ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Biuletyn Informacji by lifemate

VIEWS: 173 PAGES: 7

									Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 273548-2009 z dnia 2009-08-11 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków
Zadanie nr 1-WAK SANDOMIERZ A Obsługa i konserwacja wymiennikowni ciepła, stacji
uzdatniania wody w budynkach administrowanych przez WAK Sandomierz. Przegląd i
konserwacja stacji uzdatniania wody w bud. nr 12 k-3394 i k-7587 bud nr 1 ...
Termin składania ofert: 2009-08-26Kraków: Obsługa i konserwacja wymiennikowni ,kotłowni gazowych, kotłów
warzelnych w Kompleksach Wojskowych w ramach dziewięciu zadań.
Numer ogłoszenia: 319506 - 2009; data zamieszczenia: 16.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 273548 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków,
woj. małopolskie, tel. 012 4551297, faks 012 4551306.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa i konserwacja
wymiennikowni ,kotłowni gazowych, kotłów warzelnych w Kompleksach Wojskowych w
ramach dziewięciu zadań..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zadanie nr 1-WAK SANDOMIERZ A Obsługa
i konserwacja wymiennikowni ciepła, stacji uzdatniania wody w budynkach
administrowanych przez WAK Sandomierz. Przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody
w bud. nr 12 k-3394 i k-7587 bud nr 1 Przegląd i konserwacja stacji uzdatniania wody w k-
7587 (bud. nr 1 WKU) B)Przegląd i konserwacja instalacji gazowej, urządzeń gazowych, w
budynkach administrowanych przez WAK Sandomierz : - Przegląd i konserwacja instalacji
gazowej, urządzeń gazowych - bud. nr 13 Kasyno wojskowe - ul. Mickiewicza 38 w
Sandomierzu - Przegląd i konserwacja instalacji gazowej, urządzeń gazowych bud. nr 1 WKU
ul . Puławiaków 12 w Sandomierzu - Przegląd i konserwacja urządzeń gazowych w budynku
nr 64 kuchnia zastępcza Zadanie nr 2. Zadanie nr 2-WAK 10 Kraków 70 - kasyno wojskowe-
kotłownia gazowa - dotyczy sezonu grzewczego - piecyk gazowy - dotyczy całego okresu
umowy Konserwacja kotów warzelnych i urządzeń gazowych w budynku 62 Kraków ul.
Wrocławska 82 - dotyczy całego okresu umowy Obsługa i konserwacja wymiennikowni w
Krakowie ul. Rakowicka 29 bud 21, ul. Rakowicka 22 bud.25 - obiekt ul. Rakowicka 22 -
dotyczy sezonu grzewczego oraz letniego - obiekt ul. Rakowicka 29 bud. 21 - dotyczy sezonu
grzewczego oraz letniego cwu Obsługa i konserwacja wymiennikowni w Krakowie ul.
Rakowicka 29 bud. 8, - dotyczy sezonu grzewczego. Obsługa i konserwacja wymiennikowni
w Krakowie ul. Wrocławska 82 budynek nr 64 - dotyczy sezonu grzewczego oraz letniego
cwu Obsługa i konserwacja wymiennikowni w Krakowie ul. Wrocławska 21 budynek nr 1 -
dotyczy sezonu grzewczego Obsługa i konserwacja wymiennikowni w Krakowie ul.
Zyblikiewicza 1 - dotyczy sezonu grzewczego Zadanie nr 3- WAK LUBLINIEC 1.Obsługa i
konserwacja kotłowni gazowej w tym kotła gazowego Vitodens 200 w budynku WKU w
Lublińcu przy ul. ZHP 1- dotyczy sezonu grzewczego, 2. Obsługa i konserwacja gazowych
kotłów warzelnych KGW 8 kpl w budynku nr 23 na terenie JW. 4101 w Lublińcu, ul.
Sobieskiego 35. Zadanie nr 4 - WAK KIELCE 1.Obsługa i konserwacja kotłowni gazowej w
Budynku nr.8 w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300- kotłownia gazowa - dotyczy całego
okresu umowy kocioł gazowy Viessmann 311-400 KW Typ Vitoplex 100 2. Obsługa i
konserwacja kotłowni gazowej w budynku WKU Kielce ul. Wesoła nr 2 kotłownia gazowa -
dotyczy sezonu grzewczego kocioł gazowy Viessmann 170 KW Typ VitopleX 100 3.
Obsługa i konserwacja kotłowni gazowej w budynku WKU Busko-Zdrój ul. Bohaterów
