Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Dr BRANKO IVKOVI 1 Dr BRANKO IVKOVI redprofesorR— Ma inski

VIEWS: 82 PAGES: 12

									UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
MAŠINSKI FAKULTET KRAGUJEVAC
     NAUĈNO-NASTAVNOM VEĆU I DEKANU
    MAŠINSKOG FAKULTETA U KRAGUJEVCUPredmet:     Izveštaj Komisije o kandidatima prijavljenim na objavljeni konkurs
         za izbor jednog nastavnika u zvanje docenta za predmete:
         Informacioni sistemi, CIM sistemi i Upravljanje razvojem.
    Odlukom Nastavno naučnog veća Mašinskog fakulteta u Kragujevcu br.01.1005-
1 od 07.10.2005. godine, odreĎeni smo za članove Komisije za pisanje izveštaja o
prijavljenim kandidatima na konkurs za izbor jednog nastavnika, u zvanju docenta, na
odreĎeno vreme od pet godina sa punim radnim vremenom za predmete:


 INFORMACIONI SISTEMI, CIM SISTEMI I UPRAVLJANJE RAZVOJEM


Na osnovu pregleda blagovremeno dostavljene dokumentacije, zahtevane uslovima
konkursa, u svojstvu članova Komisije podnosimo sledeći:


              I Z V E Š T A J


    Na konkurs, objavljen 20.09.2005. u oglasnim novinama Nacionalne službe za
zapošljavanje “Poslovi”, prijavio se samo jedan kandidat i to:


            dr Miladin Stefanović, dipl. maš. inž.
         Asistent na Mašinskom fakultetu u Kragujevu

Nakon pregleda konkursnog materijala i uvida u naučne i stručne radove prijavljenog
kandidata, dajemo prikaz podataka relevantnih za izbor kandidata u odgovarajuće
nastavničko zvanje.
A. BIOGRAFSKI PODACI
Liĉni podaci
    Miladin Stefanović roĎen 29.07.1971. u Kragujevcu, Republika Srbija.
Obrazovanje
    Osnovnu školu završio u Kragujevcu kao nosilac diplome Vuk Stefanović Karadžić.
Prve tri godine srednje škole završio u Kragujevačkoj Gimnaziji, a četvrtu godinu završio u
North Myrtle Beach High School, South Carolina, USA.
    Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu 07.05.1996. sa prosečnom ocenom
na studijama 8,07 (osam i sedam stotih) i ocenom 10 (deset) na diplomskom radu. Diplomski
rad na temu EDI tehnologija u automobilskoj industriji radio iz predmeta Fleksibilna
automatizacija kod prof. dr Slavka Arsovskog. Posle diplomske studije završio na Mašinskom
fakultetu u Kragujevcu, smer za proizvodno mašinstvo sa prosečnom ocenom 9.75 (devet i
sedamdeset pet). Magistarsku tezu pod naslovom "Integracija marketinga i razvoja u
Internet/intranet okruženju" odbranio 21.07.2000. godine.
    Doktorsku disertaciju pod nazivom "Reinženjering informacionih sistema u Internet
okruženju" odbranio 14.07.2005. godine
     Od 01.07.1996. do 21.07.2000. godine radi kao saradnik CIM centra Mašinskog
fakulteta u Kraguejvacu. U toku pomenutog perioda, završio na Vinčinom institutu kurs
instalacije, administracije i korišćenja Novell 4.1. Poseduje Brainbench sertifikate iz: ASP,
JavaScript, HTML, Web programming, E-business.
Profesionalna karijera
    Od 21.07.2000. pa do današnjeg dana radi kao asistent pripravnik na Mašinskom
fakultetu u Kragujevcu za uže naučne obaslti Informacioni sistem i proizvodni sistemi.
   Honorarni saradnik i konsultant je sledećih softverskih firmi: mPulse.NET London UK,
ProXY Group LLC, Paraćin, SCG.
    Aktivno se služi engleskim jezikom.
Objavljeni radovi
    Do sada ima 36 objavljen naučno - stručni rad i učestvovao je na 8 naučno-istraživačkih
projekata, 12 projekata obuke i autor je preko 25 softverskih rešenja. Član je JUSK-a od 2001.
godine.

B. NAUĈNA I STRUĈNA AKTIVNOST
Kandidat je u svom dosadašnjem radu do sada objavio 38 naučnih i stručnih radova od čega:
   1 rad u meĎunarodnom časopisu,
   3 rada u domaćim časopisima,
   7 radova na meĎunarodnim konferencijama,
   4 rada na nacionalnim konferencijama sa meĎunarodnim učešćem,
   21 rad na nacionalnim konferencijama i
   2 rada na sticanju naučnih kvalifikacija.
Uĉešće u nauĉno-istražovaĉkim projektima
Kandidat je učestvovao na 2 projekta finansirana od ministarstva republike Srbije, 2 projekta
razvoja i uvoĎenja informacionih sistema, 4 projekta razvoja i implementacije sistema kvlaiteta,
10 projekata obuke iz oblasti IS/e-business i 2 projekta obuke iz oblasti kvaliteta.                        2
Grupa 1.1
(Nauĉni radovi u vodećim ĉasopisima nacionalnog znaĉaja;
Nauĉni radovi u ĉasopisima meĊunarodnog znaĉaja)

