Docstoc

Instant Messaging ความหมายของ Instant Messaging Instant Messaging

Document Sample
Instant Messaging ความหมายของ Instant Messaging Instant Messaging Powered By Docstoc
					Instant Messaging
  ความหมายของ Instant Messaging
• Instant Messaging หรือ IM หมายถึงโปรแกรมที่ให้ผู้ใช้
                           ่
 สามารถส่งผ่านข้อความ, ตัวอักษร, ภาพนิ่ง, ภาพเคลือนไหว, ไฟล์
              ั
 มัลติมีเดีย หรือคุยตอบโต้กนได้แบบเรียลไทม์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
    เคล็ดลับในการใช้ Instant Messaging
• ศึกษาว่าเหตุใด Instant Messaging จึงเป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการเผยแพร่
 ข่าวสารตลอดจนการส่งข้อมูลด่วนในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานะของโครงการ กาหนดเวลา
 ประชุม หรือสถานที่อยู่ของแต่ละคน
                    ้
• โดย Monte Enbyskต่อไปนีคือภาพเหตุการณ์หนึ่ง นักธุรกิจประมาณ 20-30 คนใน
 บริษัทโฆษณาขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนั่งพิมพ์คอมพิวเตอร์ที่ตั้งวางติดกันอยู่อย่างเงียบๆ ในห้อง
 ทางานขนาดใหญ่ที่ไม่มีผนังห้องหรือฉากกั้นห้องขนาดสูงแต่อย่างใด ความเงียบเป็นสิงสาคัญ่
 สาหรับสถานที่นี้
                          ้
• มีเสียงหัวเราะหรือหัวเราะหึๆ แทรกความเงียบขึนมาเป็นบางครั้ง แต่ไม่มีการพูดคุยกัน ทาไมจึง
 เป็นเช่นนั้น เพราะว่าพวกเขากาลังพูดคุยกันผ่านทาง Instant messaging (IM)
 นั่นเอง
• Helen Chan นักวิเคราะห์ของ The Yankee Group ซึงเป็นองค์กรวิจัยด้าน   ่
 เทคโนโลยีที่ตั้งอยู่ในสหรัฐ และมีเพื่อนอยู่ในบริษัทโฆษณาดังกล่าว กล่าวว่า "เมื่อดิฉันเข้าเยี่ยม
 บริษัทดังกล่าว ก็สังเกตเห็นสิ่งนี้ [การไม่มีการพูดคุยกัน] สาหรับบุคคลภายนอกแล้วจะดูแปลก
 แต่มันกลายเป็นวัฒนธรรมของบริษัทนี้แล้ว"
      IM ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาสาหรับใช้สนทนาส่วนบุคคล ชนิด
ตัวต่อตัว ด้วยแป้นพิมพ์ปัจจุบันได้แทรกซึมมาถึงที่ทางานแล้ว นักธุรกิจจานวนมาก
ต่างหันมาใช้ IM ชนิดข้อความแทนการใช้โทรศัพท์และอีเมล์ เนื่องจากพอใจใน
ประสิทธิภาพที่รวดเร็วและคล่องแคล่วในการรับข้อมูลชนิดเรียลไทม์จาก
คู่ค้า ซัพพลายเออร์ และเพื่อนร่วมงานที่ทางานอยู่ห่างไกล
