Docstoc

Studija izvodljivosti - FFRi Web - Naslovnica

Document Sample
Studija izvodljivosti - FFRi Web - Naslovnica Powered By Docstoc
					Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti3. STUDIJA IZVODLJIVOSTI


3.1. Obrazloţenje inicijative za osnivanjem Akademije primijenjenih umjetnosti
   Sveučilišta u Rijeci

     Godina 1963. oznaĉava poĉetak djelovanja Odsjeka za likovni odgoj i likovne umjetnosti
tadašnje Pedagoške akademije u Rijeci. Dvogodišnji studij na toj pedagoškoj instituciji bio je
nuţan kako bi se mogli obrazovati nastavnici likovnog odgoja toliko potrebni novim programima
u osnovnim školama. Takav naĉin studiranja djeluje sve do 1976. godine, kada se pokreće
inicijativa za osnivanjem ĉetverogodišnjeg studija, zasnovana na realnim potrebama dodatnog
obrazovanja u podruĉju likovne kulture. Uoĉava se i potreba za školovanim kadrom koje će isto
tako biti obrazovano i u podruĉju povijesti umjetnosti.

    1978. zapoĉinje nastava na novom, ĉetverogodišnjem studiju na Pedagoškom fakultetu
Sveuĉilišta u Rijeci. Odsjek je u svojem djelovanju doţivio više transformacija. Godine 1998.
preimenovanjem fakulteta u Filozofski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci Odsjek doţivljava nove
transformacije. Odsjek za likovne umjetnosti 2003. godine donosi odluku o formiranju
zasebnoga Odsjeka za povijest umjetnosti i o odvajanju studija likovne kulture u zasebnu
ustanovu tipa akademije.

     Prva inicijativa oko osnivanja Akademije likovnih umjetnosti u Rijeci zapoĉeta je 1994.
godine te su tada uĉinjene sve pripremne radnje kako bi se to moglo i provesti. Planovima i
programima analiziran je realan okvir mogućega djelovanja buduće ustanove te je nova
inicijativa za pokretanjem samostalne ustanove zapoĉela 2002. godine.

    Godine 1978. zapoĉinje realan i opravdani razvoj Odsjeka za likovne umjetnost.
Sustavnim educiranjem i zapošljavanjem vlastitih znanstvenika i umjetnika s ovoga podruĉja
stjeĉu se zrele osnove za ozbiljan rad na podruĉju visokoškolske djelatnosti u podruĉju likovnih
umjetnosti. Danas na Odsjeku za likovne umjetnosti djeluje 38 nastavnika; sedam redovitih
profesora, ĉetiri izvanredna profesora, devet docenata, jedan viši asistent, jedanaest asistenata te
dva znanstvena novaka.

    Odsjek za likovne umjetnosti i Odsjek za primijenjene umjetnosti danas obrazuju kadrove
nuţne za rad u osnovnim i srednjim školama te djeluje na osposobljavanju svojih diplomanata da
pristupe poslijediplomskim studijima na likovnim akademijama u Sloveniji, Italiji, Velikoj
Britaniji, Americi i drugdje. Diplomirani studenti Odsjeka za likovne umjetnosti uspješno
upisuju i završavaju magistarske i doktorske studije iz povijesti umjetnosti u Hrvatskoj i svijetu.
Jedan dio diplomiranih studenata Odsjeka za likovne umjetnosti danas ĉini znanstveno-nastavni i
umjetniĉko-nastavni kadar Odsjeka za likovne umjetnosti te Odsjek tako sustavno gradi svoj
visokoobrazovni kadar.

    Znanstvenici i umjetnici Odsjeka za likovne umjetnosti dobitnici su brojnih nagrada i
priznanja za svoj rad - regionalnoga, drţavnoga i meĊunarodnoga znaĉaja.

    Razvoj Odsjeka nailazio je na odreĊene prostorne poteškoće tijekom svoga postojanja.
Od 1994. taj se problem sustavno rješava. Odsjek sada djeluje na tri lokacije; na lokaciji
Omladinska 14 odrţava se nastava na pedagoškim i informatiĉkim predmetima i prostorno je i
opremom za to pripremljena; lokacija na Trgu Ivana Klobuĉarića prostorno je i opremom
pripremljena za predmete povijesti umjetnosti te se na toj lokaciji nalazi i biblioteka, a na
lokaciji Delta 5 nalazi se prostor namijenjen praktiĉnim likovnim predmetima koji je potpuno

                                                   388
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivostiureĊen i za su svrhu opremljen. Sve tri lokacije meĊusobno su udaljene 500 metara i nalaze se u
uţem centru grada.

    Budućoj Akademiji primijenjenih umjetnosti namijenjen je prostor od cca 4000 m2 u
budućem Sveuĉilišnom Campusu na Trsatu, u već postojećoj zgradi kojoj predstoji unutrašnje
ureĊenje.

    Buduća će Akademija primijenjenih umjetnosti zaposliti sav postojeći znanstveno-
nastavni i umjetniĉko-nastavni kadar Odsjeka za likovne umjetnosti te će zapošljavanje novih
djelatnika u stalnom radnom odnosu biti minimalno. Kako se nastava buduće ustanove temelji na
izbornim predmetima, tako će i potreba za novim nastavnicima biti povremena. Iz toga razloga
planiramo angaţirati veći broj vanjskih suradnika što neće bitnije financijski opteretiti novu
ustanovu, a donijet će znaĉajna poboljšanja u obrazovanju. Nuţno će biti zaposliti tehniĉko
osoblje kao ispomoć u ateljeima/radionicama.3.2. Studijska infrastruktura Odsjeka za likovne umjetnosti
   Filozofskog fakulteta u Rijeci

    Odsjek za likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci razvija studij likovnih
umjetnosti već 40 godina. Od 1978. studij se sastoji od tri usmjerenja: grafiĉkoga, slikarskoga i
kiparskoga te od 2003. i Odsjeka za povijest umjetnosti koji je nastao iz Odsjeka za likovne
umjetnosti. Takvim djelovanjem stvorila se kvalitetna jezgra znanstveno-nastavnoga i
umjetniĉko-nastavnoga kadra s podruĉja Rijeke koji je sposoban i voljan djelovati na novoj
ustanovi.

    UvoĊenjem katedri kao ustrojbenih jedinica na Odsjeku za likovne umjetnosti znaĉajno
se unaprijedio rad odsjeka. Na poĉetku su osnovane ĉetiri katedre: Katedra za grafiku i crtanje,
Katedra za slikarstvo i kiparstvo, Katedra za teorijske predmete i Katedra za povijest umjetnosti.
Odvajanjem Katedre za povijest umjetnosti u zaseban studij preustrojem se osnovala Katedra za
crtanje i teorijske predmete.
    Dosadašnji studij trajao je ĉetiri godine (osam semestara), a završavao je obranom
diplomskoga rada pred troĉlanim povjerenstvom za diplomske ispite. Diplomski se ispit sastojao
od usmene obrane pisanoga diplomskog rada i izloţbe radova zatvorenoga tipa nastalih na
likovnom usmjerenju (grafike, kiparstva ili slikarstva). Diplomom je student stjecao pravo na
zvanje: profesor likovne kulture.

    Odsjek je svoje djelovanje opravdavao i intenzivnim djelovanjem u izvannastavnim
aktivnostima i uspješnim sudjelovanjem na brojnim ţiriranim i pozivnim izloţbama u Hrvatskoj
i inozemstvu. Odsjek za likovne umjetnosti organizirao je radionice gostujućim profesorima iz
Hrvatske i inozemstva pa su tako na Katedri za grafiku gostovale prof. Lori Christmastree,
Fulbrightova stipendistica iz SAD-a s radionicom rukom raĊenog papira, prof. Eileen Foti s
Rutger's University iz SAD s radionicom za monotipije, doc. Nevenka Arbanas s Akademije
likovnih umjetnosti u Zagrebu s radionicom Hayter tehnike. Izvannastavna edukacija proširena
je na Kalkografski atelje na Sušaku te na Ljetne litografske seminare prireĊene za studente u
Litografskom ateljeu u Brseĉu.

    Kiparske radionice organiziraju se u Vrsaru gdje djeluje MeĊunarodna studentska
kiparska škola «Montrakaer». Studenti aktivno djeluju unutar Goranske kiparske radionice u
Lokvama. U Labinu sudjeluju na vjeţbama izvan institucije pri Mediteranskom kiparskom

                                                  389
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivostisimpoziju u Dubrovi. Terenska nastava u sastavu nastave slikarstva, kiparstva i crtanje odrţana
je u Markonima u Istri. Studenti IV. godine kolegija Crtanje prisustvovali su terenskoj nastavi
pod nazivom «Plavi zid» u Iĉićima.

    Sve su ove izvannastavne aktivnosti predvodili profesori Odsjeka za likovne umjetnosti te
kvalitativno i kvantitativno obogaćuju redovitu nastavu. Ove su aktivnosti zabiljeţene video
zapisima te se postavljaju i izloţbe realiziranih radova zatvorenoga tipa na samoj instituciji.3.3. Prostor i oprema

    Odsjek za likovne umjetnosti pri Filozofskom fakultetu u Rijeci trenutno raspolaţe
zadovoljavajućom ukupnom površinom od 1700 m2 za izvoĊenje nastave. Kako se nastava
odvija na tri lokacije meĊusobno udaljena oko 500 m, nastava se moţe na opće zadovoljstvo
nesmetano odvijati u prvoj fazi na budućoj novoosnovanoj Akademiji primijenjenih umjetnosti.
Valja napomenuti da je razvojem Sveuĉilišta u Rijeci predviĊeno prostorno širenje Sveuĉilišta u
Rijeci na Sveuĉilišni Campus u prostoru bivše Vojarne Trsat. Na tome bi se prostoru trebala naći
većina fakulteta u sastavu našeg Sveuĉilišta, a planom i razvojem Sveuĉilišta predviĊen je
prostor od cca 4000 m2 za buduću Akademiju primijenjenih umjetnosti. Radi se o postojećoj
zgradi komande vojarne u izvrsnom stanju, u najjuţnijem dijelu toga kompleksa koju je potrebno
samo interijerski prilagoditi potrebama buduće ustanove. Tijekom studenoga 2003. raspisan je i
proveden urbanistiĉko-arhitektonski natjeĉaj toga prostora, a tijekom sijeĉnja 2004. upriliĉena je
u prostoru Malog salona u Rijeci izloţba navedenih rješenja. PrvonagraĊeni rad Daria Gabrića,
d.i.a, predviĊa smještanje APU u taj dio Campusa s obzirom na to da je u natjeĉajnom zadatku
bilo predviĊeno smještanje naše buduće institucije upravo na toj lokaciji.

    Sada se nastava postojećega Odsjeka za likovne umjetnosti uspješno odvija na tri
lokacije te bi nastava prve dvije godine nove institucije nesmetano mogla biti provedena na
postojećim lokacijama. Poĉetkom nastave na trećoj godini budućega studija bit će potrebno
pronaći dodatna rješenja koja je Sveuĉilište već predvidjelo svojim ranije spomenutim planom
razvoja koji podrţavaju i Grad Rijeka i Primorsko-goranska ţupanija.

    Na lokaciji Omladinska 14 sada se odvija nastava zajedniĉkih osnova na ukupnoj
površini od 400 m2 te su na toj lokaciji i kabineti profesora tih kolegija; na lokaciji Trg Ivana
Klobuĉarića odvija se nastava kolegija povijesti umjetnosti i teoretskih predmeta te stranih jezika
ukupne površine 300 m2 s kabinetima profesora tih kolegija. Na lokaciji Delta 5 nalaze se
predavaonice-ateljei praktiĉnih kolegija i ateljei-kabineti profesora navedenih kolegija ukupne
površine 1000 m2.

    Odjek za likovne umjetnosti trenutaĉno koristi 1700 m2 korisne površine. Po svakom od
ukupno125 trenutno upisanih studenata na odsjeku pripada 14,00 m2 površine ukupnoga
prostora. Ovaj prosjek zadovoljava europske standarde koji za ovakav tip studija
laboratorijsko/individualne nastave predviĊa 12-16 m2 po studentu.
                                                  390
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                 Studija izvodljivosti3.3.1. Oprema Katedre za grafiku

    Katedra za grafiku koristi dva uĉioniĉko/atelierska prostora za studente i jedan odvojeni
prostor za jetkaonicu ukupne površine 200 m2. Prostori su opremljeni suvremenim metalnim
stolovima i stolicama na vijak.

U grafiĉkom atelieru/uĉionici nalaze se:
- jedna preša za visoki tisak radne tiskovne površine ploĉe 80 x 60 cm;
- jedna preša za duboki tisak tiskovne površine ploĉe 110 x 70 cm;
- jedna preša za duboki tisak radne tiskovne površine ploĉe 110 x 80 cm.

    Jetkaonica površine 20 m2 opremljena je digestorom površine 110 x 80 cm, izraĊenim u
plexiglassu, s ventilatorom i samostojećim kadama (110 x 85 cm) za ispiranje ploĉa i vlastitim
dovodom i odvodom vode.

    Prostor za tiskanje opremljen je samostojećim kadama (110 x 85 cm) za namakanje
papira i velikim drvenim stolovima za pripremu, sušenje i pripremanje ploĉa. U svim se
prostorima nalaze ormari za alat i pribor, police za sušenje ploĉa te sigurnosni metalni ormar za
toksiĉne kemijske proizvode. U prostorima se nalaze i metalni ladiĉari za studentske upotrebe,
dok se u kabinetima profesora nalaze metalni ladiĉari s pohranjenom arhivom grafika svih
diplomiranih studenata.

    Katedra za grafiku trenutno je u pripremama za osposobljavanje ateljea za sitotisak i
ateljea za litografiju.3.3.2. Oprema Katedre za kiparstvo

    Prostor površine 200 m2 na raspolaganju je studentima kolegija Kiparstvo. Prostor je u
potpunosti opremljen suvremenim stolovima, stalcima, drvenim i metalnim tronošcima, drvenim
stolićima s pokretnom ploĉom, gerištima za glavu i malu figuru te gerištima za veliku figuru
nuţnima za nastavu kiparstva. U prostoru se nalaze police i ormari nuţni za odlaganje alata i
pribora te izraĊenih skulptura.

     Prostor je opremljen:
   -  keramiĉkom peći marke «Pagnota», Italija, snage 6 kW, unutarnjeg kapacieta
     100 l., vanjskih dimenzija 130 x 110 x 110 cm.;
   -  aparatom za zavarivanje tipa Varex, snage 160-180 A, s maskom za zavarivanje;
   -  ubodnom pilom «Black & decker KS 656 E, 450 W;
   -  alatom za obradu drva, dlijetima razliĉitih profila, ruĉnim pilama za drvo,
     drvenim batovima te ostalim priborom za obradu drva;
   -  stolarskim stolom;
   -  alatom za obradu kamena;
   -  priborom za obradu gline.
     Prostor je prirodno osvijetljen s tri strane te predstavlja ugodan ambijent za rad studenata.
                                                    391
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci              Studija izvodljivosti3.3.3. Oprema Katedre za slikarstvo i crtanje

    Prostori namijenjeni slikarstvu sastoje se od dvije odvojene prostorije ukupne površine
220 m2. Potpuno su opremljeni nuţnim sklopivim i fiksnim štafelajima, klupicama «konjićima»,
daskama za crtanje i slikanje te ormarima i policama za pohranu boja i materijala nuţnih u
nastavi.
    Prostor za crtanje sastoji se od jedne velike prostorije ukupne površine 200 m2 sa svim
nuţnim namještajem i štafelajima te stolovima, stolicama i klupama «konjićima». Prostori su
prirodno dobro osvijetljeni i ugodni za rad studenata.


3.3.4. Prostori i oprema kolegija povijesti umjetnosti i teorijskih predmeta

    Nastava kolegija povijesti umjetnosti i teorijskih predmeta odvija se u uĉionicama s
mogućnošću zamraĉivanja, a opremljene su:
  - episkopom Vega;
  - stativima i staklom za grafoskop;
  - diaprojektorom Monomat Braun,
  - grafoskopom Videoscop;
  - televizijskim prijamnikom Philips,
  - Vega ormarom;
  - prijenosnim raĉunalom
te svim potrebnim namještajem i priborom za nastavu.


3.3.5. Prostori kolegija zajedničkih osnova (pedagoška grupa predmeta) i informatike

    Uĉionice su opremljene svim suvremenim pomagalima za odvijanje nastave te se na istoj
lokaciji nalaze i informatiĉke radionice opremljene najsuvremenijom raĉunalnom opremom za
individualni rad kapaciteta do 20 studenata. Navedeni se informatiĉki kabineti nalaze na lokaciji
Omladinska i Trg Ivana Klobuĉarića te se koriste za nastavu svih odsjeka, a otvoreni su i za
slobodni rad studenata. Studenti Odsjeka za likovne umjetnosti koriste ga za nastavu kolegija
Grafički dizajn.

U jednoj je informatiĉkoj uĉionici sljedeća oprema:
- 13 raĉunala CEL 533/256/$0MM/ATX + SVGA 17» monitorom + Multimedij;
- 1 nastavno raĉunalo P4 2.4/256/60/MM/ATX2+SVGA 17» monitor + DVD/CD-
 RW+MM;
- LCD-projektor InFocus LP 550-fiksiran na stropni nosaĉ;
- laserski printer za studente.

U drugoj je informatiĉkoj uĉionici sljedeća oprema:
- 20 raĉunala P4 2.4/256/40/MM/ATX2+LCD 17» monitor +Multimedia;
- 1 nastavno raĉunalo CEL 600/256/40/MM/ATX+SVGA 17» monitor+DVD/CD-
 RW+MM;
- mreţni laserski printer za studente.
                                                 392
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti3.3.6. Opremljenost kabineta za profesore i nastavno osoblje

    Odsjek koristi ukupno 10 kabineta za znanstveno-nastavno i umjetniĉko-nastavno
osoblje. Kabineti su opremljeni radnim stolovima i velikim crtaĉim stolovima s policama i
ormarima te se u svakom kabinetu nalazi raĉunalo P200 MMX, 64 RAM, 3,2 GB HDD, CD
16X, MULTIMED., i monitor SVGA 15» TARGA i printer. Studentima i profesorima su na
raspolaganju i dvije digitalne kamere, Olympus 3030 i i LC 40 E-S Panasonic sa svim
potrebnim priborom i printerom HP Photosmart 1000.

     Na lokaciji Delta nalazi se i tajništvo Odsjeka za likovne umjetnosti.


3.3.7. Knjiţni fond

    Filozofski fakultet Sveuĉilišta u Rijeci raspolaţe s dvije knjiţnice podijeljene po vrsti
knjiţnoga fonda te se knjiţnica s fondom knjiga iz podruĉja likovnih umjetnosti nalazi na
lokaciji Trg Ivana Klobuĉarića. Knjiţnica raspolaţe s 2250 primjeraka knjiga iz podruĉja
likovnih i primijenjenih umjetnosti, ĉemu pripadaju opće pregledne knjige, struĉne knjige te
monografije pojedinih umjetnika te kompletna godišta ĉasopisa Graphis, Art in America, Flash
Art, Leonardo i drugih na koje je fakultet pretplaćen više od dvadeset godina.

