; saraswati stotra
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

saraswati stotra

VIEWS: 627 PAGES: 1

  • pg 1
									http://www.4shared.com/dir/10259394/6015b0f7/MANTRAS__SLOKAS.html
Ya kundendu tusharaharadhavala ya shubhravastravrita
Ya vinavaradandamanditakara ya shvetapadmasana |
Ya brahmachyutashankaraprabhritibhirdevaissada pujita
Sa mam patu sarasvati bhagavati nishsheshajadyapaha || 1||
Dorbhiryukta chaturbhim sphatikamaninibhai rakshamalandadhana
Hastenaikena padmam sitamapicha shukam pustakam chaparena |
Bhasa kundendushankhasphatikamaninibha bhasamana.asamana
Sa me vagdevateyam nivasatu vadane sarvada suprasanna || 2||
Surasurasevitapadapankaja kare virajatkamaniyapustaka |
Virinchipatni kamalasanasthita sarasvati nrityatu vachi me sada || 3||
Sarasvati sarasijakesaraprabha tapasvini sitakamalasanapriya |
Ghanastani kamalavilolalochana manasvini bhavatu varaprasadini || 4||
Sarasvati namastubhyam varade kamarupini |
Vidyarambham karishyami siddhirbhavatu me sada || 5||
Sarasvati namastubhyam sarvadevi namo namah |
Shantarupe shashidhare sarvayoge namo namah || 6||
Nityanande niradhare nishkalayai namo namah |
Vidyadhare vishalakshi shuddhajnane namo namah || 7||
Shuddhasphatikarupayai sukshmarupe namo namah |
Shabdabrahmi chaturhaste sarvasiddhayai namo namah || 8||
Muktalankrita sarvangyai muladhare namo namah |
Mulamantrasvarupayai mulashaktyai namo namah || 9||
Mano manimahayoge vagishvari namo namah |
Vagbhyai varadahastayai varadayai namo namah || 10||
Vedayai vedarupayai vedantayai namo namah |
Gunadoshavivarjinyai gunadip{}tyai namo namah || 11||
Sarvajnane sadanande sarvarupe namo namah |
Sampannayai kumaryai cha sarvajna te namo namah || 12||
Yoganarya umadevyai yoganande namo namah |
Divyajnana trinetrayai divyamurtyai namo namah || 13||
Ardhachandrajatadhari chandrabimbe namo namah |
Chandradityajatadhari chandrabimbe namo namah || 14||
Anurupe maharupe vishvarupe namo namah |
Animadyashtasiddhayai anandayai namo namah || 15||
Jnana vijnana rupayai jnanamurte namo namah |
Nanashastra svarupayai nanarupe namo namah || 16||
Padmada padmava.nsha cha padmarupe namo namah |
Parameshthyai paramurtyai namaste papanashini || 17||
Mahadevyai mahakalyai mahalakshmyai namo namah |
Brahmavishnushivayai cha brahmanaryai namo namah || 18||
Kamalakarapushpa cha kamarupe namo namah |
Kapali karmadiptayai karmadayai namo namah || 19||
Sayam pratah pathennityam shanmasatsiddhiruchyate |
Choravyaghrabhayam nasti pathatam shrrinvatamapi || 20||
Ittham sarasvatistotramagastyamunivachakam |
Sarvasiddhikaram nrinam sarpapapapranashanam || 21||

								
To top