KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MÜHASEBE BÖLÜMÜ

Document Sample
KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE MÜHASEBE BÖLÜMÜ Powered By Docstoc
					KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNDE
  MÜHASEBE BÖLÜMÜ Bayram AKAY
MUHASEBE BÖLÜMÜ
• Otel iĢletmelerinde tüm faaliyetlerin etkin bir
 Ģekilde yürütülmesi, düzenli iĢleyen bir
 muhasebe sisteminin bulunmasına bağlıdır.
 Ayrıca, bu sistemin otel yöneticilerinin tüm
 ihtiyaçlarını karĢılayacak ve belirlenen
 amaçlara hizmet edebilecek bir niteliğe sahip
 olması gerekir.
• Muhasebe    bölümü   otelde   yürütülen
 faaliyetlerle ilgili hesapların kaydedilmesi,
 sınıflandırılması ve bunlarla ilgili raporların
 eksiksiz bir Ģekilde hazırlanması ile görevlidir.
     Muhasebe Bölümünün Amaçları
• ĠĢletmenin varlık ve kaynaklarıyla ilgili değer hareketlerinin
  kayıt ve kontrolünü sağlamak.
•  Otel departmanlarının birbirlerinin toplam gelir ve giderleri
  içindeki payını tespit etmek, sonuçta iĢletmenin bir bütün olarak
  gelir ve giderlerini belirtmek.
•  MüĢterilere sunulan mal ve hizmetlerin maliyetlerini (oda,
  yemek ve içki fiyatları gibi) tespit etmek.
•  Kısa ve uzun dönemli yatırım ve pazarlama politikalarının
  belirlenerek gelecekteki kazanç ve kayıpları tespit etmek.
•  GeçmiĢ hesap dönemlerindeki bilgilere dayanarak istatistiki
  bilgiler sağlamak,
•  ĠĢletme yöneticilerinin sağlıklı karar alabilmeleri ve iĢletmeyi
  yönetebilmeleri için gerekli bilgileri hazırlamak (Denizer
  vd..1995: 166).
Muhasebe Bölümü Bilgisayar Kullanımı

 Konuk hesap kartlarının elektronik olarak
 yapılması,
 Her oda ve konuk için ayrı bir folio yaratılması,
 Bölümlerdeki satıĢ noktalarında
 (terminallerde) satıĢlarla ilgili kayıtların
 anında ve otomatik yapılması,
 Gece kontrolünün yapılması aĢamasında
 hesap özetinin otomatik yapılması,Ayrıntılı
 olarak raporların hazırlanması ve konuk
 kredi limitlerinin kontrolünün yapılmasıdır.
KONAKLAMA ĠġLETMELERĠNĠN
ORGANĠZASYON YAPISI VE MUHASEBE
DEPARTMANIN YERĠ
• Büyük   otel   iĢletmelerinde  muhasebe
 departmanı otel genel müdürüne bağlı olarak
 çalıĢır. Zincir otellerde genellikle genel
 merkezin daha geliĢmiĢ muhasebe bölümü
 vardır. Bu bölüm, zincire bağlı otellerdeki
 iĢleyiĢ durumuna nezaret eder.
• Muhasebe departmanının iki temel görevi
 vardır. Birincisi, alacakların hesabını yapmak
 ve finansal raporları hazırlamak, ikincisi olarak
 da sonuçları kontrol etmektir.
Otel Organizasyonunu Meydana Getiren
Bölümler
MUHASEBE BÖLÜMÜ ORGANĠZASYONU
 • Muhasebe    departmanının iĢlevini yerine
  getirebilmesi için muhasebe departmanının
  organizasyonu nasıl olacağının, kimlerin görev
  alacağının ve görev tanımlarının hiyerarĢik
  yapı ile birlikte konaklama iĢletmesi
  yönetimince belirlenmiĢ olması gerekir.
 • ġüphesiz tüm otel iĢletmeleri için geçerli tek
  tip bir muhasebe organizasyonu Ģemasının
  çizilemeyeceği ve iĢletmeden iĢletmeye
  muhasebe     bölümü    organizasyonunda
  farklılıklar bulunacağı açıktır.
• Dedeman İstanbul Oteli Muhasebe
 Departmanı Organizasyon Yapısı
 Muhasebe Departmanı Personelinin
 Görevleri
Muhasebe Müdürü
• Tüm gelir gider departmanlarına ait günlük
 durum raporlarını, gece denetim raporlarını
 kontrol etmek.
• Hafta içi her gün veznedarın kesmiş olduğu
 kasa ile ilgili muhasebe fişlerinin kontrolünü
 yapmak.
• Satın alma talep formlarını onaylamak. Satın
 almalarda fiyatların incelemesini sağlamak.
 Bütçeyi aşan alımlarda satın alma talebini
 onaylamamak ve genel müdüre bilgi
 vermek.
 Muhasebe Şefi
• SatıĢ ünitelerinden gelen raporların, satıĢ
 faturalarının  ve   masraf   faturalarının
 muhasebeleĢtirilerek   ilgili   kayıtların
 yapılmasını sağlamak,
• Bankalardan hesap bakiyelerini almak,
 bankalara gerekli talimatları yazmak,
• Faturaları irsaliyeleri ile karĢılaĢtırarak
 kontrolünü yapmak ve faturaların ödenebilir
 hale gelmesini sağlamak.
• Ödemelerin belirlenen yazılı usullere göre
 teminini yapmak.
Muhasebe Memuru
Tüm faturaların muhasebeleĢtirilmesini
yapmaktır.
Stok faturalarını yiyecek içecek bölümünden
transfer etmek.
Faturaların irsaliyeleri ile karĢılaĢtırarak,
kontrolünü yapmak ve faturaların ödenilebilir
hale gelmesini sağlamak.
Ödeme günlerinde ödeme listesini hazırlamak,
satıcıların makbuzlarını onaylayarak vezneden
nakit veya çekle ödenmesini sağlamak.
Maliyet Kontrol (Cost Control) ġefi
• A) Günlük ĠĢler

