Zastupitelstvo města Beroun by lifemate

VIEWS: 3 PAGES: 5

									Poznámka:
 Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu
 dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.
 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplná verze je v
 souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) k
 nahlédnutí v sekretariátu starosty na Městském úřadě Beroun, Husovo náměstí
 68.

                 USNESENÍ

                   č. 3/2007

      ze zasedání Zastupitelstva města Beroun dne 23. 4. 2007Zastupitelstvo města Beroun


 I.  bere na vědomí

    1. informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení Zastupitelstva města
     Beroun a zápis z jednání Kontrolního výboru ZM Beroun ze dne 26.3.2007

    2. informace o protidrogové politice ve městě Berouně


II.  souhlasí

    1. se zařazením nové položky „běžné náklady přeložky vodovodů“ v rámci
     realizace akce „Rozšíření kanalizace v aglomeraci Beroun“ do rozpočtu
     města na rok 2007 ve výši 350 tis. Kč


    2. s navýšením položky Vodovod Jarov o 1, 134. 000,- Kč a jejím zařazením
     do I. úpravy rozpočtu Města Beroun pro rok 2007


    3. v souladu s výsledkem výběrového řízení s uzavřením „Smlouvy o revol-
     vingovém úvěru“ na financování akce „Rozšíření kanalizace v aglomeraci
     Beroun“ mezi Městem Beroun a Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054


    4. se zařazením nové rozpočtové položky – Mateřská škola Sluníčko, V.
     Vančury 1154, Beroun pro opravu vzduchotechniky ve výši 686. 000,- Kč a
     nové rozpočtové položky – Mateřská škola Pod Homolkou 1601, Beroun
     pro opravu vzduchotechniky ve výši 550. 000,- Kč do I. úpravy rozpočtu
     města pro rok 2007 a současně s tím souhlasí se snížením příspěvku
     Mateřské škole Sluníčko, V. Vančury 1154, Beroun o 500. 000,- Kč pro rok
     2007
5. s realizací stavebních úprav kuchyně s doplněním technologií a nové školní
  jídelny v prostorách školy ZŠ Wagnerovo nám. 458, Beroun a čerpáním
  finančních prostředků na tuto akci.
  Zastupitelstvo města Beroun souhlasí se zařazením realizace do I. úpravy
  rozpočtu města pro rok 2007 ve výši 8, 423. 000,- Kč vč. PD s tím, že tato
  částka bude upřesněna na základě výsledků výběrového řízení.


6. s prodejem pozemku p.č. 1555/46 – ostatní plocha o výměře 46 m2 v k.ú.
  Beroun soukromému vlastníkovi za dohodnutou cenu 8,- Kč/m2, tj. celkem
  368,- Kč a náklady s prodejem spojenými


7. s prodejem pozemků p.č. 423/10 o výměře 3428 m2, p.č. 2696/2 o výměře
  96 m2, p.č. 2697/4 o výměře 862 m2, p.č. 2697/6 o výměře 2953 m2, p.č.
  2697/10 o výměře 9 m2, p.č. 2698/4 o výměře 108 m2, p.č. 2698/5 o
  výměře 100 m2, p.č. 2698/9 o výměře 5352 m2, p.č. 2699/3 o výměře 9436
  m2, p.č. 2699/5 o výměře 24 m2, p.č. 2699/6 o výměře 82 m2, p.č. 2699/7
  o výměře 34 m2, p.č. 2699/9 o výměře 11 m2, p.č. 2700/2 o výměře 120
  m2 a p.č. 2701/2 o výměře 47 m2 v k.ú. Beroun za cenu dle znaleckého
  posudku ve výši 11, 441. 470,- Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem
  Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČ 65993390


8. s prodejem domu čp. 369 s stp.č. 4794 o výměře 786 m2, Beroun – Závodí
  (Lhotka) současnému nájemci za cenu 1, 000. 000,- Kč a lhůtou na
  zaplacení do 31. 10. 2007


9. s prodejem části pozemků p.č. 2306/16, stp. č. 71/2 a p.č. 16/2 o celkové
  výměře cca 85 m2 v k.ú. Beroun za cenu 1 970,- Kč/m2, s bezúplatným
  věcným břemenem průchodu spol. COMISIO s.r.o., IČ 27115542, se
  sídlem Praha 4 – Bráník, K Ryšánce 19/898, a to po realizaci výstavby a
  jejím zaměření. Do té doby uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní.