  1.  Slavko Arsovski, Zora Arsovski, Miladin Stefanović, "An Approach of Information
     System Development in QMS Environment", Communication in Dependability and
     Quality Management, An International Jurnal, Volume 4, Number 2, 2001. Published
     by The Research Centre of Dependability and Quality Management
     With anlaysis of informaiton systems as a development and quality implementation support,
     there was fortified that they do not comply all demands of the quality system accorind to the
     ISO 9001 (1994) and even the less demands of the ISO 9001 and 9004 (2000). The new quality
     demands, thir continually amendment and demands for the new approach from information
     system projectors.
     Starting from this point, the authors gave the rudiments of the new approach that will be
     embedded into correspondent QMS software solutions.

  2.  Bojana Rašević, Slavko Arsovski, Miladin Stefanović, Odluĉivanje top
     menadžmenta u oblasti kvaliteta, 26. Godišnja konferencija JUSK-a, Beograd,
     oktobar 1999., Nacionalni naučno-stručni časopis "Menadžment totalnim kvalitetom",
     No 2, Vol 27. str. 160 - 163
     Ovaj rad daje predlog upravljačkog informacionog sistema za donošenje odluka kojima se
     omogućuje donošenje kvalitetnijih oduluka top menadžmenta u oblasti kvaliteta. Efektivno
     planiranje, donošenje odluka i kontrola poslovnih procesa zavise od nivoa upravljanja
     informacijama kroz upravljački informacioni sistem. Kvalitet informacija, njihova
     pravovremenost, kvantitet i relevantnost za menadžment definišu uspešnost poslovanja.

  3.  Svetlana Gajović, Slavko Arsovski, Miladin Stefanovic, Metode unapreĊenja
     kvaliteta podržane informacionom i komunikacionom tehnlogijom, Nacionalni
     naučno-stručni časopis Menadžment totalnim kvalitetom, No 2, Vol. 28, strama 227-
     230, 2000
     U ovom radu dat je pregled metoda unapređenja kvaliteta. Sa druge strane analizirane su
     informacione i komunikacione tehnologije kao i mogućnosti koje ove nove tehnologije pružaju.
     Nedvosmisleno je jasno da informacione i komunikacione tehnologije mogu doprineti
     unapređenju kvaliteta. U radu je dat model unapređenja kvaliteta podržan informacionim i
     komunikacionim tehnologijama.

  4.  Slavko Arsovski, Zora Arsovski, Miladin Stefanović, "Merenje i praćenje
     zadovoljstva korisnika u Interent ambijentu", Časopis KVALITET, broj 9-10,
     2002, str. 28-31.
     U ovom radu su dati klasični elementi marketing teorije za merenje i praćenje zadovoljstva
     korisnika, mogućnosti Interneta i pristup Centra za kvalitet Mašinskog Fakulteta u Kragujevcu
     za merenje i praćenje zadovoljstva korisnika u okviru e-business-a.


Grupa 1.2
U ovoj grupi kandidat nija imao aktivnosti u toku dosadašnjeg rada

Grupa 1.3
Uĉešće na domaćim nauĉnim skupovima

  5.  Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, "EDI sistemi u ITERNET/INTRANET
     ambijentu", IT 97, Žabljak, 1997.
                         3
   EDI tehnilogija predstavlja koncept poslovne komunikacije u standardizovanoj elektronskoj
   formi. Internet kao globalna mreža i Intranet kao primena Web/Internet tehnologije na
   unutrašnju organizacionu osnovu u preduzeću, pružaju mogućnosti za razmenu informacija i
   podataka kako sa globalnim okruženjem, tako i za internu komunikaciju unutar preduzeća. U
   radu su razmotrene osnove EDI sistema, pitanja njihove bezbednosti i sigurnosti,i
   predstavljena su neki softverski paketi kojji služe kao podrška EDI sistemima (EDI/X i VISUAL
   EDI).

6.  Miladin Stefanović, Zora Arsovski, "EDI sistemi primenom Internet/Web
   tehnologije", YU INFO 97, Brezovica, 1997.
   EDI tehnilogija predstavlja koncept poslovne komunikacije u standardizovanoj elektronskoj
   formi U radi su predstavljeni osnovni koncepti ostvarivanja razmene EDI poruka u
   Internet/intarnet okruženju. Razmotrene su mogućnosti korišćenja FTP-a, e-mail-a, WWW sa
   transmisiiju EDI poruka.

7.  M. Stefanović, B. Rašević, "EDI sistemi i Interrnet/Intranet", Info Teh 97,
   Vrnjačka Banja, 1997.
   Sve više kompanija koristi, ili planira da koristi Internet za EC(Electronic Commerce -
   elektronsko poslovanje) i EDI (Electronic Data Interchange). EDI koristi Internet kao
   sredstvo za sigurne, standardizovane elektronske poslovne transakcije između kompanija.
   Internet omogućava mnoge sevise za EDI uključujući e-mail, FTP, telnet, WWW. Ukoliko
   kompanije planiraju da koriste servise na Internetu za EDI, onda moraju da implementiraju
   sigurnosne gejtveje da bi kontrolisali pristup sa Interneta, i različite sigurnosne standarde za
   WWW i e-mail. Pitanje sigurnosti ostaje dominantan problem u budućnosti.

