1989/90-es tanévben, zeneiskolai kísérleti
csoportokban kezdtek el foglalkozni. A kutató munka eredménye révén iskolánk már a
‘90-es évek elején bekapcsolódott a pedagógiai megújulás országos folyamatába. Ezt a
munkát 1990-92-ig a Közoktatásfejlesztési Alap, később jogutódja, a Közoktatási
Modernizációs Alapítvány támogatta. A kutató munkát elindító gondolat Kodálytól ered.
Célunk ennek a gondolatnak torzításoktól mentes felelevenítése és a zenepedagógiai
gyakorlatba átültetése volt. A Kodály által megfogalmazott program, mely szerint - " a zenei
nevelés célja, hogy részt vállaljon a teljes személyiség formálásából " - ma is érvényes.

Ezzel a célmegjelöléssel elindított kutatómunkánk négy pillérre épült.
1.   Az idézett kodályi gondolat pedagógiai alkalmazására Zsolnai József
személyiségfejlesztő pedagógiája adott gyakorlati tanácsokat.
2.   A gyermekjátékok formájában élő népzene életre keltése eredeti összetettségében
és sokrétűségében, tulajdonképpen a helyesen értelmezett és alkalmazott Kodály módszer.
Ezt kiegészítettük a XX. század másik két nagy zenepedagógusának, Orffnak és
Dalcrose-nak ritmusra és mozgásra épülő metodikájával. Így utat találtunk a
gyermekközpontú, komplexitásra törekvő zenepedagógiához.
3.   A régi zene világának szakszerű beépítése a zenei nevelésbe a zenetörténet
értékfeltáró megismeréséhez vezetett, elsők között kapcsolva iskolánkat ahhoz az európai-
amerikai világtrendhez, mely az elmúlt évtizedekben a régi zene kutatásában kialakult.
4.   A világ zenekultúrája improvizatív muzsikában gyökerezik, ezért fontosnak tartjuk a
mai kor zenei nyelvezetéből a legtöbb rögtönzéselemet tartalmazó jazz kultúra
megismerését. A rögtönzés mint a zeneoktatás kreatív formája, a játék spontán örömével
a művészi igényű zene alkotásához segíti hozzá a zenét tanulókat.

A felsorolt négy pillérre hídként épült a zeneiskola 1993-ban elkészített, majd 1996-ban
átdolgozott PEDAGÓGIAI PROGRAMJA, amely alapját képezi az iskola jelenlegi
pedagógiai programjának.
                                3
A zenetanulás, mely a személyiségre elsősorban emocionálisan hat, rendkívül kedvezően
befolyásolja az intellektuális agyi képességeket és a koncentráló képességet is. Ezt a tényt
pszichológiai vizsgálatok igazolják.
Az ember személyiségét a lénye legmélyén érintő zene megismerése utat mutat az igaz
értékek felismeréséhez. Élményszintű tanításával, a legegyszerűbb rendtől, a ritmustól a
legbonyolultabb, mindent egységbe foglaló rendhez, a harmóniához juttathatjuk el a zenét
tanuló gyermekeket. Mivel a zene tartalmilag és formailag maga kínálja fel a mindenség
megismerésének lehetőségeit, feladatunk az, hogy e művészet titkait a legtermészetesebb
módon és legélményszerűbben tárjuk növendékeink elé.

Célunk az, hogy megtartva a hagyományos zenepedagógia minden értékét, de elvetve a
gyermekeket túlhajszoló eredményközpontúságot, olyan módszereket alkalmazzunk napi
munkánkban, melyek a zenével, mint művészi eszközzel, a zenét tanuló gyermek teljes
személyiségére hatnak, jó irányba vezetve őket.
Pedagógiai elképzeléseink alapgondolata Antoine de Saint-Exupéry: Citadella című művéből
vett idézettel: „A gyermek növekvő, a mindenségre nyitott lény, aki képes magába
ölelni minden értéket, melyet szeretettel és helyes iránymutatással adunk át neki.”

Frédéric Chopin Zeneiskola                               Az
intézmény jellemző adatai


I. AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT


1. Az iskola hivatalos elnevezése:    FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA

2. Az iskola alapító okiratának kelte:  1997. december 4.

 Az engedély kiállítója:        Gödöllő Város Önkormányzata

3. Az intézmény székhelye:        GÖDÖLLŐ, Ady Endre sétány 1.

 Kihelyezett tagozat telephelye:    NAGYTARCSA, Múzeum kert 15.

4. Az iskola címe, telefonszámai:

 Frédéric Chopin Zeneiskola, 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 1.

 Telefonszáma: 06 - 28 - 420 572,    telefon / fax: 06 - 28 - 415 458

5. Az iskola fenntartója:

 Gödöllő Város Önkormányzata

 A fenntartó címe:

 Polgármesteri Hivatal, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.

 Telefonszáma: 06 - 28 - 420 411

6. Az iskola vezetője, a pedagógiai program benyújtója:                        4
 Ferenczi Anna igazgató
A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI ALAPJA:

1. A KÖZOKTATÁSRÓL SZÓLÓ 1993. évi LXXIX. törvénynek az 1995. évi CXXI. törvénnyel
  és az 1996. évi LXII. törvénnyel módosított egységes szerkezetbe foglalt szövege.

2. A 27/1998. ( VI. 10. ) MKM rendelet: AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS
  KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA

3. GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1997-ben készült és elfogadott OKTATÁSI
  KONCEPCIÓJA


Frédéric Chopin Zeneiskola                          A zeneiskola
alaptevékenysége


II. A ZENEISKOLA ALAPTEVÉKENYSÉGE

Gödöllőn 1972 szeptemberében kezdődött el a zeneiskolai oktatás, a Dunakeszi Körzeti
Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataként.
A zeneiskola 1974. január 1-jén Gödöllői Körzeti Állami Zeneiskola néven önállósult: Aszód,
Bag, Pécel, Veresegyház kihelyezett tagozatokkal. Később az iskolához kapcsolódott
kihelyezett tagozatként Isaszeg és Dány, 1990-ben az önállósuló péceli tagozat helyére
belépett Nagytarcsa.
Az 1990-es évek elején a zeneiskola kihelyezett tagozatai folyamatosan önállósultak, csak a
legkisebb létszámú és Gödöllőtől legtávolabb eső Nagytarcsa maradt meg az iskola
kihelyezett tagozataként.

A gödöllői zeneiskola - mint körzeti iskola, - aránylag magas tanári és növendéklétszámmal
indult el. Kezdetben szakmai eredményeit is segítették azok a kihelyezett tagozatok, (
Aszód, Pécel ) ahol jóval korábban kezdődött a zeneiskolaszerű zeneoktatás, mint Gödöllőn.
A gödöllői „anyaiskola” növendéklétszáma, tanári létszáma, a tanszakok száma és a tanítás
szakmai színvonala azonban rövid időn belül lendületesen előre tört.

A zeneiskola fennállásának első 20 évében szinte minden lehetséges hangszer tanítása
elindult az iskolában. 1977-ben Gödöllőn önálló épületet kapott az intézmény, 1984-től
Frédéric Chopin lengyel zeneszerző nevét viseli a zeneiskola.
A ‘90-es évekre stabil tanári kar alakult ki az iskolában.

Napi munkánkat kezdettől erősítették látványosabb szakmai eredmények. A zeneművészeti
szakközépiskolába felvételiző vagy megyei és országos versenyen eredményesen szereplő
növendékek eleinte egy-egy kiváló tanár munkájából eredtek. Az utóbbi öt-hat évben viszont
elérte iskolánk, hogy a zeneiskolában tanító tanároknak legalább 80 %-a felzárkózott
szakterületének országos szintjéhez. Ez azt jelenti, hogy szinte minden zeneiskolai országos
versenyre eljut egy-két növendékünk és egyre gyakrabban hoznak el versenydíjakat, bár
iskolánkban nem a versenyzést, hanem a mindennapok embert formáló zenélési
tevékenységét tartjuk elsődlegesnek.


                       5
1. A zeneiskola alapfeladata a zenei nevelés és zeneoktatás egymást kölcsönösen
kiegészítő folyamatában, a nevelendő gyermekek teljes személyiségének jó irányban történő
fejlesztése a zene eszközeivel.

A zeneiskola elsődleges feladata, hogy tanulóit egy hangszer kezelésének gyakorlati
megismerése közben a zene emberformáló erejére építve elvezesse a zenei jelenségek,
folyamatok megértéséhez és a zenei értékek felismeréséhez.

A hangszertanulás és a zenei folyamatok tudatosítása szükségessé teszi a zenei jelrendszer
( kottaírás, kottaolvasás ) megismerését, a belső hallás kifejlesztését, a zenei fantázia,
kifejezőkészség kialakítását, a megismert zenei gondolatok kreatív, improvizatív
alkalmazását.

A zene jelenségeinek élményszerű megismerése a zeneirodalom remekműveinek hallgatása
révén történhet, majd az itt szerzett élményeket hasznosítja a növendék a saját hangszeres
játékában. Az egyéni hangszerjáték az együttzenélésben teljesedhet a közösség
megélésének katartikus, életre szóló élményévé.

Frédéric Chopin Zeneiskola                         A zeneiskola
alaptevékenysége


A zeneiskola alapfeladataihoz tartozik a növendékek felkészítése országos versenyekre,
azoknak megyei és iskolai válogatóira. A növendékek felkészítését szakmai konzultációk
segítik, melyeket meghívott szakközépiskolai vagy főiskolai tanárok tartanak.
Alapfeladat a kamaracsoportok, zenekarok működtetése és a növendékek zenei
műveltségének biztosításához szükséges hangversenyek rendezése.

Iskolánkban három különböző növendékzenekar és a zenetanárok részvételével működő
Városi Szimfonikus Zenekar dolgozik. A zeneiskola tanárai rendszeresen fellépnek a
városban rendezett hangversenyeken szólóművek, kamara és zenekari művek előadóiként.

Szorosan vett alapfeladataink és az emellett végzett körzeti, megyei és országos szintű
rendezvények szervezésével olyan rangot vívott ki magának iskolánk, melyhez hozzátartozik
az országos szintű elvárások teljesítése.
Ilyen elvárások:
- Kihelyezett országos szintű szakmai továbbképzések és konzultációk szervezése a körzeti
zeneiskolák bevonásával.
- Országos zeneiskolai versenyek megyei válogatóinak lebonyolítása.
- A háromévenként visszatérő Országos Népzenei Verseny megszervezése, lebonyolítása.

Ezek a rendezvények nem csupán munkát és hírnevet hoznak intézményünknek, de a
szakmai igényességet is serkentik, egyre magasabb szintre lendítik.

A zeneiskolai időkeret kötelező, kötelezően választható és választható órák rendszerét
tartalmazza. A hangszerórák órakerete „A” és „B” tagozaton különböző, a kötelező
korrepetició, a kötelezően választható kamarazene vagy zenekar óraszáma és
csoportlétszáma tanszakonként meghatározott.

A zeneiskolák szakmai eredményeit olyan 3 éves rendszerben megrendezésre kerülő
országos versenyek emelik egyre magasabb szintre, melyek győzteseiből kerülnek ki a
későbbi koncertező művészek.                      6
A ZENEOKTATÁSI KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA

1.               ZENETANULÁST ELŐKÉSZÍTŐ SZAKASZ
Előképző, hangszeres előkészítő osztályok, melyek elvégzése - zenei élményanyag
gyűjtésével - alkalmassá teszi a gyermekeket a hangszertanulás megkezdésére.

2. HANGSZERTANULÁS ALAPFOKON
A hangszertanulás a gyermekek képességeire építve két különböző elvárás-szinten
történik. Az „ A ” tagozat a zene megértésére, ismeretére, amatőr zenélésre, értő
hangversenyhallgatásra készít fel.
A „ B ” tagozat feladata a zenei pályára alkalmas növendékek felkészítése a
továbbtanulásra.

3. HANGSZERTANULÁS A TOVÁBBKÉPZŐ ÉVFOLYAMAIN
A zene iránt komolyabban érdeklődő, saját örömére zenélő, de nem zenei pályára készülő
növendékek zeneszeretetre, igényes zenélésre nevelése. Tulajdonképpen az amatőr
zenészek nevelése.


Frédéric Chopin Zeneiskola                           A zeneiskola
intézménytípusának jellemzői


2. A zeneiskola intézménytípusának jellemzői

A zeneiskola, - mint intézménytípus - feladatkörében, célrendszerében, szervezeti
felépítésében és a mindennapi munka beosztásában is eltér a többi oktatási
intézménytípustól.

A zeneiskolai tevékenység rendkívül sokrétű és szerkezetében is bonyolult.
A hangszeroktatás egyéni órákon történik, ami nevelési és oktatási szempontból nagyszerű
lehetőségeket kínál, de óriási felelősséggel is jár.

A hangszertanítást csoportos előkészítő előzi meg .
Zenei pályára alkalmas ( „B” tagozatos ) növendékek számára 4. osztálytól a kötelező
zongora szak lép be új feladatként.
Kötelező a zongorás korrepetició mindazon növendékek számára, akik nem zongorán,
hanem más hangszereken tanulnak.
A hangszertanulás 5. osztályától kötelezően választható a zenekar, kamarazene,
zeneirodalom vagy második hangszer.

A kötelező és kötelezően választható tantárgyakat választható ( fakultatív ) órák egészítik ki.
A zeneiskolában tanuló hangszeres növendékek számára az iskola köteles biztosítani a
csoportos elméleti órákat, szolfézs és zeneirodalom órák formájában, valamint a zenekar,
kamarazene, kamaraének és a zongorás korrepetició foglalkozásokat.

A növendékek hangszeres tudásukat év közben legalább kétszer tanszaki meghallgatáson
vagy osztály-hangversenyen, tanév végén pedig a tanszak tanárai előtt történő vizsgán
mutatják be. A zenei pályára készülő vagy az átlagosnál jobb teljesítményt nyújtó
növendékek szakmai kibontakozása érdekében szükség van kiemelt tanszaki
hangversenyekre, az iskola munkájának bemutatása miatt pedig az összes tanszak
növendékeinek részvételével szervezett növendékhangversenyekre.
                       7
Az iskola minden tanszakát bemutató növendékhangversenyek a kiemelkedőbb képességű
növendékek számára szereplési lehetőséget, az átlagos képességűek számára
zenehallgatási lehetőséget jelentenek. A tanult művek bemutatása és az élő zene hallgatása
egyaránt fontos terület zenei nevelésünkben.

A zeneiskola nem tanköteles intézmény és a tantervben előírt követelményeket csak
bizonyos speciális képességek megléte esetén tudják teljesíteni a hangszert tanulók, ezért a
zeneiskolába hangszertanulásra csak eredményes felvételi meghallgatás után jutnak be a
tanulók.

Tantervben előírt lehetőség van az osztályfolytatásra és a tanszakváltoztatásra.

Az alapfokú művészetoktatás olyan fejlesztőpedagógiát képvisel, amelyben a hangsúly a
képességfejlesztésen van. A követelményrendszer az életkori sajátosságoknak megfelelően,
egymásra épülően határozza meg a követelményszinteket, lehetőséget biztosítva az egyéni
fejlődési különbségek figyelembevételére. Az elvárható követelmények meghatározása a
tanulási szakaszok ( alapfok, középfok ) végére tervezhető.Frédéric Chopin Zeneiskola                           A zeneiskola
társadalmi helyzete3. A ZENEISKOLA TÁRSADALMI HELYZETE, BEISKOLÁZÁSI TERÜLETE

A társadalmi elismerést a zeneiskola kezdettől fogva kettős funkcióban nyerte el.
A pedagógiai szakmai sikerek mellett mindig jelen volt iskolánkban a város lakosságának
élő zenei élményt kínáló zenélés, a rendszeres koncertezés.

A zenét a gyakorlatban is művelő tanárok a növendékekkel és a szülőkkel egyaránt, mély és
értékes emberi kapcsolatokat tudtak kialakítani. Ezek a művészet örök értékeiből táplálkozó
emberi kapcsolatok vezettek az egyre elmélyültebb munkához, mely nem mindig látványos,
de rendkívül fontos eredményeket hozott.
Ilyen eredmény a tanszakok napi munkájában nyomon követhető egyre emelkedő szakmai
színvonal, az újszerű megoldásokra is nyitott pedagógusi gondolkodás, a kísérletező kedv,
melynek ösztönző erejével készült az iskola első ( 1993. évi ) pedagógiai programja.

A zeneiskola társadalmi elismertségét jelzi, hogy a '90-es években, amikor a nyelvtanulás és
az informatika sok helyen a művészeti nevelés rangját veszélyeztetve tört be a
közgondolkodásba, a gödöllői zeneiskolában a növendéklétszám nem csökkent, hanem
növekedett. A város lakossága fontosnak tartja a zenei műveltség megszerzését, a zenélés
gyakorlatának a mindennapi életben kamatozó emberformáló szerepét, az értő
zenehallgatást. A zeneiskola pontosan ezt a szemléletmódot akarta kialakítani.

A város lakossága a művészeti nevelés egyéb területeit is fontosnak tekinti a gyermekek
nevelése szempontjából, ( néptánc, kézműves foglalkozások, rajz, drámajáték ) de ez sem
veszélyezteti a zeneiskola növendéklétszámát és szakmai eredményeit. Ezeket a művészeti
ágakat legtöbb esetben ugyanazok a növendékek művelik, akik a zenetanulásban is komoly
eredményeket mutatnak fel.

A zeneiskola társadalmi elismertségének az iskolaválasztáson túli fontos ismérve, hogy
Gödöllő kulturális, oktatási és egyéb intézményei, - az évek folyamán kialakult rendszer


                       8
szerint - igényt tartanak a zeneiskola növendékeinek,       tanárainak  és különböző
együtteseinek szerepléseire.

Szinte nincs olyan városi vagy iskolai rendezvény, amelyen a zeneiskola valamilyen módon
ne képviselné magát.

A gödöllői zeneiskola mint körzeti iskola nyerte el önállóságát. Ez a körzeti jelleg dominált az
iskola tevékenységében és a beiskolázás terén egészen az 1990-es évek elejéig.

A zeneiskolák működésében a körzetet érintő munka egészen más jellegű, mint más
oktatási intézményekben. Nem a körzetben lakó növendékek járnak be az iskolába, hanem
a zeneiskola tanárai járnak ki tanítani a vonzáskörzet településeire.

Ezért az utóbbi évek munkaszervezését és a szakmai összehangoltságot nagymértékben
segítette, hogy   1990-93-ig - a Nagytarcsa kivételével - önállósultak a zeneiskola
kihelyezett tagozatai.
Frédéric Chopin Zeneiskola                            A zeneiskola
társadalmi helyzete


Az eredeti körzeti jelleg szerint dolgoznak iskolánk tanárai Nagytarcsán, vagyis a gödöllői
zeneiskola kinevezett tanárai helyileg Nagytarcsán végzik munkájukat. Ez a helyzet a
gödöllői anyaiskola és a nagytarcsai kihelyezett tagozat szempontjából egyformán
előnytelen.

Pedagógiai programunk kialakításában elsősorban az iskolát fenntartó önkormányzat és az
iskola létszámának 95 % át jelentő gödöllői növendékek lehetőségeit és igényeit kell
figyelembe vennünk. Annál inkább, mert ez a kiindulási pont színvonalas szakmai munkát
kínál és komoly előzményekre építhet. A 95 + 5 %-os arány nem indokolja körzeti jellegű
program kidolgozását sem szakmailag, sem szervezetileg.

A nagytarcsai tagozat - sajátos adottságai és Gödöllőtől távoli elhelyezkedése miatt - nem
tud konkrétan kapcsolódni a pedagógiai program több területéhez.
A növendékek nem tudnak résztvenni az iskola helyileg Gödöllőhöz kötődő szakmai
programjaiban, a felvételi meghallgatáson nem lehet alkalmazni az anyaiskolában kialakított
elvárásokat, mivel a zenetanulásra jelentkezők száma minimális. A hangszertanulás
időszakában az ottani növendékeknek nincs alkalmuk kamarazenélésre, élményszerű
koncertek hallgatására, a kötelező órákat csoportösszevonással kell megtartani.

A tanárok munkájának rendszeres ellenőrzése is kivitelezhetetlen, ezért munkaszervezési
szempontból is nehéz helyzetet jelent a zeneiskolának a tagiskola működtetése.

A körzeti iskolatípus létrejöttét az indokolta a 60-as 70-es években és az ad számára
létjogosultságot ma is, hogy minél több kistelepülésen alkalom nyíljék a zenetanulás
elindítására. Az iskolatípus az indulást segíti, mint ahogy a gödöllői zeneiskolánál és a
körzet többi zeneiskolájánál is látható. A tényleges fejlődést viszont csak az biztosíthatja,
ha egy önkormányzat, egy település lakossága magáénak érzi az iskolát és mint szükséges
tevékenységet támogatja azt.
                        9
Ez a helyzet Nagytarcsán 10 év óta nem alakult ki. A nagyközség önkormányzata és
lakossága nem tesz lépéseket sem a körülmények rendezettségéért, sem a hangszeres
ellátottság segítéséért. Gyakorlatilag mindent a gödöllői önkormányzattól vár el anélkül, hogy
komolyabban odafigyelne az ott folyó zenetanításra.

Pedagógiai programunkban, mint egy adott helyzet, szerepel a nagytarcsai tagozat
működtetése, de megnehezíti a program egységes kivitelezését.

A Nagytarcsán kialakított zenetanítás stagnáló állapotát, a növendéklétszám csökkenését,
az ottani munka társadalmi elismertségét csak az változtathatná meg, ha Nagytarcsa
Önkormányzata felvállalná saját iskoláját.

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola beiskolázási területe elsősorban Gödöllő városa.
A növendékek 93,5 %-a gödöllői, 5 %-a tanul a nagytarcsai kihelyezett tagozaton, 1,5 %-a
jár be Gödöllőre a vonzáskörzetből. A bejárók olyan - több éve zeneiskolába járó - tanulók,
akik Gödöllőn végzik általános iskolai vagy középiskolai tanulmányaikat is.

Iskolánk fontosnak tartja, hogy a város lakosságát szolgálja munkájával, hogy a
zeneiskolába járó gyermekek szüleinek elvárásai és értékes, előremutató elképzelései
helyet kapjanak az iskola pedagógiai programjában és az iskola mindennapi életében.

Frédéric Chopin Zeneiskola                     Az intézmény működésének
számszerű adatai


4. AZ INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSÉNEK SZÁMSZERŰ ADATAI

Tanulói létszámadatok szakokra bontva az 1998/99-es tanévben (nagytarcsai tagozattal együtt )

Tanszak        Előké Előké Alap Alap Alap Alap Alap Alap Tov.ké Tov.ké Tov.ké Tov.ké Össze
           pző 1 pző fok fok fok fok 4. fok fok p.7.     p.8.  p 9. p10. s
               2.  1. 2. 3.      5. 6.
Szolfézs        111 25   1  2                           139
Zeneelmélet                               2           2
Zongora            8  37 24 23 15 16 14       5   6   5   1   154
Orgona                    1                         1
Zongorás kamarazene                        2          4    6
Jazz zongora            7  1                            8
Hegedű            10 16 11 4      3  7  6   2   1           60
Cselló            6  9  2  7  2  2  2   4       1   1    36
Vonós kamarazene                         1               1
Régi zene /                      1     2   1   1        5
kam.z.
Furulya           5  49  21  11  7    1   2              96
Fuvola              20  6  4  1        2   4   1   1    39
Oboa               7   2  2  1                      12
Klarinét             11  5  2              1   1       20
Fagott                 2  1          1   1           5
Szaxofon             1     2          1              4


                           10
Kürt                2   3   2                   1                    8
Trombita              5   1   3    4               1      1     1        16
Harsona                                        1                    1
Tuba,                      1                                        1
Tenorkürt                        1                              1     2
Ütő                127  2        1      1    1    1                    25
Gitár                10 8
                  19          6      4    1    1      1              50
Magán ének             9 8  9        7      2    2    1                    38
Népi ének             6 1  2        1      3                             13
Népzene-vonós            7                                             7
Citera              1  -          1      1    1                         4
Népi furulya           4  4          1                                   9
Jazz gitár            2  4  3                                           9
Jazz dob               2                   1                          3
Összesen     111   54  218 123 87        51    38   29     27     18     10   8    774

Tanulói létszámadatok összesítése : a táblázatban a két hangszeren tanuló növendékek
és a kamarazene főtanszakosok kétszer szerepelnek, az árnyékolás az egyes tanszakokat
jelzi. A tényleges létszámot a két tanszakon tanulók számának levonása után kapjuk meg:
774 - 52 ( két hangszeren, vagy kamarazene tanszakon tanuló növendékek ) = 722
Összesen: 722 zeneiskolai tanuló     ( Gödöllőn tanul: 681 fő, Nagytarcsán tanul: 41 fő
)

Frédéric Chopin Zeneiskola                                Az intézmény működésének
számszerű adatai


                   Az 1998/99-es tanév
              tanszakonként összesített létszámadatai

    A létszámadatok tartalmazzák a Nagytarcsán tanuló növendékek számát is.
        Az adatok a két hangszeren tanulókat kétszer tartalmazzák,
   a kamarazene főtanszakosokkal pedig a hangszeres tanszakoknál számoltunk.

