Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Tulks referents - Rēzeknes Augstskola

VIEWS: 106 PAGES: 7

									                                                 Apstiprināts ar
                                             RA Senāta 29.09.2009.
                                                 lēmumu Nr.3

          Rēzeknes Augstskola. Studiju programmas pašnovērtējums.
                2008./2009.akadēmiskais gads.

Fakultāte:                  Pedagoģijas
Katedra:                   Svešvalodu
Studiju programmas nosaukums:         Otrā līmeņa profesionālā bakalaura studiju programma “ Tulks
                       referents”
Kods:                     42 222
Apjoms (KP):                 160
Studiju veids un ilgums:           Pilna laika studijas 4 gadi ( 8semestri)
Prasības, uzsākot studiju
                       Vispārējā vidējā izglītība
programmu:
Iegūstamais grāds/kvalifikācija:       Tulks referents
Licence Nr.
                       Nr. 04048-68, 17.12.2007.
izsniegšanas datums
Akreditācijas lapa Nr.
                       31.12.2014.
termiņi
Direktors:                  Vija Pleiksne-Gutāne

Nr.                                Akad.  Akad.  Akad.  Akad.  Akad.  Akad.
p.k.                               gads   gads   gads  gads  gads   gads
    Pašnovērtējuma kritēriji                  2006-  2007-  2008-
                                 2007   2008   2009
1.   Studiju programmas struktūra
                       A daļa (KP)     20    20    20
                       B daļa (KP)     96    96    96
                       C daļa (KP)     6    6    6
2.   Studējošo skaits uz akadēmiskā gada 01.10.
    (skaits)
                       pilna laika     14    12    29
          No tiem
                      nepilna laika
3.   1.kursā imatrikulēto skaits                6    6    17
4.   *Studējošo skaits, kas studējuši        ārvalstīs  -    2    7
    apmaiņas programmu ietvaros
5.   Ārzemju studējošo skaits programmā             -         1
6.   Absolventu skaits                     -
                           Strādā %  -
           No tiem         Turpina studijas %  -
7.   Studiju programmā iesaistītais akadēmiskais
    personāls (kopā)
    No tiem: pamatdarba (ievēlēšanas   Skaits        16    16    16
    vieta) ievēlēšanas vieta         %         100   100   100
                             Kopā   3    3    3
    Profesori                     Skaits  3    3    3
                Vēlēti RA
                              %   100   100   100
                             Skaits  -
                Savietotāji
                              %   -
    Asoc. profesori                  Kopā  1    1    1
                           Skaits  1   1   1
              Vēlēti RA          %   100  100  100
                           Skaits  -
              Savietotāji         %   -
                           Kopā   4   4   4
                           Skaits  4   2   2
   Docenti        Vēlēti RA
                             %   100  50  50
                           Skaits  -   2   2
              Savietotāji
                             %   -   50  50
                           Kopā   8   8   8
                           Skaits  8   8   8
   Lektori        Vēlēti RA
                             %   100  100  100
                           Skaits  -
              Savietotāji
                             %   -
                           Kopā   -
                           Skaits  -
   Asistenti       Vēlēti RA
                             %   -
                           Skaits  -
              Savietotāji
                             %   -
8.  Docētāju zinātniskā kvalifikācija:
                           Kopā   6   6   6
                           Skaits  6   6   6
                Vēlētie RA
   Doktori                      %   100  100  100
                           Skaits  -   -
                Savietotāji
                             %   -   -
                           Kopā   8   9   9
                          Skaits   8   8   7
               Vēlēti RA
   Maģistri                     %   100  100  78
                          Skaits   -      2
               Savietotāji
                            %   -      22
   Studē doktorantūrā              Skaits   5   5   5
                    No tiem pabeiguši   4   4   5
                      teorētisko daļu
9.  Infrastruktūra (atbilstoši programmas specifikai)
   Iepirktās grāmatas       Nosaukumu skaits     62  108  15
                   Vienību skaits      148  150  58
   Nodrošinājums ar datoriem                70  70  70

   Laboratoriju aprīkojums     Auditorijas ar      26  26  26
                   grafoprojektoru
                   aprīkojumu
   Savs variants          Multimēdiju       3   3   3
                   projektori
10.  *LR zinātnes padomes      Vadība          4
   grantu skaits          Līdzdalība        -
11.  *Starptautisko projektu     Vadība          8
   skaits             Līdzdalība        6      10
12.  * Starptautiskā         RA docētāji       1   12  11
   akadēmiskā personāla      Ārvalstu vieslektori         1
   apmaiņa
13.  *Līdzdalība         organizēšanā               1
   starptautiskajās       piedalīšanās ar    7         9
   konferencēs:         referātu
                  (docētāju skaits)