Warszawy nr 10,Kotłownia gazowa - dotyczy sezonu grzewczego, Kocioł gazowy Viessmann
60 KW Typ GS 1 D Vitogaz 100/F 4.Konserwacja kotłów warzelnych w budynku nr.8 Kielce
ul. Wojska Polskiego 300 kotły warzelne gazowe Firmy Kuppersbusch Typ B 11 Zadanie nr 5
- WAK BALICE 1.Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych i urządzeń gastronomicznych
gazowych w budynkach na terenie JW. 1155 w Krakowie Balicach: Konserwacja kotłowni
gazowych : Kotłownia K-1 budynek nr 6 Kotłownia K-2 budynek nr 76 Kotłownia K-4
budynek nr 18 Kotłownia K-6 budynek nr 16 Kotłownia K-7 budynek nr 10 Kotłownia K-8
budynek nr 44 Kotłownia KOL budynek nr 67 Kotłownia MPS budynek nr 49 Konserwacja
urządzeń gazowych gastronomicznych budynek nr 6 Kotły warzelne kuchnie czteropalnikowe
z piekarnikiem kuchnie sześciopalnikowe z piekarnikiem taborety gazowe 2.Obsługa i
konserwacja Stacji redukcyjno pomiarowej gazu na terenie JW. 1155 w Krakowie Balicach
ul. kpt. M Medweckiego 10 Zadanie nr - 6 WAK BIELSKO BIAŁA 1.Obsługę i konserwację
węzłów cieplnych oraz eksploatację instalacji centralnego ogrzewania w obiektach WKU
Bielsko-Biała ul. Piastowska 14 , WOK Dom Żołnierza Bielsko-Biała ul. Broniewskiego 27
WKU Żywiec ul. Zamkowa 10 2.Obsługę kotłowni gazowej i instalacji centralnego
ogrzewania w obiektach : WKU Oświęcim ul. Orzeszkowej 9 3.Obsługę i konserwacje
kotłowni olejowej w obiektach: Wartownia Mikuszowice Bielsko-Biała ul. Przedwiośnie
Zadanie nr 7 WAK ZAKOPANE 1. JEDNORAZOWY PRZEGLĄD - kotłownie- WOSZK
kotłownia olejowa , WKU kotłownia gazowa - hydrofornia i przepompownia -
wymiennikownie hotel 2.całoroczna konserwacja i utrzymanie techniczne - kotłownie a)
WOSZK kotłownia olejowa b) WKU kotłownia gazowa -hydrofornia i przepompownia -
wymiennikownie a) hotel b) kotłownia Zadanie nr 8- WAK 7 KRAKÓW obsługa i
konserwacja kotłowni gazowych w kompleksach administrowanych przez WAK 7 Kraków w
okresie sezonu grzewczego w 20009/2010 roku Obsługa i konserwacja kotłowni gazowej w
Krakowie przy ul. Koletek 10 - budynek nr 10 WKU Kraków Podgórze Obsługa i
konserwacja kotłowni gazowej w Krakowie przy ul. Dietla 30 - budynek nr 2 Parafia
Garnizonowa Obsługa i konserwacja kotłowni gazowej w Bochni przy ul. Św. Leonarda22 -
budynek nr 4 WKU Bochnia Obsługa i konserwacja kotłowni gazowej w Nowym Sączu przy
ul. Czarnieckiego 13 - budynek nr 9 WKU Nowy Sącz Obsługa i konserwacja kotłowni
gazowej w Wadowicach przy ul. Wojska Polskiego 17 - budynek nr 3 Zadanie nr 9 - WAK 7
KRAKÓW obsługa i konserwacja wymiennikowni w kompleksach administrowanych przez
WAK 7 Kraków w okresie sezonu grzewczego w 2009/2010 roku Obsługa i konserwacja
wymiennikowni w budynku nr 15 w Krakowie ul. Skrzatów 2 kompleks K-3309 Obsługa i
konserwacja wymiennikowni w budynku nr 54 w Krakowie ul. Skrzatów 2 kompleks K-3309
Obsługa i konserwacja wymiennikowni w budynku nr 4 w Krakowie ul. Mogilska 85
kompleks K-3322 Obsługa i konserwacja wymiennikowni w budynku nr 19 w Krakowie ul.
Rydla 19 kompleks K-5838 Obsługa i konserwacja wymiennikowni w budynku nr 37 w
Krakowie ul. Rydla 54 kompleks K-810 Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.80.00.00-3, 50.53.12.00-8, 50.72.10.00-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie
zamówienia i części: 185971.15 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
    Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zadanie nr 1-WAK SANDOMIERZ A)obsługa i konserwacja wymiennikowni
ciepła, stacji uzdatniania wody, w budynkach administrowanych przez WAK Sandomierz. B)
przegląd i konserwacja instalacji gazowej, urządzeń gazowych w budynkach
administrowanych przez WAK Sandomierz

