Bieguny wzrostu na Mazowszu – analiza trendów (Growth poles by mmw12015

VIEWS: 0 PAGES: 26

									Bieguny wzrostu na Mazowszu
– analiza trendów
(Growth poles in Mazovia –
trend analysis)


    Elżbieta Wojnicka
  Instytut Gospodarki WSIiZ
    Plan analiz (Contents of analysis)
1. Poziom i ewolucja rozwoju województwa mazowieckiego i
  jego podregionów na tle Polski (Evolution of development of
  Mazovia and its subregions)
  Województwo mazowieckie w podstawowych wskaźnikach (Mazovia in major indicators:
  GDP, labour market, incomes of people and enterprises, R&D, potential clusters)
  Przedsiębiorczość w województwie mazowieckim i podregionach na tle kraju i jej ewolucja
  (Entrepreneurship and its evolution)
  Lokalne ośrodki wzrostu w województwie mazowieckim i tendencje do
  konwergencji/dywergencji rozwoju(local poles of growth and convergence/divergence trends)
   Plan analiz (Contents of analysis)
2. Innowacyjność przedsiębiorstw województwa mazowieckiego na tle
  kraju i UE w latach 1996-2004 (Innovativeness of enterprises in
  comparison with Poland and EU 1996-2004)
-  Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłowych różnych klas wielkości
  (innovativeness of industrial firms of different size classes)
-  Nakłady na innowacje i ich struktura (Innovation expenditures and its
  structure)
-  Współpraca przedsiębiorstw w procesie innowacyjnym (co-operation in
  innovation process)
-  Bariery innowacyjności przedsiębiorstw (barriers to innovation)
    Plan analiz (Contents of analysis)
3. Sektor wysokiej techniki w województwie mazowieckim na tle kraju
  (High-tech sector in Mazovia in comparision with Poland)
- - Działalność badawczo-rozwojowa branż przemysłowych i usługowych w
  Polce i ich ewolucja na tle standardów światowych (R&D activity of
  industrial and service firms and its evolution in comparison with
  international standards)
1-- Skupiska sektora wysokiej i średnio wysokiej techniki w województwie
  mazowieckim na tle Polski (High and medium high-tech concentrations in
  comparison with Poland)
- Przedsiębiorstwa wysokiej techniki w województwie mazowieckim na tle kraju
  (High-tech enterprises in Mazovia in comparison with Poland)
Cel analiz (Aim of the analysis)
 Efektem analiz będzie wskazanie potencjalnych innowacyjnych
  biegunów wzrostu w województwie, identyfikacja mocnych i słabych
  stron oraz szans i zagrożeń regionalnego systemu innowacyjnego z
  perspektywy firm, a także rekomendacje odnośnie polityki wsparcia
  innowacyjności przedsiębiorstw w województwie mazowieckim.
(The result of the analysis will be indication of potential innovative poles
  of growth in the voyvodship, presentation of strengths and weaknesses
  as well as chances and threats for the regional innovation system from
  the perspective of enterprises. The report will also contain
  recommendations for the regional innovation policy of enterprises’
  support.)
Lokalne ośrodki wzrostu na Mazowszu (Local
poles of growth 1996-2003)

Metodologia (Methodology):
-Wysokie wpływy z PIT i ich dynamika (high
 PIT revenues and its dynamics)
-Wysokie wpływy z CIT i ich dynamika
(high CIT revenues and its dynamics)
-Wysoka liczba przedsiębiorstw na
 mieszkańca i jej dynamika (high
 entrepreneurship and its dynamics)
Lokalne ośrodki wzrostu na Mazowszu (Local
poles of growth 1996-2003)
-  Wysokie saldo migracji (high positive migration
  balance)
-  Wysoka dynamika pracujących (high dynamics of
  employment)
-  Dużo skupisk zatrudnienia w przemyśle
  przetwórczym (Many concentrations of
  employment in industry potntial clusters)
-  Dodatkowe punkty za miejsce w pierwszej 10-tce
  gmin w kraju w poszczególnych przekrojach
  (additional points for being domestic leader in
  particular areas)
        dawn        Siła ośrodków wzrostowych (strength of growth center )
        e woj