      Instant messaging ก็คือการสนทนาทางโทรศัพท์อย่างหนึ่งแต่เป็นในรูป
ของตัวอักษร พนักงานในบริษัททั้งขนาดเล็กและใหญ่ต่างใช้ IM เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสาร
      The Wall Street Journal กล่าวว่า "Instant messaging จะเป็นเสมือน
สัญญาณโทรศัพท์แห่งอนาคต แม้ว่าจะเป็นชนิดไร้เสียงก็ตาม" และแสดงให้เห็นว่า
ปัจจุบันมีคนจานวนมากกว่า 100 ล้านคนส่ง Instant message ผ่านทางซอฟต์แวร์ของ
บริการ MSN Messenger หรือ Windows Messenger ของ Microsoft, America
Online, Yahoo! และผู้ให้บริการอื่นๆ ในรายงานที่ชื่อ "IM: The Sleeping Giant,"
     Gartner Group ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี ได้คาดการณ์ไว้ว่า
ในปี 2005 ระบบการสื่อสาร Instant messaging จะได้รับความนิยม
มากกว่าอีเมล์ในฐานะที่เป็นเครื่องมือหลักของการสื่อสารแบบออนไลน์
     Instant messaging สามารถใช้ประโยชน์ได้ดีกับทีมงานหรือ
โครงการต่างๆ มากกว่าผู้จาหน่ายปลีก ผู้มีอาชีพอิสระ ฯลฯ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะ IM
ส่งเสริมการทางานร่วมกัน แต่ไม่เปิดให้มีสัมพันธ์ภาพใหม่เกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม
นอกจากประโยชน์เรื่องการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายแล้ว การใช้เครื่องมือดังกล่าวมี
ความเสี่ยงและข้อเสียเช่นกัน
ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ใช้ IM เป็นประจา หรือเป็นทั้งสองอย่าง
                  ตัวอย่าง
1. ก่อนอื่นให้คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก่อนและ Online โปรแกรม
  MSN Messenger ก่อน เมื่อ Online โปรแกรม
  MSN Messenger หากคุณยังไม่ได้สนทนากับใครให้เปิด
  หน้าต่าง สนทนากับเพื่อนคุณก่อน
2. ถ้าไม่ทราบวิธี ให้ดับเบิ้ลคลิกที่ ชื่อเพื่อนของคุณ หรือ เลื่อนเม้าส์ไปที่ชื่อ
  เพื่อนแล้ว
คลิกเม้าส์ขวา เลือก  Send an Instant Message
ที่หน้าต่าง Conversation เลื่อนเม้าส์ไปคลิกที่
ถึงขั้นตอนเลือก Font: ที่คุณชอบ ที่ช่อง Font:
เลือกฟอนต์ที่เป็นภาษาไทย ซึ่งส่วนมากสามตัวสุดท้ายจะเป็น UPC แนะนาชื่อ
ฟอนต์ MS Sans Serif เพราะใช้งานได้ดีและมีปัญหาน้อยที่สุด
-ที่ช่อง Font style:
เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ ขอแนะนาให้ใช้แบบ Regular ตัวอักษรแบบปกติ

