Uzņēmējdarbība - Rēzeknes Augstskola by lifemate

VIEWS: 267 PAGES: 17

									                                                Apstiprināts ar
                                            RA Senāta 29.09.2009.
                                                lēmumu Nr.3


                  Rēzeknes Augstskola
                  Ekonomikas fakultāte
              EKONOMIKAS UN VADĪBAS KATEDRA
   2.līmeņa augstākās profesionālās izglītības bakalaura
           studiju programmas
         “UZŅĒMĒJDARBĪBA”
       studiju programmas pašnovērtējums
Fakultāte:                 Ekonomikas
Katedra:                  Ekonomikas un vadība
Studiju programmas nosaukums:       2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju
                      programma “UZŅĒMĒJDARBĪBA”:
                       Mārketinga sektora vadītāja specializācija;
                       Komercpakalpojumu vadītāja specializācija;
                       Tūrisma uzņēmuma vadītāja specializācija.
Kods:                   42345
Apjoms (KP):                160 KP
Studiju veids un ilgums:          Pilna laika studijas - 4 gadi
                      Nepilna laika studijas - 5 gadi
Prasības, uzsākot studiju
programmu:                 Uzņem, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem.
                      Vienāda vērtējuma gadījumā tiek ņemts vērā vidējais vērtējums
                      matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā un literatūrā
                      dokumentā par vidējo izglītību.
Iegūstamais grāds/kvalifikācija:      profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un
                      iestādes vadītāja kvalifikācija.
Licence Nr.                Nr. 04048-14
izsniegšanas datums            23.09.2003.
Akreditācijas lapa Nr.
                      Nr. 010-1600, 10.12.2008.-31.12.2014.
termiņi
Direktors:                 Dr.sc.ing., profesore Irēna Silineviča
Nr.                              2005/  2006/  2008/   Akad.  Akad.  Akad.
p.k.
    Pašnovērtējuma kritēriji                2006   2007  2009   gads   gads  gads
1.   Studiju programmas struktūra              21    21   21
           Vispārizglītojošie studiju kursi (KP)
             Nozares teorētiskie kursi (KP)    39    39   39
      Nozares profesionālās specializācijas kursi (KP)  94    94   94
                 Brīvās izvēles kursi (KP)   6    6    6
2.   Studējošo skaits uz akadēmiskā gada 01.10.       59    149   282
    (skaits)
                         pilna laika
                         21          70   148
          No tiem
                       nepilna laika
                         38          79   134
3.   1.kursā imatrikulēto skaits        44          97   81
4.   *Studējošo skaits, kas studējuši ārvalstīs -           -    30
    apmaiņas programmu ietvaros
5.   Ārzemju studējošo skaits programmā      -         -    -
6.   Absolventu skaits               -         -    18
                      Strādā % -          -    95
          No tiem    Turpina studijas % -         -    10
7.   Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais 48          47   51
    personāls (kopā)
    No tiem: pamatdarba (ievēlēšanas       Skaits  33    35   41
   vieta) ievēlēšanas vieta              %  70,2  74,5  80,4
                           Kopā   4    3    3
   Profesori                    Skaits  2    3    3
              Vēlēti RA
                             %   50   100   100
                           Skaits  2    -    -
              Savietotāji
                             %   50   -    -
                           Kopā   4    4    4
                           Skaits  4    4    4
   Asoc. profesori    Vēlēti RA          %   100   100   100
                           Skaits  -    -    -
              Savietotāji         %   -    -    -
                           Kopā   12   11   9
                           Skaits  12   11   9
   Docenti        Vēlēti RA
                             %   100   100   100
                           Skaits  -    -    -
              Savietotāji
                             %   -    -    -
                           Kopā   28   28   34
                           Skaits  16   17   25
   Lektori        Vēlēti RA
                             %   57,14  60,7  73,5
                           Skaits  12   11   9
              Savietotāji
                             %   42,86  39,3  26,5
                           Kopā   -    1    1
                           Skaits  -    -    -
   Asistenti       Vēlēti RA
                             %   -    -    -
                           Skaits  -    1    1
              Savietotāji
                             %   -    100   100
8.  Docētāju zinātniskā kvalifikācija:
                           Kopā 9     9    10
                           Skaits7     7    10
                 Vēlētie RA
   Doktori                      % 80     80   100
                           Skaits2     2    -
                 Savietotāji
                             % 20     20   -
                            Kopā 39     39   41
                           Skaits  28   28   30
                 Vēlēti RA
   Maģistri                      %  71,79  71,79  73,2
                           Skaits  11   11   7
                 Savietotāji
                             %  28,21  28,21  26,8
   Studē doktorantūrā               Skaits  16   16   15
                     No tiem pabeiguši  7    7    10
                       teorētisko daļu
9.  Infrastruktūra    (atbilstoši    programmas
   specifikai)
   Iepirktās grāmatas        Nosaukumu skaits    4630  4953 7730
   (kopējais skaits)
                    Vienību skaits     15491 16082 24080
   Nodrošinājums ar datoriem                80  90    90
   Laboratoriju aprīkojums                 1    1      1
   Savs variants                      -    -      -
10.  *LR zinātnes padomes      Vadība         -    -      1
   grantu skaits          Līdzdalība       2    2      1
11.  *Starptautisko projektu     Vadība         4    12     3
   skaits              Līdzdalība       10   17     -
12.  * Starptautiskā         RA docētāji       17   9     13
   akadēmiskā personāla       Ārvalstu vieslektori  13   10     15
   apmaiņa
13.  *Līdzdalība           organizēšanā      6    3       -
    starptautiskajās       piedalīšanās ar     45    45      23
    konferencēs:         referātu
                   (docētāju skaits)
14.  *Reģionālās nozīmes     Vadība         6     17       -
    projektu skaits       Līdzdalība       8     9       -
15.  *RA granti          Vadība         -     -       -
                  Līdzdalība       -     -

16. Izmaiņas studiju programmā
          Studiju kursu apjomā KP      2008./2009.st.g.
                               3.EUmPB 6.semestrī samazināt studiju kursa
                                 Mārketinga komunikācijas apjomu no 3 KP (48
                                 st.) uz 2 KP (32 st.), tā vietā palielināt apjomu
                                 studiju kursam “Mārketinga pētījumi” no 3 KP
                                 (48 st.) uz 4 KP (64 st.). Šīs izmaiņas attiecas
                                 tikai uz 2008./2009.m.g.
                               2.EUtPBn, 2.EUmPBn, 2.EUkPBn 3.sem. studiju
                                 kursam Statistika I, palielināt kontaktstundu
                                 skaitu no 10 uz 20, saglabājot 2 KP. Šīs izmaiņas
                                 attiecas tikai uz 2008./2009.m.g.
                               2.EUkPBn 4.sem. studiju kursam Statistika II,
                                 palielināt kontaktstundu skaitu no 10 uz 20,
                                 saglabājot 2 KP . Šīs izmaiņas attiecas tikai uz
                                 2008./2009.m.g.
                               4.EUmPBn 8.sem. studiju kursam
                                 Uzņēmējdarbības analīze palielināt
                                 kontaktstundu skaitu no 10 uz 16, saglabājot 2
                                 KP . Šīs izmaiņas attiecas tikai uz
                                 2008./2009.m.g.
                               4.EUmPBn 7.sem. studiju kursam Personālvadība
                                 palielināt apjomu kontaktstundām no 10 uz 20,
                                 saglabājot 2 KP. Šīs izmaiņas attiecas tikai uz
                                 2008./2009.m.g.
Izmaiņas obligātajā  Studiju kursu nosaukumos   2006./2007.m.g.
un obligātās izvēles                  Studiju kursu “LR darba aizsardzības sistēma” turpmāk
daļā                          saukt Darba aizsardzība 1 KP (16 st.);
                            Apvienot studiju kursus “Pārtikas preču prečzinība” 2
                            KP (32 st.) un “Nepārtikas preču prečzinība” 2 KP (32
                            st.), un turpmāk saukt “Prečzinība” 4 KP (64 st.);
                            Atdalīt studiju kursus “Loģistika un virzīšanas
                            komplekss” 4 KP (64 st.) un turpmāk saukt “Loģistika” 2
                            KP (32 st.) un “”Mārketinga komunikācijas” 2 KP (32
                            st.).
            Akadēmiskajā sastāvā     2006./2007.m.g.
                            Studiju kursu “Prečzinība” 4 KP (64 st.) lasīs
                            M.commerc., doc.M.Krūze
                            Studiju kursu “Loģistika” 2 KP (32 st.) lasīs M.oec.,
                            lekt.I.Zaļūksne.
                            Studiju kursu “Mārketinga komunikācijas” lasīs
                            M.soc.sc., lekt.D.Znotiņa.
                           2008./2009.st.g.
                            Studiju kursu “Ekonomikas mācību vēsture”
                             lekt.M.Igavens vietā lasa doc.V.Ņikitina;
                            Studiju kursu “Eiropas ekonomiskā integrācija”
                             lekt.O.Skredeļa vietā lasa doc.L.Litavniece
                            Studiju kursu “Lietvedība” doc.A.Puzules vietā lasa
                             lekt.A.Čerpinska (nepilna laika studijas)
                            Studiju kursu “Vienīcu darba organizācija un vadība”
                            lekt.V.Silinevičas vietā turpmāk lasīs asist. E.Borisova.