    Knjiţnica je opremljena stolovima za studijski rad studenata i profesora te je u tom dijelu
na raspolaganju sva referentna literaturom s bogatim katalogom knjiţnice prema strukama i
signaturama.

    Pri Sveuĉilištu u Rijeci djeluje i Sveuĉilišna knjiţnica s više od 100.000 knjiţnih jedinica
te je za potrebe buduće Akademije primijenjenih umjetnosti izrazila spremnost i ţelju za
nadopunjavanjem svoga knjiţnog fonda literaturom za potrebe studenata i profesora buduće
ustanove.
                                                  393
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci              Studija izvodljivosti3.4. Izvođači studija

    Shodno pripremama za osnivanjem Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci sadašnji
je Odsjek za likovne umjetnosti pristupio dogovorima s potencijalnim nastavnicima i
suradnicima na drugim fakultetima u Rijeci i drugim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu. S
tim su nastavnicima potpisana i pisma namjere kojima se potvrĊuje njihov dolazak na APU u
sluĉaju osnivanja nove ustanove. Naime, kako je studij na APU koncipiran prema principu
obvezne i izborne nastave, koja progresivno raste prema kraju studija u korist izborne, na novoj
će ustanovi biti potrebno povremeno zapošljavati vanjske suradnike bez veće potrebe za stalnim
radnim mjestima. Prema novom modelu obrazovanja na visokoškolskim ustanovama moguće će
biti organizirati kumulativnu nastavu u jednom koncentriranom periodu. To odgovara koncepciji
većine izbornih predmeta, a ujedno omogućuje struĉnjacima pojedinih podruĉja da kontinuirano
drţe nastavu na APU tijekom jednoga mjeseca. Takav naĉin koncentrirane nastave pogoduje
gostujućim profesorima pojedinih podruĉja. Uvaţavajući ovu ĉinjenicu moţe se navesti da
popunjenost APU nastavnim kadrom za izvoĊenje nastave na preddiplomskom i diplomskom
studiju odgovara sljedećim omjerima i postocima:
   - Nastava na 1.godini studija APU bila bi u potpunosti (100 %) pokrivena nastavnim
    kadrom stalno zaposlenih na sadašnjem Odsjeku za likovne umjetnosti.
   - Nastava na 2. godini studija APU bila bi u potpunosti (100 %) pokrivena nastavnim
    kadrom stalno zaposlenih na Odsjeku za likovne umjetnosti.
   - Nastava na 3. godini studija APU bila bi pokrivena u 100% iznosu za obvezne predmete
    te 80 % iznosom za izborne predmete.
   - Nastava na 4. godini studija APU bila bi pokrivena u 100 % iznosu za obvezne predmete
    te 70 % iznosom za izborne predmete.
   - Nastava na diplomskom studiju (5. godina) bila bi 90 % iznosom pokrivena za obvezne
    predmete, a 60 % iznosom nastave pokrivena za izborne predmete.

    Kadrovska popunjenost je od primarnoga znaĉaja. U razgovoru sa zainteresiranim
nastavnicima drugih fakulteta Sveuĉilišta u Rijeci te kroz dogovore sa struĉnjacima iz podruĉja
likovnih umjetnosti, posebno Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu, prikupljena su pisma
namjere o zasnivanju stalnoga ili suradniĉkoga radnog odnosa u sluĉaju osnivanja Akademije
primijenjenih umjetnosti. Do sada smo postigli pisanu suglasnost s nastavnicima Filozofskoga
fakulteta u Rijeci, Odsjeka za informatiku, Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za politehniku; s
Tehniĉkim fakultetom u Rijeci, Zavodom za konstruiranje; Medicinskim fakultetom u Rijeci,
Zavodom za anatomiju, s Akademijom likovnih umjetnosti u Zagrebu te s Akademijom novih
umjetnosti u Veneciji, Odsjekom za produkt dizajn i Odsjekom za scenografiju.
                                                 394
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci           Studija izvodljivosti3.4.1. Znanstveno-nastavni, umjetničko-nastavi i nastavni kadar Odsjeka za likovne
    umjetnosti u stalnom radnom odnosu

   1. mr. art. Josip Butković, red. prof.
   2. akad. slikar i kipar Josip Diminić, red. prof.
   3. akad. graf. spec. Maja Franković, red. prof.
   4. dr. sc. Vladimir P. Goss, red. prof.
   5. dr. sc. Anita Klapan, red. prof.
   6. akad. slikar. spec. Ksenija Mogin, red. prof.
   7. akad. slikar Marijan Pongrac, izv. prof.
   8. akad. kipar Ţarko Violić, izv. prof.
   9. akad. slikar Emilija Duparova, docent
   10. mr. art. Ţelimir Hladnik, docent
   11. dr. sc. Nina Kudiš – Burić, docent
   12. dr. sc. Julija Lozzi – Barković, docent
   13. dr. sc. Alessandra Pokrajac-Bulian, docent
   14. dr. sc. Stjepan Staniĉić, docent
   15. Jasna Šikanja, docent
   16. akad. kipar Goran Štimac, docent
   17. dr. sc. Marina Vicelja – Matijašić, docent
   18. mr. sc. Daša Drndić, asistent
   19. mr. sc. Lovorka Gruić – Grmuša, asistent
   20. mr.art. Letricija Linardić, asistent
   21. akad. slikar i grafiĉar Siniša Majkus, asistent
   22. Rosanda Pahljina – Reinić, asistent
   23. Lavinia Belušić, znanstveni novak-asistent
   24. Mia Kalogjera, znanstveni novak-asistent
   25. dr. sc. Nenad Fanuko, viši predavaĉ
   26. Sanja Berlot, predavaĉ
   27. Veno Đonlić, predavaĉ
                                              395
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   mr. art. Josip Butković, red. prof.

     Josip Butković, roĊen u Rijeci 1950.
     1980. završio dodiplomski studij na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, mentor: Halil
     Tikveša.
     1983. magistrirao na Fakultetu za likovne umjetnosti u Beogradu iz podruĉja grafike,
     mentor: Branko Miljuš.
     Nositelj kolegija Grafika i primijenjena grafika s pismom od 1982. godine. Od
     2002./2003. nositelj kolegija Grafika i Grafički dizajn.
     Izbor u nastavno zvanje asistent-pripravnik za kolegij Grafika i primijenjena grafika
     1981. godine; izbor u znanstveno-nastavno zvanje docent za kolegij Grafika i
     primijenjena grafika 1985. godine; izbor u znanstveno-nastavno zvanje izvanredni
     profesor za kolegij Grafika i primijenjena grafika 1990. godine; izbor u znanstveno-
     nastavno zvanje redoviti profesor za kolegije Pismo, Grafika i primijenjena grafika 1997.
     godine; izbor u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor kao trajno zvanje za kolegij
     Grafika 2003. godine.
     Prodekan za nastavna pitanja na Pedagoškom fakultetu u Rijeci 1989. godine. Proĉelnik
     Odsjeka za likovne umjetnosti od 1997. do 2000. godine. Predstojnik Katedre za grafiku i
     crtanje od 1995. do 1997. godine. Predstojnik Katedre za grafiku na Odsjeku za likovne
     umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci od 2003. godine.
     Nagrade: 1980., Godišnja nagrada za crteţ Akademije umetnosti u Novom Sadu; 1988.,
     Nagrada na 15. zagrebaĉkoj izloţbi jugoslavenske grafike, Zagreb; 1997., Nagrada na 1.
     hrvatskom triennalu grafike, Zagreb.; 2003., Posebno priznanje ţirija na 3. hrvatskom
     triennalu grafike, Zagreb.
     45 samostalnih izloţbi (izbor): 1984., Sarajevo, Galerija grafike Energoinvest; 1987.,
     Rijeka, Gradina Trsat; 1988., Krakow, Galerija Maly Rynek; 1990., Zagreb, Salon
     galerije Karas; Pariz, Galerija jugoslavenskog kulturnog centra; Rijeka, Mali salon
     (otvoreni atelje grafike).
     78 meĊunarodnih izloţbi, anala, bienala i trienala grafike i crteţa (izbor): 1981.,
     Ljubljana, 14. meĊunarodni biennale grafike, Moderna galerija; 1985., Japan, Kanagawa,
     11. meĊunarodna izloţba grafike, Kanagawa Prefectural Gallery; 1986., Poljska, Krakow,
     11. meĊunarodni biennale grafike, Izloţbeni paviljon; 1987., Španjolska, 4. meĊunarodna
     izloţba grafike «Maximo Ramos» Ferol, Museo Municipal Bello Pinerio; 1989.,
     Ljubljana, 18. meĊunarodni biennale grafike, Moderna galerija; 1993., Ljubljana, 20.
     meĊunarodni biennale grafike, Moderna galerija; 1995., Italija, Udine, Izloţba grafike
     Alpe-Adria; 1996., Italia, Premio Internazionale Biella per 1 incisione, Palazzo della
     Regione; 1997., Ljubljana, 22. meĊunarodni biennale grafike, Moderna galerija;
     Francuska, Chamalieres, 4. meĊunarodni triennale grafike malog formata; 1999.,
     MaĊarska, Gyor, 5. meĊunarodni biennale grafike; 2001., Rijeka, 3. meĊunarodna izloţba
     ex-libris.
     Usavršavao se ili suraĊivao na projektima na više fakulteta i akademija u zemlji i
     inozemstvu. Ĉlan struĉnih ţirija meĊunarodnih i domaćih izloţbi i biennala grafike i
     crteţa. Osnivaĉ meĊunarodne izloţbe ex-librisa u Rijeci te mnogih edukacijskih projekata
     i radionica za djecu i studente. Sudionik u radu mnogih likovnih kolonija i simpozija
     umjetnosti u zemlji i inozemstvu. Gost profesor na Royal University of Fine Arts u
     Stocholmu u Švedskoj.
     Realizirao 4 grafiĉke mape: 1994., «Jubav od furešta» (ĐurĊa Grujiĉić); «Kvarnerske
     igre» (Zoran Kompanjet); 1996., «Rijeka moj grad» (Maja S. Franković, Jasna Šikanja);
     1997., «Juraj Klović» (Tamara Paškvan, Krešo Kovaĉiĉek).                                                  396
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   red. prof. Josip Diminić, akad. slikar

     Josip Diminić, roĊen 1937.godine u Sv. Lovreĉu, Diminići, Istra.
     Diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi profesora
     Marina Tartaglie 1963. godine.
     Nositelj je kolegija Kiparstvo.
     1979. izabran u znanstveno-nastavno zvanje docenta; od 1984. izabran u znanstveno-
     nastavno zvanje redovitog profesora na Odsjeku za likovne umjetnosti Filozofskog
     fakulteta u Rijeci.
     Ĉlan je Matiĉne komisije Sveuĉilišta u Zagrebu.
     Nagrade: 1953., Prva nagrada za crteţ ĉasopisa Polet; 1972., Nagrada za skulpturu Ars
     Histriae III. Piran; Nagrada Mijo Mirković za rezultate u kulturnom stvaralaštvu Istre;
     1974., Prva nagrada "Ex aequo" za skulpturu Ars Histriae IV., Rovinj; 1976., Godišnja
     nagrada za likovnu umjetnost Josip Raĉić, NIŠP "Vjesnik " Zagreb; Zlatna plaketa
     Labinska republika, Labin; prva nagrada za Ars Histriae V., Labin; 1978., Izvedbena
     nagrada za skulpturu na 13. zagrebaĉkom salonu, Zagreb, Sekcija "Prijedlog"; 1980.,
     Otkupna nagrada NIŠPO "Novi list", Rijeka na 7. meĊunarodnoj izloţbi originalnog
     crteţa; 1981., Nagrada SULUJ-a za skulpturu na 6. izloţbi Saveza udruţenja likovnih
     umjetnika Jugoslavije, Skopje; 1982., Nagrada za skulpturu IV. jesenjeg salona,
     Dubrovnik; 1991., Nagrada 4. triennala hrvatskog kiparstva, Zagreb; 1994., Nagrada 5.
     triennala hrvatskog kiparstva, Zagreb; 1996., Nagrada Grada Labina; Odlikovanje
     predsjednika Republike Hrvatske Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića;
     1997., Dobitnik plakete "Harmonija" - 1.Festival akvarela Hrvatske-FAH, Split; 1998.,
     diploma 1. Art Addiction Annual in Venice, Masks in Venice, Venecija; 2000., Plaketa
     Marulić Ĉakavskog sabora, Ţminj; 2002., Premija - Plaketa HAZU-a na 3. hrvatskom
     triennalu crteţa, Zagreb.
     94 samostalne izloţbe u Hrvatskoj i inozemstvu (izbor): 1971., Beĉ, Galerie TAO; 1973.,
     Split, Galerija umjetnina; Zagreb, Galerija Forum; 1984., Zagreb, Galerija Forum; 1987.,
     Rovinj, Zaviĉajni muzej; 1998., Bern, Villa Mettlen; 2004., Split, HAZU, Palaĉa Milesi.
     270 skupnih izloţbi u Hrvatskoj i inozemstvu.
     Autor je 11 bibliofilskih grafiĉkih mapa. Ostvario je 27 skulptura u javnim prostorima.
      Opremio je sedam knjiga.
     1988. godine studijski boravi u Nizozemskoj i Kini.
     1991.,1992.,1993.,1995., 1996., 1997. i 1998. rukovodi ljetnom studentskom kiparskom
      školom u Vrsaru. Kao nastavnik Filozofskog fakulteta u Rijeci omogućio je da studenti,
      kao suradnici Mediteranskoga kiparskog simpozija u Dubrovi, uĉe klesati kamen, a u
      Nacionalnom parku ''Risnjak'' u raditi drvu.
     Uvršten je u Opću enciklopediju, Likovnu enciklopediju i u Hrvatski biografski
      leksikon (1993.) te u izdanje «Tko je tko u Hrvatskoj» (1993.).
     1982. u izdanju Izdavaĉkog centra Rijeka izlazi monografija o Diminićevoj umjetnosti
      iz pera Vlade Buţanĉića, a 2000. u izdanju Hrvatskog društva likovnih umjetnika
      Zagreb, iz pera Vlade Buţanĉića i Mladenke Šolman.
     Realizirao spomenike u sljedećim mjestima: Rijeka, Pazin, Poreĉ, Diminići-Labin,
      Jablanac, Slovenj Gradec, Delnice, Karlovac, Novigrad, Rovinj, Kanfanar, Ilok,
      Zagreb, Vrsar, Velika Gorica, Novi Vinodolski, Roĉ, Grobnik.
     Realizirao brojne likovne intervencije.
     Sudjelovao na 24 likovna simpozija i kolonije: 1971., Labin, Dubrova, 2. Mediteranski
      kiparski simpozij; 1972., Rovinj, FKK Valalta; 1976., Motovun, Motovunski susreti;
      1978., Karlovac, Zimska likovna kolonija (ZILIK); 1979., Karlovac, Zimska likovna
      kolonija (ZILIK), Sisak, Likovna kolonija Ţeljezare Sisak; 1980., Krapina, V.

                                                  397
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                 Studija izvodljivosti      meĊunarodni simpozij kipara ''Forma prima''; 1981., Poĉitelj, Umjetniĉka kolonija
      ULUH Bosna i Hercegovina; 1982., AranĊelovac, Simpozijum skulpture ''Beli Venĉac'';
      Ilok, Likovna kolonija Ilok, ''Kiparstvo - terakota''; AranĊelovac, Svet keramike; 1988.,
      Karlovac, Zimska likovna kolonija (ZILIK); Ilok, Likovna kolonija Ilok, ''Kiparstvo -
      terakota'', XIII. saziv; 1989., Ilok, Likovna kolonija Ilok, ''Skulptura u terakoti'' Lokve,
      Goranska kiparska radionica; 1990., Klenovica, Likovna radionica crteţa «K-K 10»;
      1992., Moravany nad Vahom (Slovaĉka), MeĊunarodni simpozij skulpture u drvu;
      1994., Novi Vinodolski, Putevima Crnĉića; Roĉ, MeĊunarodni susreti '' Prijatelji Roĉa -
      Ljudi dobre volje'', likovno-glazbeno-knjiţevni susreti, 1995., Rabac, XVII. saziv
      Likovne kolonije Ilok, In signo terrae; 1996., Labin, XVIII. saziv Likovne kolonije Ilok,
      In signo terrae; 1997., Staranzano (Italija), Transmedia-Arti Visive- Arteopen 97.; 2003.,
      1. kiparska radionica Vinkovci; LOBOL, Bol na Braĉu.
      Jedan je od utemeljitelja i dugogodišnji voditelj Mediteranskoga kiparskog simpozija u
      Dubrovi, Labin.
                                                    398
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti   red. prof. Maja Franković, akad. graf. spec.

     Maja Franković, roĊena u Rijeci 1951. godine.
     Zvanje profesora likovne kulture stekla na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, diplomiravši
     grafiku 1984. godine.
     Poslijediplomski specijalistiĉki studij grafike završila na Akademiji likovnih umjetnosti u
     Ljubljani iz podruĉja litografije u klasi prof. Branka Suhog, 1989. godine.
     Nositelj je kolegija Grafika i Grafika i primijenjena grafika od 1991. godine te kolegija
     Grafički dizajn s pismom od 1992. godine. Od 1994. nositelj je kolegija Pismo, a od
     2002. kolegija Grafički dizajn.
     1988. izabrana je u suradniĉko zvanje asistenta; 1991. izabrana u znanstveno-nastavno
     zvanje docenta; 1997. znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2002. u
     znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora.
     Od 1994. do 1997. proĉelnik je Odsjeka za likovne umjetnosti, a od 1997. do 2003.
     predstojnik je Katedre za grafiku i crtanje. Ĉlan je umjetniĉkih odbora galerije Jadroagent
     i Kortil u Rijeci te galerije Eugen Kvaternik u Brseĉu. 1998./99. ĉlan je Povjerenstva za
     likovne umjetnosti Ministarstva kulture RH te Povjerenstva za dodjelu nagrade Vladimir
     Nazor. U dva navrata djeluje kao nacionalni selektor za grafiku: Biennala u Aleksandriji
     u Egiptu i meĊunarodne izloţbe Laboratori di incisione in Europa.
     Nagrade: 1986., HDLU Rijeka ; 1992., 17. zagrebaĉka izloţba gtafike HAZU, Zagreb
     (posebno priznanje); 1995., Verona/Quaderni, Premio nazionale di calcografia (1.
     nagrada); 1997.,Odlikovanje reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za doprinos u
     kulturi; International Competition of Basketball in the Plastic Arts, Barcelona (2.
     nagrada); 1999., Nacionalna i sveuĉilišna knjiţnica, Zagreb, nagrada za oblikovanje i
     nagrada za grafiĉko i tiskarsko umijeće knjiga objekata; 2000., Posebno priznanje ţirija
     na 2. triennalu hrvatske grafike HAZU, Zagreb; Godišnja nagrada Grada Rijeke za
     likovne umjetnosti; Godišnja nagrada HDLU Rijeka za slikarstvo.
     42 samostalne izloţbe (izbor): 1988. i 1997., Ljubljana, Galerija Ars; 1993., Rijeka, Mali
     salon; 1997., Pariz, Cite des Arts; 2001., Rovinj, Zaviĉajni muzej; 2003., Zagreb,
     Nacionalna i sveuĉilišna knjiţnica.
     210 kolektivnih izloţbi (izbor):1971., London, Camden Arts Centre; 1986-92-94-96-99-
     2003., Zagreb, Biennale i triennale grafike i crteţa Kabineta grafike HAZU; 1993-95-97-
     2001-2003., Ljubljana, Grafiĉki biennale; 1997-2003., Gyor, Masters of Graphic Arts;
     1999-2003., Kairo Print Trienial.
     Struĉno usavršavanje: 1970./71., London, Camden Arts Centre; 1981., New York; 1991-
     93-95-97-2000-2002., Pariz. Organizira grafiĉke radionice s profesorima Rutger's
     University USA i ALU Zagreb; voditelj je Ljetnog seminara litografije u Brseĉu i
     seminara za litografiju na poslijediplomskom studiju grafiĉke škole Il Bisonte u Firenci.
     Realizirala 18 grafiĉkih mapa i 50 knjiga-objekata.
     1998. tiskana joj je monografija Lie de Pra Cavaller; «Maja S. Franković, grafiĉki opus,
     1982.-1998.»
                                                   399
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti     dr. sc. Vladimir Peter Goss (Vladimir Gvozdanović), red. prof.