8.  Bojana Rašević, Miladin Stefanović, "Informacioni sistem za upravljanje
   fleksibilnošću - osnov uspešnog poslovanja", Info - Teh '97, Vrnjačka Banja, 1997.
   Ovaj rad daje predlog upravljačkog informacionog sistema za donošenje odluka kojima se
   povećava fleksibilnost preduzeća. Efektivno planiranje, donošenje odluka i kontrola poslovnih
   procesa zavise od nivoa upravljanja informacijama kroz upravljački informacioni sistem.
   Kvalitet informacija, njihova pravovremenost, kvantitet i relevantnost za menadžment definišu
   uspešnost poslovanja. Upravljački informacioni sistem predstavlja metod koji menadžmentu
   čini dostupnim tačne i pravovremene informacije neophodne da bi se olakšao proces
   donošenja odluka i koji omogućava organizaciji da planiranje, kontrolu i operativno
   funkcionisanje sprovede što efektivnije. U skladu sa boljim poslovanjem preduzeća definiš e se
   njegova fleksibilnost kao brzina implementacije izmena.

9.  Miladin Stefanović, Zora Arsovski, "EDI sistemi i Internet", MMA 97, Sombor,
   1997.
   Internet kao globalna mreža i Intranet kao primena Web/Internet tehnologije na unutrašnju
   organizacionu osnovu u preduzeću, pružaju mogućnosti za razmenu informacija i podataka
   kako sa globalnim okruženjem, tako i za internu komunikaciju unutar preduzeća. U radu su
   detaljno razmeotreni servisi koje pruža Internet e-mail (softver koji služi kao podrška e-mailu
   SMTP, POP, MIME), klijenmt-server aspekt Internetokruženja. Zatim su predložena rešenja za
   transmsiju EDI poruka korišćenjem MIME i SMTP kao i FTP-a. Problemi sigurnosti i razvoj
   softvera ostaju dominantni izazovi u budućnsti i to je, takođe naglašeno u radu.

10. M. Stefanović, B. Rašević, "Razvoj modela marketinga i razvoja proizvoda na
  osnovu internet koncepta", XXIV JUPITER konferencija, Zlatibor, februar 1998.
   Savremeni tržišni zahtevi i nove tehnologije stavljaju preduzeće pred nove izazove. Jedno od
   najznačajnijih pitanja postaju, komunikacija, saradnja i bolja integracija između
   distribuiranih organizacionih celina jednog preduzeća, kao i saradnja i komunikacija
   preduzeća sa poslovnim partnerima. Internet zajedno sa novim kompjuterskim tehnologijama
   omogućuje bolje poslovanje preduzeća. Korišćenjem naprednih kompjuterskih tehnologija,
   Internet okruženja i usled savremenih tržišnih zahteva, a sa aspekata marketinga i
   projektovanja proizvoda došlo se do sledećih pristupa i koncepata: e-katalozi, EDI, EC,
   grupno inžinjerstvo, PDM sistemi, CAD serveri , vieweri i razvoji alati, inženjerski servisi.


                       4
11. Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, Bojana Rašević, "Model poslovanja
  preduzeća u Internet okruženju", YU IINFO 98, Kopaonik, mart 1998.
  Savremeni poslovni model i moderno poslovno okruženje stavljaju preduzeće pred nove
  izazove. Jedno od najznačajnijih pitanja postaje, komunikacija, saradnja i bolja integracija
  između distribuiranih organizacionih celina jednog preduzeća, kao i saradnja i komunikacija
  preduzeća sa poslovnim partnerima. Poslovni partner postaje praktično deo našeg preduzeća.
  U ovom radu napravljen je pokušaj prikaza poslovanja preduzeća u Internet okruženju. U
  domenu komuniciranja sa okruženjem postoji elektronski katalozi i EC/EDI, koji doprinose
  poboljšanju usluge, smanjenju cene i vremena isporuke, obezbeđuju brži poslovni ciklus, niže
  troškove adminisatracije, veću konkurentnost i fleksibilnost i sl. U domenu saradnje i
  integracije postoje razvijen PDM i inženjerski servisi, koji pružaju nove mogućnosti za
  dizajniranje, projektovanje i razmenu podataka.

12. Bojana Rašević, Slavko Arsovski, Miladin Stefanović, "Razvoj i primena statistiĉke
  kontrole procesa u Internet okruženju", YU INFO '98, Kopaonik, mart 1998.
  Cilj svake kontrole procesa je da upravljačke akcije postanu ekonomski opravdane, a da
  proces bude unapređen kroz poboljšanja performansi samog proizvoda. Statistička procesna
  kontrola (SPC) ozbezeđuje numeričke pokazatelje koji uslovljavaju preduzimanje pravih
  korektivnih akcija na sistem. Kontrolne karte predstavljaju jedan od alata koji se koristi u
  SPC. Proces unapređenja korišćenjem kontrolnih karti je iteraktivna procedura koja se sastoji
  u ponavljanju fundamentalnih faza prikupljanja podataka, njihove kontrole i analize. Ovaj
  iterativni postupak znatno je uprošćen korišćenjem računarske tehnike. U ovom radu dat je
  jedan od načina numeičkog rešavanja problema kontrole procesa, koji se oslanja na program
  pisan u programskom jeziku C, za potrebe crtanja X i R kontrolnih karti. Posebno je istaknuta
  mogućnost implementacije programa u Internet okruženju.