 17 .Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās publikācijas
Docētāja vārds,     Publikācijas nosaukums          Kur publicēta
uzvārds
Irēna Silineviča, Iveta Ludzas pilsētas kultūras mantojuma    Tautsaimniecības attīstības iespējas un
Zaļūksne        saglabāšanas un attīstības stratēģijas  problēmas, Starptautiskās zinātniskās
            izstrāde                 konferences materiāl,i 2006.gada
                                   24.marts.- Rēzekne, 2006. 342.-351.lpp.
Irēna Silineviča   The effect of an organizations structure on   R: Humanities &Social Scienes, 2005.
           the quality of its management system      Nr.4., 96.-111.lpp.
Rita Liepiņa     Muitas darba organizācijas problēmas uz     RA Starptautiskā zinātniskā konference
Imants Šķirmants   Latvijas Republikas austrumu robeţas      „Tautsaimniecības attīstības iespējas un
                                   problēmas”, Rēzekne, 2006
Rita Liepiņa     VAS „Latvijas Valsts meţi” Ziemeļlatgales    RA Ekonomikas fakultātes studentu un
Vanda Reble      meţsaimniecības budţeta un saimnieciskās    docētāju zinātniski praktiskā konference
           darbības plāna izpildes analīze un attīstības  “Tautsaimniecības attīstība: problēmas
           perspektīvas                  un risinājumi”, Rēzeknē, 2006.
Rita Liepiņa     Pašvaldības aģentūras „Rēzeknes Biznesa     RA Ekonomikas fakultātes studentu un
Natālija Morozova   centrs” loma papildus finanšu resursu      docētāju zinātniski praktiskā konference
           piesaistē Rēzeknes reģionā.           “Tautsaimniecības attīstība: problēmas
                                   un risinājumi”, Rēzeknē, 2006.
Vita Pilsuma     Centrālās Bankas darbības efektivitāte un    RA Starptautiskā zinātniskā konference
Leonārs Svarinskis  integritāte                   „Tautsaimniecības attīstības iespējas un
                                   problēmas”, Rēzekne, 2006
Iluta Arbidāne    Saikne ar uzņēmējdarbību biznesa un       Grefswald, Koszlin, 2005.
           ekonomikas izglītības kvalitātes
           nodrošināšanai (vācu valodā)
Iluta Arbidāne    Aktīvi un to loma uzņēmējdarbībā        M. Kopernika Universitāte (Polija)
                                   rakstu krājums. 2006
Anita Puzule     Nodokļu politikas attīstības tendences     RA Starptautiskā zinātniskā konference
                                   „Tautsaimniecības attīstības iespējas un
                                   problēmas”, Rēzekne, 2006
Anita Puzule     Nodokļu regulēšanas problēmas          Liepājas Pedagoģijas akadēmijas
                                   Sociālo zinātņu un vadības katedras
                                   sadarbībā ar Melardalenas augstskolas
                                   (Zviedrija) Sociālo zinātņu
                                   departamentu 9. starptautiskā zinātniskā
                                   konference Sabiedrība un kultūra.
                                   Dzīves kvalitāte: pārmaiņas sociālajā
                                   vidē un apziņā, 2006
Ērika Ţubule     ES struktūrfondu izmantošana Latvijā      M. Kopernika Universitāte (Polija)
                                   rakstu krājums. 2006
Ērika Ţubule     Budţeta procesa problēmas Latvijā.       RA Starptautiskā zinātniskā konference
                                   „Tautsaimniecības attīstības iespējas un
                                   problēmas”, Rēzekne, 2006
Ērika Ţubule     Pašvaldību finanšu resursu stabilizācijas    LU zinātnisko rakstu krājums, 2006
           iespējas Latvijā.
Iveta Mietule     Starptautisko grāmatvedības standartu      RA Starptautiskā zinātniskā konference
           pamatnostādnes ar darba attiecībām saistīto   „Tautsaimniecības attīstības iespējas un
           izmaksu uzskaitē.                problēmas”, Rēzekne, 2006
Iveta Mietule     Darba samaksas komponentu klasifikācijas    LU zinātnisko rakstu krājums, 2006
           īpatnības
Iveta Mietule     Darba samaksas īpatnības Latvijā        M. Kopernika Universitāte (Polija)
           reģionālajā aspektā.              rakstu krājums. 2006
Inta Kotāne      Lauksaimniecisko aktivitāšu finansēšanas    RA Starptautiskā zinātniskā konference
           iespējas starptautiskās zinātniskās       „Tautsaimniecības attīstības iespējas un
           konferences materiāli.             problēmas”, Rēzekne, 2006
Inta Kotāne      Finanšu resursu loma lauksaimnieciskās     Liepājas Pedagoģijas akadēmijas
           ražošanas un lauku uzņēmējdarbības       Sociālo zinātņu un vadības katedras
           attīstībā                    sadarbībā ar Melardalenas augstskolas
                                   (Zviedrija) Sociālo zinātņu
                                   departamentu 9. starptautiskā zinātniskā
                                   konference Sabiedrība un kultūra.
                                   Dzīves kvalitāte: pārmaiņas sociālajā
                                   vidē un apziņā, 2006
Oļegs Uţga- Rebrovs  Comprative analysis of robust statical     RTU zinātniskie raksti, 2005.gads
           methods
Ilmārs Skārds, Vija  Why Latgale has voted less efficient for EU   Zināšanu sabiedrība un Lisabonas
Strazdiņa       than other land regions of Latvia?       stratēģijas īstenošana Eiropā un
                                   Latvijā. Starptautiskās zinātniskās
                                   konferences ziņojumu krājums.
                                   2004.gada 14.-15.oktobris. – Rīga,
                                   Banku augstskola, 2005. – 95. –
                                   109.lpp.
Ilmārs Skārds, Vija  Augstskolu docētāju kvalifikācijas       Latvijas Universitātes 6.konference,
Strazdiņa         paaugstināšanas programmas           2006.gada janvāris – aprīlis
(līdzaut.R.Garleja)    struktūrelementu raksturojums
Ilmārs Skārds, Vija    Valsts kontrolētie eksāmeni Latvijas lauku   Tautsaimniecības attīstība: problēmas
Strazdiņa         rajonos un sociāli – ekonomiskā situācija   un risinājumi: studentu un docētāju
                                     7.zinātniski praktiskās konferences
                                     rakstu krājums. Rēzeknē: RA
                                     Izdevniecība, 2006.-135. – 143.lpp.
Zaiga Matule        Augstākās izglītības attīstība Latgalē.    Rēzekne: RA Izdevniecība, 2006. – 45
              Augstskolas izvēles tendences         lpp. (deponēts RA bibliotēkā)
Maija      Krūze   Kvalitātes vadības metodoloģiju        International conference “Opportunities
(līdzaut.A.Goldšteins)   pielietojuma analīze              and Problems of Economic
                                     Development”- Rezekne, March 24,
                                     2006. 270.-278.p.
Vilhelma Ņikitina     Ceny ţywnošci po wejšciu Lotwy do Unii     “Handel wewnetrzny: marketing, rynek,
              Europejskiej                  przedsiebiorstwo” Nr.1, 2005.
Aivars Meikšāns      Reģionālās attīstības plānošanas problēmas   “Jaunas dimensijas sabiedrības attīstībā”
              Latvijā                    konferences rakstu krājums – LLU, 16.-
                                     17.06.2005., Jelgavā
Dagnija Jonāne       Cilvēkresursu loma uzņēmējdarbības vides    Tautsaimniecības attīstības iespējas un
              attīstībā                   problēmas, Starptautiskās zinātniskās
                                     konferences materiāli 2006.gada
                                     24.marts.- Rēzekne, 2006.294.-298.lpp.
Inese Ozola        Darba resursi un to kvalitāti ietekmējošie   Proceedings of the International
              faktori Latgales reģionā            Scientific conference “Economic
                                     Science for Rural Development”-
                                     Jelgava, 2006. Nr.10, 205.-212.p.
Aivars Kaupuţs       Fizisko aktivitāšu iespējas Rēzeknes      Starptautiskā zinātniskā konference
              pusaudţu veselības stāvokļa nostiprināšanai.  “SABIEDRĪBA, INTEGRĀCIJA,
                                     IZGLĪTĪBA” (iesniegts publicēšanai,
                                     bet vēl nav publicēts)
Mihails Kijaško      Broadband Internet pieslēgumu drošība     Rēzeknes Augstskolas konference
                                     „Tautsaimniecības attīstības iespējas un
                                     problēmas” Rēzekne 24.03.2006
Aleksejs Zorins      Stock Price Prediction Using Rule       10th International Conference on Soft
              Induction..                  Computing “MENDEL 2004”, Brno,
                                     Čehija
Aleksejs Zorins      Portfolio Construction Using Rule Induction  45. RTU zinātniskā konference. 2005,
                                     Rīga, Latvija
Aleksejs Zorins      Neural Networks and Stock index        1st Polish and International PD Forum –
              Prediction                   Conference on Soft Computing, 2005,
                                     Lodz-Bronislawow, Polija
Aleksejs Zorins      Forecasting with Neural Networks: Exact    Simulation and Optimization of
              and Interval Value Prediction         Business and Industry, SOBI 2006,
                                     Tallinn, Estonia
Ēriks Kalvāns       Studentu trauksmes optimizācijas iespējas   Sabiedrība,   Integrācija,  Izglītība.
              gatavojoties zināšanu pārbaudei        Konferences materiāli- Rēzekne, 2005
Velta Rudziša       Tulka problēmas                RA konferencē “Sabiedrība.
                                     Integrācija.Izglītība”
Inta Rimšāne        Teacher Training Programs in the Global    RA konferencē “Sabiedrība.
              Market                     Integrācija.Izglītība”
Vija  Pleiksne    -  Contrastive Analysis of Translating      DU zinātniskie lasījumi
Gutāne           Business Terms from English into Latvia
              Designing and Implementing Learner –      RA konferencē “Sabiedrība.
              Centered Materials in Business English     Integrācija.Izglītība”
                         2006./2007.m.g.
Arnis Bērziņš       „Tiesu varai veltīta konference Rēzeknes    Jurista Vārds 40(443) 10.10.2006.
              augstskolā”
Gaļina Makarova      „Zvērināta advokāta darbība pārkāpumu     Tiesību pārkāpumu sekas publiskajās un
              novēršanas jomā”                privātajās tiesībās.
                                     Zinātnisko rakstu krājums.
                                     Daugavpils, 2006
Ēriks Kalvāns       Sociālās trauksmes traktējums         RA, Rēzekne
              personības teorijās
Vija Pleiksne-Gutāne    Student Designed Materials in Business     RPIVA Kreativitātes konference
              English Course at Tertiary Level
Vija Pleiksne-Gutāne    The Use of Capital Letters in Translated    DU Zinātniskie lasījumi
              Texts
Vija Pleiksne-Gutāne  Aktuālie jautājumi lietišķās angļu val. kursā  Projekta „RA PSPI Izglītības iestāţu
            augstskolā.                   mācību vide : problēmas un risinājumi
                                    ietvaros
Velta Rudziša      Tulka, tulkotāja loma darbā ar juridiskiem   RA Sabiedrība. Integrācija. Izglītība
            un ekonomiskiem tekstiem

