Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida

Document Sample
Plats och tid SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Powered By Docstoc
					                 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                 Sammanträdesdatum                                      Sida

Socialnämnden           2002-10-23                                    191 (220)

Plats och tid           Sociala förvaltningen, Nämndrummet, kl 14.15 – 16.15

Beslutande            Göran Gunnarsson (c), ordförande
                 Birgitta Ranada (m)
                 Fredrik Andersson (s) för Sven-Åke Lundh (s)
                 Tomas Landberg (s)
                 Birgitta Johanson (s)
                 Britt-Marie Gustavsson (c ) för Mikael Törnqvist (mp)
                 Fehmi Bargello (m) för Niklas Borg (m)
                 Göran Tholerud (m)
                 Daniel Forsberg (kd)
                 Berit K-Lehnér (kd) för Fredrik Andersson (kd)
                 Emil Berg (v)
Övriga deltagande         Se sida 192

Utses att justera         Tomas Landberg

                                                    Paragrafer 167-193
                                                    Ej §§ 186, 188, 193
                                                    då de utgör myndig-
                                                    hetsutövning


Sekreterare            ..............................................................
                 Birgit Nyqvist

Ordförande            ..............................................................
                 Göran Gunnarsson

Justerande            ..............................................................
                 Tomas Landberg

                 ANSLAG/BEVIS
                 Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ               Socialnämnden

Sammanträdesdatum         2002-10-23

Datum för anslags uppsättande                       Datum för anslags nedtagande


Förvaringsplats för protokollet  Sociala förvaltningen, Barnhemsgatan 2, Linköping

Underskrift            ...................................................................
                 Birgit Nyqvist
Linköpings kommun  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
          Sammanträdesdatum         Sida

Socialnämnden    2002-10-23             192          Övriga deltagande

          Inger Landin (s)
          Margareta Wendel (s)
          Gunilla Axelsson (s), § 167- 177
          Maj Törby (m)
          Owe Lundén (m)
          Lena Dahlberg (m)
          Monica Alexandersson (v)
          _______

          Sergio Garay
          Hisham Khader
          Agneta Nordén, § 167-172
          Maria Kreese
          Inger Nordén
          Marie Svensson
          Annelie Dahlberg, § 167-174
          Elisaeth Viman, § 167-174
          Inga-Lill Strandh
          Christer Edlund
          Lars Eklund
          Roddy Carlsson
          Mattias Persson
Justerandes sign         Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                  Sida

Socialnämnden               2002-10-23                     193          § 167         Dnr 1999.0003

          Minnesanteckningar från gemensamt presidium med Omsorgsnämnden

          Minnesanteckningar från presidium i omsorgsnämnden och socialnämnden från den
          9 oktober 2002 har skickats med dagens handlingar.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar

          att notera anteckningarna till dagens protokoll.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                    Sida

Socialnämnden              2002-10-23                       194          § 168         Dnr 1999-0003

          Rapport från studiebesök vid Valla Park, Vallavägen 12

          Efter beslut i socialnämnden har studiebesök inom äldre- och handikappomsorgens
          verksamhetsområde genomförts 2002.09.25.

          Rapport från genomfört studiebesök vid Valla Parks vårdbostäder redovisas härmed.

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att godkänna rapporten

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                    Sida

Socialnämnden              2002-10-23                       195          § 169        Dnr 1999.0003

          Rapport från studiebesök vid Gröna gården

          Socialnämnden beslutade 2002-02-20 att studiebesök vid Gröna gårdens äldreboende
          skulle ske under 2002. Besöket genomfördes 2002-09-25 med deltagande av två av
          nämndens ledamöter.

          Rapport från genomfört studiebesök redovisas härmed.

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att godkänna rapporten

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                        Sida

Socialnämnden              2002-10-23                           196          § 170        Dnr 1999.0002

          Förordnande att besluta om begäran om polishandräckning enligt 43 §
          punkt 2 Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

          Enligt ovan nämnda lagrum skall polismyndigheten på begäran av Socialnämnden
          eller någon ledamot eller tjänsteman som nämnden förordnat lämna biträde för att
          genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU

          Förvaltningen redogör för aktuell situation i tjänsteutlåtande 021020 varav framgår
          att behov av revidering av gällande förordnanden är nödvändigt med hänvisning till
          aktuell personalsituation med förändringar på aktuella tjänster.