     Vladimir Peter Goss, roĊen 1942. u Zagrebu.
     Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Engleski jezik i knjiţevnost, 1965.
     Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Povijest umjetnosti, 1966.
     Magistrirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Povijest umjetnosti, 1968. kod mentora
     prof. dr. Milana Preloga s temom “Vinodolski teritorij i njegova prostorna organizacija”.
     Doktorirao na Cornell University (Ithaca, New York), Povijest umjetnosti, Ph.D, 1972.
     kod mentora prof. dr. Roberta E. Calkinsa s temom “Pre-Romanesque and Early
     Roamnesque Architecture in Croatia”. Doktorat nostrificiran na Filozofskom fakultetu u
     Zagrebu/dr. sc.
     Od 2003. nositelj je kolegija Osnove likovnih umjetnosti i Metodologija znanstvenog
     rada u povijesti umjetnosti.
     Izbori u zvanja: Od 1972. University of Michigan, docent na Art History; 1975./80.
     izvanredni professor; od 1980. redoviti professor; od 1975. znanstveni suradnik, a od
     1981. znanstveni savjetnik Center for Russian and East European Studies (CREES).;
     1979./80., University of Tel-Aviv, gostujući professor; 1984. i 1987. University of North
     Carolina-Chapel Hill, gostujući professor; 1999./2000., Institut društvenih znanosti Ivo
     Pilar, Zagreb, gostujući znanstvenik; 1999./2001., Filozofski fakultet u Zagrebu, Hrvatski
     studiji, gost-predavaĉ; od 2003., Filozofski fakultet u Rijeci, redoviti profesor povijesti
     umjetnosti.
     Nagrade i stipendije:
     Rektorova nagrada, Sveuĉilište u Zagrebu, 1965.
     Phi Kappa Phi Honor Society, od 1971.
     Delta Tau Kappa International Social Science Honor Society, od 1981.
     A.D. White Fellowship, Cornell University, 1969.-70.
     Teaching Fellowship, Cornell University, 1970.-71.
     Senior Graduate Fellowship, Cornell University, 1971.-72.
     Goldring Travel Grant, Cornell University, ljeto 1971.
     Kress Foundation Grant, Cornell University, 1971.-72.
     Research Grants, University of Michigan-Dearborn, 1972.-73, 1975.-76.-77., 1979.
     Research Grants, Rackham School of Graduate Studies, U. of Michigan-Ann Arbor,
     1974.-75., 1978.
     Grant-in-Aid, American Council of Learned Societies, 1978.
     Division of Research and Development Grant, U. of Michigan-Ann Arbor, 1979.
     Travel Grant, Rackham School of Graduate Studies, U. of Michigan-Ann Arbor, 1979.
     National Endowment for the Humanities Grant (NEH) za MeĊunarodni simpozij o
     kulturnoj razmjeni izmeĊu Istoka i Zapada u doba Kriţarskih ratova (Western Michigan
     University i University of Michigan, 7-10 svibnja, 1981.).
     IREX Grant za isti projekt, 1981.
     Kalamazoo Jewish Federation Grant za isti projekt, 1981.
     ACLS Travel Grant, 1981. (vraćen).
     Research Grants, Manoogian Foundation za istraţivanja u Jeruzalemu, 1981, 1982.
     Travel Grant, Rackham School of Graduate Studies, U, of Michigan-Ann Arbor, 1982.
     Travel Grant, Center for Russian and East European Studies, U. of Michigan-Ann Arbor,
     1982.
     Kevorkian Foundation Grant za Festival armenske umjetnosti i kulture, CREES, U. of
     Michigan-Ann Arbor, 1982.-83.
     Gulbenkian Foundation Grant za isti projekt, 1982.-83.
     Prudential-Bache Grant to Chapel Hill Preservation Society, 1986.


                                                   400
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti     North Carolina Humanities Council Grant za projekt: “Nedavni dogoĊaji u Srednjoj i
     Istoĉnoj Europi: Humanisti, humanistika i procesi promjena”, 1990.
     NCHC Grant za projekt: “Prostor ţivota: San i stvarnost”, 1990.
     Znanstvene i stručne publikacije:
     Starohrvatska arhitektura (Early Croatian Architecture), Zagreb: DAH, 1969.
     Early Croatian Architecture, London: Duckworth, 1987.
     Predromaniĉka arhitektura u Hrvatskoj – Pre-Romanesque Architecture in Croatia,
     Zagreb: Architectonica Croatica, 1996.
     Znanstveni radovi:
     “Stari gradovi i gradine u zagrebaĉkoj regiji” (The Old Castles of the Zagreb Region),
     Arhitektura 109-110 (1971.), 5-11 (suautor: dr. Sena Sekulić-Gvozdanović).
     “O starim gradovima u Hrvatskoj” (Old Castles in Croatia), Arhitektura 98-99 (1967.),
     85-90 (suautor: dr. Sena Sekulić-Gvozdanović).
     “Stari grad Vitunj u Modruškoj ţupaniji” (The Castle of Vitunj in the County of Modruš),
     Peristil 10-11 (1967-68.), 46-54 (suautor: dr. Sena Sekulić-Gcozdanović).
     “Prilog radionici Nikola Firentinac-Andrija Aleši” (An Attribution to the Workshop of
     Nicholas of Florence and Andrija Aleši), Peristil 10-11 (1967-68.), 59-64.
     ”O nekim oblikovnim principima starohrvatske umjetnosti” (Some Aesthetic Principles
     of Early Croatian Architecture), Arhitektura 99-100 (1969.), 51-56.
     “Crkva Majke Boţje u Moroviću” (The Church of Our Lady in Morović), Peristil 12-13
     (1969-70.), 15-22.
     “Vrijednost romaniĉke arhitekture u kontinentalnoj Hrvatskoj i kapela Sv. Marije u
     Bapskoj” (Romanesque Architecture in Continental Croatia and the Chapel of St. Mary at
     Bapska), Arhitektura 106 (1970.), 64-68.
     “Sv. Dimitrije u Brodskom Drenovcu” (St. Dimitri in Brodski Drenovac), Vjesnik
     Arheološkog Muzeja u Zagrebu, serija 3, 5 (1971.), 211-222.
     “Prilog problemu školovanja Majstora Radovana” (A Contribution to the Beginnings of
     Master Radovan), Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 19 (1972.), 41-46.
     “The Dalmatian Works by Pietro da Milano and the Beginnings of Francesco Laurana”,
     Arte Lombarda 42-43 (1973.), 113-223.
     “The Schiavone in Vasari‟s Vita of Brunelleschi”, Commentari 27 (1976.), 18-32.
     “Prilog problemu školovanja Majstora Radovana” (A Contribution to the Beginnings of
     Master Radovan), Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji 19 (1972.), 41-46.
     “The Romanesque Type of Fortifications in the Central Part of Croatia”, Bulletin –
     Institut Iinternational des Chateaux Historiques 28 (1970/76.), 51-72.
     “Two Early Croatian Royal Mausolea”, Peristil 18-19 (1975-76.), 5-10.
     “The Lunette of the Nativity at Trogir”, Studies in Medieval Culture 8-9 (1976.), 85-98.
     “The Beginnings of the Romanesque Architecture in Croatia”, Journal of Croatian
     Studies 18-19 (1977-78.), 3-73.
     “Split Cathedral‟s Wooden Doors”, Commentari 1978/1982., 47-62.
     “The South-Eastern Border of Carolingian Architecture”, Cahiers archeologiques 27
     (1978.), 85-100.
     “The Twelfth Century Architecture of Aquitaine and the Cosmopolitan Character of the
     Occitan Culture”, Peristil 22 (1979.), 37-46.
     “Moravia‟s History Reconsidered, the Tomb of St. Methodius and the Church of Our
     Lady at Morović”, East European Quarterly 16 (1980.), 487-498 (Nagrada Delta Tau
     Kappa).
     “Parma-Venice-Trogir: Peregrinations of a Thirteenth Century Adriatic Sculptor”, Arte
     Veneta 34 (1980.), 26.-40.
     “East and West in Medieval Architecture”, Catalogue Chapter, Catalogue, The Meeting
     of the Two Worlds, The Museum of Art, University of Michigan, 1981.

                                                  401
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti     “I due rilievi di Pietro da Milano e di Francesco Laurana nell‟arco di Castelnuovo in
     Napoli”, Napoli Nobilissima 20 (1981.), 102-113.
     “Carolingian and Ottonian Influences on the Monumental Sculpture and Painting of the
     Eastern Adriatic”, Journal of Croatian Studies 22 (1981.), 3-48.
     “Is there a Pre-Romanesque Style in Architecture”, Persitil 25 (1982.), 33-51.
     “Romanesque Sculpture in Eastern Adriatic: Between the West and Byzantimu”,
     Conference Proceedings, Romanico Mediopadano, 1977., 176-192, Parma, 1983.
     “Miles Ensifer”, Peristil 30 (1987.), 15-27.
     “Vinodolski teritorij i njegova prostorna organizacija” (Territorial Organization of
     Vindodol), Zbornik Milana Preloga, Zagreb, 1988-89., 90-95.
     “Art and Politics in High Middle Ages – Heresy, Investiture Struggle, Crusades”, u L‟art
     et artistes au Moyen-Age, Conference Proceedings, Rennes, 1983., vol. 3., 525-545,
     Paris, 1990.
     “The Dance of Death: Renaissance as Apocalypse,” Journal of Croatian Studies 31
     (1990.), 67-75.
     “Master Radovan and the Drama of Medieval Church”, Conference Proceedings, Per
     Raduanum 1240-1990, Trogir, 1994, 131-136.
     “Croatian Art and the West: A Venerable Witness Recalled,” in European Integration for
     the 21st Century, Symposium Proceedings, Vlado Šakić i Ljiljana Kaliterna Lipovĉan, ur.,
     Zagreb, Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2001, 151-156.
     “Lobor – Klokoĉ – Morović – Prilog razmatranju karolinške prisutnosti u predromanici
     kontinentalne Hrvatske, Marasovićev zbornik, Split, 2003, 194-198.
     “Kulturni prostori Hrvatske i Bosne u zrelom srednjem vijeku: monumentalna umjetnost i
     dualistiĉka hereza”, Pogled u Bosnu, Zbornik Simpozija, Zagreb, 2003, 123-128
     Autor je brojnih struĉnih radova.
     Sudjelovao na zajedniĉkim projektima:
     Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
     Institut za arheologiju, Zagreb
     MaĊarska akadenija znanosti i umjetnosti (prof. dr. Erno Marosi)
     MaĊarski drţavni zavod za zaštitu spomenika (dr. Pal Lovei)
     Central European University, Budimpešta (prof. dr. Bela Szakacs)
     Odsjek za povijest umjetnosti, Sveuĉilište u Zagrebu, postdiplomski studij
     Architekturburo Fabini, Sibiu/Hermanstadt, Rumunjska (dr. Hermann Fabini)
                                                  402
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   red. prof. Ksenija Mogin, akad. slikar spec.

     Ksenija Mogin, roĊena 1955. godine u Rijeci.
     Završila je Akademiju likovnih umjetnosti u Ljubljani, te poslijediplomski studij
     slikarstva na Akademiji za likovne umjetnosti u Ljubljani u klasi profesora Janeza
     Bernika.
     Nositelj kolegija Slikarstvo na Odsjeku za likovne umjetnosti Filozofskoga fakulteta u
     Rijeci.
     1983. izabrana u suradniĉko zvanje asistenta na kolegiju Slikarstvo. 1988. izabrana je u
     znanstveno-nastavno zvanje docenta na kolegiju Slikarstvo. 1994. izabrana je u
     znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora, a 2000. izabrana je u znanstveno-
     nastavno zvanje redovitog profesora.
     Od 1998. godine je predstojnica Katedre za slikarstvo i kiparstvo. Od 1998. godine je
     ĉlan Povjerenstva za otkup umjetnina Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka.
     22 samostalne izloţbe (izbor): 1987., Zagreb, Prostor proširenih medija HDLU; 1988.,
     Pula, Poreĉ, Labin Pazin, Rovinj, izloţba u galerijama Istre povodom 1. nagrade, Povelja
     Ars Histrie XI. 1988.;1995., Rijeka, Galerija Juraj Klović; Zagreb, Galerija proširenih
     medija, HDLU Zagreb; 1999., Rijeka, galerija Sveuĉilišta u Rijeci; 2001., Opatija,
     Galerija Juraj Šporer; 2003./2004., Opatija, Galerija Juraj Šporer.
     Kolektivne izloţbe (izbor): 1981., Rijeka, Moderna galerija, 11. biennale mladih
     jugoslavenskih umjetnika; Zagreb, Umjetniĉki paviljon, 13. salon mladih; 1981/1982.,
     Budimpešta, Lodz, Poznanj, MlaĊa jugoslavenska umjetnost; 1985., Zagreb, Umjetniĉki
     paviljon, 17. salon mladih; Rijeka, Moderna galerija, 13. biennale mladih jugoslavenskih
     umjetnika; 1987., Rijeka, Moderna galerija, 14. biennale mladih jugoslavenskih
     umjetnika,; Zagreb, Galerija Karas, XV. postav recentne hrvatske umjetnosti; 1988.,
     Koprivnica, Galerija Koprivnica, izloţba «Kontrolirana gesta»-primjeri Novog
     Enformela i apstraktnog ekspresionizma; 1989., Rijeka, Moderna galerija, Interpretacije;
     1990., Zagreb, 25. zagrebaĉki salon; 1993., Zagreb, Moderna galerija, Nova hrvatska
     umjetnost; 1995., Poreĉ, Zagreb, XXXV. annale «Prema minimalnom»; 1996., Neuss, SR
     Njemaĉka, Neuss Kultur, Stadtbibliothek, Funf Kunstler Aus Rijeka; Zagreb, 1. hrvatski
     triennale crteţa, Dom HDLU-a, Kabinet grafike HAZU; 2000., Rijeka, Galerija Kortil,
     Ready –made in Croatia, «S umjetnicima na kavi» HDLU Rijeka.; Kranj, Slovenija,
     «World festival art on paper», Gradska vijećnica; 2001., Rijeka, Muzej moderne i
     suvremene umjetnosti, 15. meĊunarodni triennale crteţa; Zagreb, 36. zagrebaĉki salon,
     HDLU Rijeka; 2002., Zagreb, Umjetniĉki paviljon, Monokromi; Istanbul, Turska,
     «a+A»/Water, Colour, Stone, Paper/, UPSD Art Centre, A. i A.P:; Rijeka, Moderna
     galerija/Muzej moderne i suvremene umjetnosti, «Inovacije-akvizicije», Suvremeni
     hrvatski umjetnici/djela iz fundusa; 2003., Rijeka, Galerija Grad, «Kiĉ izmeĊu ukusa i
     post-post moderne» ili od tradicionalnog kiĉa do avangardizma; Sesto al Reghena, Italija,
     Salone della Foresteria Abbaziale di santa Maria di Sesto.
                                                  403
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti   izv. prof. Marijan Pongrac, akad. slikar

     Marijan Pongrac, roĊen 1955. kraj Bjelovara.
     1981. diplomirao je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Nikole
     Reissera. Od 1983.do 1989. godine ĉlan je ZUH-a.
     Od 1989. radi na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Odsjek za likovne umjetnosti, nositelj je
     kolegija Temelji oblikovanja i Slikarstvo.
     1989. izabran je u suradniĉko zvanje asistenta; 1995. izabran je u nastavno-znanstveno
     zvanje docenta, 2000. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora.
     19 samostalnih izloţbi (izbor): 1988., Groţnjan, Gradska galerija, slike; 1992., Zagreb,
     Moderna galerija, Studio Josip Raĉić, slike; 1993., Pula, Galerija Diana, slike; 1996.,
     Rijeka, Galerija Juraj Klović, slike; 1998., Rijeka, palaĉa Drţavnog arhiva u Rijeci,
     kolaţi (izdvojena samostalna izloţba).
     68 skupnih izloţbi (izbor): 1987.; Dubrovnik, Umjetniĉka galerija; 1988., Ljubljana,
     Moderna galerija; 1989., Rijeka, 15. biennale mladih; 1991., Zagreb, Kabinet grafike
     HAZU, 13. zagrebaĉka izloţba crteţa; 1993., Zagreb, Moderna galerija, Nova hrvatska
     umjetnost; 1994., Dubrovnik, Galerija Sebastijan; 1995., Osijek, Izloţbena dvorana
     Waldinger; Rijeka, Mali salon, Suvremeni rijeĉki umjetnici; Poreĉ, Istarska sabornica,
     XXXV. anale.
     Sudjeluje u radu studentskih Likovnih radionica Hrvatske vojske kao mentor slikarstva u
     Samoboru, Dubrovniku, Trakošćanu, Zadru i Kninu.
                                                   404
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti   izv. prof. Ţarko Violić, akad. kipar

