Docstoc

ÕPPEAINE MPT3110 KVALITEEDITEHNIKA PROGRAMM

Document Sample
ÕPPEAINE MPT3110 KVALITEEDITEHNIKA PROGRAMM Powered By Docstoc
					Õppeaine MHD0020 INSENERIMEHAANIKA ERIKURSUS programm

     Õppeaasta: Kevadsemester 2005/2006             Õppetool: masinamehaanika

Eesmärgid             Anda mehaanikainsenerile süvendatud ja põhjalikud teadmised
                 insenerimehaanikas ning käsitleda neid insenerimehaanika
                 peatükke, mis põhikursusse ei mahtunud kuid mille tundmine on
                 insenerile äärmiselt vajalik. Eriti puudutab see analüütilist
                 mehaanikat, mehaanikaliste süsteemide võnkumisi ja elastsus-
                 teooriat, mis uutest programmidest jäid täielikult välja.
Maht               4.0 AP 5    3-0-2   E  K
Õppejõud             J. Kirs, K. Kenk, E. Topnik
Eeldusained            MHD0010


Sisu

Teemad                                          Maht
                                              (h)
1.  Jäiga keha sfääriline ja vaba liikumine.                       2
2.  Põrge.                                        3
3.  Sidemed. Virtuaalsiirded. Jõu virtuaaltöö. Virtuaalsiirete printsiip.         3
4.  Dünaamika üldvõrrand.                                 2
5.  Üldistatud koordinaadid, üldistatud kiirus, üldistatud jõud. Lagrange’i        2
   tasakaalutingimused. .
6.  Lagrange’i II tüüpi võrrandid.                            3
7.  Tasakaalu stabiilsus. Süsteemi kineetiline ja potentsiaalne energia üldistatud    1
   koordinaatides.
8.  Ühe vabadusega süsteemi väikesed harmoonilised ja sumbuvad vabavõnkumised.      3
9.  Ühe vabadusega süsteemi väikesed sundvõnkumised. Resonants. Takistusjõudude     3
   arvestamine.
10.  Kahe vabadusega süsteemi väikesed vabavõnkumised.                  3
11.  Kaksikpendli väikesed võnkumised. Elastsel alusel asetseva elektrimootori kaksik-  3
   võnkumised. Elastse võlli ülesanne.
12.  Pingevektor, pingetensor ja peapinged.                        3
13.  Deformatsioonitensor ja peadeformatsioonid.                     1
14.  Pidevuse tingimused. Liikumisvõrrandid.                       2
15.  Füüsikaliselt lineaarne elastsusseadus. Isotroopse elastsusseaduse erikujud ja    1
   vastavad elastsuskonstandid.
16.  Elastsusteooria lihtsaimad ülesanded.                        4
17.  Lõplike elementide meetod (LEM), selle põhiolemus, eelised ja puudused. Objekti   2
   jaotamine sõlmedeks, sõlmede numeratsioon.
18.  Elementide klassifikatsioon. Ühe-, kahe- ja kolmemõõtmelised simplekselemendid.   1
19.  Vektorsuuruste interpoleerimine. L-koordinaadid. LEM-i koonduvusest.         2
20.  Objekti kui terviku uurimine. Soojuslevi ülesanne. Põhivõrrandsüsteemi tuletamine  2
   üldjuhul.
21.  Elastsusteooria ülesannete lahendamine. Suvalise ristlõikega varraste vääne.     3

Harjutused

Teemad                                          Maht
                                              (h)
Ülesannete lahendamine vastavalt loengus läbivõetud teooriale.               32
                                                   2Iseseisev töö

Tegevus                                            Maht
                                                (h)
Kodutööd         3 iseseisvat kodutööd vastavalt programmile.             20
Tunnikontrolliks     5 tunnikontrolli vastavalt programmile.               50
ettevalmistus
Eksamiks ettevalmistus  Iseseisev töö                             35

Hindamine

Meetod       Viis tunnikontrolli vastavalt programmi teemadele. Kirjalik eksam.
Eeltingimused    Arvestatud kodutööd. Kontrolltööde punktide summa vähemalt 50% maksimumist.
Süsteem       Eksamil on: teooria ja 2 ülesannet, mis kokku annavad maksimaalselt 35 ep.
          (eksamipunkti).
            17 ep. = 1
            20 ep. = 2
            24 ep. = 3
            28 ep. = 4
            32 ep. = 5
          Eksamihinne on võimalik kätte saada ka hästisooritatud tunnikontrollide ja
          kodutööde põhjal, seda parandada saab eksamil.

Kirjandus

Põhiõpikud     E. Topnik, Teoreetiline mehaanika I. Staatika ja kinemaatika. Tallinn 1994.
          E. Topnik, Teoreetiline mehaanika II. Dünaamika. Tallinn 1995.
          N. Butenin, J. Lunts, D. Merkin, Teoreetiline mehaanika I. Staatika ja
             kinemaatika. Tallinn ”Valgus” 1983.
          N. Butenin, J. Lunts, D. Merkin, Teoreetiline mehaanika II. Dünaamika. Tallinn
             ”Valgus” 1983.
          K. Kenk, Elastsusteooria lühikursus.Internetifail (www.mh.ttu.ee/kenk/elast.doc)
          J. Kirs, Mehaanikaliste süsteemide võnkumised, Tallinn 2005, 2. trükk, Internetis
              (www.mh.ttu.ee/jkirs/vibro/…).
          J. Kirs, G. Arjassov, Sissejuhatus lõplike elementide meetodisse I. Tallinn 1999.
          J. Kirs, G. Arjassov, Sissejuhatus lõplike elementide meetodisse II. Tallinn 1999.
Lisakirjandus    S. Targ, Teoreetiline mehaanika. Tallinn ”Valgus” 1966.
          Ü. Lepik, L. Roots, Teoreetiline mehaanika. Tallinn ”Valgus” 1971.
          J. Kirs, Sissejuhatus lõplike elementide meetodisse III. Tallinn 2001.
Abikirjandus    E. Topnik, Insenerimehaanika ülesannetest I. Staatika. Tallinn 2001.
          E. Topnik, Insenerimehaanika ülesannetest II. Kinemaatika. Tallinn 2001.
          E. Topnik, Insenerimehaanika ülesannetest III. Dünaamika. Tallinn 2001.
          E. Topnik, Insenerimehaanika ülesannetest IV. Analüütiline mehaanika.
             Tallinn 1999.
           E. Topnik, Insenerimehaanika harjutusülesanded. Tallinn 2001.
           A.A. Jablonski jt., Teoreetilise mehaanika kursusetööde ülesannete kogu. Tallinn
             ”Valgus” 1972.
           J. Kirs, Kahe vabadusega süsteemide lahendamine Lagrange’i II tüüpi
              võrrandite abil. Kodutöö D-16. Tallinn 2002. Internetifail
              (www.mh.ttu.ee/jkirs/kodu-D16.doc).Kinnitatud:

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:41
posted:5/26/2010
language:Estonian
pages:2