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att från och med 021101 följande tjänstemän skall ha rätt att besluta om att begära
          polishandräckning med stöd av 43 § punkt 2 LVU

          Enhetschefer
          Eva Pettersson-Lönn

          Gruppchefer
          Inger Tall, Liselotte Philipsson, Catharina Fagerstedt, Göran Josephsson samt Anette
          Rönnberg

          Socialsekreterare
          Susanne Bergcrona, Kerstin Ekman, Gunilla Granqvist, Maria Ribbing, Helena
          Stenow, Anders Netin, Eva Elb samt Carina Widén

          att denna paragraf förklaras omedelbart justerad.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

Socialnämnden              2002-10-23                         197          § 171          Dnr 1999.0003

          Muntlig information från förvaltningen angående verksamheten.

          Socialchefen informerar om genomfört tillsynsbesök från Länsstyrelsen där
          Socialförvaltningen fick vissa anmärkningar. Rapport om förbättringsåtgärder
          kommer att presenteras vid Socialnämndens sammanträde i november eller
          december.

          Arbetsmiljöverket har besökt Sociala förvaltningen för att kontrollera om
          förvaltningen följer nya lagen om systematiskt förändringsarbete. Konstaterades att
          förvaltningen har en handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete. Särskild
          handlingsplan för långtidssjukskrivna efterlyses från Arbetsmiljöverket.

          Vidare informerar socialchefen om arbetet med budgeten i budgetberedningen.
          Konstateras att Socialnämnden beräknas få de ekonomiska medel som krävs till
          verksamheten nästa år.

          Förvaltningen informerar om att kommunstyrelsen beslutat att förtroendevalda i
          kommunens samtliga nämnder och styrelser skall återlämna alla datorer, skrivare,
          faxar, mobiltelefoner och annan IT-utrustning som kommunen tillhandahåller till
          LK- data vid såväl byte av utrustning som om förtroendevald slutar sitt uppdrag eller
          byter uppdrag.


          Informationen antecknas till dagens protokoll.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

Socialnämnden              2002-10-23                          198          § 172        Dnr 1999.0003

          Information om Arbetsmarknadsnämnden

          Agneta Nordén, Arbetsmarknadsnämndens kansli, informerar om
          Arbetsmarknadsnämndens uppgifter under innevarande mandatperiod i form av
          samverkansområden och planerade beställningar.

          Av de uppgifter som åstadkommits under innevarande mandatperiod - under 1999-
          2002 nämns bl a
          - att Arbetsmarknadsnämndens insatser tydliggjorts,
          -att insatserna gått från projekt till åtgärder,
          - att samarbete etablerats med Arbetsförmedlingen,
          - att statliga pengar säkerställts, att Arbetsmarknadsnämnden spelat en roll i
          kommunens rekryteringsbehov, samt
          - att ha introducerat socialtjänsten i samverkan med fler aktörer för arbetssökande.

          I och med ny mandatperiod kommer Arbetsmarknadsnämnden att upphöra och
          införlivas med Bildningsnämnden och med ett utbildningskansli. Hur arbetet exakt
          kommer att organiseras är för dagen inte klart

          Informationen antecknas till dagens protokoll.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

Socialnämnden              2002-10-23                         199          § 173        Dnr 1999.0003

          Mångfaldsarbetet inom Linköpings kommun

          Förvaltningen informerar om mångfaldsarbetet inom Linköpings kommun som
          resulterat i skriften ”Mångfald i praktiken” vilken producerats i samverkan med olika
          företag, myndigheter och organisationer i länet.

          Skriften redovisar bland annat ett stort antal framgångsrika projekt och
          utvecklingsarbeten som rör mångfald i arbetslivet.

          Antecknas till dagens protokoll.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                    Sida

Socialnämnden              2002-10-23                        200          § 174

          Information om maxtaxan inom äldre- och handikappomsorgen

          Annelie Dahlberg, Sociala förvaltningen och Elisabeth Viman, Omsorgsnämndens
          kansli redogör för bakgrunden till maxtaxans införande inom äldre och
          handikappomsorgen samt ger exempel på vilka effekter maxtaxan och det
          individuella förbehållsbeloppet kan få för den enskilde.