     Ţarko Violić, roĊen 1949. u Kuni na poluotoku Pelješcu.
     1976. diplomirao studij kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi
     prof. Valerija Michielia.
     Nakon završetka ALU bio je suradnik Majstorske radionice prof. Ivana Sabolića.
     Djelovao je kao samostalni umjetnik i bio ĉlan Zajednice umjetnika Hrvatske. 1997./98.
     bio predstojnik Katedre za slikarstvo i kiparstvo.
     Od 1980. zaposlen na Pedagoškom fakultetu u Rijeci u zvanju asistenta pripravnika.
     1984. ponovno izabran u zvanje asistenta, a od 1987. u znanstveni-nastavno zvanje
     docenta.
     Nagrade:1979., Zadar, Otkupna nagrada na urbanistiĉko-kiparskom natjeĉaju; 1983.,
     Bugarska, Varna, Druga nagrada bugarskog ţirija na MeĊunarodnom natjeĉaju za novi
     trg i skulpturu autora do 40 godina; Prva nagrada meĊunarodnog ţirija uĉesnika.
     Samostalne izloţbe (izbor): 1978., Labin, Atelje Mili, Labinski izazovi; 1991., Labin,
     Galerija Šaina; 1995., Rijeka, Galerija Gal; 1996., Dubrovnik, Galerija Otok; 2001., Goli
     otok, Multimedijalni centar.
     Kolektivne izloţbe (izbor): 1975., Rijeka, Moderna galerija, Bienale mladih; 1977.,
     Egipat, Kairo, Bienale s Modernom galerijom Rijeka; 1983., Rijeka, Moderna galerija,
     Bienale mladih; 1997., Rijeka, Galerija Kortil, Goranska kiparska radionica; Split,
     Podrumi Dioklecijanove palaĉe.
     Javni radovi u interijeru:1979., Hreljin, Zdravstvena stanica, Zgrafito; 1980., Pazin,
     Rijeĉka banka, reljef-bojano drvo, hrastovina; 1981., Rijeka, Rijeĉka banka-obala, reljef-
     bojano drvo, samba; Senj, Rijeĉka banka, Reljef-bojano drvo, lipa; 1982., Zadar,
     Jadroagent, reljef-bojano drvo, hrast; 1983., Krk, Zlatni otok, Lokal Straţa, reljef-bojano
     drvo, hrast; 1984., Rijeka, Otokar Keršovani, skulptura-djelomiĉno bojano drvo,
     mahagonij; 1985., Pag, Restoran Dubrava, reljef-hrast, prokrom, kamen; Krk, Rijeĉka
     banka, skulptura-drvo, orah, brest; reljef-bojano drvo, hrast; 1986., Vrbovsko, Rijeĉka
     banka, bojano drvo, murva, trešnja; 1987., Ploĉe, Jadroagent, reljef-bojano drvo, samba,
     prokrom; 1989., Crikvenica, Hotel Omorika, skulptura – kamen.
     Kiparski simpoziji: 1975., Puĉišća, Studentski simpozij, kamen; 1979., Rab, Rapski
     likovni susreti, kamen; 1982., Lokve, Goranska kiparska radionica, drvo; 1995., Draguć,
     Likovna kolonija, drvo; Austrija, Schwarzenberg, 3. meĊunarodni kiparski simpozij,
     drvo; Austrija, Andau, MeĊunarodni kiparski simpozij Die brucke von Andau, drvo;
     1996., Lokve, Goranska kiparska radionica, drvo.
                                                   405
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti   docent, Emilija Duparova, akad. slikar

     Emilija Duparova roĊena 1967. u Splitu.
     1991. diplomirala slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof.
     Zlatka Kauzlarića - Ataĉa.
     1996. izabrana je u suradniĉko zvanje asistenta na kolegiju Slikarstva, 2002. izabrana u
     znanstveno-nastavno zvanje docenta na kolegiju Slikarstva pri Odsjeku za likovne
     umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveuĉilišta u Rijeci.
     15 samostalnih izloţbi (izbor): 1999., Rijeka, Galerija Kortil, izloţba slika i prostora
     "Bilo u prostoru plave..."; 2001., Rijeka, Galerija Filodrammatica, crteţi i zapisi "Prije
     uspomene"; Skopje, Galerija KIC, crteţi i zapisi "Prije uspomene»; Opatija, Umjetniĉki
     paviljon Juraj Šporer, prostorni ambijent "Ombrage"; 2003., Rijeka, Galerija Juraj
     Klović, slike "Oscilogrami."
     Sudjelovala je na mnogim skupnim izloţbama u zemlji i inozemstvu (izbor): 1999., Split,
     Dioklecijanovi podrumi, Biennale malog formata; Zagreb, Kabinet grafike HAZU, 2.
     hrvatski triennale crteţa; 2000., Raciborz, Poljska galerija Zyhdi, 3. meĊunarodni
     biennale; Buenos Aires, Argentina, Centro Cultural Recoleta, Art sacro Croatia;
     Szentendre, Bogdany, MaĊarska, Budapest Art Expo; 2001., Zagreb, HDLU Zagreb, 36.
     zagrebaĉki salon, "Unutrašnji prostori"; 2002., Zagreb, Kabinet grafike HAZU, 3.
     hrvatski triennale crteţa; Zagreb, Muzej Mimara, "Pasionska baština"; Zagreb, Galerija
     Zvonimir, "Imago Pietatis"; Istanbul, Turska, UPSD Art Centre, "Water, colour, stone,
     paper"; 2003., Aleksandrija, Egipat, 22. Aleksandria Bieenalle for Mediterian country.
     Javni projekti: 1990., Zagreb, Muzejski prostor, "Gundulićev san"; 1992., Zagreb, Muzej
     grada Zagreba, "Zlatna bula"; 2002., Rijeka, Guvernerova palaĉa, karnevalski bal
     "Ĉarolija u plavom", autor i izvoĊaĉ ambijentalnog ureĊenja prostora.
     Kazališne scenografije: 1992., Split, Peristil, HNK Split, opera Mojsije, asistent
     scenografa Zlatka Kauzlarića – Ataĉa; Osijek, HNK Osijek, predstava Tena, suradnik
     scenografa Darka Bakliţe; 1993., Split, Peristil, HNK Split, opera Staro groblje na
     Sustipanu i opera Mephistophele, asistent redatelja Petra Selema; 1996., Rijeka, HNK
     Ivan pl. Zajc, opera Rigoletto, suradnik scenografa Zlatka Kauzlarića -Ataĉa (kiparski
     radovi i maske).
     Sudjelovala u likovnim kolonijama: 1989., Klek, "Studij slikanja u pejzaţu"; 1990.,
     Ivanjica, ex Jugoslavija, predstavnik studenata ALU Zagreb; 1989., Gevgelija, R.
     Makedonija, "Dojrana"; 2001., Kiĉevo, R. Makedonija; 2002., Lubenice, otok Cres;
     2003., Rab, otok Rab.
     Bavi se prostornim likovnim djelovanjima, od autorskih likovnih happeninga, ambijenata
     i instalacija, do javnih prostornih projekata, manifestacija i kazališnih scenografija.
     Ĉlan je likovnih udruţenja HDLU-a Splita, Zagreba i Rijeke te likovnog udruţenja
     LIKUM u Zagrebu.
                                                   406
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                 Studija izvodljivosti   mr. art. Ţelimir Hladnik, docent
     Ţelimir Hladnik, roĊen 1957. u Zagrebu.
     Diplomirao 1985. na Pedagoškom fakultetu u Rijeci na Odjelu za Likovni odgoj i likovne
     umjetnosti (mentori: prof. Radmila Matejĉić i prof. Josip Diminić).
     Magistrirao 2001. na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani iz podruĉja Kiparstva
     (mentor: prof. Dušan Tršar).
     1995. izabran za mlaĊeg asistenta za kolegij Kiparstvo, a 1999. za asistenta.; 2001.
     postaje viši asistent.; 2003. izabran za docenta.
     1998. godine postaje ĉlanom umjetniĉkog savjeta MeĊunarodni susreti stvaralaca Vrata
     Jadrana u Kostreni. Ĉlan je HDLU Zagreb.
     Dobitnik više nagrada: 1984., 2. nagrada za crteţ, Festival mladih, Pazin, 1989., Nagrada
     Zaviĉajnog muzeja, Rovinj.
     19 samostalnih izloţbi (izbor): 1989., Maribor, Razstavni salon Rotovţ; 1995., Rijeka,
     Mali salon; 1996., Kastav, Galerija Vincent; 1997., Labin, Narodni muzej; 2001.,
     Ljubljana, Akademija za likovnu umjetnost.
     58 kolektivnih izloţbi (izbor): 1987., Rijeka, Moderna galerija, Biennale mladih; 1988.,
     Rijeka, Moderna galerija, MeĊunarodni biennale originalnog crteţa; 1989., Tampere,
     izloţba jugoslavenske sekcije originalnog crteţa; 1994., Rijeka, Muzej grada Rijeke,
     Rijeĉki proljetni salon; 1994., Split, 4. salon sakralne umjetnosti; 1995., Zagreb, Galerija
     Arterija, suvremeni rijeĉki umjetnici; 1996., Zagreb, Dom likovnih umjetnika, 1.
     hrvatski triennale crteţa; 1997., Zagreb, Dom likovnih umjetnika, 50 godina HDLU
     Rijeka; 1997., Rijeka, Galerija Kortil, retrospektivna izloţba Goranske kiparske radionice
     Lokve; 1998., Trst, Hrvatski kulturni centar Matrix Croatica, Ars futura.
     Uĉestvovao na više likovnih kolonija: 1995., Vrsar, MeĊunarodna studentska kiparska
     škola Montraker; 1995., Fuţine, Goranska kiparska radionica Lokve; 1996., Labin, 18.
     saziv likovne kolonije In signo terrae Ilok. Od 1995. je stalni suradnik MeĊunarodne
     studentske kiparske škole Montraker u Vrsaru, a od 2000. je mentor odabranim
     studentima završne godine studija likovne kulture (izborni kolegij Kiparstvo).
                                                    407
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti   dr. sc. Julija Lozzi-Barković, docent

     Julija Lozzi-Barković, roĊena 1960. u Rijeci.
     Pedagoški fakultet Rijeka, Odsjek za likovne umjetnosti, diplomirala 5. VII. 1983.,
     mentori dr. sc. Radmila Matejĉić, ak. graf. Josip Butković, red. prof.
     Postdiplomski studij na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu
     upisala 1984. godine te apsolvirala 1986. godine. Radnjom Secesija u arhitekturi Rijeke
     magistrirala 13. oţujka 1991. godine pred struĉnim povjerenstvom u sastavu: mentor dr.
     sc. Miodrag Jovanović, red. prof, dr. sc. Milica Šukut, red. prof. i dr. sc. Jerko Denegri,
     red. prof.
     Znanstveno-nastavno vijeće Humanistiĉkih i društvenih znanosti Filozofskog fakulteta u
     Zagrebu 1994. godine odobrava postupak za stjecanje doktorata znanosti te prihvaća
     prijedlog doktorske teze Arhitektura riječke regije u prvoj polovici XX. stoljeća.
     Doktorsku disertaciju obranila 12. X. 2000. godine na Odsjeku za povijest umjetnosti
     Filozofskog fakulteta u Zagrebu pred povjerenstvom u sastavu: mentor prof. dr. sc Ivo
     Maroević, doc. dr. sc. Zlatko Jurić i dr. sc. Darja Radović-Maheĉić te stekla akademski
     stupanj doktora humanistiĉkih znanosti, znanstveno polje povijest umjetnosti.
     Nositelj kolegija Umjetnost XIX. stoljeća i Umjetnost XX. stoljeća, kolegije preuzela
     1989. godine.
     Od 28. veljaĉe 1989. godine u dopunskom radnom odnosu kao asistent za povijest
     umjetnosti na Odsjeku za likovnu kulturu Pedagoškog fakulteta u Rijeci.
     U nastavno zvanje predavaĉa za kolegije Umjetnost XIX. i Umjetnost XX. stoljeća na
     istom Odsjeku izabrana 24. svibnja 1989. godine. U znanstveno-istraţivaĉko zvanje
     znanstvenog asistenta izabrana 31. oţujka 1993. godine. U nastavno zvanje višeg
     predavaĉa za kolegije Umjetnost XIX. i Umjetnost XX. stoljeća izabrana 8. travnja 1997.
     godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta za kolegije Umjetnost XIX. i Umjetnost
     XX. stoljeća izabrana 8. IV. 2003.
     Dvije povelje Sv. Vida za doprinos u organizaciji i sudjelovanju u znanstvenom dijelu
     programa proslave Sv. Vida 1996. i 1997. godine. Bronĉana medalja Societa di studi
     Fiumani Roma za doprinos u organizaciji i sudjelovanju na meĊunarodnom znanstvenom
     skupu Rijeka u stoljeću velikih promjena 2000. godine
     Suradnja s Filozofskim fakultetom u Zagrebu te sa Sveuĉilištem u Trstu. Sudjeluje na
     domaćim i meĊunarodnim simpozijima i kongresima iz podruĉja povijesti umjetnosti.
                                                   408
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   docent, Jasna Šikanja

     Jasna Šikanja, roĊena u Rijeci 1964. godine.
     Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, studij Likovnog odgoja i likovne
     umjetnosti, kod mentora Josipa Butkovića, 1989. godine
     1994. izabrana u suradniĉko zvanje mlaĊeg asistenta, 1999. izabrana u znanstveno-
     nastavno zvanje docenta.
     Nagrade i priznanja: 1990., Zagreb, 16. zagrebaĉka izloţba jugoslavenske grafike,
     otkupna nagrada, 1994., Zagreb, 18. zagrebaĉka izloţba grafike, posebno priznanje ţirija;
     1997., Zagreb, 1. hrvatski triennale grafike, posebno priznanje ţirija;
     1998., Alexandria, XIX. Biennale d'Alexandrie pour les pays de la Mediterranee
     -nagrada ţirija; 2003., Zagreb, 3. hrvatski triennale grafike, nagrada Nacionalne i
     sveuĉilišne knjiţnice.
     26 samostalnih izloţbi (izbor): 1991., Umag, Galleria Dante; 1994., Rijeka, Mali salon;
     1995., Dubrovnik, Galerija Otok; 1997., Zagreb, Studio Josip Raĉić; 1999., Budimpešta,
     Vizivarosi galeria.
     100 kolektivnih izloţbi (izbor): 1991., Ljubljana, Moderna galerija, 19. meĊunarodni
     grafiĉni biennale; 1994., Krakow, BWA Gallery, International Print Triennial '94 Lisboa,
     Cordoaria Nacional, 7. Biennale des jeunes createurs d'Europe et de la Mediterranee;
     1995., Nurnberg, AFAG – Ausstelungsgeselschaft mgH Fair centre, Exhibition within the
     programe of Consument ART '95; 1997., Kairo, National centre of Fine arts, 2nd
     Egyptian international Print Triennale; Chamalieres, Quatrieme Triennale Mondiale
     d'Estampes Petit Format; 1998., Alexandria, XIX. Biennale d'Alexandrie pour les pays de
     la Mediterranee; 1999., Biella, Premio Internazionale Biella per l'Incisone Trieste,
     Segretariato Esecutivo IN.C.E., Matrix, Prima rassegna centroeuropea di arte
     moltiplicata; 2002.,Zagreb, Umjetniĉki paviljon, Monokromi.
     Sudjelovala u 30 performancea te kao koautor izdala dvije grafiĉke mape.
                                                  409
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti   docent, Goran Štimac, akad. kipar

     Goran Štimac, roĊen 1959. u Rijeci.
     1986. diplomirao likovne umjetnosti na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, odjel kiparstva.
     1988. diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, u klasi akademkinje
     Marije Ujević. 1992./93. specijalizacija na Visokoj školi za dizajn u Beĉu.
     Od 1987. do 1996. ĉlan ZUH-a, a od 1987. ĉlan HDLU-a Zagreb i Rijeka.
     Od 1998. radi kao docent na kolegiju Crtanje na Odsjeku za likovne umjetnosti
     Filozofskog fakulteta u Rijeci.
     Od 2000. proĉelnik Odsjeka za likovne umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci. Od
     2003. predstojnik je Katedre za crtanje i teorijske predmete.
     Nagrade: 1983., Opatija, Nagrada za slikarstvo Ex tempore; Pazin, Stvaralaštvo mladih,
     3. nagrada za grafiku; 1984., Pazin, Stvaralaštvo mladih, 1. nagrada za grafiku; Opatija,
     Nagrada za slikarstvo Extempore; Lokovdol, "Goranovo proljeće”, l. nagrada za crteţ;
     Volosko, Mandraĉ, l.nagrada za crteţ; 1988., Volosko, Mandraĉ, 2. nagrada za slikarstvo;
     1991., Zagreb, 4.triennale hrvatskog kiparstva, Otkupna nagrada Moderne galerije
     Zagreb; 1993., Rijeka, "Artisti dell'Europa Mediterranea", Prva nagrada za skulpturu;
     2001.,Volosko, Mandraĉ Grand prix.
     40 samostalnih izloţbi - skulpture, slike, crteţi, instalacije (izbor): 1985., Zagreb,
     Galerija Studentskog centra, skulpture, ambijent; 1987., Rijeka, Moderna galerija, Mali
     salon skulpture, slike; 1992., Zagreb, Galerija Karas, skulpture, kolaţi, crteţi Wart;
     1995., Zagreb, Galerija Forum, skulpture; 1998., Rijeka, Galerija Kortil, skulpture;
     Zagreb, Galerija Josip Raĉić, skulpture; 2001., Opatija, Umjetniĉki paviljon Juraj Šporer,
     crteţi.
     120 skupnih izloţbi u zemlji i inozemstvu (izbor): 2003., Zagreb, HAZU Kabinet grafike,
     3. hrvatski triennale grafike; 2002., Rijeka, Moderna galerija, Inovacije-akvizicije,
     skulptura; Rijeka, Moderna galerija, 15. meĊunarodna izloţba crteţa, crteţi; 2001.,
     Vukovar, Gradski muzej, Vukovarski salon, skulpture; 2000., Zagreb, HAZU Kabinet
     grafike, 2. hrvatski triennale grafike; Zagreb, HAZU, Gliptoteka, 7. triennale Hrvatskog
     kiparstva ; Kranj, Slovenija, “World festival art on paper”, crteţi; 1999., Slavonski Brod,
     Likovni salon Vladimir Branko Ruţić i suvremenici, skulptura; Zagreb,Gliptoteka
     HAZU, Bleiburške ţrtve i ţrtve kriţnog puta, slika; Poreĉ. Istarska sabornica XXXVIII.
     Annale, «Barok devedesetih», skulptura.
     Likovne kolonije (izbor): 1992., Austrija, Schwarzenberg, 2. meĊunarodni kiparski
     simpozij Grenzganger, skulptura; 1993., Njemaĉka, Haidmuhle/Bayerischer Wald, 3.
     internacionalni kiparski simpozij Grenzganger, skulptura;1995., Austrija, Schwarzenberg,
     5. meĊunarodni kiparski simpozij Grenzganger, skulptura; Lokve, Goranska kiparska
     radionica, skulptura; 1997., Rusija, N. Novogorod, MeĊunarodni kiparski simpozij
     Garden 1997., skulpture; 2002., Poreĉ, 20. slikarska kolonija Rivijera, slike.
     Javni radovi: 1987., Zagreb, Park skulptura Mladost, skulptura, inox; Lovran, Spomenik,
     skulptura, bronca, beton; 1989., Opatija, terasa hotela Imperijal, "Cvijet"; 1992., Buzet,
     Tvornica Cimos, skulptura, bojano ţeljezo; Buzet Park Velikana, Obiljeţje ţrtava
     fašizma, skulptura, kamen; 2001., Opatija, Stambeno naselje Iĉići, prostorni crteţ,
     profilno ţeljezo; 2003., Matulji, Mjesni park, skulptura, metal.
                                                   410
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                 Studija izvodljivosti   mr. art. Letricija Linardić, asistent
     Letricija Linardić, roĊena 1971. godine u Rijeci.
     1997. diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, na Odsjeku za likovne umjetnosti,
     grafiku kod mr. art. Josipa Butkovića.
     2003. magistrirala na Akademiji za likovno umetnost u Ljubljani, Podiplomski študij
     grafike kod prof. Lojze Logara.
     1999. radi kao mlaĊi asistent na Filozofskom fakultetu u Rijeci na kolegijima Metodika
     povijesti umjetnosti, Metodika likovne kulture, Grafika.
     Od 2000. izabrana je u suradniĉko zvanje mlaĊi asistent te je vanjski suradnik na Visokoj
     uĉiteljskoj školi u Rijeci na kolegijima Pismo i grafika i Vizualne komunikacije i dizajn.
     2002. završila Školu medijske kulture, specijaliziranu videoradionicu za kameru i
     snimanje u organizaciji Hrvatskoga filmskog saveza
     Nagrade: Zagreb, 1.hrvatsko triennale grafike, Posebno priznanje ţirija; Zagreb, Nagrada
     2. hrvatskog triennala grafike; Crna Gora, Podgorica, 2. nagrada Galerije Ikona, Sv.
     Stefan.
     Samostalne izloţbe (izbor): 1996., Rijeka, izlozi Grada Rijeke u organizaciji Moderne
     Galerije u Rijeci; 2000., Zagreb, studio Kabineta grafike HAZU; 2000., Bosna i
     Hercegovina, Tuzla, Tuzlanska galerija portreta; 2001., Rijeka, atelje mr. art. Josipa
     Butkovića.
     78 kolektivnih izloţbi (izbor): 1997., Slovenija, Ljubljana, 22. International biennal of
     graphic art, Modern Galery; Zagreb, 1. hrvatski triennale grafike, Kabinet grafike HAZU;
     1998., Czech Republic, Praha, 2nd International triennial of graphic art Prague, Inter-
     kontakt-graphic ´98, Labirinth; Prague Old Town Hall, Summer Refectory othe Strahov
     Monastery; Spain, Balears (Eivissa), XV. Ibicagrafic `98, Museu d`art conteporani
     d`Eivissa; Australia, Sydney, Hrvatska kuća, suvremena hrvatska grafika; 1999.,
     Bulgaria, Varna, 10. International print Biennial Varna `99, Art Gallery Varna; Egypt,
     Giza, 3rd Egyptian Internatinal Print Triennale 1999, National Centre of Fine Arts; Italija,
     Biella, Premio internazionaleBiella 1999 per l`incizione, Chiostro di S. Sebastiano;
     2000., Egipat, Aleksandria, Muzej likovnih umjetnosti, XX. Aleksandrijsko biennale
     mediteranskih zemalja; 2003., Egypt, Cairo, 4th Triennal of graphic art, Palace of Arts;
     2004., Sweden, Falun, Falutriennalen 2004, Prints from the Balkans, Dalarnas museum.
                                                    411
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti   asistent, Siniša Majkus, akad. slikar i grafičar