      Előképző                 Alapfok                Továbbképző          Össze-
                                                              sen
Tanszak  1.o.  2. o.  1.o.    2..o.  3.o.     4.o.    5.o.   6.o.   7.o.    8.o.  9.o. 10.o.
Szolfézs  111   25    1      2                               2          141
Zongora       8    44     25     24    15     16    14     7      6  5    5   169
Vonós        16    25     13     11     5     10    8     6     1     1  1   97
Fafúvós       5    88     36     22     9     1     1     8     7     3  1   181
Rézfúvó            7      4     6     5               3     1     1  1   28
Vegyes            53     43     24    17     11    6     3     1          158
Összesen  111   54   218     123     87    51     38    29    27     18  10   8   774

Tényleges tanulólétszám ( a két szakon tanulókat egy személyként számolva )   722 fő
Szolfézs tanszak: ( nincs két szakos )         tanulólétszám   141 fő
Zongora tanszak: ( kötelező zongorát tanul 17 fő )   tanulólétszám:  152 fő
Vonós tanszak:  ( két szakos 1 fő )         tanulólétszám   96 fő


                               11
Fafúvós tanszak:  ( két hangszeren tanul 13 fő )       tanulólétszám:   168 fő
Rézfúvó tanszak:  ( nincs két szakos )            tanulólétszám:    28 fő
Vegyes tanszak:   ( két szakos 21 fő )            tanulólétszám:   137 fő

          Tényleges tanulólétszám az 1998/99-es tanévben
    a két tanszakon tanuló növendék csak egyszer ( egy személyként ) számolva

   Tanszak      Előképző      Alapfok       Továbbképző     Összesen
Szolfézs              136           3          2        141
Zongora               8          126          18        152
Vonós                16          71          9        96
Fafúvós               5          147          16        168
Rézfúvó                          22          6        28
Vegyes                          133          4        137
Összesen              165          502          55        722


Az 1998/99-es tanév engedélyezett óraszámainak összesítése: 755 óra / hét

Az összes órából kötelező óraszám:    646,5 óra
Az összes órából kötelezően választható: 94 óra
Az összes órából választható óra:     8,5 óra ( kamarazene, második hangszer )
Differenciált órakeret:           6 óra ( felvételiző növendékek, fúvószenekar )
Kötelező, kötelezően választható és választható megbontás a 27/1998. MKM rendelet szerint.

Frédéric Chopin Zeneiskola                     Az intézmény működésének
számszerű adatai


     A zeneiskolai tanulók létszámának várható alakulása 1999-2003-ig
          az utóbbi öt évben tapasztalt tendenciák alapján
   ( A létszámtervezés a Nagytarcsán működő tagozat létszámát is tartalmazza )
   Növendéklétszám összesítés           Növendéklétszám tervezés
   az 1998/99-es tanévben             az 1999/2000-es tanévre

 Tanszak Előképző Alapfok Továbbképző Össze -     Tanszak Előképző Alapfok Továbbképző Össze -
                    sen                         sen
Szolfézs    136    3     2  141     Szolfézs   125    2        127
Zongora     8   126     18  152     Zongora     7   128     21  156
Vonós      16    71     9   96     Vonós     12   75     10   97
Fafúvós     5   147     16  168     Fafúvós     6   148     19  173
Rézfúvó         22     6   28     Rézfúvó        24      7   31
Vegyes         133      4  137     Vegyes        139      6  145
Összesen    165   502     55  722     Összesen   150   516     63  729

    Növendéklétszám tervezés                Növendéklétszám tervezés
    a 2000/2001-es tanévre                 a 2001/2002-es tanévre

 Tanszak Előképző Alapfok Továbbképző Össze-     Tanszak Előképző Alapfok Továbbképző Össze-
                    sen                         sen


                         12
Szolfézs    120     2     1    123    Szolfézs    120   2      3  125
Zongora     8    127     21    156    Zongora     7  126      22  155
Vonós      10    78     11    99    Vonós      10  78      11   99
Fafúvós     7    148     20    175    Fafúvós     6  148      22  176
Rézfúvó          26     7    33    Rézfúvó        26      8   34
Vegyes          142     8    150    Vegyes        145      8  153
Összesen    145    523     70    736    Összesen    143  525      74  742

                 Növendéklétszám tervezés
                  a 2002/2003-as tanévre

Tanszak     Előképző      Alapfok         Tov.képző     Összesen
Szolfézs     120         2           2         124
Zongora       8       128           22        158
Vonós       10         76           12        98
Fafúvós       8       152           19        179
Rézfúvó               28           8         36
Vegyes               148           7         155
Összesen     146        534           70        750


Az előképző osztályok növendéklétszámát csökkenteni szeretnénk, mivel az alapfokon és
továbbképzőben hangszeren tanuló növendékek száma folyamatosan növekszik.

Frédéric Chopin Zeneiskola                       Az intézmény működésének
számszerű adatai      A zeneiskolai tanulók létszámának várható alakulása 1999-2003-ig

                A NAGYTARCSAI TAGOZAT NÉLKÜL

Amennyiben a Nagytarcsai Önkormányzat megkeresi azt a formát, amelyben a község
biztosítani tudja a Nagytarcsán lakó tanulók zeneiskolai oktatását, vagy a Gödöllői
Önkormányzat a kihelyezett tagozatot átadja Pest Megyének.
Ebben az esetben a gödöllői zeneiskola végleg önállósulva csak Gödöllő székhellyel
taníthatna.
          A beiskolázás tervezése a nagytarcsai tagozat nélkül.

   Növendéklétszám tervezés                Növendéklétszám tervezés
   az 1999/2000-es tanévre                 a 2000/2001-es tanévre
  Csak Gödöllőn tanuló növendékekkel.          Csak Gödöllőn tanuló növendékekkel.

 Tanszak Előképző Alapfok Továbbképző Össze -      Tanszak Előképző Alapfok Továbbképző Össze -
                    sen                           sen
Szolfézs    117    2        119      Szolfézs   110    2     1  113
Zongora     7   114     21  142      Zongora     8   112     21  141                          13
Vonós     12   75     10   97     Vonós     10   78     11   99
Fafúvós     6   136     19  161     Fafúvós     7  134     20  161
Rézfúvó        24      7   31     Rézfúvó        26      7   33
Vegyes        133      6  139     Vegyes        135      8  143
Összesen   142   484     63  689     Összesen   135  487     68  690


   Növendéklétszám tervezés               Növendéklétszám tervezés
    a 2001/2002-es tanévre                a 2002/2003-as tanévre
Csak Gödöllőn tanuló növendékekkel.           Csak Gödöllőn tanuló növendékekkel.

 Tanszak Előképző Alapfok Továbbképző Össze-     Tanszak Előképző Alapfok Továbbképző Össze-
                    sen                         sen
Szolfézs    110    2     1  113    Szolfézs   107    1     2  110
Zongora     8   112     21  141    Zongora     8   113     22  143
Vonós      9    79     11   99    Vonós     10   76     12   98
Fafúvós     6   135     20  161    Fafúvós     7   136     19  162
Rézfúvó         26     8   34    Rézfúvó        28      8   36
Vegyes         139      8  147    Vegyes        144      7  151
Összesen    133   493     69  695    Összesen   132   498     70  700


A nagytarcsai tagozat önállósodása azt jelentené iskolánknak, hogy csak gödöllői helyszínen
még jobban tudnánk koncentrálni energiáinkat a várost szolgáló szakmai munkára.
A fenntartónak pedig megkönnyítené a 27/1998. MKM rendelet értelmében készült
pedagógiai program finanszírozását.

Frédéric Chopin Zeneiskola                              Az iskola
értékrendje, nevelési elvei


III. HELYZETELEMZÉS

Az iskola értékrendje, nevelési elvei

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola értékrendjét a világmindenség rendjére nyitott,
emberkép jellemzi. A zene művészi értékeit a nevelés eszközeként felfogó pedagógus
feladata a nevelendő gyermeket bevezetni a zene rendezett, harmóniát sugárzó
világába és ezen a világon keresztül bemutatni a mindennapok igaz értékeit.
A zeneművek megtanulása és előadása nem lehet cél, csak eszköz a művészeteken
keresztül tükröződő világ helyes felismeréséhez. A zeneművek hallgatása és megtanulása a
lélek legmélyebb rétegeiben érinti meg az embert, tehát az érzékeny, a jóra, szépre nyitott
gyermeki lelket is.

Az ember - tehát a nevelendő gyermek is - szabad, egyszeri, megismételhetetlen,
transzcendens és történeti lény, aki képes a kapcsolatteremtésre, akinek jövője van, akinek
élete valamilyen célra irányul. Nem mindegy, hogy milyen cél felé irányítjuk, hogy merre
jelöljük meg a jövőjét, hogy szabadságát az értékek keresésének irányába tudjuk-e állítani.
A helyes irányultság felmutatásához elsődleges a pedagógus személyének emberi és
szakmai hitelessége. Ez az alapja a gyermeket vezetni tudó személyes kapcsolatnak, mely
az értelemre és érzelemre úgy tud hatni, hogy értelmes cselekvésre készteti a gyermeket.


                        14
Iskolánk nevelő-oktató vagyis a nevelést előtérbe helyező pedagógiai műhelyként
szeretne működni. Elsődleges célunk, hogy minél több növendéket, minél hosszabb időn
keresztül megtartsunk az értékes zene művelésében, hogy iskolánkból kikerülve képesek
legyenek részben a saját örömükre szolgáló zenélésre, részben az értő zenehallgatásra.
A gyermek a tanár számára feladat, akit szeretettel és szakmai tudással az életre kell
nevelni, „az Ő saját életére”, ahol a művészet megismert értékei az Ő egyszeri,
megismételhetetlen személyiségét gazdagító tényezőkké válnak. Ezért egyformán fontosnak
tartjuk a tehetséggondozás és a felzárkóztatás szerepét.

Fontosnak tartjuk, hogy az iskola élettér tanár, diák és szülő számára egyaránt. Élettér és
igazodási pont, ahol az ember - tanár, gyermek és szülő - önmagára találhat. Ezt a célt
szolgálja iskolánk berendezése is. A kapcsolatteremtés különböző lehetőségeit kínáló
osztályhangversenyek, növendékhangversenyek, tanári hangversenyek is ennek a célnak a
szolgálatában állnak.
Elengedhetetlenül fontos feladat a tanórákon kívüli szabadidős tevékenységek irányítása. Az
ifjúsági és családi hangversenyek keretében történő találkozás a zenével, a szakmai
kurzusokon, versenyeken, zenei táborokban szerezhető életre szóló élmények integrálása a
mindennapi pedagógiai munkába.

25 éves iskolánk régi hagyományokra nem tekinthet vissza, de hagyományteremtő
kezdeményezések sorozatát vallhatja magáénak. HÁZIMUZSIKA, MESÉLŐ MUZSIKA,
CSALÁDI HANGVERSENYEK, ZENEI ALKOTÓTÁBOROK, ZENEKARI           KURZUSOK,
MEGYEI TALÁLKOZÓK, ORSZÁGOS VERSENY, NEMZETKÖZI KONFERENCIA. A
felsorolt rendezvénytípusok mindegyike hasznosan épül be a zeneiskola pedagógiai
koncepciójába és bőségesen megtermi gyümölcsét a zenei nevelés területén. A pedagógiai
eredményeken túl, rendezvényeinkkel belépünk a város, a megye és az ország zenei
életébe, elismerést szerezve iskolánknak és városunknak.

Frédéric Chopin Zeneiskola                     A gödöllői zeneiskola
jellemzőinek bemutatása


2. A GÖDÖLLŐI ZENEISKOLA JELLEMZŐINEK BEMUTATÁSA

Az 1998/99-as tanévben a zeneiskola 722 tanulót tanít, ebből 681 növendék Gödöllőn,
41 pedig a nagytarcsai kihelyezett tagozaton tanul.

A tanulók 29 különböző szakon tanulnak, hat tanszak munkacsoportjaiban.
( Szolfézs - zeneelmélet, 16 féle „klasszikus” hangszer, magánének, kamarazene,
népzene három féle hangszeren, népi ének, valamint a jazz-zongora, jazz-gitár, jazz-dob )
Iskolánkban speciálisan szakosított tanár tanít minden egyes fa és rézfúvós hangszert, külön
szakembere van a népzene egyes ágainak, a régi zenének, a jazz hangszereinek.

Az összlétszámból 177 tanuló jár csoportos előképző osztályba, közülük 136-an még nem
tanulnak hangszeren, 41-en pedig már megkezdték hangszeres tanulmányaikat.
Ez összesen 11 csoport, amelyből 4 kiselőképző ( előképző 1 ) óvodásoknak, illetve az
általános iskola 1. osztályosainak,
    7 csoport pedig előképző 2 ( a nagyobbaknak vagy 2. éve tanulóknak )
5 növendék tanul elmélet főtanszakon ( 3 szolfézs, 2 zeneelmélet szakon )

Különböző hangszereken tanul összesen: 581 növendék ( közülük 40 növendék két
hangszeren tanul, 12 pedig kamarazene főtanszakon )


                       15
Ebből: 29 növendék előképző osztályban ( régen: hangszeres előkészítő néven szerepelt )
   498 növendék alapfokon
    54 növendék továbbképző osztályban tanul

„B” tagozaton tanul 41 növendék.
A „B” tagozat a növendék zenei pályára alkalmas képességét jelenti, ami ennek megfelelően
magasabb szintű követelményekkel jár.

A 27/1998.( VI. 10. )MKM rendelet szerint a zeneiskolában kötelező tárgy a szolfézs.
A kötelező szolfézst a magasabb osztályokban kiválthatják a kötelezően választható tárgyak,
a zenei általános iskolába járó növendékeknek pedig felmentés adható.

A gödöllői zeneiskolába az 1998/99-es tanévben 81 tanuló jár a zenei általános iskolai
szakosított osztályból. Ez a szám a 6 osztályos és nyolc osztályos gimnáziumok beindulása
óta évente átlagban 10 növendékkel csökken, ami a szolfézsra kötelezettek létszámának
állandó emelkedését eredményezi.

Kötelező szolfézs órákra jár: 564 tanuló ( Ez a szám magába foglalja a 136 hangszert még
nem tanuló előképzőst is. )
Az 564 tanuló 36 csoportban tanul. A 36 csoport engedélyezett összes óraszáma: 65 óra
A szolfézscsoportok átlaglétszáma: 15,7

A gödöllői zeneiskola szolfézscsoportjainak átlaglétszáma meghaladja a maximálisan előírt
csoport-létszámhatárt és a heti óraszám nem éri el a 27/1998. ( VI. 10. ) MKM rendelet által
meghatározott kötelező óraszámot.

A rendelet meghatározása szerinti bontásban, a zeneiskola 36 szolfézs csoportjából 33
a kötelező, 3 csoport pedig a kötelezően választható kategóriába tartozik.


Frédéric Chopin Zeneiskola                      A gödöllői zeneiskola
jellemzőinek bemutatása


Hangszeren tanuló növendékek létszámadatai tanszakokra bontva:

Zongora tanszakon 152 főtanszakos növendék tanul.
Vonós tanszakon ( hegedű, cselló ) 96 növendék tanul.
Furulya szakon 92 főtanszakos növendék tanul.
Egyéb fafúvós tanszakon ( fuvola, oboa, klarinét, fagott ) 76 növendék tanul.
Rézfúvós tanszakon ( trombita, kürt, harsona, tenor, tuba ) 28 növendék tanul.
A vegyes ( gitár, ütő, magánének, népzene, jazz ) tanszakon
                          137 főtanszakos növendék tanul.
Szolfézs főtanszakra 136 előképzős, 3 alapfokú szolfézsos és 2 továbbképzős jár.

A ZENEISKOLÁBAN KÖTELEZŐEN VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK:

Elméleti: szolfézs ( 5. 6. osztálytól ), zeneelmélet, zenetörténet-zeneirodalom, improvizáció
Gyakorlati: kamarazene, zenekar, kórus, második hangszer
Kötelező kiegészítő foglalkozás a korrepetició ( zongorakíséret ) a hangszeres
( kivéve a zongora, orgona, gitár ) és magánének tanszakon tanuló növendékek számára.
Kötelező zongora a zenei pályára készülő, „B” tagozatos növendékek számára.
                       16
A kötelező zenekari gyakorlat    és kamarazene órák szabályozását a különböző
tanszakokon a tantervi program határozza meg.
A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskolában 4 különböző növendékzenekar működik, melyek
lehetőséget nyújtanak a kötelezően választható órák teljesítéséhez.

A FÚVÓSZENEKAR létszáma: 44 fő ( Ez a szám tartalmazza a zeneiskola létszámában már
nem szereplő, csak zenekarra járó volt növendékeink számát is. )
A zenekar létszámutánpótlását a részfoglalkozású státuszú trombitatanár egész állású
kinevezése - vagyis a trombitás növendékek létszámának növekedése oldhatná meg.
A magasabb növendéklétszám a zenekar szakmai szinten tartása miatt szükséges.

A GITÁRZENEKAR létszáma: 32 fő.
Ez a létszám szükségessé teszi a zenekari szólampróbákat, melyek a zenekar szakmai
fejlődését szolgálják. A régi zenekari tagok a zenekari próbákra rendszeresen visszajárnak,
segítve az újonnan belépők felzárkózását.   A zenekari tagok utánpótlása a gitártanszakon
biztosított.

A VONÓSZENEKAR létszáma: 14 fő. Ez a létszám 20-26 főre is emelkedhetne.
Az utánpótlást a TÜCSÖKZENEKAR ( 1.2.3. osztályos növendékek zenekara ) biztosíthatja.
Ennél a feladatnál GYES-en lévő kolléganőnk visszajövetelére várunk. A hegedűtanszak
növendéklétszámának növekedésére szükség lenne olyan mértékben, ahogy azt a jelenlegi
tanáraink túlórában el tudnák látni. A hegedű tanulása iránti érdeklődés felkeltésénél a
gyermekek számára különösen fontosak az óvodás korban szerzett zenei élmények.

A FURULYAZENEKAR létszáma: 15 fő.
Iskolánk egyik jellegzetessége, hogy nagyon sok növendék kezdi furulya tanulással a
hangszeres tanulmányait. Ennek legfőbb oka az, hogy ezt a hangszert meg tudják vásárolni
a szülők. Egy-két év furulya-tanulás után sok növendék más fúvós hangszert választ vagy
éppen zongorázni kezd, mert ha látják a szülők a zenetanulás eredményeit, akkor már
szívesebben fektetnek be nagyobb összeget hangszervásárlásba.

 Frédéric Chopin Zeneiskola                     A gödöllői zeneiskola
jellemzőinek bemutatása


A több évig furulyán tanuló növendékeknek viszont az ad igazi élményt, ha betekinthetnek a
régi korok eredetileg is furulyára írt kamaramuzsikájába. A komolyabb hangszeres tudást
igénylő kamaraművek előtt hasznos és élményt adó gyakorlatot jelent a duplázott vagy
triplázott szólammal megtanult reneszánsz táncok előadása. Ezt a formát nevezzük
furulyazenekarnak, mely ilyen formában ebben a tanévben indult el.

A ZENEISKOLAI KAMARAKÓRUS létszáma: 14fő. A kamarakórus ebben a tanévben
alakult. Növendékeink nagy része saját általános iskolájában jár énekkarra, ezért nem fér be
idejükbe még egy kóruspróba. Csak hosszú évek kemény munkája révén alakulhat ki egy
nagyobb, komoly művek megszólaltatására is alkalmas zeneiskolai kórus, amire iskolánk
sokszínű tevékenységében feltétlenül szükség van.

A KAMARAZENE tanítása minden tanszakon megtalálható.
Bár állandóan együtt négykezesező vagy duózó növendékektől a különböző összeállítású
fúvós, vonós triókig és quartettekig mindenféle együttes megtalálható iskolánkban,
növendékeink nagy része csak az egyéni hangszeres órákon tanul kamaraműveket.
A 27/1998. MKM rendeletre épülő pedagógiai programunk alapján szeretnénk elérni, hogy a
kötelezően választható óráknak ezzel az emberi és zenei szempontból egyaránt fontos                       17
lehetőségével minden olyan növendékünk éljen, aki nem jár valamelyik zenekarba vagy az
énekkarba.

A kamarazenélés az emberi fejlődés szempontjából azért rendkívül fontos, mert nagyon
kifinomult egymásra figyelést igényel. Az egymásra figyelésnek ez a módja a valódi
közösségi érzést, a másik ember elfogadását, megbecsülését olyan mélyen vési be a
gyermek lelkébe, hogy életre szóló segítséget jelenthet a később fellépő nehézségek során.

A KORREPETÍCIÓ ( zongorakíséret ) nélkülözhetetlen kiegészítő eleme a legtöbb hangszer
és a magánének tanulásának. Az egy-két hangot ismerő hegedűs, gordonkás vagy fúvós
hangszeres növendék számára a zongorakíséret által jelenik meg a harmónia világa és
ezáltal válik teljessé az általa megszólaltatott egyszerű zenemű.

Ígéretes vívmánya a 27/1998. MKM rendeletnek, hogy osztályokra és tanszakokra lebontva,
percekben pontosítva adja meg a kötelező korrepetició idejét.
Szeretnénk elérni, hogy ebből a lehetőségből minden növendékünk részesüljön.

A MÁSODIK HANGSZER tanulása a kötelezően választható tárgyak között is megtalálható,
de adott esetekben ( pl. ha a növendék zenekarra vagy kamarazene órára már jár ) a
választható tárgyak körébe tartozik. Ezért szükséges pontosan szabályozni, hogy milyen
feltételekhez köti intézményünk a második hangszer választását. ( Helyi tanterv c. fejezet. )

Iskolánk szakmai munkájának egyik jellegzetessége az óvodás korúak számára kialakított
játékos, zenei élménygyűjtő foglalkozás, melynek kísérleti előzményei közel két évtizedes
múltra tekintenek vissza. Jelenlegi növendékeink 70-75 %-a ezekből az óvodáskorúak
számára helyileg kidolgozott tanmenettel dolgozó előképzős csoportokból indult el.

Az idei tanévben két olyan növendékünk végez a zeneművészeti főiskolán, akik „alapító
tagjai” voltak a „ZENEVÁR” elnevezésű előképző csoportnak.
Bizonyára hozzájárul ez a helyileg kialakított, gyermek-centrikus módszer ahhoz, hogy az
óvodás korúak létszáma igen magas iskolánkban.

Frédéric Chopin Zeneiskola                                Az
intézmény kapcsolatai


3. AZ INTÉZMÉNY KAPCSOLATAI

Az intézmény kapcsolatainak alakításában ugyanúgy a személyesség, a személy
megszólítása a döntő, mint ahogy nevelési elképzeléseinkben is a személyiség formálása áll
az első helyen.

Az intézmény kapcsolatai egyrészt belülről kisugárzó, az iskolához közvetlenül kötődő
személyek ( tanárok, egyéb dolgozók, diákok ) kapcsolata mindazokkal, akiket érdekel az
iskola tevékenysége, vagyis szülőkkel, más iskolák tanáraival, a zeneiskolába
koncerthallgatóként érkező zeneszerető polgárokkal.
Másrészt kívülről befogadó, a város lakosságának, intézményeinek elvárásait teljesítő, a
város kulturális életét a zeneművészet gyakorlatával segítő, mindig az „emberhez” szóló
kapcsolat. Hiszen az embert megszólítani nemcsak szóval lehet, hanem a zene
kommunikációs nyelvén is, mely minden embert megérint, mindenkire a legmélyebb szinten,
emocionálisan hat.

Az iskola belső kapcsolatai azt is jelentik, hogy intézményünkben a zenetanítás mellett
különböző zenei együttesek működnek napi rendszerességgel.


