Docstoc

SA Dharma Narva mnt 7_ 10117 Tallinn wwwdharmaee dharma_dharmaee

Document Sample
SA Dharma Narva mnt 7_ 10117 Tallinn wwwdharmaee dharma_dharmaee Powered By Docstoc
					SIHTASUTUS DHARMA
Asutatud novembris 2001
    Sihtasutuse Nõukogu

  Sten Luiga
  Monika Sehver
  Indrek Luukas
  Heldur Meerits
  Urmas Sõõrumaa
     Sihtasutuse töötajad
  Tegevjuht
  Malle Eenmaa

  Heategevuskeskuse juht
  Elle Kull

  Arendusjuht
  Tiina Parmasto
  Sihtasutuse vabatahtlikud
 Vabatahtlikud projektijuhid:
  Liina Tõnisson, Lilija Mere
 Tugiisikute Tugikeskuse piirkondlikud

 koordinaatorid:
 Anne Terner-Boiko, Merge Oja, Piret
 Peters, Kaie Tamm, Virgo Troon,
 Sirje Rüütel, Helina Gluškov
       Missioon

HOOLIME
IGAST LAPSEST
ALATES SÜNNIST
KUNI TIIVAD
TEDA KANNAVAD
        Tegevus
  Koostööprojektid
  Toetusprojektid
  Heategevuskeskus
  Koolituskeskus (tugiisikute
  koolitamine)
  Laste huvikool
  Raha kogumise projektid
  Kontserdid, oksjonid
      Traditsioonid
  Emadepäev Tallinna
  sünnitusmajades
  Suurte perede tunnustamine ja
  perede külastused
  Toetus emadepäevaks,
  1.septembriks ja jõuludeks
       Koolituskeskus
Alustati erinevate koolitusprojektidega

  2005 – hingesõber e. tugiisik
      erivajadustega lapsele

  2005 – tugiisik lastega perele

  2007 – lastekodulapse tugiisik
     Koostööpartnerid
  EV Sotsiaalministeerium
  Lastekaitse Liit
  Tapa Lastekaitse Ühing
  Tartu Lastekaitse Ühing
  Kohalikud omavalitsused
  Tallinna Kaubamaja
  Ühendus Humana Estonia jpt.
      Kes on tugiisik?
PIRKKO KIVINIEMI “TUGIISIKU ÕPIK”:
  Ei ole olemas sobiva tugiisiku
  definitsiooni
  Tugiisikud on erilised, tavalised
  inimesed.
  Nad on vabatahtlikud abistajad.
  Iga tugiisikusuhe on eriline.
  Tugiisikutegevus organiseerub
  kohalike tingimuste ja inimeste järgi.
  Tegevuses välditakse bürokraatiat,
  aga mängureeglites lepitakse siiski
  kokku.
  Vajadust tugiisikute järele võib
  konstateerida igaüks - pere otsustab,
  kas ta võtab tugiisiku vastu või ei.
       Mari juhtum
  10 a tüdruk ei käinud koolis, emal
  puudus selle kohta info
  Tugiisik külastas kodu ja selgitas
  põhjused ning oli emale probleemi
  lahendamisel toeks
  Tugiisik oli peres 9 kuud
       Maili juhtum
  3-lapselise pere ema tõsistes alkoho-
  liprobleemides – aegajalt “tsüklis” ja
  siis lapsed turvakodus
  Vestlused, pereteraapia, pere tugi
  Kaasa aitas see, et kainena olid
  vanemad väga hoolivad
  Tugiisik tegeles perega 14 kuud
  Pereema alustas tugiisiku õpinguid
        Kätlini juhtum
  Narkomaanide perekond – küsimus, kas
  võtta sünnitusmajas emalt laps ära
  Tugiisikuga koos suhtlemine erinevate
  ametkondadega, igapäevane toetamine
  jne.
  Tugiisik on toetanud 2 aastat, pere püsib
  “puhtana” ja ema saab hakkama, kuid
  pere vajab ikkagi tugiisikut...
      2.juuniks 2007
  on Dharma erinevatel tugiisiku-
  koolitustel osalenud 166 inimest
  Dharmas koolitatud tugiisikud on 15-
  st maakonnast 13-s e.
  Tugiisikuid ei ole koolitatud
  vaid Hiiumaale ja Võrumaale
Ülevaade koolitatud tugiisikutest
  Kokkuvõte on
  tehtud 115 tagasi
  laekunud ankeedi
  põhjal:

  49 tegutsevat
  tugiisikut
  30 mittetegutsevat
  tugiisikut
  36 tugiisikut on
  valmis tegutsema
   Mis motiveeriks tugiisikut?
  Huvitavad ja arendavad koolitused
  Võimalus kasutada oma töös
  nõustajate abi
  Kohaliku omavalitsuse abi ja tugi
  Vabatahtliku töö kõrgem hindamine
  ja tunnustamine ühiskonnas
  Võimalus lahendada abivajaja mate-
  riaalseid probleeme
   Kas tugiisik vajab tuge?
89 tugiisikut vajab
 tugiorganisatsiooni
26 ei oska
 seisukohta võtta
  Tugiisikute TugiKeskus
Tugiisikute vajadustest lähtuv keskus
Sihtasutus Dharma juures, mille
eesmärgiks on:

TOETADA VABATAHTLIKKE TUGI-
ISIKUID NENDE TÖÖS, PAKKUDA
NEILE UUSI ARENGUVÕIMALUSI JA
TÖÖALASEID VÄLJAKUTSEID
  On moodustatud 7 piirkondlikku
  tugikes-kust – Põlva-, Tartu-,
  Jõgeva-, Järva-,Viru-, Harju- ja
  Läänemaal
  Piirkondlike tugikeskuste ülesandeks
  on koordineerida antud piirkonnas
  tegutsevate tugiisikute nõustamist ja
  täiendkoolitusi
      2008.aastal kavas:
  Tegevusse rakendada seni kaasama-
  ta tugiisikud ja vahetada eri piirkon-
  dade häid kogemusi
  Pakkuda täiendkoolitusi
  Korrastada superviseerimise süsteem
  Tutvustada laiemale üldsusele
  tugiisikute tegevust
  Koolitada täiendavalt vabatahtlikke
  tugiisikuid
  Vabatahtlikud tugiisikud on sotsiaal-
  sete probleemide lahendamisel väga
  väärtuslik lisajõud, mida veel ei
  osata vääriliselt hinnata 
  ...kuid on juba häid näiteid 
  Tugiisikusüsteemi tervikuna ei ole
  kahjuks võimalik üles ehitada
  vabatahtlikkusele 

				
DOCUMENT INFO