 Powiat         8    7    6     5      4           3


warszawski   WAR   Warsza   x    x     x      x           x
        SZA
        WSK
            wa
warszawski   IE    x    x   Łomi   Stare    Ożarów         Błonie
zachodni                           Mazowiecki       Izabelin
                     anki   Babice
wołomiński        x    x    x     x      x      Kobyłka, Marki, Ząbki
                                           Zielonka

grodziski        x    x    x     x      x     Milanówek, Podkowa Leśna
mazowiecki                                     Żabia Wola


legionowski       x    x    x     x      x       Jabłonna, Nieporęt


otwocki         x    x    x     x      x       Józefów, Otwock


piaseczyński       x   Piasec   x   Konstancin    x         Prażmów
                 zno       -Jeziorna,
                         Lesznowol
                           a
pruszkowski       x    x   Nada  Michałowi   Brwinów        Piastów
                     rzyn    ce    Pruszków
                         Raszyn
                 Siła ośrodków wzrostowych (strength of growth center)


  Powiat    dawne    8     7    6     5      4        3
        województwo


sochaczew   SKIERNIEWICKI  x     x    x     x    Sochacze       x
ski      E                           w miastogrójecki   RADOMSKIE    x     x    x     x      x      Grójec


   Płock  PŁOCKIE     x     x    x     x     Słupno     Płock
i
   płock
i


miński    SIEDLECKIE   x     x    x     x      x     Mińsk
                                         Mazowiecki
                                         Sulejówek
Silne ośrodki wzrostu w Polsce
(Strong poles of growth in Poland)
 Liczba cech

   3-4
   5-6
   7-8
Nasycenie ośrodkami wzrostu (Number and
strength of poles of growth in relation to
number of inhabitants)
Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca– dochody ludzi i
firm, na Mazowszu gdy Polska=100 (PIT and CIT
revenues per capita – incomes of people and firms, in
Mazovia if Poland=100)

 450,0


 400,0


 350,0


 300,0


 250,0


 200,0


 150,0


 100,0
                              PIT Mazovia, Poland=100
                              CIT Mazovia, Poland=100
 50,0


  0,0
     1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
PIT per capita dynamics
2003/1996
Zróżnicowanie wpływów z PIT na Mazowszu i w
Polsce na poziomie gmin (Divergence of PIT
revenues in Mazovia and Poland at the level of
commune) 1996-2003 (%)


120100 80 60 40
                               POLSKA
                               MAZOWIECKIE
 20 0
   1996  1997  1998  1999  2000  2001  2002  2003
Wnioski (Conclusions)
  Tendencje wzrostowe na Mazowszu były najsilniejsze w Polsce jednak
  skoncentrowane w aglomeracji warszawskiej (Growth trends in Mazovia were
  the strongest in Poland but concentrated in Warsaw agglomeration)
  Zróżnicowanie na Mazowszu jest większe niż średnio w kraju (divergence in
  Mazovia is higher than domestic average)
  Zróżnicowanie rośnie, szczególnie w czasach kryzysu (divergence is growing
  especially during crisis)
  Stały wzrost dochodów ludności na Mazowszu ; nieznaczny spadek zysków
  firm na mieszkańca w porównaniu ze średnią krajową od 2001 roku, ale i tak
  są znacznie wyższe niż w innych regionach (Constant growth of incomes of
  people in Mazovia, slight decrease of profits of firms per capita since 2001 but
  they are still much higher than in any other region of Poland)
                          Gminy o najniższym PIT na  PIT na mieszkańca gdy
               PIT na mieszkańca   mieszkańca (communes with  Polska=100 średnia
Gminy o najwyższym PIT na  gdy Polska=100    lowest incomes of people)  1996-2003 (PIT per
mieszkańca (communes with  średnia 1996-2003                 capita if Poland=100,
highest incomes of people)  (PIT per capita if                average 1996-2003)
               Poland=100, average
               1996-2003)
Warszawa - Wilanów         388,7
Podkowa Leśna            342,4
Warszawa - Ursynów         292,5
Konstancin-Jeziorna         260,4     Klwów                30,5
Warszawa - Centrum         240,2     Szulborze Wielkie          30,4
Michałowice             239,9     Siemiątkowo Koziebrodzkie      30,3
Warszawa - Bemowo          238,7     Lutocin               30,0
M.st.Warszawa            238,0     Stara Kornica            29,7
Łomianki              219,7     Tczów                29,7
Warszawa - Włochy          214,9     Potworów               29,5
Warszawa - Wawer          213,9     Radzanów               29,2
Nadarzyn              209,6     Boguty-Pianki            29,1
Wesoła               208,7     Andrzejewo              28,3
Piaseczno              205,0     Stary Lubotyń            28,2
Warszawa - Bielany         205,0     Olszanka               27,7
Izabelin              200,9     Czarnia               25,8
Potencjalne klastry na Mazowszu
(potential clusters in Mazovia) 2000 –
high-tech
  Elektronika i przemysł komputerowy (Electronics
  - RTV production and computers)- mławski,
  piaseczyński, warszawski, wołomiński
  Instrumenty medyczne, automatyka przemysłowa,
  przemysł precyzyjny (Medical instruments,
  control engineering) Płock warszawski,
  warszawski zachodni, pruszkowski, otwocki,
  piaseczyński
Potencjalne klastry na Mazowszu
(potential clusters in Mazovia) 2000 –
high-tech