Viktorija Baranova   10.klases skolēnu adaptācija vidusskolā.    RA Maģistru konference
Mihails Kijaško     Broadband Internet pieslēgumu drošība      Konferences      „Tautsaimniecības
                                    attīstības iespējas un problēmas”
                                    krājumā 2006.gada 24.marts
Aleksejs Zorins     Traditional and index tracking methods for   Scientific Proceedings of Riga Technical
            portfolio construction by means of neural    University.    Computer     Science.
            network.                    Information Technology and Management
                                    Science. Riga, Latvia, October 10-14,
                                    2002
Aleksejs Zorins     Stock price prediction: Kohonen versus     Proceedings of the International
            backpropagation.                Conference “Modelling and Simulation of
                                    Business Systems”, Vilnius, Lithuania,
                                    May 13-14, 2003
Aleksejs Zorins     Stock Price Prediction Using Rule Induction   10th International Conference on Soft
                                    Computing “MENDEL 2004”, Brno,
                                    Czech Republic, June 16-18, 2004
Aleksejs Zorins     Neural Networks and Stock Index         1st Polish and International PD Forum-
            Prediction.                   Conference on Computer Science. Lodz-
                                    Bronislawow, Poland, April 11-14, 2005
Inese Ozola       Darba resursi un to kvalitāti ietekmējošie   LLU EF zinātniskā starptautiskā
            faktori Latgales reģionā            konference. Rakstu krājums ECONOMIC
                                    SCIENCE FOR RURAL
                                    DEVELOPMENT: Nr.10 Jelgava, 2006.,
                                    205.-212 lpp.
Inese Ozola       Теоретические и правовые аспекты        2006.gada         23.-24.novembra
            рабочих ресурсов и их качества в        A.Galvanauskas       6.Starptautiskās
            Латгальском регионе.              konferences     rakstu     krājumā
                                    SOCIALINIAI TYRIMAI. Šauļi: Šauļu
                                    universitāte, 2006. – 93.-105. c.
Oļegs Uţga – Rebrovs  Comparative analysis statistical inference   Scientific Proceedings of Riga Tehnical
(līdzaut. G.Kulešova)  and robust statistical inference        University, Information and Management
                                    Science, Issue 5, Vol.28, Riga, 2006.
Oļegs Uţga-Rebrovs   Estimation of the forecastings risks      Scientific Proceedings of Riga Tehnical
(līdzaut.T.Zmanovska)                          University, Information and Management
                                    Science, Issue 5, Vol.28, Riga, 2006.
Māris Igavens, Irēna  Rēzeknes reģiona profesionālās izglītības    Rēzeknes Augstskolas rakstu krājums
Silineviča       attīstības iespējas atbilstoši darba tirgus   “RA raksti Inţenierzinātnes, ekonomikas
            pieprasījumam.                 un vadībzinātnes 6.sējums” – Rēzekne,
                                    RA Izdevniecība, 2007. 30.-40.lpp.
Oļegs Uţga-Rebrovs   Prognožu nenoteiktības analīze         Rēzeknes Augstskolas rakstu krājums
                                    “RA raksti Inţenierzinātnes, ekonomikas
                                    un vadībzinātnes 6.sējums” – Rēzekne,
                                    RA Izdevniecība, 2007. 103.-109.lpp.
Oļegs Uţga – Rebrovs  Управление неопределённо-стями.         Monogrāfija.    Rēzekne,    Rēzeknes
            Часть 2. Современные методы           Izdevniecība, 2007.g. 387 lpp.
            статистического вывода
Iluta Arbidāne     Ilgtermiņa un apgrozāmo aktīvu proporcijas   Rīgas Biznesa augstskolas rakstu krājums,
            pētījumi tirdzniecības nozarē          2007.
Inta Kotāne       The Role of Financial Resources in       Changes in Social and business
            Development of Agriculture in Latvia      Environment. Proceedings of the 1st
                                    international conference, Kaunas
                                    University of Technology Kauņa
Inta Kotāne       Latvijas Republikas kredītiestāţu        RA raksti. Inţenierzinātnes, ekonomika
Rita Liepiņa      kredītportfeļa attīstības tendences       un vadībzinātne. VI sējums, Rēzekne
Anita Puzule      Income tax improvement in Latvia.        I Международной научно-
                                    практической конференции
                                    “ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
                                    ЭКОНОМИКИ РОССИИ” в Псковский
                                    ГПИ.
Anita Puzule      Impact of Income Tax on Entrepreneurship    Changes in Social and business
            in Latvia                    Environment. Proceedings of the 1st
                                    international conference, Kaunas
                                      University of Technology Kauņa
Leonārs Svarinskis    Central Bank‟s Role in the Development of    Changes in Social and business
Vita Pilsuma       the Economic Environment: Latvia‟s        Environment. Proceedings of the 1st
             Experience                    international conference, Kaunas
                                      University of Technology Kauņa
Einārs Ulnicāns      Iedzīvotāju ekonomiskās aktivitātes       Efektivitāte un konkurence. Starptautiskās
             teritoriālās attīstības tendences un       zinātniskās konferences(2005.gada 26.-
             strukturālās pārmaiņas Latvijā          27.septembris) rakstu krājums.
                                      Daugavpils:Saule,2006. 98.-108.lpp.
                                      Daugavpils
Ērika Ţubule       Budţeta deficīta problēmas Latvijā        Changes in Social and business
                                      Environment. Proceedings of the 1st
                                      international conference, Kaunas
                                      University of Technology Kauņa
                        2008./2009.st.g.
Jeļena Volkova      Apdrošināšanas produktu pārdošanas         Tautsaimniecības attīstība: problēmas un
             īpatnības                     risinājumi. Studentu un docētāju
                                      10.zinātniski praktiskā konference
                                      03.06.2009. Rakstu krājums. Rēzekne:
                                      RA Izdevniecība, 2009. 150.-154.lpp.
Iveta Mietule      Methodology of research of staff costs as an    Scientific journal Ekonomika ir vadyba:
             accounting element.                aktualijos ir perspektyvos (“Economics
                                      and management: current issues and
                                      perspectives”), Siauliai University, 2008
                                      4 (13)
Iveta Mietule      Historical development of the staff costs as    Proceedings   of   the  Conference
             economic category and accounting element.     BUSINESS           ANALYSIS,
                                      ACCOUNTING,       TAXES    AND
                                      AUDITING. Tallinn. Tallinn University
                                      of Technology. 2008.
Ērika Žubule       Management`s problems of Government        Tallinas Tehnoloģiskās Universitātes
             Expenditure                    grāmatvedības fakultātes starptautiskās
                                      konferences rakstu krājumā, Tallina, 2008
Ērika Žubule       Budţeta process Latvijā              N.Kopernika Universitātes 4.starptautiskā
                                      semināra rakstu krājums, Torun, 2008
Dagnija Nuķe       Karjeras attīstības atbalsta sistēma Latvijā    Tautsaimniecības attīstība: problēmas un
                                      risinājumi:  studentu   un  docētāju
                                      10.zinātniski   praktiskā  konference
                                      2008.gada 3.jūnija rakstu krājums.
                                      Rēzeknē: RA Izdevniecība, 2009. 80.-
                                      86.lpp
Irēna Silineviča     Necessity and opportunities of           LLU starptautiskā konference Jelgava,
             Implementation of Strategic Management in     23.-24.04.2009.
             Rural Tourism Enterprises
Irēna Silineviča     Implementation of Strategic Management in     Utena Collegia scientific –practical
             Small Enterprises                 conference „Aspects of Sustainable
                                      development: Theory and Practice
                                      Lietuva, Utena, 28.aprīlis, 2009.
Oļegs Uţga- Rebrovs   A comperative analysis of alternative rules of   Scientific Proceedings of Riga Technical
(ar līdzautori)     belief combination.                University,   5.serija.   Information
                                      Technology and Management Science,
                                      36.sējums, 2008.
Vija Strazdiņa      Tirdzniecības uzņēmējdarbība            Rēzekne, 2008.
(ar līdzautori)

