3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΕΓΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 14404

Document Sample
3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΕΓΕ ΤΕΤΑΡΤΗ 14404 Powered By Docstoc
					           ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 10ου ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ Ε.Γ.Ε

                      ΤΕΤΑΡΤΗ 14/4/04
14:00-18:00           Έναρξη Εγγραφών - Πανεπιστήµιο Μακεδονίας - Θεσσαλονίκη
19:00-       Τελετή Έναρξης - Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης - ∆εξίωση

         ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13

     ΠΕΜΠΤΗ 15/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

09:00-11:00     Σεισµολογία      Υδρογεωλογία      Τεχνική Γεωλογία     Ωκεανογραφία,
                                             Θαλάσσια Γεωλογία,
                                              Γεωαρχαιολογία
11:00-11:30                      ∆ιάλειµµα-Καφές
11:30-13:30     Σεισµολογία      Υδρογεωλογία      Τεχνική Γεωλογία     Αρχαιοµετρία
13:30-15:00                        ∆ιάλειµµα
15:00-16:00                       POSTERS
16:00-18:00     Σεισµολογία     Βιοµηχανικά Ορυκτά    Τεχνική Γεωλογία    Τηλεπισκόπηση και
                      και Πετρώµατα                   Γεωλογία,
                                              Πληροφορική στις
                                              Γεωεπιστήµες
18:00-18:30                      ∆ιάλειµµα-Καφές
18:30-20:30     Σεισµολογία     Βιοµηχανικά Ορυκτά    Τεχνική Γεωλογία    Τηλεπισκόπηση και
                      και Πετρώµατα                   Γεωλογία,
                                             Πληροφορική στις
                                              Γεωεπιστήµες
POSTERS (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ): Φυσική Εσωτερικού της Γής, Σεισµολογία, Υδρογεωλογία, Βιοµηχανικά Ορυκτά και
    Πετρώµατα, Τεχνική Γεωλογία, Τηλεπισκόπηση και Γεωλογία, Πληροφορική στις Γεωεπιστήµες,
    Αρχαιοµετρία, Ενεργειακές Πρώτες Ύλες, Παλαιοντολογία, Ορυκτολογία, Κοιτασµατολογία

    ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ, POSTERS - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

09:00-11:00   Πετρολογία, Γεωχηµεία  Νεοτεκτονική, Γεωλογία   Εφαρµοσµένη      Γεωεπιστήµες και
                      Τεταρτογενούς,    Γεωφυσική, Γεωθερµία  Περιβάλλον, Γεώτοποι,
                       Ιζηµατολογία                  Γεωλογία και
                                               Εκπαιδευση
11:00-11:30                       ∆ιάλειµµα-Καφές
11:30-13:30   Πετρολογία, Γεωχηµεία  Νεοτεκτονική, Γεωλογία    Εφαρµοσµένη      Γεωεπιστήµες και
                      Τεταρτογενούς,     Γεωφυσική, Γεωθερµία  Περιβάλλον, Γεώτοποι,
                       Ιζηµατολογία                  Γεωλογία και
                                               Εκπαιδευση
13:30-15:00                        ∆ιάλειµµα
15:00-16:00                        POSTERS
16:00-18:00   Πετρολογία, Γεωχηµεία  Νεοτεκτονική, Γεωλογία   Τεκτονική Γεωλογία
                      Τεταρτογενούς,
                       Ιζηµατολογία
18:00-18:30                       ∆ιάλειµµα-Καφές
18:30-20:30    Ορυκτολογία,      Στρωµατογραφία     Τεκτονική Γεωλογία
         Κοιτασµατολογία
POSTERS (ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ): Πετρολογία, Γεωχηµεία, Νεοτεκτονική, Γεωλογία Τεταρτογενούς, Ιζηµατολογία,
    Στρωµατογραφία, Εφαρµοσµένη Γεωφυσική, Γεωθερµία, Τεκτονική Γεωλογία, Γεωεπιστήµες και Περιβάλλον,
    Γεώτοποι, Γεωλογία και Εκπαιδευση, Φυσική Γεωγραφία, Σπηλαιολογία, Ωκεανογραφία, Θαλάσσια Γεωλογία,
    Γεωαρχαιολογία

        ΣΑΒΒΑΤΟ 17/4/04 ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

09:00-11:00     Ορυκτολογία,      Παλαιοντολογία     Φυσική Γεωγραφία,    Ενεργειακές Πρώτες
          Κοιτασµατολογία                  Σπηλαιολογία        Ύλες
11:00-11:30                      ∆ιάλειµµα-Καφές
11:30-13:00                            Φυσική Γεωγραφία,    Ενεργειακές Πρώτες
                                   Σπηλαιολογία        Ύλες
13:00-13:30                        ∆ιάλειµµα
13:30-15:30         Τελετή λήξης - Αίθουσα Τελετών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας - ∆εξίωση
                           3
       SUMMARY TIMETABLE OF THE 10th CONGRESS OF THE G.S.G.

                      WEDNESDAY 14/4/04
14:00-18:00              Registration – University of Macedonia - Thessaloniki
19:00-        Opening Ceremony – Main Aula of the Aristotle University of Thessaloniki – Evening reception

            ROOM 3          ROOM 11          ROOM 12         ROOM 13

    THURSDAY 15/4/04 ORAL PRESENTATIONS, POSTERS – UNIVERSITY OF
                MACEDONIA
09:00-11:00      Seismology        Hydrogeology     Engineering Geology   Oceanography, Marine
                                                  Geology,
                                                 Geoarcheology
11:00-11:30                         Coffee break
11:30-13:30      Seismology        Hydrogeology      Engineering Geology     Archaeometry
13:30-15:00                           Break
15:00-16:00                          POSTERS
16:00-18:00      Seismology      Industrial Rocks and   Engineering Geology   Remote Sensing and
                         Minerals                   Geology, Informatics
                                                and Geosciences
18:00-18:30                         Coffee break
18:30-20:30      Seismology      Industrial Rocks and   Engineering Geology  Remote Sensing and
                         Minerals                  Geology, Informatics
                                               and Geosciences
POSTERS (MEZZANINE): Physics of the Earth Interior, Seismology, Hydrogeology, Industrial Rocks and Minerals,
    Engineering Geology, Remote Sensing and Geology, Informatics and Geosciences, Archaeometry, Energy
    Resources, Paleontology, Mineralogy, Ore Deposits

       FRIDAY 16/4/04 ORAL PRESENTATIONS, POSTERS – UNIVERSITY OF MACEDONIA

09:00-11:00      Petrology,       Neotectonics,      Applied Geophysics,    Geosciences and
           Geochemistry      Quaternary Geology,      Geothermy        Environment,
                       Sedimentology                   Geotopes, Geology
                                                 and Education
11:00-11:30                        Coffee break
11:30-13:30      Petrology,       Neotectonics,     Applied Geophysics,     Geosciences and
           Geochemistry      Quaternary Geology,     Geothermy         Environment,
                       Sedimentology                   Geotopes, Geology
                                                 and Education
13:30-15:00                           Break
15:00-16:00                         POSTERS
16:00-18:00      Petrology,       Neotectonics,      Structural Geology
           Geochemistry      Quaternary Geology,
                       Sedimentology
18:00-18:30                         Coffee break
18:30-20:30     Mineralogy,        Stratigraphy      Structural Geology
          Ore Deposits
POSTERS (MEZZANINE): Petrology, Geochemistry, Neotectonics, Quaternary Geology, Sedimentology, Stratigraphy,
    Applied Geophysics, Geothermy, Structural Geology, Geosciences and Environment, Geotopes, Geology and
    Education, Physical Geography, Speleology, Oceanography, Marine Geology, Geoarcheology

         SATURDAY 17/4/04 ORAL PRESENTATIONS – UNIVERSITY OF MACEDONIA

09:00-11:00      Mineralogy,       Paleontology     Physical Geography,    Energy Resources
           Ore Deposits                    Speleology
11:00-11:30                        Coffee break
11:30-13:00                             Physical Geography,    Energy Resources
                                     Speleology
13:00-13:30                          Break
13:30-15:30          Closing ceremony – Main Aula of the University of Macedonia - Reception
                             4
                ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3                       ROOM 3
        ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ                     SEISMOLOGY
Προεδρείο: A. Κυρατζή – Π. Χατζηδηµητρίου
Chairmen: A. Kiratzi - P. Hatzidimitriou
09:00 M. Stratou, A. Savvaidis, M. Papadopoulou, D. Panagiotopoulos
     USING GIS AND EARTHQUAKE SCENARIOS FOR THE ASSESSMENT OF EMERGENCY RESPONSE IN
     CASE OF A STRONG EARTHQUAKE. AN APPLICATION IN THE URBAN AREA OF THESSALONIKI,
     GREECE
09:15  Z. Roumelioti, A. Kiratzi, N. Theodulidis
     REGIONAL WAVEFORM SIMULATION OF THE 1999 ATHENS EARTHQUAKE BY THE EMPIRICAL
     GREEN’S FUNCTION METHOD
09:30  C. Benetatos, A. Kiratzi, K. Kementzetzidou, Z. Roumelioti, G. Karakaisis, E. Scordilis,
     I. Latoussakis, G. Drakatos
     THE PSACHNA (EVIA ISLAND) EARTHQUAKE SWARM OF JUNE 2003
09:45  B. Papazachos, E. Scordilis, D. Panagiotopoulos, C. Papazachos, G. Karakaisis
     GLOBAL RELATIONS BETWEEN SEISMIC FAULT PARAMETERS AND EARTHQUAKES MOMENT
10:00  Α. Γκανάς, Β. Καραστάθης, Α. Αγάλος, Γ. Λεοντογιαννάκος, Σ. Παυλίδης
     ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ∆ΙΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΤΟΥ 1894 ΣΤΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΜΕ
     ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ
10:15  S. Lalechos, Ch. Metaxas, D. Fountoulis, G. Papadopoulos, A. Angelopoulos
     PRELIMINARY RESULTS OF THE STUDY OF EARTHQUAKE SWARM IN PSACHNA AREA, EVIA ISLAND,
     GREECE
10:30  I. Papaioannou, G. Papadopoulos, S. Pavlides
     THE EARTHQUAKE OF 426BC IN N. EVOIKOS GULF REVISITED: AMALGAMATION OF TWO DIFFERENT
     STRONG EARTHQUAKE EVENTS?
10:45  V. Karakostas, E. Papadimitriou, C. Papazachos
     PROPERTIES OF THE 2003 LEFKADA, IONIAN ISLANDS, GREECE, EARTHQUAKE SEISMIC SEQUENCE


                ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3                          ROOM 3
        ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ                        SEISMOLOGY
Προεδρείο: E. Παπαδηµητρίου – Ν. Θεοδουλίδης
Chairmen: E. Papadimitriou - Ν. Theodulidis
11:30 A. Kiratzi, Roumelioti, Ch. Benetatos, N. Theodulidis, A. Savvaidis, A. Panou, H.Tziavos,
     P. Savvaidis, Th. Hatzigogos, S. Koutoupes
     SEISIMPACT-THES: SCENARIO EARTHQUAKES AFFECTING THE BUILT ENVIRONMENT OF THE
     PREFECTURE OF THESSALONIKI
11:45  P. Savvaidis, I. Doukas, Th. Hatzigogos, I. Tziavos, A. Kiratzi, Z. Roumelioti, A. Savvaidis,
     N. Theodulidis, G. Drakatos, S. Koutoupes, G. Karantonis, A. Sotiriadis
     SEISIMPACT-THES: A SYSTEM FOR THE EVALUATION OF SEISMIC IMPACT IN THE BUILT
     ENVIRONMENT OF THE PREFECTURE OF THESSALONIKI
12:00  K. Orfanogiannaki, G. Papadopoulos
     SEISMICITY CRITERIA FOR THE REAL-TIME IDENTIFICATION OF FORESHOCKS IN THE CORINTH
     GULF
12:15  I. Banitsiotou, T. Tsapanos, P. Hatzidimitriou, V. Margaris
     PARAMETRIC-HISTORIC PROCEDURE FOR PROBABILISTIC SEISMIC HAZARD ANALYSIS IN GREECE
     AND THE ADJACENT AREA
12:30  K. Makropoulos, I. Kassaras, G. Stournaras, E. Kapourani, E. Valadaki, S. Plessas
     RESULTS FROM A MULTIDISCIPLINARY MICROZONATION STUDY IN THE CITY OF MYTELENE
     (LESVOS ISLAND, GREECE)
12:45  I. Baskoutas, I. Kalogeras, G. Papadopoulos, M. Herraiz, C. Perez, G. Panopoulou, M. Sachpazi
     MAPING OF CODA Q ATTENUATION ALONG THE SEISMOLOGICAL NETWORK OF NATIONAL
     OBSERVATORY OF ATHENS
13:00  I. Baskoutas, G. Papadopoulos, G. Panopoulou
     LONG TEMPORAL VARIATION OF SEISMIC PARAMETER FOR SEISMIC PATTERN IDENTIFICATION IN
     GREECE                           5
               ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3                ROOM 3
       ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ               SEISMOLOGY
Προεδρείο: Γ. Καρακαΐσης – Γ. Παδόπουλος
Chairmen: G. Karakaisis - G. Papadopoulos
16:00 A. Fokaefs, G. Papadopoulos
    HISTORICAL EARTHQUAKES IN THE REGION OF LEFKADA ISLAND, IONIAN SEA - ESTIMATION OF
    MAGNITUDES FROM EPICENTRAL INTENSITIES
16:15  I. Kalogeras, G. Marketos, Y. Theodoridis
    A TOOL FOR COLLECTING, QUERYING, AND MINING MACROSEISMIC DATA
16:30  G. Papadopoulos, V. Karastathis, K. Konstantinou, A. Ganas, K. Orfanogiannaki
    THE 2 DECEMBER 2002 KILLINI EARTHQUAKE, ITS FORESHOCKS AND CRUSTAL HETEROGENEITY
16:45  A.Tzanis, F. Vallianatos
    PRECURSORY ACCELERATION OF SEISMICITY: FROM THE THEORETICAL ELEGANCE TO THE
    PRACTICAL DIFFICULTIES
17:00  N. Theodulidis, B. Margaris, Ch. Papaioannou, I. Kalogeras, V. Karastathis, C. Papazachos,
    A. Skarlatoudis
    HEAD V1.0 : HELLENIC ACCELEROGRAM DATABASE
17:15  M. Kourouzidis, G. Karakaisis, B. Papazachos, C. Makropoulos
    PROPERTIES OF FORESHOCKS AND AFTERSHOCKS IN THE AREA OF GREECE
17:30  M. Kourouzidis, G. Karakaisis, B. Papazachos, C. Makropoulos
    THE CRITICAL EARTHQUAKE MODEL: OBSERVATIONS IN CRITICAL AREAS OF THE BROADER
    AEGEAN AREA
17:45  V. Karakostas, E. Papadimitriou, C. Papazachos, M. Tranos
    GEOGRAPHICAL AND DEPTH DISTRIBUTION OF THE MICROSEISMIC ACTIVITY AROUND CHIOS
    ISLAND


               ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3                     ROOM 3
       ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ                    SEISMOLOGY
Προεδρείο: Θ. Τσάπανος – ∆. Παναγιωτόπουλος
Chairmen: T. Tsapanos - D. Panagiotopoulos
18:30 O. Galanis, C. Papazachos, P. Hatzidimitriou, E. Scordilis
    APPLICATION OF 3-D VELOCITY MODELS AND RAY TRACING IN THE DOUBLE DIFFERENCE
    EARTHQUAKE LOCATION ALGORITHMS: APPLICATION TO A DATA SET FROM THE MYGDONIA BASIN
    (NORTHERN GREECE)
18:45  C. Papazachos, E. Scordilis, G. Karakaisis, B. Papazachos
    FURTHER PROPERTIES OF THE CRITICAL EARTHQUAKE MODEL
19:00  A. Savvaidis, N. Theodoulidis, A. Panou, D. Kemetzentzidou, C. Papazachos, P. Hatzidimitriou,
    P-Y. Bard
    GEOPHYSICAL INFORMATION FROM AMBIENT NOISE DATA: THE CASE OF MYGDONIAN BASIN
19:15  D. Vamvakaris, C. Papazachos, E. Karagianni, E. Scordilis, P. Hatzidimitriou
    DETERMINATION OF FAULT PLANE SOLUTIONS USING WAVEFORM AMPLITUDES AND RADIATION
    PATTERN IN THE MYDGONIA BASIN (N. GREECE)
19:30  M. Pirli, N. Voulgaris, J. Alexopoulos, K. Makropoulos
    INSTALLATION AND PRELIMINARY RESULTS FROM A SMALL APERTURE SEISMIC ARRAY IN TRIPOLI,
    GREECE
19:45  Π. Μητρόπουλος, Κ. Notsu, Ν. ∆ελήµπασης, Ν. Κακαβάς, Π. Βουδούρης
    ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ∆ΟΝΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ
    ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΡΑ∆ΟΝΙΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ
20:00  A. Panou, P. Hatzidimitriou, C. Papazachos, N. Theodulidis, K. Stylianidis
    AMBIENT NOISE HORIZONTAL-TO-VERTICAL SPECTRAL RATIO FOR ASSESSING SITE EFFECTS IN
    URBAN ENVIRONMENTS: THE CASE OF THESSALONIKI (NORTHERN GREECE)
                         6
               ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11                ROOM 11
      Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ               HYDROGEOLOGY
Προεδρείο: Γ. ∆ηµόπουλος – Γ. Σταµάτης
Chairmen: G. Dimopoulos – G. Stamatis
09:00 Ε. Καµπέρης, Ε. Κόκκινου, ∆. Μονόπωλης
    ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ Υ∆ΡΟΛΟΓΙΚΩΝ/Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
    ΚΡΗΤΗΣ (ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ – ΡΕΘΥΜΝΟ)
09:15  Ν. Λαµπράκης, Γ. Παναγόπουλος, Ε. Πυτικάκης
    Υ∆ΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΠΕ∆ΙΝΗ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
    ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ, Ν. ΗΛΕΙΑΣ
09:30  P. Giannoulopoulos
    ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ ΑΡΓΟΛΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
    ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ∆ΙΑΣΠΟΡΑΣ
09:45  Β. Περλέρος, ∆. Παπαµαστοράκης, Μ. Κριτσωτάκης, E. ∆ρακοπούλου, Α. Παναγόπουλος
    ΥΠΟΓΕΙΟ Υ∆ΑΤΙΚΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΚΡΗΤΗΣ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
10:00  Γ. Παναγόπουλος, Ε. Πυτικάκης, Ν. Λαµπράκης
    Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ
    ΝΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΣΗΝΗΣ, Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
10:15  Γ. Σταµάτης, Γ. Μιγκίρος
    ΣΧΕΣΗ ∆ΙΑΡΡΗΚΤΙΚΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΓΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΟΣΣΑΣ
    (Α. ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α)
10:30  Γ. Σταµάτης, Ε. Ζαγγανά
    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΧΝΗΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ Υ∆ΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ
    ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΌΣΣΑΣ /(ΘΕΣΣΑΛΙΑ-ΕΛΛΑ∆Α)
10:45  Α. Παναγόπουλος, Σ. ∆ρακοπούλου, Β. Περλέρος
    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ MODFLOW ΣΕ ΚΑΡΣΤΙΚΟ Υ∆ΡΟΦΟΡΕΑ: Η
    ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ


                ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11                 ROOM 11
       Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ               HYDROGEOLOGY
Προεδρείο: Ν. Λαµπράκης - Α. Μανάκος
Chairmen: N. Lambrakis – A. Manakos
11:30 P. Chilakos, C. Kavouras
    WATER MANAGMENT AT ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT. A CRITICAL APPROACH
11:45  Κ. Βουδούρης, Κ. Νίκας, Α. Αντωνάκος
    ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΥΦΑΛΜΥΡΩΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥΣ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥΣ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ
12:00  Γ. ∆ηµόπουλος, Β. Μπαρούτη
    Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ∆ΟΪΡΑΝΗΣ. ΦΥΣΙΚΕΣ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ
    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
12:15  Γ. ∆ηµόπουλος, Κ. Λουπασάκης
    ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΑΡΑΒΗΣΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
    Υ∆ΑΤΙΚΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ Υ∆ΡΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ (ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ)
12:30  Φ. Πλιάκας, Ι. ∆ιαµαντής, Α. Καλλιώρας, Χ. Πεταλάς
    ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΥΦΑΛΜΥΡΙΝΣΗΣ ΣΕ ΠΕ∆ΙΝΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ
    ΝΟΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
12:45  D. Rapti
    GEOCHEMICAL COMPOSITION OF THE WATER RESOURCES IN THE RIVER PO DELTA (NORTHERN
    ITALY): IMPLICATIONS FOR THE ENVIRONMENTAL IMPACT
13:00  ∆. Ζαρρής, Κρ. Μαγγίνα, ∆. Παναγούλια, Ε. Λυκούδη
    ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΟΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ
    ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ∆ΙΑΒΡΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ Π.
    ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ
13:15  Α. Μανάκος, Γ. ∆ηµόπουλος
    ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ SARIMA ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ Υ∆ΑΤΙΚΩΝ
    ΠΟΡΩΝ. ΤΟ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤΙΚΟΥ Υ∆ΡΟΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΚΡΑΝΙΑΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ
13:30  Β. Περλέρος, Κ. Αντωνιάδης, Ε. ∆ρακοπούλου
    ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ
    ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΙΒΑ∆ΙΩΝ ΤΗΣ Ν.ΤΗΛΟΥ                      7
               ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11                ROOM 11
     ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ             INDUSTRIAL ROCKS
       ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ              AND MINERALS
Προεδρείο: Θ. Μαρκόπουλος – Μ. Σταµατάκης
Chairmen: Th. Markopoulos - M. Stamatakis
16:00 Ι. Χατζηπαναγής, ∆. Βουγιούκας
    Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΟΝ
    ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ∆ΟΛΟΜΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟΥ
16:15  V. Psycharis, V. Perdikatsis, G. Christidis
    CRYSTAL STRUCTURE AND RIETVELD REFINEMENT OF ZEOLITE A SYNTHESIZED FROM FINE-
    GRAINED PERLITE WASTE MATERIALS
16:30  Α. Καστρινάκη, Α. Τσιραµπίδης, Κ. Μιχαηλίδης, Γ. Τρώντσιος
    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΗΛΟΛΙΘΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ, ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
    ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
16:45  G. Christidis, N. Sakellariou, E. Repouskou, Th. Markopoulos
    INFLUENCE OF ORGANIC MATTER AND IRON OXIDES ON THE COLOUR PROPERTIES OF A MICRITIC
    LIMESTONE FROM KEFALONIA
17:00  N. Kantiranis, M. Stamatakis, A. Filippidis, C. Squires
    THE UPTAKE ABILITY OF THE CLINOPTILOLITIC TUFFS OF SAMOS ISLAND, GREECE
17:15  Κ. Σικαλίδης, Ν. Καραγιαννίδης
    ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΜΙΓΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΩΣ Ε∆ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ
17:30  S. Pavlidou, A. Koroneos, C. Papastefanou, G. Christofides, S. Stoulos, M. Vavelides
    NATURAL RADIOACTIVITY OF GRANITES AS BUILDING MATERIALS
17:45  T. Grammatikopoulos, K. Salonikis, A. Kladis
    PRELIMINARY MINERALOGICAL EVALUATION OF THE GRAND MINE WOLLASTONITE DEPOSIT, JILIN
    PROVINCE, CHINA


             ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11              ROOM 11
    ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ           INDUSTRIAL ROCKS
      ΚΑΙ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ             AND MINERALS
Προεδρείο: Ε. Γκάρτζος - Κ. Σικαλίδης
Chairmen: E. Gartzos – Κ. Sikalides
18:30 A. Τσιραµπίδης
    Η ΧΡΗΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ
    ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
18:45  Θ. Μαρκόπουλος, Γ. Τριανταφύλλου, Ε. Μανούτσογλου
    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΓΕΝΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΙΡΕΘΙΑΝΑ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΓΙΑ
    ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ
19:00  Κ. Νταγκουνάκη, Α. Κασώλη-Φουρναράκη, Α. Τσιραµπίδης, Κ. Σικαλίδης
    AΝΘΡΑΚΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ
    ΥΑΛΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΟΞΙΝΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ
19:15  ∆. Γαλανάκης, Π. Πλούµης, Π. Μαστρογιάννης
    ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ - ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΤΗN ΠΕΡΙΟΧΗ
    ΖΩΟ∆ΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΒΕΡΜΙΟΥ (∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ)
19:30  Ε. Ρεπούσκου, Θ. Μαρκόπουλος, Ι. Πολυχρονάκης
    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ∆. ΚΡΗΤΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΑ
    ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ.
19:45  S. Marica
    QUATERNARY BASALTS FROM ROMANIA – CHARACTERISTICS AND NON-CONVENTIONAL USES
20:00  Μ. Βιδάκης, ∆. Γαλανάκης
    ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ∆ΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ
    ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ(ΑΣΒΕΣΤΙΤΙΚΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ) ΣΤΑ ΤΑΛΑΙΑ ΟΡΗ (ΒΟΡΕΙΑ–ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΡΗΤΗ)
20:15  E. Gartzos
    COMPARATIVE STABLE ISOTOPES STUDY OF THE MAGNESITE DEPOSITS OF GREECE                       8
              ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12                    ROOM 12
     ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ                 ENGINEERING GEOLOGY
Προεδρείο: Π.Μαρίνος – Ι. Φουντούλης
Chairmen: P. Marinos - I. Fountoulis
09:00 Κ. Λουπασάκης, Β. Χρηστάρας, Γ. ∆ηµόπουλος, Θ. Χατζηγώγος
    ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΧΩΜΑΤΙΝΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ. ΦΡΑΓΜΑ
    ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ
09:15  Ν. Σαµπατακάκης, Α. Σπυρόπουλος, Γ. Κούκης
    KΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΛΕΙΟΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΩΝ Α∆ΡΟΜΕΡΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν.ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΝ
    Α∆ΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ
09:30  Ν. Σαµπατακάκης, Γ. Κούκης, Ν. Σπανού
    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ
    ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ
09:45  Ν. Σαµπατακάκης, Γ. Κούκης, Σ. Παπανακλή
    ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
    ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
10:00  Μ. Χατζηαγγέλου, Κ. Αναγνωστόπουλος
    ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ HERSCEL-BUCKLEY ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ∆ΙΕΙΣ∆ΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
    ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΡΩ∆ΕΣ ΜΕΣΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ∆ΟΚΙΜΩΝ
10:15  Π. Μαρίνος, Τ. Χριστοδουλοπούλου, Β. Περλέρος
    ΑΡΓΙΛΙΚΟΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΙ ΤΟΥ ΦΛΥΣΧΗ. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
    ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΓΑ∆ΟΥΡΑ ΡΟ∆ΟΥ
10:30  Π. Μαρίνος, Β. Μαρίνος, Γ. Στούµπος, Μ. Νόβακ, Κ. Κορκάρης, Μ. Μπενίση
    Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ "ΑΘΗΝΑΪΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΥ" ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ ΤΥΠΟΥ
    ΑΣΠΙ∆ΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ
    ΜΕΤΡΟ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
10:45  Γ. Κωνσταντοπούλου
    ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ∆ΟΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΕ
    ΚΑΤΟΛΙΣΘΑΙΝΟΝΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ


               ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12                     ROOM 12
     ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ                 ENGINEERING GEOLOGY
Προεδρείο: Β. Χρηστάρας – Γ. ∆ανάµος
Chairmen: B. Christaras – G. Danamos
11:30 D. Kavadias, A. Patouchas, I. Koukouvelas, T. Doutsos
     IMPACT OF HUMAN USE IN SLIDING AREAS: TWO CASE HISTORIES FROM AGIOS VLASSIS-STEREA
    HELLAS AND AGIOKAMPOS-THESSALY, GREECE
11:45  Χ. Σαρόγλου, Π. Μαρίνος, Γ. Τσιαµπάος
    ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΡΡΗΚΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ.
    Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΙΑΣ
12:00  Γ. Παπαθανασίου, Β. Χρηστάρας, Σπ. Παυλίδης, Κ. Πιτιλάκης
    ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
    (14/08/03 ΜS=6.4)
12:15  Ι. Φουντούλης, Ι. Λαδάς, Ε. Σπυρίδωνος, Η. Μαριολάκος
    Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΤΗΣ ΤΣΑΚΩΝΑΣ
    ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ
12:30  I. Mariolakos, I. Fountoulis, I. Ladas, Em. Andreadakis, V. Christaras, D. Zireau
    SLOPE STABILITY PROBLEMS AND DEFORMATION OF ANCIENT WALL IN OLYMPIA
    ARCHAEOLOGICAL SITE, GREECE
12:45  Α. Σφέικος, Π. Μαρίνος
     H ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΦΛΥΣΧΗ ΤΗΣ ΠΙΝ∆ΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΣΗΡΑΓΓΑΣ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ
    ΖΩΝΗΣ ΕΠΩΘΗΣΗΣ: ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ∆ΙΑΝΟΙΞΗ ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΝΕΡΩΝ ΤΟΥ
    ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
13:00  Α. Σφέικος, Θ. Στιµάρατζης, Α. Κίλιας, Β. Χρηστάρας
    Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΠΙΝ∆ΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
    ΥΨΗΛΟΥ ΠΡΑΝΟΥΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΕΙΝΗ ΑΡΓΙΘΕΑ, Ν. ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
13:15  Β. Κοντογιάννη, Μ. Ρουµάνης, Π. Ψιµούλης, Σ. Στείρος
    AΚΡΙΒΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ∆ΙΑΤΟΜΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ
    ΑΠΟ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ (ΓΕΩ∆ΑΙΤΙΚΑ ΚΛΠ.) ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ


                       9
               ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12                       ROOM 12
     ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ                  ENGINEERING GEOLOGY
Προεδρείο: Γ. Ξειδάκης – ∆. Ρόζος
Chairmen: G. Xeidakis – D. Rozos
16:00 Θ. Στιµάρατζης, Β. Χρηστάρας, Γ. ∆ηµόπουλος, Α. Κίλιας, M. Χατζηαγγέλου, Ν. Χατζηγώγος
    ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΟΡΥΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ
    ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ (ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ – ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ)
16:15  Ν. Μουρτζάς
    ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΝΕΡΓΑ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΟΙ ΝΕΕΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΩΡΥΓΑΣ ΙΣΘΜΟΥ
16:30  Ν. Μουρτζάς, Α. Γκιόλας, Η. Σωτηρόπουλος
    ΥΠΟΓΕΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΝ∆ΟΥ: Η ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΝΗΛΙΟΥ
16:45  Ν. Μουρτζάς, Η. Σωτηρόπουλος
    ΠΑΛΑΙΟΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
    ΜΑΛΑΚΑΣΑΣ
17:00  Ε. Λέκκας, Γ. ∆ανάµος, Σ. Λόζιος, Ε. Σκούρτσος, Ε. Βερύκιου
    Η ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
    2003) ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΤΟΥΣ
17:15  G. Xeidakis, A. Torok, S. Skias, B. Kleb
    ENGINEERING GEOLOGICAL PROBLEMS ASSOCIATED WITH KARST TERRAINS. THEIR
    INVESTIGATION, MONITORING AND MITIGATION
17:30  B. Μαρίνος, Π. Μαρίνος, E. Hoek
    ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ, GSI: ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕ∆ΙΑ
    ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΤΟΥ ΠΕΤΡΩΜΑΤΟΣ


              ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12                       ROOM 12
     ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ                  ENGINEERING GEOLOGY
Προεδρείο: Ε. Λέκκας - Γ. Τσιαµπάος
Chairmen: E. Lekkas – G. Tsiambaos
18:30 Λ. Σωτηρόπουλος, Ε. Λυµπέρης, Α. Σιγάλας, Κ. Προβιά, Γ. Ντουνιάς
    ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΑΚΩΝΑΣ Ν. ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ. ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ
    ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
18:45  ∆. Αργυρίου, Γ. Μελέκης
    ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ-ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ
    ΤΗΣ ΣΗΡΑΓΓΑΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ (ΤΜΗΜΑ 3.2: ΑΝΘΟΧΩΡΙ-ΜΕΤΣΟΒΟ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο∆ΟΥ)
    ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ
19:00  ∆. Αργυρίου, Λ. Πολυµενάκος
    ΟΙ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΩΡΩΠΟΥ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
    ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΗΡΙΟ Ο∆Ο ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
19:15  ∆. Ρόζος, Ε. Αποστολίδης
    ΤΕΧΝΙΚΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΤΟΧΙΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ ΝΟΜΟΥ
    ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY
19:30  ∆. Ρόζος, Ε. Αποστολίδης
    ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
    ΤΗΣ ΑΝΑΣΧΕΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
19:45  Ν. Σαµπατακάκης, Ν. Κατριβέσης, Γ. Κούκης
    ΟΙ Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
20:00  Τ. Χριστοδουλοπούλου, Π. Τσώλη-Καταγά
    ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΑΡΓΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ
    ΜΕ ΤΗ ΜΙΚΡΟ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΣΤΑΣΗ
20:15  ∆. Βογιατζής, Α. ∆ηµητρίου, Γ. Παπαθανασίου, Β. Χρηστάρας, Ν. Καντηράνης, Α. Φιλιππίδης,
    Ε. Μωραΐτη
    ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΒΡΑΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ 14/8/03 ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΑ ΜEΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΑΝΤΗ
    ΠΡΑΝΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ∆ΡΥΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ, Ν. ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
                         10
                ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13                 ROOM 13
       ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ,               OCEANOGRAPHY,
     ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ,              MARINE GEOLOGY,
      ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ              GEOARCHAEOLOGY
Προεδρείο: Η. Μαριολάκος – Χ. Μαρουκιάν
Chairmen: I. Mariolakos – Ch. Maroukian
09:00 I. Mariolakos, D. Mariolakos
    THE ARGON FIELD IN ARCADIA, THE SINKHOLE OF NESTANI VILLAGE, THE GOD POSEIDON AND
    THE SUBMARINE DINI SPRINGS IN ARGOLIC GULF (PELOPONNISOS, GREECE).
    A GEOMYTHOLOGICAL APPROACH OF THE POSEIDON BIRTH
09:15  Ν. Μουρτζάς, Ε. Κολαΐτη, N. Hellner, Π. Μαρίνος
    ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ∆ΗΛΟΥ
09:30  Χ. Μαρουκιάν, Κ. Γάκη – Παπαναστασίου, Χ. Πιτερός
    ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ
    ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ, ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΡΓΟΛΙΚΟ ΠΕ∆ΙΟ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
09:45  Γ. Κοσιάρης, Κ. Μιχαήλ
    ΟΙ ΜΥΛΟΠΕΤΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΩΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΗΣ
10:00  ∆. Χριστοδούλου, Μ. Γεραγά, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος, Ι. Καπόλος, Ε. Παπαδάκης,
    Α. ∆αραµούσκα, Γ. Παναγόπουλος, Ν. Λαµπράκης
    Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΥΘΟΚΟΡΗΜΑΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ. ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ
    ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ
10:15  ∆. Μπούζος, Ν. Κοντόπουλος
    ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΪΑΦΑ (∆/ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
10:30  K. Albanakis, M. Styllas, V. Yfantis
    VARIATIONS OF SEA LEVEL AND SEA SURFACE TEMPERATURE IN THE CALDERA OF SANTORINI
    ISLAND, SOUTHERN AEGEAN SEA


               ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
     ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13                 ROOM 13
     ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ               ARCHAEOMETRY
Προεδρείο: ∆. Κοντοπούλου - Σ. ∆ηµητριάδης
Chairmen: D. Kondopoulou – S. Dimitriades
11:30 E. De Marco, S. Spassov, D. Kondopoulou
    PRELIMINARY INVESTIGATIONS OF THREE HELLENISTIC KILNS (KATERINI NORTHERN GREECE):
    ROCKMAGNETIC PROPERTIES AND GEOMAGNETIC FIELD DIRECTIONS
11:45  V. Melfos
    MINERALOGICAL AND STABLE ISOTOPIC STUDY OF ANCIENT WHITE MARBLE QUARRIES IN LARISA,
    THESSALY, GREECE
12:00  V. Cetean
    INFORMATION CONCERNING BUILDINGS CONSTRUCTION TECHNICS OF GETO-DACS IN THE FIRST
    MILLENIUM B.C.
12:15  Α. Σοφιανοπούλου, Β. Λαµπρόπουλος, Ν. Καντηράνης
    ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΦΥΑΛΩΜΕΝΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΤΗΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
12:30  Ε. Αηδονά, R. Scholger, H. Mauritsch
    NEW TECHNIQUES FOR SAMPLING AND CONSOLIDATION OF SEDIMENTS: APPLICATION TO BURNT
    SOILS FROM AN ARCHAEOLOGICAL SITE IN AUSTRIA
12:45  Θ. Μαρκόπουλος, Ε. Ρεπούσκου, Π. Ροτόντο, Σ. Φανού
    ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΤΗΣ VILLA DEI
    QUINTILI , ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ
13:00  Ν. Επιτρόπου
    ΟΙ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΧΡΥΣΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗ ΡΟ∆ΟΠΗ
13:15  Σ. ∆ηµητριάδης
    ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΙ ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΙ ΣΤΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗΣ ΚΝΩΣΣΟΥ ΚΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ
    ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
                       11
             ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13              ROOM 13
  ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ,     REMOTE SENSING AND GEOLOGY,
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ     INFORMATICS AND GEOSCIENCES
Προεδρείο: Θ. Αστάρας – Σ. Στείρος
Chairmen: Th. Astaras – S. Stiros
16:00 T. Mimides
    THE APPLICATION OF FRACTALS IN HYDROGEOLOGY AND ROCK MECHANICS
16:15  Γ. Σκιάνης, ∆. Βαϊόπουλος, Κ. Νικολακόπουλος
    ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΕΙΚΤΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ TVI ΜΕ ΤΗ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ
16:30  Is. Parcharidis, E. Lagios, V. Sakkas
    DIFFERENTIAL INTERFEROMETRY AS A TOOL OF AN EARLY WARNING SYSTEM IN REDUCING THE
    VOLCANO RISK: THE CASE OF NISYROS VOLCANO
16:45  S. Stiros, P. Triantafyllidis, A. Chasapis
    GEODETIC EVIDENCE FOR ACTIVE UPLIFT OF THE OLYMPUS MT, GREECE
17:00  S. Koutoupes, G. Karantonis, A. Sotiriadis, A. Kiratzi, K. Valadaki
    SEISIMPACT-THES: DESIGN, DEVELOPMENT AND APPLICATION OF AN INFORMATION SYSTEM TO
    ASSESS THE VULNERABILITY TO EARTHQUAKE HAZARD OF THE BUILT ENVIRONMENT OF THE
    PREFECTURE OF THESSALONIKI
17:15  N. Voulgaris, I. Parcharidis, M. Pahoula, E. Pirlis
    CORRELATION OF TECTONICS, SEISMICITY AND GEOTHERMICS OF LESBOS ISLAND USING
    REMOTE SENSING DATA AND GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS
17:30  E. Lagios, I. Parcharidis, V. Sakkas, D. Feurer, D. Raucoules D., S. LE Mouelic, C. King, C. Nec,
    N. Ovali., A. Ferretti., R. Capes, C. Geraint
    HUMAN INDUCED SUSIDENCE MONITORING OF ATHENS USING ADVANCED SPACE RADAR
    INTERFEROMETRIC TECHNIQUES: PRELIMINARY RESULTS


               ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13                    ROOM 13
  ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ,            REMOTE SENSING AND GEOLOGY,
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ            INFORMATICS AND GEOSCIENCES
Προεδρείο: E. Λάγιος – Ισ. Παρχαρίδης
Chairmen: E. Lagios - Is. Parcharidis
18:30 S. Vassilopoulou, V. Sakkas, E. Lagios, A. Ganas
    SURFACE TEMPERATURE MONITORING OF NISYROS VOLCANO (GREECE) USING SPACE AND
    GROUND TECHNIQUES
18:45  V. Sakkas, Is. Parcharidis, E. Lagios, K. Soukis, E. Vassilakis
    GROUND DEFORMATION IN CEPHALONIA ISLAND DEDUCED BY DGPS AND DINSAR
19:00  Π. Τσόµπος, Μ. Στεφούλη
    ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΝ ΠΗΓΑΙΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ
    ΠΕΡΙΟΧΕΣ: ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΗ Ν. ΕΥΒΟΙΑ - Φ.Χ. "ΨΑΧΝΑ"
19:15  Θ. Αστάρας, Κ. Βουβαλίδης, ∆. Οικονοµίδης
    ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ-ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΟΥΒΙΑΚΩΝ ΡΙΠΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ∆ΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ
    ΕΙΚΟΝΩΝ LANDSAT/TM ΚΑΙ TERRA/ASTER
19:30  Em. Psomiadis, G. Migiros, Is. Parcharidis, S. Poulos
    SHORT PERIOD CHANGE DETECTION OF SPERCHIOS LOWER DELTA AREA USING SPACE RADAR
    IMAGES
19:45  Μ. Φουµέλης, Εµµ. Βασιλάκης
    ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΜΕΘΟ∆ΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΣΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ
    ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΝΑΓΛΥΦΟΥ. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS
20:00  I. Zacharias, E. Dimitriou, Th. Koussouris
    IMPLEMENTING HYDROLOGIC MODELING, GIS AND REMOTE SENSING TO ESTIMATE THE WATER
    BALANCE OF A LAKE CATCHMENT
                          12
               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3                        ROOM 3
   ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ                PETROLOGY, GEOCHEMISTRY
Προεδρείο: Χ. Καταγάς – Α. Μαγγανάς
Chairmen: C. Katagas – A. Magganas
09:00 Π. Τσαουσίδου, Α. Τσαγκαλίδης, Ε. Γκάρτζος, Κ. Χαϊντούτη, ∆. Γασπαράτος, ∆. Ταρενίδης
    ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ Fe, Al, Cu, Co, Cr, Ni, Zn ΣΕ Ε∆ΑΦΗ ALFISOLS ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ ΠΟΥ
    ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗΚΑΝ ΣΕ ΓΑΒΒΡΟ
09:15  ∆. Γασπαράτος, Κ. Χαϊντούτη, ∆. Ταρενίδης, Α. Τσαγκαλίδης
    ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΜΑΤΑ ΣΙ∆ΗΡΟΥ-ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ Ε∆ΑΦΩΝ ΜΕ
    ΑΤΕΛΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΗ
09:30  G. Kanellopoulou, V. Perdikatsis, A. Foscolos,
    A GEOCHEMICAL AND MINERALOGICAL ANALYSIS OF SEDIMENTS FROM THE GULF OF ELEFSINA
09:45  Τ. Σολδάτος, Κ. Νταγκουνάκη
    O ΠΛΟΥΤΩΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ: ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ-ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ-ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ
10:00  Ε. Dotsika, Υ. Maniatis, Ε. Tzavidopoulos, D. Poutoukis, K. Albanakis
    HYDROGEOCHEMICAL CONDITION OF THE PIKROLIMNI LAKE (KILKIS GREECE)
10:15  I. Iliopoulos, C. Katagas
    CORUNDUM BEARING METABAUXITES FROM IKARIA ISLAND (GREECE): MINERALOGY AND
    GEOCHEMISTRY
10:30  ∆. Βρυνιώτης, Κ. Παπαδοπούλου
    Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΑΡΑΧΘΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕ∆ΙΑ∆ΑΣ
    ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΓΕΩΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ


            ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3               ROOM 3
   ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ          PETROLOGY, GEOCHEMISTRY
Προεδρείο: Α. Κατερινόπουλος – D. Milovanović
Chairmen: A. Katerinopoulos - A. Katerinopoulos
11:30 Σ. Ζαχαριάδου
    ΓΕΩΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΙΓΜΑΤΙΤΙΩΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΪΖΗΜΑΤΩΝ ΠΗΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΘΟ∆ΩΡΟΥ,
    ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΓΕΥΓΕΛΗΣ, ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α
11:45  D. Prelevic, V. Cvetković, S. Foley, R. Romer
    SERBIAN TERTIARY ULTRAPOTASSIC PROVINCE-PETROLOGY, GEOCHEMISTRY AND GEODYNAMIC
    SIGNIFICANCE
12:00  D. Prelevic, V. Cvetkovic
    THE ROLE OF MAGMA-MIXING PROCESSES IN THE ORIGIN OF TERTIARY SHOSHONITIC AND HIGH-
    K-CALCALKALINE VOLCANICS FROM SERBIA
12:15  G. Vougioukalakis, G. Eleftheriadis, G. Christofides, A. Koroneos, T. Soldatos, F. Innocenti,
    P. Manetti, I. Villa, M. Fytikas
    PETROLOGY AND GEOCHEMISTRY OF THE ALMOPIA PLIOCENE VOLCANICS
12:30  K. Resimić-Šarić, V. Cvetković, A. Koroneos
    PETROLOGY, GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS OF THE ŽDRALJICA OPHIOLITIC COMPLEX
    (CENTRAL SERBIA)
12:45  N. Vaskovic, A. Koroneos, G. Christofides, D. Sreckovic-Batocanin, D. Milovanovic
    MINERALOGY AND PETROLOGY OF THE BRNJICA GRANITOIDS (EASTERN SERBIA)
13:00  A. Magganas, A. Katerinopoulos, Axel Gerdes, K. Kyriakopoulos
    Sr-Nd ISOTOPIC STUDY OF HERCYNIAN GRANITOIDS FROM THE PELAGONIAN ISOPIC ZONE
13:15  V. Cvetković, V. Knežević, G. Christofides, A. Koroneos, G. Poli
    ORIGIN, EVOLUTION AND GEOTECTONIC SETTING OF GRANITOID ROCKS OF CER MT. (WESTERN
    SERBIA)
                         13
                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3                       ROOM 3
   ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ                 PETROLOGY, GEOCHEMISTRY
Προεδρείο: E. Mπόσκος – Α. Κασσώλη-Φουρναράκη
Chairmen: E. Mposkos – A. Kassoli-Fournaraki
16:00 B. Tsikouras, S. Karipi, T. Grammatikopoulos, K. Hatzipanagiotou
    MINERALOGICAL STUDY OF SPINELS-CHROMITES FROM ULTRAMAFIC ROCKS FROM THE ITI AND
    KALLIDROMON OPHIOLITES (CONTINENTAL CENTRAL GREECE): INDICATORS FOR EVOLUTION AND
    GEOTECTONIC SETTING.
16:15  G. Ananiadis, I. Vakalas, A. Zelilidis, B. Tsikouras
    PROVENANCE OF PINDOS FLYSCH DEPOSITS IN METSOVO AND FOURNA AREAS USING SCANNING
    ELECTRON MICROSCOPY AND MICROANALYSIS
16:30  I. Vakalas, G. Ananiadis, A. Zelilidis, N. Kontopoulos, B. Tsikouras
    PROVENANCE OF PINDOS FORELAND FLYSCH DEPOSITS USING SCANNING ELECTRON
    MICROSCOPY AND MICROANALYSIS
16:45  L. Papadopoulou, G. Christofides, A. Koroneos, T. Soldatos, G. Eleftheriadis, M. Brocker
    EVOLUTION AND ORIGIN OF THE MARONIA PLUTON, THRACE, GREECE
17:00  Π. Βουδούρης, Κ. Αρίκας, Α. Κατερινόπουλος
    ΜΟΛΥΒ∆ΟΥΧΟΙ “ΑΛΟΥΝΙΤΕΣ” ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΚΩΝ
    ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
17:15  P. Pomonis, B. Tsikouras, Κ. Hatzipanagiotou
    COMPARATIVE GEOCHEMICAL STUDY OF THE TRIASSIC TRACHYANDESITES OF GLYKOMILIA AND
    ALKALI BASALTS FROM THE KOZIAKAS OPHIOLITE MÉLANGE (W. THESSALY): IMPLICATIONS FOR
    THEIR ORIGIN
17:30  F. Pomoni-Papaioannou, V. Karakitsios, E. Kamberis, F. Marnelis
    CHEVRON-TYPE HALITE AND NODULAR ANHYDRITE IN THE TRIASSIC SUBSURFACE EVAPORITES
    OF THE IONIAN ZONE (WESTERN GREECE)
17:45  E. Mposkos, A. Krohe
    NEW EVIDENCES OF THE LOW-P/HIGH-T PRE-ALPINE METAMORPHISM AND MEDIUM-P ALPINE
    OVERPRINT OF THE PELAGONIAN ZONE DOCUMENTED IN METAPELITES AND ORTHOGNEISSES
    FROM THE VORAS MASSIF, MACEDONIA, NORTHERN GREECE


               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3                 ROOM 3
 ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ           MINERALOGY, ORE DEPOSITS
Προεδρείο: Ν. Σκαρπέλης – Κ. Μιχαήλ
Chairmen: N. Skarpelis – C. Michael
18:30 T. Grammatikopoulos, L. Porrit, K. Salonikis
    MINERALOGICAL CHARACTERIZATION OF GOLD-BEARING ROCKS FROM THE NALUNAQ GOLD
    DEPOSIT, SOUTH GREENLAND
18:45  N.Skarpelis
    GEOLOGY AND ORIGIN OF SUPERGENE IRON AND ZINC ORES AT LAVRION, ATTICA (GREECE)
19:00  Κ. Σερέλης E. Γκάρτζος. Π. Τσαουσίδου
    ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΒΑΣΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ
    ΜΑΓΝΗΣΙΤΗ ΣΤΗ Β. ΕΥΒΟΙΑ
19:15  Κ. Μιχαήλ, Μ. ∆ηµήτρουλα
    Υ∆ΡΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
    ΠΕΤΡΩΤΩΝ
19:30  Χ. Σολωµός, Π. Βουδούρης, Α. Κατερινόπουλος
    ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑΣ ΒΙΣΜΟΥΘΙΟΥ – ΧΡΥΣΟΥ – ΑΝΤΙΜΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
    ΚΑΜΑΡΙΖΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ
19:45  Φ. Περγάµαλης, ∆. Καραγεωργίου, Α. Κούκουλης
    ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥΧΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
20:00  A. Godelitsas, A. Putnis
    FROM MINEERAL SURFACE SCIENCE AND MOLECULAR GEOCHEMISTRY TOWARDS
    NANOGEOSCIENCE: DISSOLUTION, SORPTION AND CRYSTAL GROWTH PHENOMENA AT THE
    CALCITE-WATER INTERFACE IN THE PRESENCE OF HEAVY METAL IONS
20:15  Φ. Περγάµαλης, ∆. Καραγεωργίου, Α. Κούκουλης
    ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΛΥΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ - ΛΟΥΤΡΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
                       14
               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11                 ROOM 11
       ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,               NEOTECTONICS,
   ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ,           QUARTENARY GEOLOGY,
       ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ               SEDIMENTOLOGY
Προεδρείο: Θ. Ροντογιάννη – Γ. Συρίδης
Chairmen: Th. Rondoyanni – G. Syrides
09:00 Ι. Λαδάς, Η. Μαριολάκος, Ι. Φουντούλης
    ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΥΛΙΑΣ (Ν∆ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
09:15  Β. Καψιµάλης, Σ. Πούλος, Χ. Τζιαβός, Π. Παυλάκης, Σ. Αλεξανδή
    ΓΕΩ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ
    ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ
09:30  C. Papazachos, D. Mountrakis, E. Karagianni, M. Tranos, D. Vamvakaris
    STRESS-FIELD AND ACTIVE TECTONICS IN NORTHERN GREECE USING SEISMOLOGICAL AND
    NEOTECTONIC INFORMATION
09:45  Κ. Τρίκολας, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη
    ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΑΙΓΙΟ (Β.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
10:00  Π. Πάσχος
    ΝΕΟΤΕΡΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
10:15  S. Verrios, V. Zygouri, S. Kokkalas
    MORPHOTECTONIC ANALYSIS IN THE ELIKI FAULT ZONE (GULF OF CORINTH, GREECE)
10:30  A.Tzanis, S. Chailas, H. Kranis
    AEROMAGNETIC AND TOPOGRAPHIC CONSTRAINTS ON THE ACTIVE TECTONICS OF CENTRAL
    GREECE
10:45  Θ. Χατούπης, Ι. Φουντούλης
    ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ


               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11                 ROOM 11
      ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,               NEOTECTONICS,
   ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ,           QUARTENARY GEOLOGY,
       ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ               SEDIMENTOLOGY
Προεδρείο: Ν. Κοντόπουλος – Φ. Ποµόνη - Παπαϊωάννου
Chairmen: N. Kondopoulos - F. Pomoni-Papaioannou
11:30 Th. Rondoyanni, Ch. Georgiou, D. Galanakis
    EVIDENCES OF ACTIVE FAULTING IN THRACE REGION, NORTH-EASTERN GREECE
11:45  E. Zovoilis, E. Konstantinidis, I. Koukouvelas
    TECTONIC GEOMORPHOLOGY OF ESCARPMENTS: THE CASE OF KOMPOTADES AND NEA
    ANCHIALOS FAULTS
12:00  E. Van Overloop, R. Fairbridge, J. Han, J. Hus, M. Hatziotou, R. Paepe, I. Mariolakos, S. Nassopoulou
    PALAEOSOL CYCLES IN PLEISTOCENE AND HOLOCENE SEQUENCES COMPARED WITH PLANETARY
    CYCLES
12:15  R. Paepe, I. Mariolakos, E. Van Overloop, S. Nassopoulou, J. Hus, M. Hatziotou, G. Livaditis, V. Sabot
    THE QUATERNARY SOIL-GEOLOGICAL STRATIGRAPHY OF GREECE
12:30  Γ. Ρουσάκης, Α. Καραγεώργης, Β. Λυκούσης, Ν. Κονισπολιάτης
    ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ-ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ
    ΒΑΘΙΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΓΕΤΩ∆Η ΠΕΡΙΟ∆Ο ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
12:45  ∆. Μπούζος, Ν. Κοντόπουλος
    ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΪΑΦΑ (∆/ΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
13:00  K. Getsos, A. Zelilidis, F. Pomoni-Papaioannou
    TRIASSIC CARBONATE AND EVAPORITE SEDIMENTATION ΙΝ ΙΟΝΙΑΝ ZONE (WESTERN GREECE):
    PALAEOGEOGRAPHIC AND PALAEOCLIMATIC IMPLICATION
13:15  Α. Καρκάνας, Ν. Κοντόπουλος
    ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΧΑΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΟΥ
    ΚΗΦΙΣΟΥ ΚΑΙ Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΣΙΑ
                          15
               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11                 ROOM 11
      ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,               NEOTECTONICS,
   ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ,           QUARTENARY GEOLOGY,
       ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ               SEDIMENTOLOGY
Προεδρείο: Α. Τσιραµπίδης - X. Ιωακείµ
Chairmen: A. Tsirambides – Ch. Ioakim
16:00 Ν. Κονισπολιάτης, Κ. Περισσοράτης
    ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
    ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
16:15  G. Ghionis
    TEXTURAL CHARACTERISTICS OF BEACH CUSPS ON SANDY BEACHES
16:30  I. Mariolakos, D. Mariolakos, I. Fountoulis, A. Tziovara, A. Champilomati, Ch. Anagnostou,
    D. Sakellariou
    SHALLOW SAMPLING DRILLINGS IN THE ACHELOOS DELTA AREA: PRELIMINARY RESULTS AND
    RADIOCARBON DATING
16:45  G. Syrides, M. Fytikas, G. Vougioukalakis
    DISTAL VOLCANIC ASH DEPOSITS IN THE LACUSTRINE SEDIMENTS OF THE MYGDONIA BASIN:
    PHYSICO-CHEMICAL CHARACTERISTICS AND CHRONOSTRATIGRAPHIC POSITION.
17:00  Α. Μπουζίνος, X. Ιωακείµ
    ΠΑΛΑIΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ #53 ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ
    ΑΛΜΥΡΟΥ
17:15  A. Tsirambides
    GENESIS AND PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE NEOGENE RED BEDS FROM THE CEDAR HILLS
    OF THESSALONIKI, MACEDONIA, GREECE
17:30  P. Neumann, Sp. Bellas, W. Zacher
    SEDIMENTOLOGY AND PALEONTOLOGY OF SANTONIAN TO MAASTRICHTIAN DEEP-WATER
    LIMESTONES IN WESTERN GREECE


                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11                          ROOM 11
      ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ                        STRATIGRAPHY
Προεδρείο: Σ. Τσαιλά – Μoνόπωλη - N. Krstic
Chairmen: S. Tsaila – Monopoli - N. Krstic
18:30 V. Karakitsios, H. Tsikos , Y. Van Breugel, I. Bakopoulos, L. Koletti
    CRETACEOUS OCEANIC ANOXIC EVENTS IN WESTERN CONTINENTAL GREECE
18:45  Ε. Λόγος, Α. Μαρκοπούλου-∆ιακαντώνη
    ΝΕΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΣΤΡΟΦΑ∆ΩΝ (ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ, ∆. ΕΛΛΑ∆Α)
19:00  Σ. Σωτηρόπουλος, Ε. Καµπέρης, Σ. Τσαιλά – Μoνόπωλη, Μ. Τριανταφύλλου
    ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΦΛΥΣΧΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ
    ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ (ΙΟΝΙΑ ΖΩΝΗ)
19:15  Ιων. Αργυριάδης
    ΑΝΩΚΡΗΤΙ∆ΙΚΗ ΕΠΙΚΛΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΦΕΙΟΛΙΘΟΥΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝ∆ΟΥ. ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
19:30  Κ. Τρίκολας, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη, Ε. Κοσκερίδου
    ΟΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΝΩ ΠΛΕΙΣΤΟΚΑΙΝΙΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Β.
    ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
19:45  G. Ananiadis, I. Vakalas, A. Zelilidis, K. Stoykova
    PALAEOGEOGRAPHIC EVOLUTION OF PINDOS BASIN DURING PALEOGENE USING CALCAREOUS
    NANNOFOSSILS
20:00  I. Vakalas, G. Ananiadis, N. Kontopoulos, A. Zelilidis
    AGE DETERMINATION AND PALAEOGEOGRAPHIC RECONSTRUCTION OF PINDOS FORELAND BASIN
    BASED ON CALCAREOUS NANNOFOSSILS
20:15  N. Dumurdzanov, Dj. Mihajlovic, N. Krstic, G. Petrov
    UPPER MIOCENE AND UPPER PLIOCENE PALEOGEOGRAPHY OF MARIOVO
                        16
               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12                 ROOM 12
   ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ,            APPLIED GEOPHYSICS,
       ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ                 GEOTHERMY
Προεδρείο: Γ. Τσόκας - A. Γιαννόπουλος
Chairmen: G. Tsokas - A. Giannopoulos
09:00 Α. Σταµπολίδης, Γ. Τσόκας
    ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΒΑΘΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
    ΑΠΟ ΤΑ ΑΕΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ
09:15  P. Tsourlos
    INVERSION OF ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY DATA DERIVING FROM 3-D STRUCTURES
09:30  T. Toth, J. Baker, H. de Boom, S. Puszta, D. van de Roest, G. Sideris, G. Tsokas, P. Tsourlos,
    K. Vrana, V. Zolotarev
    INTEGRATED GEOPHYSICAL TECHNIQUES FOR SURVEYING AND QUANTIFYING POTENTIALLY
    POLLUTED SEDIMENTS IN EUROPEAN WATERWAYS
09:45  Γ. Τσόκας, Π. Τσούρλος, Γ. Σταινχάουερ, Α. Σταµπολίδης, Γ. Βαργεµέζης
    ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΩΠΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΙΟΥ
    ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (ΑΤΤΙΚΗ)
10:00  I. Zananiri, D. Kondopoulou, S. Dimitriadis, A.Kilias
    A COMBINED AMS, MICROTEXTURAL AND PALEOMAGNETIC STUDY OF THE TERTIARY VRONDOU
    PLUTONIC COMPLEX, NORTHERN GREECE: IMPLICATIONS AS TO ITS EMPLACEMENT MECHANISM
    AND DEFORMATION
10:15  I. Zananiri, D. Kondopoulou
    ANISOTROPY OF MAGNETIC SUSCEPTIBILITY (AMS) IN VOLCANIC FORMATIONS: THEORY AND
    PRELIMINARY RESULTS FROM RECENT VOLCANICS OF BROADER AEGEAN
10:30  Γ. Κρητικάκης, Α. Βαφείδης, J. Gourry
    ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ RAYLEIGH ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΧΩΡΟ ΑΠΟΘΕΣΗΣ
    AΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Β. ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ PORTO PETROLI, GENOVA
10:45  Α. Βαφείδης, H. Hamdan, Γ. Κρητικάκης, Ν. Ανδρονικίδης, Μ. Κουκαδάκη, Ν. Οικονόµου,
    Ν. Σπανουδάκης, Ε. Μανούτσογλου, Ν. Κουµάκης, Σ. Λαµπαθάκης
    ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΘΛΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ
    ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, ∆.ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ, Ν.ΧΑΝΙΩΝ


               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12                       ROOM 12
   ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ,                 APPLIED GEOPHYSICS,
        ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ                      GEOTHERMY
Προεδρείο: Μ. Φυτίκας - Α. Βαφείδης
Chairmen: M. Fytikas – A. Vafides
11:30 Α. Βαφείδης, Ε. Μανούτσογλου Ν. Ανδρονικίδης, H. Hamdan, Μ. Κουκαδάκη, Γ. Κρητικάκης,
    Ν. Οικονόµου, Ν. Σπανουδάκης
    ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ ∆ΙΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ ΟΜΑΛΟΥ, Ν.ΧΑΝΙΩΝ
11:45  Π. Κάρµης, Γ. Βαργεµέζης, Η. Παπαδόπουλος, Π. Τσούρλος
    HΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΑΡΟ∆ΙΚΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΕ∆ΙΩΝ
12:00  N. Diamanti, A. Giannopoulos
    EFFECTS OF SUBSURFACE INTERFACE ROUGHNESS ON GROUND PENETRATING RADAR SIGNALS
12:15  A. Giannopoulos
    SIMULATING GROUND PENETRATING RADAR USING GPRMAX
12:30  Κ. Καρύτσας, ∆. Μενδρινός
    ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
12:45  Μ. Μπιρµπίλη, Κ. Χρηστάνης, Ν. Λαµπράκης, Κ. Καρύτσας
    ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΙΤΑΣ
    (Ν.ΣΕΡΡΩΝ)
13:00  T. Kreuser, P. Aslanidis
    THERMAL USE OF SHALLOW GEOTHERMAL ENERGY BY HEAT EXCHANGE PUMPS IN GERMANY
                         17
               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12                 ROOM 12
    ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ            STRUCTURAL GEOLOGY
Προεδρείο: A. Κίλιας – Σ. Λέκκας
Chairmen: A. Kilias - S. Lekkas
16:00 ∆. Σακελλαρίου, Ε. Καµπέρη, Β. Λυκούσης
    ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΕΣΗ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥ
    ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ
16:15  E. Skourtsos, S. Lekkas
    KOSMAS-GYTHIO UNIT: A METAMORPHIC CARBONATE SEQUENCE OVERLYING THE PHYLLITES-
    QUARTZITES SERIES IN SOUTHERN PELOPONNESUS
16:30  Σ. Παυλίδης, Σ. Βαλκανιώτης, ∆. Κεραµυδάς, Σ. Σµπόρας, Α. Γκανάς
    ΤΟ ΕΝΕΡΓΟ ΡΗΓΜΑ ΤΗΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ - ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΝΕΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
16:45  J. Brunn, I. Argyriadis, J. Braud
    POSITION MAGMATIQUE DES OPHIOLITES DU NW DE LA GRECE
17:00  D. Theocharis, H. Kranis, N. Palyvos
    S-LANDFORMS: INDICATORS OF PROGRESSIVE TRANSTENSIONAL DEFORMATION?
17:15  Γ. Μιγκίρος, Β. Αντωνίου, Βαρ. Αντωνίου
    Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ
17:30  F. Alonso-Chaves, J. Soto, M. Orozco, A. Kilias, M. Tranos
    TECTONIC EVOLUTION OF THE BETIC CORDILLERA: AN OVERVIEW