                       18
A zeneiskola tanárai délelőttönként a Városi Szimfonikus Zenekar, a Castello Fúvósötös, a
Sissy Mélyvonós Együttes, a LÁNG Zongoratrió, a Brass in the Five Quintett, a Bohém
Ragtime Jazzband, az Affetti Musicali Együttes tagjaiként, mint hangszeres művészek
végzik munkájukat, délután pedig zenetanárként adják át tudásukat az iskola
növendékeinek.

A felsorolt együttesekben a zeneiskola tanárain kívül más művészek is játszanak, így
iskolánk tanárai állandó, élő kapcsolatot tartanak a magyar zenei élet élvonalbeli
művészeivel, a zeneakadémia, zeneművészeti főiskolák, zeneművészeti szakközépiskolák
tanáraival és gyakorló zenész növendékeivel ugyanúgy, mint Gödöllő vonzáskörzetének és
Pest Megye néhány nagyobb városának zenészeivel.

Az intézmény tevékenységére, munkája eredményességére nézve meghatározó a
zeneiskolába járó növendékek szüleivel kialakított kapcsolat. Ez a kapcsolat formálisan
- a zeneiskolában is - a Szülői Munkaközösség és az Iskolaszék működését jelenti, ami
rendkívül fontos, az iskola munkáját kontrolláló és segítő tevékenység.
A gyermekek nevelése és a kultúra átadás szempontjából azonban egyaránt
hatékonyabbnak látjuk az „informális”, személyes beszélgetésekre épülő, a szülői
értekezletet  növendékhangversennyel     összekötő   vagy  a hangversenyeket
megbeszélésekkel kiegészítő tanár-szülő kapcsolatot.

Valójában a növendékeinkkel és szüleikkel, közismereti tanáraikkal, rokonaikkal és
ismeretségi körükkel kialakított személyes kapcsolat és a zenehallgatással összefűzött
kapcsolatteremtés adja meg intézményünk társadalmi helyét és jelöli ki társadalmi szerepét
a városban.
A zeneiskola városi kapcsolatai elsősorban közművelődési jellegűek. A város ünnepélyein,
rendezvényein való közreműködést jelentik.

Munkánk jellegéből adódóan legszorosabb együttműködés a Petőfi Sándor Művelődési
Központtal alakult ki. Közös hangversenyszervezések, zenei táborok, szakmai kurzusok
rendezése, kiállítások megnyitóin és más rendezvényeken történő szereplések jelentik
együttműködésünk alapját.

Frédéric Chopin Zeneiskola                               Az
intézmény kapcsolatai


A zenepedagógiai munkát leginkább ösztönző együttműködési forma az ifjúsági
hangversenyek terén alakult ki. Az országos vagy megyei rendezvényeink szervezésében
helyet biztosító társrendezőként a művelődési központ működik közre.

Az oktatási intézmények közül az óvodákkal és azokkal az iskolákkal alakult ki mindennapi
szakmai kapcsolat, ahol kihelyezett szolfézs osztályaink működnek. ( Szent Imre Iskola,
Petőfi Sándor Általános Iskola, Premontrei Gimnázium. )
Az óvodák gyakran kérnek hangszerbemutató hangversenyeket növendékeinktől.
Ilyenkor a zeneiskola egy-egy tanára különböző hangszeren tanuló növendékeinkkel az
adott óvodában tartja meg a hangversenyt. Ezek a „hangversenyek” lehetőséget kínálnak az
óvodásoknak arra is, hogy közvetlenül ők szólaltathassanak meg hangszereket.

Az általános iskolában első-második osztályos növendékeink számára rendkívül előnyös,
hogy a zenetanár megy órát tartani az általános iskolába és nem a szülőnek kell behozni
gyermekét a zeneiskolába, ezért azokban az iskolákban, ahol kihelyezett osztályaink
vannak, növekszik a csoportos előképző növendéklétszáma.                      19
A Petőfi Sándor Általános Iskola a meglévő csoportok továbbvitele mellett újabb csoportok
indítását kéri, mivel a zenét tanulók magasabb száma kimutathatóan jó hatást gyakorol az
általános iskolai osztályokban folyó munkára is. A Petőfi Általános Iskola az, ahol az iskolai
rendezvényeken is rendszeresen szerepelnek a zeneiskolai tanulók.

A Premontrei Gimnázium iskolai keretek között rendszeres szereplési lehetőséget nyújt az
oda járó zeneiskolásoknak. Ennek a gyakorlatnak jótékony hatása a zeneiskolai munka
eredményességében mutatkozik meg.

Az Erkel Ferenc Általános Iskola az évzáró hangversenyén, valamint kisebb iskolai
rendezvényeken   ( farsangi, karácsonyi, anyák napi műsorok ), és az énekkarok
zongorakíséreteinek ellátásakor szerepelteti az iskolából zenét tanuló növendékeket.

A Waldorf Iskolában a zeneiskola tanárai látják el az euritmia tantárgy zongorakíséretét,
és alkalmanként zenei előadásokat tartanak.

A Református Líceum énekkarának és a Gödöllői Leánykarnak 90%-a zeneiskolai
növendék, vagy hosszú éveken át zeneiskolai növendék volt. Ugyanez mondható el a
Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületéről.
Ilyen módon a zeneiskola a város rendezvényein akkor is jelen van, ha megnevezés szerint
nem az iskoláról van szó.

A Városi Önkormányzat és a zeneiskola kapcsolata a szervezési feladatok egyeztetésén túl
rendezvényeken való közreműködésben realizálódik. Az Önkormányzat és a Város
Képviselőtestülete igényli a zeneiskola együtteseinek jelenlétét a város közművelődésében,
és lehetőségei szerint anyagilag is támogatja az együttesek működését.

A Királyi Kastély egyre gyakrabban kínál koncertezési lehetőségeket zeneiskolánk
együtteseinek, és zenei jellegű rendezvényeik szervezésekor legtöbb esetben szakmai
egyeztetésre kerül sor.
A Városi Múzeumhoz, a Juhász Gyula Városi Könyvtárhoz és főként az Erkel Iskolához
kötődő kapcsolatainkat újragondolva szeretnénk hatékonyabbá alakítani.

Frédéric Chopin Zeneiskola                                Az
intézmény kapcsolatai


A zeneiskola kezdeményezésére elindult a koncertszerű együttműködés a városban működő
kórusokkal. Bízunk abban, hogy ez a közös munka tovább folytatódik, ami az együtteseknek
és a zenét szerető gödöllői polgároknak értéket jelenthet.

Szakmai kapcsolataink megyei, országos és nemzetközi jellegűek. A szakmai munka
elmélyülését elsősorban a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és a Liszt
Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanáraival kialakított kapcsolat segíti.

A megye iskoláival országos versenyek válogatóin találkozunk. A gödöllői zeneiskola rendezi
a háromévente sorra kerülő Országos Kürtverseny megyei válogatóját, és alkalmanként
megyei kamarazene találkozót szervez.

1996-ban iskolánk kapta meg az Országos Zeneiskolai Népzenei Verseny rendezési jogát,
mely azt jelenti, hogy három évente országos verseny színterévé válik iskolánk.
                       20
Iskolánk tagja a Magyar Zeneiskolák Szövetségének, a Zenetanárok Társaságának, a
Jeunesses Musicales Magyarországi Szervezetének, tanáraink pedig a Magyar
Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezetének.

20 éve tart testvériskolai kapcsolatunk a szlovákiai NAGYRŐCE ( REVÚCA ) Művészeti
Iskolájával. Évente hangversennyel egybekötött cserelátogatást tartunk iskoláink
növendékeivel.

A testvérvárosi kapcsolatok révén Giessenben és Wageningenben koncertezett szimfonikus
zenekarunk és a testvérvárosok kórusaival több alkalommal rendeztünk közös hangversenyt
Gödöllőn és más városokban.

Kapcsolatot tartunk fenn az iskolánkból kikerült zenei pályán továbbtanuló és zenészként
dolgozó volt tanítványainkkal. Ennek a kapcsolattartásnak szép példája volt az iskola 25.
éves évfordulója, melynek koncertjeire 45 volt tanítványunk jött el szerepelni.

Iskolánkban jelenleg 10 olyan tanár tanít, aki valamikor a gödöllői zeneiskola növendéke
volt, és rendszeresen játszanak volt növendékeink a zeneiskola keretein belül működő
Gödöllői Szimfonikus Zenekarban is.

A szakmai kapcsolat megmaradt a Gödöllői Körzeti Állami Zeneiskola valamikori
tagiskoláival is.
Elsősorban az iskolánk által szervezett továbbképzések és szakmai konzultációk, valamint
zenei táboraink jelentik a találkozási pontokat.

Iskolánk alkalmanként - a Fővárosi Pedagógiai Intézet és a    Magyar Zeneiskolák
Szövetsége által akkreditált - kihelyezett szakmai továbbképzéseket tart, ilyen módon
szakmai kapcsolataink még tovább bővülnek.
Legutóbbi továbbképzésünk a Nemzetközi Varró Margit Szimpózium 420 magyar és 52
külföldi zenetanárt fogadott.

Kapcsolataink tehát a mindennapi tanár-szülő kapcsolattól, a város intézményein keresztül,
országos és nemzetközi szakmai kapcsolatokig ívelnek.


Frédéric Chopin Zeneiskola                      Az iskolai munka
személyi feltételei


4. AZ ISKOLAI MUNKA SZEMÉLYI FELTÉTELEI

A zeneiskolai növendékeket 35 álláshelyen 30 egész állású és 9 részfoglalkozású
kinevezett tanár, ezen túlmenően - a speciális szakok miatt - 5 óraadó tanítja.

A zeneiskolában tanító 39 kinevezett tanár mindegyike rendelkezik főiskolai diplomával.
Közülük 13 tanár egyetemi végzettségű, vagyis a Liszt Ferenc Zeneakadémia
művészképzőjében végzett.

A zeneakadémián és zeneművészeti főiskolán végzett tanárok szinte mindegyike
rendszeresen fellép hangversenyeken zenekari játékosként, de szólistaként és
kamarazenészként is.
                      21
A zenetanítás szakmai szinten-tartásának rendkívül fontos feltétele, hogy a zenetanár aktív
zenész legyen, és a tanítandó művek élményszerű bemutatása mellett növendékei és a
szülők is hallhassák koncertezni. Csak a magas színvonalon bemutatott élő zene élménye
ellensúlyozhatja növendékeink esetében a kommunikációs eszközökből hallható mérhetetlen
mennyiségű értéktelen zene romboló hatását. Ezért iskolánk elsődleges feladata, a
zeneiskolai tanítási órák élményt adó légköre mellett rendkívül fontos, hogy a növendékeket
és szüleiket a rendszeres hangversenyhallgatásba bevezessük.

Iskolánk tantestülete fiatal tantestület, a tanárok 50 %-a 30 év alatti vagy nemrég töltötte be
a 30. életévét. Ez a tény gyakran okoz hosszabb távú helyettesítési problémákat, mivel
évente 3-4, a jövő tanévben 5 kismamát kell gyermekgondozási szabadság miatt
helyettesíteni.

A kinevezett tanárok végzettségi szintje tanszakok szerint:

Kinevezett tanárok ( Jelmagyarázat: egész állású, részfoglalkozású )
     Szak                          Szak   Képesítés
          Képesítés
         Zeneakadémia    Főiskola             Zeneakadémia   Főiskola
Cselló        1   + 1            Furulya                1
Gitár                  2      Fuvola         1       2
Hegedű                 4 + 1     Oboa                 2
Zongora         3 + 1      7      Klarinét        1       1
Magánének                1      Fagott         1
Régi zene         1             Kürt          1
Szolfézs          1       1      Trombita               1
Ütő                   1      Harsona                1
Jazz dob                       Népi ének
Jazz gitár                1      Népzene                1
Jazz zongora
Egész állású összesen, zeneakadémiai végzettséggel:                8 fő
Egész állású összesen, főiskolai végzettséggel:                 22 fő
Részfoglalkozású összesen, zeneakadémiai végzettséggel: 4 fő
Részfoglalkozású összesen, főiskolai végzettséggel:  5 fő

Frédéric Chopin Zeneiskola                           Az iskolai munka
személyi feltételei


   A tartósan távol lévők helyettesítésére alkalmazott tanárok végzettségi szintje:

         Helyettesítésre alkalmazott vagy óraadó tanárok
     Szak    Képesítés    Képesítés          Szak   Képesítés   Képesítés
         Zeneakadémia    Főiskola             Zeneakadémia   Főiskola
Cselló                        Furulya                1
Gitár                         Fuvola
Hegedű                  1      Oboa
Zongora          1       1      Klarinét
Jazz dob                       Fagott


                         22
Jazz gitár                    Kürt
Jazz zongora              1     Trombita
Magánének               1     Harsona
Régi zene                    Népi ének             1
Szolfézs               3     Népzene              2
Ütő                  1
Helyettesítő   összesen:      8 fő
Óraadó      összesen:      5 fő

A helyettesítő tanárok mindegyike hosszabb távon, általában a helyettesítés teljes
időszakában tudja vállalni a munkát.

A helyettesítések a szervezési nehézségek mellett gyakran segítséget jelentettek a ‘90-es
években stabilizálódó tantestület személyi összetételének kialakításában. Több tanár került
úgy a zeneiskolához, hogy munkájának és emberi tulajdonságainak megismerése után,
helyettesítőből vált állandó kinevezett dolgozóvá.

Iskolánkban a szakmai színvonal és az emberré nevelés garanciáját a hiteles
személyiségek jelentik. Ezért a pedagógusok kiválasztásánál legfőbb kritérium a
megbízhatóság és az emberi hitelesség.

Az emberi hitelesség, szakmai tudás és a városhoz kötődés hármas elvének alkalmazásával
sikerült olyan tantestületet kialakítani, akikkel tervezett pedagógiai programunk
megvalósítható és tovább fejleszthető.

Az egyre igényesebb szakmai munka állandó színvonal-emelkedését garantálja az, hogy az
utóbbi években igen sokan telepedtek le Gödöllőn a zeneiskola tanárai közül.
Jelenleg 26 zeneiskolai tanár lakik Gödöllőn. Sajnos még mindig sok a Budapestről, vagy
környékbeli településekről utazó tanár.

A város által felkínált építési vagy lakásvásárlási kölcsön felhasználása csak olyan tanárok
letelepedését oldotta meg, akiknek a lakásvásárláshoz szükséges pénzösszeg nagyobb
része már rendelkezésre állt.

Jelenleg is van olyan tanár házaspár, akiknek munkájára nagy szükség lenne iskolánkban,
de lakásgondjaik megoldatlansága miatt valószínűleg el kell hagyniuk Gödöllőt és a gödöllői
zeneiskolát is.

Frédéric Chopin Zeneiskola                       Az iskolai munka
személyi feltételei


Az iskola elért szakmai eredményeinek megtartását és színvonal-emelkedését feltétlenül
előre lendítené, ha a tanároknak legalább 90 %-a gödöllői lakos lehetne.
A mindennapi munka és az iskola pedagógiai munkájához szorosan kötődő „ közművelődési
tevékenységnek” nevezhető munka szempontjából egyaránt fontos, hogy tanáraink a
városban lakva Gödöllő polgárai legyenek. Így tudnák az eddiginél még jobban formálni,
gyarapítani, gazdagítani a város zenei életét.
Az iskolai munka egyik legfontosabb pedagógiai követelményét, a hosszú távú
folyamatosságot elsősorban a Gödöllőn lakó tanárok tudják biztosítani.
                      23
A zenepedagógiai tevékenység elmélyülését az elmúlt két tanévben elindított hatékony
továbbképzési rendszer segíti. A zeneiskolai tanárok 80%-a már bekapcsolódott a
továbbképzések rendszerébe, és újabb igények merülnek fel. A zenetanároknak
meghirdetett továbbképzések alkalmat adnak - a szorosan vett zenei szakmaiságon túl -
új tartalmak megismerésére is.
Az egészséges életmód kialakítását segíti a ZENEI MUNKAKÉPESSÉGGONDOZÁS, az
ifjúsági zenekarok működését a KARMESTERKÉPZŐ, a zeneelmélet modern és a
gyermekek számára vonzó megközelítését a SZÁMÍTÓGÉP A ZENEI NEVELÉSBEN, az
alkotó muzsikálást a KREATÍV ZENEPEDAGÓGIAI MŰHELY.     A felsorolt továbbképzések
mindegyike benne van a zeneiskola továbbképzési tervében.

Az iskola szakmai munkájának rendkívül fontos kiegészítője a zeneiskolai könyvtár, melynek
állománya évről-évre biztatóan gyarapodik. A könyvtárosi munkát egy álláshelyen két
részfoglalkozású könyvtáros végzi.

A könyvtár kihasználtsága egyre intenzívebb. A könyvtárban lehetőség van zenehallgatásra,
hangversenyek videomagnón történő megtekintésére / meghallgatására, kották, könyvek
böngészésére, fénymásolásra. A könyvtárosok rendezik az iskola plakáttartó tábláit, készítik
a hangversenyek plakátjait és a szórólapok fénymásolatát, szervezik a városi
hangversenyek zeneiskolai közönségét.

A zeneiskola munkáját két irodai dolgozó segíti, akik az adminisztratív, munkaügyi és
gazdasági feladatok mellett a számítógépes nyilvántartásokat vezetik, az iskola növendék és
tanári hangversenyeiről szórólapokat szerkesztenek. Mindezek mellett az iskola
rendezvényeinek és mindenféle munkájának figyelemmel kísérői és állandó „kiszolgáló
személyzete”.

Az iskola mindennapi rendben tartását két takarítónő végzi, akiknek munkaköréhez
hozzátartozik a termeknek a különböző tanórákhoz, zenekari vagy mozgással együtt járó
foglalkozásaihoz történő átrendezése is.
A portai ügyeletet két részfoglalkozású - hétköznap ügyelő - és egy szombaton ügyeletet
teljesítő portás látja el. A részfoglalkozások az iskola működésének speciális adottságai
miatt váltak szükségszerűvé.

Iskolánk arculatához hozzátartozik, hogy az iskola minden dolgozója a teljes tevékenység
részese. Hangversenyeink, rendezvényeink, pedagógiai tevékenységünk, a zenével történő
embernevelésünk színvonalához a zeneiskola minden dolgozójának odaadó, szeretettel
végzett munkája hozzátartozik. Az iskola dolgozói ennek tudatában végzik napi munkájukat,
a zene ügyét szolgálva, a zeneiskola növendékeit és szüleiket ismerve, a város kulturális
életét szem előtt tartva.

Frédéric Chopin Zeneiskola                       Az iskolai munka
tárgyi feltételei


5. AZ ISKOLAI MUNKA TÁRGYI FELTÉTELEI

A zeneiskola munkáját, szakmai előrelépését segítette az, hogy 1994-ben tetőtér-
beépítéssel bővítve újjáépült az iskola. A tágas várakozó terekkel, esztétikus
hangversenyteremmel, világos tantermekkel, könyvtárral és irodákkal rendelkező épületet
„otthonuknak” érzik a növendékek és szüleik is.
Sajnos a tantermek száma messze elmarad a tanári létszámtól, így csak bonyolult
terembeosztással, késő estig tartó és szombati napokat is igénybevevő tanítással férünk el
szép, „látszólag” tágas épületünkben.


                      24
A zeneiskolai tanítás a zeneiskola központi épületében 28 tanteremben, a város iskoláiba
kihelyezetten még 3 tanteremben és Nagytarcsán 2 tanteremben folyik.
A 28 tanterem magába foglalja az igazgatóhelyettesi irodát is, amelyet délután tanteremnek
kell használni.
                                             2
A földszinti tantermek közül az egyetlen csoportos tanításra alkalmas terem mérete: 34,5 m
Az ütőterem mérete: 26 m 2
Három zongoraterem 21,4 m2, két zongoraterem 10,7 m2, kettő pedig 14,4 m2 alapterületű.
Az emeleten kilenc tetőtéri ablakos 7,8 m2 és 8,1 m2 alapterületű,
öt   10,5 m2 és 11,6 m2 alapterületű, három 16,2 m2 alapterületű és
       2
egy 24,3 m alapterületű tanterem van. ( Ebben a teremben próbál a teljes létszámában
44 tagú fúvószenekar. )    A tetőtéri méretek a belső méretet jelentik, az ablakteret is
számolva 1-2 m2 -rel tágasabbak a termek.

Az iskolában tanári szoba nincs. A 110 férőhelyes hangversenytermet hetente
2-3 alkalommal át kell rendezni, mert a növendékhangversenyek, tanszaki meghallgatások
és egyéb zenei rendezvények mellett ez a terem szolgál a szimfonikus zenekar
próbahelyiségeként is.

Az iskolában a könyvtár külön termet kapott. Ez a terem jelenti a tanári szobát, stúdiót,
fénymásoló termet és a technikai eszközök raktárát.

Két helyiséget tudunk állandó jelleggel irodaként működtetni. Ezen kívül egy 6,3 m 2-es
pénztárhelyiség, egy 5,3 m2-es raktárhelyiség, egy 5,3 m2-es konyha és szabványméretek
szerint elkészített vizesblokkok egészítik ki az épület helyiségeit.

Szolfézs csoportjainkat részben tanteremhiány, részben az általános iskolák igényei miatt
kellett kihelyeznünk általános iskolai tantermekbe. Ezt a megoldást az iskolák és a szülők
különösen az első-második osztályos tanulóik esetében igénylik is.

Nagytarcsán két általános iskolai tanteremben tanít öt zeneiskolai tanár. Az órarendet az
általános iskola órabeosztásához kell igazítani. A tanárok ( két tanteremben öten ) nem
taníthatnak egyszerre, ezért kamarazenélésre nincs alkalom, a zongorás korrepetició
megoldása rendkívül nehéz, szakmai együttműködésre nincs lehetőség.

A két tanteremben egy használható ( ezen történik a zongora tanítása ) és egy
minősíthetetlenül rossz pianínó van ( ezen történik a szolfézs tanítása ).
A nagytarcsai tagozatnak az említett két pianínón kívül, saját önkormányzatuk által
beszerzett hangszere nincs.

Frédéric Chopin Zeneiskola                       Az iskolai munka
tárgyi feltételei


A ZENEISKOLA HANGSZERELLÁTOTTSÁGA

A zenetanítás legfontosabb feltétele a megfelelő minőségű hangszerek megléte. Zenét
tanítani ugyanúgy csak hangszeren lehet, mint ahogy a számítógéppel is csak működőképes
számítógép mellett ismerkedhetnek meg a tanulók.

25 éves iskolánk ezen a téren komoly gondokkal küzd.
Az iskola leltárában szereplő hangszerek 80 %-a 15-20 éve került az intézményhez,
többnyire használt, feljavításra váró állapotban.


                      25
A hangszerek ára és a rendszeres használattal szükségessé váló 5 évenkénti
generáljavítások költsége, valamint az általános karbantartás költsége tíz, húsz, sőt
harmincszorosára emelkedett az utóbbi 10 évben.

Egyre kevesebb szülő tud a gyermekének hangszert vásárolni. Különösen a rosszabb
szociális helyzetben lévők szeretnék, ha tehetséges gyermeküknek a zeneiskola biztosítana
hangszert. Van, aki két-három évig furulyázik azért, hogy végül fuvolához juthasson.
Zongora, gitár és furulya tanszakra csak olyan növendékeket veszünk fel akiknek van saját
hangszerük. Vonós és fúvós hangszereket az iskolától kölcsönözhetnek növendékeink, a
speciális ütőhangszereken pedig csak az iskolában tudnak gyakorolni.

A zeneiskola leltárában szereplő fúvós hangszerek száma, hangszercsoportonként:

       35 db  fuvola, 2db fife, 1 db piccolo  23 db     trombita
       13 db  oboa               10 db    kürt
       28 db  klarinét              7 db    harsona
       9 db  fagott               6 db    tenorkürt
       16 db  furulya              3 db    tuba
       4 db  szaxofon

A zeneiskola leltárában szereplő vonós hangszerek száma:

       124 db hegedű,      3db brácsa      55 db   cselló

A zeneiskola leltárában szereplő zongorák és pianínók száma:

       9 db   zongora,     12 db pianínó    1 db   csembaló
       1 db   digitális zongora
A zeneiskola újjáépítésekor - az önkormányzat támogatásával - a hangversenyterembe egy
jó minőségű, új Förster zongora került. Ez igen sokat jelent iskolánknak.