13. Bojana Rašević, Slavko Arsovski, Miladin Stefanović, Projektovanje informacionog
  sistema za odluĉivanje top menadžmenta u oblasti finansija, YU INFO '99,
  Kopaonik, mart 1999., rad prezentovan na CD
  U radu je dat softverski paket koji ostavruje podršku top menadžmentu za odlučivanje u oblasti
  finansija. Paket za podršku odlučIvanju realizovan je korišćenjem MS Access baze podatak i
  Visual Basic programskog jezika. Ta krajnje jednostavan ali sistemski sveobuhvatan način
  mogu se dobiti sve informacije i olakšati odlučivanje top menadžmenta u oblasti finansija.

14. Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, Bojana Rašević, "Naruĉivanje rezervnih
  delova preko Interneta", XXIII Jugoslovenski majski skup "Održavanje tehničkih
  sistema", Kragujevac, maj 1998.
  S obzirom na činjenicu da proizvodna oprema pripada kategoriji baznih resursa u preduzeću,
  proces nabavke i snabdevanja rezervnim delovima predstavlja izuzetno bitan proces. Moderno
  poslovno okruženje, Internet ambijent, kao i EDI tehnologija omogućavaju preduzeću da
  proces nabavke i naručivanja obave jednostavnije i efikasnije uz niže troškove. U radu je dat
  princip nabavke rezervnih delova primenom EDI tehnologije preko Interneta. Razvijeno je
  sofvtersko rešenje koje omogućuje interaktivnu i totalno automatizovanu kupovinu i prodaju
  rezervnih delova preko Interneta.

15. Miladin Stefanović, Bojana Marčić, Slavko Arsovski, Poslovna komunikacija u
  Internet/intranet okruženju, YU INFO 2000, Kopaonik, mart 2000., rad
  prezentovan na CD
  U domenu komuniciranja EDI tehnologija doprinosi poboljšanju usluge, smanjenju cene i
  vremena isporuke, obezbeđuje brži poslovni ciklus, niže troškove adminisatracije, veću
  konkurentnost i fleksibilnost i sl.
  Internet ambijant zbog svojih preformansi omogućava izvanredne uslove za ostvarivanje EDI
  tansakcija.
                       5
  U radu je prezentovano softversko rešenje koje omogućuje razmenu osnovnog seta EDI
  poruka. Rešenje je bazirano na web klijentu i korišćene su IDC/HTX metode za povezivanje sa
  bazom podataka, kao i ASP. Rešenje je apsolutno primenljivo za mala i srednja preduzeća.

16. Sandra Petrović, Miladin Stefanović, Testiranje pomoću kompjutera u
  Internet/intranet ambijentu, YU INFO 2000, Kopaonik, mart 2000., rad
  prezentovan na CD
  Tesitiranje je složen proces koji ima brojne karakteristike. Primenom kompjutera i
  "elektronskih testova" u Internet/intranet okruženju proces testiranja se može značajno
  unaprediti. Tema ovog rada je kompjuterom podržano testiranje u Internet/intranet ambijentu.
  Prezentovano je rešenje kreirano u Internet/intranet ambijentu koji omogućuje testiranje
  velikog broja ljudi istovremeno koa i automatsko korigovanje testa i biranje različitih težinskih
  koeficijenata.

17. Miladin Stefanović, Bojana Marčić, INTERNET i održavanje na primeru termo i
  hidro elektrana Jugoslavije, XXIV Jugoslovenski majski skup održavalaca sredstava
  za rad - YUMO 2000, 31.05.-02.06.2000. Herceg Novi
  Pojedini podaci iz funkcionisanja hidro i termo elektrana moraju biti centralizovano
  skladišteni da bi se na osnovi njih pratio rad kompletnog energetskog sistema. Internet
  omogućava da se informacije razmenjuju bez obziran na razdaljinu i vrstu operativnog
  sistema. U radu je dat predlog softvera baziranog na Internet/intranet tehnologiji koji
  omogućava prikupljanje i skaldištenje podataka o radu hidro i termo elektrana.

18. Miladin Stefanović, Zora Arsovski, Nenad Stefanović, "Integracija Marketinga i tehniĉke
  funkcije u Internet/intranet okruzenju", JUSK 28 konferencija, Yugoslavia, 2001.
  U ovom radu je predstavljen model integracije marketing ai tehničke funkcije. Marketing
  predstavlja funkciju koja je jednim svojim delom eksterno orijentisana, ka kupcima i ka
  okruženju. Sa druge strane mnogobrojni ulayi u marketing predstavljaju informacije ;ijom se
  obradom stvaraju inputi za funkciju razvoja i druge funkcije unutar preduzeća.
  Internet/intranet okruženje nam kreira ambijent koji omogućava stvaranje kvalitetnijih veza
  između okruženja, marketinga i ostalih funkcija u preduzeću. U radu je preyentovan model
  integracije marketinga i tehničke funkcije u Internet/intranet okruženju.