     Siniša Majkus, roĊen u Rijeci 1962. godine.
     1989. godine je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, grafiĉki odjel u
     klasi prof. Miroslava Šuteja.
     Od 2001. mlaĊi asistent na kolegiju Crtanje i Crtanje akta; od 2003. asistent na kolegiju
     Crtanje i Crtanje akta.
     Nagrade: 1988., Rektorova nagrada Sveuĉilišta u Zagrebu; 1995., Druga nagrada
     biennala mladih Mediterana–Rijeka; 1997., Nagrada na VI. triennalu hrvatskog kiparstva;
     1999., Prva nagrada grada Rovinja na Grisiji.
     15 samostalnih izloţbi (izbor): 1993., Zagreb, Galerija Forum; 1996., Ljubljana, Galerija
     ŠKUC; 1997., Zagreb, Salon galerije Karas; 1997., Rijeka, Mali salon; 2000., Zagreb,
     Klovićevi dvori.
     Sudjelovao na 50 kolektivnih izloţbi (izbor): 1986./1988./1989./1990., Zagreb, 17., 20.,
     21., 22. saloni mladih, Umjetniĉki paviljon; 1991./1994./1997./2000./2003., 4., 5., 6., 7.,
     8., triennale hrvatskog kiparstva, Gliptoteka HAZU Zagreb; 1992., Ljubljana, Maribor,
     Rijeka, «Pogled u kaos»; 1992., Valencia, Biennal de jovenes creadores de la Europa
     Mediterranea; 1993.,Zagreb, Moderna galerija Zagreb, «Nova hrvatska umjetnosti»;
     1995., Trst, Museo Ferrovario, «Achtung auf den zug»; 1996., Beijing, Rijeka, Ljubljana,
     Kairo, Lisabon, «Suvremeni hrvatski crteţ»; 1998., Treviso, Lem ura di Treviso, «Un
     itinerario animato»; 2002., Prag, Galerija Manes, Kolekcija «Filiptrade»; 2003., Opatija,
     Galerija Juraj Šporer, Liburnijski kipari.
     Umjetniĉki simpoziji i kolonije: 1994., 1995., Zilik, Karlovac; 1997., Nizhny Novgorod,
     Rusija; 1998., Roĉ, prijatelji Roĉa; 2003., Bol na Braĉu.
     Javni radovi: 1998., 9. mjeseci, Roĉ; Linne, Opatija; 2001., Red Rock, Filiptrade, Zagreb;
     Koprcajuća, Kaptol centar, Zagreb; 2003., Nordkapp, Matulji; Viroza, Filiptrade, Zagreb.
                                                   412
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti3.4.2. Vanjski suradnici Odsjeka za likovne umjetnosti

   1. Vera Kos – Paliska, red. prof.
   2. dr. sc. Robert Matijašić, izv. prof.
   3. dr. sc. Marijan Vejvoda, izv. prof.
   4. akad. slikar i grafiĉar Marina Banić – Zrinšćak, viši asistent
   5. Aljoša Brajdić, asistent
   6. mr. art. Tanja Dabo, asistent
   7. Mirjana Kos – Nalis, asistent
   8. mr. sc. Igor Kovaĉ, lektor
   9. akad. slikar Zdravko Milić, asistent
   10. mr. sc. Neven Petrović, asistent
   11. Barbara Španjol – Pandelo, asistent   red. prof. Vera Kos-Paliska, akad. slikar

     Vera Kos-Paliska, roĊena u Zagrebu, 1942.
     Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1965. u klasi prof. Ive Šebalja.
     Nositelj kolegija: od 1975. Metodika likovne kulture, 1980., Uvod u povijest umjetnosti,
     1998. Metodika povijesti umjetnosti.
     Od 1980. viši predavaĉ; 1986. docent; 1992. izvanredni profesor; 1998. redoviti profesor.
     Ĉlan HDLU-a od 1966.; ĉlan Labinskih ateliera od 1968.; ĉlan INSEA-e od 1969.; dekan
     (1993. – 1995.); prodekan za nastavu (1995. – 1998.).
     Dobitnica je brojnih priznanja za svoj pedagoški rad.
     34 samostalne izloţbe (izbor): 1977., Labin, Narodni muzej Labin; 1993., Pula, Hotel
     Histria; 1993., Pula, Galerija Diana; 1995., Pula, Galerija Capitolium, 1998., Pula,
     Galerija Diana; 2002., Pula, Galerija Luka.
     Preko 220 skupnih izloţbi u zemlji i inozemstvu.
     Kongresi: Svjetski kongresi INSEA-e (Coventry 1970., Sevres 1975., New York 2002.);
     UNESCO (1996. Europski forum mladih, Dubrovnik); MeĊunarodno savjetovanje u
     suradnji s Vijećem Europe - Baština, naĉin ţivljenja Europe (1997.)…
     Struĉni i znanstveni skupovi: Opatija, MeĊunarodni struĉno-znanstveni skup Likovna
     komunikacija u teoriji i praksi (1999.); Split, 6. dani predškolskog odgoja (1999.); Novo
     Mesto, Nadarjeni med teorijo i prakso (2001.).
     Kolonije: Bribir, Prva vinodolska kolonija povodom 500.g. roĊenja Juraja Klovića,
     1998.; Lekenik, SOS djeĉje selo, 1998.; Medulin, MeĊunarodna likovna kolonija (1999.,
     2001.).
                                                  413
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti   viši asistent Marina Banić-Zrinšćak, akad. slikar i grafičar
     Marina Banić-Zrinšćak, roĊena 1960. u Puli.
     Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 1983. godine, grafiĉki odjel u
     klasi prof. Ante Kuduza, a pod mentorstvom prof. akademika Miroslava Šuteja.
     Nakon diplomiranja pohaĊala je Majstorsku radionicu kod prof. Ljube Ivanĉića
     (slikarstvo) do njezina zatvaranja.
     Od 1999. vanjski suradnik u svojstvu višeg asistenta na kolegijima Grafički dizajn s
     pismom, Crtanje i Crtanje akta. Od 2003. nositelj kolegija Temelji oblikovanja.
     MeĊu deset suosnivaĉa HDLU Pule, kasnije HDLU Istre i prvi suradnik "Đoserovog
     memorijala" Pula. Ĉlanica HDLU-a Istre i HDLU-a Rijeke, Hrvatske zajednice
     samostalnih umjetnika, Goranske kiparske radionice i udruge Prijatelji Roĉa.
     Nagrade: 1988., Zadar, Poĉasni gost Biennala mladih; 1989., Rijeka, Biennale mladih,
     Nagrada ZAVNOBiH-a; Piran, Diploma Ex-Tempore; 1993., Graz, Mjesec europske
     kulture, Otkup znaka za CCN; 1994., Groţnjan, Diploma Ex-Tempore; 1995., Groţnjan,
     Diploma Ex-Tempore; 1997., Volosko, Diploma Mandrać; 1999., Volosko, Posebno
     priznanje Grada Opatije – Mandrać; 2001., Prva nagrada HDLU Rijeka - "A4".
     23 samostalne izloţbe (izbor): 1984., Zagreb, Galerija Studentskog centra, crteţi,
     instalacija; 1988., Zagreb, Galerija proširenih medija, skulpture; 1994., Pula, Galerija
     Vincent iz Kastva, grafike; 1995., Novigrad, Galerija Rigo, slike, grafike; 2001., Rijeka,
     Galerija Juraj Klović, slike; 2003., Labin, Gradska galerija.
     75 kolektivnih izloţbi (izbor): 1984., Zagreb, Galerija Studentskog centra, Mladi novi;
     1985., Antwerpen, Svjetski biennale malog formata; 1987., Rijeka, Moderna galerija,
     Biennale mladih; 1988., Split, Jugoslavenski biennale malog formata; 1989., Dubrovnik,
     Sarajevo; retrospektiva Galerije proširenih medija; 1990., Langenfeld, Dani hrvatske
     kulture; 1992., Poreĉ, Istarska sabornica, XXXII. annale; 1993., Graz, Mjesec europske
     kulture; Zagreb, Moderna galerija, Nova hrvatska umjetnost; Rijeka, Moderna galerija,
     Biennale mladih Mediterana; 1995., Zagreb, Galerija Arterija, Rijeĉki dio Nove hrvatske
     umjetnosti; 1997., Zagreb, Triennale crteţa; 2003., Opatija, Galerija Juraj Šporer, po
     izboru kritiĉara Berislava Valušeka; Rovinj, Lista naturalista, grafiĉka mapa.
     Likovne kolonije: Tone Smoljanac, Smoljanci; Gorica, Crikvenica; Goranska kiparska
     radionica, Lokve; Slikarska kolonija Riviera, Poreĉ (dva puta); Goranska kiparska
     radionica, Mrzle Vodice: Dragućki saziv, Draguć; Prijatelji Roĉa, Roĉ.
     Autor je brojnih dizajnerskih rješenja.
     Autorica ĉetiriju grafiĉkih mapa i koautorica knjige poezije Livia Morosina.
                                                   414
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   asistent Lara Badurina, akad. kipar

     Lara Badurina, roĊena u Rijeci 1968. godine.
     Diplomirala na Akademiji za likovno umetnost u Ljubljani, mentor: Drago Tršar, 1993.
     godine.
     Magisterij iz kiparstva, Akademija za likovno umetnost u Ljubljani, Dokument u
     umjetnosti, mentor Joţe Barši i komentor Sreĉo Dragan za video, 2003. Upisan magisterij
     iz scenografije, Akademija za gledališĉe, reţijo, film in televizijo, mentorica Meta
     Hoĉevar.
     2003. izabrana u suradniĉko zvanje asistenta pri Odsjeku za likovne umjetnosti, kolegij
     Kiparstvo.
     Nagrade:1991., Biennale studentskog crteţa, Beograd, Studentski centar, 2002., Nagrada
     za vizualno podruĉje, Ljubljana, MeĊunarodni studentski festival Memfest.
     13 samostalnih izloţbi (izbor): 1994., Zagreb, Galerija Proširenih Medija, skulpture;
     1999, Rijeka, Mali salon, Mrtva priroda; 2001., Starigrad na Hvaru, Moria, DogaĊaj za
     stolom; 2003., Ljubljana, P 74, Souvenirs made in; 2003., Maribor, Kibela, Souvenirs
     made in Balkan.
     25 zajedniĉkih izloţbi (izbor):1991., Beograd, Studentski centar, Biennale studentskog
     crteţa; 1992., Zagreb, Gliptoteka, 23. salon mladih; 1994., Lisabon, Umjetnici europskog
     Mediterana-biennale mladih; 1994., Ljubljana, Univerzitetna Knjiţnica, Urbanarija;
     1996., Skopje, Kulturni Centar, Nova Akademija; 1997., Novigrad, Rigo, Ĉetvorica
     rijeĉkih umjetnika; 1998., Zagreb, Klovićevi dvori, 33. zagrebaĉki salon; 1998., Bad
     Rakersburg, Grenze im Fluss; 2001., Rijeka, Mali salon, 15. meĊunarodna izloţba
     crteţa/crteţ nasuprot metodi; 2002., Ljubljana, Mestna galerija Start; 2003., Split,
     Galerija umjetnina, 33. splitski salon.
     MAPA: 1995., (Mooving Academy for Performing Arts) Amsterdam u sudjelovanju sa
     Griff teatrom iz Amsterdama; radionica za svjetlo, diaprojekcije i scenografiju, Labin.;
     1995., MAPA-Amsterdam, radionica za svjetlo diaprojekcije i scenografiju, Theaterlabor,
     Berlin; 1996., Sofija, radionica za scenografiju Memory House-mentor Erik
     Kovwenhoven (Amsterdam).
     Ostvarenih 12 samostalnih scenografija tijekom kontinuiranog rada u kazalištu;
     oblikovanje lutaka - tijekom dvogodišnjeg stalnog rada u Lutkarskom kazalištu u
     Ljubljani; oblikovanje svjetla - tijekom rada u kazalištima, na koncertima te raznim
     kulturnim manifestacijama; dijaprojekcije i video - tijekom rada na scenografijama i na
     vlastitim projektima.
                                                  415
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti   asistent, Aljoša Brajdić, dipl. dizajner

     Aljoša Brajdić, roĊen 1972. u Rijeci.
     Diplomirao je na Arhitektonskom fakultetu Sveuĉilišta u Zagrebu, studij dizajna, mentor:
     doc. Davor Tomoĉić, 1997.
     Od 2003. asistent za kolegij Grafički dizajn s pismom.
     Ĉlan Hrvatskog društva dizajnera; 1999/2000. kao vanjski suradnik sudjeluje u nastavi za
     kolegij Dizajn u hotelijerstvu pri Fakultetu za turistiĉki i hotelski menadţment u Opatiji;
     1990./1992. TV Rijeka - TV Fiume, snimatelj i autor kompjuterskih animacija;
     1992./1997. tijekom studija suradnja s dizajnerom Borisom Ljubiĉićem, RNA
     arhitektonskim studijom, arhitektom SilaĊinom, tvrtkom Orlando film; 1997., osnivanje
     vlastite dizajnerske tvrtke “Sagita”u Opatiji u okviru koje ostvaruje brojne projekte i
     suradnje u podruĉju grafiĉkog dizajna i vizualnih komunikacija.
     Vaţniji radovi:
       1. Cjelovita rješenja za serije propagandnih materijala za Acy Club, LRH Opatija,
         Rabac d.d., Turistiĉke zajednice Primorsko-goranske ţupanije, Opatije, Lovrana i
         Funtane.
       2. Jumbo plakati, oglasi i propagandni materijali za Jadroliniju, Hypo banku,
         Jamnicu, Autotrolej, Bernardi, Elektromaterijal, Publicom, Magros, Ekoliburnia...
       3. Vizualni identiteti Gradske knjiţnice Rijeka, Zadar i Varaţdin, Hrvatskih
         nezavisnih nakladnika, Rabca d.d., Fakulteta za turistiĉki i hotelski menadţment u
         Opatiji, i dr.
       4. Propagandni materijali s plakatima za Odjel za kulturu Gradskog poglavarstva
         Rijeka, HNK “Ivana pl. Zajca” Rijeka.
       5. Katalozi za Modernu Galeriju Rijeka.
       6. Vizualni identiteti kampanja i projekata Studentskog zbora Sveuĉilišta u Rijeci.
       7. Izrada web stranica za informativnu katoliĉku agenciju, Agribio Mediteraneo,
         Misije Lusu i Shangombo-Afrika, i druge.
       8. Serije naslovnica za nakladu Benja.
                                                   416
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci              Studija izvodljivosti   mr. art. Tanja Dabo, asistent