A zeneiskola leltárában szereplő ütőhangszerek száma:

       1 db   vibrafon    1 db xilofon  1 db harangjáték
       1 db   bongó, 2 db kisdob, 2 db nagydob    1 pár conga
       4 db-os dobfelszerelés,
       egyéb apró ütőhangszerek száma: 38 db

A zeneiskola leltárában szereplő egyéb hangszerek száma:
       6 db    gitár     4 db citera   2 db   cimbalom

Frédéric Chopin Zeneiskola                       Az iskolai munka
tárgyi feltételei


A zeneiskola fúvós hangszereinek száma jóval kevesebb, mint amennyien komolyabb fúvós-
hangszeren szeretnének tanulni. ( Ezért van olyan sok furulyás növendék, hiszen ez az a
hangszer, amit a szülők is meg tudnak vásárolni. )

A vonós hangszerek mennyiségileg elegendőek lehetnének növendékeink számára, de
minőségileg jó ( országos versenyeken is használható ) vonós hangszerünk egyáltalán
nincs. A zongorák és pianínók 50%-a felújításra vár. Az énekterem zongorája alig
használható.                      26
A nagy érdeklődésnek örvendő ütőtanszak áll talán a legrosszabb helyzetben, mert az
ütőhangszerek ára olyan magas, hogy a kamarazenéléshez nélkülözhetetlen marimba
megvásárlása ugyanúgy lehetetlen, mint használható üstdob ( timpani ) vagy még egy
xilofon vásárlása.

A hangszerekkel kapcsolatos zeneiskolai problémákat csak a kottavásárláshoz hasonló
rendszerű központi (minisztériumi) támogatási keret oldhatná meg.

A zenetanításhoz - a hangszerek mellett - rendkívül fontos a kottákat, könyveket,
hanglemezeket, CD, magnó és videofelvételeket tartalmazó könyvtár állománya.

A zeneiskola könyvtára megfelelő felszereltséggel rendelkezik, a költségvetésben biztosított
összeg a MKM rendszeres kottavásárlási támogatásával együtt lehetőséget ad a könyvtári
állomány szinten-tartására.

Igényes zenehallgatásra iskolánkban csak a könyvtárban van lehetőség, mivel ott van
elhelyezve a CD lejátszó, videó, TV és a jobb minőségű magnetofon.

A könyvtárban van az iskola pályázati támogatásból vásárolt fénymásolója, mely rendkívül
fontos szerepet tölt be mind az irodai, mind a szakmai munka végzésénél.

A zeneiskola nem rendelkezik saját számítógéppel. A számítógépes nyilvántartásokat,
az irodai munkát, a hangversenyek szórólapjainak szerkesztését és a szakmai munkához
szükséges anyagok elkészítését KÖLCSÖNZÖTT SZÁMÍTÓGÉPPEL és KÖLCSÖNZÖTT
NYOMTATÓVAL végezzük.

A zeneiskola bútorzatát részben 1977-ben ( az Ady Endre sétányi iskolaépületbe
költözéskor ), részben a zeneiskola újjáépítésekor szereztük be.

A zeneiskola fennállásának 25. évfordulójára kapott önkormányzati támogatásból sikerült a
hangversenyterembe minőségileg megfelelő hangfelvevő és erősítő berendezést
vásárolnunk.

A „GÖDÖLLŐ VÁROSÉRT” kitüntetés díjösszegét videokamera vásárlására fordítottuk.

Mind a két technikai eszköz minőségileg viszi előre szakmai munkánkat, ezért beszerzésük
lehetőségének rendkívül örülünk, hiszen az iskola költségvetéséből ilyen eszközökre
semmiképpen sem fordíthatunk pénzösszeget addig, amíg az iskola hangszerellátottsága
nem igazán megfelelő.
Frédéric Chopin Zeneiskola                           A beiskolázás
várható alakulása
6. A BEISKOLÁZÁS VÁRHATÓ ALAKULÁSA

A beiskolázás területén a gödöllői zeneiskolában legmarkánsabban a zenetanulás korai
megkezdése érvényesül. A korai kezdés biztosítja azt is, hogy a növendékek nem maradnak
ki a zeneiskolából, amikor középiskolába kerülnek, legfeljebb tanszakot változtatnak, ha a
közismereti tantárgyaik tanulása mellett nehéznek bizonyul eredetileg választott tanszakuk
követelményeinek minőségi teljesítése.                       27
A kamarazene főtanszak választása és a képzési időkeretnek az egyéni tanulási tempóhoz
rendelése segíti át növendékeinket a középiskolába kerülésnek a napi időbeosztást
megnehezítő újszerű élethelyzetén.

A zeneiskola beiskolázását részben a lakossági igények, részben az iskola szakmai
fejlődése határozza meg. Az egyes tanszakok fejlesztését - a fontos területekre
koncentrálva - a hangszerválasztás irányításával próbáljuk megoldani.
A hangszerválasztásra irányítás szempontjai közül elsődlegesen az együttzenélést, a
zenekarok, főleg a FÚVÓSZENEKAR fejlesztését tartjuk szem előtt.
Szakmai szempontból fontos az alkotó zenélésre szoktató népzene és jazz tanszak
fejlesztése, ez a szakmai igény iskolánkban összetalálkozott a lakosság igényével.

A beiskolázásnál számítanunk kell a Gödöllőn letelepedő családok gyermekeire. Ezekből a
családokból évente 5-6 növendék kéri felvételét az iskolánkba.
Egyre több olyan egyetemista kerül a Gödöllői Agrártudományi Egyetemre, aki lakóhelyéről
zeneiskolai bizonyítvánnyal érkezik, és tanulmányait folytatni akarja.

Ezeket a szempontokat figyelembe véve az 1999/2000-es tanévre és az azt követő 5 évre
nem várunk számottevő létszámnövekedést, de az elmúlt évek felvételi tapasztalata azt
mutatja, hogy a zeneiskola iránti igény még mindig növekvő tendenciájú.

A beiskolázási igényt úgy tudjuk egyeztetni a zeneiskola lehetőségeivel, hogy a felvételi
eredményhirdetéskor „TARTALÉKLISTÁT” készítünk azon növendékek számára, akik
helyhiány miatt nem kerülhetnek be az iskolába.
Ezzel sikerült nullára csökkentenünk a ( zeneiskolákra általában jellemző ) évközi
kimaradások számát, mert az esetleges kimaradók helyére azonnal belép egy várakozó.

Mint a prognosztizált tervezésben olvasható: komolyabb növendéklétszám átrendeződés az
iskola belső szerkezetében, az előképző, alapfok és továbbképző osztályaiban, valamint a
különböző hangszerek és hangszercsoportok körében tapasztalható. A szolfézsra
kötelezettek száma viszont folyamatosan és számottevően emelkedik.
( Ezzel kapcsolatos részletes kimutatás a helyi tantervben, a szolfézs tanszaknál található. )

A beiskolázás várható alakulása   ( ha a nagytarcsai tagozat tovvábbra is a zeneiskolához tartozik )

   Tanév      Előképző     Alapfok       Továbbképző        Összesen
  1998/1999       165       502          55            722
  1999/2000       150        516         63            729
  2000/2001       145        523         70            736
  2001/2002       143        525         74            742
  2002/2003       146       534         70            750
Frédéric Chopin Zeneiskola                                      Az
intézmény eredményei
7. Az intézmény eredményei

A zeneiskolából az elmúlt    25   évben   81 növendék került be zeneművészeti
szakközépiskolába. Közülük 29 fő végezte el a zeneművészeti főiskola tanárképző szakát és
6 fő a zeneakadémiát, 23 fő jelenleg is folytatja zenei tanulmányait.
4 növendékünk került be a zeneiskolából közvetlenül zeneművészeti főiskolára, egy a
zeneakadémiára, és legalább 20 - 25 növendékünk végzett tanárképző főiskola ének                        28
szakán, vagy tanítóképzőben, illetve felsőfokú óvónőképzőben. Jelenleg 10 olyan tanár tanít
zeneiskolánkban, aki valamikor a gödöllői zeneiskola növendéke volt.
102 növendékünk és 9 együttesünk jutott el országos és nemzetközi versenyek döntőjébe. A
versenyekről növendékeink és együtteseink sokszor hoztak el I. II. III. díjat vagy különdíjat.

AZ UTÓBBI ÖT ÉV EREDMÉNYEI:

  Tanév      Zeneművészeti      Zeneművészeti      Országos zenei     Országos zenei     Nemzetközi zenei
         Szakközépiskolába   Főiskolára közvetlenül   versenyek döntőjébe  versenyeken I. II. III.  versenyre eljutott
          jelentkezett és   a zeneiskolából felvett   jutott növendékek  díjat nyert növendékek   növendékek száma
        felvett tanulók száma    tanulók száma
  1994/95     4      4                     12         4               1
  1995/96     4      4         1            20         5
  1996/97     4      4         1        9 fő és 2 zenekar 4 fő és 1 zenekar            1
  1997/98     1      1         1            10         4               4
  1998/99     3      3                     7         4

A versenyek eredményei és a továbbtanulásra jelentkezők felvételének aránya számszerűen
kimutatható, de legalább ilyen fontos eredmény az a naponta tapasztalható tény, hogy a
zeneiskolás növendékek örömmel zenélnek, és szeretnek zeneiskolába járni.
A mindennapok eredményeit a különböző növendékhangversenyek rendkívül magas száma,
és az ott előadott művek színvonala jelenti. Örvendetes eredmény az is, hogy mindig akad
felkészült növendék vagy együttes, amikor különböző városi rendezvényekre hívják
szerepelni növendékeinket.

A zeneiskolai munka eredményességét segíti az iskolának az a sajátos jellemzője, hogy
intézményünkben 24 éves múltra tekint vissza az óvodáskorúak zeneiskolai tanítása,
1982-től egyénileg kidolgozott, a hangszertanulást hatékonyan segítő módszerrel.
Ez a munka volt az alapja az 1989-ben elindított pedagógiai kutató munkának, és ez adja
meg iskolánk jellegzetes szakmai irányultságát is. Oktatási segédanyagként erről a
munkáról két országosan is terjesztett kiadvány jelent meg.
Fontos számunkra, hogy iskolánknak a korai kezdés terén jól bevált szakmai elképzelését a
város önkormányzata akkor is támogatta, amikor a 6 éven aluliaktól megvonták a központi
normatív támogatást. Szakmai eredményeink továbbvitele szempontjából rendkívül lényeges
eleme tanításunknak a korai kezdés helyileg kialakított módszereinek alkalmazása.

Fontos eredményként könyvelhetjük el, hogy növendékzenekaraink - különösen a
FÚVÓSZENEKAR és GITÁRZENEKAR - egyre színvonalasabb szereplésekkel
örvendeztetik meg a város lakosságát. Az együttzenélés nevelő hatását egyre több
növendékünk tapasztalhatja meg.
Zenekarainkban az idei tanévben 116 növendékünk játszik.

Frédéric Chopin Zeneiskola                         A zeneiskola napi működése, hangversenyek,
hagyományok
8. A zeneiskola napi működése, iskolai hangversenyek, hagyományok

A zeneiskola egyik jellegzetessége az, hogy a tanításra délután, a gyermekek általános
iskolai elfoglaltsága után kerülhet sor. A másik jellegzetesség, hogy óráink többségében
egyéni hangszeres órát tartunk. Pedagógiai tevékenységünket nehezíti az, hogy a délelőtti
tanórák után a gyermekek fáradtan kerülnek iskolánkba. Az egyéni foglalkozások
lehetősége viszont növeli tanításunk hatékonyságát.
                               29
A hangversenyek, szereplések mindennaposak a zeneiskolai tanár és gyakran a növendék
életében is. A zenetanulás eredményessége olyankor realizálódik, amikor tanulóink
nyilvános szereplésére kerül sor.

A tanulási folyamat figyelemmel kísérését és a mások előtti szereplés képességének
kialakítását szolgálják a szaktanár és szülők részvételével rendezett családias jellegű
osztályhangversenyek. A szakterületen elért eredmények „felmérésére” szolgálnak az
egyfajta  hangszer  vagy hangszercsoport  bemutatkozását  jelentő  TANSZAKI
HANGVERSENYEK. Végül az iskola egészének munkáját mutatják be az ISKOLAI
NÖVENDÉKHANGVERSENYEK.

Az iskolai összevont növendékhangversenyek gyakran egy-egy nagy zeneszerző
évfordulójához kapcsolódnak, és így a zeneszerző munkássága határozza meg a koncert
jellegét. Így épül be az iskola életébe a névadó zeneszerző CHOPIN ünneplése, de
zeneműveik előadásával emlékezünk hazánk világhírű zeneszerzőire: Liszt Ferencre,
Bartók Bélára, Kodály Zoltánra.

Szükséges egy iskola életrendjében, hogy megkülönböztessük, helyére tegyük a különböző
szereplési alkalmakat, kiemeljük a mindennapok köréből az egész iskolát érintő „ÜNNEPLŐ”
rendezvényeket.

AZ ÜNNEPI ALKALMAK adják meg az emberi életnek, tehát egy intézmény életének is azt a
RITMUSÁT, RENDJÉT, mely értelmet ad a mindennapi munkának.
Egy zeneoktatási intézményben   természetes,  hogy az ünneplést    ÜNNEPI
HANGVERSENYEK jelentik.

Hangversenyeinket sokféle módon tehetjük és tesszük is ünneppé.
Ünnep az, ha kiváló növendékeinket léptethetjük fel egy koncerten. Ünnep az, ha egy nagy
zeneszerzőre emlékezünk. Ünnepek a zenei versenyek, fesztiválok és az iskolánk életének
kiemelkedő eseményei, mint például az átépített iskola átadása, vagy a 25. éves évforduló,
melyeket természetszerűen hangversenysorozattal ünnepeltünk meg.
Hangversennyel ünnepeljük a karácsonyt, húsvétot és a nemzeti ünnepeket is.

A különböző hangversenyek rendjében már egy 25 éves iskolánál is kialakulnak a
hagyományok.

Hagyománnyá vált a Nagycsaládosok Egyesülete által szervezett ANYÁK NAPI
HANGVERSENY, ami azért nagyon fontos, mert iskolánkba igen sok tehetséges gyermek
jár a nagycsaládok gyermekei közül. Az anyák napja különben is jó alkalom a zene
ajándékozására ugyanúgy, mint a karácsony környéki hangversenyek.


Frédéric Chopin Zeneiskola             A zeneiskola napi működése, hangversenyek,
hagyományokHagyomány az iskola és a város hazai és külföldi kapcsolatainak ápolása.
Minden tanévben van egy hangverseny, melyen vagy a NAGYRŐCEI TESTVÉRISKOLA
növendékei játszanak, vagy iskolánk Nagyrőcére készülő növendékei mutatják be azt a
műsort, melyet a testvériskolába utazáskor ott adnak elő. Szinte minden évben van olyan
rendezvény is, melyen a Gödöllőre érkező testvérvárosi delegációkat köszöntjük.
                      30
Hagyományszerűen visszatérnek iskolánk rendezvénypalettáján az országos versenyek,
melyeknek három évente visszatérő alkalmai meghatározzák az iskola hangversenyéletének
ritmusát, és egyben bekapcsolják iskolánkat az ország zenei életébe.

Az iskolai hangversenyek és hagyományok egy része túlnő a szorosan vett iskolai munkán,
és a város KÖZMŰVELŐDÉSÉNEK szerves részévé válik.
Közművelődési tevékenység az iskolában működő növendék és tanári zenekarok, valamint a
kamaraegyüttesek munkája. A FÚVÓSZENEKAR működése a pedagógiai tevékenység
része, de hagyományos szerepléseik - Március 15., Október 23., vagy a Sörfesztivál és az
Antal napi mulatságok TÉRZENÉJE - már városi, sőt városon túlmutató közművelődési
tevékenységnek minősülnek.

Hagyomány iskolánkban a TEHETSÉGGONDOZÓ ALKOTÓTÁBOROK és az IFJÚSÁGI
HANGVERSENYSOROZATOK rendezése, ami teljes egészében a közművelődési
tevékenység körébe tartozik, mint ahogy oda tartozik a SZIMFONIKUS ZENEKAR
működtetése is.

Ezek a területek viszont meghatározóak az iskola jellegzetesen kialakult profiljánál.
A gödöllői zeneiskola ezekkel a tevékenységekkel együtt vált ismertté és elismertté az
ország szakmai fórumai előtt, ezért ezek a tevékenységek elválaszthatatlanul
összekapcsolódnak az iskola mindennapi munkájával.

9. A zeneiskola közművelődési tevékenysége

A gödöllői zeneiskola kezdettől fogva komoly gondot fordított arra, hogy Gödöllő város és a
zeneiskola körzetéhez tartozó települések hangversenyéletének részese és irányítója
legyen. A zeneiskola tanárai már a '70-es években is rendszeresen szerepeltek
kiállítás-megnyitókon, városi rendezvényeken, és minden évben rendeztek egy
hangversenysorozatot, mellyel a körzeti iskolák mindegyikébe eljutottak. A hangversenyek
közönségét elsősorban az akkori zeneiskolások és szüleik alkották.

1981-ben kezdte meg működését a Gödöllői Kamarazenekar, mely a '90-es évekre
rendszeresen koncertező szimfonikus zenekarrá nőtt. A szimfonikus zenekar számára a
Petőfi Sándor Művelődési Központ, az utóbbi 3 évben pedig a Királyi Kastély kínál fellépési
lehetőségeket. A zenekarral kapcsolatos „közművelődési munka” nagy része, a zenekari
próbák beillesztése a zeneiskola napi munkájába, a műsorok szerkesztése, a zeneiskolások
felkészítése a koncertek hallgatására és magától értetődően a hangversenyek megtartása is
a zeneiskola tanárainak feladata.

A '90-es években Gödöllőn letelepedett fiatal művésztanárok a zenekari munka mellett
szólistaként és kamaramuzsikusként is gyakran koncerteznek. Az iskola volt növendékei
közül egyre több az országos koncertpódiumokon fellépő művész, akik szívesen
szerepelnek volt iskolájukban.

Frédéric Chopin Zeneiskola                     A zeneiskola közművelődési
tevékenységeAz évek folyamán kialakult szakmai kapcsolataink révén városunkban rendszeresen és
szívesen koncerteznek élvonalbeli, főleg fiatal művészek, akik a zeneiskola
hangversenytermében, a HÁZIMUZSIKA koncertsorozat keretében léphetnek fel.
Ezekre a beszélgetéssel és teázással egybekötött, oldott hangulatú hangversenyekre
szüleikkel együtt, vagyis családi körben várjuk a zene iránt érdeklődő gyermekeket és
fiatalokat. Az oldott hangulat olyan baráti légkört teremt, melyben örömmel csendülnek fel


                      31
a zeneművek. A HÁZIMUZSIKA vonzó légkörét segíti a környezet is, hiszen a zeneiskola
hangversenytermét gödöllői képzőművészek által kiállított művek díszítik.

A „közönség” utánpótlásának nevelése zeneiskolai munka, zenei nevelésünk része.
Természetes tehát, hogy az élő zene iránti igény felébresztése, az ifjúság számára
rendezendő hangversenyek gondozása érinti a zeneiskola feladatkörét akkor is, ha olyan
diákoknak szól, akik nem tanítványaink. Nekik olyan hangversenyeket kell kínálnunk, amely
maradandó élményt nyújt, és olyan módon, hogy érthetővé, vonzóvá váljon számukra az
értékes zene. Úgy váljon vonzóvá, hogy legalább valamennyire ellensúlyozza azt a sok
„romboló” zenét, melyet a gyerekek, fiatalok naponta hallanak a TV-ben, rádióban.

Az igényes zenehallgatást gazdag és összehangolt hangversenykínálattal próbáljuk segíteni.
A hangversenysorozatban gondolunk azokra a gyermekekre, akik csak akkor hallgathatnak
élő zenét, ha tanító nénijük hozza el őket egy-egy rendezvényre, de azokra is, akikre
„a lázadás korában” minden bizonnyal csak a legszuggesztívebb előadók és az
érzelemvilágukhoz legközelebb álló művek hatnak.

Az ifjúsági hangversenyek egyike, a népszerűvé vált MESÉLŐ MUZSIKA alsó tagozatos
gyermekeknek szóló koncertsorozat, mely lassan egy évtizedes múltra tekint vissza.
A hangversenyek műsorában - a korosztály életkori sajátosságainak figyelembevételével -
rövid karakterdarabok hangzanak el, változatos hangszer-összeállításban és meseszerű
összekötő szöveggel. A műsorvezető és az előadók a zeneiskola tanárai.

A 10 éven felüli diákok számára sokkal nehezebb megtalálni a hangversenyek vonzó
formáját és az előadókat. Ezért újabb és újabb módszerekkel próbálkozunk. A most
következő évadban a program nagyobb részében népszerű szóló- és kamaraművek
szerepelnek fiatal vendégművészek előadásában. A rövid műsorismertetést legtöbb esetben
a koncertező művész vállalja az előadandó művekkel kapcsolatos személyes élményeivel
színesítve azt. A sorozatnak a ZENEI KÜLÖNLEGESSÉGEK címet adtuk. A
különlegességet részben a fellépő együttesek hangszer-összeállítása, részben a műsor
jelenti.

A TEHETSÉGGONDOZÓ ALKOTÓTÁBOROK eredményei a tanév folyamán kamatoznak a
zeneiskolai munkában. A 17 éves múltra visszatekintő ZENE ÉS TÁRSMŰVÉSZETEK tábor
helyszíne a zeneiskola. Mivel ez a tábor sokféle hangszerhez kötött, más tábori helyszínre
nem tudjuk elvinni. Élményt nyújtó érdekessége az, hogy a zene mellett - melyben énekkar,
zenekar, kamarazene és egyéni hangszeres foglalkozások formájában vesznek részt
növendékeink - a társművészetek minden ága jelen van. ( Dramatikus játék, szituációs
játékok,  tánctanulás,  irodalmi  és   képzőművészeti   előadások,   manuális
foglalkozások: agyagozás, batikolás, bőrözés, gyöngyfűzés és tűzzománc készítés. )

Fúvószenekarunk és gitárzenekarunk tagjai nyaranta Balatonlellén,     a  ZENEKARI
EDZŐTÁBORBAN készülnek a következő tanév „nagy” szerepléseire.

Frédéric Chopin Zeneiskola                         A zeneiskola
szervezeti felépítése


10. A zeneiskola szervezeti felépítése
                      32
 Szakszervezeti                                                           Közalkalmazotti
                        Nevelőtestület          Igazgató           Iskolaszék                         SZMK
  bizalmi                                                               tanács
             Igazgató helyettes                                   Tanszakvezetők                 Zenekari titkár
    technikai      szaktanárok       munkavédelmi,   zongora tanszak     vonós  fafúvós tanszak  rézfúvó  szolfézs  vegyes tanszak     zenekari
    dolgozók   adminisztratív tevékenysége  tűzvédelmi felelős    tanárai      tanárok    tanárai    tanárok  tanárok    tanárai       tagok    karbantartó
                                                                                      Irodai dolgozókAlapítvány kuratóriuma

A szervezeti működés jellemzőit, a munkakapcsolatok összefüggéseit a táblázat mutatja.

Az iskola szervezeti működésének részletes leírását az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzata ( SZMSZ ) tartalmazza, mely a Házirenddel együtt a Pedagógiai program
mellékletében található.

A zeneiskola munkáját a városi önkormányzat által kinevezett igazgató irányítja.
A mellérendeltségben működő vezetési partnerek tevékenységüket saját munkaterveik
alapján végzik. A tanszakvezetők munkaköri leírása az SZMSZ mellékletében található.
A nevelőtestületi értekezletek rendjét az éves munkaterv határozza meg.
Az iskola szakmai vezetése ( igazgató, igazgató helyettes, tanszakvezetők ) havi
rendszerességgel tart egyeztető értekezletet. Az értekezleten minden alkalommal jelen van
a szakszervezeti bizalmi is.
A tanszakvezetők az igazgatóval egyeztetve, de önálló munkaterv szerint irányítják a
különböző tanszakok szakmai munkáját.
A tanszaki beszámolókon a tanszak tanárai kötelesek részt venni.
Az iskola igazgatóhelyettesével és adminisztratív dolgozóival ( akik a gazdasági munkát is
végzik ) az igazgató hetente egyezteti a feladatokat.
A szakmai munka és a részben önálló gazdálkodással kapcsolatos gazdasági munka
ellenőrzésének rendjét az SZMSZ tartalmazza.

Az igazgató rendszeresen részt vesz az Iskolaszék munkájában, mint a nevelőtestület egyik
képviselője.
Önálló iskolai szervezet a Continuo-Gödöllő Alapítvány, melynek munkájában az igazgató
kuratóriumi titkárként vesz részt.

