; MOKYTOJO VEIKLA REALIZUOJANT ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

MOKYTOJO VEIKLA REALIZUOJANT ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ

VIEWS: 12 PAGES: 15

 • pg 1
									MOKYTOJO VEIKLOS
 ĮGYVENDINANT
  ATNAUJINTĄ
 UGDYMO TURINĮ

  dr. Vilija Adaškevičienė
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"


  Kintant požiūriui į mokymą, jo santykiui su
  mokymusi, A. McFarlane (1995) išskiria šias
  pasaulyje pastebimas tendencijas mokymo
  (mokymosi) kaitos aspektu:
 • poslinkis nuo sinchroninio vietinio nesinchroninio
  tinklinio mokymosi palaikymo link –
  savarankiško mokymosi palaikymas, pasitelkus
  šiuolaikines technologijas;
 • poslinkis nuo pasyvaus aktyvaus mokymosi link –
  mokymasis – procesas, kuriame idėjos
  argumentuojamos, inkorporuojamos ir
  patikrinamos veikloje;
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"

• poslinkis nuo statinio dinaminio dalyvavimo link –
  nuolatinis atnaujinimas, pasitelkus šiuolaikinę
  techniką;
•  poslinkis nuo realių virtualiųjų objektų link –
  naujos mokymosi technologijos;
•  nuo pasyvaus prie palaikančio grįžtamojo ryšio –
  pataisomojo mokinio galimybė;
•  poslinkis multimedia link – įvairių vaizdinių
  priemonių naudojimas;
•  poslinkis nuo vienkrypčio mokymo sąveikinio
  dalyvavimo link – naudinga išsiaiškinant,
  išplečiant bei įtvirtinant ir yra palaikančiosios
  mokymosi aplinkos kūrimo raktas.
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"


  Mokytojo veiklos funkcijos:
 1) mokymo/si projektavimo (kuri apima mokymo/si
  turinio konstravimą ir mokymo proceso
  planavimą);
 2) mokymo/si įgyvendinimo;
 3) mokymo/si įvertinimo bei tobulinimo;
 4) mokymo/si tyrimo, kuri yra universali, nes
  ,,persmelkia“ arba yra aptinkama“ kiekvienoje
  anksčiau minėtoje profesijos pedagogo funkcijoje;
 5) vidinė (saviugdos) veiklos.
                    (Laužackas, Pukelis, 2000)
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"
  R. Laužackas (2002) išskiria tokias mokytojų
  pedagoginės veiklos funkcijas:
 1. ,,Tjutorystės" funkcija, kuri atspindi santykius:
  1 mokytojas - 1 mokinys. Tokie mokytojai
  skirtingose šalyse vadinami tjutoriais, meistrais,
  supervizoriais, treneriais.
 2. Mokymo funkcija, kuomet vienas mokytojas
  dirba su grupe mokinių. Tokie mokytojai gali būti
  vadinami mokytojais, treneriais, instruktoriais.
 3. Konsultavimo funkcija.
 4. Vystymo, tobulinimo funkcija.
 5. Vadybinė funkcija, apimanti mokymo proceso
  planavimą, organizavimą, programų, mokyklų,
  kursų administravimą ir pan.
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"


   Svarbiausia mokytojo pedagoginės
   veiklos funkcija - ugdyti gebėjimus.
 • mokytojas turi „atrasti ir parodyti mokiniui
   tą veiklos sferą, kurioje jis galėtų pasiekti
   geriausių rezultatų;
 •  sudaryti sąlygas, kad galėtų gebėjimus
   maksimaliai pritaikyti savo veikloje, nes jie,
   kaip ir darbo įrankiai, nenaudojami rūdija“
                            (Voveris, 1990)
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"


 Į pedagoginių gebėjimų kompleksą, visų
 pirma, įeina:
• poreikis perduoti savo žinias kitiems,
• bendravimo,
• tyrėjo,
• vaiko pažinimo interesai,
• meilė vaikams,
• artistiškumas,
• oratoriniai gebėjimai.
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"


 Intelektualinėms mokytojo savybėms būtų
  galima priskirti mažiausiai du gabumus:
 1. Socialinis mokytojo gebėjimas (išugdytas
  gabumas) pasireiškia padidintu
  bendravimo poreikiu.
 2. Dalykinis gebėjimas pasireiškia poreikiu,
  kuriam būdingas pedagoginis
  kryptingumas (yra specialus gabumas)
  būsimam mokomajam dalykui.
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"


   Pasirenkant mokymo turinį, labai svarbu, kad
   konkretus mokymo turinys (konkreti informacija,
   mokymo dalykų temos, patys mokymo dalykai),
   taip pat konkretūs mokymo metodai būtų
   parenkami pagal suformuotus mokymo tikslus.

   Turėtų būti vadovaujamasi tokia metodine schema:
   Kompetencijos • mokymo tikslai •mokymo turinys,
        formos, metodai, būdai ir pan.
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"
 • Mokymo(si) procese akcentuojamas šiuolaikinis
  požiūris – tikslai ir priemonės jiems pasiekti turi
  eiti kartu, t.y. mokytojui šalia mokymo turinio
  būtina iš karto numatyti didaktines jo
  perteikimo/įsisavinimo (t.y. mokymosi) bei
  vertinimo galimybes.
 • Mokytojas pats renkasi programos realizavimo
  strategiją ir mokymo modelį. Mokymo(si)
  strategija – stilių, metodų, būdų ir mokytojo
  įgūdžių visuma.
 • Mokymo(si) modelis – tai mokymo(si) strategija,
  paremta teorija (edukologine, psichologine,
  filosofine).
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"


 •   Mokytojo darbo esmė - tai nuolatinė
   sąveika tarp savęs kaip žmogaus, kaip
   mokytojo ir mokinio.
 •   Šios sąveikos pasekmes lemia ne tik jos
   tikslai ir būdai, bet ir visa kintanti aplinka,
   mokytojo ir mokinio patirtis, būsenos,
   lūkesčiai, troškimai, vertybės, žinios,
   įgūdžiai ir sugebėjimai.
 •   Mokytojas neturi svarbesnio darbo
   įrankio už save patį.
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"
• Efektyvi mokytojo veikla bus tada,
 kai individas sugebės įžvelgti
 įvairius problemos sprendimo
 kelius ir, kritiškai juos
 įvertindamas, išsirinks geriausią.
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"


• 1600 penkiamečių vaikų - net 98 procentai
  jų turėjo ryškių kūrybinių gebėjimų.
•  Pakartojus tą patį tyrimą su tais pačiais
  tiriamaisiais po 5 ir po 10 metų, ryškūs
  kūrybiniai gebėjimai buvo būdingi jau tik
  atitinkamai 30 ir 12 procentų tiriamųjų.
•  Dar liūdnesni rezultatai gauti ištyrus 280
  000 suaugusiųjų: kūrybiniai gebėjimai buvo
  nustatyti 2 procentams tiriamųjų.
dr. V. Adaškevičienė. „Mokytojo veiklos įgyvendinant atnaujintą ugdymo
turinį"

  Norint sudominti, būtina ne tik pašalinti absoliučiai visas
  nereikalingas detales, bet ir pridėti
 • žiupsnį juoko,
 • saują smagumo ir
 • rieškučias malonumo.
  Tik suteikę visa tai mokymosi organizatoriai galės
  pasiimti savo sėkmės mokestį.

                            Markas Prensky
Ačiū už dėmesį

AČIŪ UŽ DĖMESĮ

								
To top
;