 18. LR Zinātnes Padomes granti
Nosaukums               Darbības termiņš         Iesaistītais personāls
Rīgas Tehniskās universitātes LZP   No 2005.gada           Asoc.prof.O.Uţga- Rebrovs
zinātniskais grants Nr.05.1639
“Intelektuālās datortehnoloģijas
slikti formalizējamiem lēmumu
pieņemšanas uzdevumiem”
Izglītības filozofiskā problemātika.  2005.-2009.           Lekt.V.Korkla
Kritēriji pētījumiem pedagoģijā un
izglītībā
IZM Pētniecisko projektu grants :   2008.gada marts - decembris   Prof.I.Silimeviča, vadība
,, Latgales plānošanas reģiona                     Prof.R.Liepiņa
attīstības iespēju izpēte”, vadītāja                  Doc.I.Arbidāne
prof. I.Silineviča
Latvijas izglītības sistēmas     No 2008.g. 1. jūlija līdz  Daugavpils Universitātes Sociālo zinātņu
ekonomiskās efektivitātes       2008.g. 30.decembrim     fakultātes Sociālo pētījumu institūta
paaugstināšanas aspekti (Some                   pētnieki (Vilhelma Ņikitina, dalība)
aspects of increasing economical
efficiency of the system of
education in Latvia)
Nr. 5-8 / 08.11 (IZM)