Frédéric Chopin Zeneiskola                                                               A zeneiskola
pedagógiai irányelvei


IV.                                                                                 A
   ZENEISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELÉS ÉS OKTATÁS CÉLJA                                             33
1. A zeneiskola pedagógiai irányelvei

Célunk: igaz értékeket felismerő és elfogadó, jellemükben jóra törekvő, az emberi
kapcsolatokban kiegyensúlyozott, a művészetekben a rendet és harmóniát kereső, esztétikai
szépségekre nyitott, igényes, a másik embert elfogadó személyiségekké formálni a ránk
bízott gyermekeket, fiatalokat, a zene művészi eszközeinek felhasználásával.

Feladatunk, hogy az értékek felismerése és tudatosítása által belülről irányított, önálló
döntésre képes, szabad embereket neveljünk, akik nem elvárásokat teljesítenek, hanem
tudatosan törekszenek a jó, a szép, az igaz dolgok megvalósítására és ezáltal válnak
rendezett, harmonikus emberekké.


2. A pedagógiai elvek konkrét megvalósításának feladatai:

a)                                       Értékes
zenei anyaggal, a korosztálynak és az egyénnek megfelelő módszerekkel és pedagógiai
kultúrával eljuttatni növendékeinket a zeneirodalom remekműveinek mind teljesebb
megismeréséhez. A zenei értékek átadása során feltárni az összefüggéseket a művészi és
az emberi értékek között, ezzel hozzásegíteni a tanulót saját értékeinek felismeréséhez,
elfogadásához, fejlesztéséhez.

b)                                        A
hangszeren tanult művek megformálásában a növendékeknek el kell jutni az értelmes, jól
artikulált frazeálástól a tartalmi, harmóniai összefüggések megismeréséig, a ritmus - és
dallamvilág gazdagságától az érzékeny, fantáziadús előadásig. A zeneművek
hangversenyszerű előadása alkalmával fontos kialakítani a növendékekben azt az érzést,
hogy zenei tudásukkal, az előadott mű elhangzásával örömet szerezhetnek. Sajátos,
személyiségük mélyéről fakadó értékekkel ajándékozhatják meg az őket hallgató
közönséget, családtagjaikat, barátaikat.

c)                                      Mind
énekes, mind hangszeres téren olyan módon és olyan mélységben kell megismertetnünk
növendékeinkkel a zenei jelenségeket, hogy a zene eszköztárát         - ritmus,
metrum, dinamika, dallam, harmónia -   improvizatív, alkotó módon tudják alkalmazni,
vagyis értsék és beszéljék a zene nyelvét.                   A zene
nyelvének ismerete a kommunikáció sajátos eszközeként épül be az emberi életbe,
gazdagabb, színesebb, megértőbb, tudatosabb egyéniséggé formálva az embert.

Pedagógiai irányelveink megvalósításának alapvető feltétele, hogy a zenepedagógusok
kellő szakmai jártassággal, anyagismerettel, pszichológiai és pedagógiai tudással
rendelkezzenek.

A pszichológiai ismeretek segítenek a nevelendő gyermek képességeinek felismerésében,
irányt mutatnak a fejlesztés optimális lehetőségeinek megvalósításához.

A pedagógiai ismeretek a gyermek érdeklődésének felkeltését, életkorának megfelelő,
személyiségét gazdagító módszerek alkalmazását teszik lehetővé.Frédéric Chopin Zeneiskola                  A zeneiskola nevelési és
oktatási célkitűzései


                      34
2. A zeneiskola nevelési célkitűzései

- Tudáskínálatban gazdag, tanításában és tanulás-irányítási módszereiben hatékony, a
képességek fejlesztését differenciáltan szolgáló, igényes szakmai szintű, élménycentrikus,
fakultatív lehetőségeket is ajánló zeneiskola-modell továbbfejlesztése.
- Esztétikai érzékenység, nyitottság, igényesség, fogékonyság kialakítása az életkori
sajátosságok figyelembe vételével, a tanulók érdeklődésére és tehetségére építve.
Az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok és értékek
átadása, az értékmegőrzés formáinak kialakítása az intézmény mindennapi munkájában.
- A zenehallgatás, zeneértés szerepének méltó helyre emelése a tanulás folyamatában.
Hangversenyek, csoportos zenélési lehetőségek bőséges kínálata, ahol a növendékek
tudásukat a mindennapi élet szintjén kipróbálhatják, a művészet gyakorlata révén
megszerzett élményeket, értékeket iskolatársaiknak, családtagjaiknak, barátaiknak tovább
ajándékozhatják.
- Önfegyelemre nevelés, a figyelem tartós irányultsága; a kottára, a két kézre,
hangzásélményre, végső soron a test és a lélek minden rezdülésére.
- Rendszerességre nevelés az idő okos felhasználásával, a rendszeres otthoni gyakorlással.

A NEVELÉSI ELVEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

1. Olyan nevelőtestület, mely ezeket a pedagógiai célokat magáénak vallja; életét,
szakmai munkáját, nevelői tevékenységét e céloknak megfelelően irányítja.

2. A nevelőtestület tagjai egyénileg úgy képzik magukat, és szakmai közösségekben úgy
segítik egymást, hogy a vállalt célokat egyre jobban teljesíthessék.

3.                                         Az
iskolavezetés a munka szervezésében, az egyéni és a szakmai munka irányításában
biztosítja a vállalt célok megvalósításához szükséges feltételeket, pályázatok írásával
igyekszik előteremteni a költségvetésben biztosított összegen felül, a szükséges anyagiakat.

4. Az iskolavezetés olyan tantestület formálására törekszik, amely képes alkalmazkodni a
megváltozott vagy változásban lévő helyi igényekhez, nem feledve, hogy elsődleges feladata
a jóra törekvő ember nevelése.

3. A zeneiskola oktatási céljai - korosztályokra bontva

- A csoportos előképző feladata, hogy énekes-mozgásos gyermekjátékok tanulásával,
egyszerű improvizálással, ritmus és fantáziafejlesztő játékokkal, élményszerűen vezessen
be a zene világába. Az oktatás célja a zenei élményanyag gyűjtése.

- A hangszertanulás megkezdésétől ( alapfok ) a tanár-tanítvány személyes kapcsolata a
döntő tényező. A tanítás módszereit, a tananyag jellegét és mennyiségét az egyes növendék
képességeihez és körülményeihez mérve, egyénre szabottan, de az országos elvárások
ismeretében tervezik meg a tanárok. Az oktatási cél ennél a korosztálynál: zeneművek
megismerése, hangszerkezelés a zene szolgálatában, zenei élményadás.

- Pályaválasztásra készülve és a továbbképző évfolyamain a növendékek mennyiségi és
minőségi munkája egyre differenciáltabbá és árnyaltabbá válik. Célunk, hogy minél több
növendék megtalálja a képességeinek és lehetőségeinek legmegfelelőbb tanulási formákat.
                      35
Frédéric Chopin Zeneiskola                        A Frédéric Chopin
Zeneiskola helyi tanterve


V. A FRÉDÉRIC CHOPIN ZENEISKOLA HELYI TANTERVE

A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskola HELYI TANTERVÉT minden tanszakon  a
Művelődési   és   Közoktatási Minisztérium által 1998-ban   közzétett
„AZ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA”
adaptálásával készíti el.

A  helyi tantervhez felhasznált tantervi program sorozatszerkesztője:

                 DR. SZŰCSNÉ HOBAJ TÜNDE

Készítői a szakma élvonalbeli művész-pedagógusai.

Név szerint a tanszakok adaptáló nyilatkozataiban szerepelnek.

Az adaptált tantervi sorozat a NÉPZENE és a JAZZ tanszakon még nem került nyomdai
kiadásra, de a kiadványtervek szaktanárainknál vannak. Ezért a népzene szaktárgyainak
tervezete teljes egészében megtalálható a mellékletben, a jazz tanszak tanárai pedig az
1981-ben Gonda János által szerkesztett, még érvényben lévő tantervi programot
használják, helyileg elkészített kiegészítésekkel.

Az adaptált tantervi sorozat kiadás előtti véleményezésében a zeneiskolában tanító tanárok
mindegyike részt vett. Több tanár vállalt feladatot az előkészítés folyamatában is, a kiadvány
furulya szaktárgyi füzetét zeneiskolánk tanára ( Bali János ) lektorálta.

Iskolánk számára azért tartjuk adaptálásra megfelelőnek ezt a tantervi programsorozatot,
mert az életkori sajátosságokat figyelembe véve és a személyiség fejlesztését előnyben
részesítve alakította ki általános cél- és követelményrendszerét, szemben állva a
„produkció központú” zeneoktatással.

A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése, a muzikalitás, stílusismeret, a zene tartalmi
mondanivalójának megismerése és karakteres megvalósítása áll a tanítás során elvégzendő
feladatok előterében.

A TEHETSÉGGONDOZÁS a tantervi program által előírt anyagban és a minőségi
követelmények szintjén is méltó helyére került. A program alapján a zenetanárnak alkalma
nyílik arra, hogy a zenei nevelés és zeneoktatás folyamatában növendékeinek valóságos
KÉPESSÉGEIRE és LEHETŐSÉGEIRE építsen.

Tehát: a zenei műveltség megszerzéséért zenét tanuló növendékek számára a
követelmények teljes mértékben ennek a célnak elérésére irányulhatnak, míg a
kiemelkedőbb képességű növendékek időben és a választható tárgyak lehetőségében is
megkaphatják tehetségük kibontakoztatásának esélyeit.

A zeneiskola különböző tanszakainak helyi tanterve ezért csak apróbb változtatásokat,
valamint a helyi sajátosságok alapján tervezett kiegészítéseket és a gyakorlatban már
kipróbált és jól bevált pontosító leírásokat tartalmazza.
                       36
Frédéric Chopin Zeneiskola                       A Frédéric Chopin
Zeneiskola helyi tanterveA zeneiskolai képzés struktúrája - a különböző szakok évfolyamainak        száma -
             a 27/1988. MKM rendelet   szerint.

„A” tagozaton      HOSSZÚ TANSZAKOK

            2 + 10 évfolyam a furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, zongora,
            hegedű, gordonka tanszakon.

            RÖVID TANSZAKOK

            2 + 8 évfolyam az oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, tuba,
            csembaló,       orgona tanszakon
            2 + 6 évfolyam a szaxofon tanszakon
            1 + 6 évfolyam a magánének tanszakon

„B” tagozaton az alapfok 2. osztályától tanulhatnak a növendékek.
        „B” tagozatra a növendékek csak tanszaki döntéssel kerülhetnek,
        tanszaki döntés szükséges az „A” tagozatra visszakerülésről is.

A zeneiskolák számára az egyéni órák ( hangszer, magánének, népi ének, korrepetició )
órakeretét percekben, a csoportórák ( szolfézs, zeneirodalom, kamarazene, zenekar, kórus )
órakeretét 45’ -es órákban határozza meg a 27/1998 . MKM rendelet.
A rendeletben található óraterv a foglalkozások számát tartalmazza.1. A tanterv megvalósításához kapcsolódó helyi sajátosságok szabályzása

1.               Óvodáskorú növendékek felvétele az ELŐKÉPZŐ     1.
osztályába a „felvételi játszóház” formájában történő felmérés alapján történhet. A
gyermeknek rendelkeznie kell a közösségben történő odafigyelés képességével és olyan
érdeklődéssel, mely alapján képes részt venni a csoportos zenetanulásban.

2.               Óvodáskorú növendék csak egy év „játékos” szolfézs
előképző után kezdheti meg hangszeres tanulmányait, amennyiben a felvételi
meghallgatáson kiderül, hogy már képes a hangszerjáték tanulásához elengedhetetlen
figyelemösszpontosításra és zenei adottságait tekintve, továbbá fizikailag is alkalmas a
választott hangszer tanulására.

3.               A zeneiskolába kerülés minden tanszakon felvételi
meghallgatáshoz kötött. A csoportos előképző megkezdése előtt általános
képességvizsgálatot tartunk. A felvételi követelmények leírása a szolfézs tanszak kiegészítő
helyi tantervében szerepel.

4.               A hangszertanulás megkezdése esetében speciális, fizikai
adottságokra ( testalkat, kézalkat, légzés ) és koncentráló képességre is figyelő felvételi
szempontsor alapján döntenek a tanszak tanárai a növendékek felvételéről. Nevelési elveink


                      37
szerint rendkívül fontos, hogy a gyermek a számára legmegfelelőbb hangszert válassza, és
a számára legmegfelelőbb tanárhoz kerüljön. A felvételi meghallgatás szempontsorai az
egyes tanszakok kiegészítő helyi tanterveiben szerepelnek.

Frédéric Chopin Zeneiskola                       A Frédéric Chopin
Zeneiskola helyi tanterve


5.                Nem kötelező elvégezni a csoportos előképzőt a zenei
tagozatos osztályokból érkező gyermekeknek és a 10 évesnél idősebb gyermekeknek, ha a
felvételi meghallgatáson bizonyítják, hogy az általános iskolában tanultak alapján képesek
elsajátítani az első szolfézs-osztály anyagát.

6.              A zenei tagozatos osztályba járó zeneiskolai növendékek
felmentést kaphatnak szolfézsból, ha elméleti tudásuk a hangszertanulásukhoz megfelelő.

7.               Kérelem alapján felmentést kaphatnak azok a növendékek
is, akik legalább 6 évig zenei tagozatos osztályba jártak, és középiskolai tanulmányaik
mellett nem tudják vállalni a szolfézsórára járást. Számukra félévente „beszámoló napot”
tartunk, amelyre a hangszeres tanár segítségével készülhetnek fel a növendékek. A
beszámoló anyagát tanév elején a szolfézstanárok készítik el.

8.              Indokolt esetben, írásbeli kérelem alapján felmentést
kaphatnak a kötelezően választható tárgyak választása alól azok a középiskolás vagy
egyetemista növendékek, akik a zeneiskolában továbbképző osztályba járnak, jelenlétük az
iskolai zenekarokban nélkülözhető, és kellő elméleti ismerettel rendelkeznek hangszeres
tanulmányaik folytatásához.

9.               A zenei pályára készülő növendékek számára az 5.
hangszeres osztálytól akkor is kötelező a „B” tagozatos szolfézs órák látogatása, ha zenei
tagozatú osztályba járnak.

10.              Második hangszer tanulását csak akkor kezdheti el egy
növendék, ha elsőként választott hangszeréből legalább harmadik osztályos, és az első két
évben hangszeréből jeles osztályzatot kapott. A második hangszer választásához minden
esetben tanszaki döntés szükséges.

11.              Kivételes esetekben - a növendék rendkívüli képességei és
kitartása alapján - a főtanszak tanár ajánlhatja második tanszak felvételét akkor is, ha
tanszakváltoztatás miatt a főtanszakon csak másodikos a növendék, de szolfézs
csoportjában már 3. osztályos.    A második hangszer választásához ebben az esetben
is tanszaki döntés szükséges!

12.             Egy növendék addig tanulhat két hangszeren, amíg mindkét
hangszeren jó eredményt mutat fel, és kötelező óráin is képességeinek megfelelően teljesíti
a követelményeket.

13.                Más településről a városba költöző zeneiskolai tanulót az
iskolának át kell venni, ha hivatalos zeneiskolai bizonyítvány bemutatásával kéri felvételét.

14.                A tehetséggondozásra és felzárkóztatásra használható
differenciált óratöbblet odaítélése egy tanévre szól. Tanszaki ajánlásra és intézményvezetői
döntéssel adható, de vissza is vonható, ha a tanszaki meghallgatásokon a növendék
szerepléseinél elmarad a kívánt eredmény.


                       38
15.              A gödöllői Frédéric Chopin Zeneiskolában jelenleg hat
tanszaki munkacsoportban végzik a pedagógusok a szakmai munkát. A tanszaki
munkaközösségek összefogása és irányítása a tanszakvezetők feladata. A
tanszakvezetőket a tanszak tanárai választják meg.     A tanszak tanárai minden
tanév végi értekezleten megerősíthetik a tanszakvezetői megbízatást, vagy új
tanszakvezetőt választhatnak.

Frédéric Chopin Zeneiskola                        A Frédéric Chopin
Zeneiskola helyi tanterve16. A tanszakvezetők munkájukat éves munkaterv alapján végzik.
   A munkaterv elkészítésének a tantestület által elfogadott szempontsora:


a., Zenei és pedagógiai célok megfogalmazása
b., Kiemelt feladatok: országos versenyek
             megyei szereplések
             városi rendezvények
             iskolai programok szervezése.
   Ezeken a rendezvényeken történő részvétel tervezése, formája.
 c., Zenei pályára készülőknek szereplési, meghallgatási lehetőségek biztosítása, az iskolai
   programba beillesztése.
d., Továbbképzés jellegű feladatok, konzultációk szervezése.
e., Meghallgatások, hangversenyek, óralátogatások időbeli tervezése.
   / Anyagának szerkesztése, beosztás készítése, a szükséges információk eljuttatása a
   tanszak tanáraihoz. /
f., A tanárok kapcsolattartásának formái. Kapcsolattartás a szülőkkel.
g., A növendékek hangverseny-látogatásának figyelemmel kísérése.
h., Tanszaképítési elképzelések. Ötletek, tapasztalatok, problémák kezelési módjai.
i., Pedagógiai program megvalósításának tanszaki feladatai.
j.,  A tanév feladatai: meghallgatások, vizsgák, tanszaki hangversenyek szervezése,
   kapcsolódás iskolai, városi, megyei, országos rendezvényekhez.
k., A tanszaki sajátosságok meghatározása a követelményrendszerben:
                          mennyiségi minimum
                          minőségi-zenei elvárások
                          meghallgatások, vizsgák anyaga, formája
l, Szakmai együttműködés a tanszakon belül, egymás munkáját segítő módszerek
     kidolgozása.
                        39
17. Az iskola szakmai fejlődése szempontjából szükséges növelni a jelenlegi tanszakok
számát. Szakmailag feltétlenül indokolt a - növekvő létszáma és különböző speciális
tantárgyi csoportjai miatt áttekinthetetlenné vált - vegyes tanszak megbontása.
Az improvizálás fontos szerepe miatt a népzene és jazz tantárgyak alkothatnának egy újabb
tanszakot, hozzájuk csatlakozhat az ütő tanszak, ahol az improvizáció szintén jelentős
szerepet tölt be.


Frédéric Chopin Zeneiskola                     Az intézmény tanszakai,
növendéklétszám, óraszám


1. AZ INTÉZMÉNY TANSZAKAI, az egyes tanszakok növendéklétszáma, óraszáma

ZONGORA TANSZAK

Zongora tanszakon 11 kinevezett tanár tanít.
A 11 kinevezett tanárból 10 fő egész állású, 1 fő részfoglalkozású, 1 fő az óraszámának
felében korrepetitorként dolgozik ( erre a szakra     specializálódott zeneakadémiai
végzettséggel )

A zongora tanszakhoz tartozik még 1 fő óraadó jazz zongora tanár és 1 fő helyettesítőként
dolgozó részfoglalkozású korrepetitor, aki főiskolai végzettségéhez a jövő tanévtől kívánja
felvenni a zeneakadémiai korrepetitor szakot.

A zongora tanszakon tanul összesen: 169 növendék
154 zongorista, 1 fő orgona, 8 fő jazz zongora és 6 fő kamarazene szakos növendék.
Fő tanszakon tanul 152 növendék, zongora kötelező tárgyat tanul 17 növendék.
A 152 növendékből: 132 fő „A” tagozatos, 14 fő B” tagozatos, 6 fő kamarazene főtanszakos.
A zongorát kötelező tárgyként tanuló növendékek főtanszakosként más tanszakon
szerepelnek.
A zongora tanszak növendékeinek osztályokra bontott létszáma:

Tanszak    Előké Előké Alap  Alap  Alap Alap Alap Alap Tov.ké Tov.ké Tov.ké Tov.ké Össze
        pző 1 pző fok   fok   fok fok fok  fok p.7.  p.8.  p 9.  p10. s
            2.  1.   2.   3. 4.  5.  6.
Zongora        8  37   24   23 15 16    14  5   6   5   1    154
Jazz zongora        7    1                             8
Orgona                  1                          1
Kamarazene                           2          4     6
Összesen       8  44   25   24  15  16 14   7   6   5   5    169
                        40
A zongora tanszak kötelező órakerete a 27/1998. MKM rendelet alapján, a megadott
minimum óraszámmal számolva:
132 fő „A” tagozatos növendék                132 x 2 x 30’ = 132 óra
14 fő „B” tagozatos növendék                  14 x 2 x 45’ = 21 óra
6 fő kamarazene ( 2 csoport )              2 csoport x 2 óra = 4 óra
17 fő kötelező zongora                      17 x 30’ = 8,5 óra
Kötelezően választható elméleti vagy gyakorlati tárgy: 53 fő  5 csoport = 5 óra
A tanszak kötelező minimum óraszáma összesen: 170,5 óra / hét

Az Oktatási Törvény megengedi, hogy az önkormányzat órakeretet biztosítson
tehetséggondozásra, felzárkóztatásra és a 27/1998. MKM rendelet által ajánlott választható
órákra.
Ha megkaphatjuk ezt az órakeret, a zongora tanszak a zeneművészeti szakközépiskolákba
felvételiző, országos vagy megyei versenyre készülő növendékei számára és a kezdő
növendékek elindításának differenciált órakeretben történő tanítására szeretné felhasználni.

A zongora tanszak növendékei közül szolfézs tanulására kötelezettek száma: 116 fő
Zenei tagozatos osztálya miatt felmentést kaphat: 22 fő

Frédéric Chopin Zeneiskola                     Az intézmény tanszakai,
növendéklétszám, óraszám


FAFÚVÓS TANSZAK

A fafúvós tanszak különböző hangszerein ( ide értve a „régi zene” szakot is ) 9 kinevezett
tanár tanít.
A 9 kinevezett tanárból 7 fő egész állású, 2 fő a speciális szakosítás miatt részfoglalkozású.
A szakosítás megosztása: 3 fuvola, 2 oboa, 2 klarinét, 1 fagott, 1 furulya szakképesítés.
A fafúvós tanárok közül két tanár szolfézs képesítéssel is rendelkezik, és szolfézst is tanít.

 A tanszakon tanuló növendékek száma: 181 fő
 A főtanszakosok száma: 168 fő
154 fő „A” tagozatos, 9 fő „B” tagozatos és 5 fő kamarazene főtanszakos növendék.
Második hangszerként fafúvós hangszert tanul 13 növendék

A fafúvós tanszak növendékeinek osztályokra bontott létszáma:

Tanszak    Előké Előké Alap   Alap Alap Alap Alap Tov.ké Tov.ké Tov.ké Tov.ké Össze
                 Alap
        pző 1 pző fok     fok fok fok fok p.7.
                  fok              p.8.  p 9. p10. - sen
            2.  1.   2.3.  4.  5. 6.
Furulya        5  49   21 11  7  1     2              96
Fuvola           20   6 4  1        2   4   1   1   39
Oboa            7    2 2  1                      12
Klarinét          11   5 2             1   1       20
Fagott               2 1          1   1           5
Szaxofon          1     2          1              4
Kamarazene                      -  2   1   1       4
Régi zene                      1                 1
Összesen        5  88  36 22  9  1  1   8   7   3   1   181


                       41
A fafúvós tanszak kötelező órakerete a 27/1998. MKM rendelet alapján, a megadott
minimum óraszámmal számolva:
154fő „A” tagozatos növendék                 154 x 2 x 30’ = 154    óra
9 fő „B” tagozatos növendék                  9 x 2 x 45’ = 13,5    óra
5 fő kamarazene ( 2 csoport )              2 csoport x 2 óra =     4  óra
9 fő kötelezően választható gyakorlat ( 2. hangszer )      9 x 30’ =      4,5  óra
Zongorás korrepeticióra kötelezett növendék 172 fő       93 x 5’ =      7,8 óra
                                 36 x 10’ =     6
                                óra
                       ( 34 fő x 15 ‘ ) + ( 9 fő x 20 ‘ ) = 11,5
                                óra
Zenekarra kötelezett növendék: 13 fő ( fúvószenekar )       1 csoport =   2
                                    óra
Kötelezően választhat elméleti vagy gyakorlati tárgyat: 23 fő 4 csoport =     4  óra
A tanszak kötelező minimum óraszáma összesen: 207,3 óra / hét

A tehetséggondozásra, felzárkóztatásra és választható órákra adható órakeretet a fafúvós
tanszak a zeneművészeti szakközépiskolákba felvételiző és országos versenyre készülő
növendékeinek differenciált órakeretben történő tanítására és kamarazene foglalkozásokra
szeretné felhasználni.
A fafúvós tanszak növendékei közül szolfézs tanulására kötelezettek száma: 160 fő
Zenei tagozatos osztálya miatt felmentést kaphat: 21 fő
Választható tárgyként 2. hangszeren tanul: 4 fő

Frédéric Chopin Zeneiskola                    Az intézmény tanszakai,
növendéklétszám, óraszám


RÉZFÚVÓS TANSZAK

A rézfúvós hangszereket 3 kinevezett tanár tanítja. 1 részfoglalkozású trombita szakos,
1 kürt szakos ( aki furulyát is tanít, előkészítő hangszerként ) és 1 harsona szakos, aki
egyben a fúvószenekar vezetője.

