Docstoc

POZVÁNKA

Document Sample
POZVÁNKA Powered By Docstoc
					                      POZVÁNKA
                 na prvú konferenciu organizovanú
                v rámci slovensko-poľskej spolupráce

                      Zaproszenie
                na pierwszą konferencję organizowaną
                w ramach współpracy słowacko-polskiej

                      Organizatorzy

             Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka
             Katedra Pedagogiki, Psychologii i Antropologii
               Wydziału Humanistyczno-Społecznego
            Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

                 Polskie Towarzystwo Filozoficzne
               Oddział w Cieszynie, Koło w Bielsku-Białej

                 Słowackie Towarzystwo Filozoficzne
                Slovenské filozofické zdruņenie pri SAV

                 zapraszają na konferencję naukową
                 pozývajú na vedeckú konferenciu

                   Człowiek w społeczeństwie
                    Človek v spoločnosti

                 Bielsko-Biała, 20-21 kwietnia 2007
                  Bielsko-Biała, 20-21 apríla 2007


UROCZYSTE OTWARCIE
PRZEZ PRZEDSTAWICIELI WłADZ ATH
JM Rektor ATH prof.zw. dr hab. inż. Marek Trombski
Dziekan Wydzialu Humanistyczno-Społecznego prof. zw, dr hab. Iwona Nowakowska-Kempna
Sala C 6

Prezentacja założeń konferencji międzynarodowej:
Prof. ATH dr hab. Wiesław Wójcik, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka ATH Bielsko-Biała
wwojcik@ath.bielsko.pl
Doc. PhDr. Zlatica Plańienková CSc., Slovenské filozofické zdruņenie pri SAV (Katedra filozofie a dejín
filozofie, Filozofická fakulta UK) - zlaticap@inethome.sk
Dr Marek Rembierz, Polskie Towarzystwo Filozoficzne (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet
Śląski w Katowicach)
Dr Grzegorz Grzybek, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka ATH Bielsko-Biała
ggrzybek@ath.bielsko.pl
Prezentacja wydawnictw

    1. Prezentacja tomu pierwszego “Studiów z Filozofii Polskiej“. Wystąpienie redaktorów
i czzłonków Rady Programowej “Studiów z Filozofii Polskiej“.