 19. Starptautiskie projekti
IMKA:    Inovatīvas  metodes  01.09.2006.-30.06.2007.   Doc.I.Graudiņa, prof.I.Silineviča,
konkurētspējīgas     augstākās                doc.I.Silicka, lekt.I.Zaļūksne,
izglītības attīstībai ekonomikā un                 lekt.L.Šļubere, lekt.E.Ulnicāns,
uzņēmējdarbībā.                          lekt.I.Kotāne, lekt.J.Voklova,
Nr.2006/0120VPD1/ESF/PIAA/05                    doc.Ē.Ţubule, doc.I.Mietule,
/APK/3.2.5.2./0163/0160                      doc.I.Arbidāne
Matemātikas studiju metodiskā un   01.11.2006.-31.07.2008.   Prof. L.Svarinskis
tehniskā nodrošinājuma
modernizācija inţenierzinātņu
vajadzībām
RA2006/0256079/VPD1/ESF/PIA
A/ 06/APK/3.2.3.2./ 0100/0160
Vides aizsardzības tehnoloģiju    01.12.2005.-31.12.2007.   Prof.I.Silineviča
pārneses kontaktpunkta izveide
Rēzeknes Augstskolā
Projekts Nr. LE01.07/SPF/0020/    2003.gada augusts–      prof.R.Liepiņa
“Latgales reģiona tūrisma       2004. gada augusts
informācijas vadības modeļa
izveidošana”
Projekts Nr. LE01.07/SPF/0027/    2003.gada septembris –    Ekonomikas fakultātes docētāji
“Lauku teritoriju attīstības     2004.gada oktobris
daţādošana, veidojot plašu
velomaršrutu tīklu”
Jauno pedagogu sagatavošana un    2004. – 2008.g.       Veronika Korkla
augstskolu sadarbības ar skolām:
ASV pieredze.
“Intercultural Communication”     2004.g. janvāris – 2007.g.  Ekonomikas fakultātes docētāji
                   jūlijs
Nr. 29233-IC-1-2002-1- PT-
ERASMUS-PROGUC-2
“RePro – Real-life Business      2004.g. oktobris – 2007.g.  Ekonomikas fakultātes docētāji
Projects in multicultural Student   decembris
Centered Learning”
NR. 2004 FIN-04-B-F-PP-160527
“EUInet European University-     2004.g.decembris –      Ekonomikas fakultātes docētāji
Industry Network”           2007.gada novembris
Nr. 116343-CP-1-2004-1-RO-
ERASMUS-TN
                   2004.gada septembris-    Doc.I.Arbidāne
Eiropas Kopienas iniciatīvas
                   2005.gada maijs
EQUAL projekts “Par sociāli
attaisnoto grupu iesaistīšanu
darba tirgū”
Apmācību nodrošināšana sociālās    2005.-2006.g.        Doc.I.Silicka, lekt.I.Zaļūksne
atstumtības risku grupām,
iekļaujot informāciju un
komunikāciju tehnoloģiju atbalstu
invalīdiem VPD 1/ESF/NVA
04/3.1.21./0001/0003
Discover the country of lakes of   2005.-2007.         Doc.I.Silicka
the Baltic Sea region Nr.SI-008
SOCRATES/ GRUNTVIG2          2006.gada novembris     Prof. L.Svarinskis
seminārs „Sustainable
Development of Costal Areas” 06-
LVA01-S2GOI-00047-1
“Jauna tūrisma galamērķa radīšana,   2007.gads          Lekt.J.Veips
apvienojot Latgales un Rytu
Aukstaitija pierobeţas reģionu
piedāvājumu”
“Kopēju pasākumu veicināšana      Līdz 2006.gada        lekt.M.Igavens
veiksmīgai nākotnes sadarbībai     novembrim
starp Latgali, Paņevežu, Vitebsku”
Development and Implementation     Līdz 2009.g.         Ekonomikas un vadības katedras docētāji
of Joint Study Programme in
International       Business
Management    Nr.219410-IC-1-
2005-1-LT-ERASMUS-PROGUC-
1
Maģistra programmas izveides      No 2006.gada         Inta Rimšāne, Vija Pleiksne – Gutāne
projekts
Akadēmiskā personāla kompetenču    No 2007.g. janvāra –     Koordinatore : Karīne Laganovska,
attīstīšana tulkošanas studiju kursu  2007.g. oktobrim       dalībnieces: V.Pleiksne – Gutāne,
pasniegšanai augstskolā                       V.Rudziša, I.Rimšāne
“Intercultural Communication”     2004.g. janvāris – 2007.g.  Ekonomikas fakultātes docētāji
                    jūlijs
Nr. 29233-IC-1-2002-1- PT-
ERASMUS-PROGUC-2
“RePro – Real-life Business      2004.g. oktobris – 2007.g.  Ekonomikas fakultātes docētāji
Projects in multicultural Student   decembris
Centered Learning”
NR. 2004 FIN-04-B-F-PP-160527
“EUInet European University-      2004.g.decembris –      Ekonomikas fakultātes docētāji
Industry Network”           2007.gada novembris
Nr. 116343-CP-1-2004-1-RO-
ERASMUS-TN
Vides aizsardzības tehnoloģiju     01.12.2005.-31.12.2007.   Prof.I.Silineviča
pārneses kontaktpunkta izveide
Rēzeknes Augstskolā
Discover the country of lakes of    2005.-2007.         Doc.I.Silicka
the Baltic Sea region Nr.SI-008
                    2004.gada septembris-    Doc.I.Arbidāne
Eiropas Kopienas iniciatīvas
                    2005.gada maijs
EQUAL projekts “Par sociāli
attaisnoto grupu iesaistīšanu
darba tirgū”
“Kopēju pasākumu veicināšana      Līdz 2006.gada        lekt.M.Igavens
veiksmīgai nākotnes sadarbībai     novembrim
starp Latgali, Paņevežu, Vitebsku”
Apmācību nodrošināšana sociālās    2005.-2006.g.        Doc.I.Silicka, lekt.I.Zaļūksne
atstumtības risku grupām,
iekļaujot informāciju un
komunikāciju tehnoloģiju atbalstu
invalīdiem VPD 1/ESF/NVA
04/3.1.21./0001/0003
Maģistra programmas izveides      No 2006.g.          Inta Rimšāne, Vija Pleiksne – Gutāne
projekts
Akadēmiskā personāla kompetenču    No 2007.g. janvāra –     Velta Rudziša, Inta Rimšāne, Vija
attīstīšana tulkošanas studiju kursu  oktobrim gada        Pleiksne – Gutāne
pasniegšanai augstskolā
Jauno pedagogu sagatavošana un     2004. – 2008.g.       Veronika Korkla
augstskolu sadarbības ar skolām:
ASV pieredze.
Erasmus Mundus External        01.09.2007. – 31.12.2009.  RA Ekonomikas fakultātes docētāji
Cooperation Window for Georgia,
Armenia and Azerbaijan
(Erasmus Mundus Ārējās
sadarbības logs Gruzijai, Armēnijai
un Azerbaidţānai)
132833-EM-1-2007-GR-ERA-
MUNDUS-ECW
European University – Enterprise     2008.-2010.          RA Ekonomikas fakultātes docētāji
Cooperation Network
134546-LLP-1-2007-1-RO-
ERASMUS-ENW 20. Reģionālās nozīmes projekti
Nosaukums                Darbības termiņš       Iesaistītais personāls
“Apmācību nodrošināšana sociālās     2006.-2007.g         Lekt.I.Zaļūksne, doc.I.Silicka
atstumtības riska grupām, iekļaujot
informācijas un komunikāciju
tehnoloģiju atbalstu invalīdiem”
Nr.VPD1/ESF/NVA/04NP/3.1.2.1.
/0001/0003
“Augstākās profesionālās studiju     01.11.2005.-01.09.2006.    vad lekt.V.Silineviča, piedalās
programmas studentu profesionālā                    prof.I.Silineviča, lekt.V.Deksne,
prakse tūrisma un viesmīlības                     doc.I.Silicka, doc.I.Graudiņa,
uzņēmumos”                               lekt.I.Zaļūksne
“Augstākās profesionālās studiju     01.09.2005.-30.06.2006.    vad lekt.Ē.Višķers, piedalās
programmas studentu profesionālā                    lekt.I.Beinaroviča-Litvinova,
prakse komercpakalpojumu                        lekt.D.Znotiņa, asoc.prof.Z.Matule,
vadībā”                                doc.V.Ņikitina, doc.M.Krūze, lekt.J.Veips,
                                    lekt.D.Jonāne, lekt.L.Šļubere
“Eiropas nodarbinātības politika,    31.10.2005.-31.12.2006.    Doc.V.Ņikitina
darba   tirgus   un   dzimuma
līdztiesības        jautājumi”
Nr.VPD1/ESF/NVA/04NP/3.1.4./0
001/0007
“Finanšu    un    grāmatvedības  2007.gada janvāris – jūnijs  Prof.R.Liepiņa, doc.I.Arbidāne,
vadības specializācijas studentu                    doc.A.Puzule, doc.Ē.Ţubule, doc.I.Mietule,
profesionālā prakse uzņēmumos un                    lekt.I.Kotāne, lekt.A.Čerpinska,
iestādēs“                               lekt.J.Volkova, doc.S.Boļšakovs,
Nr.2006/0049/VPD1/ESF/PIAA/0                      Lekt.D.Nuķe,
6/APK/3.2.6.3./0068/0160
“Intelligent computer technologies    06.2006.-12.2006.       Prof.O.Uţga-Rebrovs
for ill-formalized decisionmaking
tasks” 05.1639
“Jauniešu bezdarbnieku          Līdz 2007.gada maijam     lekt.J.Veips
konkurētspējas veicināšana darba
tirgū Latgales reģionā”
“Kā celt pašapziņu un kļūt par      04.01.2007.-20.08.2007.    Doc.V.Ņikitina
aktīvu   darba   tirgus  daļu”
Nr.VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.1.1
./001/0241/73
“Latgales interaktīvais         Līdz 2005.gada decembrim   lekt.J.Veips
komunikāciju portāls”
“Latgales    reģiona    tūrisma  2007.gads           Lekt.J.Veips
informācijas    vadības   modeļa
izveidošana”
“Pētījums par Balvu pilsētas sociāli   2007.g.            Lekt,I.Ozola
atstumto grupu iespējām darba
tirgū”
Nr.VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.5.3
./0001/0032
“Profesionālās       pilnveides  2006.-2007.          Lekt.I.Zaļūksne
programmas skolotājiem nozarē
“Karjera” izstrāde un īstenošana”.
Nr.2006/0096/VPD1/ESF/PIAA/0
5/APK/3.2.5.2./0109/0202
 “Profesionālās      pilnveides  01.07.2006.-31.05.2007.  Lekt.D.Nuķe, doc.I.Silicka, lekt.I.Zaļūksne
 programmu izstrāde un īstenošana
 viesmīlības nozares sabiedriskās
 ēdināšanas        uzņēmumu
 darbiniekiem”
 Nr.2006/0023/VPD1/ESF/PIAA/0
 5/APK/3.2.4.2./0077/0160
 “Vispārējās   vidējās  izglītības  01.08.2006.-30.06.2007.  Lekt.D.Nuķe, lekt.Ē.Višķers,
 iestāţu skolotāju profesionālās                  doc.I.Graudiņa, doc.I.Arbidāne
 kompetences paaugstināšana”
 Nr.2006/0097/VPD1/ESF/PIAA/0
 5/APK/3.2.5.2./0117/0160
 „Programmatūras inţenierijas      2005.g.          A.Zorins
 kursu docētāju kompetenču
 paaugstināšana atbilstoši
 starptautiskām sertifikācijas
 programmām”
 ES Life programma Management      Līdz 2006.gadam      Lekt.O.Skredelis
 of the Lubana Wetland Complex,
 Latvia”
 ESF projekta "Studiju programmas    03.2007 -         Mihails Kijaško Vadītājs un projekta
 “Inţenieris     programmētājs”                eksperts
 modernizācija” vadītājs, eksperts
 Iedzīvotāju mūţizglītības un      01/06/2006 -31/12/2006  Mihails Kijaško
 informācijas tehnoloģiju apguves                 Aleksejs Zorins
 atbalsta centru izveide bibliotēkās
 Kā uzsākt uzņēmējdarbību un kļūt    Līdz 2006.gada      lekt.M.Igavens
 par aktīvu tirgus daļu         novembrim
 Kvalificētu speciālistu         Līdz 2006.gada      lekt.M.Igavens
 sagatavošana Latgales          novembrim
 tradicionālo nozaru darba tirgum
 Latgales inženiertehnoloģiju      Līdz 2006.gada      lekt.M.Igavens
 klastera izveide            novembrim
 Latgales reģiona mūžizglītības     01.09.2005.-31.12.2007.  Prof.I.Silineviča
 atbalsta sistēmas veidošana un
 kapacitātes stiprināšana
 Nr.2005/0102/VPD1/ESF/PIAA/05
 /NP/3.2.4.1/0002/0182
 Latgales reģionālās ekonomikas     01.07.2007.-30.12.2007.  Prof.I.Silineviča
 attīstības izpēte pēc Latvijas
 iestāšanās ES
 Mazo un vidējo tirdzniecības      01.07.2006.-30.12.2006.  Prof.I.Silineviča
 uzņēmumu     ilgtermiņa    un
 apgrozāmo aktīvu proporcijas
 izpēte
 Piedalīšanās   ESF    projekta  02.03.2007.-30.03.2007.  Asoc.prof.V.Strazdiņa, doc.M.Krūze
 nr.VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.5
 .2./0151/0164, Rīgas Pedagoģijas
 un izglītības vadības augstskolas
 Pedagoģijas pētniecības centra
 rīkotajā       tālākizglītības
 darbseminārā 32 stundu apjomā,
 tēma   “Latvijas   pedagoģisko
 augstskolu        mācībspēku
 profesionālo kompetenču pilnveide
 zinātniskās pētniecības jomā”