14.  *Reģionālās nozīmes     Vadība         6         6
   projektu skaits       Līdzdalība
15.  *RA granti          Vadība         1
                  Līdzdalība

 16. Izmaiņas studiju programmā
Izmaiņas obligātajā Studiju kursu apjomā KP    10%
un obligātās izvēles Studiju kursu nosaukumos   10%
daļā         Akadēmiskajā sastāvā     -

 17 .Studiju programmā iesaistītā akadēmiskā personāla nozīmīgākās publikācijas
Docētāja vārds, uzvārds      Publikācijas nosaukums     Kur publicēta
I.Rimšāne             Influence of Historical Context LU rakstu krājums Izglītības vadība,
                 and Labour Market on the 2009. (23 lpp.)
                 Foreign Languages Teacher
                 Education.
M. Opincāne            „Krāsu   simboli   Semjuela Daugavpils Universitātes Humanitārā
                 Teilora   Kolridţa   poēmā Fakultātes komparatīvistikas Institūta
                 Teiksma par Veco jūras almanaha 11. sējums Teorētiskie un
                 braucēju un Dţozefa Konrada semiotiskie pētījumi Eiropas Kultūra kā
                 novelē Tumsas Sirds.”      Sistēma,  Daugavpils   Universitātes
                                 Akadēmiskais apgāds ‟‟Saule‟‟, 2008.

M. Opincāne           „Jūra un Jūrnieki Dţozefa     Daugavpils Universitātes Humanitārā
                 Konrada romānā Lords Džims.”   Fakultātes komparatīvistikas Institūta
                                  almanaha 11. sējums Teorētiskie un
                                  semiotiskie pētījumi Eiropas Kultūra kā
                                  Sistēma,  Daugavpils   Universitātes
                                  Akadēmiskais apgāds ‟‟Saule‟‟, 2008.
M. Opincāne           ‟‟Dţ.    Konrads     un  Daugavpils Universitātes Humanitārā
                 impresionisms.‟‟         Fakultātes komparatīvistikas Institūta
                                  almanaha 11. sējums Teorētiskie un
                                  semiotiskie pētījumi Eiropas Kultūra kā
                                  Sistēma,  Daugavpils   Universitātes
                                  Akadēmiskais apgāds ‟‟Saule‟‟, 2008.

M. Opincāne           ‟‟Personvārdi un   vietvārdi  Daugavpils Universitātes Humanitārās
                 Dţozefa Konrada jūras prozā.‟‟  Fakultātes   ‟‟Kultūras   Studijas‟‟
                                  Zinātnisko rakstu krājums „‟Personvārds
                                  Kultūrā,‟‟  Daugavpils  Universitātes
                                  Akadēmiskais apgāds ‟‟Saule, ‟‟2009.

M. Opincāne           ‟‟Ţestu  valodas  funkcija   Daugavpils    Universitātes   Krievu
                 Dţozefa Konrada romānā Lords   literatūras un kultūras katedra, 2007. gada
                 Džims.”              filoloģiskie lasījumi ‟‟Ţesta un neverbālās
                                  komunikācijas poētika slāvu un pasaules
                                  literatūrā un kultūrā‟‟ Daugavpils
                                  Universitātes   Akadēmiskais   apgāds
                                  ‟‟Saule ‟‟, 2009.

M. Opincāne           ‟‟The symbols of sounds in the  Daugavpils Universitāte Humanitāro
                 novella The Heart of Darkness   Zinātņu Vēstnesis, 2009. gada pavasaris
                 by Joseph Conrad‟‟.
A.Kondrova        Ieskats    daţu     Latgales  RA starptautiskā konference, 2009.
             iedzīvotāju   grupu    vērtību
             sistēmās
S. Lazdiņa, A. Šalme   Latviešu   valodas    apguve   LVAVA. Jelgava. 2008. 128 lpp.
             mazākumtautību      izglītībā:
             tendences, attīstība, ietekmes.
H. F. Marten       Languages and Parliaments. The     Muenchen: Lincom Europa.2009. p.358
             Impact of Decentralisation on     http://home.t-
             Minority Languages           online.de/home/LINCOM.EUROPA
                                 Sērija Languages in the World
S. Lazdiņa        Latviešu valodas kā otrās       Via Latgalica. Humanitāro zinātņu
             valodas   apguves   jautājumi   ţurnāls. Rēzekne: RA. 2008. 104.–119.
             lietišķās valodniecības kontekstā
S. Lazdiņa        Valodas          Latgalē:   Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un
             funkcionalitāte,    attieksme,   kultūras   procesi.   Starptautiskās
             nākotnes perspektīvas         zinātniskās  konferences   materiāli.
                                 Rēzekne.32.-43.lpp.
H.F. Marten        Misunderstandings      about   Etniskums Eiropā: sociālpolitiskie un
             minorities: notes on language     kultūras   procesi.   Starptautiskās
             policy theory and debates from     zinātniskās  konferences   materiāli
             a Western European-Baltic       Rēzekne.78.-92.lpp.
             perspective
S.Lazdiņa         „Latgaliešu   valodas   loma   1.starptautiskā latgalistikas konference
             Latvijas izglītībā: Latgales      "Antona Skrindas Latgaliešu gramatikai -
             etnolingvistiskās    situācijas   100". Sanktpēterburga (Krievija)
             izpētes dati”             19.-20.09. 2008.