19. Slavko Arsovski, Miladin Stefanović, "Metodologije i strategije reinženjeringa
  softverskih aplikacija", 30 Jupiter konferencija, Mašinski fakultet u Beogradu,
  Beograd April 2004 .
  Savremeni poslovni sistmei su veoma opterećeni sve većom konkurencijom koja predstavlja
  posledicu opšte globalizcije i rastuće tržišne konkurencije. Zbog toga je impreativ rasta, pa i
  pukog održavanja poslovnog entitea svakodnevno usavršavanje i poboljšanje sistema
  poslovanja. Da bi se ostvario ovaj imperativ potrebno je obezbediti sve kvalitete savrmenog
  poslovanjaa među njima i kvalitet IS. Reinženjering informacionog sistem, predstavlja proces
  modifikacije internih mehanizama sistema, programa ili strukture podataka koju koristi sistem
  ili program, bez izmene njegove funkcionalanosti. Ovaj rad je nastao kao rezultat istraživanja
  na projektu finansiranog od strane Ministarstva Republike Srbije (MIS.3.02.0192.B)

20. Miladin Stefanović, Slavko Arsovski " Uporedna analiza postojećeg stanja IS u
  domaćoj i inostranoj metalopreraĊivaĉkoj industriji ", 30 Jupiter konferencija,
  Mašinski fakultet u Beogradu, Beograd April 2004 .
  Da bi se sistematično i uspešno pristupilo razvoju informacionih tehnologija u domaćim
  preduzećima potrebno je prvo definisati i odrediti nekoliko bitnih faktora a to su: stanje
  domaće ITC industrije kao mogućeg nosioca poslova unapređenje IS; stanje ITC u domaćoj
  industriji; stanje ITC u domaćoj i insotranoj metaloprerađivačkoj industriji.Ovaj rad je nastao
  kao rezultat istraživanja na projektu finansiranog od strane Ministarstva Republike Srbije
  (MIS.3.02.0192.B) i bavi se uporednom analizom stanja ITC u domaćoj i inostranoj
  metaloprerađivačkoj industriji.
                       6
  21. Miladin Stefanović, "Softverska podrška za obezbeĊivanje kvaliteta", 31.
    Nacionalna konferencija JUSK, Festival Kvaliteta 2004, 4-6. maj, Kragujevac
    U ovom radu je predstavljen pristup CIM centra u kreiranju modela podatak aproizvoda i
    softvera za podršku obezbeživanju kvaliteta. Softver je kreiran na tro-slojnoj arhitekturi
    informacije se razmenjuju u neutralnom formatu zbog prevazilaženja problema sa
    heterogenim softverskim i hardverskim platformama.

  22. Živadin Stefanović, Miladin Stefanović, "Liderstvo u konceptu TQM", 31.
    Nacionalna konferencija JUSK, rad po pozivu, Festival Kvaliteta 2004, 4-6. maj,
    Kragujevac
    U ovom radu je predstavljei osnovni elementi liderstva. Analiziran je koncept TQM (Total
    Quality Management) i ukazano na mesto i poziciju liderstva u TQM konceptu.

  23. Miladin Stefanović, Milan Erić, Slobodan Mitrović, "Kvalitet i testiranje softvera",
    32. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Festival Kvaliteta 2004, 19-21. maj,
    Kragujevac
    Kvalitet softvera je više dimenzionalni koncept koji se ne može jednostavno definisati.
    Potrebno je pratiti različite parametre i obezbediti kvalitet softvera, kreirati planove vezane za
    kvalitet i ostvariti potrebnu kontrolu. Sa druge strane potrebno je definisati odgovarajuću
    metriku i izvršiti testiranje softvera da bi se izabrane karakteristike na neki način
    kvantifikovale. Tema ovog rada kvalitet i testiranje web servisa.

  24. Miladin Stefanović, Slobodan Mitrović, Milan Erić, "Cost-Benefit analiza i kvalitet
    softvera", 32. Nacionalna konferencija o kvalitetu, Festival Kvaliteta 2004, 19-21. maj,
    Kragujevac
    Da bi se dobio kvalitetan softverski proizvod potrebno je na pravi način uptravljati projektima
    (re)inženjering softvera. Postoji veliki broj analiza koje je potrebno sprovesti da bi se
    uskaladili ekonomski okviri za zahtevanim nivoom kvaliteta softvera. Pri tome je potrebno
    definisati i kvantifikovati veliki broj parametara koji opisuju jedan softverski proizvod. U radu
    će biti prezentovana cost/benefit analiza sa procenom cene koštanja softvera, koja će biti
    implementirana na karakterističnim preduzećima uz donošenje generalnih zaključaka.