A tanszakon összesen 28 rézfúvó hangszeres növendék tanul főtanszakon,
22 fő „A” tagozatos, 6 fő „B” tagozatos.
Ez a létszám igen kevés a jól működő fúvószenekar utánpótlásának neveléséhez, ezért
szükséges lenne a trombitatanári státusz egész státusszá való bővítésére, hogy a
tanszakra több növendéket vehessünk fel.
A rézfúvós növendékek létszámának emelését elsősorban A FÚVÓSZENEKAR
szerepléseivel kapcsolatos VÁROSI IGÉNYEK INDOKOLJÁK.

A rézfúvós tanszak növendékeinek osztályokra bontott létszáma:

Tanszak    Előké Előké Alap Alap Alap Alap Alap Alap Tov.ké Tov.ké Tov.ké Tov.ké Össze
        pző 1 pző fok fok fok fok fok fok p.7.      p.8.  p 9. p10. - sen
            2.  1. 2. 3.    4.  5. 6.
Kürt            2  3  2          1               8
Trombita          5  1  3  4        1   1   1       16
Harsona                          1               1                       42
Tuba,                 1                            1
Tenorkürt                  1                   1       2
Összesen          7   4  6  5         3  1   1   1      28

A rézfúvós tanszak kötelező órakerete a 27/1998. MKM rendelet alapján, a megadott
minimum óraszámmal számolva:

22 fő „A” tagozatos növendék               22  x 2 x 30’ = 22    óra
6 fő „B” tagozatos növendék                  6 x 2 x 45’ = 9     óra
Zongorás korrepeticióra kötelezett növendék: 28 fő     7 x 5’ =     0,5   óra
                                4 x 10’ =    0,7  óra
                                11 x 15 ‘ =       2,8
                               óra
                                 6 x 20 ‘ =   2    óra
Zenekarra kötelezett növendék: 17 fő + 13 fafúvós 2 csoport x 2 óra =    4    óra
Kötelezően választhat elméleti vagy gyakorlati tárgyat: 6 fő         2    óra

A tanszak kötelező minimum óraszáma összesen: 43 óra / hét

A tehetséggondozásra és felzárkóztatásra adható órakeretet a rézfúvó tanszak a
zeneművészeti szakközépiskolákba felvételiző növendékei számára, valamint a
fúvószenekar utánpótlásának nevelésére szeretné felhasználni.

A rézfúvós tanszak növendékei közül szolfézs tanulására kötelezettek száma: 22 fő
Zenei tagozatos osztálya miatt felmentést kaphat: 4 fő

A rézfúvó tanszakosoknál a zenekart, vagy zenekari munkát előkészítő kamarazene órát
ajánljuk kötelezően választható tárgynak.

Frédéric Chopin Zeneiskola              Az intézmény tanszakai,
növendéklétszám, óraszám


VONÓS TANSZAK

A vonós tanszakon 7 kinevezett tanár tanít, 5 fő egész állásban, 2 fő részfoglalkozásúként.
A 2 részfoglalkozású státuszt jelenlegi növendéklétszámunk és az indokolja, hogy két
szolfézsszakos tanárunk vonós diplomával is rendelkezik, és a vonós tanszakon is tanít.

A tanszak növendéklétszáma összesen: 97 fő
A főtanszakosok száma: 96 fő
„A” tagozaton tanul: 54 hegedűs és 34 gordonkás ( csellista ) összesen 88 fő
„B” tagozaton tanul: 6 hegedűs és 2 gordonkás, összesen 8 fő
Kamarazene mellékszakon: 1 fő

A vonós tanszak növendékeinek osztályokra bontott létszáma:

Tanszak    Előké Előké Alap  Alap Alap Alap Alap Alap Tov.ké Tov.ké Tov.ké Tov.ké Össze
       pző 1 pző fok    fok fok fok fok fok p.7.    p.8.  p 9. p10. - sen
           2.  1.   2. 3.  4.  5. 6.
Hegedű        10 16    11 4   3  7  6   2   1           60
Cselló        6  9    2  7  2  2  2   4       1   1    36


                        43
Régi zene,                         1               1
kam.z.
Összesen       16  25  13  11  5    9  8  7   1   1   1    97

A vonós tanszak kötelező órakerete a 27/1998. MKM rendelet alapján, a megadott
minimum óraszámmal számolva:
88 fő „A” tagozatos növendék                    88 x 2 x 30’ = 88
óra
8 fő „B” tagozatos növendék                   8 x 2 x 45’ = 12 óra
1 fő kamarazene ( 1 csoport, furulyásokkal )           1 csoport = 1
óra
Zongorás korrepeticióra kötelezett növendék 96 fő         41 x   5’ = 3,4
óra
                                 24  x 10’ = 4
óra
                                 25 x 15 ‘ = 6,2
óra
                                  6 x 20 ‘ = 2
óra
Zenekarra kötelezett növendék: 19 fő             1 csoport x 2 óra = 2
óra
Kötelezően választhat elméleti vagy gyakorlati tárgyat: 21 fő    4 csoport = 4
óra

A tanszak kötelező minimum óraszáma összesen: 122,6 óra / hét

A tehetséggondozásra és felzárkóztatásra igénybe vehető órakeretet a vonós tanszak a
zeneművészeti szakközépiskolákba felvételiző növendékei számára differenciált órakeret
biztosítására, valamint a zenekari munkát előkészítő vonós kamarazene foglalkozások
megerősítésére szeretné használni.

A vonós tanszak növendékei közül szolfézs tanulására kötelezettek száma: 76 fő
Zenei tagozatos osztálya miatt felmentést kaphat: 13 fő

A vonós tanszak növendékeinek a vonószenekari gyakorlatot és a vonós kamarazenét
ajánljuk a kötelezően választható tárgyak közül.
A vonószenekar színvonalasabb munkáját segítené a TÜCSÖKZENEKAR újraindítása,
amelyben már első-második osztályos korban megismerkedhetnek a növendékek az
együttzenélés örömével.

Frédéric Chopin Zeneiskola                   Az intézmény tanszakai,
növendéklétszám, óraszám


VEGYES TANSZAK

A vegyes tanszak körébe tartozik a gitár, magánének, népzene, ütő és jazz tanszak.
A tanszakon összesen 5 fő kinevezett tanár, 3 óraadó és 2 fő - jelenleg helyettesítőként
dolgozó - részfoglalkozású tanár tanít. Az 5 fő kinevezett tanárból 3 fő egész állású, 2 fő
egyelőre részfoglalkozású.

A jazz tanszak és a népzene tanszak jelenlegi létszámának megtartásához szükség lenne a
részfoglalkozású státuszok egész állásra történő kiegészítésére. Az iskola szellemisége


                        44
szempontjából is rendkívül fontos a nyitás a múlt öröksége és a jövőre mutató
alkotó - kreatív magatartás felé. ( NÉPZENE, JAZZ - IMPROVIZÁLÁS )

A vegyes tanszak összlétszáma és a szakok különbözősége szükségessé teszi a több
tanszakra bontást is. Szakmai szempontból nem volt optimális, hogy különböző területeket
kellett egy tanszakon összefognunk akkor, amikor az ütő, népzene és jazz tanítása
elkezdődött iskolánkban, óraadó tanárokkal.
Az eltelt évek alatt mindhárom tanszak megerősödött. Eredményeiket országos versenyekről
elhozott díjak fémjelzik. E tanszakokon szakmai színvonalat tudásukkal garantáló személyek
tanítanak jelenleg részfoglalkozásban, de vállalnák az egész állást, amennyiben
státuszbővítése lenne iskolánknak. A tanszak tanárai között van tanszakvezetésre alkalmas
személy is.

Az improvizációt - mint a zene alkotásának eszközét - a zenetanítás alapjaként kezelő
népzene és jazz tanszak, valamint az ütőtanszak alkothatná az új tanszakot, az
1999/2000-es tanévtől .

A vegyes tanszakon összesen 158 növendék tanul.
Főtanszakos összesen: 137 fő
„A” tagozaton 133 fő tanul, „B” tagozaton 4 fő ( mind a 4 növendék magánének tanszakos )
Kötelezően választott gyakorlati tárgyként jár a tanszakra: 11 fő ( 6 fő egyéni, 5 fő csoport )
Választott tárgyként: 10 fő ( 4 fő egyéni, 6 fő csoport órára, népzene csoportba )

A vegyes tanszak növendékeinek osztályokra bontott létszáma:

Tanszak    Előké Előké AlapAlap  Alap Alap Alap Alap Tov.ké Tov.ké Tov.ké Tov.ké Össze
        pző 1 pző fok  fok   fok fok fok fok p.7.    p.8.  p 9. p 10. - sen
            2.  1. 2.   3. 4.  5. 6.
Ütő             12  7   2  1  1  1   1              25
Gitár            19 10   8  6  4  1   1   1           50
Magánének          9  8   9  7  2  2   1              38
Népi ének          6  1   2  1  3                    13
Népzene-             7                            7
vonós Citera        1  -     1  1  1                  4
Népi furulya        4  4     1                       9
Jazz gitár         2  4   3                         9
Jazz dob             2          1                  3
Összesen          53 43   24 17 11 6      3   1          158


Frédéric Chopin Zeneiskola                     Az intézmény tanszakai,
növendéklétszám, óraszám


A Közoktatási Törvény ( 1993. évi LXXIX. tv. ) 3. számú melléklete szerint     a
zeneművészeti ágban a csoportórák átlaglétszáma: 10 fő, a maximális létszám 15 fő .

A szolfézs tanszak kötelező órakerete a 27/1998. MKM rendelet alapján, a megadott
minimum óraszámmal és a Közoktatási Törvény 3. számú mellékletében meghatározott
maximális csoportlétszámmal számolva összesen: 72 óra
Ebből a főtanszakos - hangszeren még nem tanuló előképzősök - óraszáma: 18 óra


                        45
Alapfokon a kötelező szolfézs órák száma: 52 óra
Kötelezően választható óra: 2 óra
18 + 52 + 2 = 72 óra

RÉSZLETEZVE
136 előképző főtanszakos növendék 15 fő / csoport, összesen 9 csoport:
                                      9 x 2 óra = 18
óra
A 3 alapfokon tanuló főtanszakos és a 2 zeneelmélet főtanszakos
kötelező tárgyasokkal jár együtt az osztályának megfelelő csoportba.

KÖTELEZŐ SZOLFÉZS, a hangszeres tanszakok szerinti bontásban
Szolfézsra kötelezettek száma 1 - 4. osztályig: 511 fő
Zongora tanszakról:       116 fő
Fafúvós tanszakról:       160 fő
Rézfúvó tanszakról:       22 fő
Vonós tanszakról:        76 fő
Vegyes tanszakról:       137 fő
Összesen:            511 fő
Zenei tagozatú osztályba jár, ezért felmentést kaphat: 81 fő
Egyetemi vagy gimnáziumi tanulmányai miatt felmentést kért: 36 fő

Felmentést kapott összesen: 117 fő
Alapfokon kötelező szolfézs órára jár: 394 fő
Alapfokon szolfézs órákra jár 3 főtanszakos + 394 kötelező szakos = 397 fő
397 növendék 15 fős csoportokban összesen: 26 csoport          26 x 2 óra = 52
óra

Kötelezően választható tárgyként szolfézst tanul: 29 fő
Zeneelmélet főtanszakos: 2 fő
5.6.           és továbbképző osztályok: 29 fő + 2 fő = 31 fő     2 csoport
  2 x 1 óra = 2 óra

Szolfézst tanuló növendékek jelenlegi összlétszáma: 564 fő
141 főtanszakos + 394 kötelező szolfézsos + 29 kötelezően választható tárgyas = 564 fő
Az 1998/99-es tanév létszámának kötelező szolfézs órakerete:
                       37 csoport, 18 óra + 52 óra + 2 óra = 72
óra

A szolfézscsoportok tantárgyfelosztásban engedélyezett óraszáma
                               az 1998/99 -es tanévben: 65
óra
Különbség: - 7 óra
Intézményünk a 27/ 1998. ( VI. 10 ) MKM rendelet által előírt kötelező óraszámot a jelenlegi
létszám megtartásával akkor tudja teljesíteni, ha a fenntartó biztosítja a kiszámított 7 óra
finanszírozását az 1999/2000-es tanévtől.

Frédéric Chopin Zeneiskola                    Az intézmény tanszakai,
növendéklétszám, óraszám
                       46
A szolfézstanszak növendékeinek létszáma            és csoportszáma az 1998/99-es
tantárgyfelosztás szerint, osztályokra lebontva:

      EK 1 EK 2  1.o.  2.o.  3.o.  4.o.  5.o.  5.B.o  6.o.  I.TK  Z.e. Felnőtt Nép- Jazz
                                                zene elm.
csoport   7  4   5   3   3   2   1   1    1   1   1   1   1   1
Gödöllő
Létszám   115  66  96   61   53   28   15   10    16   5   6   21  15  17
 Csoport      1   1   1   1
 Nagytar-
 csán
 Létszám      8   14  12   6
  Össz   115  74  110  73   59   28   15   10    16   5   6   21  15  17
 létszám
 Összes   10  10  12   8   8   4   2   2    1   1   2   1   2   2
  óra


A szolfézscsoportok jelenlegi száma: 36 csoport
Gödöllőn tanul: 524 növendék, 32 csoportban (köztük a „B” tagozatosok) Átlaglétszám: 16,4
Nagytarcsán tanul: 40 növendék, 4 csoportban. Átlaglétszám: 10 fő
A két helyszínt összekapcsolva a zeneiskola átlagos csoportlétszáma: 15,7

A kötelező szolfézs órákra az 1998/99-es tanévben 564 növendék jár. Ez a létszám évente
10-12 fővel növekszik a zenei általános iskolából a 6 és 8 osztályos gimnáziumokba kerülő
zeneiskolások száma, valamint az Agrártudományi Egyetem hallgatói köréből zeneiskolába
jelentkező, vagy más városból Gödöllőre költöző és zeneiskolánkba beiratkozó növendékek
száma miatt.
A zenei tagozatos általános iskolai osztályba járó növendékek ugyan felmentést kaphatnak a
szolfézs órák látogatása alól, de ha más iskolába kerülnek, rájuk nézve is kötelező a
szolfézs órák látogatása.

A jelenlegi hangszeres létszám alapján az 1999/2000-es évben 576 szolfézsra kötelezett
tanulóra számítunk. Ez 15 fő átlaglétszámmal számolva 38 csoport.
36 csoport heti 2 órában, 2 csoport továbbra is heti 1 órában, összesen: 74 óra.
A jövő tanévre várható létszám tehát még két órával növeli a kötelező szolfézs órák számát.

Intézményünk a 27/ 1998. ( VI. 10 ) MKM rendelet által előírt kötelező óraszámot az
1999/2000-es tanévben várható létszámmal akkor tudja teljesíteni, ha a fenntartó biztosítja
a kiszámított 7 + 2, összesen 9 óra finanszírozását az 1999/2000-es tanévtől.

A 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet I. 3. pontja „lehetővé teszi, hogy az iskolák és a tanulók a
tananyag feldolgozásához, elmélyítéséhez és kiegészítéséhez, a követelmények
teljesítéséhez, sajátos szükségleteik, igényeik kielégítéséhez megfelelő idővel
rendelkezzenek.” „A jogszabályokban meghatározott képzési idő keretében lehetőség nyílik
kiegészítő tartalmak és követelmények meghatározására is.”
A rendeletből idézett mondatok iskolánk számára akkor alkalmazhatók, ha a fenntartó
biztosítani tud intézményünk számára is időkeretet a választható órákra,
tehetséggondozásra és felzárkóztatásra .

Frédéric Chopin Zeneiskola                     Az intézmény növendéklétszám,
óraszám adatai
                          47
A zeneiskola létszám és óraszám adataiból látható, hogy iskolánk jelenlegi órakerete nem
éri el a 27/1998. MKM rendeletben meghatározott kötelező órakeretet.

Első lépésben tehát azt szeretnénk kérni a fenntartótól, hogy szíveskedjen iskolánknak
biztosítani a rendelet által előírt kötelező órakerethez szükséges finanszírozási többletet,
melyet számszerűen és táblázatosan is bemutatunk az itt következő oldalakon.

A zeneiskola 1998/99-es tanévben engedélyezett óraszámainak összesítése

Engedélyezett órák száma:         755 óra / hét
Az összes órából kötelező óraszám:   646,5 óra
Az összes órából kötelezően választható: 94 óra
Az összes órából választható óra:     8,5 óra ( kamarazene, második hangszer )
Differenciált órakeret:          6 óra ( felvételiző növendékek, fúvószenekar )

        Összesítő kimutatás az 1998/99-es tanév létszámadataival
            a 27/1998 rendelet órakerete szerint

Szolfézs főtanszakos tanulók létszáma: 141 fő                     18 óra
Hangszeren tanulók létszáma. 581 fő
A hangszeren tanulók közül    „A” tagozatos: 528 fő                 528
óra
                 „B” tagozatos: 41 fő                 61,5 ó
                 kamarazene főtanszakos 12 fő              9 óra
Szolfézsra kötelezettek száma: 511 fő
A szolfézs órák látogatása alól zenei tagozat és egyéb okok miatt felmentett: 117 fő
Kötelező szolfézsórákra jár: 397 fő                          52 óra
Kötelezően választhat elméleti, vagy gyakorlati tárgyat: 122 fő
Közülük szolfézs órára és kamarazenére jár:        29 fő            12 óra
                      zenekarra:   41 fő            4 óra
                 második hangszerre:   21 fő            10,5 ó
        kötelező zongorára és kamarazenére:    17 fő            13,5 ó
             énekkarra és kamarazenére:    14 fő            5,5 ó
Kötelező zenekari foglalkozásra jár összesen:       49 fő             6 óra
Kötelező a zongorás korrepetició 359 növendéknek: 359 fő                63 óra
Kötelező és kötelezően választható órák összesen:                     783
óra


A zeneiskola 1998/99. évi engedélyezett 755 óra / hét órakeretével szemben a rendelet
minimum óraszáma szerint 722 zeneiskolai tanulóra a kötelező órakeret 783 óra.
              Különbözet: 783 - 755 = 28 óra

        A zeneiskola kötelező heti időkerete az 1999/2000. tanév
           729 fő tanulólétszámával számolva 803,5 óra.

              Különbözet: 803,5 - 755 = 48,5 óra.

Az 1999/2000. tanévre összesen 48,5 óra/hét finanszírozási többletre van szükség a
zeneiskola szakmai munkájának szinten tartásához.


Frédéric Chopin Zeneiskola                     Minimum óraszámokat
meghatározó táblázat


                       48
             Kötelező, kötelezően választható és választható órák

              minimumóraszámának táblázatos meghatározása

   Az alapfokú művészetoktatás követelményeit és tantervi programját szabályozó

                27/1998. ( VI. 10. ) MKM rendelet szerintKötelező tárgy      Óraszám Kötelezően választható     Óraszám Választható      Óraszám
Szolfézs         2 x 45'  Szolfézs           1 x 45' Zenekar        2 x 45'
Zenekar          2 x 45'  Zeneirodalom, zeneelmélet  1 x 45'  Kórus        2 x 45'
Második hangszer     1 x 30  Zenekar           2 x 45'  Zenekar       2 x 45
Korrepetíció „A” 1.o.   1 x 5'  Kórus            2 x 45'  Második hangszer  1 x 30
Korrepetíció  „A” 2   1 x 10'  Kamarazene          1 x 45'  Kamarazene     1 x 45'
Korrepetíció „A” 3-tól  1 x 15'  Második hangszer       1 x 30  Improvizáció    1 x 45'
Korrepetíció  „B”    1 x 20'
Korrepetíció  M.é.”B”  1 x 30'
                            49
Frédéric Chopin Zeneiskola                                        Egységes szerkezetbe foglalt
intézményi órakeret         EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT INTÉZMÉNYI ÓRAKERET

    a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet alapján az 1998/99-es tanév létszámadataival

             a rendeletben megadott minimum időkerettel számolva

 Tantárgy                          Évfolyamok                                  Összesítés

         Előképző              Alapfok                     Továbbképző

         1.   2.   1.   2.    3.     4.    5.     6.   7.      8.    9.    10.    Tanuló Csoport Összes
                                                                  létszám szám   óra
 Kötelező     KÖTELEZŐ ÓRÁK SZÁMA OSZTÁLYOKRA ÉS TANTÁRGYCSOPORTOKRA
 egyéni órák                      BONTVA
 Főtárgy „A”        2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 '          528        528
                                 '
 Főtárgy „B”            2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45'              41        61,5

 Kamarazene                              2 x45’ 2 x 45’    2 x45’   2 x 45’ 2 x 45’ 2 x 45’    12    5     9
  főtárgy
Kötelező csop. 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45’ 2 x 45'  2 x 45'  2 x 45'                                 141   33    66
 szolfézs „A”                                                            372
 Szolfézs „B”             2 x 45'  2 x 45'  2 x 45' 2 x 45' 2 x 45’     2 x45’   2 x 45’ 2 x 45’ 2 x 45’    22    2     4

  Kötelező                    1 x 30’  1 x 30’  1x     1 x 30’ 1 x 30’   1 x 30’ 1 x 30’ 1 x 30’     17        8,5
  zongora                               30’
 Kötelezően
 választható
  elmélet                              1 x 45 1 x 45’ 1 x 45’     1 x 45 '  1 x 45 ' 1 x 45 '   29    2     2
  csoport
Zenekar, kórus                  2 x 45'  2 x 45' 2 x 45' 2 x 45’     2 x45’   2 x 45’ 2 x 45’ 2 x 45’    104    6    12

 Kamarazene,                             1 x 1 x 45’     1 x 45’ 1 x 45’   1 x 45’ 1 x 45’    60   18     18
 2. hangszer                         1 x30’ 45’ 1 1 x 30 ‘     1 x 30’ 1 x 30 ‘   1 x 30’ 1 x 30 ‘   21        10,5
                                  x 30’
 Korrepetició

 Hangszeres           5'   10'     15'
                          10'  15'  15'
                                15'  15' 15' 15'                          304        44,8
  „A” ”B”                     20’ 20’  20’  20’ 20’ 20’                          17         5,7
Magánének „A”         20' 20'  20'  20'  20' 20'  20'                                  34         11,3
„B”              30’ 30’  30’  30’  30’ 30’  30’                                  4          2
 Kötelező órák      A RENDELETBEN ELŐÍRT HETI KÖTELEZŐ ÓRÁK MINIMUM ÓRAKERETE                              66  783,3
  összesen:
 Választható      VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK, TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FELZÁRKÓZTATÁS
  tárgyak              AZ 1998/99. ÉVI TÉNYADATOKKAL SZÁMOLVA
 Kamarazene         1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45'             12    3     3

Zenekar plusz                   2 x 45'  2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45'      2 x 45' 2 x 45' 2 x 45'     25    2     2
 óraszámban
  Második               1 x 30'  1 x 30'  1 x 30' 1 x 30' 1 x 30' 1 x 30'      1 x 30' 1 x 30' 1 x 30'     14         7
 hangszer
Zeneirodalom                             1 x 45' 1 x 45' 1 x 45'     1 x 45' 1 x 45' 1 x 45'              _

 Improvizáció              1 x 45'  1 x 45'  1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45'      1 x 45' 1 x 45' 1 x 45'              _

 Differenciált                       1 x 30' 1 x 30' 1 x 30' 1 x 30'      1 x 30' 1 x 30' 1 x 30'     8         4
  órakeret
                                       50
 Választható    VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK, TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FELZÁRKÓZTATÁS                              59    5    16
 összesen:             HETI ÖSSZES ÓRASZÁMA


 A zeneiskola 722 fő létszámmal 783 óra / hét időkerettel tudja teljesíteni a rendelet által
                   előírt órákat.
 A 722 főre engedélyezett órakeret 755 óra / hét.    Különbözet: 783 - 755 = 28 óra

Frédéric Chopin Zeneiskola                                       Egységes szerkezetbe foglalt
intézményi órakeret


