Tallinna Vesi

					Tallinna Vesi

    Yana Bespalova
       Ettevõttest:

       PÕHIÜLESANNE:
 AS Tallinna Vesi osutab vee- ja
kanalisatsiooniteenuseid Tallinna linnas ja
selle lähiümbruses.
        Sissejuhatus

  Linnade ja asulate ajalugu on otseselt
  seotud nende veevarustuse ajalooga.
  Joogivee puudumisel ei saa asula tekkida
  ja kui vett ei jätku, ähvardab asulat
  väljasuremine. Iga paiga ajalugu on
  olnud pidevalt seotud joogivee
  probleemide lahendamisega.
  Tallinn on tekkinud kohale, kus esialgselt saadi
  joogivett Härjapea jõest ja Toompea nõlvade
  paekaldast nirisevatest allikatest. Elanike arvu
  kasvuga praeguse Tallinna alal alustati ka
  kaevude rajamist nii all-linnas kui ka Toompeal.
  Seda tõestavad arheoloogilised kaevamised
  Raekoja platsil ja Toompeal.
RATASKAEV
 Esimeseks rae ürikutes
 mainitud linnakaevuks võib
 pidada tänapäeval oma
 algsel asupaigal
 rekonstrueeritud nn.
 Rataskaevu. Seda kaevu,
 mida tollases
 keskalamsaksa keeles
 nimetati Sternsot’iks,
 mainitakse esmakordselt
 1375. aastal.
TÕNISMÄE VEETORNIEHITUS
    1879. aastal kutsuti Saksamaalt
    Tallinna veevarustuse spetsialist
    insener Salbach. 8. mail 1881.
    aastal valmis tema poolt
    koostatud Tallinna veevarustuse
    rekonstrueerimise projekt. Juba
    samal aastal alustati Masina
    tänaval uue pumbajaama
    ehitusega. 1881. aastal algas ka
    inseneride Esseni ja Hoveni poolt
    projekteeritud Tõnismäe
    veetorniehitus
        EESTI VABARIIK
  Eesti Vabariigi algaastail tuli jätkata töödega
  sealt, kus need katkestas Esimene maailmasõda.
  Erakordselt kuiv 1921. aasta suvi ja sellele
  järgnenud väga külm talv tekitasid veetaseme
  languse ja kanalite põhjani külmumise
  tõttu suuri raskusi linna veega varustamisel.
  Veepuudus ei häirinud ainult elanikke, tekkis
  seisakuid ka tööstuses. Eriti palju vett vajas
  tootmiseks Tallinna Tselluloosivabrik. Just
  tema initsiatiivil ja jõul alustati 1. juunil 1922.
  aastal kanali rajamist Pirita jõe ja Ülemiste
  järve vahel.
  Töödega jõuti lõpule sama aasta
  oktoobris. 10,5 kilomeetri pikkune kanal
  suutis Ülemiste järve tuua 0,6 kantmeetrit
  vett sekundis. Vee pumpamiseks järve
  ehitati pumbajaam, mille tootlikkuseks oli
  30 m minutis.
      Veeäri algus Tallinnas
  Tõepoolest - arhiivides õnnestus leida jälgi Tallinna rae
  tegevusest linna veega varustamisel. Juba varem
  publitseeritud dokumentidest õnnestus kindlaks teha, et
  Tallinna linna vanimas säilinud
  märkmeteraamatus on aastal 1337 sissekanded
  veevedajatest, kellele tasutakse linna rae korraldusel.
  Vee vedamine ei saanud kaua rahuldada linna elanikke.
  On teada mitmeid elanikele kuulunud kaeve linnas. Seda
  ei saa aga vaadelda rae kui linna juhtinud võimu keskset
  tegevust linna veega varustamisel. Erakaevude kõrval
  pidi paratamatult päevakorrale tõusma linnakaevude
  rajamine.
     Tähtsat sündmused
 1923. aastaks oli Härjapea jõe reostus
 jõudnud sellise tasemini, et see oli muutunud
 ainult reovete äravoolu teeks ja kaeti
 laudkattega, 1932. -1939. muudeti aga kinniseks
 kollektoriks.
 Veepuhastusjaam anti katseliselt
 ekspluatatsiooni 27. novembril 1927.
 aastal. Seda daatumit võib lugeda kaasaegse
 tehnoloogiaga toimiva veevärgi alguseks
 Tallinnas. Puhastusseadmete lõplik vastuvõtt
 toimus alles 7. juunil 1929. aastal. Heakorratööd
 kestsid aga kuni 1937. aastani.
     Tähtsat sündmused
 Kui 1867. aastal oli Tallinna veetorustike
 üldpikkus 9,6 kilomeetrit, siis
 veepuhastusjaama käikulaskmisel juba 93
 kilomeetrit.
 1925. aastaks oli Tallinna
 kanalisatsioonivõrkude üldpikkus kasvanud
 77,65 kilomeetrini, 1939. aastal oli see
 aga 129,6 kilomeetrit.
      Tegevusvaldkonnad
  Ülemiste veepuhastusjaam - hangib,
  puhastab ning suunab linlastele kvaliteetse
  joogivee
  veepuhastusjaama veetootmise
  maksimumvõimsus on u. 123 000 m3
  ööpäevas
   täna antakse linna veevõrku ööpäevas
  keskmiselt 69 000 m3 vett
     Tegevusvaldkonnad
 Paljassaare reoveepuhastusjaam - võtab
 vastu linna reo- ja sadevee, puhastab selle
 ja suu nab puhastatud vee edasi 3 km
 kaugusele Läänemerre.
 jaama reoveepuhastuse maksimusvõimsus
 on 350 000 m3 ööpäevas
 täna on keskmine töödeldav reoveekogus
 110 000 m3 ööpäevas
      Tegevusvaldkonnad
  Vee- ja kanalisatsioonivõrgul on kaks
  põhiülesannet. Esiteks tagada, et
  kvaliteetne joogivesi jõuaks häireteta
  Ülemiste veepuhastusjaamast ja
  põhjaveehaaretest linlasteni ja teiseks,
  juhtida reovesi töötlemiseks Paljassaare
  reoveepuhastusjaama.
       Kvaliteet ja keskkond