  25. Slobodan Mitrović, Milan Erić, Miladin Stefanović, "Regeneracije zaptivnih
    elemenata mašine za izradu gumenih mešavina", XXX Jubilarno savetovanje
    proizvodnog mašinstva Srbije i Crne Gore 2005, Vrnjačka Banja, 1-3 Septembra
    2005. (Prihvaćen rad)
    Kod mašina za izradu gumenih mešavina vremenom dolazi do habanja zaptivnih elemenata.
    Zaptivne elemente čine dvodelni prstenovi i čaure, čiji je zadatak da obezbede zaptivanje
    između komore i rotora miksera. Dodirne površine prstenova i čaura su u neposrednom
    kontaktu, tako da pri radu mašine dolazi do habanja ovih zaptivnih elemenata. Kontaktne
    površine moraju da poseduju visoka antihabajuća svojstva i visok kvalitet obrađene površine,
    a potrebno je vršiti i podmazivanje odgovarajućim uljem kako bi se habanje svelo na najmanju
    moguću meru
    U ovom radu je izvršena analiza uticaja postupka regeneracije ovih zaptivnih elemenata na
    troškove proizvodnje. Konkretno, analiziran je uticaj kontaktnih površina na kojima se nalazi
    stelit (originalni prstenovi i čaure), površina regenerisanih tvrdom elektrodom i površina
    regenerisanih specijalnom aluminijumsko - kalajnom bronzom, na troškove proizvodnje.

Uĉešće na nacionalnim konferencijama sa meĊunarodnim uĉešćem

  26. Bojana Rašević, Slavko Arsovski, Miladin Stefanović, "Primena SPC u
    Internet/Intranet okruženju", 25. Godišnja konferencija i Drugi meĎunarodni
    kongres JUSK-a, Beograd, april 1998.
    Statistička procesna kontrola (SPC) ozbezeđuje numeričke pokazatelje koji uslovljavaju
    preduzimanje pravih korektivnih akcija na sistem. Kontrolne karte predstavljaju jedan od alata
    koji se koristi u SPC. U radu je prikazano softversko rešenje koje je u potpunosti ostvareno u


                         7
    Internet ambijentu. Korisnički interfesj je web klijent, deo softvera koji obavlja najveći deo
    računskih operacija koncipiran je kao CGI program koji se nalazi na web serveru, takođe je
    rešeno pitanje povezivanja sa bazama podataka.

  27. Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, Bojana Rašević, "Primena QFD metode u
    internet/intranet okruženju", 25 godišnja konferencija i Drugi meĎunarodni
    kongres JUSK-a, Beograd, 1998.
    QFD je sistemski proces koji ima za cilj motivisanje proizvođača da se fokusira na potrebe i
    želje svojih kupaca. Koristi se od strane ekspertskih timova koji imaju za cilj da identifikuju i
    reše sva pitanja koja su bitna za obezbeđenje proizvoda, procesa, servisa i strategija koje će
    zadovoljiti kupce. Metoda QFD koristi se za određivanje kritičnih mesta u procesu
    izrade/montaže i eksploatacije proizvoda sa stanovišta zadovoljavanja želja i potreba
    korisnika.
    U slučaju kada imamo složeniji proizvod, QFD metoda se teško može sprovesti bez primene
    računara. Intranet/internet okruženje pruža velike mogućnosti kako u komunikaciji sa
    potrošačima, tako i za pisanje Web aplikacija za sprovođenje QFD metode. U radu je
    predstavljeno softversko rešenje kreirano u Internet okruženju. Softversko rešenje je odtavreno
    korišćenjem HTML, Java Script , IDC/HTX MS Access baze podatka.

  28. Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, Zora Arsovski, "EDI kao deo E-buseinss
    rešenja", 29. Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije sa meĎunarodnim
    učešćem, 19-20. septembar, 2002. CD
    E-tehnologije i e-koncepti storili su osnovu za dalji razvoj svetske ekonomije u narednom
    periodu. Prema metodologiji CIM centra Mašinskog fakulteta u Kragujevcu jedan od pristupa
    realizaciji e-business koncepta je modularnog pristupa. U ovom radu biće prezetnovana
    strategija uvođenja e-business-a kao i realizacije EDI modula.

  29. Slobodan Mitrović, Milan Erić, Miladin Stefanović, "Uticaj postupka regeneracije
    zaptivnih elemenata mašine za izradu gumenih mešavina na troškove
    proizvodnje", 5th International conference on tribology and 9th Yugoslav conference on
    tribology, june 15-18.2005, Kragujevac
    Kod mašina za izradu gumenih mešavina vremenom dolaz do habanja zaptivnih elemenata.
    Zaptivne elemente čine dvodelni prstenovi i čaure, čiji je zadatak da obezbede zaptivanje
    izmešu komore i rotora mmiksera. Dodirne površine prstenova i čaura su u neposrednom
    kontaktu, tako da pri radu mašine dolazi do habanja ovih zaptivnih elemenata. Kontaktne
    površine moraju da poseduju visoka antihabajuća svojstva i visok kvalitet obrađene površine,
    a potrebno je vršiti i podmazivanje odgovarajućim uljem kako bi s ehabanje svelo na najmanju
    moguću meru.