S.Lazdiņa, H. F. Marten  ,,The „Linguistic Landscape”      The 23rd Scandinavian Conference of
             method as a tool in research and    Linguistics Upsala (Zviedrija)
             education of multilingualism:     01.-03.10.2007.
             Experiences from a Project in
             the Baltic states”
H. F. Marten       „Lingustic marketing for the      12th International    Conference on
             benefit of regional and minority    Minority Languages (ICML). Tartu un
             languages”               Võru (Igaunija) 28.-30. 05.2009.

H. F. Marten       „Latgalian as not a language.”     12th International Conference on
             LL in Eastern Latvia and how      Minority Languages (ICML). Tartu un
             centralist language attitude are    Võru (Igaunija) 28.-30. 05.2009.
             reflected in them.
H. F. Marten       „Language policy in the Baltic     International network meeting Inari
             states”                (Somija) 14.–18. 01.2009.
V. Pleiksne-Gutāne    Global vs. Local in Translation    XIX Scientific Readings. – Daugavpils,
             of IT Terminology.           2009.
Vija Pleiksne-Gutāne   Developing     Argumentative    51. starptautiskā zinātniskā konference,
             Skills in the Business English     Daugavpils Universitāte, 2009.g. 15.-
             Course                 18.aprīlis
A.Kaupuţs         Starptautiskās aptaujas par      LSPA doktorantu un maģistrantu
             fizisko   aktivitāti   (IPAQ)   konferences materiāli.-Rīga: LSPA
             pilotpētījums     kultūrvides
             adaptācijai Latvijā
A.Kaupuţs         Bioloģiskā vecuma noteikšanas     Starptautiskās zinātniskās konferences
             iespējas gados veciem cilvēkiem    „Sabiedrība,   integrācija, izglītība”
                                 materiāli. – Rēzekne.
J.Dzerviniks       Dabaszinātnes kā sabiedrības      Starptautiskās  zinātniskās konferences
             vispārējās kultūras sastāvdaļa     „Sabiedrība,   integrācija, izglītība”
                                       materiāli. – Rēzekne.
Patapova I.;             Mācību     vide    skolēna   Sabiedrība,   Integrācija,  Izglītība:
Ļubkina V               pašrealizācijas      procesā   Starptautiskās zinātniskās konferences
                   internātpamatskolā.           materiāli.- Rēzekne (ISBN 978-9984-44-
                                       018-7)
Domarks.V.,              Informācijas    tehnoloģijas    Izglītības reformas ieviešana Latgales
Ļubkina V.              skolēnu pozitīvās attieksmes      reģiona skolās: rezultatīvo rādītāju
                   veidošanai mūzikas stundās       kvalitatīvā analīze: Zinātnisko rakstu
                   pamatskolas 9. klasē          krājums. – Rēzekne, 2008. – 12.-19.lpp.
                                       (ISBN 978-9984-44-015-6)

 18. LR Zinātnes Padomes granti
Nosaukums                Darbības termiņš          Iesaistītais personāls
 19. Starptautiskie projekti
Nosaukums                            Darbības      Iesaistītais personāls
                                 termiņš