          Sedan maxtaxan infördes 1 juli 2002 har det till Sociala förvaltningen inkommit ca
          500 ansökningar om individuellt förbehållsbelopp. De vanligaste framställningarna
          är kostnad för god man och merkostnader för mat på servicehus eller matkorg

          Ett stort antal överklagningar har inkommit med begäran om yttrande från
          Länsrätten.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar att notera informationen till dagens protokoll.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

Socialnämnden              2002-10-23                          201          § 175        Dnr 2002.0061

          Månadsuppföljning t o m september 2002

          Sociala förvaltningens prognos visar på ett underskott om 7,6 mkr, vilket hänvisas
          till lägenheter och hyror. Förvaltningskostnaderna beräknas hålla sig inom tilldelad
          ram år 2002.

          Prognosen för ekonomiskt bistånd kvarstår sedan tertialen och sociala förvaltningen
          avvaktar med att ändra på denna prognos så länge inte finns några tendenser till
          ändrat utfall för lägenheter och hyror. Det normala biståndet hålls inom ram.

          Förvaltningen har på uppdrag av Kommunstyrelsen utarbetat en handlingsplan i syfte
          att minska kostnaderna för ekonomiskt bistånd genom utökade
          arbetsmarknadsinsatser. En kontinuerlig uppföljning av dessa insatser kommer att
          göras under hösten.

          Antalet hushåll som uppbär ekonomiskt bistånd har minskat under september. Detta
          gör att kostnaden för ekonomiskt bistånd kommer att hållas inom tilldelad ram. Den
          stora orsaken till den negativa prognosen är de stigande kostnader för boende som
          hanteras av förvaltningen.

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att godkänna sociala förvaltningens skrivelse daterad 2002-10-15.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                      Sida

Socialnämnden              2002-10-23                         202          § 176        Dnr 2002.0061

          Månadsuppföljning t o m september avseende Individ- och
          Familjeomsorg samt Äldre- och Handikappomsorg

          I dagsläget beräknas kostnaderna inom individ- och familjeomsorg uppgå till ca 105
          mkr år 2002 (år 2001 87,2 mkr). Förvaltningen reviderar därmed samma prognos
          som vid tertialrapporten från augusti. Bland annat har förvaltningen ökat de
          prognostiserade kostnaderna avseende familjehem vuxna. När det gäller HVB barn
          och ungdom har förvaltningen tidigare prognostiserat ett nollresultat, det finns nu
          tecken som tyder på ett negativt resultat i år.

          För äldre och handikapp verksamheten prognostiseras en totalkostnad på 32,7 mkr
          (utfall år 2001 à 28 mkr). Förvaltningen visar därmed samma prognos som tidigare.

          Resultatet avseende verksamhetskostnader för individ- och familjeomsorg samt
          äldre- och handikappomsorg redovisas hos omsorgsnämnden.

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att godkänna sociala förvaltningens skrivelse daterad 2002-10-14 samt

          att överlämna sociala förvaltningens skrivelse till omsorgsnämnden.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                   Sida

Socialnämnden              2002-10-23                      203          § 177        Dnr 2002.0061

          Budget 2003

          Beslut om förslag till budget fattades vid Socialnämndens sammanträde 18
          september.

          Förvaltningen informerar om gemensamma överläggningar som varit med
          Omsorgsnämnden där man varit överens om vilka insatser som behöver göras.
          Bedömningarna har presenterats för budgetberedningen.

          Antecknas till dagens protokoll.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                       Sida

Socialnämnden               2002-10-23                          204          § 178        Dnr 2002.0144

          Krafttag för att uppnå en friskare kommun – motion från Moderaterna

          Socialnämnden har fått Moderata samlingspartiets motion för yttrande.

          Motionärerna Paul Lindvall och Carin Lundén föreslår kommunfullmäktige besluta

          att kommunfullmäktige antar ett mål om att sjukskrivningarna bland de
          kommunanställda minst skall halveras under den kommande mandatperioden

          att Linköpings kommun skyndsamt tar fram en åtgärdsplan som syftar till att minst
          uppnå den målsättningen (åtgärdsplanen bör kunna behandlas i samband med höstens
          budgetarbete)

          att det inom ramen för den åtgärdsplanen prövas på vilket sätt som den modell som
          framtagits av Karolinska institutet och AFA kan ge verkningsfulla effekter i vår
          kommun

          att de vidare detaljerna och delmålen i åtgärdsplanen utarbetas i nära samverkan med
          de anställda, berörda fackliga organisationer och den sakkompetens som finns inom
          kommunen

          Socialnämnden behandlade ärendet den 18 september och beslutade att bordlägga
          ärendet till nästa nämnd för beslut.