 Rēzeknes Augstskolas studentu      2004.-2005.        V.Korkla
 sociālā trauksme pašprezentācijas
 situācijās
 Sociālais fonda un LRAA projekts    Līdz 2006.gadam      Lekt.V.Ņikitina
 Darba tirgus pētījums

      21. Studējošie, kas studējuši ārvalstīs apmaiņas programmu ietvaros
                       2008./2009.st.g.
Sarmīte Ančeva         Hochschule Harz, Vācija            5 mēneši
  2.EUKPB       Vācu valodas kursi              1 mēnesis
            Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/
            Wilhelmshaven, Vācija
Ilona Virbule     Katho augstskola, Beļģija          5 mēneši
  2.EUTPB

Sanita Klindţāne    Katho augstskola, Beļģija          5 mēneši
  2.EUTPB

Iluta Grahoļska    Katho augstskola, Beļģija          10 mēneši
  2.EUTPB

Ilze Sosnare      Katho augstskola, Beļģija          5 mēneši
  2.EUTPB
 Lelde Pluce      Thessaloniki TEI augstskola, Grieķija    5 mēneši
  2.EUTPB
Diāna Faizdrahmanova  Thessaloniki TEI augstskola, Grieķija    10 mēneši
  2.EUTPB

Irēna Unda       Hochschule Harz, Vācija           5 mēneši
  2.EUTPB
Irina Iļjina      Polytechnic Institute of Guarda, Portugāle  5 mēneši
   3..EUTPB
Inga Klagiša      Yasar University, Turcija          4.5 mēneši
  2.EUTPB
              Izgājuši profesionālo praksi ārzemēs

Diāna Faizdrahmanova  Aristoteles Resort hotel, Grieķija      3 mēneši
  2.EUTPB
Vija Sola       Aristoteles Resort hotel, Grieķija      3 mēneši
  2.EUTPB
Jūlija Kazarina    Aristoteles Resort hotel, Grieķija      3 mēneši
  2.EUTPB
Inga Klagiša      Aristoteles Resort hotel, Grieķija      4 mēneši
  2.EUTPB
Līga Kalve       Grecotel (Crete); Grieķija          3 mēneši
  2.EUTPB
Ineta Loseva      Grecotel (Crete); Grieķija          3 mēneši
  2.EUTPB
Guna Leimane      Grecotel (Crete); Grieķija          3 mēneši
  3.EUTPB
Mairita Groza     Grecotel (Crete); Grieķija          3 mēneši
  3.EUTPB
Irina Iļjina      Grecotel (Crete); Grieķija          3 mēneši
  3.EUTPB
Svetlana Laputeva   Grecotel (Crete); Grieķija          3 mēneši
  2.EUTPB
Lelde Pluce      Arina Sand (Crete); Grieķija         3 mēneši
  2.EUTPB
Inārā Kūlīte      Arina Sand (Crete); Grieķija         3 mēneši
  3.EUTPB
Alina Sprīdīte     Minos Palace (Crete); Grieķija        3 mēneši
  3.EUTPB
Ludmila Holodnaja   Minos Palace (Crete); Grieķija        3 mēneši
  3.EUMPB
Vita Isaka       Aristoteles Resort hotel, Grieķija      3 mēneši
  3.EUTPB
Anna Oļeņina      Aristoteles Resort hotel, Grieķija      3 mēneši
  3.EUTPB
Viktorija Kvēpiņa     Aristoteles Resort hotel, Grieķija         3 mēneši
  3.EUTPB
Laura Rimšāne       Touristik GmbH Krummhoern – Greetsiel,       3 mēneši
  3.EUMPB         Vācija
Jūlija Suhareva      Arina Sand Hotel (Crete); Grieķija         3 mēneši
  3.EUMPB

      22. RA akadēmiskā personāla stažēšanās
 Docētāja vārds, uzvārds  Stažēšanās vieta         Stažēšanās veids vai    Stažēšanās ilgums
                               studiju kurss, kuru
                               lasīja
 Irena Silineviča      Boloņas universitāte Rimini,  Erasmus vizīte, lekcijas  27.03. – 01.04.2006.
               Itālija
               Hamenlinnas augstskola,     Pieredzes apmaiņa      20.01.-25.01.2006.
 Iveta Graudiņa       Somija
               Hamenlinnas augstskola,     Erasmus vizīte, lekcijas  20.01.-25.01.2006.
               Somija
               Slovēnijas lauksaimniecības   Erasmus vizīte, lekcijas  07.11.-12.11.2005.
 Iluta Arbidāne       universitāte Nitrā, Slovākija
               Manheimas augstskola,      Leonardo “Repro”      21.-24.03.2006.
               Vācija             projekta sanāksme
               Dublinas DIT augstskola,    “Intercultural       24.-26.03.2006.
               Īrija              Communication” projekta
                               sanāksme
               Tallinas Tehniskā        “EUI-Net” tīkla projekta  04-06.05.2006.
               universitāte, Igaunija     konference
               Stavropoles valsts agrārā    TEMPUS projekta       24.-28.05.2006.
               universitāte, Krievija     noslēguma konference
               Vīnes augstskola, Austrija   Erasmus vizīte, lekcijas,  24.04.-29.04.2006.
                               Starptautiskā nedēļa
               Hamenlinnas augstskola,     Pieredzes apmaiņa      20.01.-25.01.2006.
 Dagnija Jonāne       Somija
               Vilhelmshāvenas         Vācu valodas kursi     2005.gada augusts
               augstskola, Vācija
               Vīnes augstskola, Austrija   Erasmus vizīte, lekcijas,  24.04.-29.04.2006.
                               Starptautiskā nedēļa
 Iveta Zaļūksne       Tesaloniku augstskola,     Erasmus vizīte, lekcijas  02.05.-08.05.2006.
               Grieķija
               Tesaloniku augstskola,     Erasmus vizīte, lekcijas  02.05.-08.05.2006.
 Iveta Mietule       Grieķija
               Hamenlinnas augstskola,     Pieredzes apmaiņa      20.01.-25.01.2006.
               Somija
 Liene Amantova       Starptautiskās tirdzniecības  Erasmus vizīte, lekcijas,  31.05.-02.06.2006.
               un komercijas augstskola    konference
               Varšavā, Polija
               Starptautiskās tirdzniecības  Erasmus vizīte, lekcijas,  31.05.-02.06.2006.
               un komercijas augstskola    konference
               Varšavā, Polija