   2. Prezentacja książki dra Grzegorza Grzybka „Etyczne podstawy pracy socjalnej“.
Wystąpienie autora i recenzenta.

Sekcja pierwsza
CZŁOWIEK – EDUKACJA – KULTURA
Sala C 11
    Prowadzący: Prof. KUL dr hab. Alina Rynio, Doc. PhDr. Oľga Balegová, Prof. dr hab. Piotr
Przybysz
    Prof. KUL dr hab. Alina Rynio, Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej (kierownik), Instytut Pedaogiki
KUL JP II Lublin. Temat wystąpienia: Wychowawcza specyfika Bractwa Comunione e Liberazione
i nadzieje z nią związane – memor@kul.lublin.pl
    Dr Andrzej Kasperek, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Temat wystąpienia: O więziotwórczym i kulturotwórczym wymiarze wstydu – andrzej_kasperek@wp.pl
    Dr Janusz Stanek, Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Zakład Badań i Studiów
Edukacyjnych. Temat wystąpienia: Stereotypy i mity społeczne dotyczące przestrzeni wychowania –
janusz_feliks@interia.pl
    Ks. Dr Marek Studenski, , Instytut Teologiczny w Bielsku-Białej. Temat wystąpienia: Społeczny
wymiar działań wychowawczych w szkole. studenski@diecezja.bielsko.pl
    Mgr Marta Gluchman, Katedra humanitných vied, Fakulta výrobných technolóií Preńov, Technická
univerzita v Końiciach. Temat wystąpienia: Minulé a sučasné podoby etiky učitela (na Slovensku).
    Mgr Joanna Jankowska, Zespół Szkół Specjalnych w Skoczowie Temat wystąpienia: Znaczenie
osobowości nauczyciela w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
    Mgr Patryk Tomaszewski, doktorant, Instyntut Stosunków Miedzynarodowych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Temat wystąpienia: Student obywatel. Apsekt wychowawczy w ideologii
korporacji akademickich – patryk@wp.pl
    Dr Iwona Samborska, Katedra Pedagogiki, Psychologii i Antropologii ATH Bielsko-Biała, Temat
wystąpienia: Człowiek w społeczeństwie wiedzy – implikacje edukacyjne.
    Prof. dr hab. Piotr Przybysz Temat wystąpienia: – Globalny świat sztuki, pprzyb@msn.com
    Doc. PhDr. Dagmar Institorisova PhD Temat wystąpienia: Interpretácia súčasných diskurzov v témach o
rodine (súčasné slovenské divadlo) dinstitorisova@centrum.sk
    Dr Jadwiga Lach-Rosocha, Katedra Pedagogiki, Psychologii i Antropologii ATH Bielsko-Biała,
Temat wystąpienia: Człowiek wobec atroficznych i depersonalistycznych tendencji w kulturze współczesnej.
    Dr Magdalena Wołek, Zakład Antropologii Filozoficznej i Filozofii Cywilizacyjnej, Instytut
Filozofii, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Temat wystąpienia: Nowe media i realność –
mwolek@poczta.onet.pl
    Mgr. Soňa Pariláková PhD., Filozofická fakulta Preńovskej univerzity v Preńve. Temat wystąpienia:
Zabudnuté Múzy. Umelecká tvorba, jej etika a pozícia v súčasnej spoločnosti – parilaks@unipo.sk
    PaedDr. Mgr. Karla Kuklis, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ruņomberku, Temat
wystąpienia: Aspects of Canadian Pedagogy
    Dr Dr Stanisław Czesław Michałowski, Bielsko-Biała. Temat wystąpienia: Funkcjonowanie
człowieka w relacjach dialogowych.
    Dr Maria Ostasz, Katedra literatury XX wieku AP im. KEN w Krakowie. Temat wystąpienia:
Literacki obraz dziecka.
Sekcja druga
CZŁOWIEK – SPOŁECZEŃSTWO – PAŃSTWO
Sala C 40
Prowadzący: Dr Paweł Milcarek, Prof., PhDr.,PhDr. Ľuba Kráľová PhD, Dr Joanna Byrska.

    Prof., PhDr., Frantińek Brińka CSc., Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity
Mateja Bela v Banskej Bystrici Temat wystąpienia:Spoločensko-politické a ľudské súvislosti globalizácie –
Andrea.Turanova@umb.sk
    Doc. PhDr. Jarmila Chovancová, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Temat
wystąpienia: Historický aktuálny pohľad na občiansku neposluńnosť – Jarmila.Chovancova@flaw.uniba.sk
    Dr Paweł Milcarek, UKSW. Temat wystąpienia: „Państwo dla człowieka” czy „Człowiek dla
państwa”? O ewolucji w objaśnianiu zasady całości w ramach tradycyjnej doktryny społecznej w XIX-XX
wieku. milcarek@gmail.com
    Dr Joanna Byrska, Wydział Filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Temat
wystąpienia: Obywatel w demokracji agonistycznej. Chantal Mouffe i paradoks demokracji.
    Ing. PhDr. Peter Mlynarčík PhD., Inńtitút sv. Tomáńa Akvinsého, Ņilina – det. prac. RKCMBF,
Univerzita Komenského v Bratislave. Temat wystąpienia: Myńlienky o spoločnosti a humanizme Josefa
Tvrdého (1877-1942). – salezianum@sdb.sk
     PhDr. Ľuba Kráľová PhD., Katedra sociálnych vied Fakulty verejnej správy UPJŃ, Popradská 66,
040 01 Końice, Temat wystąpienia – Policy network a problémy vládnutia vo verejnej politike postmodernej
spoločnosti – kralovaluba@hotmail.com
    Dr Stefan Konstańczak. Katedra Filozofii PAP w Słupsku. Temat wystąpienia: Znaczenie
społeczności lokalnych w poglądach filozoficznych Karola Libelta (W dwusetną rocznicę urodzin filozofa) –
konstanczak@pap.edu.pl
    PhD. Matúń Pobrubjak, Filozofická fakulta Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Temat
wystąpienia: Filia as a Fundament of the Social Cooperation in Classic Grecce – mporubja@centrum.cz
    PhDr. H e l e n a M E L K U S O V Á, PhD, Fakulta humanitných a prírodnych vied PU v Preńove.
Temat: Procesy globalizácie a idea sociálnej spravodlivosti v postmodernej spoločnosti (Globalization
Processes and the Idea of Social Justice in Post-modern Society)
    PhDr. Gabriela Olejárová, Inńtitut filozofie a etiky Filozofickej fakulty Preńovskej univerzity
v Preńve. Temat wystąpienia: Korupcia v podnikateľskej sfére (etika práce slovenského podnikateľa)
olejarova.gabriela@gmail.com
    PhDr. Daniela Navrátilová CSc., Katedra humanitných vied, Fakulta výrobných technolóií Preńov,
Technická univerzita v Końiciach. Temat wystąpienia: Problems of postmodern pluralism and the identity of
man – navratilova.daniela@fvt.sk
    PhDr. Gabriela Ńarníková PhD, Gymnázium Ņilina, KU Ruņomberok. Temat wystąpienia: Ņivot
v spoločenstve – láska či prosociálnosť? gsarnikova@yahoo.com
    dr Daiusz Juruś, Temat wystąpienia: Obowiązki państwa – czyli primum non nocere -
djurus@ghnet.pl
    Mgr Dawid Bunikowski, Katedra Teorii Prawa i Państwa, Wydział Prawa i Administracji,
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Temat wystąpienia: Etyczne podstawy funkcjonowania
państwa, wspólnot lokalnych i organizacji społecznych – db@stud.umk.pl
    Mgr Joanna Graczyk, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej Temat wystąpienia: Literackie wizje
społeczeństwa idealnego – jgraczyk@muzeum.bielsko.pl
    Mgr Hubert Stys, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Temat wystąpienia: Człowiek w
systemie komunistycznym – wybrane aspekty – stysh@poczta.onet.pl
Sekcja trzecia
CZŁOWIEK W KRĘGU WARTOŚCI ETYCZNYCH
Galeria 3-2-0
     Prowadzący:Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc, Doc. PhDr. Zlatica Plańienková CSc., ks. Dr Leszek
Łysień


    Prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc, Inńtitut filozofie a etiky Filozofickej fakulty Preńovskej univerzity
v Preńve. Temat wystąpienia: Človek, morálka a spoločnosť – gluchman@unipo.sk.
    Doc. PhDr. Zlatica Plańienková CSc., Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK,
Bratislava. Temat wystąpienia: Morálny rozmer osobnosti a jej hodnotové orientácie (na pozadí tvorby J.
Cígera a V. Broņíka) – zlaticap@inethome.sk
    Prof. PhDr. Viera Ņemberová, Doc. PhDr. Viera Bilasová CSc, Filozofická fakulta Preńovskej
univerzity v Preńve. Temat wystąpienia: Morálne dimenzie v umeleckiej literatúre.
    Doc. PhDr. Viera Bilasová CSc, Inńtitút filozofie a etiky Filozofickej fakulty Preńovskej univerzity
v Preńve. Temat wystąpienia: Nové výzvy pre etiku verejnosti.
    PeadDr. Eva Orthova, Filozofická fakulta, Katolícka univerzita v Ruņomberku. Temat wystąpienia:
Esteticko-etické hodnoty individuality človeka – orthova@fphil.ku.sk
    Dr Beáta Balogová, Inńtitut edukológie a sociálnej práce Filozofickej fakulty Preńovskej univerzity
v Preńve. Temat wystąpienia: Bezdomovectvo v spektre etiky a morálky.balogovab@stonline.sk
    Dr Leszek Łysień, Instytut Teologiczny w Bielsku-Białej. Temat wystąpienia: Etyka
odpowiedzialności Hansa Jonasa.
    Dr Stanisław Cader, Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Krakowie. Temat wystąpienia:
Etyczny wymiar pracy ludzkiej w ujęciu Jana Pawła II – stca@onet.poczta.pl
    Mgr. Vladimír Fedorko, Kabinet výskumu detskej reči a kultúry, Pedagogická fakulta Preńovskej
univerzity Preńov. Temat wystąpienia: Človek ako mravný subjekt spoločnosti (z pohľadu etiky sociálnych
dôsledkov) – fedorko@unipo.sk
     Mgr. Róbert Piňák, externý doktorand FF UK Bratislava, Temat wystąpienia: Socializácia človeka
v globalizujúcej sa spoločnosti. robert.bobicek@gmail.com
    Mgr Jarosław Legięć, doktorant Uniwersytetu Śląskiego, Katedra Filozofii, Temat wystąpienia:
Tischnerowska etyka pracy –: legiecj@wp.pl
    PhD Viera Jakubovská. Temat wystąpienia: Platonova filozofia výchovy prezentovaná v diele Ustava
    PhDr. Lenka Bohunická CSc., Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK, Bratislava,
Temat wystąpienia: Problém plurality morálnych hodnôt a noriem v „jednom svete“.
    Dr Marcin Korzewski, Katedra Socjologii ATH Bielsko-Biała , Temat wystąpienia: Kłopoty
z tolerancją – ideał etyczny czy pragmatyczna strategia? m.korzewski@iphils.uj.edu.pl
    Mgr Izabela Postka, Bielsko-Biała. Temat wystapienia: Uczestnictwo rodziny w rozwoju
społeczeństwa
    Dr Grzegorz Grzybek, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka ATH Bielsko-Biała
Temat wystąpienia: - Rozwój osobowości etycznej a etos polityka - ggrzybek@ath.bielsko.pl
Sekcja czwarta
CZŁOWIEK WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ CYWILIZACJI
Sala B 27
    Prowadzący: Prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas, Prof. PhDr. Oľga Sisáková, Doc. Mgr Marián
Palenčár PhD.