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

          att avslå motionen

          att LPP (Linköpings personalpolitiska program) och Folkhälsoprogrammet är
          kommunens visions och måldokument avseende arbetsmiljö och hälso- och
          friskvårdsinsatser för alla anställda

          att beakta alla de insatser som görs och kommer att göras för att minska
          sjukfrånvaron och förbättra hälsan för de anställda.

          YRKANDE

          Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare belysning
          av bland annat folkhälsofrågorna samt det i motionen angivna målet om att halvera
          antalet sjukskrivningar.

          Birgitta Ranada (m) med stöd av Emil Berg (v) och Daniel Forsberg (kd) yrkar bifall
          till ordförandes förslag om återremiss.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                     Sida

Socialnämnden              2002-10-23                         205

          PROPOSITIONSORDNING

          Proposition ställs på förvaltningens förslag och ordförandens yrkande om återremiss.

          SOCIALNÄMNDENS BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag om återremiss.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                       Sida

Socialnämnden              2002-10-23                           206          § 179        Dnr 2002.0171

          Yttrande till kommunstyrelsen (ks dnr 2002.0639). Förändring av
          ansvaret för intagning till kommunens gymnasieutbildning

          Kommunstyrelsen har för socialnämndens yttrande översänt förslag från
          kommunledningskontoret (skrivelse 2002-09-04) vari kontoret föreslår
          kommunstyrelsen besluta

          att tillstyrka förslag avseende förändring av ansvar till kommunens
          gymnasieutbildning,

          att uppdra till kommunledningskontoret att redovisa förslag till nya reglementen för
          bildningsnämnden och socialnämnden,

          att uppdra till kommunledningskontoret att redovisa förslag till organisatorisk
          inplacering av berörd personal.

          Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta

          att från och med år 2003 skall bildningsnämnden överta ansvaret för intagning till
          kommunens gymnasieutbildning från socialnämnden.

          Förslag till socialnämndens yttrande har upprättats inom sociala förvaltningen i
          tjänsteutlåtande 2002-10-01. Förvaltningen tillstyrker vad kommunledningskontoret
          föreslår.

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att till kommunstyrelsen avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                       Sida

Socialnämnden              2002-10-23                           207          § 180        Dnr 2002.0172

          Yttrande till kommunstyrelsen ( Ks 2002.0408 ). Förändring av ansvaret
          för intagning till kommunens vuxenutbildning

          Kommunstyrelsen har för socialnämndens yttrande översänt förslag från
          kommunledningskontoret ( skrivelse 2002-09-11 ) vari kontoret föreslår
          kommunstyrelsen besluta

          att tillstyrka förslag avseende förändring av ansvaret för intagning till kommunens
          vuxenutbildning.

          att från och med år 2003 skall bildningsnämnden överta ansvaret för intagning till
          kommunens vuxenutbildning samt sfi.

          Förslag till socialnämndens yttrande har upprättats inom sociala förvaltningen genom
          tjänsteutlåtande 2002-10-01. Förvaltningen tillstyrker vad kommunledningskontoret
          föreslår.

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att till kommunstyrelsen avge yttrande enligt förvaltningens förslag.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

Socialnämnden              2002-10-23                          208          § 181        Dnr 2002.0024

          Kvartalsrapport över inkomna anmälningar om missförhållanden i
          omsorger om äldre och funktionshindrade.

          Sociala Förvaltningen för löpande förteckning över alla inkomna och till
          socialnämnden rapporterade anmälningar enligt kommunens övergreppsrutin och i
          övrigt händelser som blir kända av förvaltningen.

          Beslut finns att denna förteckning en gång i kvartalet skall ges till Socialnämnden,
          Omsorgsnämnden och Länsstyrelsen.
          Senaste rapporterades till socialnämnden i juli 2002.

          Under årets andra kvartal har 22 nya händelser anmälts för nämndens kännedom. I
          denna rapport redovisas 19 av dessa anmälda händelser till Socialnämnden.

          Överlämnas härmed rapport avseende inkomna anmälningar redovisade till
          Socialnämnden t o m september månad 2002.

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att för egen del anteckna informationen till dagens protokoll samt

          att överlämna rapporten till Omsorgsnämnden och Länsstyrelsen för kännedom.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

Socialnämnden              2002-10-23                         209          § 182        Dnr 2000.0132

          Uppföljning av serviceavtal - Tannefors servicehus.