             ÓRAKERET TERVEZÉSE AZ 1999 / 2000 -ES TANÉVRE
               PROGNOSZTIZÁLT LÉTSZÁMADATOKKAL

                   a 27/1998. (VI.10.) MKM rendelet alapján
                 a rendeletben megadott minimum időkerettel
                  és választható órák időkeretével számolva

 Tantárgy                          Évfolyamok                                  Összesítés

         Előképző              Alapfok                     Továbbképző

         1.   2.   1.   2.    3.     4.    5.     6.    7.     8.    9.    10.    Tanuló Csoport Összes
                                                                  létszám szám   óra
 Kötelező     KÖTELEZŐ ÓRÁK SZÁMA OSZTÁLYOKRA ÉS TANTÁRGYCSOPORTOKRA
 egyéni órák                      BONTVA
 Főtárgy „A”        2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 '          538        538
                                 '
 Főtárgy „B”            2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45'                45        67,5
                                45'
 Kamarazene                          2 x45’ 2 x 45’ 2 x45’ 2 x 45’ 2 x 45’ 2 x 45’             19    5    10
  főtárgy
Kötelező csop. 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45’ 2 x 45'  2 x 45'  2 x 45'                                 127   34    68
 szolfézs „A”                                                            393
 Szolfézs „B”             2 x 45'  2 x 45'  2 x 45'  2x     2 x 45’  2 x45’   2 x 45’ 2 x 45’ 2 x 45’    24    2     4
                                    45'
  Kötelező                    1 x 30’  1 x 30’  1x     1 x 30’ 1 x 30’   1 x 30’ 1 x 30’ 1 x 30’     17        8,5
  zongora                               30’
 Kötelezően
 választható
  elmélet                              1 x 45 1 x 45’ 1 x 45’     1 x 45 '  1 x 45 ' 1 x 45 '   32    2     2
  csoport
Zenekar, kórus                  2 x 45'  2 x 45' 2 x 2 x 45’       2 x45’   2 x 45’ 2 x 45’ 2 x 45’    104    6    12
                                  45'
 Kamarazene,                             1 x 1 x 45’      1 x 45’ 1 x 45’   1 x 45’ 1 x 45’    64   18    18
 2. hangszer                         1 x30’ 45’ 1 1 x 30 ‘     1 x 30’ 1 x 30 ‘  1 x 30’ 1 x 30 ‘   20        10
                                  x 30’
 Korrepetició

 Hangszeres           5'   10'   10'15' 15' 15'
                                15'  15' 15' 15'                         310        45,5
  „A” ”B”                      20’ 20’ 20’  20’ 20’ 20’                          18         6
Magánének „A”         20' 20'  20'  20' 20' 20' 20'                                  36         12
„B”              30’ 30’  30’  30’ 30’ 30’ 30’                                  4          2
 Kötelező órák     A RENDELETBEN ELŐÍRT HETI KÖTELEZŐ ÓRÁK MINIMUM ÓRAKERETE                               67  803,5
  összesen:
 Választható   VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK, TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FELZÁRKÓZTATÁS

 Kamarazene           1 x 45' 1 x 45'  1 x 45'  1 x 45'  1x     1 x 45' 1 x 45'   1 x 45' 1 x 45' 1 x 45'     18    4     4
                                    45'
Zenekar plusz                   2 x 45'  2 x 45'  2x     2 x 45' 2 x 45'   2 x 45' 2 x 45' 2 x 45'     28    2     2
 óraszámban                              45'
 2. hangszer              1 x 30'  1 x 30'  1 x 30'  1x     1 x 30' 1 x 30'   1 x 30' 1 x 30' 1 x 30'     16         8
                                    30'
                                       51
 Improvizáció              1 x 45'   1 x 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45'
                         1 x 45'  1 x 45'                                  16    2     4
                          45'
 Differenciált               1 x 30' 1 x 1 x 30' 1 x 30' 1 x 30' 1 x 30' 1 x 30'                    44        22
  órakeret                     30'
 Választható    VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK, TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FELZÁRKÓZTATÁS                              59    8    40
 összesen:             HETI ÖSSZES ÓRASZÁMA


A zeneiskola 729 fő létszámmal 803,5 óra / hét időkerettel tudja teljesíteni a rendelet által
előírt kötelező órákat. Az oktatási törvény nem tiltja, hogy a fenntartó a zeneiskolák
számára is biztosítson tehetséggondozásra, felzárkóztatásra és választható órákra fordítható
időkeretet, ezért végeztünk számításokat választható órákkal és differenciált órakerettel is.

Frédéric Chopin Zeneiskola                                       Egységes szerkezetbe foglalt
intézményi órakeret


     ÓRAKERET TERVEZÉSE AZ 1999 / 2000 -ES TANÉVRE PROGNOSZTIZÁLT

         LÉTSZÁMADATOKKAL A NAGYTARCSAI KIHELYEZETT TAGOZATON

                      TANULÓ NÖVENDÉKEK NÉLKÜL

 Tantárgy                          Évfolyamok                                  Összesítés

          Előképző             Alapfok                     Továbbképző

          1.   2.   1.   2.    3.     4.    5.     6.    7.     8.    9.    10.    Tanuló Csoport Összes
                                                                  létszám szám   óra
 Kötelező     KÖTELEZŐ ÓRÁK SZÁMA OSZTÁLYOKRA ÉS TANTÁRGYCSOPORTOKRA
 egyéni órák                      BONTVA
 Főtárgy „A”        2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 ' 2 x 30 '          505        505
                                 '
 Főtárgy „B”            2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45'                45        67,5
                                45'
 Kamarazene                          2 x45’ 2 x 45’ 2 x45’ 2 x 45’ 2 x 45’ 2 x 45’             20    5    10
  főtárgy
Kötelező csop. 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45’ 2 x 45'  2 x 45'  2 x 45'                                 119   30    60
 szolfézs „A”                                                            361
 Szolfézs „B”             2 x 45'  2 x 45'  2 x 45'  2x     2 x 45’  2 x45’   2 x 45’ 2 x 45’ 2 x 45’    24    2     4
                                    45'
  Kötelező                    1 x 30’  1 x 30’  1x     1 x 30’ 1 x 30’   1 x 30’ 1 x 30’ 1 x 30’     17        8,5
  zongora                               30’
 Kötelezően
 választható
  elmélet                              1 x 45 1 x 45’ 1 x 45’     1 x 45 '  1 x 45 ' 1 x 45 '   32    2     2
  csoport
Zenekar, kórus                  2 x 45'  2 x 45' 2 x 2 x 45’       2 x45’   2 x 45’ 2 x 45’ 2 x 45’    104    6    12
                                  45'
 Kamarazene,                             1 x 1 x 45’      1 x 45’ 1 x 45’   1 x 45’ 1 x 45’    64   18    18
 2. hangszer                         1 x30’ 45’ 1 1 x 30 ‘     1 x 30’ 1 x 30 ‘  1 x 30’ 1 x 30 ‘   20        10
                                  x 30’
 Korrepetició

 Hangszeres           5'   10'     15'
                          10'  15'  15'
                                15'  15' 15' 15'                          310        44,5
  „A” ”B”                     20’ 20’  20’  20’ 20’ 20’                          18         6
Magánének „A”         20' 20'  20'  20'  20' 20'  20'                                  36         12
„B”              30’ 30’  30’  30’  30’ 30’  30’                                  4          2
 Kötelező órák      A RENDELETBEN ELŐÍRT HETI KÖTELEZŐ ÓRÁK MINIMUM ÓRAKERETE                              67  761,5
  összesen:
 Választható      VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK, TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FELZÁRKÓZTATÁS
                   A HETI ÖSSZES ÓRASZÁM 5%-VAL SZÁMOLVA
 Kamarazene         1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45'               12    3     3
                               45'
                                       52
Zenekar plusz              2 x 45'   2 x 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45' 2 x 45'
                          2 x 45'                     28   2  2
 óraszámban                      45'
 2. hangszer         1 x 30' 1 x 30' 1 x 30' 1 x 1 x 30' 1 x 30' 1 x 30' 1 x 30' 1 x 30'  14     7
                           30'
 Improvizáció         1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45' 1 x 45'  16   2  4
                           45'
 Differenciált                1 x 30' 1 x 1 x 30' 1 x 30' 1 x 30' 1 x 30' 1 x 30'  44     22
  órakeret                      30'
 Választható   VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK, TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS FELZÁRKÓZTATÁS              114  8  38
 összesen:              HETI ÖSSZES ÓRASZÁMA


Ebben az esetben ( 689 fő létszámmal ) mindössze 6,5 órával lenne több a rendelet szerint
kötelező időkeret a jelenleg engedélyezett 755 órás időkeretnél. ( 761,5 - 755 = 6,5 )
Ha tehetséggondozásra, felzárkóztatásra és választható órákra biztosítana időkeretet
a fenntartó, azzal együtt a különbözet összesen:            38 + 6,5 = 50,5 óra /
hét


Frédéric Chopin Zeneiskola                                        Értékelés,
tehetséggondozás, felzárkóztatás


VI. ÉRTÉKELÉS, TEHETSÉGGONDOZÁS, FELZÁRKÓZTATÁS

1. A zeneiskola alapvető követelményei és feladatai

a) A zenei műveltség megalapozása és fejlesztése
b) A zenei képességek fejlesztése, a zenei írás és olvasás készségének, valamint a kreatív,
  alkotó magatartásnak kialakítása
c) A zenéléshez szükséges technikai készség kialakítása
d) A zene logikájának, a harmóniai szerkezet és a forma összefüggéseinek megismerése
e) A főbb zenei stílusok sajátosságainak ismerete
f) Az értékes zene megszerettetése, rendszeres zenehallgatásra nevelés
g) Aktív társas muzsikálásra nevelés

2. A gödöllői zeneiskola sajátos követelményei

- Kiemelkedő képességű növendékeinktől elvárjuk az országos versenyek színvonalát elérő
teljesítményt, és az ő példájuk - húzó erejük - alapján az átlag színvonal mércéjét is
magasra tesszük, nem feledve, hogy a tanulás eredményességét a növendékek képességei,
körülményei és életlehetőségei határozzák meg.

- Növendékeinktől elvárjuk, hogy képességüknek és tudásuknak megfelelő szinten
( előadóként, vagy hallgatóként ) részesei legyenek az iskola és a város zenei
rendezvényeinek, hogy kialakuljon bennük az igény az értékes zene előadására és
hallgatására.

 - Nevelési irányelveink alapján elvárjuk, hogy növendékeink a szeretettel átadott művészi
értékek hatására, a zeneiskolában eltöltött évek folyamán önálló elképzelésekkel
rendelkező, és elképzeléseiket vállaló, szabad, döntésre képes emberekké váljanak.

3. Az értékelés szempontjai

- Értékelésünk elsődleges szempontja, hogy ne egy adott helyzetet értékeljünk, hanem
folyamatában lássuk növendékeink fejlődését.


                               53
- Az értékelésben tekintettel kell lennünk az egyes növendék képességeire, mert a zenei
tehetség különbözősége rendkívül nagy szerepet játszik a zenetanulás eredményeiben.

- A személyiség fejlődése, a belülről irányított, döntésre képes ember nevelése érdekében
döntő fontosságú a tanulás folyamatára irányuló szöveges értékelés, a növendékről
kialakított vélemény segítőkész közlése. Az érdemjegyek csak ennek a személyre szóló
szóbeli értékelésnek a jelrendszerben összefogott kifejeződései lehetnek.

- Az osztályzatokkal kifejezett értékelés abban az esetben ösztönöz tanulásra, ha a
növendék tapasztalja, hogy nem képességeit ( tehetségét ), hanem valóságos munkáját
értékeli a tanár.

- A kifejezetten gyenge ( 2-es, 3-as ) osztályzatokat kerüljük a zeneiskolában. Azoknak a
növendékeknek, akik képességeikhez mérten minimálisan teljesítenek, a zenei tanulmányok
abbahagyását tanácsoljuk, mivel a zenetanulás nem kötelező.

Frédéric Chopin Zeneiskola                           Értékelés,
tehetséggondozás, felzárkóztatás


4. Az osztályzás tartalmi megfogalmazása

Mivel a zenetanulás értékelése nehezen konkretizálható és alapvetően függ a növendék
képességeitől, az osztályzást pedig könnyen befolyásolhatják szubjektív tényezők,
szükségesnek tartjuk egy egységesítő tartalmi megfogalmazás bevezetését a számszerű
osztályzásnál.

       5 - jeles  - aki az osztályának megfelelő tananyagot elvégezte
             - a hangversenyeken színesen, értelmesen és biztosan játszott
             - a beszámolókon felkészülten jelent meg, szereplései technikailag
             és zeneileg is osztálya szintjének megfelelőek, önálló zenei
             gondolatokkal rendelkezik, hangszeres játéka kifejező, karakteres
       4 - jó   - aki az osztályának megfelelő tananyagot elvégezte, de
             - hangversenyen való szereplései technikailag vagy zeneileg
             nem várt momentumokat tartalmaztak,
             - játéka kevésbé kifejező, a beszámolón kisebb technikai vagy
             zenei hiányosságokat mutatott
       3 - közepes - akinél az osztályának megfelelő anyagban nagyobb
             lemaradás van, a hangversenyen nyújtott teljesítménye
             technikailag és zeneileg nem megfelelő, a beszámolóra való
             felkészültsége      komolyabb hiányosságokat mutat,
             hangszeres játéka egyhangú
       2 - elégséges - aki az osztályának megfelelő anyagot nem tudta megfelelően
             elvégezni, a beszámolón és az órákon gyenge felkészültséggel
             vagy       felkészületlenül jelent meg
       1 - elégtelen - aki az osztályának megfelelő anyagot nem végezte el,
             a beszámolón és az órákon felkészületlenül jelent meg

5. A beszámoltatás formái

       Tanszaki meghallgatás ( zárt körű beszámoló a tanszak tanárai előtt )
       Osztályhangverseny ( nyilvános szereplés a szülők a szaktanár és meghívott                      54
             tanárok részvételével )
       Vizsga ( zárt körű beszámoló, előírt anyaggal, a tanszak tanárai előtt )
       Vizsgakoncert ( nyilvános szereplés, előírt anyaggal, a tanszak tanárai,
             szülők, barátok, érdeklődők előtt )

A beszámoló jellegű szerepléseket iskolai ünnepekhez kötődő hangversenyek, vagy
hagyományszerűen ünneppé alakított hangversenyek egészítik ki, melyeken többnyire a
kiemelkedőbb eredményeket elérő növendékek szerepelnek.

A szakmai munka eredményességéhez hozzátartozik:
          A TANÁROK MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A tanári munka értékelésének iskolánkban kialakított főbb szempontjai:
1. A szakmai munka minősége, mértéke, színvonala a növendékek szereplései alapján.     (
  Vizsgák, meghallgatások, hangversenyek, országos versenyek, városi rendezvények )
2. A pedagógiai munka szervezése, tanszaképítés, növendékek megtartása, önállóság.
3. A tanítás pontossága, munkaidőn túl vállalt feladatok, tanszaki feladatok megoldása.

Frédéric Chopin Zeneiskola                            Értékelés,
tehetséggondozás, felzárkóztatás


6. A tehetséggondozás formái, felkészítés zenei pályára

1.                                       A
tehetséggondozás legtöbb eredményt hozó formája iskolánkban a tehetséggondozó
konzultáció, melyet élvonalbeli művészek, zeneművészeti szakközépiskolai és főiskolai
tanárok tartanak iskolánkban azzal az elgondolással, hogy jobb képességű tanítványaink
magasabb követelményekhez szokott tanár keze alatt rátalálhassanak tehetségük rejtettebb
kincseire is.

Ezek a szakmai konzultációk a szereplő növendékek és a tanítást hallgató tanárok tudását
egyaránt gazdagítják.

2. Hangszeres növendékeink évente 2-3 alkalommal, a kiemelkedőbbek 5-6 alkalommal
szerepelnek különböző hangversenyeken. A hangversenyre történő felkészítés során a napi
tanulási feladatoknál tágabb körű ismeretekre tesznek szert a növendékek. Ennél a
felkészülésnél még igényesebb munka az, amikor országos versenyre vagy annak megyei
válogatójára kell felkészíteni egy-egy növendéket.

3. Az érett, élményszerű zenélés fontos eleme a gazdag fantázia, melynek jó irányú, állandó
fejlesztését segíti a társművészetek jelenléte zenei nevelésünkben. A nyári tehetséggondozó
táborokban nyílik legtöbb alkalom a társművészetekkel való intenzív foglalkozásra.

4. A zenei tehetség kibontakozásának alapja a rendszeres és gyakori zenehallgatás.
Értékes, igényes, élő zene hallgatására a városban egyre több lehetőség nyílik. A zeneiskola
tehetséges növendékeinek és művésztanárainak, kamaraegyütteseinek vagy szimfonikus
zenekarának hangversenyeire havonta több alkalommal kerül sor a zeneiskolában, valamint
a város más helyszínein. Gyakran koncerteznek iskolánkban neves előadóművészek, és
évente néhány alkalommal budapesti helyszínekre is szervezünk hangversenylátogatást.

5.    A tehetséggondozás legigényesebb, leghatékonyabb formája az egyénre szabott,
foglalkozási időkeretben és módszerekben teljesen a gyermek egyéni jellemzőinek                       55
ismereteire építő, szeretettől áthatott, a szaktanár és növendék személyes kapcsolata révén
fokozatosan     elmélyülő,    rendszeres    tanórai,   egyéni   foglalkozás.
A tanórai foglalkozásoknál rendkívül lényeges, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a
zeneművek elemzéséhez, zenei, technikai kidolgozásához.

6.   A tehetséggondozást segítik az igényes kamarazene foglalkozások és a
zeneirodalmi tájékozódást megalapozó hangszeres közös-órák, melyeket minden esetben a
hangszeres szaktanár tart, az elhangzó zeneművekhez fűzött ismertetővel, családias
közvetlen légkört alakítva ki növendékeivel.

7.   A tehetséggondozás szempontjából rendkívül fontos a korai fejlesztés, a
korosztálynak megfelelő módszerek kidolgozásával és alkalmazásával, komplex módon.
A zenei tehetség általában nagyon korán megmutatkozik és igazán akkor lehet
kibontakoztatni, ha a tehetséges gyermekkel kezdettől fogva képességeinek megfelelő
módszerekkel és igényességgel foglalkoznak. Ezt erősíti meg az a tény, hogy az országos
versenyeken eredményesen szereplő, vagy zeneművészeti szakközépiskolában
továbbtanuló növendékeink 90%-a óvodás korában kezdett el foglalkozni a zenével.


Frédéric Chopin Zeneiskola                           Értékelés,
tehetséggondozás, felzárkóztatás


7. A felzárkóztatás formái

a)    A gödöllői zeneiskolába - mint általában minden zeneiskolába - nagyon különböző
családi környezetből, nagyon eltérő zenei háttérrel érkeznek a gyermekek.
A hátrányokat elsősorban a korai fejlesztéssel, a zenetanulást játékos, élményt adó módon
előkészítő foglalkozásokkal tudjuk kompenzálni. Népi játékokkal, ritmusjátékokkal, mozgás-
játékokkal foglalkozó csoportórákon, játékos módszerek segítségével ismerkedhetnek meg
a gyermekek a zene alapvető elemeivel és a hangszeres mozgásokkal.

b)    A foglalkozások lényege a zenei élményadás, a zene élményszinten történő
átélése, mozgásos kifejezése, rajzzal ábrázolt megjelenítése.
A zenének ez a megközelítése feltárta azt a lehetőséget, hogy a családból kevés zenei
élménnyel érkező gyermekek ebben a korban ( 4-5 évesen ) ilyen módszerekkel fel tudnak
zárkózni a jobb képességeket mutató, gazdagabb zenei háttérrel rendelkező gyermekekhez.
Az életkori sajátosságok alapján játékosságra építő foglalkozások alkalmat adnak arra, hogy
a tánc, rajz, dramatikus elemek bekapcsolódhassanak a zenetanulás folyamatába.

c)   Az együttzenélés élménye olyan értékformáló erő, amelyhez hasonlóan, hatékony
és értékes eszköz ritkán adódik a       pedagógusoknak. Együttzenélésre már a
hangszertanulás kezdetén alkalom nyílik. Ennek a lehetőségnek alkalmazásával a
gyermekek megtanulnak a másik emberre figyelni, a másik értékeit megbecsülni, így olyan
alapvető lelki gazdagság épül be személyiségükbe, mely képes emberi kapcsolatokat
teremteni, távolabb nézve pedig, valós értékekre irányuló társadalmat építeni.

d)   A felzárkóztatást elsődlegesen az óvodai előkészítő csoportok munkája, a
hangszeres közös-órák, a differenciált órakeretű egyéni felzárkóztató órák és a zenekarok
munkája segíti.

e)   A hangszertanulásban nehezebben haladó növendékeink számára szeretnénk
bevezetni a tanulás folyamatában a felzárkóztatást szolgáló órakeretet, mely egy-egy fél                      56
évre vagy egy tanévre szól. Ilyenkor saját tanára "együtt gyakorolna " a növendékkel, vagyis
megtaníthatná a hangszeres gyakorlás személyre szóló, leghatékonyabb módszereire.

f)    A hangszeres közös-órák részben a hangszeren megtanult művek kis csoport előtt
történő előadására adnak alkalmat, részben pedig zeneirodalmi jártasságot biztosítanak az
élő zenében a magasabb osztályos növendékek, illetve a hangszeres tanár által előadott
darabok meghallgatásával, feldolgozásával.

g)    A felzárkóztatást segíti egy igen fontos tantárgy, melyet az 1999 / 2000-es tanévben
szeretnénk bevezetni, és amelyet az országban még csak két-három zeneiskolában
tanítanak. A zenetanításnak ez az új területe a zenei munkaképesség gondozás.

Célja: egyszerű, rövid, személyre szabott és a zenetanítás mozgásait segítő gyakorlatokkal
fizikailag alkalmassá tenni a gyermekeket a hangszerjátékra, amikor fáradtan érkeznek a
hangszerórára. Megtanítani a hangszeres növendékeket azokra a mindennapi erőnlétet
segítő légzés- és mozgásformákra, amelyek túlterheltségük ellenére egészséges életformát
biztosíthatnak számukra.Frédéric Chopin Zeneiskola
Tananyagrendszer


8. Tananyagrendszer: taneszközök, kották, zenehallgatási anyag

A zenetanítás legfontosabb taneszköze a hangszer, melynek minősége és állapota
meghatározó szerepet tölt be a növendékek zenei tanulmányainak eredményességében.
A hangszerek egy része ( hegedű, cselló, gitár, fúvós hangszerek ) kölcsönözhető és
szükséges, hogy minden növendék a hangszerét egyedül használja, azon gyakoroljon és
ugyanazon a hangszeren játsszon az órákon.

A hangszerek másik csoportja ( zongora, csembaló, ütőhangszerek ) nem hordozható, tehát
a szülőknek meg kell vásárolni ahhoz, hogy gyermekük otthon gyakorolni tudjon, vagy
alkalmat kell adni az iskolában a gyakorlásra. Zongora tanszakra például csak úgy veszünk
fel növendéket, ha szülei meg tudják venni otthonra a hangszert. Az ütő tanszakon viszont
még az iskolának sincsenek meg a kamarazenéléshez elengedhetetlenül fontos
hangszerek.

Az elkövetkezendő években iskolánk legfontosabb feladata, hogy beszerezze azokat a
hangszereket, melyek nem kölcsönözhetőek ugyan, de szükséges, hogy a növendékek az
iskolában használni tudják őket ( pl. csembaló, ütőhangszerek ), valamint azokon a
tanszakokon, ahol kevés a kölcsönözhető hangszer ( pl. oboa, fagott stb.) biztosítsa a
tanulók számára a hangszerkölcsönzés lehetőségét, további használt és esetleg új
hangszerek vásárlásával.

A zenetanulás másik fontos taneszköze a kotta. A kották nagy részét, mint tankönyvet,
megvásárolják a szülők, amiből pedig csak egy-egy művet tanul a növendék, azt
kölcsönözheti a zeneiskola könyvtárából.
Könyvtári állományunkban a zeneiskolai korosztály számára kiadott kották legtöbbje
rendelkezésünkre áll. Igaz nem mindig annyi példányban, mint amennyire szükség lenne,
de mutatóban mindenféle szakmai anyag megtalálható, amire a tanítás során szükség lehet.
                       57
Az iskola helyi tantervének elkészítéséhez adaptált tantervi programsorozat kottajegyzéke
minden tanszak számára gazdag ajánlatot tartalmaz, amelyekből biztonsággal választhatnak
a tanárok értékes zenei anyagot.
A zeneirodalom alapos ismeretében, a tanszakok tanárai egymást segítve és országos
fórumokon tapasztalatokat szerezve, minden növendéknek az ő számára legmegfelelőbb
zeneműveken keresztül taníthatják meg a zenei és technikai feladatokat.