    Prof. zw. dr hab. Andrzej Kiepas, Uniwersytet Śląski Instytut Filozofii Temat: O warunkach
racjonalnego działania człowieka w cywilizacji współczesnej – kiepas@wns.us.edu.pl
    Prof. PhDr. Oľga Sisáková, Inńtitut filozofie a etiky Filozofickej fakulty Preńovskej univerzity
v Preńve. Temat wystąpienia: Konkrétne vedy o človeku a podnety na reformuláciu antropologickej otázky.
    Doc. Mgr Marián Palenčár PhD, Katedra filozofických vied FHV v Banskej Bystrici, Temat
wystąpienia: Osamelosť ako forma sociálne vylúčenia – mplencar@stonline.sk
    Prof. UG dr hab. Mirosław Patalon, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Temat
wystąpienia - Relacje protestancko-katolickie w Irlandii Północnej na przełomie wieków. patalon@wp.pl
    Prof. PhDr. Ján Ńlosiar, CSc., Fakulta humanitných vied Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica.
Temat wystąpienia: Stručný náčrt genézy probému odcudzenia človeka vo filozofických refexiách.
    Doc. PhDr. Ľubov Stekauerová, Katedra aplikovanej etiky, Filozofická fakulta UPJŃ Końice
Temat wystąpienia: Technologické osveietenstvo – lubov.stekaurova@upjs.sk
      PhDr.PaedDr.Miroslaw Gejdoń Ph.D., Pedagogicka fakulta Katolicka Univerzita Ruzomberok
Temat wystąpienia:Platonova filozofia výchovy prezentovaná v diele Ustava - Miroslav.Gejdos@fedu.ku.sk
    Doc. PhDr. Duńan Ńpirko PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave. Temat wystąpienia: Etická samoregulácia v marketingu – deti, korporácie,
rodina a ńtát – dusan.spirko@stuba.sk
    Doc. PhDr. Oľga Balegová, Katedra sociálnych vied, Fakulta verejnej správy, Univerzita Pavla
Jozefa Ńafárika v Końiciach. Temat wystąpienia: Solidarita a sociálna reciprocita: k problematike
kultúrnohistorického kontextu – olga.balegova@upjus.sk
    Ks. Prof. dr hab. Janusz Mączka, Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie, Temat wystąpienia: Boże
dzialanie w świecie i prawa natury w perspektywie wolności człowieka – januszm@sdb.krakow.pl
    Doc., Mgr. Slavomír Gálik., PhD, Katedra filozofie FF TU v Trnave,
    s_galik@yahoo.com
    Ks. dr Mirosław A. Michalski, Temat wystąpienia: Człowiek w sytuacjach granicznych w myśli
Antoniego Kępińskiego – mamichalski@wp.pl
    ThDr. Ing. Milan Fula, PhD., Katedra filozofie RKCMBF Univerzity Komenského Bratislava
Temat wystąpienia Rodina vo filozoficko-antropologickej perspektíve – mfula@centrum.cz
    Mgr. Martina Cicha Ph.D., Katedra antropologie a zdravovédy, Pedagogická fakulta Univerzity
Palackého Olomouc Temat wystąpienia: Etika a bezdomovectví - martina.cicha@post.cz
    Mgr. Vladimír Fedorko, Kabinet výskumu detskej reči a kultúry, Pedagogická fakulta Preńovskej
univerzity Preńov. Temat wystąpienia; Človek ako mravný subjekt spoločnosti (z pohľadu etiky sociálnych
dôsledkov) – fedorko@unipo.sk
    Mgr., PhD. Erika Lalíková, Katedra filozofie a dejín filozofie, Filozofická fakulta UK, Bratislava.
Temat wystąpienia: Sebachápanie a sebarealizácia (na margo úvah S. Ńtúra a L. Hanusa)
    Dr Aleksandra Kuzior, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych Wydziału Organizacji i Zarządzania
Politechniki  Śląskiej  Temat   wystąpienia:  Etyczny   wymiar    działań  menadżerskich   –:
aleksandara.kuzior@neostrada.pl
    Dr Tomasz Knapik, Temat wystąpienia: Człowiek w społeczeństwie – ujęcie Floriana Znaneckiego.
    Prof. ATH dr hab. Wiesław Wójcik, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka ATH
Bielsko-Biała. Temat wystąpienia: Obecność mitów androgynicznych we współczesnej filozofii człowieka,
wwojcik@ath.bielsko.pl
    Dr Marek Rembierz, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Temat
wystąpienia: Rola filozofii w życiu społecznym – kontrowersje metafilozoficzne.
   Dr Witold Adamczyk, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka ATH Bielsko-Biała. Temat
wystąpienia: Aktualność koncepcja persoanlistyczna człowieka dobie postmodrenizmu.