          Under vecka 39 och 40 genomfördes uppföljning av serviceavtal på Tannefors
          servicehus.
          Bedömningen efter intervjuerna hos de enskilda personerna är att utförandet av
          insatserna är tillfredställande och att den egna behovsupplevelsen är god.
          Kvalitativt är de nio intervjuade personerna nöjda med insatserna och utförandet.
          Den egna upplevelsen är att man får den hjälp man behöver men synpunkter finns på
          att morgonhjälpen kommer oregelbundet.
          De intervjuade upplever att de får hjälp av fler vårdbiträden efter en omorganisation
          som genomfördes under våren. Detta upplevs som besvärligt då man ska lära känna
          fler personer. Genomgående positiv upplevelse beträffande maten som serveras i
          servicehuset.

          Vad gäller dokumentationen konstateras att den ej är helt tillfredställande, då ADL-
          trappa saknas där ny omsorgsplan upprättats.

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att godkänna ovanstående redovisning av uppföljning av serviceavtal på Tannefors
          servicehus.

          att översända ovanstående redovisning till omsorgsnämnden, samt Tannefors
          servicehus.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

Socialnämnden              2002-10-23                          210          § 183        Dnr 1999.0142

          Utökade lokaler vid Linköping Konsert & Kongress

          Linköping Konsert & Kongress AB inkom 2002-08-26, genom Johan Rustan, med en
          ansökan om att utöka sin serveringsyta vid konferensrum på andra plan, läktare över
          Garden, gamla Safaris lokaler samt Marmorfoajén med tillhörande gång framför
          garderoben. Marmorfoajén med tillhörande gång skall endast användas vid speciella
          evenemang (såsom Jazz och Blues Festivalen) vilka skall anmälas i god tid till
          sociala förvaltningen.

          Sociala förvaltningen redogör för beslutet i tjänstemannaskrivelse 2002-09-18

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att med stöd av AL 7 kap 10 § alkohollagen bevilja Linköping Konsert & Kongress
          AB utökad serveringsyta på Linköpings Konsert och Kongress.

          att med stöd av AL 7 kap 5 § tredje stycket förena tillståndet med villkoret att
          utnyttjande av marmorfoajén och gången vid garderob som serveringsyta skall
          anmälas till sociala förvaltningen minst en vecka innan evenemanget äger rum.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                       Sida

Socialnämnden              2002-10-23                           211          § 184        Dnr 1999.0160

          Utökade lokaler vid Ryds Herrgård

          Kårservice i Linköping inkom 2002-09-12, genom Andreas Hagemann, med en
          ansökan om att utöka sin serveringsyta vid Ryds Herrgård. Utökningen består av
          foajé samt den stora trappan mellan de båda våningarna. Anledningen till den
          utökade ytan är att gästerna skall ges möjlighet att röra sig mellan de båda
          våningarna. Serveringstillstånd finns sedan tidigare i lokaler på båda våningarna.

          Sociala förvaltningen redogör för beslutet i tjänstemannaskrivelse 2002-09-24

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att med stöd av AL 7 kap 10 § alkohollagen bevilja Kårservice i Linköping utökad
          serveringsyta vid Ryds Herrgård.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun             SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                        Sida

Socialnämnden               2002-10-23                           212          § 185         Dnr 2001.0041

          Ansökan om utökad serveringsyta vid Restaurang Tornet

          Ilbäck Konferens & Restaurang AB har 2002-09-17 inkommit med en ansökan om
          tillstånd att få servera alkoholdrycker till slutna sällskap i den till Restaurang Tornet,
          Tornbyvägen 1, befintliga konferensdelen. Önskad serveringstid är kl. 17.00 – 01.00.

          Sociala förvaltningen redogör för ärendet i skrivelse 2002-10-08

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att med stöd av 7 kap 5 § första stycket alkohollagen bevilja Ilbäck Konferens &
          Restaurang AB serveringstillstånd till slutna sällskap i Restaurang Tornets
          konferensdel

          att med stöd av 7 kap 5 § tredje stycket alkohollagen förena tillståndet med villkor
          om att servering i restaurang och konferensdel skall vara skild i tid samt

          att med stöd av 6 kap 4 § alkohollagen bevilja serveringstid kl.17.00 – 01.00 i
          konferensdelen.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun             SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                       Sida

Socialnämnden               2002-10-23                          213          § 187        Dnr 2002.0156