     Tanja Dabo, roĊena u Rijeci, 1970.
     Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, Odsjek za likovne umjetnosti, mentor mr.
     art. Josip Butković, 1997.
     Magistrirala na Univerzi v Ljubljani, Akademiji za likovno umetnost, magistarski studij
     grafike, mentor izv. prof. Lojze Logar, 2003.
     Od 2000. vanjski suradnik, mlaĊi asistent na kolegiju Grafika.
     Nagrade: 1998., Tokyo, Japan, Exhibition of Tokyo International Mini-Print Triennial
     1998., Museum Award, otkupna nagrada; 1998., Seoul, Korea, 10th International
     Miniature Print Exhibition (Biennial), Grand Prize, otkupna nagrada; 2000., Zagreb,
     Kabinet grafike HAZU, 2. hrvatski trijenale grafike, Nagrada grada Zagreba, otkupna;
     2001., Zagreb, 26. salon mladih, nagrada AGM-a; 2002., Zagreb, 36. zagrebaĉki salon
     (jedna od tri jednakovrijedne nagrade); 2002., Zagreb, Nagrada Radoslav Putar, za
     najboljeg umjetnika do 35 godina u 2001. i 2002. u Hrvatskoj.
     9 samostalnih izloţbi (izbor): 1998., Rijeka, Mali salon; 1998., Dubrovnik, Klub Otok;
     2000., Zagreb, studio Kabineta grafike HAZU; 2001., Zagreb, Galerija Miroslav
     Kraljević; 2003., Zagreb, Galerija Miroslav Kraljević/ Galerija Kriţić Roban.
     56 skupnih izloţbi i 4 ostvarena projekta (izbor): 1997., Osaka, Japan, Osaka Triennale
     1997.–Print, 8th International Contemporary Art Competition; 1998., Zagreb, 25. salon
     mladih; 1999., Ljubljana, Slovenija, 23. mednarodni grafiĉni bienale; 2000., Zagreb,
     Kabinet grafike HAZU, 2. hrvatski triennale grafike; 2001., Zagreb, 26. salon mladih;
     Zagreb, 36. zagrebaĉki salon; 2002., Zadar, Zadar u ţivo/Intermuros; Sheffield, Velika
     Britanija, "Imaginary Balkans"; Berlin, Njemaĉka, "NeprilagoĊeni/The Misfits"; 2003.,
     Kassel, Kunsthale Fridericianum, "In den Schluchten des Balkan".
     Od 2002. godine polaznica Škole medijske kulture Hrvatskog filmskog saveza
     Trakošćan, Specijalizirana radionica za kameru i snimanje; 2002. Headlands Center for
     the Arts, San Francisco, USA, Artist-in-residency.
     Od 2003. godine Filmska i video radionica (verificirano od Hrvatskog filmskog saveza),
     Kino klub Zagreb ; 2001. Edinburgh/Glasgow, Velika Britanija, Prezentacija projekta
     "Blind Date"; od 2003. ĉlanica Zajednice samostalnih umjetnika Hrvatske.
                                                 417
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti
   asistent, Zdravko Milić, akad. slikar

     Zdravko Milić, roĊen 1953. godine u Labinu.
     Diplomirao je na Akademiji lijepih umjetnosti (Accademia di Belle Arti) u Veneciji,
     1977. godine u klasi prof. Carmela Zottija.
     1988. godine studirao je mozaik kod prof. Riccarda Licate na École Nationale Supérieure
     des Beaux-Arts u Parizu.
     Od 2001. godine djeluje kao vanjski suradnik na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Odsjek
     za likovne umjetnosti, kolegij Slikarstvo.
     Djeluje kao samostalni umjetnik, ĉlan je HZSU Zagreb, HDLU Rijeka, HDLU Zagreb i
     Le Venezie Treviso (I).
     Dobitnik je 44 nagrade (izbor): 1973., Rovinj, Grisia ‟73., druga nagrada; 1976., Pula,
     Likovno stvaralaštvo mladih, prva nagrada za slikarstvo; Labin, Pula, Rovinj, Pazin,
     Osijek, Dubrovnik, Zagreb, Ars Histriae V, prva nagrada za slikarstvo; Venezia, 61a
     mostra collettiva dell‟opera Bevilacqua la Masa, nagradna stipendija; Rijeka, 9. biennale
     mladih, otkupna nagrada; Rijeka, 7. meĊunarodna izloţba originalnog crteţa, otkupna
     nagrada; Poreĉ, Pazin, XX. annale; 1982., Tuzla, 2. internacionalni biennale festivala
     portreta, nagrada za crteţ; 1984., Rovinj, Pazin, Labin, Pula, Poreĉ, Ars Histriae IX,
     diploma za slikarstvo; Rijeka, Izloţba HDLUR, otkupna nagrada; 1989., Zagreb, 12.
     zagrebaĉka izloţba jugoslavenskog crteţa, nagrada likovne kolonije; 1995., Rovinj,
     Grisia ‟95., druga nagrada; 1998., Rijeka, Pul kaštela, prva nagrada; 1999., Rijeka,
     Godišnja nagrada HDLU Rijeka.
     63 samostalne izloţbe (izbor): 1978., Venezia, Galleria Bevilacqua la Masa; 1988.,
     Treviso, Galleria D‟arte Borgo; 1996., Zagreb, Salon galerije Karas; 2002., Zagreb,
     Galerija Klovićevi dvori - Gradec; 2003. ,Rijeka, Mali salon.
     510 kolektivnih izloţbi (izbor): 1977., Paris, Maison des Beaux Arts, 11 artistes venitiens
     tendences et recherches; 1980., Zagreb, Umjetniĉki paviljon, 12. salon mladih; 1982.,
     Wroclaw, Muzeum architektury, The second international draving triennale; 1984.,
     Berlin, Ausstellungszentrum am fernsehturm, Inter-grafik ‟84.; 1986., Ferrara, Centro
     attivita visiva, Palazzo dei Diamanti, Sgvardi a nord - est; 1993., Zagreb, Muzejsko -
     galerijski centar, 28. zagrebaĉki salon; 1997., Zagreb, Gliptoteka HAZU, 6. triennale
     hrvatskog kiparstva; 1998., Karlovac, Gradski muzej; Slavonski brod, Galerija umjetnina;
     1. hrvatsko triennale akvarela; 2000., Melbourne, Victorian college of the arts, Freedom
     between art and transgression; 2001., Lisabon, Palazio Galveias, Nuove iniziazioni riti di
     passagio; Firenze, Fortezza da Basso, 3. biennale internazionale dell‟ arte
     contemporanea; 2002., Zagreb, Kabinet HAZU, 3. hrvatski biennale crteţa.
     Sudjelovao na mnogobrojnim simpozijima i likovnim kolonijama u Hrvatskoj i
     inozemstvu.
     Izradio brojne multimedijalne projekte.
     Realizirao mnogobrojne javne projekte i intervencije.
                                                   418
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti3.4.3. Stručnjaci iz područja likovnih umjetnosti koji su iskazali ţelju za radom na
    Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci

   1. Zlatko Kauzlarić – Ataĉ, red. prof.
   2. Miroslav Šutej, akademik
   3. Nevenka Arbanas, akad. slik. graf.
   4. Marina Bariĉević, prof.
   5. Tomislav Brajnović, akad. slikar
   6. Ivan Buneta, akad. slikar restaurator
   7. mr.sc. Ivet Ćurlin
   8. Nenad Labus, prof.
   9. Denis Licul, prof.
   10. Vlado Martek, prof.
   11. Dalibor Martinis, akad. slikar
   12. Branko Milenković, akad. slikar
   13. Vinko Penezić, d.i.a.
   14. Ivana Popović
   15. Krešimir Rogina, d.i.a.
   16. Miljenko Smokvina, dipl. oecc. umjet. fotograf
   17. Bojan Šumonja, akad. slikar
   18. Draţen Trogrlić, akad. slikar
   19. Berislav Valušek, prof.
   20. Mirjana Vodopija, akad slik.- graf.
   21. FeĊa Vukić, prof.
   22. Mirko Zrinšćak
   23. Vlasta Ţanić, akad. kipar


     mr. art. Nevenka Arbanas, docent

     Nevenka Arbanas, roĊena 1950. u Batini (Beli Manstir).
     Diplomirala je grafiku 1975. godine u klasi prof. Alberta Kinerta na Akademiji likovnih
     umjetnosti u Zagrebu.
     Magistrirala je 1977. godine pod mentorstvom prof. Alberta Kinerta grafiku na ALU u
     Zagrebu.
     Predaje grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u zvanju docenta.
     Predstojnik je Katedre za grafiku na ALU u Zagrebu.
     Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja (izbor):1992. Nagrada ţirija na 17. zagrebaĉkoj
     izloţbi grafike Kabineta grafike HAZU; 1994. Premija HAZU na 18. zagrebaĉkoj izloţbi
     grafike Kabineta grafike; 1996. Nagrada ţirija 1. hrvatskom trijenalu crteţa Kabineta
     grafike HAZU; 1997. Nagrada ţirija na 1. hrvtaskom trijenalu grafike Kabineta grafike
     HAZU.
     Izlagala je na mnogobrojnim samostalnim i skupnim izloţbama u Hrvatskoj i diljem
     svijeta.
     Objavila je niz grafiĉkih mapa i bibliofilskih izdanja. Godine 1997. tiskana joj je
     Monografija u Biblioteci prizma autora Luke Paljetka. Autorica je knjige Grafičke
     tehnike u izdanju Laber plus iz Zagreba
     Ĉlanica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu.
                                                  419
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci              Studija izvodljivosti   Marina Baričević, prof.

     Marina Bariĉević roĊena 1941. godine u Zagrebu.
     1968. diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
     Redovna ĉlanica Academie Internationale de la ceramique, Ţeneva, Švicarska.
     Suosnivaĉica kolonije umjetniĉke keramike Hinko Juhn u Našicama, suosnivaĉica
     Keramiĉke grupe Arte terra i organizatorica i autorica stotinjak izloţbi u Hrvatskoj i
     svijetu. Od 1969. ĉlan je Hrvatskog novinarskog društva, Zagreb.
     Autorica je više od 250 izloţbi (slikarstvo, kiparstvo, keramika, nakit).
     Objavila je brojne knjige (samostalna izdanja): 1978., Zagreb, Stella Skopal, mala
     monografija; 1981., Zagreb, Ivan Švertasek, mala monografija; 1986. i drugo prošireno
     izdanje 1996., Zagreb, Povijest moderne keramike u Hrvatskoj, 1990., Zagreb, Kamilo
     Tompa, monografija; 1993., Bol, Velibor Maĉukatin, monografija; 1994., ĐurĊevac,
     Marijan Jakubin, monografija; 1994., Zagreb, Suvremena keramika u Hrvatskoj,
     monografija; 1997., Zagreb, Zvonko Butković, monografija; 1997., Zagreb, Hinko
     Gudac, monografija; 1999., Makarska, Vojo Radoiĉić, monografija; 1999., Vesna Prica,
     fotografija-monografija; 2001., Zagreb, Sretni baštinici, izbor kritika.
     Autor je tekstova u brojnim grafiĉkim mapama: 1995., Mapa Hegedušić, Perać, Šebalj,
     Naklada Zadro; 1997., Mapa Prica, Naklada Zadro; 1998., Mapa brodski dnevnik, Vapori
     matrikule, Naklada autora; 2001., Rijeka, Mapa Maja S. Franković, Obrazine, izdavaĉ
     F&FR.
     Uvrštena je u Enciklopediju hrvatske umjetnosti; Hrvatski biografski leksikon, Hrvatsku
     enciklopediju, Hrvatski leksikon; Tko je tko u Hrvatskoj.
     Objavila je 150 predgovora u katalozima, stotinjak ĉlanaka, kritika, eseja, reportaţa,
     putopisa u dnevnom tisku i ĉasopisima.
                                                 420
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                 Studija izvodljivosti   Tomislav Brajnović

     Tomislav Brajnović, roĊen 1965. u Zagrebu.
     1993. zavšio prvu godinu na Kraljevskoj Akademiji u Den Haagu.
     1999. diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Sedera.
     2003. završio poslijediplomski studij na Central Saint Martins College of Art u Londonu.
     Nagrade: 1997., Grand Prix, Piran Slvenija; 1998., Prva nagrada Grizija, Rovinj, Prva
     Nagrada na 25. salonu mladih, Zagreb; Rektorova nagrada; Nagrada vijeća ALU Zagreb;
     Nagrada Muzeja Grada Rovinja; 2001., Prva nagrada, Grizija, Rovinj; 2003., Prva
     Nagrada Likovne Kolonije Rovinj.
     Samostalne izloţbe (izbor): 1993., Rovinj, Muzej Grada Rovinja; 1999., Zagreb, Galerija
     Nova; Zagreb, Galerija Vladimir Nazor (Dobitnici Rektorove Nagrade); Rijeka, Galerija
     Klović; 2000., Rovinj, Muzej grada Rovinja; 2001., Zagreb, Galerija SC.
     Kolektivne izloţbe (izbor): 1993., KABK Den Haag, Nizozemska; 1994., Zagreb, 18.
     izloţba grafike; 1995., Sesam, Motovun; 1998., Spring Festival, Budapest; Zagreb, 25.
     salon mladih; 1999., Zagreb, 2. triennale crteţa; Taking Liberty, suradnja sa grupom
     Mobius iz Bostona, Istra; 2000., Taking Liberty, nastavak suradnje u Bostonu, USA;
     Zagreb, 2. grafièki triennale; MIB-Art Trst, Italija; 2001., Goli Otok, serija instalacija i
     performancea, Jadransko more; Redukcija forme, Pula 36. zagrebaèki salon; Shadow
     Casters, Bologna; 2002., Domacica, Gliptoteka, Zagreb; Goli Otok, Galerija Kraljeviæ,
     Zagreb; šest umjetnika iz Rovinja, Galerija Forum, Zagreb; Od A do B, Varazdin;
     Cinemania(c), Luka, Pula; Ţeravica, Bjelovar; Multimeridijan, Pula; “The World Will
     Be Never The Same Again”, Contemporary Croatian photography & video art,
     Amsterdam, Nizozemska; 2003., “Touch & Go”, Space 44, London; Cobden Club, video
     projekcija rada Red-Blue, London; Xhibit, London Institute; Cinemania(c), Pula; Likovna
     Kolonija Rovinj; MA Degree Show, St. Martins, London; Splitski salon; “Dialoghi
     incrociati”, Cascina Roma, Milano.
     Radovi u javnom prostoru: 2001./2002. Urbani piknik, Zagreb; 2002., Trg graĊana
     (Citizens Square), Trg Maršala Tita, Zagreb; 2003., Greenhouse, Bromley Road, Catford,
     London.
                                                    421
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   Ivan Buneta, diplomirani slikar restaurator

     Ivan Buneta, roĊen 1953. u Rijeci.
     1980. diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Beogradu na odjelu slikarstvo,
     mentor: Mladen Srbinović.
     Od 1999. stekao status samostalnog restauratora Hrvatske u ZUH-u. Od 1999. ĉlan
     ULUPUH-a. Ĉlan HDLU Rijeka od 1982.
     Javni restauratorski radovi nulte kategorije: 1999., Barokni oltar crkve Blaţene djevice
     Marije u Rijeci; 1995., Fresce grobnica Manasteriotti Kozala; 1998., Krk, mozaik
     “Triton”; 1996. i 1997., Tri barokna oltara i pale crkve sv. Trojstva u Otoĉcu.
     Restauracija kategoriziranih spomenika: 1992., Atika zgrade ZAP Rijeka, grb i ornamenti;
     1993., Fresco dekoracija na Fiumari u Rijeci; 1994., Oltarne slike u kapeli sv. Ane Ĉervar;
     1994., Tipograf Rijeka- fasadni ornament; 1995., Turska kuća, Trţnica Rijeka, fresce;
     1997., Fontana kod Tehniĉkog fakulteta u Rijeci; 2002. i 2003., Vodnjan, zgrada Općine,
     fresce.
     Autorski javni radovi: Od 1980 do 1986., “Logo” za Rijekatekstil, crno bijeli mozaik;
     1986., pošta “Zelena laguna” Poreĉ, mozaiĉki mural; 1987., “Venera” mozaik od
     muranskog stakla, sada bivši restoran Stara vrata Rijeka; od 1989. do 2004. pošta u
     Barĉićevoj ulici u Rijeci, mozaiĉki mural (zbog preureĊenja vraćen autoru); 1989.,
     Biskupija Poreĉ, mozaik «Biskupov grb na fasadi u muranskom staklu»; 1990., Poreĉ,
     restoran “Histria”, fresco mural; 1985., pošta “Vrsar” u Vrsaru , keramiĉki mural.
     1999., Zagreb, godišnje izloţbe HDLU Rijeka, Galerija ULUPUHA, Permanenta.
     Struĉno usavršavanje: poloţen drţavni ispit za profesora likovne kulture. Struĉni kontakti
     ostvareni sa Akademijom likovnih umjetnosti i Akademijom primijenjenih umjetnosti u
     Zagrebu i Beogradu, sa Zavodom za restauriranje umjetnina u Zagrebu, Vodnjanu, DU za
     zaštitu kulturne baštine RI.
     1999. dobiva pismenu preporuku DU za stjecanje statusa samostalnog restauratora i
     postaje jedini restaurator sa samostalnim statusom (izvan drţavnih institucija) u
     Hrvatskoj.
     Od 2001. profesor u srednjoj školi za primijenjene umjetnosti u Rijeci.
                                                  422
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   mr. sc. Ivet Ćurlin

     Ivet Ćurlin, roĊena je 1969. u Splitu.
     1996. diplomirala povijest umjetnosti i komparativnu knjiţevnost na Filozofskom
     fakultetu Sveuĉilišta u Zagrebu.
     2000. magistrirala iz menadţmenta neprofitnog sektora, koncentracija na vizualne
     umjetnosti na New York University, New York, SAD; Wagner Graduate School of
     Public Service.
     1993.-1994. Odjel dokumentacije i istraţivanja, Zavod za zaštitu spomenika kulture
     Zmajevac, Zagreb.
     1995.-1996. Suradnica na programu obuke, World Learning Inc., Zagreb.
     1996.-1998. Voditeljica programa obuke, World Learning Inc., Zagreb.
     1999.-2000. Konzultantica, Odjel partnerstva izmeĊu javnog i poslovnog sektora, The
     World Bank Institute (WBI), The World Bank Group, Washington DC, SAD. Radila na
     programima partnerstva izmeĊu Svjetske banke i privatnih korporacija u programima iz
     podruĉja kulture, socijalne skrbi, obrazovanja i ekologije.
     2001.-2002. Koordinatorica programa u Hrvatskoj, The STAR Network of World
     Learning, Zagreb. Vodila program za stvaranje partnerstva izmeĊu poslovnog, javnog i
     neprofitnog sektora u cilju riješavanja nezaposlenosti i poticanja ţenskog poduzetništva.
     2000.-2003. Ĉlanica je kustoskog tima; Udruga za vizualnu kulturu “Što, kako i za
     koga/WHW,” Zagreb. U udruzi WHW radi kao kustosica i na razvoju novih programa,
     pisanju projektnih prijedloga i prikupljanju sredstava, te komunicira s donatorima i
     sponzorima.
     2002.-2003. Menadţerica programa Partneri za odrţivost nevladinog sektora, Academy for
     Educational Development, Zagreb. Vodi program namijenjen pruţanju financijske potpore
     poticanju organizacijskog razvoja za vodeće hrvatske neprofitne udruge.
     Radi na osmišljavanju i postavi niza izloţbi.
                                                  423
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   Nenad Labus, prof.

     Nenad Labus, roĊen 1953. u Zagrebu 1953.
     1986. diplomirao na Filozofskom fakultetu Sveuĉilišta u Zagrebu, Odsjek za opću
     lingvistiku i orijentalne studije (mentor diplomskog rada: dr. Mato Kriţman) te Odsjek za
     ruski jezik i knjiţevnost (klauzura, tj. bez mentora).
     2002./2003. upisao Poslijediplomski studija hrvatske povijesti na Filozofskom fakultetu
     Sveuĉilišta u Zagrebu.
     Konzervator savjetnik u Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture.
     Profesionalni kontakti s Istituto universitario Europeo u Fiesole, Institutom za povijest
     Sveuĉilišta u Zagrebu te s Hrvatskim povijesnim muzejom.
     Poloţen drţavni struĉni ispit i drţavni ispit za arhivista
     Objavio raspravu o rijeĉkom grbu, te još desetak radova na heraldiĉke teme.
                                                  424
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   Denis Licul, prof.