Sekcja piąta
CZŁOWIEK – ZAGROŻENIA SPOŁECZNE – PRACA SOCJALNA
Sala C 28
    Prowadzący: Dr Monika Miczka-Pajestka, Dr Ewa Kochanowska, Dr Elżbieta Struzik

    Dr Piotr Gołdyn, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Temat wystąpienia:
Obszary i formy działalności chrześcijańskich i żydowskich towarzystw ochrony kobiet w Polsce do 1939
roku
pgoldyn@wshe.lodz.pl
    Dr Monika Miczka-Pajestka, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka ATH Bielsko-Biała.
Temat wystąpienia: "Pomiędzy uomo universale a animal fingens. Problemy transkulturowości".-
mmp111@poczta.fm
    Mgr Wioletta Szumilas, Zakład Socjologii Edukacji i Polityki Społecznej Instytutu Pedagogiki i
Psychologii Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach Temat
wystąpienia: Małżeństwo bezdzietne jako przykład formy życia małżeńsko-rodzinnego - wiolaszumilas@wp.pl
    dr Bożena Kołek, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych Cieszyn, Funkcjonowanie osób
z zaburzeniami psychicznymi – kwestie etyczne, b.kolek@op.pl
    Mgr Bogusława Cholewa-Gałuszka, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji. Temat wystąpienia:
Edukacyjne konteksty wykluczeń społecznych dzieci i młodzieży - amikmiki@poczta.onet
    Dr Ewa Kochanowska, Katedra Pedagogiki, Psychologii i Antropologii ATH. Temat wystąpienia:
Bieda dzieci a zagrozenie wykluczeniem społecznym w przyszłości.
    Dr Elżbieta Struzik, Zakład Antropologii Filozoficznej, Instytut Filzofii, Uniwersytet Śląski w
Katowicach. Temat wystąpienia: Ponowoczesne ciało – społeczno-kulturowe uwarunkowania relacji
międzyludzkich – elzbieta.struzik@neostrada.pl
    Dr Adrianna Adamska Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum“ w Krakowie.
Temat wystąpienia: Etyczny wymiar dzialań społecznych w kontekście ochrony środowiska –
adrianaadamska@op.pl
    Dr Dorota Lizoń-Szłapowska, Politechnika Częstochowska. Temat wystąpienia: Aktywizacja
zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną na otwartym rynku pracy a perspektywa integracji
społecznej w środowiskach lokalnych" ( donisienie z badań ) - dorota.lizon_szlapowska@op.pl
    Mgr. Adela Blahová, Inńtitut filozofie a etiky Filozofickej fakulty Preńovskej univerzity v Preńve.
Temat wystąpienia: Biologické a sociálne aspekty chápania ľudskej prirodzenosti (v súčasných slovenských
diskusiách) –ablahova@unipo.sk
    Dr Anna Zawada, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji, Uniwersytet Śląski w Katowicach. Temat
wystąpienia: Uwarunkowania i przejawy wykluczenia społecznego osób opuszczających zakłady karne.
    Mgr Bogdan Koperski, Zakład Antropologii Kultury i Filozofii Człowieka ATH w Bielsku-Białej
Temat wystąpienia: Globalne media i ich wpływ na jednostkę – bogdanko@poczta.onet.pl
    Mgr Peter Tavel PhD, Katedra psychológie, Filozofická Fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
Temat wystąpienia: Starnutie a umieranie uprostred rozvinutej spoločnosti – etický, ekonomický
a společenský rozmer – peter.tavel@gmail.com
    Mgr Krzysztof Halicki, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, doktorat na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu Temat wystąpienia: Działalność Stowarzyszenia Rodzina Policyjna na Pomorzu w
okresie międzywojennym – krzyshal@wp.pl
    Golonka Joanna, studentka pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego Temat wystąpienia: Nowe
funkcje rodziny w społeczeństwie postindustrialnym – asia@golonka.bielsko.org
Komunikaty:
Mgr Dominika Machnio, Pedagogiki, Psychologii i Antropologii ATH Bielsko-Biała.
Dr Iga Pietraszko-Furmanek, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
Mgr Agnieszka Mościcka, doktorantka Uniwersytetu Śląskiego
e-mail: agnesmo@interia.pl
Mgr Joanna Lorenc, Katedra Pedagogiki, Psychologii i Antropologii ATH Bielsko-Biała.

Ramy czasowe konferencji

20 kwietnia:
9.00 Rejestracja
9.40. Otwarcie konferencji
10.15 Promocja książek
10.30 Przerwa na kawę
11.00-13.30 Praca w sekcjach
13.45-15.00 Przerwa na obiad
15.15-17.45 Praca w sekcjach
18.00 Kolacja – podsumowanie uroczyste konferencji
21 kwietnia:
10.00-12.00 Praca w sekcjach
13.00 Spacer w góry i zakończenie konferencji (Kozia Góra)
Czas jednego wystąpienia 10-15 minut (komunikat 5 minut). Na koniec pracy w sekcji dyskusja i
podsumowanie.
Miejsce konferencji: Akademia Techniczno-Humanistyczna, 43-309 Bielsko-Biała, ul. Willowa 2.

Optymalny dojazd od ul. Szerokiej bramą wjazdową na teren Akademii. Do ulicy Szerokiej dojeżdża się
ulicą Bystrzańską (przedłużenie ulic: Partyzantów i 3 Maja od centrum Bielska-Białej. Od dworca PKP
należy kierować się na Szczyrk; jadąc od Żywca należy na dużym skrzyżowaniu skręcić na Szczyrk. Przed
zjazdem na ulicę Szeroką mija się po prawej stronie Hotel Vienna. Uwaga w tej części Bielska są roboty
drogowe. Bezpośrednio przed skrętem jest zwężenie pasa jezdni). Nocleg został zarezerwowany w Domu
Wczasowym „Błonie” ul. Pocztowa 49 (przedłużenie ulicy Szerokiej w kierunku gór).
Cena noclegu ze śniadaniem od osoby: w pokoju 3-osobowym – 38 zł, w pokoju 2-osobowym – 44 zł, w
pokoju 1-osobowym – 61 zł. Opłata konferencyjna 80 zł przy rejestracji (wliczony druk książki i inne
wydatki) obiad 20 zł.
Dojazd autobusem nr 24 lub 10 z dworca PKP i PKS

				
DOCUMENT INFO