10. s darováním domu čp. 204 se stp.č. 612 o výměře 412 m2 a pozemků p.č.
  121/11 o výměře 142 m2 a p.č. 121/17 o výměře 51 m2 svazu Junák – svaz
  skautů a skautek ČR, okres Beroun, IČ 13255835, s předkupním právem
  ve prospěch Města Beroun za cenu prokazatelných investic vložených
  obdarovaným


11. s prodejem prázdné bytové jednotky č. 59 v čp. 1537, ul. Košťálkova,
  Beroun – Město (velikost 2+kk, 11. podlaží, výměra 40,18 m2) za min.
  cenu 800. 000,- Kč prostřednictvím Aukční síně Naxos, a.s., se sídlem
  Holečkova 31, Praha 5, a to formou výběrového řízení, obálkovou
  metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí nebo dražbou na základě
  odborného návrhu Aukční síně Naxos, a.s., schváleného Radou města
  Beroun

12. s převedením budovy bez č.p. na stp. č. 5861 v k.ú. Beroun a s prodejem
  pozemku p.č. 1554/31 o výměře 2806 m2 – zahrada v k.ú. Beroun, za cenu
  dle znaleckého posudku ve výši 979. 600,- Kč Technickým službám
  Beroun, s.r.o., se sídlem Viničná 910, 266 70 Beroun, IČ 27132340

13. s prodejem budovy se stp. 334 o výměře 29 m2, budovy se stp. 335 o
   výměře 44 m2, budovy se stp. 336 o výměře 174 m2, budovy se stp. 337 o
   výměře 470 m2, budovy se stp. 338 o výměře 468 m2, budovy se stp. 339
   o výměře 98 m2, budovy se stp. 340/1 o výměře 324 m2 a se stp. 340/2 o
   výměře 542 m2, budovy se stp. 341/1 o výměře 25 m2 a se stp. 341/2 o
   výměře 220 m2, budovy se stp. 342 o výměře 468 m2, budovy se stp. 343
   o výměře 520 m2, budovy se stp. 346 o výměře 42 m2, budovy se stp. 347
  o výměře 33 m2, parcely č. 176/5 – ostatní plocha o výměře 1020 m2,
  parcely č. 176/6 – ostatní plocha o výměře 7210 m2 a parcely č. 176/1 –
  ostatní plocha o výměře 8179 m2 v k.ú. Stradonice u Nižboru. Prodej
  uskutečnit prostřednictvím Aukční síně Naxos, a.s., se sídlem Holečkova
  31, Praha 5, za min. cenu 15, 000. 000,- Kč a to formou výběrového řízení,
  obálkovou metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí nebo dražbou na
  základě odborného návrhu Aukční síně Naxos, a.s., schváleného Radou
  města Beroun

14. s prodejem pozemku p.č. 1192/68 o výměře 1755 m2 v k.ú. Beroun za min.
  cenu ve výši 2. 000,- Kč/m2 prostřednictvím Aukční síně Naxos, a.s., se
  sídlem Holečkova 31, Praha 5, a to formou výběrového řízení,
  obálkovou metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí nebo dražbou na
  základě odborného návrhu Aukční síně Naxos, a.s., schváleného Radou
  města Beroun

15. s prodejem pozemků stp.č. 306/1 o výměře 213 m2, stp.č. 306/2 o výměře
   207 m2, stp.č. 614/1 o výměře 231 m2, stp.č. 438/2 o výměře 334 m2 a
   stp.č. 438/3 o výměře 19 m2 za min. cenu 4. 000,- Kč/m2 prostřednictvím
   Aukční síně Naxos, a.s., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, a to formou
   výběrového řízení, obálkovou metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí
   nebo dražbou na základě odborného návrhu Aukční síně Naxos, a.s.,
   schváleného Radou města Beroun


16. s prodejem pozemků stp.č. 37/1 o výměře 132 m2, p.č. 3/3 – zahrada o
  výměře 122 m2, stp. 48/1 o výměře 37 m2, p.č. 3/6 – ostatní plocha o
  výměře 19 m2, p.č. 4/1 – ostatní plocha o výměře 71 m2, p.č. 4/2 – ostatní
  plocha o výměře 6 m2, stp. č. 42 o výměře 107 m2, stp. č. 45/1 o výměře
  179 m2 a stp.č. 45/2 o výměře 202 m2 vše v k.ú. Beroun za min. cenu
  4. 000,- Kč/m2. Pozemky prodat jako celek prostřednictvím Aukční síně
  Naxos, a.s., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, a to formou výběrového
  řízení, obálkovou metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí nebo
  dražbou na základě odborného návrhu Aukční síně, Naxos, a.s.,
  schváleného Radou města Beroun.
 17. s prodejem pozemků p.č. 1543/23 – ostatní plocha o výměře 473 m2, p.č.
   1543/24 – trvalý travní porost o výměře 160 m2 a p.č. 1543/47 – trvalý
   travní porost o výměře 388 m2 vše v k.ú. Beroun jako celek za min. cenu
   ve výši 2. 500,- Kč/m2 prostřednictvím Aukční síně Naxos, a.s., se
   sídlem Holečkova 31, Praha 5, a to formou výběrového řízení,
   obálkovou metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí nebo dražbou na
   základě odborného návrhu Aukční síně, Naxos, a.s., schváleného Radou
   města Beroun