          Ansökan om serveringstillstånd vid Hotell Hilton

          Scandic Hotel AB ansökte 2002-08-09 om tillstånd att till allmänheten få servera
          starköl, vin och spritdrycker vid Hilton Linköping, Gamla Tanneforsvägen 51.
          Ansökan avser serveringstillstånd dels i flertalet lokaler inne på hotellet dels
          uteservering i direkt anslutning till hotellbyggnaden. Uteserveringen skall bedrivas
          årligen under perioden 0401 – 0930 september. Önskad serveringstid är kl. 11.00 –
          01.00 alla dagar. Hotellet öppnade 2002-09-02. Då det inte var möjligt att behandla
          ärendet på socialnämnden före öppningen och det inte förelåg några hinder för
          tillstånd gjorde handläggande tjänsteman bedömningen att tidsbegränsat tillstånd
          kunde meddelas i avvaktan på socialnämndens beslut. Tillstånd meddelades t.o.m.
          oktober månad.

          Sociala förvaltningen redogör för ärendet i tjänstemannaskrivelse 2002-09-16.

          FÖRSLAG TILL BESLUT

          Socialnämnden föreslås besluta

          att med stöd av 7 kap 5 § första stycket alkohollagen bevilja Scandic Hotels AB
          tillstånd att från 2002-11-01 och tillsvidare till allmänheten få servera starköl, vin
          och spritdrycker vid Hilton Linköping,

          att med stöd av 6 kap 4 § alkohollagen bevilja serveringstiden kl. 11.00 - 01.00 alla
          dagar samt

          att med stöd av 7 kap 10 § alkohollagen bevilja serveringstillstånd vid uteservering i
          direkt anslutning till hotellet, i konferensrum/lobby, korridor på våningsplan 0, i
          restaurang/café/lobby/konferensrum på entréplanet samt i samtliga hotellrum.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

Socialnämnden              2002-10-23                         214          § 189         Dnr 1999.0002

          Förteckning över delegationsbeslut

          Sammanträdesprotokoll:

          Socialnämndens utskott 1: 2002-08-28, § 264-283, 2002-09-11, § 284-310

          Socialnämndens utskott 2; 2002-09-11, § 319-343

          LVM-utskott: 2002-08-30, § 49-51

          Beslut om skolgång i särskola; Två förteckningar daterade 2002-09-05

          Uttagning till särskild undervisningsgrupp; Fyra förteckningar daterade 2002-09-20,
          2002-09-26, 2002-10-01, 2002-10-04

          Förteckning över delegationsbeslut att erlägga interkommunal ersättning till annan
          kommun för komvuxstudier; daterad 2002-09-15

          Förteckning över delegationsbeslut att avstyrka interkommunal ersättning till annan
          kommun för komvuxstudier; daterad 2002-09-15

          Förteckning över delegationsbeslut angående fastställande av faderskap; daterad
          2002-10-23

          Anmälan av ordförandebeslut Begäran om prövningstillstånd avseende beslut i
          Länsrätten i Östergötlands län samt inhibition av det överklagade beslutet.

          Delegationsbeslut enligt datalistor 2002-10-18.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                    Sammanträdesdatum                     Sida

Socialnämnden              2002-10-23                        215          § 190

          Kurser och konferenser

          Socialnämnden beslutade 18 september 2002 att deltaga med Göran Tholerud och
          Gunilla Axelsson samt ytterligare två ledamöter vid Länsstyrelsens konferens
          ”Invandrarflickor och våld inom familjen” den 22 november 2002.

          Vid dagens sammanträde anmäler Lena Dahlberg intresse av att deltaga.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar att Lena Dahlberg deltar vid konferensen ”Invandrarflickor
          och våld inom familjen” den 22 november 2002.
Justerandes sign                   Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                      Sida

Socialnämnden              2002-10-23                         216          § 191

          Förrättningar

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar att godkänna anmälda förrättningar vilka berättigar till
          förrättningsarvode enligt gällande regler.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande
Linköpings kommun            SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
                     Sammanträdesdatum                     Sida

Socialnämnden              2002-10-23                        217          § 192        Dnr 2002.0001

          Handlingar för kännedom

          Inkomna skrivelser redovisas i en till dagens sammanträde utsänd förteckning.

          BESLUT

          Socialnämnden beslutar

          att lägga de inkomna skrivelserna till handlingarna.
Justerandes sign                    Utdragsbestyrkande

				
DOCUMENT INFO