 Ērika Ţubule
                Hamenlinnas augstskola,    Pieredzes apmaiņa      20.01.-25.01.2006.
Inta Kotāne          Somija
                Dublinas DIT augstskola,    “Intercultural       24.-26.03.2006.
                Īrija             Communication” projekta
                               sanāksme
                Manheimas augstskola,     Leonardo “Repro”      21.-24.03.2006.
                Vācija             projekta sanāksme
                Kauņas augstskola, Lietuva   Erasmus vizīte, lekcijas  03.04.-08.04.2006.
Jeļena Tihomirova       Kauņas augstskola, Lietuva   Erasmus vizīte, lekcijas  03.04.-08.04.2006.
                Utenas augstskola, Lietuva   Erasmus vizīte, lekcijas  12.09.-17.09.2006.
Inese Silicka
                Hamenlinnas augstskola,    Pieredzes apmaiņa      20.01.-25.01.2006.
Ēvalds Višķers         Somija
                Utenas augstskola, Lietuva   Erasmus vizīte, lekcijas  03.04.-08.04.2006.
Ludmila Šļubere        Utenas augstskola, Lietuva   Erasmus vizīte, lekcijas  03.04.-08.04.2006.
Irena   Beinaroviča   –  KATHO augstskola, Beļģija   Erasmus vizīte, lekcijas,  11.03.-20.03.2006.
Litvinova                           Starptautiskā nedēļa
Andris Pelšs          Hamenlinnas augstskola,    Erasmus vizīte, lekcijas  30.01.-04.02.2006.
                Somija
Mihails Kijaško        KATHO, Katholieke       Lekciju lasīšana,      No 13.03.2006 līdz
                Hogeschool Zuid-West-     piedalīšana semināros    17.03.2006
                Vlanderen, Belgium,
                Kortrijk
   Aivars Kaupuţs           Rēzekne          Sporta skolotāju un        16h
                                treneru TIC organizētie
                                     kursi
  Irena Pazeriene      Viļņas augstskola, Lietuva   Apdrošināšana        24.04.-28.04.2006.
  Laima Steibliene      Viļņas augstskola, Lietuva   Marketings         22.04.-28.04.2006.
  Tarja Paukkeri       Savonjas lietišķo zinātņu   Lietišķā komunikācija    22.04.-27.04.2006.
                universitāte, Somija
  Liisa Sjoblom       Hamenlinnas lietišķo      Marketings         18.09.-23.09.2005.
                zinātņu universitāte, Somija
  Leena Ahonen        Hamenlinnas lietišķo      Marketings         18.09.-23.09.2005.
                zinātņu universitāte, Somija
  Calin Hurbean       Rietumu Timišoaras       Lēmumu atbalsta sistēmas  06.05.-18.05.2006.
                universitāte, Rumānija
  Bertel de Groote      Ģentes augstskola, Beļģija   Nodokļu procedūru      10.05.-14.05.2006.
                               informatizācija
                               Eiropas likumdošana e-
                               komercijas jomā
  Ewa Jasiuk         Radomas ekonomikas       Pārvadātāju atbildība    06.05.-10.05.2006.
                universitāte, Polija      līguma ar pasaţieriem
                               neizpildīšanas gadījumā
  Giedre Bandzevičiūte    Kauņas augstskola, Lietuva   Algas, nodokļi un      09.05.-14.05.2006.
                               vispārējs Lietuvas
                               ekonomikas apskats
  Anastasija Vasiljeva    Utenas augstskola, Lietuva   Lietuvas kulinārās     28.11.-01.12.2005.
                               tradīcijas
  Jolanta Šinkūnaite     Utenas augstskola, Lietuva   Lietuvas ekonomika     28.11.-01.12.2005.
                               Eiropas Savienībā
  Aldona Petkevičiene    Viļņas augstskola, Lietuva   Patērētāju tiesību     23.05.-27.05.2006.
                               aizsardzība
  Zoja Kuosiene       Viļņas augstskola, Lietuva   Pakalpojumu kvalitāte    23.05.-27.05.2006.
                        2006./2007.m.g.
  Vilhelma Ņikitina      Bratislavas ekonomikas     Erasmus vizīte, lekcijas  11.03.-17.03.2007.
                universitāte, Slovākija
   Maija Krūze       Bratislavas ekonomikas     Erasmus vizīte, lekcijas  11.03.-17.03.2007.
                universitāte, Slovākija
   Iluta Arbidāne      Kaunas Kolegija, Lietuva    Erasmus vizīte, lekcijas  22.02.-28.02.2007.
   Iveta Graudiņa      Kaunas Kolegija, Lietuva    Erasmus vizīte, lekcijas  22.02.-28.02.2007.
    Inta Kotāne       Katho augstskola, Beļģija   Erasmus vizīte, lekcijas  05.03.-09.03.2007.
   Jeļena Volkova      Katho augstskola, Beļģija   Erasmus vizīte, lekcijas  05.03.-09.03.2007.
   Andris Pelšs       Hamelina augstskola      Erasmus vizīte, lekcijas  Februāris
                Somija
   Daina Znotiņa       Klaipēdas Kolegija, Lietuva  Erasmus vizīte, lekcijas  Aprīlis
   Anita Puzule       Klaipēdas Kolegija, Lietuva  Erasmus vizīte, lekcijas  Aprīlis
   Gaļina Makarova   Klaipēdas Sociālo zinātņu    Erasmus vizīte, lekcijas  20.-25.11.2006.
             akadēmija
             LU Juridiskā fakultāte                   25.05.2006.
  Olga Buckiuniene   Viļņas augstskola,       Finanses          23.04.-28.04.2007.
             Lietuva
  Romante Buciene   Viļņas augstskola,       Ekonomika         23.04.-28.04.2007.
             Lietuva
 Daiva Mikalkevičiene  Viļņas augstskola,       Biznesa praktiskās     23.04.-28.04.2007.
             Lietuva             mācības
   Galina Snizkova   Higher Professional       Uzņēmējdarbības      23.04.-28.04.2007.
             School in České         vadība
             Budějovice Čehija
    Jan Vachal    Higher Professional       Uzņēmējdarbības      23.04.-28.04.2007.
             School in České         vadība
             Budějovice Čehija
   Elena Naumova    Pskov State Polytechnic     Starptautiskās studijas  23.04.-28.04.2007.
             Institute Krievija       PPI
 Anastasija Vasiljeva  Utenas augstskola,       Tūrisma          23.04.-28.04.2007.
             Lietuva             uzņēmējdarbības
                             vadība
  Jolanta Šinkūnaite  Utenas augstskola,       Tūrisma          23.04.-28.04.2007.
             Lietuva             uzņēmējdarbības
                             vadība
  Rūta Jurgelioniene  Utenas augstskola,       Utenas Augstskolas     23.04.-28.04.2007.
             Lietuva             starptautiskā sadarbība
    Susan Godar    William Paterson        Mārketings,        Septembris-janvāris
             universitātes, ASV       Mārketinga
                             komunikācija
                             Stratēģiskā mārketinga
                             vadība
                             Starptautiskais
                             mārketings
                     2008./2009.st.g.
Ēvalds Višķers      Viļņas augstskola, Lietuva  LLP-Erasmus, TS       10.11.2008.-
                                          14.11.2008.
Daina Znotiņa      Viļņas augstskola, Lietuva   LLP-Erasmus, TS      10.11.2008.-
                                          14.11.2008.
Vilhelmīne Ņikitina   Polonjas universitāte      LLP-Erasmus, TS      20.04.2009.-
             Čenstohovā, Polija                     25.04.2009.
Dagnija Nuķe       Viana do Castelo        LLP-Erasmus, TS      15.06.2009.-
             augstskola, Portugāle                   19.06.2009.
Inese Silicka      Viana do Castelo        LLP-Erasmus, TS      15.06.2009.-
             augstskola, Portugāle                   19.06.2009.
Ērika Ţubule       Utenos Kolegija, Lietuva    LLP-Erasmus, TS      30.03.2009.-
                                          04.04.2009.
             Tallinas tehnoloģiskā      LLP Erasmus OM       04.11.2008.-
             universitāte, Igaunija                   07.11.2008.
Iveta Graudiņa      Ruses universitāte,       LLP-Erasmus, TS      09.06.2009.-
             Bulgārija                         15.06.2009.
             IUT Saint Nazaire, Francija   LLP Erasmus OM       2009.gada marts