  Parendamaks klientide rahulolu ja keskkonnaalase
  tegevuse tulemuslikkust on Ettevõttes rakendatud
  kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem.
  Kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteem on
  sertifitseeritud ISO 9001 ja ISO 14001 rahvusvaheliste
  standardite alusel. Meie tegevus vastab ka Euroopa Liidu
  kehtestatud keskkonnajuhtimise ja auditeerimise
  süsteemi EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
  nõuetele. Ettevõtte töökeskkond vastab rahvusvahelise
  tööohutuse ja -tervishoiu standardile OHSAS 18001.
 Olulised keskkonnaaspektid
*Veepuhastus (pinnaveehaare Harju ja Järva
maakonnas, Ülemiste veepuhastusjaam
Järvevana tee 3)
*Veevõrguga seotud olulised
keskkonnaaspektid:
*Kanalisatsiooni- ja sadeveevõrguga
seotud olulised keskkonnaaspektid:
*Reoveepuhastusega (Paljassaare põik 4)
seotud olulised aspektid:
*Ehitustöödega seotud olulised aspektid:
*Energia ja jäätmed
*Positiivsed aspektid
  TALLINNA VESI VÄÄRTUSED
 Missioon: Luua puhta veega parema elu!
 Visioon: Tahavad olla eeskujuks igale
 teenindusettevõttele ja tööandjale. Et Tallinna
 Vesi kliendid, töötajad, omanikud tunneksid,et
 nendest hoolitakse.
 Pakkuvad: loodussäästliku mõtteviisi
 kujundajaks ja pakume täisväärtuslikku elu.
  TALLINNA VESI VÄÄRTUSED
 Pühendumus: Teevad oma tööd südamega ja
 annavad endast parima, et saavutada seatud
 sihid.
 Kliendikeskus: Nende tegevus aitab klientidel ja
 töökaaslastel lahendusteni jõuda.
 Meeskonnatöö: Moodustavad ühtse meeskonna,
 mille edu sõltub “minust ja minu töökaaslastest”.
 Loovus: Nendel on julgust ja energiat otsida uusi
 võimalusi ning saavutada paremaid tulemusi!
TALLINNA VESI STRUKTUUR
      JUHATUS
ASi Tallinna Vesi juhatus on
kolmeliikmeline, kuhu kuuluvad:

 Britt Ian Plenderleith töötab
 ettevõtte tegevjuhi ja juhatuse
 esimehena alates 1. oktoobrist 2008.
 David Hetherington, tootmisdivisjoni
 direktor - britt, töötab ettevõttes alates
 2006. aasta maist. Tal on
 märkimisväärsed veeärialased
 kogemused nii Ühendkuningriigis kui
 välismaal töötades
      JUHATUS
Siiri Lahe, finantsdirektor - eestlane, liitus
ettevõttega 1994. aasta novembris. Tal on
enam kui 12-aastane töökogemus ning
ulatuslikud juhtimiskogemused ASi Tallinna
Vesi erineva taseme finantsvaldkonna
ametikohtadelt, kuuludes kahel viimasel
aastal ettevõtte tippjuhtkonna koosseisu.
2007. aasta 1. augustist töötab ta ettevõtte
finantsdirektori ning juhatuse liikmena. Siiril
on ökonomisti diplom ning haldusjuhtimise
magistrikraad Tallinna Tehnikaülikoolist.
         NÕUKOGU
    ASi Tallinna Vesi nõukokku kuuluvad:
1)Robert John Gallienne, nõukogu esimees
2) Leslie Anthony Bell
3) Andrew James Prescott
4) Matti Hyyrynen
        Tallinna linna esindajad:
5) Rein Ratas
6) Elmar Sepp
7) Deniss Boroditš
         Sõltumatud liikmed:
8) Valdur Laid
9) Mart Mägi
      AKTSIONÄRID
United Utilities (Tallinn) B.V. – 35,30%
Tallinna linn -34,70%
Credit Suisse Securities (Europe)…- 5,76%
HSBC Bank -5,46%
Väikeaktsionärid – 8,75%
Töötajad ja töökeskkond
   “Hea tööandjana väärtustame
   oma töötajaid kõrgelt. Pakume
   toetavat keskkonda, kus
   üheskoos pühendunult
   eesmärkide poole liikuda,
   arendades end läbi uute
   kogemuste ja mitmekülgsete
   koolituste. “ - Tallinna Vesi
 TALLINNA VESI EESMÄRK:
“Soovime luua keskkonna, kus on hea
töötada ja areneda. Tahame, et meie
töökeskkond oleks ohutu ning töötajad
terved. Et töökeskkonnaga seotud
küsimusi veelgi järjepidevamalt
lahendada, oleme viinud oma
töökeskkonnaalased tegevused vastavusse
rahvusvaheliselt aksepteeritud tööohutuse
ja -tervishoiu standardiga OHSAS 18001.
(tegevuskohad, mida sertifikaat hõlmab) “
        KOKKUVÕTTE:
  Tegevuse lühiülevaade:
  Tegevusala: Joogivee varustus ja
  reoveekogumine ning puhastus
  Asutamisaeg: 1967 a. asutati ettevõtte eelkäija
  Tallinna Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Valitsus
  Registreerimiskuupäev: 1997 registreeriti
  aktsiaseltsiks Tallinna Vesi
  Noteerimise kuupäev: 1. juuni 2005, Tallinna
  Börsi põhinimekirjas.
        TALLINNA VESI
  AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, kes
  pakub joogivee- ja kanalisatsiooniteenust rohkem
  kui 400 000 elanikule Tallinnas ja mitmes selle
  naabervallas. Tallinna teeninduspiirkonnas on ASil
  Tallinna Vesi vee ja kanalisatsiooniteenuste
  osutamise ainuõigus aastani 2020. Ettevõttel on
  kaks puhastusjaama – Ülemiste veepuhastusjaam
  (VPJ) ja Paljassaare reoveepuhast usjaam (RPJ).
     LISAINFO:
 VABAD TÖÖKOHAD:
“Vabu ametikohti hetkel ei ole!”
Tänan tähelepanu eest!

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:59
posted:5/26/2010
language:Estonian
pages:29