ตัวอย่าง by lifemate

VIEWS: 1,199 PAGES: 11

									        เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 10 / 2551
                           ่
    การจ้างก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นทีกระบี่ อาคารชุดพักอาศัย และบ้านพักข้าราชการ
  อาคารจอดรถยนต์ เสาธง รั้วและประตู ถนนและลาน ค.ส.ล. งานถมดินและปลูกหญ้า ป้ายสานักงาน ฯลฯ
             ตามประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่ 3 มิถุนายน2551
               --------------------------------
       กรมสรรพสามิต    ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กรม ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารชุดพักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ อาคารจอดรถยนต์ เสาธง รั้ว และประตู ถนน
และลาน ค.ส.ล. งานถมดินและปลูกหญ้า ป้ายสานักงาน ฯลฯ         ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
ตลาดกลางโดยมีข้อแนะนา และข้อกาหนดดังต่อไปนี้
      1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
       1.1 แบบรูปรายการละเอียด
       1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
       1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
       1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
       1.5 แบบสัญญาจ้าง
       1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
         (1) หลักประกันซอง
         (2) หลักประกันสัญญา
       1.7 สูตรการปรับราคา
       1.8 เอกสารการแบ่งงวดงาน และระยะเวลาก่อสร้าง
       1.9 บทนิยาม
         (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
         (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
       1.10 แบบบัญชีเอกสาร
         (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
         (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
       1.10 มติคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
       2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
         2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
  ทางอิเล็กทรอนิกส์
         2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
  เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของ
  ทางราชการ
                                                /2.3 ผู้เสนอราคา....
                          -2-
      2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.8
      2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
      2.5 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
      2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 17,170,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
    3. หลักฐานการเสนอราคา
         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
         ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสาร ดังต่อไปนี้
         (1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
            (ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
         (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
         (3) เอกสารต่าง ๆ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 -            สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้เสนอราคา
 -            สาเนาใบสาคัญแสดงการจดทะเบียนพาณิชย์
 -            สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) (ถ้ามี)
 -            สาเนาใบเสร็จรับเงินค่าซื้อแบบ
         (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.10 (1)


                                               /ส่วนที่ 2....
                       -3-
        ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
       (1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
       (2) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
       (3) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
       (4) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
       (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.10 (2)
     4. การเสนอราคา
       4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
       4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน     และจะ
ต้อง กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
       4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
       4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
         4.4.1 โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้ นที่กระบี่ ดาเนินการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
         4 . 4 . 2 โครงการก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัย
และบ้านพักข้าราชการสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ ดา เนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 400 วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
       4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาก่อสร้างชนิดตอกเสาเข็ม เมื่อมีการทดสอบดินแล้วไม่ต้อง
มีการตอกเสาเข็ม ผู้รับจ้างจะต้องคืนเงินค่าเสาเข็มให้กับทางราชการ ตามราคากลางของจังหวัดที่คด ิ
ราคา ฐานรากชนิดมีเสาเข็มและราคาฐานรากชนิดไม่มีเสาเข็มหักลบกันเป็นจานวนเงินต่างกันเท่าใด ให้
ส่วนราชการหักเงินค่าจ้างคืนตามจานวนที่หักลบกันในการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ หากเกิดกรณี จาเป็น
ที่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการหรือเปลี่ยนแปลงขนาดหรือประเภทของเสาเข็ม ในการคิดราคาเพิ่ม -
ลด ให้คิดตามราคากลางของคณะกรรมการกาหนดราคากลางของจังหวัด
       4.6 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาควรตรวจ
ดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่
จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
       4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ 13 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ
สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
                                               /เมื่อพ้น......
                          -4-
       เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
       คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.9 (1) ณ วันประกาศ ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้เสนอราคา
แต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐาน
ว่า ผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
       หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้เสนอราคากระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.9 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และกรม
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
       ผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่
กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ
ทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
       หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธการทาง    ี
อิเล็กทรอนิกส์ ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จ ภายในเวลาที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
โดยมิให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะติดต่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว
จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่
ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา
แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่เสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่
โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
       คณะกรรมการประกวดราคาสงว          นสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ
ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
       4.8 ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
                                          /(1) ผู้เสนอ.......
                        -5-
         (1) ผู้เสนอราคาจะต้องลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
         (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
               ่       ่
34,340,000 บาท (สามสิบสีล้านสามแสนสีหมื่นบาทถ้วน)
         (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ(ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
         (4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ากว่าราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ
         (5) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
         (6) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
         (7) ผู้เสนอราคาที่เข้าร่วมประกวดราคาฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดประกวด
ราคาฯ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวัน
เสนอราคา
    5. หลักประกันซอง (5% ของราคากลาง)
        ผู้เสนอราคาต้องวางหลังประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิค
จานวน 1,717,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใดดังต่อไปนี้
        5.1 เงินสด
        5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้าน
เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
        5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
 ในข้อ 1.6 (1)
        5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์       ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่
งประเทศไทย       ซึ่งแจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
        5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
                                        /หลักประกันซอง.....