  Chemiczny z farmacją (chemical with
  pharmaceutical industry) miński, otwocki,
  piaseczyński, pruszkowski, warszawski,
  warszawski zachodni, wołomiński,
  żyrardowski
  Pojazdy mechaniczne (Automotive industry)
  warszawski
Potencjalne klastry na Mazowszu
(potential clusters in Mazovia) 2000 –
low-tech

  Petrochemiczny (oil industry) – Płock i
  płocki
  Metalowy (metal industry) – pruszkowski
  Skórzany (leather industry) – Radom
  Maszynowy – maszyny rolnicze (machines
  for agriculture) – garwoliński
Potencjalne klastry na Mazowszu
(potential clusters in Mazovia) 2000 –
low-tech
  Papierniczo-poligraficzny (printing industry)
  legionowski, miński, otwocki, piaseczyński, płoński,
  pruszkowski, warszawski, warszawski zachodni
  wołomiński
  Spożywczy (food industry) ciechanowski,
  garwoliński, gostyniński, kozienicki, makowski, miński
  mławski, nowodworski, ostrołęcki, płocki, radomski,
  siedlecki, sierpecki, szydłowiecki, wołomiński, żuromiński
  m. Płock, grójecki, piaseczyński, płoński, przasnyski,
  pułtuski, sochaczewski, sokołowski, warszawski(napoje),
  warszawski zachodni
   Potencjalne klastry na Mazowszu w usługach
   wysokotechnologicznych i wiedzochłonnych
   (potential clusters in Mazovia 2000 – high-tech
   and knowledge intensive services)
     Branża (branch)    Miejsce w Polsce według wskaźnika
                koncentracji (Position in Poland
                 according to location quotient )
B+R (R&D)                   1
Marketing                   1
Usługi dla biznesu (Business          1
services)
IT                       1
Pośrednictwo finansowe             1
(Financial intermediary)
Telekomunikacja                1
(Telecommunication)
Przedsiębiorczość (Entrepreneurship)
         Liczba aktywnych MSP na 100
        mieszkańców (active SME per 100
             inhabitants)
         2004        1999


 Polska      4,4         4,7


 mazowieckie   5,2         5,1
   Innowacyjność
   (Innovativeness)
        Odsetek firm średnich     Udział w nakładach na     dynamika nakładów
      aktywnych ponoszący nakłady    innowacje firm średnich    innowacyjnych firm
      na innowacje (Share of active  gdy Polska ogółem = 100%     średnich 2004/2003
       firms of medium size with     (share in innovation   (dynamics of innovation
        innovation expenditure)   expenditure of medium sized     expendiuture
                        firms Poland=100%)        2004/2003)
      1999    2003    2004   1999  2003    2004       2004/2003Polska   8,7    16,6    19,3   100   100    100        129,7