ตัวอย่าง          http://www.nanaidea.com
Italic ตัวเอียง ตัวอย่าง  http://www.nanaidea.com
Bold ตัวหนา ตัวอย่าง    http://www.nanaidea.com
Bold Italic ตัวหนาและเอียงด้วย ตัวอย่าง    http://www.nanaidea.com
               -ที่ช่อง Size:
 เลือกขนาดตัวอักษรที่ต้องการครับเสร็จแล้วคลิกที่ OK จบขั้นตอนสุดท้ายครับ
ให้คุณทดลองรับส่งข้อความ และถ้าหากไม่ถูกใจก็ทาการ ปรับเปลี่ยน font ใหม่
                  อีกครั้ง
        MSN Messenger

    แต่ไหนแต่ไรมาผู้ใช้งานมีโปรแกรม Instant Messenger ที่น่าใช้อย่าง ICQ,
Yahoo Messenger, Odigo, AOL ฯลฯ ให้เลือกใช้
    แน่นอนว่า MSN Messenger ก็มีดีพอที่จะนาเสนอฟังก์ชั่นการทางานให้กับ
ผู้ใช้งานได้อย่างครบถ้วนในฐานะของโปรแกรมติดต่อสื่อสารหลักๆ ด้วยการ
พิมพ์ ตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง และน่าจะมากกว่านั้น เมื่อโปรแกรม MSN Messenger เวอร์
ชั่นใหม่ๆ ได้ทยอยเปิดตัวพร้อมกับลูกเล่นในการทางานที่น่าตื่นตาตื่นใจ
มากมาย จนอาจกล่าวได้ว่า นี่แหละคือ โปรแกรม Instant Messenger ในอนาคต
ของนักท่องอินเตอร์เน็ตอย่างแท้จริงครับ มาเปรียบเทียบรูปร่างหน้าตาของ 3
โปรแกรม Instant Message ชั้นนาว่าแตกต่างกันแค่ไหน
อันนี้คือ ICQ อันเก่า
Yahoo Messenger
แล้วนี่ก็คือ MSN Messenger
ของเรา
       มาดูกันว่า MSN Messenger มีดีอะไรถึงได้มี
          ผู้ใช้งานมากที่สุดในโลก
• ติดต่อสื่อสารทันใจ ด้วยเครื่องมือสื่อสารทันสมัยในโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น การ
 สนทนาพร้อมแสดงภาพด้วยกล้อง Webcam, การสนทนาด้วยเสียง, การแสดง
 สัญลักษณ์ภาพเจ๋งๆ แทนคาพูด (Emoticons)
• ส่วนตั้วส่วนตัว ผู้ใช้งานสามารถปรับเปลี่ยน Background และสามารถเลือกรูปเพื่อ
 แสดงตนได้ตามใจไม่จากัด อีกทั้งยังสามารถจัดทา Emoticons ของตนเองได้อีก
 ด้วย
• สนุกกับ MSN ร่วมกัน อันนี้ขอแนะนาว่าสนุก ไม่ว่าจะเป็นท้าประลองเล่นเกมส์
 ออนไลน์มันส์ๆกับผู้ร่วมสนทนา, เข้าสู่ Community ของ MSN เพื่อพบปะกับ
 สมาชิก MSN ทั่วโลก, เข้าชมและใช้งาน Website เดียวกันพร้อมๆ กัน
• MSN เน้นความปลอดภัย ใน MSN Messenger มีกลไกป้องกัน ผู้ใช้งาน จากความไม่
                           ้
 ปลอดภัยต่างๆ เช่น อีเมล์ขยะ, บอกสถานะของผูสนทนาในระหว่างการสนทนา และยัง
 สามารถ จัดระดับการสนทนาของเยาวชนให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
• ติดต่อสื่อสารทันใจ ด้วยเครื่องมือสื่อสารทันสมัยในโปรแกรมไม่ว่าจะเป็น การสนทนาพร้อม
 แสดงภาพด้วยกล้อง Webcam, การสนทนาด้วยเสียง, การแสดงสัญลักษณ์ภาพเจ๋งๆ แทนคาพูด
 (Emoticons)
• ส่งข้อความทันใจ ผู้ใช้งานสามารถสนทนาด้วยการส่งข้อความกับเพื่อนๆ และผู้ใช้งานท่าน
 อื่นที่กาลังออนไลน์อยู่ ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าผู้ใช้งานท่านนั้นจะใช้การสนทนแบบ การส่ง
 ข้อความ, การสนทนาแบบเสียง หรือสนทนาด้วยภาพจาก Webcam ก็ตาม
• เก็บประโยคดีๆ ระหว่างสนทนา ผู้ใช้งานสามารถเก็บประโยคทุกประโยค
 คาพูดทุกคาพูดดีๆ ไอเดียเจ๋งๆ ขาขา สนุกสนาน ที่เกิดจากการสนทนาไว้อ่าน
 ภายหลังได้
          MSN เน้นความปลอดภัย
•  ใน MSN Messenger มีกลไกป้องกัน และควบคุมผู้ใช้งาน จากความไม่ปลอดภัย
 ต่างๆ เช่น อีเมล์ขยะอีกทั้งยังสามารถกาหนดสถานะของเราในระหว่างการสนทนา
 และยังสามารถจัดระดับการสนทนาของเด็กให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
• กลไกในการป้องการ Spam Mail (เมล์ขยะ) บ่อยครั้งที่ผู้ใช้งานมักจะได้รับอีเมล์
 จากใครต่อใครที่ไม่รู้จัก อีเมล์ที่ไม่ร้องขอ ถูกส่งเข้ามาฉบับแล้วฉบับเล่า จนพื้นที่
 ในเมล์บอกซ์แทบจะเต็มอยู่แล้ว ด้วยกลไกลบน MSN Messenger ผู้ใช้งานสามารถ
 Brock ผู้มาเยือนที่ออนไลน์เหล่านั้นได้

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:1388
posted:5/27/2010
language:Thai
pages:17