                        -6-
         หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อย                          แล้ว
เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง
หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
         การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
        กรมสรรพสามิตทรงไว้ซึ่งสิทธิในการยึดหลักประกันซอง       ของผู้มีสิทธิเสนอราคา
ในกรณีดังต่อไปนี้
        (1) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลาและสถานที่ที่กาหนด
        (2) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
        ( 3 ) ผู้มีสิทธิเสนอราคา     LOG       IN แล้ว แต่ ไม่มีการเสนอราคา
หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กาหนดโดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
        ( 4 ) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก                . 008
แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
    6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
     6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ กรมจะพิจารณาตัดสินด้วยราคา
รวม
       6.2           หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ     2
หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ                   3
หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย       วิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ  4 แล้ว
คณะกรรมการดาเนินการประมูลจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
       6.3 กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
         ( 1 ) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น
ใน บัญชีผู้รับเอกสารประกวด          ราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
         ( 2 ) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข
ที่กาหนดในเอกสาร ประกวด ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ
หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
                                         /6.4 ในการตัดสิน.....
                         -7-
       6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการ
ทาสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคา ชี้ แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือ      ไม่ทา สัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
       6.5 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรือ อาจจะยก เลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้
สุดแต่จะ พิจารณา         ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ
และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหา            ยใดๆ มิได้
รวมทั้งกรมจะพิจารณายก         เลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็      นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
         ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญา
ได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรม จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์
หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
        6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง จากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคา
ที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.9 (2) กรมมีอานาจที่จะ
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
   7. การทาสัญญาจ้าง
     ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้า ง) จะต้องทาสัญญา จ้าง
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับกรมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 10 ของราคาจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
      7.1 เงินสด


                                         /7.2 เช็คที.่ .....

                        -8-
      7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน
3 วันทาการของทางราชการ
      7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน
ดังระบุ ในข้อ 1.6 (2)
       7 . 4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินลงทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการลงทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกัน ตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแ ล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.6(2)
      7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
         หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
   8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
     8.1 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารสานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
กรมสรรพสามิต จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 12 งวดงานระยะเวลา 360 วัน ตามเอกสาร
แนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ
     8.2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน โครงการก่อสร้างอาคารชุดและบ้านพักข้าราชการสานักงาน
สรรพสามิตพื้นที่กระบี่ กรมสรรพสามิต จะจ่ายเงินค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 24 งวดงาน ระยะเวลา
 400 วัน ตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ
    ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ ตามผลการปฏิบัติงานจริงโดยไม่จาเป็นต้องส่งมอบงาน
จ้างเรียงตามงวด
    9. อัตราค่าปรับ
      ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน แต่จะต้องไม่น้อยกว่าวันละ 100 บาท
    10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
      ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือหรือ
ทาสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณีจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัด
การซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
                                        /11. ข้อสงวนสิทธิ.....
                        -9-
     11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
        11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก  เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น
กรมสรรพสามิต ประจาปี 2549 ปี 2550 และงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ปี 2551
          การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุญาตเงินค่าก่อสร้างจาก
เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น ประจาปี 2549 และงบประมาณรายจ่าย (งบลงทุน) ปี 2551
         ราคากลางของงาน จ้างก่อสร้างอาคารสานักงาน อาคารจอดร ถยนต์ เสาธง รั้วและประตู
ป้ายสานักงาน ฯลฯ เป็นเงิน 11,199 ,000 บาท (สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน )
อาคารที่พักอาศัยและบ้านพักข้าราชการ ถนนและลาน ค .ส.ล. งานถมดินและปลูกหญ้า ฯลฯ เป็นเงิน
23 , 1 41 , 0 00 บาท ( ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาท                 ถ้วน )
รวมราคากลางในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ สานักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่
                       ่       ่
เป็นเงินทั้งสิ้น 34,340,000 บาท (สามสิบสีล้านสามแสนสีหมื่นบาทถ้วน)
        1 1 . 2 เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตามกา        รประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้าง       ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทาง                  ที่ มี่ เรือไทย เดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกา                หนด
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
         ( 1 ) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
ต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ       พาณิชย์ นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง
หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกข
องลงเรืออื่นได้
         (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว กับ เรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสา นักงานคณะกรรมก ารส่งเสริมการ พาณิชย์ นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมป
ระกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
        (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
      11.3 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรมฯ แล้ว
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้
และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการท างอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่
อนไขที่กาหนดใน ข้ อ 4.7 (3) ( 4) และ (5) มิฉะนั้น กรมจะริบหลักประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ ความ เสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้
หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
       11 . 4 ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ         7 กรมจะริบหลักประกันซอง
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
                                           /11.5 กรม....
                        -10 –
      1 1 . 5 กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่          มเติมเงื่อนไข
หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด(ถ้ามี)
    12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
        การปรับราคาค่างาน   ก่อ สร้างตามสูตรการป      รับราคาดังระบุในข้อ    1.7
จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้      เป็นไปตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิชาการคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ นพ 0203/ว 109     ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
        สู ตรการปรับราคา                    ( สูตรค่า         K)
จะ ต้องคงที่ที่ระดับกาหนดไว้ในวัน         แล้วเสร็จตาม     ที่กาหนด ไ ว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.7
     13. มาตรฐานฝีมือช่าง
    เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม ประกาศนี้แล้ว
ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่า            ในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว
ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานและท
ดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันทางราชการอื่น หรื        อสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง
หรือผู้มีวุฒิบัตร ระดับ ปวช . ปวส . และ ปวท . หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก        .พ.
รับรองให้เข้ารับราชการได้ โดยต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
         13.1 ช่างก่อสร้าง
         13.2 ช่างโยธา
       13.3 ช่างไฟฟ้า
    14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ


ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเ
คร่งครัด                        กรมสรรพสามิต

                       3 มิถุนายน 2551

								
To top