•  Malzeme alımları konusunda öneriler sunulmalıdır.
•  Günlük tesellüm, ambar, depolama ve ambardan
  çıkıĢlar kontrol edilmelidir.
•  Yemek ve barlar porsiyon ve reçete kontrolleri
  yapılmalıdır.
•  Departmanlar arası transfer, zayiatların ve iadelerin
  bilgisayar giriĢi günlük olarak yapılmalıdır.
•  Barlar satıĢ noktalarından gelen satıĢ miktarları
  gece sonu sayımlarının bilgisayara iĢlenerek,
  stoklardan düĢüĢünü sağlanmalıdır.
B) Haftalık ĠĢler
• Menü planlaması yapılmalıdır,
• Maliyet ve fiyatlandırma çalıĢmaları yapılmalıdır,
• Ara dönem bar sayımları yapılmalıdır.
C) Aylık ĠĢler
• Fiyatlandırma ve maliyet çalıĢmaları yapılmalıdır,
• Aylık tüm iĢletmenin yiyecek, içecek ve genel
  malzeme sayımları ve envanter çalıĢmaları
  yapılmalıdır,
• Departmanların maliyet analizleri hazırlanarak,
  departmansal   bazda   envanter   farkları
  belirlenmelidir,
• Her ayın sonunda yapılan envanter çalıĢmaları
  muhasebeye gönderilmelidir.
Tesellüm (Sayım) Memuru Görevleri
• Satın alınan tüm malzemelerin       konaklama
 iĢletmesine teslim alma aĢamasında kontrollerini
 yapmak. Fatura veya irsaliye üzerindeki değerler ile
 teslim alınan malları karĢılaĢtırmak.
• Faturalara tesellüm kaĢesi vurarak ambar giriĢ
 kayıtlarını yapmak.
• Ambar sorumlusu izinli veya rahatsız olduğu
 durumlarda onun iĢlerini yapmak.
Ambar (Depo) Memuru
• Ambar kayıtlarını tutmak,
• Ambardaki     malzemelerin     yerleĢtirilmesi,
 sınıflandırılması,    etiketlendirilmesi     ve
 sınıflandırılmasını yapmak
Portör (Ambar Ġçisi)
• Teslim alınan malzemeleri raflara düzenli bir
  şekilde yerleştirmektir
•  Ambarda eksilen malzemelerin tedarik edilmesi
  için ambar memuruna bilgi vermek.
•  Mevcut gıda maddelerinin son kullanma
  tarihlerini kontrol etmek.
•  Ay sonu sayımlarına katılmak, sayım öncesi
  düzenlemeleri yapmak.
Gelirler Kontrolörü
Gece denetiminden (night audit) sonra yazıcıdan çıkarılan
tüm raporlar ile faturalardan yiyecek içecekle ilgili olanları
maliyet kontrol Ģefinden, otel ile ilgili olanları da kredi
Ģefinden teslim almak.
Günlük raporların hazırlanmasına veri teĢkil eden bilgi
raporunu maliyet kontrol bölümüne göndermek
Kat hizmetleri (hauskeeper) raporunu incelemek
uyuĢmazlık durumunda rapor düzenlemek ve muhasebe
müdürüne bilgi vermek.
ġef Kasiyer (General Cashier)
Havuz, otopark, çamaĢırhanedeki yazar kasaların aylık
raporlarını almak, muhasebeye teslim etmek.
Bankaya yatırılan depozitleri hotel hesabına iĢlenip
iĢlenmediğini kontrol etmek.
Günlük banka hesaplarının kontrolü yanında haftalık
banka hesaplarını da kontrol etmektir.