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Centrum Nowoczesnych Technik Instalacyjnych Janusz Małota, Ul. M. Reja 5 B, 32-
    400 Myślenice, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    Cena wybranej oferty: 15750.20
    Oferta z najniższą ceną: 15750.20 oferta z najwyższą ceną: 16958
    Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: Zadanie nr 2-WAK 10 Kraków Obsługa i konserwacja wymiennikowni w
kompleksach, kotłowni gazowej ul. Praska, oraz kotłów warzelnych i urządzeń gazowych w
Krakowie , ul. Wrocławska

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    EKSPLOTERM Sp. z o.o., Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, kraj/woj.
    małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    Cena wybranej oferty: 74627.40
    Oferta z najniższą ceną: 74627.40 oferta z najwyższą ceną: 92822.48
    Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Zadanie nr 3- WAK LUBLINIEC Wykonanie przeglądów i serwisowania urządzeń
gazowych na terenie JW. 4101 Lubliniec K-3155 i WKU Lubliniec K-5766

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Centrum Nowoczesnych Technik Instalacyjnych Janusz Małota, Ul. M. Reja 5 B, 32-
    400 Myślenice, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    Cena wybranej oferty: 5040
    Oferta z najniższą ceną: 5040 oferta z najwyższą ceną: 13786
    Waluta: PLN.

Część NR: 4
Nazwa: Zadanie nr 4 - WAK KIELCE Obsługa i konserwacja kotłowni gazowych w
kompleksach wojskowych na terenie Kielc budynek nr.8,

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SAWOX Jan Wolak Sp. J., Ul.
    Olszewskiego 6 B, 25-663 Kielce, kraj/woj. świętokrzyskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    Cena wybranej oferty: 15067
    Oferta z najniższą ceną: 15067 oferta z najwyższą ceną: 15067
    Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Zadanie nr 5 - WAK BALICE - Kraków obsługa i konserwacja stacji redukcyjno
pomiarowej gazu, kotłowni gazowych i urządzeń gastronomicznych gazowych na terenie JW.
1155 Kraków Balice.

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    EKSPLOTERM Sp. z o.o., Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, kraj/woj.
    małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    Cena wybranej oferty: 24936.80
    Oferta z najniższą ceną: 24936.80 oferta z najwyższą ceną: 28401.60
    Waluta: PLN.

Część NR: 6

Nazwa: Zadanie nr 6 WAK BIELSKO BIAŁA Obsługa i konserwacja węzłów cieplnych,
eksploatacja instalacji centralnego ogrzewania, kotłowni gazowej i instalacji centralnego
ogrzewania , konserwacje kotłowni olejowej w obiektach wojskowych

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Patex S.C. Joanna i Mariusz Piękoś, Al. Pokoju 27 a / 31 a, 31-564 Kraków, kraj/woj.
    małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    Cena wybranej oferty: 28389.40
    Oferta z najniższą ceną: 28389.40 oferta z najwyższą ceną: 33733
    Waluta: PLN.

Część NR: 7

Nazwa: Zadanie nr 7 WAK ZAKOPANE jednorazowy przegląd, stałego nadzoru i
konserwacji urządzeń kotłowni w WOSzK Zakopane i WKU Nowy Targ, urządzeń
hydroforni i przepompowni wody w WOSzK Zakopane oraz urządzeń wymiennikowni w
budynku hotelu i kotłowni na terenie WOSzK Zakopane

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Centrum Nowoczesnych Technik Instalacyjnych Janusz Małota, Ul. M. Reja 5 B, 32-
    400 Myślenice, kraj/woj. małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    Cena wybranej oferty: 29768
    Oferta z najniższą ceną: 29768 oferta z najwyższą ceną: 72712
    Waluta: PLN.

Część NR: 8

Nazwa: Zadanie nr 8- WAK 7 KRAKÓW obsługa i konserwacja kotłowni gazowych w
kompleksach administrowanych przez WAK 7 Kraków

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
    Patex S.C. Joanna i Mariusz Piękoś, Al. Pokoju 27 a / 31 a, 31-564 Kraków, kraj/woj.
    małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    Cena wybranej oferty: 17507
    Oferta z najniższą ceną: 17507 oferta z najwyższą ceną: 22631
    Waluta: PLN.

Część NR: 9

Nazwa: Zadanie nr 9 WAK 7 obsługa i konserwacja wymiennikowni w kompleksach
administrowanych przez WAK 7 Kraków w okresie sezonu grzewczego

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    EKSPLOTERM Sp. z o.o., Ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków, kraj/woj.
    małopolskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE
PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

    Cena wybranej oferty: 15799
    Oferta z najniższą ceną: 15799 oferta z najwyższą ceną: 17507
    Waluta: PLN.

								
To top