กำหนดการแข่งขัน Krabi Rock and Fire International Contest 2010

Document Sample
กำหนดการแข่งขัน Krabi Rock and Fire International Contest 2010 Powered By Docstoc
					         กาหนดการแข่งขัน Krabi Rock and Fire International Contest 2010

วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2553
ลงทะเบียนและอบรมกติกาการแข่งขัน
ณ ไร่เล ปริ้นเซส รีสอร์ท แอนด์ สปา หาดไร่เล จังหวัดกระบี่
13.00-18.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน
19.00 น.     อบรมกติกาการแข่งขัน
วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2553
09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันปีนผา
10.00 น.     พิธีเปิดงานปีนผา บริเวณถ้าพระนาง
10.30-12.00    เริ่มการแข่งขัน Lead Climbing Marathon รุ่น Open (รอบแรก)
         บริเวณ Phra Nang Cave Wall
13.00-16.00    เริ่มการแข่งขัน Speed Climbing รุ่น Open (รอบแรก)บริเวณ 123 Wall
         (หาดไร่เลฝั่งตะวันออก)
18.00-19.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันควงไฟ
18.50-20.00 น.  พิธีเปิดงานควงไฟ /การแสดงตนตรี บริเวณ หาดไร่เล
20.30-23.00 น.  เริ่มการแข่งขันควงไฟ (รอบแรก) บริเวณ หาดไร่เล
วันเสาร์ที่ 17 เมษายน 2553
09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันปีนผา
10.30-12.00    เริ่มการแข่งขัน Lead Climbing Marathon รุ่น Open (รอบชิงชนะเลิศ)
         บริเวณ อ่าวต้นไทร
13.00-16.00    เริ่มการแข่งขัน Speed Climbing รุ่น Open (รอบชิงชนะเลิศ) บริเวณ
         หาดต้นไทร
18.00-19.00 น.  ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันควงไฟ
19.00-23.00 น.  เริ่มการแข่งขันควงไฟ (รอบชิงชนะเลิศ)/การแสดงตนตรี บริเวณ หาดไร่เล
วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2553
09.00 น.     ลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันปีนผา
10.00-16.00 น.  เริ่มการแข่งขัน Deep Water Soloing รุ่น Open บริเวณ Ao Nang
         Tower
18.00-24.00 น.  พิธีปิดการแข่งขัน /มอบรางวัล /งานเลียงสังสรรค์ ณ หาดไร่เล
หมายเหตุ : ก้าหนดการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
Provisional Program  (3 Activities)
Thursday 15th April 2010
Registration & rules promulgation held at
Railay Princess Resort & Spa, Railay Beach, Krabi, Thailand
13.00-18.00   Registration (Competitors)
19.00      Rules Meeting (Team Manager)

Friday 16th April 2010
09.00       Registration (Competitors)
10.00      Rock Climbing Opening Ceremony at Phra-nang Cave
10.30-12.00   Start First Lead Climbing Marathon (Open) at Phra-nang Cave Wall
13.00-16.00   Start First Speed Climbing (Open) at 123 Wall (East Railay Beach)
18.00-19.00   Registration (Fire Competitors)
19.50-20.00   Fire Contest Ceremony at Railay beach
20.30-23.00   Start First Fire Contest at Railay Beach

Saturday 17th April 2010
09.00      Registration (Competitors)
10.00-12.00  Start Final Lead Climbing Marathon (Open) at Tonsai Beach
13.00-16.00  Start Final Speed Climbing (Open) at Ton Sai Beach
18.00-19.00  Registration (Fire Competitors)
19.00-23.00  Start Final Fire Contest at Railay Breach

Sunday 18th April 2010
09.00     Registration (Competitors)
10.00-16.00  Start Deep Water Soloing at Ao Nang Tower
18.00-24.00  Awards Ceremony & Party at Railay Beach

Remark: Program can be changed
Krabi Rock & Fire International Contest
Venue:
*Lead Climbing Marathon at Phra Nang Cave Wall & Tonsai Beach
*Speed Climbing at 123 Wall (East Railay Beach) & Tonsai Beach
*Deep Water Soloing at Ao Nang Tower
*Fire Contest at Railay Beach
Date: April 16-18, 2010
Registration: April 15, 2010
Farewell and Awards Presentation Ceremony
Notice : All equipment for rock climbing must be prepared by the climbers.
Equipment Needed :
  1. Harness
  2. Rock Climbing Shoes
  3. Chalk Bag
  4. Climbing Rope
 5.12 Quick Draws with Safety Sling
  6. 2 Set of Belay Devices
Prize : Total  202,500    Baht
    *Lead Climbing Marathon    60,000     Baht
    *Speed Climbing        22,500     Baht
    *Deep Water Soloing      60,000     Baht
    *Fire Contest         60,000     Baht
Competition Categories
    *Lead Climbing Marathon (Open) 2 Climbers/Team
    *Speed Climbing (Open)    Individual
    *Deep Water Soloing (Open) Individual with Experienced
    *Fire Contest (Open)     2 Categories
                   -Chain
                   -Fire Stick
Note : A climber may take part all of the contests. (more fun)
Pre Registration Form
First Contest
Name:……………………………………Surname:…………………………….…….………………………….
Nickname:………………………………Date of Birth:……………….…….……….………………………..
Age:………………………………………Blood Type:……………………….……….………………………….
Address:…………………………………………………………………………….………….……………………….
Tel:..........................................................E-mail:........................................................
Second Contest
Name:………………………………….…Surname:…………………………….……….……………………….
Nickname:……………………………….Date of Birth:……………………..……….………………………..
Age:……………………………………….Blood Type:……………………….………….……………………….
Address:………………………………………………………………………………..……………………………….
Tel:..........................................................E-mail:........................................................

* Lead Climbing Marathon(Open)               2 Climbers/Team
* Speed Climbing (Open)                   Individual
* Deep Water Soloing (Open)                 Individual with Experienced
* Fire Contest (Open)                    2 Categories
            Chain                  Fire StickThe registration form can be sent to Krabi Tourist Association
prior to 15th April 2010. Payment should be made at the
registration desk at Railay Princess Resort & Spa,
Railay Beach, Krabi, Thailand on 15th April 2010.
Climbers, please show your registration paper to get a free
longtail boat’s transfer to the venue.Produced by / จัดทาโดย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สานักงานกระบี่
Tourism Authority of Thailand, Krabi Office
292 Maharat Road, Mueang, Krabi 81000, Thailand
Tel. 0 7562 2163, 0 7561 2812 Fax. 0 7562 2164
E-mail : tatkrabi@tat.or.th
www.tourismthailand.org/krabi

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:11
posted:5/27/2010
language:Thai
pages:4