Uĉešće na meĊunarodnim nauĉnim skupovima

  30. Slavko Arsovski, Miladin Stefanović, Bojana Rašević, "EDI Systems in
    Internet/Intranet Environment", 4th Balcan Conference on Operation Research,
    october 1997, Volume of Abstract, s. 186.
    In this paper EC and EDI are presented. It was analyzed concept of implementation web based
    technology for EDI solutions in order to rich larger number of customers. IN this paper are
    presented two model of web based EDI. The first model is based on Java client and second is
    based on web forms. Security issues in business transactions are also considered.

  31. Miladin Stefanović, Bojana Rašević, "Enterprise in Internet/Intranet
    Environment", 2th International Conference on Engineering Design and Automation,
    EDA 98, Hawaii, 1998.
    In this paper is presented a business model in Internet environment. In communication domain
    we presented EC and EDI. In domain of cooperation and integration PDM and engineering
    services are developed in order to support design, development and data interchange.
                         8
32. Miladin Stefanović, Slavko Arsovski, Bojana Rašević, "EDI Technology and Business
  Process Reengineering in Internet Environment", The 8th International conference
  on Management of Technology, IAMOT, Cairo, 1999.
  In this paper is presented concept of EDI systems. It is presented influence of EDI on business
  processes and change of business philosophy. Business process reengineering is analyzed as
  fundamental change and improvement of business processes. There are also analyzed
  connections between EDI and BPR.

33. Slavko Arsovski, Zora Arsovski, Miodrag Bulatović, Miladin Stefanović, "Knowledge
  Management for Design and Implementation of Quality Strategies", 11th
  International Association of Management of Technology (IAMOT) conference to be
  held at Fontainebleau Hilton Resort on Miami Beach , Florida, March 10 - 14, 2002.
  Quality strategy, as part of corporate strategy, refers to ways of fulfilling and quality
  improvement. During the process of design and implementation, different methods could be
  used. This task could be fulfilled using team work and knowledge management in enterprise.
  We start from vision, mission and quality politics of enterprise as whole, based on concept of
  strategic management. Goals are derived from politics. Differs from classic approach of goals
  identification (static approach), authors developed methodology for quality goals modeling, as
  part of enterprise goals, (narrow approach) or quality goals as enterprise goals (wider
  approach). Software for simulation of quality goals is developed.
  Results of these simulations are starting point for strategy development. For each quality goal
  specific strategies are determinate. In further procedure of simulation of spent resources and
  effects of each component of strategy are evaluated. Final output from this procedure is rank
  of strategies according to their conduction to fulfilling of chosen goals.
  In this paper are given basis of knowledge management and approach to design and
  implementation of quality strategy, using above described approach.

34. Arsovski S., Arsovski Z., Stefanovic M., "Approach to Design of Metrics of
  Quality" 5. International Conference, Management of Quality and Reliability, DQM-
  2002, 26-27 Jun 2002., Belgrade, p. 77-86, book 1
  In this papera are given elements of theory for measurement and monitoring of customers
  satisfaction.

35. Stojić M., Matijević M., Stefanović M., "Application of Internal Models in the
  Design of Digitally Controlled Electrical Drives", MED'03 Conference, Rodos,
  Greece, 2003.
  The design of a controlling structure with internal models for digitally controlled electrical
  drivers is given. In the control portion of the structure, the nominal model of the plant and
  model of immeasurable external disturbances are included to improve the system robustness
  and to extract the expected class of disturbances. Particular attention is paid to the design of
  IMPACT structure for digitally controled drivers and a suitable modification of the structure is
  proposed oin order to improve the system performqance and to facilate system synthesis.

36. Slavko Arsovski, Miladin Stefanović, "Virtual Factory and Virtual Quality", TQM
  Second International Confernece - Adcanced and Intelligent Approach,
  Kragujevac, May 2003.
  Quality Assurance is very important issue for Virtual Enterprises. In this paper we will present
  approach of CIM center in creating Product Data Model and software support for Quality
  Assurance in Virtual Enterprise. Application is based on three-tiers architecture with web
  services in order to avoid problems with heterogenic software and hardware platforms.
  Magistarska teza:
  Miladin Stefanović, “Integracija marketinga i razvoja u Interent okruženju”,
  magistarski rad, Mašinski fakultet u Kragujevcu, jul 2000.
  Cilj teze bio je da se na osnovu informacionog sistema zasnovanog na Internet tehnologiji,
  specificiraju moduli povezivanja funkcije marketinga i razvoja, kako bi se stvorili uslovi za
  efikasnije poslovanje preduzeća. Otuda je neophodno da se odaberu odgovarajući koncepti,


                       9
     pristupi, tehnike i tehnologije i okruženje i da se odgovori na pitanja: kako isporučiti pravu
     informacije u pravo vreme, kako je prezentirati u najkorisnijoj formi, strukturno povezati
     korisnike sa njima, ispitati relacije između korisnika, njihovih sistema i medija koje koriste.