     Rodena 1959. godine u Vinezu kraj Labina.
     Diplomirala je Odjevno-tekstilni dizajn na VSTO u Zagrebu 1981. godine te na
     Pedagoškom Fakultetu u Rijeci, Odsjeku za likovne umjetnosti 1984. godine na Katedri
     za grafiku.
     Ĉlan je Udruţenja likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti Hrvatske, Udruţenja
     likovnih umjetnika Istre te Zajednice samostalnih umjetnika Hrvatske. Od 2000. boravi i
     radi u New Yorku, SAD. Ĉlan je i predavaĉ Clay Art Center studia iz Port Chestera. Ĉlan
     NCECA – National Council on the Education of the Ceramic Arts USA.
     17 samostalnih izloţbi (izbor): 1996., Zagreb, Galerija Miroslav Kraljević, keramika;
     1998., Italija, Trst, Galerija hrvatskog konzulata, keramika; 2001., SAD, New York, Port
     Chester, Clay Art Center, Bottomless Bowl; 2001., SAD, New York, Marymount
     Manhattan College, Ars Ceramika; 2003., Labin, Galerija Alvona, Suze zahvalnosti/New
     York, Long Island Citiy; Racoon space.
     53 kolektivne izloţbe (izbor): 1992., Zagreb, Galerija moderne umjetnosti; projekt “KUC
     Lamparna”; 1993., Zagreb, Meštrovićev paviljon, IV. svjetski triennale male keramike;
     Ljubljana, Galerija SKUC, Labin art express; 1994./1995., Zagreb, Galerija Gradec,
     suvremena hrvatska keramika/Ljubljana, Galerija Gradec/Lisbon, Museo Nacional;
     1996., Labin, Gradski muzej, “In Signo Terrae”; Zagreb, Kloviĉevi dvori, 31. zagrebaĉki
     salon dizajna; 1997., Zagreb, Dom HDLU-a, Svjetski triennale male keramike; 1998.,
     Egipat, Cairo, The 4. Cairo International Biennial; 1999., Zagreb, Pula, Galerija Vincent
     od Kastva, Iskorak 99; 2001., White Plains, New York at the Art Exchange, A Legacy in
     Clay; 2002., Port Chester, Clay Art Center, Faculty Exhibition; 2003., Labin, Gradska
     galerija, Clay Art Center New York.
     Simpoziji i radionice: 1994., Novigrad, MeĊunarodna djeĉja umjetniĉka radionica; 1995.,
     Rabac, XVIII. umjetniĉka kolonija “In Signo Terrae”; 1997., Našice, Keramiĉka kolonija
     Hinko Jun; 1997.-1999., Likovne radionice u sklopu projekta “Labin-zdravi grad”; 2001.-
     2004. New York, Port Chester, Clay Art Center, Neriage-tehnike intarzije obojanom
     glinom, Raku.
     Kontakti sa sveucilistima u inozemstvu: Queens College, New York; UArts,
     Philadelphia; SUNY New Paltz, New York; Alfred University, NewYork.
     Pored umjetniĉke djelatnosti bavi se kulturnim projektnim menadţmentom.
                                                  425
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   Vlado Martek, prof.

     Vlado Martek roĊen je 1951. godine u Zagrebu.
     Diplomirao je knjiţevnost i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
     Samostalne izloţbe (izbor): 1985., Zagreb, Galerija Proširenih medija, Lapsusm; 1989.,
     Sarajevo, Galerija Doma mladih, Haiku slike; 1997., Lyon, Venissieix, Espace Arts
     Plastiques; 1998., Prag, Gallery of SCCA, The troubles with aesthetics; 2000., Zagreb,
     Galerija Karas, Paralele.
     Kolektivne izloţbe (izbor): 1978., Zagreb, Galerija suvremene umjetnosti, Nova
     umjetniĉka praksa; 1981., Frankfurt, Kunstverein; Kunstlerbucher; Barcelona, Galeria
     Metronom, Libres d artista; 1991., Ljubljana, Moderna galerija, Slovenske Atene; 1994.,
     Zagreb, Galerija suvremene umjetnosti, Rijeĉi i slike; 1999., Zagreb, Galerija suvremene
     umjetnosti, Fluxus; 2001., Ljubljana, Moderna galerija, Retrospektiva grupe šestorice
     autora; Milano, Palazzo della Triennale: Milano Europa 2000.; Venezia, via
     garibaldi/Biennale, Marker project; Zagreb, Dom HDLU, Dubrovnik, Umjetniĉka
     galerija, PM-20 godina.
     Autor je mnogih akcija i agitacija u Hrvatskoj i Sloveniji. Autor je sedamnaest samizdata
     koji sadrţe poeziju, pretpoeziju, crteţe, grafike, fotografije. Publicirao je tekstove i
     poeziju u ĉasopisma.
                                                  426
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   Branko Milenković, akad. slikar

     Bane Milenković, roĊen 1963. u Novom Sadu.
     1988. diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Ferdinanda
     Kulmera.
     Nagrade: 1985., Opatija, Nagrada za slikarstvo Ex tempere; 1987., Zagreb, Nagrada za
     slikarstvo, 18. salon mladih; 1988., Opatija, Grand prix Volosko; 1989., Opatija, Nagrada
     Mandrać; 1. nagrada za slikarstvo «Yu paleta mladih Titov Vrbas»; Nagrada 7 sekretara
     SKOJ-a; Nagrada ArTresor-a Dubravko Gjivan; 1990., Cetinje, Cetinjski salon, Nagrada
     za slikarstvo; 1994., Split, Nagrada za scenografiju Marulićevi dani, 1999., Ljubljana,
     MeĊunarodni festival djeĉjeg kazališta, Nagrada za scenografiju; 2001., Rijeka, Nagrada
     HDLUR za crteţ.
     Samostalne izloţbe (izbor): 1985., Zagreb, Galerija SC; 1987., Rijeka, Moderna galerija;
     1988., Muncheh, Galerie Scorpion; 1989., Zagreb, Studio galerije Forum; 1990.,
     Koprivnica, Galerija Koprivnica; 1991. India, Baroda, Gallery of fine arts; 1992. Salon
     galerije Karas; 1994. Rijeka, Galerija Paladin; 1999. Rijeka, Art club Gal; Zagreb,
     Galerija Arterija; 2000. Rovinj, Zaviĉajni muzej grada Rovinja; 2002., Toulousse,
     Galerija Sur le Queie; Zagreb, Moderna galerija, Studio Josip Raĉić.
     Izlagao na više od 110 kolektivnih izloţbi u zemlji i inozemstvu.
                                                  427
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti   dr. sc. Amir Muzur, docent

     Amir Muzur, roĊen 1969. u Rijeci.
     Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Rijeci 1993. godine (doktor medicine), mentor
     diplomskog rada: prof. dr. Ante Škrobonja.
     Poslijediplomski studij iz srednjovjekovnih studija završio na Srednjoeuropskom
     sveuĉilištu (CEU) u Budimpešti 1996. godine. Naslov magistarskog rada: Ĉudesna
     izljeĉenja u kasnom srednjem vijeku, mentor: prof. dr. Gábori Klaniczay.
     Doktorski studij iz kognitivnih neuroznanosti završio na MeĊunarodnoj školi za napredne
     studije (ISAS-SISSA) u Trstu 2000. godine. Naslov doktorata: Uloga areje V6a u
     parijeto-frontalnoj mreţi, mentor: prof. P. Paolo Battaglini.
     Nositelj je kolegija Stanja svijesti od 2004. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci,
     Odsjek za psihologiju.
     2003. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Medicinskom fakultetu u
     Rijeci te je iste godine izbor potvrĊen i na Filozofskom fakultetu u Rijeci.
     Sudjelovao na tridesetak domaćih i meĊunarodnih struĉnih i znanstvenih skupova
     (Hrvatska, Slovenija, Italija, MaĊarska, Grĉka, Njemaĉka, Francuska, Velika Britanija,
     Nizozemska, Portugal, Tunis, Izrael, SAD, Meksiko), studijske posjete i pozvana
     predavanja u Italiji, Danskoj, Makedoniji i Japanu.
     Objavio je 13 knjiga (od kojih 3 kao koautor), 70-ak struĉnih/znanstvenih ĉlanaka i preko
     200 ĉlanaka u izvanstruĉnoj periodici.
                                                  428
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti     Vinko Penezić, d.i.a.

     Vinko Penezić roĊen u Zagrebu 1959.
     Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
     PohaĊao postdiplomski studij teorije arhitekture kod prof. Ranka Radovića u Beogradu.
     Od 1979. kontinuirano radi u zajedništvu s Krešimirom Roginom; 1991. osnivaju
     PENEZIĆ i ROGINA, arhitekti.
     Šest puta bivaju nagraĊeni na natjeĉajima u Japanu - 1984, 1990, 1995, 1996, 1999 i
     2001. Nositelj srebrne medalje svjetskog bijenala INTERARH u Sofiji 1987. i velike
     nagrade Beogradskog salona arhitekture 1988. za realizaciju plivališta Mladost u
     Zagrebu. Nagrade Viktor Kovaĉić za "dvogodišnji opus realizacija i promicanje hrvatske
     arhitekture u svijetu" te Bernardo Bernardi za enterijer bistroa Elite 1997. Nagrada
     Vladimir Nazor 2002. za realizaciju Stambeno-poslovne zgrade za zbrinjavanje
     stradalnika domovinskog rata u Vukovaru. Odlikovani redom Danice s likom Marka
     Marulića 2001.
     Realizirali niz projekata raznorodnih tipologija:
     Plivalište i atletski stadion Mladost u Zagrebu;
     Sakralne komplekse u Dubrovniku, zagrebaĉkome Trnju i Dugavama;
     Stambene zgrade za zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata u Vukovaru i Novoj
     Gradišci te obiteljsku kuću Majetić u Zagrebu.
     Poslovnu zgradu “Velebit” u Zagrebu;
     Enterijere i TV scenografije raznih namjena.
     Izlagali skupno i samostalno u zemlji i inozemstvu.
     Predstavili Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu 2000. izloţbom Transparency of the
     Hyperreal.
     Na Bijenalu dizajna u Saint-Etienneu 2002. izloţili koncept Seven Lamps.
     Radovi su im objavljeni u domaćoj i stranoj struĉnoj literaturi, posljednje Paola Gregory:
     New Scapes, IT Revolution in Architecture, Birkhäuser 2003. O njihovu radu objavljene
     ĉetiri knjige - P&R 30 do 30 iz 1990, Tokyo Works 1999., Noncompletions 2001. i
     Reality Check 2003. Penezić je bio urednik strukovnog glasila Ĉovjek i prostor od 1997.
     do 2000 te je autor kolumne Izazovi prostora u Vijencu od 2001.
                                                   429
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti     mr. sc. Lidija Pletenac, dipl. ing. građ.

     Lidija Pletenac, roĊena u Rijeci 1954. godine.
     Diplomirala na GraĊevinskom fakultetu u Rijeci, 1979., mentor prof. dr. Kruţić.
     Diplomirala i studij matematike i fizike na Pedagoškom (sada Filozofskom) fakultetu u
     Rijeci , 1978., mentor prof.dr. Neda Stipĉić.
     Upisala poslijediplomski studij “Nacrtna geometrija” na Arhitektonskom fakultetu i
     magistrirala 1991. s temom: “Klasifikacija cirkularnih tvorevina pomoću raĉunara, prema
     vrsti izvoĊenja”. Mentor prof. dr. Branko Kuĉinić, Zagreb.
     Zaposlena na GraĊevinskom fakultetu u Rijeci od 1979. godine.
     Nositelj kolegija Nacrtna geometrija, Konstruktivna geometrija i Primijenjena
     geometrija od 1987.
     Izabrana u zvanje viši predavaĉ 2000. godine. Imala na Fakultetu neke funkcije kao što je
     predsjednik komisije za klasifikacijske ispite, ĉlan povjerenstva za unapreĊenje nastave i
     druge.
     Aktivna ĉlanica Društva matematiĉara i fiziĉara Rijeke te suosnivaĉ i aktivna ĉlanica
     (potpredsjednica) Hrvatskog društva za konstruktivnu geometriju i kompjutorsku grafiku.
     Ĉlan izdavaĉkog odbora ĉasopisa za geometriju i grafiku KOG. Godinama radi na
     unapreĊenju nastavnog procesa.
     Sudjelovala je na brojnim meĊunarodnim znanstvenim simpozijima o geometriji i grafici
     te objavila niz radova.
                                                   430
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti     Krešimir Rogina, d.i.a.

     Krešimir Rogina roĊen u Rijeci 1959.
     Diplomirao na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu.
     PohaĊalo postdiplomski studij teorije arhitekture kod prof. Ranka Radovića u Beogradu.
     Od 1979. kontinuirano radi u zajedništvu s Vinkom Penezićem; 1991. osnivaju PENEZIĆ
     i ROGINA, arhitekti.
     Šest puta bivaju nagraĊeni na natjeĉajima u Japanu - 1984, 1990, 1995, 1996, 1999 i
     2001. Nositelji srebrne medalje svjetskog bijenala INTERARH u Sofiji 1987. i velike
     nagrade Beogradskog salona arhitekture 1988. za realizaciju plivališta Mladost u
     Zagrebu.Nagrade Viktor Kovaĉić za "dvogodišnji opus realizacija i promicanje hrvatske
     arhitekture u svijetu" te Bernardo Bernardi za enterijer bistroa Elite 1997. Nagrada
     Vladimir Nazor 2002. za realizaciju Stambeno-poslovne zgrade za zbrinjavanje
     stradalnika domovinskog rata u Vukovaru. Odlikovani redom Danice s likom Marka
     Marulića 2001.
     Realiziraju niz projekata raznorodnih tipologija:
     Plivalište i atletski stadion Mladost u Zagrebu;
     Sakralne komplekse u Dubrovniku, zagrebaĉkome Trnju i Dugavama;
     Stambene zgrade za zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata u Vukovaru i Novoj
     Gradišci te obiteljsku kuću Majetić u Zagrebu.
     Poslovnu zgradu “Velebit” u Zagrebu;
     Enterijere i TV scenografije raznih namjena.
     Izlagali skupno i samostalno u zemlji i inozemstvu.
     Predstavili Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu 2000. izloţbom Transparency of the
     Hyperreal.
     Na Bijenalu dizajna u Saint-Etienneu 2002. izloţili koncept Seven Lamps.
     Radovi su im objavljeni u domaćoj i stranoj struĉnoj literaturi, posljednje Paola Gregory:
     New Scapes, IT Revolution in Architecture, Birkhäuser 2003. O njihovu radu objavljene
     ĉetiri knjige - P&R 30 do 30 iz 1990, Tokyo Works 1999., Noncompletions 2001. i
     Reality Check 2003. Rogina je bio urednik Biblioteke PSEFIZMA specijalizirane za
     teoriju arhitekture od 1995. te autor kolumne kolumne Obrisi u Konturi od 1997.
                                                   431
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                 Studija izvodljivosti     Miljenko Smokvina, dipl. oecc., umjetnički fotograf

     Miljenko Smokvina, roĊen u Rijeci 1943. godine.
     Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Rijeci, s temom “Ekonomska propaganda kao
     dinamiĉki faktor marketinga”.
     Radio kao istraţivaĉ pripravnik u Ekonomskom institutu u Rijeci. Od 1976. do 1982.
     radio kao asistent na kolegiju Marketing na Ekonomskom fakultetu u Rijeci. Od 1982. do
     danas u statusu slobodne profesije, likovni umjetnik- fotograf, ĉlan Hrvatske zajednice
     samostalnih umjetnika. Od 1999. predaje kao vanjski suradnik predmet Fotografija na
     Kemijsko-grafiĉkoj školi u Rijeci.
     Samostalne izloţbe (izbor): Izloţba fotografija (zajedno s Abdonom i Rankom
     Smokvina), Mali salon, Rijeka, 1969.; Fotografija forme - forma fotografije, Muzej
     narodne revolucije, Rijeka, 1981; Znak, Galerija “Juraj Klović”, HDLU, Rijeka, 1982.;
     Spomeniĉki fotografski portreti, Umjetniĉki paviljon “Juraj Šporer”, Opatija, 1991.;
     Rijeĉki arhitektonski portreti, Hrvatsko narodno kazalište, I. Zajca, Rijeka, 1996.
     Kolektivne izloţbe (izbor):“Hrvatska fotografija od 1950 do danas”, Muzej suvremene
     umjetnosti, Zagreb. 1993.; sudjelovao na više izloţbi umjetniĉke fotografije te dobio više
     nagrada.
     Odabrana fotografska bibliografija (autor knjiga i priloga): Fotografija u Rijeci 1944-
     1940, (u suradnji: M. Galić i E. Dubrović), Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog
     Primorja, Rijeka, 1990.; Arte Miracolosa, Fotografske zbirke u svjetlu povijesnih foto
     tehnika, ICR, Rijeka, 1990; Rijeka na povijesnim fotografijama & rijeĉka fotografska
     kronologija, D & K, Rijeka, 1997.; Povijesne fotografske tehnike, prepoznavanje,
     ĉuvanje i zaštita, Drţavni arhiv, Rijeka, 2000.; Hrvatska na povijesnim fotografijama,
     Veble commerce, Zagreb 2001; Apporti alla Conoscenza della storia della fotografa in
     Istria, Alinari, Firenze, Trieste, 2002; Rijeka na povijesnim fotografijama, II. dopunjeno i
     izmijenjeno izd., D & K, Rijeka, 2003.
     Kontakti s hrvatskim i europskim struĉnim institucijama povezanim s fotografijom:
     Drţavni arhiv Hrvatske, Zagreb; Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb; Muzej grada
     Zagreba, Zagreb, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb.; Fratelli Alinari
     Archivo, Firenze, Italia;CRAF, Centro di ricerca ed archivazione della fotografia,
     Lestans-Spilimbergo; Italia, ARSAP Associazione Regionane per lo Sviluppo
     dell‟Apprendimento Professionale, Pordenone, Italia.; Magyar Nemzety Muzeum,
     Budapest; Magyar Fotagrafai Muzeum, Keckemet-Budapest; Osterreichisches
     Fotoarchiv; Wien, Osterreichisches Staatsarchiv Kriegs Archiv Wien;Societe Francaise
     de Photographie, Paris.
     Ĉlanstvo u udrugama: ĉlan ICOM-a, International Council of Museums, u Parizu,
     AVICOM-a, Comitee international de musees pour l‟audioviseul (photographie), ICOM-
     CC, Conservation (photographie); ĉlan TICCIH-a, The International Committee for the
     Conservation of the Industrial Heritage, Paris-Barcelona. Jedan od osnivaĉa i predsjednik
     prve hrvatske udruge za zaštitu industrijske baštine; PRO-TORPEDO Rijeka, Udruge za
     promociju i oĉuvanje rijeĉke industrijske baštine.
                                                    432
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci              Studija izvodljivosti
  Draţen Trogrlić, akad. slikar

     1958. Draţen Trogrlić, roĊen 19. srpnja u Varaţdinu.
     Diplomirao je 1983. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi prof. Raoula
     Goldonija. Od 1983. do1985. polaznik je Majstorske radionice prof. Ljube Ivanĉića i
     prof. Nikole Reisera u Zagrebu.
     1988. Studijski boravi u Italiji, 1995. u Njemaĉkoj.
     Od 1990. izvodi brojne javne skulpture i intervencije.
     Samostalne izloţbe (izbor): 1984. Ĉakovec, Muzej MeĊimurja/Izloţbeni salon Stari grad;
     Zagreb, Salon Galerije «Karas";1989. Dubrovnik, Galerija «Sebastian"; 1992. München,
     Galerie Meneghello; 1997.Velika Gorica, Galerija Galţenica; 2001.Klanjec, Salon
     Galerije Antuna Augustinĉića.
     Kolektivne izloţbe (izbor):1979. Varaţdin, Drugi varaţdinski salon mladih; 1983.,
     Zagreb, Umjetniĉki paviljon, 15. zagrebaĉki salon mladih; 1984., Zagreb, Umjetniĉki
     paviljon, 19. zagrebaĉki salon; 1986. Zagreb, Kabinet grafike JAZU, 14. zagrebaĉka
     izloţba jugoslavenske grafike; 1987., Bitola, Galerija umjetnosti, 6. triennale
     jugoslavenske grafike; 1988. Bologna, Giovani Artisti dell‟Europa Mediterranea;
     1989.,Zagreb, Salon Galerije «Karas", Intermezzo 1987-1989.Tipasa (Alæir), Biennale
     mladih Mediterana; 1996.Zagreb, Kabinet grafike HAZU, 1. hrvatski triennale crteţa;
     1997., Zagreb, Kabinet grafike HAZU, 1. hrvatski triennale grafike; Zagreb, Gliptoteka
     HAZU, 6. triennale hrvatskog kiparstva; 1998. Karlovac, Slavonski Brod, 1. hrvatski
     triennale akvarela; 2001. Rijeka, Galerija Kortil, A 4 / izloţba crteţa
     Realizirao 5 grafiĉkih mapa.
                                                 433
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci              Studija izvodljivosti
   Berislav Valušek, prof.