„Seniors   in  Action”   133962-LLP-1-2007-1-GR-      2008-2009      I. Rimšāne
GRUNDTVIG-GMP. Dalībvalstis: GR, SL, ES, FR, LV,
RO, BG
“Gr8    Parents”.   143341-LLP-1-2008-1-GR-KA2-      2009-2010      I. Rimšāne
KA2MP. Dalībvalstis: GR, SL, RO, LV
ESF projekts „Kompetenču paaugstināšana Latgales                   J.Dzerviniks
reģiona skolotājiem jaunā pamatizglītības standarta
realizēšanai vispārizglītojošajā skolā”
Problem Solving for Better Health                04.11.2004.     V.Ļubkina
ASV- zinātniski- praktiska programma               (beztermiņa)    L.Danilāne
Nacionālās programmas projekts „Pedagogu             2006./2008.g.    V.Ļubkina
tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide                V. Keiša
”VPD1/ESF/PIAA/06/ NP/3.2.5.1./0001/0001/0504;
Consumer Citizenship Network (Norvēģija)             2006-2009.     V.Ļubkina
                                           L.Danilāne
                                           N.Kivkucāne,
                                           I. Amanis
                                           students G. Ļubkins
ESF projekts                           01.07.2007.-    V. Ļubkina
“Mācību metodiskais līdzeklis skolēniem ar speciālām       31.07.2008.     N. Kivkucāne
vajadzībām integratīvajās klasēs/grupās” Nr.                     Students G. Ļubkins
2007/0104/VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.7./0045/0160                   D. Apele
                                           O.Čapkeviča
                                           L. Danilāne
                                           I. Korņiļjevs
                                           G. Lucjanovs
                                           R. Orska
                                           M. Rozenfelde
                                           A. Strode
                                           S. Ušča
                                           R. Vīgante
Nacionālās programmas projekts „Pedagogu             2006./2008.g.    V.Ļubkina
tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide                V. Keiša
”VPD1/ESF/PIAA/06/ NP/3.2.5.1./0001/0001/0504;
ESF projekta „Pedagoģiskās korekcijas programmu         2007.-2008.     V.Ļubkina
izveide un ieviešana Liepnas internātpamatskolā”                   M.Rozenfelde
Līguma          Nr.         2007./0115/
VPD1/ESF/PIAA/07/APK/3.3.6.1./0041/0630
projekta eksperts – ESF projekts „Mācību metodiskais līdzeklis  2007.-2008.g.    vadītāja prof.V.Ļubkina
skolēniem   ar  speciālām  vajadzībām   integratīvajās
klasēs/grupās”
 20. Reģionālās nozīmes projekti
Nosaukums              Darbības termiņš         Iesaistītais personāls
Europe Direct informācijas tīkla- 2005. -2008. gads         Projekta vadītāja - I.Rimšāne
Austrumlatgales informācijas punkta
uzturošās struktūras izveide
Motivācijas   programmu     ieviešana  01.01.2007.-     Dalībnieki: M.Rozenfelde, A.Jurčenko,
Rēzeknes Ģimenes atbalsta centrā        29.02.2008      R.Orska, A.Kondrova, Ţ.Truskovska
daţādām sociālā riska grupām un
metodiskā materiāla izstrāde sociālā
darba speciālistiem
„Latgales reģiona izglītības iestāţu      2008.g.        R.Burceva, J.Dzerviniks
mācību vides izpēte”
 IZM zinātniskais projekts „Zinātniskās    2008.g.        Ļubkina V.; Dzerviniks J.; Buša V.;
darbības un infrastruktūras attīstīšana RA              Lazdāne V.; Amanis I.; Volkova I.;
Personības   socializācijas   pētījumu             Marčenoka M.; Rozenfelde M.; Strode A.;
institūtā   –   Izglītības   reforma             Danilāne L.; Meţinska S.; Apele D.;
vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura             Burceva R.; Pleiksne-Gutāne V.;
pētījumi un ieviešanas problēmas”                  Deksnis V.; Guda N.
                                   Students Ļubkins G.
Izglītības reformas ieviešana Latgales     03.2008.-12.2008.   V.Ļubkina (vadītāja)
reģiona skolās: Rezultatīvo rādītāju                 M. Marčenoka, I.Amanis, J.Šķesters,
kvalitatīvā analīze                         M.Meţāre, A. Strode, L. Danilāne,
                                   R. Burceva, V. Pleiksne-Gutāne,
                                   J. Dzerviniks, G. Ļubkins, V.Deksnis,
                                   N.Guda, I. Volkova
Mācību līdzekļa sagatavošana „Fiziskās     2008.g.        A.Kaupuţs
aktivitātes gados veciem cilvēkiem”.      okt.-2009.g.maijs