A tananyag kiválasztásánál a legfontosabb feltétel, hogy a tanár ismerje minden egyes
növendéke képességeit és érdeklődési körét, hogy az adott követelményszinten, mindig a
számára legalkalmasabb zenemű kiválasztásával tanítson meg egy zenei jelenséget, vagy
egy technikai megoldást.

A zenehallgatási anyag a könyvtárban nem olyan bőséges, mint a kottatár, de a zenei
műveltséget megalapozó „alapművek” megtalálhatók.
A szolfézs órákon vagy hangszeres közös-órákon történő zenehallgatás mellett rendkívül
nagy jelentősége van annak, hogy kialakítsuk növendékeinkben az otthoni zenehallgatás
( rádió, TV zenei műsorai ), valamint az élő zene hallgatásának igényét.
Iskolánk erre a célra egy koncerthallgatási „igazoló lapocskát” tervezett, melyre a
növendékek felírják koncertélményeiket. Ezzel a módszerrel áttekinthetővé válik a tanulók
koncertlátogatása, ami a mindenkori szorgalom jegybe beszámítandó.

Frédéric Chopin Zeneiskola                        Fejlesztési
tervek irányvonalai


9. Fejlesztési tervek irányvonalai

A SZAKMAI FEJLESZTÉS IRÁNYAI

Intézményünk jelenlegi tevékenysége meghatározza a szakmai fejlesztés lehetséges és
szükséges irányvonalait.

a)   Egységes elvek alapján dolgozó, egymás emberi és szakmai értékeit elfogadó,
egymást segítőkész iránymutatással támogató, emberi és művészi értékekre nyitott
nevelőtestület együtt munkálkodásának továbbfejlesztése.

b)   Lelkiismeretes, felelősségteljes, pontos és megbízható munkavégzés mindenki
részéről, és az iskolában kialakult magas szintre törekvő szakmai munka minőségileg
fejlődő, folyamatos továbbépítése.

c)   A pedagógiai programban meghatározott nevelési elvek mind mélyebb szinten
történő megvalósítása, és a tanítás módszereinek a gyermekközpontúság szolgálatába
állítása.

d)   A zenetanítást erősen segítő közművelődési tevékenység megtartása, (
hangversenyek, zenei táborok rendezése) és az iskolában dolgozó zenei együttesek,
elsősorban        a Városi Szimfonikus Zenekar működtetésének továbbgondolása,
az együttes önállósági pontjainak megkeresése.

A SZAKMAI FEJLESZTÉSI TERVEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI

- A 27/1998. MKM rendelet által előírt kötelező minimum órakeret, valamint a
tehetséggondozásra és felzárkóztatásra adható órakeret biztosítása az intézmény számára.                      58
- Az iskola álláshelyeinek a növendéklétszámmal arányos bővítése.
- A szakmailag indokolt tanulói létszámkeret engedélyezése.

A TÁRGYI FEJLESZTÉS IRÁNYAI

- A szakmai fejlesztés legfontosabb tárgyi feltételét mindig a hangszerellátottság jelenti egy
zeneiskolában.
- Szeretnénk jelenlegi hangszerparkunkból felújítani azokat a hangszereket, melyek
minőségi munkára csak felújítás után lehetnek alkalmasak.

- Szeretnénk folyamatosan beszerezni mindazokat a hangszereket, melyek iskolánk szakmai
szintjén nélkülözhetetlenek.
- A hangszerek beszerzésénél, amint az eddigi években, úgy a továbbiakban is erősen
támaszkodik iskolánk az országos és megyei pályázati lehetőségekre, az iskola
támogatására létrejött Continuo - Gödöllő Alapítványra, valamint szponzori támogatásokra.

- Épületünk nagy hiányossága a zenetanításhoz szükséges hangszigetelés. A minőségi
zenetanítás érdekében nagyon szeretnénk       elérni, hogy a zeneiskola termeinek
hangszigetelése előbb-utóbb bekerüljön a város fejlesztési terveibe.
- Távlati tervként felmerül az iskolabővítés is, hiszen zenekaraink számára nincs alkalmas
próbaterem, nincs tanári szoba és csak egy osztályméretű terem áll rendelkezésre a
szolfézscsoportok oktatásához.

Frédéric Chopin Zeneiskola                     A pedagógiai program
megvalósításának feltételei


VII.  A PEDAGÓGIAI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁNAK ALAPVETŐ FELTÉTELEI

- A 27/1998. MKM rendelet szellemében, és az 1993-ban bevezetett, majd 1996-ban
átdolgozott GYERMEK- ÉS SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ, KÉPESSÉGFEJLESZTŐ
PROGRAM eredményeinek ismeretében készített ZENEISKOLAI PEDAGÓGIAI PROGRAM
megvalósításának személyi feltételei adottak intézményünkben.

- Programunk megvalósítása és hosszabb távú terveink egyaránt összhangban vannak a
városi  önkormányzatnak     azzal  az   elképzelésével,  hogy   Gödöllő
KULTURÁLIS - IDEGENFORGALMI KÖZPONTTÁ FEJLŐDJÖN. Ehhez a fejlődéshez, a
város zenei életének fellendüléséhez már eddig is erősen hozzájárult intézményünk. A
megvalósításra váró pedagógiai program a város zenei életének szolgálatát, NEVELÉSI-
OKTATÁSI SZINTEN TÖRTÉNŐ MEGALAPOZÁSÁT TŰZTE KI CÉLJÁUL.

- A program megvalósításának, a szakmai szinten-tartásnak alapvető feltétele, hogy
intézményünk rendelkezzen a 27/1998, MKM rendeletben meghatározott MINIMUM
IDŐKERETTEL.

- A szakmai szint megtartása mellett szükségszerűen számolni kell egy minimális
létszámnövekedéssel, amely a város népesedésének növekvő tendenciájából adódik.

- A szakmai fejlődést a rendelet által ajánlott „kiegészítő tartalmakra” és differenciálásra
fordítható időkeret biztosítása segítheti elő.

- A szakmai szinten-tartáshoz és a szakmai fejlődéshez egyaránt nélkülözhetetlen, hogy a
speciális szakterületekre kinevezett tanárokat alkalmazhassunk.                       59
- A rendkívül sokrétű munka, és az 500 főt jóval meghaladó tanulólétszámhoz kapcsolódó
munkamennyiség miatt iskolánkban szükség van az Oktatási Törvény 1. számú
mellékletének 2. pontja értelmében, a második igazgatóhelyettes alkalmazására.

A pedagógiai program megvalósításához szükséges többlet időkeret kérése

1. Iskolánk tisztelettel kéri a fenntartót, hogy szíveskedjen biztosítani intézményünknek az
1999/2000-es tanévre tervezett létszámadatok alapján, a rendelet szerinti
kötelező időkeret     ( 803,5 óra / hét )       többletóráinak finanszírozását.
SZÁMÍTÁS:    kötelező időkeret : 803,5 óra / hét ( számítási táblázat a 49. oldalon )
az 1998/99 -es tanév engedélyezett időkerete : 755 óra / hét
            803,5 óra / hét - 755 óra / hét = 48,5 óra / hét.
Ez a többlet- óraszám magába foglalja:
- A 27/ 1998. ( VI. 10 ) MKM rendelet alapján és az 1999/2000-es tanévben várható
létszámmal kiszámított kötelező szolfézsórák időkeretét:      7 + 2 összesen 9 óra / hét
- A kötelező korrepetició órakeretének 40 %-át:                 26,5 óra / hét
Számítás: a rendelet által előírt kötelező korrepetíció órakerete        66,5 óra / hét
Az 1998/99. tanévi korrepetició és az alkalmazott differenciált órakeret együtt: 40 óra / hét
              Különbözet: 66,5 - 40 = 26,5 óra )
- A jazz tanszakon összevont órákra járó növendékek egyéni óralehetőségét és a
rézfúvós tanszak fejlesztéséhez szükséges óraszámot:                 13 óra /
hét
- Többlet időkeret az 1999/2000-es tanévben összesen:      9 + 26,5 + 13 = 48,5 óra / hét

Frédéric Chopin Zeneiskola                     A pedagógiai program
megvalósításának feltételei2.   Iskolánk tisztelettel kéri a fenntartót, hogy a 2000 / 2001 - es tanévtől szíveskedjen
biztosítani intézményünknek a kötelező minimum órakereten túl %-os arányban
meghatározott órakeretet, választható órák megtartására, tehetséggondozásra és
felzárkóztatásra. ( Számítási adatok a 49. oldalon. )

3.  Iskolánk tisztelettel kéri a fenntartót, hogy az 1999 / 2000 - es tanévtől
szíveskedjen engedélyezni a második igazgatóhelyettes alkalmazását, az Oktatási
Törvény 1. számú mellékletének 2. pontjában leírtak szerint.

4.   Iskolánk tisztelettel kéri a fenntartót, hogy az 1999 / 2000 - es tanévtől biztosított
időkeret terhére,      szíveskedjen engedélyezni két részfoglalkozású dolgozó
foglalkoztatásának egész státuszra történő kiegészítését, ( ütő szak és trombita szak, 50
- 50 % ) a 2000 / 2001-es tanévtől pedig a népzene és korrepetitor szak 50-50 %-os
kiegészítését.
Ez összesen két státusz, melyek biztosításával hosszú távon megoldódhat a zeneiskola
tanári létszámhelyzete.

Iskolánk a 27/ 1998. MKM rendelet alapján elkészített PEDAGÓGIAI PROGRAMOT
akkor tudja a kívánt színvonalon teljesíteni, ha a megvalósításához szükséges
időkeret rendelkezésére áll, és a tanári státuszok száma arányban áll a teljesítendő
feladattal.

A többletórák kérésének indoklása                       60
A 47. 48. 49. 50. oldal óraszám és létszám összesítéseiből, valamint a 39-46. oldalig terjedő
tanszaki összesítésekből látható, hogy a zeneiskola jelenlegi óraszámkerete elmarad a
MŰVÉSZETOKTATÁS KÖVETELMÉNYEI ÉS TANTERVI PROGRAMJA által meghatározott
minimális órakerettől. A csoportlétszámoknál és a csoportórák átlaglétszámánál
( 45. oldal ) kimutatható, hogy az oktatási törvényben megadott átlaglétszámnál ( 15 fő )
magasabb átlagos csoportlétszámmal dolgozunk.

A KIALAKULT HELYZET OKAI


800

600
400

200

 0

1.   Az órakeret és létszám összefüggéseinek jelenlegi helyzete elsősorban abból adódik,
hogy a ‘90-es években stabilizálódó tantestület egyre színvonalasabb szakmai munkája, a jól
bevált felvételi rendszer és a ‘93-ban bevezetett SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ kísérleti
PEDAGÓGIAI PROGRAM eredményeinek köszönhetően minimálisra csökkent a
kimaradások száma a hangszeren tanuló növendékek körében. A kimaradás csökkenése
folyamatos létszámnövekedést okozott, mivel a hangszert tanuló növendékek egyre
hosszabb időn keresztül maradtak a zeneiskola kötelékeiben, az új jelentkezők pedig
megfeleltek az egyre magasabb felvételi követelményeknek.

2.   További eredményként azt tapasztaltuk és tapasztaljuk ma is, hogy a város
lakossága körében egyre többen igénylik a színvonalas zenei nevelést. Ennek érdekében a
szülők odafigyelnek gyermekük haladására, ami a minőségi munka eredményességét növeli
és újabb igényeket támaszt. Ezért is egyre több a magasabb osztályos tanuló mind
alapfokon, mind továbbképzős szinten.Frédéric Chopin Zeneiskola                      A pedagógiai program
megvalósításának feltételei


3. A létszám és órakeret közötti aránytalanság visszavezethető a körzeti iskolák
önállósodásának időszakára. A növendéklétszám abban az időben a körzetben és Gödöllőn
egyaránt növekedett. A körzeti iskolák növendéklétszámának emelkedése tette lehetővé és
szükségszerűvé az iskolák önállósodását. Ezt a folyamatot a községek önkormányzatai
azzal segítették, hogy státuszokat biztosítottak a kihelyezett tagozatok tanárai számára.
Növendéklétszám Gödöllőn és körzetében 1984-1997-ig.
A felső vonal a körzeti iskola összes létszámát, az alsó a gödöllői növendékeket ábrázolja.

4.   A gödöllői „anyaiskolának” a körzetek önállósodása azt jelentette, hogy a Gödöllőn
zeneiskolába jelentkező növendékek tulajdonképpen betöltötték azokat a helyeket, amelyek
egy-egy iskola leválása folytán „felszabadultak”. Ez a folyamat teljesen átalakította az iskola
belső struktúráját. A belső struktúra átalakulását nem tudta követni az órakeret és a
státuszok szükség szerinti növekedése.


                       61
5.   Az 1992/93-as tanévben a gödöllői zeneiskolának összesen 790 növendéke volt,
759 óraszámmal és 41 státusszal. Dány, Isaszeg és Veresegyház önállósodása után az
1995/96-os tanévet 711 növendékkel, 679 órával és 35 státusszal kezdtük. ( A veresegyházi
tagozat önállósodása során 4 státusz került elvonásra, a hozzá tartozó 80 órányi órakerettel
együtt, mivel a veresegyházi tagozat működése megszűnt a gödöllői zeneiskolában. )

6.    A lakosság körében felmerülő jogos igényeket a zenetanulásra valahogy mégis
teljesítenünk kellett. Ezt a helyzetet csak úgy tudta felvállalni a zeneiskola, hogy az
engedélyezett órakereten belül kialakította azokat a szervezeti formákat, melyekkel meg
lehetett oldani a feladatot. ( Csoportösszevonások, hangszeres csoportórák stb. )
Ahhoz, hogy ezek a megoldások ne jelentsenek visszaesést a szakmai munkában, a
tanároknak rendkívül intenzív idő-kihasználással és nagyon alapos felkészüléssel kellett
végezniük a pedagógiai munkát. Szakmai sikereink azt mutatják, hogy ez sikerült, de hosszú
távon nem lehet ilyen erőltetett menetben dolgozni, ez a minőségi munka rovására mehet.

7. Az utóbbi öt év beiskolázása Gödöllőn: a zeneiskolába jelentkezők és felvételt nyertek
  száma közötti különbség kimutatásával.

Évszámok      1995      1996      1997      1998      1999
Jelentkezők     95       112      117       139       148
Felvételt nyertek  89       98       92       109    még nincs döntés
Különbség       6       14       25       30
Frédéric Chopin Zeneiskola                     A pedagógiai program
megvalósításának feltételei


A státusz- kiegészítések kérésének szakmai indokai

- A szakmai színvonal emelésénél minden bizonnyal elsősorban azokra a pedagógusokra
számíthatunk, akik szakmai tudásuk mellett mint kinevezett tanárok, és mint gödöllői lakosok
kötődnek iskolánkhoz és a városhoz, nem pedig azokra, akik óraadóként „csak tanítani”
járnak iskolánkba.
- Bár iskolánk időkerete még nem éri el a rendeletben előírtakat, túlórakeretünk az
1998/99-es tanévben 60 órával növekedett, a képviselőtestület 1998. júniusi döntése
alapján. Ez azt jelenti, hogy 755 óra / hét órakeretből 645 a kötelező óra, 28 óra / hét
( a túlórakeret terhére alkalmazott ) óraadó tanárok órakerete, és 82 óra a heti túlóra.
Túlórakeret összesen: 110 óra.
- A 27/1998. MKM rendelet szerinti kötelező órakeret a heti időkeretet 48,5 órával növeli.
Az 1999 / 2000. tanévben számításaink szerint ( amennyiben egy igazgatóhelyettes marad )
151,5 óra / hét lesz az intézmény túlórakerete. A szakmai munkát feltétlenül segítené
ennek az aránynak megváltozása, az óraadó tanárok kinevezése, a túlórák csökkenése.

- A tanszaki tevékenységben és az iskola egész életében az a pedagógus tud igazán
hatékony munkát végezni, aki teljes egészében az iskolához tartozik, és nincs túlterhelve
másodállással vagy egyéb tevékenységgel. Ezért a pedagógiai program magas szintű
megvalósításához azt kell elérnünk, hogy - a megfelelő szakmai végzettség mellett - hosszú
távon, vagyis kinevezett tanárként és lehetőleg gödöllői lakosként kötődjenek tanáraink
az iskolához. El kell érnünk azt is, hogy tanítási tevékenységükkel csak a gödöllői iskolához                       62
tartozzanak, és „kereset-kiegészítést” ne más iskolában vállalt részfoglalkozással, hanem
iskolánkban teljesített túlórával szerezzenek.

- Részfoglalkozású tanáraink közül az ütő és a jazz gitár szakon tanítanak olyan főiskolai
végzettségű és Gödöllőn lakó ( lakással is rendelkező ) tanárok, akik szívesen vállalnák az
egész állást. Jelenlegi túlórájukkal és a várakozó listán felvételre váró növendékekkel az
osztályuk növendéklétszáma eléri az egész állású létszámot.
Népzene tanárunk ( gödöllői lakos ) 2000. júniusában szerzi meg népzene szakon a
szakirányú diplomát. Iskolánkban ekkor válik időszerűvé a népzene szak hangszeres
csoportóráinak felbontása a rendelet szerint előírt egyéni órákra.
A zongorás korrepeticiót ellátó, főiskolai diplomás fiatal tanárunk most felvételizik
korrepetitor szakra a zeneakadémiára. Gödöllői lakos, aki zeneiskolánkból került zenei
pályára.
A fúvós zenekar fejlesztése miatt szakmailag szükséges a trombitatanári státusz egész
állásra való kiegészítése.

A státuszok kérésének számszerű indoklása
Az 1999 / 2000 - es tanévtől biztosított időkeret terhére, kérjük két részfoglalkozású dolgozó
foglalkoztatásának egész státuszra történő kiegészítését.
Az ütő szakon tanító tanárunk jelenlegi óraszáma: 15,5 óra / hét, ebből 10 óra a kötelező
órája 50%-os foglalkoztatásban, 5,5 óra túlóra. Egész állásához 4,5 órakeret szükséges.
Trombita szakon tanító tanárunk 10 órában tanít, óraszám kiegészítését új felvételizők és
kötelezően választható kamarazene órák teljesítése adja.
Az 1999/2000-es tanévre tehát 10 + 10 óra = 20 óra / hét túlórakeret terhére kérjük a
státuszok kiegészítését.
A 2000 / 2001-es tanévtől a népzene és korrepetitor szak 50-50 %-os kiegészítését kérjük.
A túlórakeret mindkét szakra tartalmazza a szükséges kiegészítő óraszámot.

Frédéric Chopin Zeneiskola                      Tantárgyfelosztás tervezet az 1999 /
2000-es tanévre     TANTÁRGYFELOSZTÁS TERVEZET AZ 1999 / 2000-ES TANÉVRE
             TANULÓLÉTSZÁM: 729 FŐ

   Tanszak, Kinevezett tanárok Növendéklét Minimális kötelező óraszám egyéni Csoport  Óra-  Össz  Kötelező Túlóra
    szak    száma      szám          órákra       egyéb ó  szám  óra   óra  száma

                        2x30' 2x45' 1x30'    óra
                                    szám
 1. Zongora 10 egész, 1 fél     156    136   14   17  165,5 6 fő+8  5 170,5       145   25,5
  Korrepetíció                                368 65,5 65,5        30   35,5
 2. Fafúvós 8 egész, 2 fél      173    157   11   12   179,5 5 fő+15 8 187,5       179    8,5
 3. Rézfúvó 2 egész, 1 fél      31    25    6       34 9cs +16 12  46        44    2
 4. Vonós   5 egész, 1 fél     97    87    9       100,5 2 fő+8 9 109,5        107    2,5
 5. Vegyes 3 egész, 3        145    133    5    8   144,5 6 fő+17 6 150,5       98   52,5
       rész
 6. Szolfézs 2 egész, 1 fél     127                     38   74   74    49   25
  Összes   30 egész, 9rész   729    538   45   37   624    19   40   803,5  652   151,5

Heti időkeret összesen: 803,5 óra                             63
Kötelező óra: 35 státusz x 20 óra = 700 óra / hét
Órakedvezmények: igazgató, igazgató helyettes 18 + 16 = 34 óra / hét
           tanszakvezetők összesen: 6 fő x 1 = 6 óra / hét
          szakszervezet és
          közalkalmazotti tanács összesen:   8 óra / hét
Órakedvezmények összesen: ( egy igazgatóhelyettessel ) 48 óra / hét
Kötelező óra az órakedvezmények levonása után:     652 óra / hét
Túlórakeret:                     151,5 óra / hét

A zeneiskola az 1999 / 2000. tanévben - egy igazgatóhelyettessel - 151,5 óra / hét
túlórakerettel tudja teljesíteni a rendeletben előírt kötelező óraszámot.
A második igazgatóhelyettes beállása a heti órakedvezményeket módosítja.
Az igazgatóhelyettesi kötelező óra 4 óra / hét. Ennek értelmében az órakedvezmények
száma ( ezzel együtt a túlórák száma ) 16 óra / héttel növekszik
Két igazgatóhelyettes munkája esetében a túlórakeret 167,5 óra / hét.

A fenntartótól kért státusz-kiegészítéseket a túlórakeret terhére szeretné elnyerni
intézményünk, speciális szakokra, az iskola szakmai fejlődése érdekében.

A Frédéric Chopin Zeneiskola tantestülete nevében tisztelettel kérem az intézmény
pedagógiai programjának véleményezését és elfogadását.

                        Tisztelettel:


Gödöllő, 1999. április 2.                    Ferenczi Anna
                                  igazgatóFrederic               Chopin                Zeneiskola
Záró rendelkezések


VIII. ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

- A pedagógiai program érvényes az 1999/2000 tanévtől a 2002/2003 tanév végéig.
- A felülvizsgálat tervezett időpontja 2000. június, majd a 2002-2003-as tanév.
- A program módosítását javasolhatják: a nevelőtestület vagy annak nagyobb csoportja, az
igazgatóság, a fenntartó, felülvizsgálati javaslatot kezdeményezhet az Iskolaszék.
- A pedagógiai program módosításának eljárási rendje:
-    amennyiben a nevelőtestület szavazással a módosítás mellett dönt, munkacsoportot
bíz meg a javaslat kidolgozásával,
-    a javaslat kidolgozása során be kell szerezni az Iskolaszék valamint a fenntartó
véleményét,
-    a véleményezés megtörténte után a módosításról a nevelőtestület dönt,
-    az eljárás során a szavazás módját a nevelőtestület határozza meg,
-    fenntartói módosítási javaslat esetén a hatályos törvények és jogszabályok
határozzák meg az eljárás rendjét.
- A pedagógiai program végrehajtásának belső értékelése a nevelőtestület félévi és
év végi értekezletein történik.
- A program nyilvánosságra hozatala a következő módon történik:
                      64
-   a Pedagógiai Program és a kiegészítő helyi tantervek törzspéldányait megkapják:
az igazgatóság ( 2 pld. ) a tanszakvezetők, a szakszervezeti bizalmi, az Iskolaszék elnöke,
az SZMK iskolai választmányának elnöke, továbbá 3 törzspéldány elhelyezendő az iskolai
könyvtárban.
-   a Pedagógiai Program kivonatát tartalmazza az intézmény beiskolázási tájékoztatója,
-   a tanszakvezetők saját területükön gondoskodnak a program szóbeli ismertetéséről.
- A pedagógiai program első változatát a nevelőtestület 1999. április 12-i értekezletén, az
Iskolaszék és a Szülői Munkaközösség Választmánya az 1999. április 8-i ülésén fogadta el.

    Véleményezte az Iskolaszék, az SZMK iskolai választmánya, módosító javaslatokkal
látta el a nevelőtestület. A módosító javaslatok a programba az egyeztetések során
bekerültek.

Az elfogadás további ütemezése:
- szakértő ..........................................................................
- fenntartó .........................................................................
- összevont nevelőtestületi és Iskolaszék ülés...................
Mellékletek:
- Szervezeti és Működési Szabályzat,
- Gyűjtőköri szabályzat
- az intézmény Házirendje,
- az intézmény éves munkaterve,
- alapító okirat,
- jegyzőkönyvek: a nevelőtestület és az Iskolaszék üléseiről.


Gödöllő, 1999. április 12.


                                            Ferenczi Anna
                                              igazgató
                                65
66

								
To top