     Berislav Valušek, roĊen u Osijeku, 1954.
     Diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu; arheologija i povijest umjetnosti; 1979.
     Upisao magisterij (postdiplomski studij, katedra povijesti umjetnosti) na Filozofskom
     fakultetu u Zagrebu 1984/85. Odslušao sva predavanja, poloţio sve ispite. Magistarski
     rad nije naĉinjen.
     Specijalizirao muzeologiju na Reinwardt Academy for Museology u Leidenu
     (Nizozemska).
     2003. upisao doktorski studij na Filozofskom fakultetu u Rijeci; postdiplomski
     znanstveni studij Knjiţevnost i društveno-humanistiĉki kontekst. Tema doktorata:
     Arhitekt Carl Seidl. Mentor: Prof. dr. Ivo Maroević (Filozofski fakultet u Zagrebu).
                                                 434
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti
   Mirjana Vodopija, akad. slikar –grafičar

     Mirjana Vodopija roĊena 1963. u Zagrebu.
     Diplomirala 1987. na Akademiji likovnih umjetnosti, Sveuĉilište u Zagrebu, grafiĉki odjel.
     Od 1984. do 1987. u klasi profesora Miroslava Šuteja.
     Profesionalne funkcije: 2003. ĉlan ocjenjivaĉkog suda 8. trijenala hrvatskog kiparstva; od
     2003. predstavnik Likovnog podruĉja umjetniĉkog stvaralaštva pri HZSU; od 2002. ĉlan
     Kulturnog vijeća za likovne umjetnosti pri ministarstvu RH; 2001. ĉlan organizacijskog
     odbora 36. zagrebaĉkog salona; od 2000. zamjenik ĉlana Struĉnog povjerenstva za
     priznavanje prava samostalnih umjetnika; 1998. ĉlan ţirija XXV salona mladih u
     Zagrebu; 1990. ĉlan organizacijskog odbora 22. salona mladih u Zagrebu; Od 1987. ĉlan
     je HDLU-a i HZSU-a; od 1987. djeluje kao vanjski suradnik HRTV Zagreb.
     Nagrade i priznanja: 2003., Split, Medunarodni grafiĉki biennale Splitgraphic, Posebna
     nagrada; 2001., Prag, 3rd International Triennial of Graphic Arts, 1. nagrada; 2000.,
     Zagreb, Godišnja nagrada HDLU-a mladom umjetniku; 1999., Zagreb, 2. hrvatski
     trijenale crteţa, nagrada Kabineta grafike HAZU; 1997., Zagreb, 1. hrvatski trijenale
     grafike, nagrada grafiĉke zbirke Nacionalne i sveuĉilišne knjiţnice; 1988., Rijeka, XI
     meĊunarodna izloţba originalnog crteţa, nagrada Fonda za unapreĊivanje likovne
     umjetnosti “Moša Pijade”; 1987., Sombor, 9. trijenale savremenog jugoslovenskog
     crteţa, otkupna nagrada; 1985, i 1986., Rektorova nagrada Sveuĉilišta u Zagrebu.
     18 samostalnih izloţbi (izbor): 2001., Galerija Karas, HDLU, Zagreb; 2000., Galerija
     Galzenica, Nova Gorica; Galerija Nova, Zagreb; ambijent; 1997., Espace Arts Plastiques
     de la Maison du Peuple, Venissieux, (Francuska); Mali salon, Rijeka; 1995. Studio Josip
     Raĉić, Zagreb.
     127 kolektivne izloţbe (izbor): 2004., RE- Connections, University of NM Art Museum,
     Albuquerque, New Mexico, USA; 2003., “Svjetlo”, Zagreb; 2002., Monokromi,
     umjetnicki paviljon, Zagreb; “Camera lucida”, ŠKUC, Ljubljana; “Zidovi i prostor”,
     Mali salon, Rijeka; 2001., 8. International Cairo Biennale, Kairo; 3. Print Triennial Inter–
     Kontakt-Grafik, Prague 2001, Prag; 1997., "Cherchez la Femme"; Nova hrvatska
     umjetnost, Museo del Arte Contemporaneo, Santiago Chile, Ĉile; 1996., Natura
     Naturans, Museo del Mare, Trst; Natura Mortua - 5. Mednarodni trienale ekologija in
     umetnost, Umetnostna galerija Maribor, Maribor; 1995., "Checkpoint"; 1994., "Quinta
     essentia", Dubrovnik, galerija Otok – ARL / Rovinj, sv. Toma – RAP / Labin, Lamparna
     – LAE; 1993., "Nova hrvatska umjetnost", Moderna galerija, Zagreb; Salon de la Jeune
     Peinture, Grand Palais, Paris.
     Studijski je boravila u Albuquerque, U.S.A., Lyonu i Klagenfurtu.
     Aktivnosti primijenjene umjetnosti - u periodu od 1985. do danas: radi kao vanjski
     suradnik Hrvatske televizije; autor je je mnogih scenografija, špica, jinglova i ilustracija
     te vizualnog identiteta raznih emisija:“Knjiţnica”, “Rock – puls”, “Riznica”, “Radio
     Njanja”, “Kolo sreće”, “Hrtić-hitić”, “Kulturni krajolik”, “Kviskoteka”, “Modri biser
     Rovinja”, “Mali Boţićni koncert”, “Zvuĉnjak”, “K.U.L.T.” itd.
                                                   435
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti
   Feđa Vukić

     FeĊa Vukić, roĊen 1960. u Zadru.
     Diplomirao povijest umjetnosti i arheologiju na Filozofskom fakultetu u Zadru, 1984.
     Poslijediplomski studij Filozofski fakultet Zagreb, 1985./87.
     Doktorski studij, Teorija dizajna, Univerzitet u Ljubljani, 2000., tema odobrena od senata
     Univerziteta 2003.
     Struĉno usavršavanje – The Wolfsonian Foundation Research Center, Florida
     International University, Miami, USA, 1994/95.
     1987./94. Nastavnik povijesti umjetnosti i teorije forme, Škola primijenjene umjetnosti i
     dizajna, Zagreb. 1990./91. honorarni predavaĉ, kolegij Dizajn i vizualne komunikacije,
     Filozofski fakultet u Zadru; od 1994. do danas – viši predavaĉ Teorije i povijesti dizajna,
     Studij dizajna Arhitektonski fakultet Sveuĉilišta u Zagrebu
     Od 2000. ĉlan Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika kao pisac-likovni kritiĉar.
     Ĉlanstvo u strukovnim udrugama: Hrvatska sekcija AICA – MeĊunarodnog udruţenja
     likovnih kritiĉara – redovni ĉlan od 1990., od 2003. ĉlan Izvršnog odbora; Hrvatsko
     društvo povjesniĉara umjetnosti, redovni ĉlan od 1986.
     Javno djelovanje: Od 1985. godine sudjelovao u nekolikim javnim akcijama, od kojih je
     neke i sam pokrenuo poput koncepcijske izloţbe «Quintetto», odrţane u Salonu galerije
     Karas u Zagrebu 1986. Izloţba je predstavila djela Lovre Artukovića, Baneta
     Milenkovića, Tomislava Ĉeranića, Velibora Jankovića i makedonskog kipara Petre
     Nikoloskog. Od 1990. ĉlan je mnogih ocjenjivaĉkih sudova u javnim natjeĉajima kojima
     su stvarane osnovne komunikacijske konstante identiteta samostalne Hrvatske – znak i
     slogan hrvatskog turizma 1993. i 1997., korporacijski identitet Hrvatske pošte i
     telekomunikacija 1994., identitet Turistiĉke zajednice grada Zagreba 1994-95., znakovi
     kvalitete i izvornosti hrvatskih proizvoda – natjeĉaj HGK 1997., natjeĉaj za hrvatski
     paviljon na EXPO u Portugalu 1996., struĉni konzultant za nastup Hrvatske na EXPO
     2005, Aichi, Japan.
     Od 1993 do 1998. bio je savjetnik Zagrebaĉke banke za komunikaciju i marketing te
     pokretaĉ nekoliko kulturnih projekata u toj suradnji, poput projekta Crkve u Hrvata 1997.
     Godine 1998. bio je utemeljitelj neprofitne udruge Internacionalni dizajn centar koja je
     osmislila i provela sociologijski utemeljen i marketinški proveden projekt Grad kao
     proizvod. S kolegama Ivanom Doroghyem i Vladimirom Mattionijem odrţao je i
     predavanja/radionice na tu temu: Opatija i Zadar 2001.
     Interaktivni mediji: U autorskoj suradnji s Daliborom Martinisom tijekom 2002/03.
     uredniĉki osmislio z:/kult – CD ROM Interaktivni vodiĉ kroz kulturu Zagreba.
     Ĉlanci i knjige: Od sredine osamdesetih godina do danas objavio nekoliko stotina ĉlanaka
     u dnevnom i tjednom tisku (Studentski list, Danas, Start, Slobodna Dalmacija, Vjesnik,
     Oko…) te više studija i kritika u struĉnim ĉasopisima (Ţivot umjetnosti, Ĉovjek i prostor,
     Arhitektura, Kontura, Oris, Banka), izvornih znanstvenih studija te radova u hrvatskoj i
     stranoj periodici (Društvena istraţivanja, Prostor, Zbornik za umetnostno zgodovino,
     Umriss). Bio redovni je kolumnist Jutarnjeg lista i Slobodne Dalmacije 2000-2001.
     Objavljene knjige: Penezić/Rogina, GZH, Zagreb 1991.; Modern Zagreb, urednik,
     Zagreb 1992.; Building on the Borders, Europan, Zagreb 1994.; Stoljeće hrvatskog
     dizajna, Zagreb 1996; A Century of Croatian Design, Zagreb 1997.; Arhitektura grada –
     Velimir Neidhardt, Zagreb 2001.; Od oblikovanja do dizajna, Zagreb 2003.; Zagreb,
     modernost i grad, Zagreb 2003.
     Struĉni simpoziji: Sudionik je više struĉnih simpozija i seminara u zemlji i inozemstvu,
     izmeĊu ostalog, Design education, London 1998. i London 2002., Grad kao proizvod,

                                                   436
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti     Sarajevo 2001., Dizajn u zemljama tranzicije, Zagreb 2001., A Dialogue Across Cultures,
     Split, 2002., Public Diplomacy and Media, Dubrovnik 2003.
     Interaktivni mediji: u autorskoj suradnji s Daliborom Martinisom tijekom 2002./03.
     uredniĉki osmislio z:/kult – CD ROM Interaktivni vodiĉ kroz kulturu Zagreba
     Tekstualnim prilozima doprinio je nekolikim monografijama, meĊu kojima se izdvajaju
     dvije s fotografijama Ive Pervana i dizajnom Borisa Ljubiĉića More hrvatsko, Split 1996.
     i monografija Split, Split 1999.
     Prema knjizi Stoljeće hrvatskog dizajna je u Galeriji Klovićevi dvori bila postavljena
     istoimena izloţba 1997.
                                                  437
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci                Studija izvodljivosti   Mirko Zrinšćak

     Mirko Zrinšćak roĊen je 1953. godine u Voloskom.
     Od 1983. do 1987. studirao na Academia di Belle Arti, alikarstvo u klasi profesora Emilia
     Vedove.
     1988. boravi u Kielu, Njemaĉka kao gost-umjetnik u Kunstlerhausu. 1995. predstavljao je
     Republiku Hrvatsku na Venecijanskom biennalu, zajedno s Martinom Kramer i Goranom
     Petercolom. Osnivaĉ je centra za multimedijalna istraţivanja Veprinac-Uĉka
     (C.M.I.V.U.). Ĉlan je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika, HDLU-a Rijeka,
     Prijatelji Roĉa i Goranske kiparske kolonije.
     Nagrada: 1996., Nagrada grada Rijeke, 1997., Odlikovanje za osobite zasluge u kulturi
     reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića.
     Samostalne izloţbe (izbor): 1986., Galerija GI-GI, Lido Venecija, Italija; 1991., Opatija,
     C.M.I.V.U., Umjetniĉki paviljon Juraj Šporer; 1995., Venecija, Italija, Palazzo Baroci,
     Biennale-sluţbeni predstavnik Republike Hrvatske; 1998., Zagreb, Galerijsko-muzejski
     prostori grada Zagreba; 2000., Rovinj, Zaviĉajni muzej grada Rovinja.
     Kolektivne izloţbe (izbor): 1985., Zagreb, Moderna galerija, 16. salon mladih; 1986.,
     Rijeka, Moderna galerija; 13. biennale mladih; 1988., Kontrolirana gesta - Primjer novog
     enformela i apstraktnog ekspresionizma.; 1989., Sarajevo, Olimpijski centar Skenderija,
     Jugoslavenska dokumenta 98; 1990., Zagreb, Galerija Karas, Forza Fiume; 1993., Nova
     hrvatska umjetnost; 1994., Poreĉ, XXXIV. poreĉki annale, PreraĊena materija-reciklaţa u
     suvremenoj hrvatskoj umjetnosti.; 1996., Zagreb, Moderna galerija; 1998., Nova hrvatska
     umjetnost-kruţna izloţba po Juţnoj Americi; 2001., Osaka, Japan, Triennale Osaka.
     Projekti: 1987./89. Rex Solia; 1989./91., Veprinac, Who is my master; 1991./2001.,
     C.M.I.V.U. We are cosmic series.
     Video zapisi: 1998., RT Ljubljana – Rex solia Veprinac, «8. dan», emisija o kulturi;
     1991., HTV, redatelj Bogdan Ţiţić, scenarist Igor Zidić, «Mirko Zrinšćak, samotnjak s
     Uĉke».
                                                   438
Akademija primijenjenih umjetnosti Sveuĉilišta u Rijeci               Studija izvodljivosti     Vlasta Ţanić, akad. kipar

     Vlasta Ţanić, roĊena je u Zagrebu 1966. godine.
     1990. diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, odjel kiparstva u klasi
     profesora Miroslava Šuteja.
     Radi na podruĉju skulpture, instalacija, videoinstalacija, videoradova i performancea.
     Ĉlanica Hrvatskog udruţenja likovnih umjetnika od 1992. i Zajednice umjetnika
     Hrvatske od 1993. 2003. kao gost profesor predstavila svoj rad na Likovnoj akademiji u
     Splitu.
     Nagrade: 1991., Nagrada Gradske skupštine Murske Sobote, Slovenija; 1994, Nagrada za
     mladog umjetnika, 28. Zagrebaĉki salon, Zagreb; 2001., Red Bull sa autoportretom, prva
     nagrada Red Bull natjeĉaja za kreaciju u video radu, Zagreb; 2003., 8. trienale hrvatske
     skulpture, jedna od tri prve nagrade
     Samostalne izloţbe (izbor): 1991., Galerija Vladimir Nazor, Zagreb; Galerija Miroslav
     Kraljević, Zagreb; 1992., Vjeţbe za Hrvatsku, Moderna galerija Josip Raĉić, Zagreb;
     1996. Skulpture 1992-1996, Moderna galerija Josip Raĉić, Zagreb; Crkva Sv. Tomislava,
     Rovinj; 1999., Umjetniĉka galerija Slavonski Brod, Slavonski Brod; 2000., Slomljeni
     lanac, HDLU Galerija Proširenih medija, Zagreb; 2001., Prostori, Galerija Boţidar Jakac,
     Kostanjevica na Krki, Slovenija; 2002. Nemoć, HDLU Galerija Karas, Zagreb.
     Kolektivne izloţbe (izbor): 1989., 21. Salon mladih, Umjetniĉki paviljon, Zagreb; 1990.,
     22. Salon mladih, Umjetniĉki paviljon, Zagreb; 1991. 16. bienale mladih, Moderna
     galerija, Rijeka; 1992., Projekttraum in Zagreb Landung in Wien, Gallery Wuk, Beĉ,
     Austrija; 23. Salon mladih, galerija Karas, Zagreb; 1993.; Nova hrvatska umjetnost,
     Umjetniĉka galerija, Zagreb; 1994. 5. trienale hrvatske skulpture, Gliptoteka, Zagreb;
     1995., 46. Venice biennale - Espositione internationale d‟arte „A casa 2‟, Venecija,
     Italija; 1997., Border/Rubno/Ffiniau - Umjetniĉka galerija, Zagreb; 1999., Ne slikari -
     slikajući, Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb; 2000., Ruţić i suvremenici, Galerija
     Kloviĉevi dvori, Zagreb; 2001., Vukovarski salon, Vukovar; 20. bienale mediteranskih
     zemalja, Aleksandrija, Egipat; 2002. Zagrebaĉki salon, HDLU, Zagreb; urbani prostor;
     Crveni razlog, performance, festival Karantena, Dubrovnik; 2003., Zagrebaĉke priĉe,
     video 24‟, omnibus 8 umjetnika iz Hrvatske i USA, Galerija Miroslav Kraljević, Zagreb;
     Sudjelovala u radu više radionica.
                                                  439

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:642
posted:5/27/2010
language:Croatian
pages:52