 18. s prodejem pozemku p.č. 91/19 o výměře 542 m2 v k.ú. Beroun za
   minimální cenu ve výši 3. 500,- Kč/m2 prostřednictvím Aukční síně Naxos,
   a.s., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, a to formou výběrového řízení,
   obálkovou metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí nebo dražbou na
   základě odborného návrhu Aukční síně, Naxos, a.s., schváleného Radou
   města Beroun


19. s prodejem pozemku p.č. 1053/22 o výměře 3414 m2 v k.ú. Beroun za
  minimální cenu ve výši 1. 200,- Kč/m2 prostřednictvím Aukční síně Naxos,
  a.s., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, a to formou výběrového řízení,
  obálkovou metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí nebo dražbou na
  základě odborného návrhu Aukční síně, Naxos, a.s., schváleného Radou
  města Beroun


20. s prodejem pozemku p.č. 1261/90 o výměře 2090 m2 v k.ú. Beroun za
  minimální cenu ve výši 2. 500,- Kč/m2 prostřednictvím Aukční síně Naxos,
  a.s., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, a to formou výběrového řízení,
  obálkovou metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí nebo dražbou na
  základě odborného návrhu Aukční síně, Naxos, a.s., schváleného Radou
  města Beroun


21. s prodejem pozemku p.č. 1591/12 o výměře 1248 m2 v k.ú. Beroun za
  minimální cenu ve výši 1. 500,- Kč/m2 prostřednictvím Aukční síně Naxos,
  a.s., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, a to formou výběrového řízení,
  obálkovou metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí nebo dražbou na
  základě odborného návrhu Aukční síně, Naxos, a.s., schváleného Radou
  města Beroun

22. s prodejem pozemku p.č. 1944/11 o výměře 3234 m2 v k.ú. Beroun za
  minimální cenu ve výši 500,- Kč/m2 prostřednictvím Aukční síně Naxos,
  a.s., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, a to formou výběrového řízení,
  obálkovou metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí nebo dražbou na
  základě odborného návrhu Aukční síně, Naxos, a.s., schváleného Radou
  města Beroun
    23. s prodejem pozemku p.č. 1758/1 o výměře 770 m2 v k.ú. Beroun za
      minimální cenu ve výši 1. 500,- Kč/m2 prostřednictvím Aukční síně Naxos,
      a.s., se sídlem Holečkova 31, Praha 5, a to formou výběrového řízení,
      obálkovou metodou, veřejnou obchodní soutěží, aukcí nebo dražbou na
      základě odborného návrhu Aukční síně, Naxos, a.s., schváleného Radou
      města Beroun


    24. s navýšením částky dotace pro provoz Zimního stadionu v Berouně o
      250. 000,- Kč ročně a souhlasí s úpravou čl. IV, bodu 3 a) Smlouvy o
      výpůjčce ze dne 15. 9. 2003 mezi Městem Beroun a společností DYNATEL,
      spol. s r.o., Plzeňská 27, Beroun – Město, IČ 62957635, který se mění a zní
      takto: půjčitel poskytne ročně dotaci provozu Zimního stadionu v Berouně
      vypůjčiteli ve výši 2, 500. 000,- Kč v měsíčních splátkách. Zastupitelstvo
      města Beroun souhlasí se zařazením navýšení dotace o částku 250. 000,-
      Kč do I. úpravy rozpočtu města Beroun pro rok 2007.


    25. s náklady na vícepráce v hodnotě 1, 525. 798,- Kč bez DPH, které se týkají
      změny rozsahu PD Vodní svět – krytý bazén Beroun v části E.3.1 – HTÚ
      a E.1.11 – slaboproud – identifikace (čipový systém)


III.  nesouhlasí

      s přímým prodejem budovy bez čp. na pozemku stp.č. 1812/13 a pozemku
      stp.č. 1812/13 o výměře 171 m2, v Berouně, část obce Beroun – Město,
      soukromému vlastníkovi, a to za cenu 1, 000. 000,- Kč


IV.   ruší

    podle § 84 odst. 2 písm. e/ zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
    předpisů a podle § 27 zák.č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
    územních rozpočtů, příspěvkovou organizaci Školní jídelna při 3. ZŠ Beroun,
    IČ: 475 15 678, se sídlem Beroun–Město, Wagnerovo nám. 458, PSČ 266 01,
    ke dni 30. 9. 2007
                           MUDr. Jiří B e s s e r v. r.
                             starosta města

								
To top