                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12                    ROOM 12
     ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ                STRUCTURAL GEOLOGY
Προεδρείο: ∆. Μουντράκης – Γ. Μιγκίρος
Chairmen: D. Mountrakis – G. Migiros
18:30 Α. Αυγερινάς, Α. Κίλιας, ∆. Μουντράκης, Α. Κορωναίος
    ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΚΥΝΙΩΝ ΓΡΑΝΙΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ
    ΠΕΛΑΓΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΤΟΥ ΒΟΡΑ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΕΛΛΑ∆Α)
18:45  Κ. Τρίκολας, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη
    ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΗΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ (Β.ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)
19:00  Ch. Fassoulas, J. Rahl, J. Ague, K. Henderson
    PATTERNS AND CONDITIONS OF DEFORMATION IN THE PLATTENKALK NAPPE, CRETE, GREECE:
    A PRELIMINARY STUDY
19:15  A. Ouzounis, A. Kilias, D. Mountrakis
    KINEMATIC AND STRAIN ANALYSIS OF DEFORMATION OF THE PELAGONIAN NAPPE IN THE
    SOUTHERN VERMIO MT. (NORTHERN GREECE)
19:30  A. Kostakioti, P. Xypolias, S. Kokkalas, T. Doutsos
    THRUST FAULT DAMAGE ZONES IN CARBONATE ROCKS: AN EXAMPLE FROM THE EXTERNAL
    HELLENIDES
19:45  S. Lekkas, Ε. Skourtsos
    THE NAPPE STRUCTURE OF THE TECTONIC WINDOW OF DOLIANA (CENTRAL PELOPONNESUS)
20:00  Ε. Μπάση, Κ. Σούκης, Σ. Λέκκας
    Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΡΗΣ – ΚΥΡΟΥ ΠΗΡΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ (ΝΑ ΑΤΤΙΚΗ)
20:15  K. Soukis, D. Papanikolaou
    CONTRASTING GEOMETRY BETWEEN ALPINE AND POST-ALPINE TECTONIC STRUCTURES IN ANAFI
    ISLAND (CYCLADES)
                      18
                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13                  ROOM 13
  ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,        GEOSCIENCES AND ENVIRONMENT,
        ΓΕΩΤΟΠΟΙ,                 GEOTOPES,
   ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ           GEOLOGY AND EDUCATION
Προεδρείο: Β. Περδικάτσης - Κ. Αρίκας
Chairmen: B. Perdikatsis – K. Arikas
09:00 Κ. Αρίκας, V. Watzl, D. Goetz
     ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΚΙΡΚΗΣ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ
09:15  Γ. Χατζηγιάννης
     Η ∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ CO2: ΜΙΑ ΝΕΑ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
09:30  A. Τριανταφύλλου, Η. Κύρος, Β. Ευαγγελόπουλος, Α. Ασβεστά, Χ. ∆ιαµαντόπουλος
     ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΑΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
09:45  Γ. Τριανταφύλλου, Ε. Μανούτσογλου
     H ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
10:00  T. Mimides
     IODINE IN TERRESTRIAL ECOSYSTEMS
10:15  ∆. Μωραΐτης, Γ. Χρηστίδης
     MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ ΚΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΟΝΤΙΟΥ ΣΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΛΙΝΟΠΤΙΛΟΛΙΘΟ ΜΕ
     ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΒΗΤΑ ΚΑΙ ΓΑΜΜΑ
10:30  Β. Περδικάτσης, Ν. Σπάρταλη, ∆. Μωραίτης, Ε. Μανούτσογλου
     ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΟΥ ΛΙΘΟΛΟΓΙΑΣ
10:45  A. Grigoriadou, A. Georgakopoulos, A. Kassoli-Fournaraki, A. Filippidis, G. Papastergios,
     J. Schwarzbauer
     ORGANIC POLLUTANTS IN THE INDUSTRIAL AREA EAST OF KAVALA, NORTHERN GREECE


               ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13                          ROOM 13
  ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,             GEOSCIENCES AND ENVIRONMENT,
        ΓΕΩΤΟΠΟΙ,                        GEOTOPES,
   ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ                  GEOLOGY AND EDUCATION
Προεδρείο: Α. Τριανταφύλλου – Α. Αποστολίκας
Chairmen: A. Triantafyllou – A. Apostolikas
11:30 G. Papastergios, A. Georgakopoulos, A, Filippidis, A. Grigoriadou, J.L. Fernández -Turiel, D. Gimeno
     HEAVY METALS AND TOXIC TRACE ELEMENTS CONTENTS IN SELECTED AREAS OF THE KAVALA
     PREFECTURE, NORTHERN GREECE
11:45  V. Matovic, N. Vaskovic
     THE EVALUATION OF STATE OF SANDSTONE BUILDINGS IN BELGRADE (SERBIA )
12:00  Α. Αποστολίκας, Κ. Μαγκλάρας, Ε. Φρογουδάκης, Θ. Παντσέλης
     ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
12:15  Γ. Φέρµελη, Α. ∆ιακαντώνη-Μαρκοπούλου
     ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΟΠΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12:30  Ειρ. Θεοδοσίου-∆ρανδάκη
     EΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΤΟΠΟΥΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
12:45  Γ. Φέρµελη, Α. ∆ιακαντώνη-Μαρκοπούλου
     ΟΙ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
     ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
13:00  Ν. Σκαρπέλης, Α. Ασηµακοπούλου, Κ. Μιχαλοπούλου
     Η ∆Ι∆ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α: ΜΙΑ ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ
     ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
                          19
               ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 3                 ROOM 3
       ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ,               MINERALOGY,
     ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ               ORE DEPOSITS
Προεδρείο: Μ. Βαβελίδης – Γ. Χριστίδης
Chairmen: M. Vavelidis – G. Christides
09:00 Α. Χατζηκύρκου, Κ. Μιχαηλίδης
    Η ΘΕΙΟΥΧΟΣ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΠΤΑ∆ΕΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΡΑΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
    ΡΟ∆ΟΠΗΣ
09:15  V. Mladenova, T. Kerestedjian, D. Dimitrova
    THE BALKAN MOUNTAINS PALEOZOIC GOLD DEPOSITS
09:30  K. Bogdanov, D. Tsonev, K. Popov
    MINERAL ASSEMBLAGES AND GENESIS OF THE CU-AU EPITHERMAL DEPOSITS IN THE SOUTHERN
    PART OF THE PANAGUYRISHTE ORE DISTRICT, BULGARIA
09:45  S. Τombros, K. Seymour
    PANORMOS BAY AU-AG-TE EPITHERMAL MINERALIZATION, TINOS ISLAND: A UNIQUE CASE OF
    EPITHERMAL PRECIOUS METAL TELLURIDE DEPOSIT
10:00  Ν. Καντηράνης, Α. Χ. Στεργίου, Α. Φιλιππίδης, Α. ∆ρακούλης
    ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΡΦΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
    ΑΚΤΙΝΩΝ-Χ
10:15  Ι. Μαράντος, Γ. Κοσιάρης, Σ. Καραντάση, Β. Περδικάτσης, Γ. Χριστίδης
    MΕΛΕΤΗ ΕΞΑΛΛΟΙΩΣΕΩΝ ΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΚΛΑΣΤΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ
    ΑΣΠΡΟΥΛΑ, ΝΕΑ ΣΑΝΤΑ, Ν. ΡΟ∆ΟΠΗΣ
10:30  Σ. Παπαζησίµου, Σ. Καλαϊτζίδης
    ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΗ ΜΕ ΠΕΡΙΘΛΑΣΙΜΕΤΡΙΑ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
    ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΣΗΣ (XRD-PSD)


               ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004
       ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 11                 ROOM 11
      ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ               PALEONTOLOGY
Προεδρείο: Α. Μαρκοπούλου-∆ιακαντώνη - Α. Ζαµπετάκη – Λέκκα
Chairmen: A. Markopoulou-Diakantoni – A. Zambetaki - Lekka
09:00 H. Drinia, A. Antonarakou, N. Tsaparas
    DIVERSITY AND ABUNDANCE TRENDS OF PLANKTONIC AND BENTIC FORAMINIFERA FROM THE
    SOUTHERN PART OF THE IRAKLION BASIN, CENTRAL CRETE
09:15  Α. Μαρκοπούλου-∆ιακαντώνη, Ε. Λόγος
    Η ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΤΟΥ METAXYTHERIUM CUVIERI CHRISTOL ΣΤΑ ΙΖΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΙΟΚΑΙΝΟΥ ΤΗΣ
    ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
09:30  D. Frydas
    ΟPAL PHYTOPLANKTON STRATIGRAPHY FOR NEOGENE TO QUATERNARY MARINE SEDIMENTS IN
    GREECE AND THE SOUTHEASTERN MEDITERRANEAN SEA
09:45  Π. Α. Αντωνιάδης, Ε. Μαυρίδου
    ΣΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ ΑΠΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
10:00  Ε. Μανούτσογλου
    Η ΜΕΣΟΖΩΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΕΣ ΣΠΟΓΓΟΑΠΟΙΚΙΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ΟΜΑ∆Α ΤΩΝ
    ΠΛΑΚΩ∆ΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΩΝ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ
10:15  M. Γεραγά, Γ. Μυλωνά, Σ. Τσαϊλά-Μονόπωλη, Γ. Παπαθεοδώρου, Γ. Φερεντίνος
    ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ Ζ1 ΑΠΟ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ-
    ΠΑΛΑΙΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
10:30  Α. Ζαµπετάκη – Λέκκα, Α. Κεµερίδου
    ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ LOFTUSIA ANATOLICA ΣΕ ΑΝΩΚΡΗΤΙ∆ΙΚΟΥΣ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ
    ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (ΒΟΙΩΤΙΑ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α). ΠΑΛΑΙΟΒΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.
                      20
               ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12                     ROOM 12
     ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ,                 PHYSICAL GEOGRAPHY,
       ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ                    SPELEOLOGY
Προεδρείο: Γ. Λειβαδίτης – Κ. Αλµπανάκης
Chairmen: G. Livadites – C. Albanakis
09:00 Θ. Παυλίδης, Ι. ∆ηµητριάδης, Β. Γκαϊτατζής, Π. Τσιώρας
    ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΟΙΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΩ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ
    ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ RAFTING
09:15  Ν. Τσουκαλάς, Κ. Παπαδοπούλου– Βρυνιώτη
    H ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΡΣΤ ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΒΛΑΣΙΑ, ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΩΛΟΝΟΥ –
    ΠΙΝ∆ΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΤΟΥ
09:30  Γ. Λειβαδίτης, Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη
    ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
09:45  S. Skias
    GEO-ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF THE ALEXANDROUPOLIS COASTAL ZONE, NORTHERN
    GREECE
10:00  Κ. Παυλόπουλος, Ε. Καρύµπαλης, Π. Καρκάνας, Λ. Παρλαµά, Ι. Μάνος, Μ. Τριανταφύλλου
    ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΜΟΥ ΠΑΛΑΜΑΡΙΟΥ (ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗ ΣΚΥΡΟΣ) ΚΑΤΑ ΤΟ
    ΑΝΩΤΕΡΟ ΟΛΟΚΑΙΝΟ
10:15  Ι. Βρουχάκης, Κ. Βουβαλίδης, Α. Σφέικος, Σ. Μαργώνη
    Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ Υ∆ΡΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ
10:30  Κ. Αλµπανάκης, Κ. Βουβαλίδης, Π. Κοµµατά, Σ. Σπανού, Α. Ψιλοβίκος
    ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΥΘΜΕΝΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΛΛΟΓΓΙΟΥ ΜΕ ΤΗ
    ΧΡΗΣΗ ΓΣΠ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ


              ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 12                    ROOM 12
     ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ,                PHYSICAL GEOGRAPHY,
       ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ                   SPELEOLOGY
Προεδρείο: Α. Αλεξούλη-Λειβαδίτη - Φ. Πλιάκας
Chairmen: Α. Alexouli – Livaditi – F. Pliakas
11:30 Β. Παγούνης, Σ. Καλυκάκης, Π. Μπιζά, Χ. Παπαδόπουλος
    Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΝ.
    ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
11:45  Χ. Πεταλάς, Φ. Πλιάκας, Ι. ∆ιαµαντής, Α. Καλλιώρας
    MΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
    ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 1966 - 2000
12:00  Λ. Σταµατόπουλος, Ν. Κοντόπουλος, Μ. Voltaggio, Μ. Βranca
    ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΟΥ U/TH ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ / ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
    Β∆/ΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΛΛΑ∆Α
12:15  Γ. Ξειδάκης, Π. ∆εληµάνη
    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΒΙΣΤΩΝΙ∆ΑΣ ΣΤΗ ΘΡΑΚΗ
12:30  Π. ∆εληµάνη, Γ. Ξειδάκης
    ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ
    ΜΠΑΛΟΥΣΤΡΑ (ΑΒ∆ΗΡΑ) Ν. ΞΑΝΘΗΣ
                       21
               ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13                          ROOM 13
   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ                    ENERGY RESOURCES
Προεδρείο: A. Γεωργακόπουλος - Κ. Χρηστάνης
Chairmen: A. Georgakopoulos - K. Christanis
09:00 G. Siavalas, E. Tsompanidou, S. Kalaitzidis, A. Bouzinos, K. Christanis
    EARLY STAGES OF LIGNITE-FORMATION IN PTOLEMAIS BASIN - A COAL-PETROGRAPHIC
    APPROACH
09:15  Γ. Τριανταφύλλου, Α. Βουτετάκη, Β. Γκέκας
    ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΓΑΙΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΙΑΛΥΜΑΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΗΣ
09:30  Τ. Φωκιανού
    ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ
09:45  Κ. Χαλάστρα, Ν. Κολοβός, Ο. Μανωλιάδης
    ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΛΗΡΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΤΟ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΝΟΤΙΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
    ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
10:00  N. Kantiranis, A. Georgakopoulos, A. Filippidis, A. Drakoulis
    MINERALOGY AND ORGANIC MATTER CONTENT OF BOTTOM ASH SAMPLES FROM AGIOS
    DIMITRIOS POWER PLANT, GREECE
10:15  N. Rigakis, Th. Noussinanos, F. Marnelis, V. Karakitsios
    OIL POTENTIAL OF PREAPULIAN ZONE
10:30  Μ. Γ. Γαλετάκης, Κ. Παπανικολάου
    ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟ∆ΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΩΝ ΑΓΟΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
    ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ ΠΟΥ ΕΞΟΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ


               ΣΑΒΒΑΤΟ - SATURDAY 17/4/2004
      ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 13                 ROOM 13
   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ            ENERGY RESOURCES
Προεδρείο: Θ. Κώτης - Φ. Περγάµαλης
Chairmen: Th. Kotis – F. Pergamalis
11:30 P. Proedrou, K. Papakonstantinou
    PRINOS BASIN: A MODEL FOR OIL EXPLORATION
11:45  Α. Χατζηαποστόλου, Σ. Καλαϊτζίδης, Σ. Παπαζησίµου, Κ. Χρηστάνης, ∆. Βάγιας
    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ
    ΠΕΛΛΑΝΑΣ (Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ)
12:00  Θ. Κώτης, Φ. Περγάµαλης, ∆. Ε. Καραγεωργίου, Κ. Κούκουλη
    ΕΓΧΩΡΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ
12:15  A. Iordanidis, K. Gudulas, D. Mitrou, J. Garcia-Guinea
    APPLICATION OF IN SITU T-ESEM AND T-XRD ON GREEK LIGNITES; A PRELIMINARY EXPERIMENTAL
    STUDY
12:30  A. Iordanidis, J.D.J. van Doesburg, S. Oikonomidis
    MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF DENSITY-SEPARATED LIGNITE FRACTIONS
                       22
                 POSTER SESSION
           ΠΕΜΠΤΗ - THURSDAY 15/4/2004 – 15:00-16:00
         ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ               MEZZANINE
         POSTERS                POSTERS
   ΦΥΣΙΚΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ, ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ,          PHYSICS OF THE EARTH INTERIOR, SEISMOLOGY,
   Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ             HYDROGEOLOGY, INDUSTRIAL ROCKS AND
 ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ            MINERALS, ENGINEERING GEOLOGY, REMOTE
 ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ,           SENSING AND GEOLOGY, INFORMATICS AND
   ΑΡΧΑΙΟΜΕΤΡΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ,             GEOSCIENCES, ARCHAEOMETRY, ENERGY
     ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑ,              RESOURCES, PALEONTOLOGY, MINERALOGY,
          ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ                       ORE DEPOSITS
J. Makris, J. Papoulia, V. Karastathis
CRUSTAL STUDY OF THE SARONIKOS - CORINTHIAKOS BASINS FROM WIDE APERTURE SEISMIC DATA:
INTENSE CRUSTAL THINNING BELOW THE SARONIKOS VOLCANOES
T. Tagiev, Ch. Metaxas, A. Gasanov
SOME RESULTS OF THE SHORT-TERM EARTHQUAKE PRECURSORS STUDY IN VARIATIONS OF THE OF
GRAVITY POTENTIAL SECOND DERIVATIVES RECORDED BY TORSION BALANCE
Ι. Kassaras, A. Kolaitis, K. Makropoulos
PRELIMINARY SEISMOLOGICAL RESULTS FROM A MULTIPARAMETRIC EXPERIMENT DISCIPLINARY STUDY IN
SANTORINI ISLAND (GREECE), VOLCANO
F. Vallianatos, J. Makris, M. Mucciareli, G.Bastelli, E. Dall'Olio
MICROTREMOR MEASUREMENTS AND ITS APPLICATION TO SEISMIC MICROZONING OF CHANIA VENECIAN
CITY, CRETE (GREECE)
M. Moisidi, F. Vallianatos, P. Soupios , J. Makris, I. Nikolintaga
ESTIMATION OF SEISMIC RESPONSE OF HISTORICAL AND MONUMENTAL SITES USING MICROTREMORS : A
CASE STUDY IN THE ANCIENT APTERA, CHANIA, CRETE (GREECE)
Η. Τσιάπας
ΣΕΙΣΜΟΙ – ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ: ΑΙΤΙΑ - ΠΡΟΓΝΩΣΗ
J. Skrami, E. Dushi, R. Koci
SOME SEISMICITY ASPECTS AND SEISMOTECTONICS FEATURES IN WESTERN LOWLAND OF ALBANIA
A. Panou, M. Hatzidimitriou, C. B. Papazachos, Ch. Papaioannou
A SOURCE PARAMETERS STUDY OF THE AFTERSHOCK SEQUENCE OF THE KOZANI- GREVENA 1995
EARTHQUAKE BASED ON ACCELERATION RECORDS
N. Γ. ∆ουβέας, ∆. ∆. Καββαδία, Β.Ι. Μπαουστάνου
ΚAΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΡΙΟΥ, Ν. ΑΧΑΪΑΣ. EΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Υ∆ΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ
Ε. Βασιλείου, I. Kουµαντάκης, E. Γρηγοράκου, ∆. ∆ηµητρακόπουλος
ΟΙ Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ ΛΕΚΑΝΗ ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ Υ∆ΑΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Ε. Φωτίου, Ν. Κολοβός
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ
∆. Χριστοδούλου, Φ. Πλιάκας, Ι. ∆ιαµαντής, Α. Καλλιώρας
Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ, ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΥ
ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ – ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σ. Ηλιάδου, Α. Τσιραµπίδης, Α. Κασώλη–Φουρναράκη, Κ. Μιχαηλίδης
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΧΗΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΑΦΕΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΚΙΛΚΙΣ
C. Dagounaki, C. Sikalidis, A. Kassoli-Fournaraki, A. Tsirambides
SUITABILITY OF THE KOZANI'S AREA (NW MACEDONIA, GREECE) CARBONATE ROCKS FOR THE CEMENT
INDUSTRY AND AS AGGREGATES IN CONSTRUCTIONS
S. Marica, V. Cetean, C. Toma
CLAYEY RAW MATERIALS FROM SOUTHERN DOBROGEA - ROMANIA, USED IN TRADITIONAL CERAMICS
P.G. Lampropoulou, C. Katagas
MINERALOGICAL STUDY AND PROPERTIES OF MAGNESIA REFRACTORIES DERIVED FROM EVIAN
MAGNESITE
P. Tsolis-Katagas, D. Papoulis
PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF SOME GREEK KAOLINS OF DIFFERENT ENVIRONMENTS OF
ORIGIN
∆. Παπούλης, Π. Τσώλη-Καταγά, Χ.Καταγάς
NEW FIND OF ZUNYITE IN ADVANCED ARGILLIC ALTERATION OF RHYOLITES, KOS ISLAND, SOUTH AEGEAN
VOLCANIC ARC, GREECE