     Doktorska disertacija:
     Miladin Stefanović, “Reinženjering informacionih sistema u Internet okruženju”,
     doktorska teza, Mašinski fakultet u Kragujevcu, jul 2005.
     U skladu sa definisanim ciljevima istraživanja u radu su izloženi ključni elementi aktuelnog
     stanja IS u domaćoj industriji, reinženjeringa poslovnih procesa, stanje i razvojni pravci
     softverskog inženjeringa u Internet okruženju, model reinženjeringa poslovnih procesa u
     funkcijama marketinga, razvoja i nabavke u preduzećima metaloprerađivačkog sektora i okvir
     i strukturu reinženjeringa IS u baziranom na web servisima, koji je teorijski i naučno
     zasnovan, aktuelan i primenljiv u određenim uslovima.
     U disertaciji je predstavljen originalno razvijen model reinženjeringa IS u Interent okruženju,
     model razvoja web servisa i softverski alat baziran na toj metodologiji. CiGrupa 1.4
Uĉešće na domaćim nauĉnim projektima

1.4.1) Projekti uvoĊenja IS
  1. Idejni projekat IS u AD "Mehanizacija i Programat" - Nikšić, 2001.
  2. Idejni projekat IS u Zastava alati d.o.o., Kragujevac, 1997.

1.4.2) Projekti uvoĊenja sistema kvaliteta i QMS
  1. Projekat uvoĎenja QMS u preduzeću Elektrošumadija - Kragujeavac, 2004. (u toku)
  2. UvoĎenje sistema kvaliteta u Zastava Metal-u d.o.o. 2000.
  3. Razvoj i uvoĎenje sistema kvaliteta u ITI Ivanjica, 1997.
  4. Razvoj i uvoĎenje sistema kvaliteta u RMHK "Trepča", 1997.

1.4.3) Projekti finansirani od strane Ministarstva nauke Republike Srbije
  Projekat: TR-006218 "Rzvoj softverskih rešnja u Internet-intranet okružju za integrisani
  razvoj proizvoda i proces" Ugovor sa Ministarstvom za nauku i ekologiju, 20.03.2005.
  godine
   Učesnik

  Projekat: MIS.3.02.0192.B Integrisane tehnologije i informacioni reinzenejring za
  nove/poboljšane proizvode inovativnog preduzeća 2003/2004
   Učesnik

Grupa 1.5
U ovoj grupi kandidat nija imao aktivnosti u toku dosadašnjeg rada
                         10
C. PRIKAZ UKUPNOG BROJA BODOVA U SVAKOJ GRUPI PREDVIĐENOJ
PRAVILNIKOM
Grupa                     Bodovi
1.1                      7.5
1.2                      0
1.3                      9.75
1.4                      12
1.5                      0
D. PREDLOG ZA IZBOR KANBDIDATA U NASTAVNIĈKO ZVANJE

Na osnovu:
  1. uvida u dokumentaciju koja je Mašinskom fakultetu dostavljena uz prijavu na
   konkurs,
  2. ostvarenih rezultata u dosadašnjem nastavnom, stručnom i naučnom radu i
  3. visokih moralnih i ljudskih kvaliteta koje smo, u toku višegodišnje saradnje,
   uočili kod kandidata,
smatramo da dr Miladin Stefanović, dipl. maš. inž., ispunjava sve zakonske i formalne
uslove za izbor u zvanje docenta na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu.
Obrazloženje je zasnovano na sledećim činjenicama:
    kandidat poseduje naučni stepen doktora tehničkih nauka stečen u oblastima za
    koje se bira;
    ima objavljene naučne radove u časopisima nacionalnog i meĎunarodnog
    značaja;
    ima objavljene naučne radove na meĎunarodnim i domaćim konferencijama;
    poseduje, prema kritrijumima Ministarstva za nauku i tehnologiju, visoku
    naučnu kompetenciju, stečenu kroz objavljivanje radova i kroz učešće u
    realizaciji brojnih naučno-istraživačkih projekata;
    poseduje bogato pedagoško iskustvo i
    ima dobar odnos sa kolegama i studentima.
    U skladu sa prethodnim obrazloženjem, Komisija smatra da kandidat poseduje
sve naučno-stručne, pedagoške i moralne kvalitete koje treba da odlikuju jednog
univerzitetskog nastavnika, pa, sa posebnim zadovoljstvom, predlaže Naučno-
nastavnom Veću Mašinskog fakulteta u Kragujevcu da kandidata dr Miladina
Stefanovića, dipl. maš. inž., izabere u zvanje docenta za užu naučnu oblast:


       Informacioni sistemi, CIM sistemi i Upravljanje razvojem


                     11
na odreĎeno vreme od pet godina sa punim radnim vremenom.
 U Kragujevcu                Ĉlanovi komisije:
 12.10.2005.
                   Dr Nenad Grujović , van.. prof.
                    Mašinski Fakultet Kragujevac
                   Naučna oblast: primena računara

                Prof dr Žarko Spasić, Mašinski fakultet Beograd
                     Naučna oblast: CIM sistemi


                   Dr Slavko Arsovski , red. prof.
                    Mašinski Fakultet Kragujevac
                Naučna oblast: Proizvodni sistemi, CIM sistemi
                    12

								
To top