mazowiec  7,6    13,7         13,1  16,9    20,7        160,1
kie                17,7
   Potencjał konkurencyjno-innowacyjny
   województw (Innovation-competitiveness
   potential of regions)
               Średnia lokata w rankingu potencjału innowacyjno-
           konkurencyjnego w 24 przekrojach (average location in 24 rankings)
MAZOWIECKIE                     4,54
DOLNOŚLĄSKIE                     5,46
POMORSKIE                      5,50
WIELKOPOLSKIE                    6,17
MAŁOPOLSKIE                     7,58
ŚLĄSKIE                       7,79
KUJAWSKO-POMORSKIE                  7,83
ŁÓDZKIE                       8,58
ZACHODNIOPOMORSKIE                  8,67
PODLASKIE                      9,83
PODKARPACKIE                     9,88
ŚWIĘTOKRZYSKIE                    9,88
LUBUSKIE                      10,21
LUBELSKIE                      10,96
WARMIŃSKO-MAZURSKIE                 11,54
OPOLSKIE                      11,58
Wskaźniki wykorzystane dla wyznaczenia
potencjału konkurencyjno-innowacyjnego
regionów. (indicators used to assess innovation-
competitiveness potential of regions)
Dobrobyt (Wealth)      Względna ( w stosunku do średniej dla kraju) dynamika PKB na mieszkańca
               2002/1995 (GDP dynamics)
               Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2002 r. (average salary)

               Średni PKB per capita gdy Polska=100 1995-2002 (average GDP per
               capita)
Inwestycje (Investment)   Średnia dynamika nakładów inwestycyjnych na mieszkańca 1999-2002

Eksport (Export)       Dynamika eksportu 2002/1995=100 (export dynamics)

Bieguny wzrostu (Growth   Nasycenie ośrodkami wzrostu (liczba ośrodków wzrostu w stosunku do
poles)            liczby ludności)
Inwestycje zagraniczne    Nasycenie spółkami z udziałem zagranicznym w 2002
(foreign investment)
               Dynamika liczby firm zagranicznych 2002/1999

               Liczba lokalizacji największych inwestorów zagranicznych

Przedsiębiorczość      Dynamika podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze
(Entrepreneurship)      REGON 2003/1998
Atrakcyjność osiedleńcza   Saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały w 2002 r na
(Atractiveness for living)  1000 ludności
Prorynkowa gospodarka    Udział usług rynkowych w strukturze zatrudnienia w % w 2001
(Market economy)
   Wskaźniki wykorzystane dla wyznaczenia
   potencjału konkurencyjno-innowacyjnego
   regionów.
System innowacyjny - kapitał  Odsetek ludności z wyższym wykształceniem w 2002
ludzki (innovation system –
human capital)         Nasycenie szkołami wyższymi (udział regionu w liczbie szkół wyższych do
                udziału w liczbie ludności)
                Liczba pracowników B+R na 1000 osób aktywnych zawodowo średnia 1999-
                2002
System innowacyjny: klastry   Nasycenie istotnymi koncentracjami przemysłów wysokotechnologicznych i
wysokotechnologiczne      średniowysokotechnologicznych (udział regionu w liczbie istotnych skupisk do
(innovation system – high-   udziału w liczbie ludności)
tech potential clusters)    Nasycenie liczbą istotnych koncentracji usług wysokotechnologicznych i
                wiedzochłonnych
System innowacyjny:       Udział nakładów na B+R podmiotów gospodarczych w strukturze nakładów
nakłady B+R, innowacje i    średnia 1999-2002
współpraca (Innovation
                Nasycenie porozumieniami w działalności innowacyjnej w przemyśle (udział
system – R&D expenditure,
                regionu w liczbę porozumień do udziału w liczbie przedsiębiorstw
innovations and co-operation)
                przemysłowych)
                Nasycenie porozumieniami w działalności innowacyjnej w usługach (udział
                regionu w liczbę porozumień do udziału w liczbie przedsiębiorstw usługowych)
                Wspólne patenty w regionie 1995-2001

                Udział B+R w Produkcie Regionalnym Brutto 1999

                Nakłady na B+R na 1000 mieszk. w tys. zł 2000

								
To top