Veznedar
Otel hâsılatı içerisinde yer alan ve TL olarak yapılmıĢ
ödemeleri kaydetmek.
Kasa sayımı yapmak.
Kredi Servis ġefi
Kredili kalan konuklarla yapılan kredi sözleĢmelerinin
takibini ve kontrolünü yapmak.
Tahsilât yapılmayan veya geciken firmalara gerekli ikaz
yazıları göndermek,


Kredi Memuru
Yapılan tahsilâtların vezneye teslim edilmeden önce
kontrolünü yapmak
Haftada iki kez ilgili banka Ģubelerine hesap
cüzdanlarına iĢlettirmek, gelen havaleleri
muhasebeleĢtirmek,
 MUHASEBE ĠLE DĠĞER DEPARTMAN
 ĠLĠġKĠLERĠ
Ön Büro Muhasebe ĠliĢkileri

Muhasebe departmanı konuk ile direkt temas halinde
olmadıklarından muhasebe kayıtları temel iĢlemleri ön
büro tarafından yerine getirilir.

Önceden ön büroda çalıĢan kasiyer muhasebe
departmanının bir elamanı olarak çalıĢıyordu.
Günümüzde konaklama iĢletmeleri otomasyon sayesinde
kasiyer çalıĢtırmamakta ve ön kasa iĢlemleri ön büro
elemanlarınca yerine getirilmektedir.
Muhasebe Bölümünün Otel
Organizasyonundaki Yeri
Ön büro bölümünde konuk ile iliĢkiler dört
aĢamada gerçekleĢir
 GeliĢ öncesi aĢamada: Konuğun rezervasyonu yapılır.
 Bu aĢamada konaklama iĢletmesinde ön kayıt
 iĢlemleri yapılır. Konuktan ön ödeme veya kredi
 kartı numarası alınarak konaklama iĢletmesi
 gelirlerinin  rezervasyon   yaptırdığı   halde
 gelmeyenlere (no show) karĢı korunması amaçlanır.
 GeliĢ/varıĢ aĢamasında: Konuğun kayıt ve oda tahsisi
 iĢlemleri yapılır. bu aĢamada konuğun satıĢ
 noktalarında harcamalarını nasıl yapacağı, ara ödeme
 yapması gereken tutarlar, ödemeleri nasıl yapacağı,
 hangi pansiyon durumuna göre hangi fiyattan
 kalacağı belirlenir . konuğa bir hesap kartı (folio)
 açılır.
• Konuğun konaklama aĢaması: konuğun kalıĢ
 süresi içinde çeĢitli satıĢ ünitelerinden kredili
 satın aldığı ürünler müĢterinin oda hesabına
 aktarılır. Her gece saat 24’ten sonra gece
 denetimi iĢlemleri yapılır
• Konuğun iĢletmeden ayrılması: Konuğun
 yapmıĢ olduğu harcamaları gösteren bir ekstre
 çıkartılarak müĢteriye verilir. Eğer konuğun bir
 ihtirazı yoksa tahsilat yapılarak faturası kesilir.
 ĠĢletmenin tahsilat politikasına göre; nakit, kredi
 kartı, travel çek vb Ģekillerden birini veya
 birkaçını  kullanarak   konuk   ödemelerini
 yapacaktır.
Kat Hizmetleri Bölümü Muhasebe ĠliĢkisi

• Muhasebe bölümü ile kat hizmetleri
 arasında bilgi alışverişi birçok konudan
 ortaya çıkmaktadır. Bu işlerin yürütülmesi
 için, şu raporla düzenlenir:
• Personel Devam Formu,          -
 Oda Uyuşmazlık raporu.
• Housekeeper Raporu,
Muhasebe Bölümü Üniformalı Hizmetler
Bölümü ĠliĢkisi
• Üniformalı hizmetler konuğun kapıda
 karşılanması, odaya bagajların taşınması,
 yerel çekicilikler ve şehirdeki etkinlikler vb.
 konularda bilgi ihtiyacının karşılanması gibi
 işlerden sorumludur.