                          23
Π. Τσαγγαράτος, Ι. Κουµαντάκης
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ Α∆ΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΝΑ
ΣΤΙΛΒΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
Ι. Γραµµατικόπουλος, Κ. Αναγνωστόπουλος
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΣΤΕΡΕΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΜΕΘΟ∆Ο ΤΗΣ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗΣ ΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΘΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Μ. Αντωνίου, Σ. Γαλανοπούλου, Ε. Λυκούδη
Η ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΑΝΝΑ ΤΗΣ Β. ΕΥΒΟΙΑΣ
Ν. Πασσάς, ∆. Αρχοντή
ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ
Π. Μαρίνος, Μ. Καββαδάς, Θ. Ντουνιάς, Α. Προβιά
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΧΘ 123 ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ∆ΡΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
D. Triantis, I. Stavrakas, C. Anastasiadis, F. Vallianatos, S. Kershaw
DIELECTRIC SPECTROSCOPY IN CRUSTAL ROCKS: EXAMPLES FROM NORTHEASTERN SICILY (ITALY) AND
THE GULF OF CORINTH (GREECE)
N. Ciornei, V. Cetean
NON-DESTRUCTIVE METHOD FOR RAPID “IN SITU” CHARACTERIZATION OF ROCKS
Β. Χρηστάρας, Αν. ∆ηµητρίου, Ν. Χατζηγώγος, Θ. Μακεδών, Θ. Χατζηγώγος, Σ. Φιλιππίδης
ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΟΛΥΦΗΜΟΥ ΣΤΗ ΜΑΡΩΝEΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
Ε. Ρόκος, Β. Ανδρώνης
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ,
Υ∆ΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΤΗΣ
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
M. Foumelis, E. Lekkas, I. Parcharidis
LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY MAPPING BY GIS-BASED QUALITATIVE WEIGHTING PROCEDURE IN CORINTH
AREA
L. Pinarelli
LEAD ISOTOPE CHARACTERIZATION OF COPPER INGOTS FROM SARDINIA (ITALY): INFERENCES ON THEIR
ORIGINS
A. Diamantopoulos, D. D. Dimitrakopoulos, I. G. Fountoulis
QUATERNARY DEFORMATION OF THE MAVROPIGI LIGNITE FIELD (WESTERN MARGIN OF PTOLEMAIS-KOZANI
GRABEN, NW MACEDONIA, GREECE)
S. P. Marinov, M. Stefanova, K. Markova, V. Stamenova, R. Carleer, J. Yperman
ORGANIC SULPHUR SPECIES OF “ELHOVO” LIGNITES, BULGARIA
A. Gjika, X. Buzi, R. Koçi, S. Ranxha
SOME FEATURES ON GEOLOGICAL SETTING OF FRAKULLA GAS FIELD
A. Mavromatidis
ENERGY REVIEW AND HYDROCARBON POTENTIAL IN GREECE
V. Sylari, V. Silo, M. Gjoka, S. Silo
OIL RERESVOIRS IN THE CARBONATE DEPOSITS IN ALBANIA
M. Stefanova
MOLECULAR INDICATORS FOR TAXODIUM DUBIUM AS COAL PROGENITOR OF “CHUKUROVO” LIGNITE,
BULGARIA
Z. Markovic, S. Pavic
MIOCENE VERTEBRATES FROM BRAJKOVAC (SERBIA)
Z. Markovic, S. Pavic, M. Milivojevic
DEINOTHERIUM GIGANTEUM FROM VILLAGE LAZAREVAC (SERBIA)
H. Drinia, A. Antonarakou, N. Tsaparas, M. D. Dermitzakis, G. Kontakiotis
FORAMINIFERAL RECORD OF ENVIRONMENTAL CHANGES: PRE-EVAPORITIC DIATOMACEOUS SEDIMENTS
FROM GAVDOS ISLAND, SOUTHERN GREECE.
Ε. ∆ήµου, Κ. Κούκουζας
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΟΥΧΩΝ SKARNS ΜΕ ΚΛΙΝΟΧΟΥΜΙΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΟΜΕΡΛΙ ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ
Κ. Κεραµιδάς, Γ. Βουτσάς, Γ. Χριστοφίδης, Γ. Ελευθεριάδης
∆ΟΜΗ ΜΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΩΚΑΙΝΙΚΟ ΠΛΟΥΤΩΝΙΤΗ ΤΗΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ (ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ,
Β. ΕΛΛΑ∆Α)
M. Logar, V. Poharc-Logar, A. Rosić, Lj. Jakšić
VISIBLE AND NEAR IR SPECTRA OF SERPENTINES FROM SERBIA: CONTRIBUTION TO THE REMOTE SENSING
                      24
Κ.Π. Κιτσόπουλος, Ε. Παυλίδου
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΧΡΥΣΟΥ. ΕΝΤΥΠΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ.
Κ.Π. Κιτσόπουλος, Χ. Γιαννούλης, Ε. Χαϊδευτού
Η ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ-ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΝΤΥΠΟ
ΤΥΠΟ.
G.N. Falalakis, G.M. Durack
PERAMA GOLD DEPOSIT, GREECE: GEOLOGICAL AND MINING CHARACTERISTICS.
B.D. Charistos, M.C. Vavelidis
OS ISOTOPIC COMPOSITION OF PLACER PGM FROM ALIAKMON RIVER, WEST MACEDONIA, GREECE.
A. Photiades, N. Carras
THE ANTE-BARREMIAN-ALBIAN LATERITIZATION EVENT IN VOURINOS AND VERMION MASSIFS (NORTHERN
GREECE)
N. Skarpelis
MINERALOGY AND MINOR ELEMENTS CHEMISTRY OF THE CARBONATE HOSTED REPLACEMENT-TYPE
SULFIDE MINERALIZATION OF LAVRION
C. Michael
EPITHERMAL SYSTEMS AND GOLD MINERALISATION IN WESTERN THRACE (NORTHERN GREECE)
                      25
          ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - FRIDAY 16/4/2004 – 15:00-16:00
         ΗΜΙΟΡΟΦΟΣ               MEZZANINE
         POSTERS                POSTERS
   ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ, ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ,           PETROLOGY, GEOCHEMISTRY, NEOTECTONICS,
   ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΟΓΕΝΟΥΣ, ΙΖΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ,            QUATERNARY GEOLOGY, SEDIMENTOLOGY,
  ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ,             STRATIGRAPHY, APPLIED GEOPHYSICS,
 ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ, ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ, ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ            GEOTHERMY, STRUCTURAL GEOLOGY,
   ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΓΕΩΤΟΠΟΙ, ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ          GEOSCIENCES AND ENVIRONMENT, GEOTOPES,
 ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ,            GEOLOGY AND EDUCATION, PHYSICAL
    ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑ,            GEOGRAPHY, SPELEOLOGY, OCEANOGRAPHY,
          ΓΕΩΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ                 MARINE GEOLOGY, GEOARCHEOLOGY
S. Erić, D. Milovanović, D. Babič
GARNETS OF MICA-SCHISTS FROM CRNI VRH AND RESAVSKI HUMOVI (SERBIA)
Α. Καστρινάκη, Α. Τσιραµπίδης, Κ. Μιχαηλίδης, Γ. Τρώντσιος
ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΗΛΟΛΙΘΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΝΟΜΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ
J. Baziotis, E. Mposkos, V. Perdikatsis
PRE-ALPINE BASEMENT AND ACID TO INTERMEDIATE MAGMATISM IN PENTELIKON MOUNTAIN
(NE ATTICA, GREECE)
Α. Κατερινόπουλος, Π. Βουδούρης, Χ. Κανελλόπουλος
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΡΑΝΑΤΙΤΙΚΟΥ SKARN ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΡΑΠΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
Σ. Κίλιας, Π. Βουδούρης, Α. Κατερινόπουλος, Σ. Καβούρη
ΜΕΛΕΤΗ ΡΕΥΣΤΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΑΛΑΖΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΠΙΚΕΣ ∆ΙΑΚΛΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ
Κ. Αρίκας, Π. Βουδούρης, R.M. Kloos, Ch. Tesch
ΠΕΤΡΟΓΡΑΦΙΑ-ΓΕΩΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΛΛΟΓΕΝΕΣΗ ΤΩΝ ΗΦΑΙΣΤΙΤΩΝ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΤΩΝ
ΠΕΤΡΩΤΩΝ/ΜΑΡΩΝΕΙΑ, ∆. ΘΡΑΚΗ
A. Bourliva, K. Michailidis, G. Trontsios, K. Sikalidis
REMOVAL OF LEAD (Pb+2) AND ZINC (Zn+2) FROM AQUEOUS SOLUTIONS BY ADSORPTION ON VERMICULITE
FROM ASKOS AREA IN MACEDONIA (NORTHERN GREECE).
S. Lepitkova, B. Boev
THE PRESENCE OF LEAD IN THE HUMAN ENVIRONMENT OF THE CITY OF SKOPJE
S.P. Kilias, N.D. Arvanitidis, T.J. Shepherd
LASER ABLATION ICP-MS (LA-ICP-MS) ANALYSIS OF TRACE ELEMENTS IN VEIN-QUARTZ (N. GREECE) AS AN
EVALUATION TECHNIQUE FOR ULTRA PURE QUARTZ RESOURCE
D. Pentari
EVALUATION OF DIFFERENT ANALYTICAL METHODS USED FOR THE DETERMINATION OF TRACE ELEMENTS
IN COAL ASH.
Σ. Παυλίδης, Α. Χατζηπέτρος, Ο. Μουρουζίδου, Ι. Κουκουβέλας, Λ. Σταµατόπουλος, Σ. Κοκκάλας,
Γ. Παπαδόπουλος, Α. Γκανάς
ΠΑΛΑΙΟΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΕΝΕΡΓΑ ΡΗΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ (ΜΥΓ∆ΟΝΙΑ-Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ), ΩΡΩΠΟΥ-
ΑΥΛΩΝΑ-ΚΑΠΑΡΕΛΛΙΟΥ (ΑΤΤΙΚΗ-ΒΟΙΩΤΙΑ-ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α)
M. Varti-Mataranga, D.J.W. Piper
QUATERNARY CALCARENITE ("POROS") OF MYKONOS, DELOS AND RHENIA, CYCLADES ISLANDS, GREECE
G. Ananiadis, I. Vakalas, N. Kontopoulos, A. Zelilidis
HYDRAULIC AND STATISTICAL GRAIN–SIZE PARAMETERS OF PINDOS TURBIDITE DEPOSITS
I. Vakalas, G. Ananiadis, N. Kontopoulos, A. Zelilidis
GRAIN SIZE STATISTICAL PARAMETERS AND PALAEOFLOW VELOCITY MEASUREMENTS OF THE TERTIARY
PINDOS FORELAND BASIN TURBIDITES
W. Büchl, P. Neumann, W. Zacher
NEW ASPECTS ON THE EARLY TERTIARY PINDOS BASIN EVOLUTION IN MESSENIA, GREECE
S. Myftari, M. Bako, S. Ranxha, P. Hoxhalli
ARGUMENTS FOR APPLICATION OF STANDARD CHRONOSTRATIGRAPHIC DIVISION IN FORAMINIFERAL
SCHEME OF OLIGOCENE SERIES IN ALBANIA
Σ. Λαµέρα, Μ. Κούλη, Κ. Βαµβουκάκης, K.St. Seymour
ΗΦΑΙΣΤΕΙΑΚΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ AU-AG ΜΕΣΟΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ
ΙΓΚΝΙΜΒΡΙΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ, ΛΕΣΒΟΣ
∆.Ι. Παπανικολάου, Ε.Κ. Μπάση, Χ. Κράνης, Γ. ∆ανάµος
ΠΑΛΑΙΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕ∆ΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Α. ΜΕΙΟΚΑΙΝΟ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
J.P. Makris, V. Saltas, F. Vallianatos, P. Soupios, I. O. Vardiambasis, N. Fragiadakis, A. Zisos
STUDYING THE SEISMIC ELECTRIC AND MAGNETIC PHENOMENA IN THE SOUTHERN HELLENIC ARC


                         26
Α. Tzanis, G. Kafetsis
A FREEWARE PACKAGE FOR THE ANALYSIS OF COMMON-OFFSET GROUND PROBING RADAR DATA, BASED
ON GENERAL PURPOSE COMPUTING ENGINES
F. Vallianatos, J.P. Makris, V. Saltas, L. Telesca, V. Lapenna
MONOFRACTAL AND MULTIFRACTAL ANALYSIS IN SHORT-TERM TIME DYNAMICS OF ULF GEOMAGNETIC
FIELD MEASURED IN CRETE, GREECE
G. Hloupis, F. Vallianatos, J. Stonham
A WAVELET REPRESENTATION OF HVSR TECHNIQUE
G. Hloupis, F. Vallianatos, J. Makris, J. Stonham
WAVELET ANALYSIS OF ULF GEOMAGNETIC FIELD MEASURED IN CRETE,GREECE
G. Hloupis, M. Moisidi, F. Vallianatos, J. Makris, J. Stonham, D. Triantis
AN ESTIMATION OF HVSR RECONSTRUCTED INCOMPLETE MICROTREMORS RECORDINGS
E. Tema, D. Kondopoulou
APPLICATION OF MAGNETIC MEASUREMENTS ON THE INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL CONDITIONS
ON LAKE SEDIMENTS. A CASE STUDY: KERKINI LAKE
Ε. Αηδονά, ∆. Κοντοπούλου, R. Scholger
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΥΡΗΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΥΡΗΝΕΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝ Β. ΕΛΛΑ∆Α
J.P. Makris, A.S. Savvaidis, F. Vallianatos
DETAILED MT-SURVEY IN NORTHWESTERN EPIRUS, GREECE AND ITS ANALYSIS BY APPLYING MOHR
CIRCLE METHODOLOGIES
A. Atzemoglou, P. Tsourlos, C. Vasiliadis
2D GEOELECTRICAL SURVEY IN THE ALISTRATI AREA (N.GREECE) FOR THE PRELIMINARY ROUTE SURVEY
OF THE NATURAL GAS PIPELINE INSTALLATION
M. Gjoka, K. Muska, I. Prifti, Xh. Hila
GEOLOGICAL FEATURES OF CERTAIN THERMOMINERAL SOURCES IN ALBANIA
V. Jacobshagen, D. Matarangas
NAPPE STRUCTURE OF THE NORTH SPORADES (GREECE): GEOLOGICAL OUTLINE OF ALONNISOS ISLAND
∆. Ματαράγκας, K. Onuzi, H. Pulaj, Ε. Κυρίτσης, Α. Vrana, H. Hallacι, Κ. Ψώνης, Κ. Μανάκος
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΑΛΒΑΝΙΑΣ
T. Klein, G. Zulauf, J.P. Craddock, F. Heidelbach
METAMORPHIC TRIPOLITZA ROCKS ON TOP OF NON-METAMORPHIC SEDIMENTS: CONSEQUENCES FOR THE
GEOLOGICAL EVOLUTION OF CRETE
∆. Ι. Παπανικολάου, Σ.Γ. Λόζιος, Κ.Ι. Σούκης, Ε.Ν. Σκούρτσος
Η ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΑΛΛΟΧΘΟΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ «ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ ΑΘΗΝΩΝ»
D. Yzeiraj, P. Dorre, S. Ranxha, P. Sadushi
NEW INTERPRETATIONS ON GEOLOGICAL AND TECTONIC CONSTRUCTION OF SOUTHERN PART OF KRUJA
ZONE
A. Photiades, V. Skarpeli
GEOLOGICAL MAP OF GREECE “EPIDAVROS-ANGELOKASTRO SHEET” IN SCALE 1:25.000
N. Solakius, M. Kati
THE CRETACEOUS-PALEOCENE TRANSITION IN THE PARNASSUS ZONE, CENTRAL GREECE
Α. Μερτζάνης, Α. Παπαδόπουλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Α. Μερτζάνης, Α. Σκοτίδα, Γ. Ευθυµίου, Γ. Ζακυνθινός
∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΜΟΡΦΕΣ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ,
ΣΕ ΑΡΓΟΥΝΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ ΟΡΟΥΣ (ΑΤΤΙΚΗ)
B. Boev, S. Lepitkova
SOIL CONTAMINATION IN THE VICINITY OF RIVER ZLETOVSKA
E.E. Lykoudi, M. Angelaki
THE CONTRIBUTION OF THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF THE DRAINAGE NETWORK TO THE
INVESTIGATION OF THE NEOTECTONIC ACTIVITY: AN APPLICATION TO THE UPPER ACHELOOS RIVER,
GREECE.
Κ. Μπίζουρα, Ε. Μανούτσογλου, Ε. Σπυρίδωνος
ΤΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ, ΣΤΙΣ ΝΟΤΙΕΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ, Ν∆ ΚΡΗΤΗ
Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Γ.∆. Μπαθρέλλος, Χ.∆. Σκυλοδήµου
ΦΥΣΙΚΟΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΟ∆ΟΥ
                      27
Θ. ∆. Κανελλόπουλος, Β. Καψιµάλης, X. Αναγνώστου, Α. Καραγεώργης, Κ. Παυλόπουλος
ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΣΑΙΟ ∆ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΒΡΟΥ
Ε. Βερυκίου-Παπασπυριδάκου, Χ.∆. Σκυλοδήµου, Γ. ∆. Μπαθρέλλος
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΧΑΡΤΩΝ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ. ΕΝΑ ΠΑΡΑ-∆ΕΙΓΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
F. Marabini, Α. Μερτζάνης
THE LAGOON OF VENICE: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ Υ∆ΡΟ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΑ
Υ∆ΑΤΟΡΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΣ ΒΕΝΕΤΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΑ)
Ε. Βερυκίου, Γ. ∆ανάµος
ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΓΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ (ΉΠΕΙΡΟΣ, Β∆ ΕΛΛΑΣ) (2004)
C. Athanassas, G.A. T. Duller
LUMINESCENCE GEOCHRONOLOGY OF COASTAL SEDIMENTS IN THE SOUTHERN PELOPONNESE, GREECE:
PROCEDURES AND PRELIMINARY RESULTS
S.E. Poulos, P.G. Drakopoulos
MARINE CURRENT ACTIVITY IN THE THERMAIKOS GULF CONTINENTAL MARGIN, IN RELATION TO MODERN
SEDIMENTATION PROCESSES.
                      28

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:187
posted:5/27/2010
language:Greek
pages:26