Tallinna Linnavalitsuse 20 by lonyoo

VIEWS: 7 PAGES: 2

									                            Tallinna Linnavalitsuse 18. juuni 2008
                                     korralduse nr 1141-k
                                           LISA 10

TOOTE PÜSIANDMED                                  VORM 9 aKood       Toote nimetus
227 11 10 00 0  Noortekeskus
Kood       Tootegrupi nimetus
227 11 00 00 0  Noorsootöö
Kood       Tootevaldkonna nimetus
227 00 00 00 0  Noorsootöö
Ametiasutus               Tootevastutaja (ametikoht)
Spordi- ja Noorsooamet          Noorsootöö osakonna juhataja
Toote üldeesmärk
 Noortele arendavaks tegevuseks tingimuste tagamine.
Toote/teenuse kirjeldus
Noortekeskuse teenust haldab linnaasutus Tallinna Noorsootöö Keskus.
Teenust osutatakse piirkondlikes noortekeskuses: Kesklinna noortekeskus (Videviku 31,
10139 Tallinn); Lasnamäe noortekeskus (Kahu tn 4, 13619 Tallinn); Mahtra noortekeskus
(Mahtra 48, 13812 Tallinn); Pääsküla noortekeskus (Rännaku pst 1, 10917 Tallinn); Kristiine
noortekeskus (Sõpruse pst 4, 10615 Tallinn); Männiku noortekeskus (Männiku tee 96, 11215
Tallinn); Kopli Noortekeskus (Kopli 98, 11711 Tallinn); Järve noortekeskus ( Alajaama 1,
11314 Tallinn).
Noortekeskused soodustavad mitteformaalset õppimist ja on piirkondliku noorsootöö
peamiseks korraldajaks, läbi viies ka avatud piirkondlikke kui ka ülelinnalisi noorteüritusi.
Noored saavad noorsootöötajailt infot, abi ja toetust oma ideede rakendamisel, võivad
kasutada keskuste ruume ning vahendeid, osaleda noortekeskuste regulaarsetes (klubilistes)
tegevustes.
Noortekeskused töötavad aastaringselt, 5 päeva nädalas, keskmiselt 40 tundi nädalas.
Keskuste külastamine on tasuta. Perioodilistes tegevustes osalemiseks on vajalik Tallinna
noortekeskuste kaart (ühekordne tasu 60 krooni).

Peamised töömeetodid :
   avatud noorsootöö meetod - tegevused, mis põhinevad noorte aktiivsusel ja
    initsiatiivil, noored saavad ise osaleda tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel;
   klubi/stuudio meetod - perioodilised tegevused programmi või tegevuskava alusel, kus
    osalejad on registreeritud ja osalustasu on sõltuv tegevusest (10.- kuni 60.-)
Toote kvaliteeti või kvantiteeti sätestavad õigusaktid ja standardid
Riiklikud õigusaktid                                Paragrahv
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus                       § 2, §3, §5,
                                          §6
Noorsootöö seadus                                  §3, §6, §8¹,
                                          §9
Linnavolikogu õigusaktid                              Paragrahv
Tallinna Linnavolikogu 10.10.1996 määrus nr 27” Tallinna põhimäärus”        §6
Tallinna Linnavolikogu 19.06.2008 otsus nr 129 “Tallinna arengukava 2009-
                      2027 kinnitamine”

Tallinna Linnavolikogu 10.06.2004 määrus nr 23 “Tallinn 2025”

Tallinna Linnavolikogu 9.02.2006 määrus nr 7 „Tallinna noorsootöö
arengusuunad 2006 – 2010”

Tallinna Linnavolikogu 5.10.2000 määrus nr 36 “Tallinna Spordi- ja
Noorsooameti põhimäärus”
Linnavalitsuse õigusaktid                      Paragrahv
Tallinna Linnavalitsuse 21.09.2005 määrus nr 92 “Tallinna Noorsootöö
Keskuse põhimäärus”

Tallinna Linnavalitsuse 22. novembri 2006 korraldus nr 2351-k „Ametite ja
linnaosade noorsootöö tegevuskavad aastateks 2006 – 2010 Tallinna
noorsootöö arengusuundade alusel”
Ametkondlikud regulatiivaktid
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 21.02.2008. a käskkiri nr 22 „Tallinna Noorsootöö
Keskuse arenguvisioon aastani 2015 ja arengukava aastateks 2008 – 2010 kinnitamine”

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 04.09.2008.a käskkiri nr 89 „Tallinna Noorsootöö
Keskuse hinnakiri“
Toote sihtgrupi nimetus    Tallinna 7-26 aastased noored
Mõõdiku nimetus
Noortekeskuste ruumide tulemuslik kasutamine
Noortekeskuste külastuste arv
Märkused, kommentaarid
Noortekeskuste ruumide tulemuslik kasutamine hõlmab kulutusi 8 noortekeskuse (3002 m2)
haldamiseks, töötasudeks ja tegevuskuludeks, millega tagatakse 69 000 noortekeskuse
külastust 2009. aastal.
Ametiasutuse juht (nimi, allkiri)  Tootevastutaja (nimi, allkiri) Kuupäev
Rein Ilves              I.-E. Rannala         09.01.2009

								
To top