• Muhasebe üniformalı hizmetler bölümünün
 giderleri ile ilgili kayıtlarının tutulması ve
 takibini yapar.
  Yiyecek Ġçecek Departmanı Ġle Muhasebe
  ĠliĢkisi
• Yiyecek    –içecek   departmanı,  konaklama
  işletmelerinin ikinci önemli gelir merkezidir.
  Dolayısıyla yiyecek –içecek gelirlerinin doğru bir
  biçimde izlenebilmesi ve muhasebe kayıtlarına
  geçirilebilmesi için bu bölümdeki bütün mali
  kaynaklı işlemlerin belgeye dayandırılması gerekir.
•  Yiyecek –içecek departmanında kesilen adisyonlar
  ya peşin tahsil (kredi kartı da olabilir) ya da
  konuğun hesabına aktarılacaktır.
•  Konuk   adına  açılan  adisyonlar  muhasebe
  departmanında çalışan kasiyerler tarafında alınır ve
  oda hesaplarına işlenir.
• Yiyecek –içecek servisinin yapılabilmesi için
 katlanılacak giderlerin (malzeme, personel)
 izlenmesinde de yiyecek –içecek departmanı
 ile muhasebe departmanı iliĢki halindedir.
• Konaklama iĢletmecileri yöneticileri karın
 maliyetleri aĢağı çekerek arttırılabileceği
 gerçeğinden hareketle yiyecek maliyet
 kontrolünü çok önemsemektedirler.
• Muhasebe departmanında bulunan maliyet
 kontrolörü ve ekibi özellikle yiyecek–içecek
 maliyetlerini izlemekle görevlidir
Teknik Hizmetler Departmanı Ġle Muhasebe
ĠliĢkisi
• Otel iĢletmelerinde teknik bölüm, otelin
 değiĢik bölümlerinde kullanılmakta olan araç,
 gereç ve donanımları her zaman iyi bir Ģekilde
 iĢlevini yapacak Ģekilde hazır bunmasını
 sağlamakla görevli bölümdür.
• Bakım hizmetleri, onarım hizmetleri, tasarrufa
 yönelik hizmetler, eğitim hizmetlerinin
 aksamadan yürümesi için gerekli olan iĢler için
 harcanan giderlerin muhasebe departmanı
 tarafından kayıt altına alınır ve izlenir
Ġnsan Kaynakları Ġle Muhasebe Departmanı
ĠliĢkisi
• İnsan    kaynakları   departmanının
  sorumluluk   alanlarına giren  işleri
  yapabilmek için gerekli duyduğu araç,
  gereç, donanım, malzeme, personel için
  belirli harcamaların yapılmasına ihtiyaç
  duyar.

• İnsan kaynakları departmanı gider merkezi
 olması açısından   muhasebe   ile  ilişki
 içindedir.
Pazarlama Ve SatıĢ Departmanı Ġle Muhasebe
ĠliĢkisi
• Konaklama iĢletmelerinde pazarlama ve satıĢ bölümü
  konukların ihtiyaç ve isteklerini analiz ederek iĢe
  baĢlar. Konukların isteklerine ve demografik
  özelliklerine göre pazarı bölümler ve pazara uygun
  ürünlerin üretilmesini sağlar. Üretilen ürünler pazar
  dilimlerindeki konuklara duyurulması ve konukların
  ürünleri alma yönünde harekete geçirilmesi için
  kullanılan araçlar devreye girer.
•  KiĢisel satıĢ, reklâm, halkla iliĢkiler, tutundurma
  süreçlerinde kullanılan araçlardır. Pazarlama ve satıĢ
  departmanınca yapılan tüm bu faaliyetlerin
  konaklama iĢletmesine bir maliyeti vardır. Bir gider
  merkezi olarak pazarlama ve satıĢ departmanı
  muhasebe ile iliĢki içindedir
Güvenlik Departmanı Ġle Muhasebe
Departmanı ĠliĢkisi


• Konaklama iĢletmelerinde güvenlik denilince
 konukların ve personelin can ve mal güvenliği
 ile iĢletmenin mülkünün ve maddi unsurların
 emniyeti anlaĢılmaktadır.
• Güvenlik departmanı ile muhasebenin iliĢkisi
 bir gider merkezi olması nedeniyledir
DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKÜR
     EDERĠZ

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:104
posted:5/27/2010
language:Turkish
pages:31