 21. RA granti
Nosaukums                  Darbības termiņš    Iesaistītais personāls 22.Studējošie, kas studējuši ārvalstīs apmaiņas programmu ietvaros
Studenta vārds, uzvārds       Studiju vieta                       Studiju ilgums
Dace Seņkāne             2.kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības    01.09.2008.-
                   bakalaura studiju programma "Tulks, tulkotājs",      21.12.2008.
                   Vitauta Diţā Universitāte, Lietuva
Artūrs Viļums            2.kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības    15.06.2008.-
                   bakalaura studiju programma "Tulks, tulkotājs",      15.09.2008.
                   Hotel “Aristoteles”, Grieķija
Linda Bauska             2.kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības    15.06.2008.-
                   bakalaura studiju programma "Tulks, tulkotājs",      15.09.2008.
                   Hotel “Aristoteles”, Grieķija
Liene Sergejeva           2.kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības    15.06.2008.-
                   bakalaura studiju programma "Tulks, tulkotājs",      15.09.2008.
                   Hotel “Aristoteles”, Grieķija
Lāsma Drozde             2.kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības    15.06.2008.-
                   bakalaura studiju programma "Tulks, tulkotājs",      15.09.2008.
                   Hotel “Arina Sand”, Grieķija
Gunta Kukule             2.kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības    15.06.2008.-
                   bakalaura studiju programma "Tulks, tulkotājs,      15.09.2008.
                   Hotel “Arina Sand”, Grieķija
Uldis Kalniņš           2.kurss 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības    01.07.2008.-
                  bakalaura studiju programma "Tulks, tulkotājs",      31.09.2008.
                  International Office of Fachhochschule Oldenburg/
                  Ostfriesland/ Wilhelmshaven


 23. RA akadēmiskā personāla stažēšanās
Docētāja vārds,     Stažēšanās vieta         Stažēšanās veids        Stažēšanās ilgums
uzvārds
Viktorija Pokule    Lodzas humanitāri-        LLP/ERASMUS vizīte,      11.05.2009.-
            ekonomiskā augstskola       lekciju lasīšana        16.05.2009.
            (Polija)
Emīlija Strode     Porto Universitāte (Portugāle)  LLP/ERASMUS vizīte,      24.05.2009.-
                             personāla apmaiņa       30.05.2009.
Jānis Dzerviniks     Ondokuz Mayis universitāte    LLP/ERASMUS vizīte,      08.05.2009-
             (Turcija)            personāla apmaiņa       16.05.2009
Velta Ļubkina      Viļņas Kolēģija (Lietuva)    LLP/ERASMUS vizīte,      01.02.2009-
                             lekciju lasīšana        06.02.2009
Aivars Kaupuţs      Klaipēdas Kolēģija (Lietuva)   LLP/ERASMUS vizīte,      30.11.2008-
                             lekciju lasīšana        05.12.2009
Jāzeps Šķesters     Šauļu Universitāte (Lietuva)   LLP/ERASMUS vizīte,      26.04.2009.-
                             lekciju lasīšana        01.05.2009.
Aija Kondrova      Utenas Kolēģija (Lietuva)    LLP/ERASMUS vizīte,      11.05.2009-
                             lekciju lasīšana        16.05.2009
Svetlana Iļjina     Lodzas humanitāri-        LLP/ERASMUS vizīte,      11.05.2009.-
             ekonomiskā augstskola      lekciju lasīšana        16.05.2009.
             (Polija)
Mihails Kijaško     School of Economics and     LLP-Erasmus          11.05.2009. –
             Computer Science in                       17.05.2009.
             Krakow, Polija
Sanita Lazdiņa      Greifsvaldes Universitāte    LLP/ERASMUS vizīte,      26.04.2009.-
             (Vācija)             lekciju lasīšana Lekciju    02.05.2009.
                             kurss „Valodas
                             Austrumlatvijā”
Ingars Gusāns      V.Diţā Universitāte (Lietuva)  Ārzemju studentu        28.01.2009. -
                             kredītpielīdzināšanas     02.02.2009.
                             problēmas, jauna līguma
                             slēgšana.
Heiko F. Marten     Adama Mickeviča Poznaņas     Lekciju lasīšana. Lekciju   22.03.2009.-
             Universitāte (Polija)      kurss “Valodas ainavas     29.03.2009.
                             pētījumi”
Heiko F. Marten     University of Bilbao       Lekciju lasīšana. „Language  01.04.2009.-
             (Spānija)            policy and rights in Latvia:  02.04.2009.
                             an evaluation of some truths
                             and miths in the light of
                             international minority
                             debates”

24. Veiktās aptaujas
Aptaujas veids                        Svarīgākie secinājumi
Studējošo aptauja      Studiju kursi tiek uzskatīti par nozīmīgiem, docētāju kompetence ir augsta,
               studenti vēlētos pilnīgāku materiāli tehnisko nodrošinājumu, apmierina studiju
               maksa un attālums līdz dzīves vietai.
Absolventu aptauja
Darba devēju aptauja

Studiju programmas direktore                     Mg.philol. V.Pleiksne-Gutāne

								
To top