Irēna Bogdanoviča    Jasara universitāte, Turcija  LLP-Erasmus, TS      11.05.2009.-
                                          15.05.2009.
Irēna Beinaroviča –   Jasara universitāte, Turcija  LLP-Erasmus, TS      11.05.2009.-
Litvinova                                      15.05.2009.
Iveta Mietule      Tallinas     tehnoloģiskā  LLP Erasmus OM       04.11.2008.-
             universitāte, Igaunija                   07.11.2008.
Aivars Kaupuţs      Klaipēdas Kolēģija       LLP/ERASMUS vizīte,    30.11.2008-
             (Lietuva)            lekciju lasīšana      05.12.2009
Viktorija Pokule     Lodzas humanitāri-       LLP/ERASMUS vizīte,    11.05.2009.-
             ekonomiskā augstskola      lekciju lasīšana      16.05.2009.
             (Polija)
Aleksejs Zorins     School of Economics and     LLP-Erasmus        11.05.2009. –
             Computer Science in                    17.05.2009.
              Krakow, Polija
Fernando Neves       Instituto Politecnico da     LLP-Erasmus          14.09.2008.-
              Guarda, Portugāle                        16.09.2008.
Romualda Serbentiene    Utena College, Lietuva      LLP-Erasmus          08.12.2008.-
                                              12.12.2008.
Nijole Pakalniene      Utena College, Lietuva      LLP-Erasmus          08.12.2008.-
                                              12.12.2008.
Anastasija Vasiljeva    Utena College, Lietuva      LLP-Erasmus          20.04.2009.-
                               EF starptautiskā nedēļa    24.04.2009.
Dalia Stunţeniene      Utena College, Lietuva      LLP-Erasmus          20.04.2009.-
                               EF starptautiskā nedēļa    24.04.2009.
Andrea Jeţkova       Business Academy and HPS     LLP-Erasmus          20.04.2009.-
              Valasske Meziriči, Čehija     EF starptautiskā nedēļa    24.04.2009.
Ludmila Belikova      Business Academy and HPS     LLP-Erasmus          20.04.2009.-
              Valasske Meziriči, Čehija     EF starptautiskā nedēļa    24.04.2009.
Julien Vermeulen      KATHO, Beļģija          LLP-Erasmus          20.04.2009.-
                               EF starptautiskā nedēļa    24.04.2009.
Marion Prost        IUT Saint Nazaire, Francija    LLP-Erasmus          20.04.2009.-
                               EF starptautiskā nedēļa    24.04.2009.
Stephane Germain      IUT Saint Nazaire, Francija    LLP-Erasmus          20.04.2009.-
                               EF starptautiskā nedēļa    24.04.2009.
Aukse Grabaţiene      Kaunas College, Lietuva      LLP-Erasmus          20.04.2009.-
                               EF starptautiskā nedēļa    24.04.2009.
Ona Dane Drungiliene    Kaunas College, Lietuva      LLP-Erasmus          20.04.2009.-
                               EF starptautiskā nedēļa    24.04.2009.
Jitka Vozakova       Business Academy and HPS     LLP-Erasmus          20.04.2009.-
              Valasske Meziriči, Čehija     EF starptautiskā nedēļa    24.04.2009.
Bohumila Fuchsova      Business Academy and HPS     LLP-Erasmus          20.04.2009.-
              Valasske Meziriči, Čehija     EF starptautiskā nedēļa    24.04.2009.

     23. Veiktās aptaujas
Aptaujas veids                      Svarīgākie secinājumi
Studējošo aptauja        Programmā studējošo studentu aptaujā, kas tika veikta pirmā studiju gada
                noslēgumā, bija iekļauti jautājumi ar indikatoriem, kas nosaka respondenta
                uzticību mācību iestādei un studiju programmai. Par indikatoru uzticības
                pakāpes noteikšanai tika izmantota respondenta tiekšanās ieteikt studijas RA un
                izvēlēto studiju programmu saviem kolēģiem un paziņām (“Vai jūs ieteiktu šo
                RA studiju programmu kolēģiem, paziņām, kas vēlētos nākamgad
                pārkvalificēties augstskolā?”). Visi aptaujātie respondenti sniedza apstiprinošu
                atbildi (“Jā, noteikti” vai “Jā, iespējams”).
                      RA tiek veiktas regulāras studentu aptaujas, lai noskaidrotu
                studējošo viedokļus daţādos jautājumos. Katra studiju semestra beigās tiek
                veikta aptauja, lai noskaidrotu studentu viedokli par pasniedzamo priekšmetu
                kvalitāti, docētāju attieksmi pret studentiem, lojalitāti pret RA. Šī aptauja kalpo
                kā atgriezeniskā saikne un studiju procesa novērtējums. Aptaujas rezultāti tiek
                izskatīti katedru sēdēs. Tātad, attiecībā uz studiju novērtējumu komunikācijas
                posmā “students - docētājs” atgriezeniskā saikne ir izveidota un ir iespējams
                izdarīt detalizētus un konstruktīvus secinājumus, kas palīdzētu pilnveidot
                studiju programmā ietverto kursu kvalitāti, ieviest jaunus studiju kursus,
                pilnveidot pasniegšanas metodes.

                Svarīgākie secinājumi par aptauju, kas tika veikta 2006./2007.m.g.
                pavasarī:
                 1. Aptaujās studenti ļoti atzinīgi novērtēja iespēju studiju kursus
                   Mārketinga komunikācijas un Starptautiskais mārketings apgūt pie
                   prof.Susan Godar (ASV). Studenti to novērtēja kā lielisku iespēju
                   nostiprināt angļu valodas zināšanas, kā arī zināšanu jomā tas esot bijis
                   liels ieguvums apgūt studiju kursus amerikāņu profesores vadībā.
                 2. Studenti ir apmierināti ar datortelpu ar 26 darba vietām, kura atrodas RA
                   Ekonomikas fakultātes 309.kabinetā. Tomēr studenti savās anketās
                   atzīmē, ka gribētu vairākus kursus apgūt izmantojot datorzāles iespējas,
                   piem., Socioloģiju, Statistiku, Grāmatvedību.
              2008./2009.st.g. studentu aptaujās studenti atzinīgi novērtē iespējas iziet
              profesionālo praksi ārzemēs. Kā rezultātā tiek gūta pieredze par uzņēmējdarbību
              starptautiskā līmenī, ko vēlāk iespējams salīdzināt ar uzņēmējdarbības iespējām
              Latvijā.
Absolventu aptauja     2008./2009.st.g. absolventu aptaujas dati liecina, ka:
              1) studenti atzinīgi novērtē studiju kvalitāti „Uzņēmējdarbības” studiju
            programmā.
            2) Studenti atzīst, ka vēlas turpinās studijas maģistratūrā, pagaidām to darīt attur
            ekonomiskā krīze valstī.

Darba devēju      Svarīgākie secinājumi apkopojot darba devēju viedokļus 2008./2009.st.g. ir šādi:
aptauja          1) Ekonomikas fakultātes studiju programmu absolventu teorētisko un
                praktisko zināšanu apjoms un kvalitāte darba devējus apmierina;
              2) Darba devēji, vērtējot studentu prasmes un iemaņas, norāda uz
                nepieciešamību attīstīt un pilnveidot studentu komunikatīvās prasmes un
                iemaņas, tādas kā darbs komandā, attīstīt kreativitāti, iniciatīvu;
              3) Daţi darba devēji iesaka, sagatavojot jaunos speciālistus, pievērst īpašu
                uzmanību specifisku datorprogrammu apguvei, piem., datu bāzu
                programmas, datu statistiskās apstrādes programmas.
              4) Daţi darba devēji apgalvo, ka studentu svešvalodas zināšanas varētu būt
                labākas.

Studiju programmas direktore
Dr.sc.ing., profesore                       Irēna Silineviča

								
To top