palgajuhend KÄSKKIRI Tallinn 30 jaanuar 2007 nr 8

Document Sample
palgajuhend KÄSKKIRI Tallinn 30 jaanuar 2007 nr 8 Powered By Docstoc
					                                              MUUDETUD
                                 Riigisekretäri 04.06.2007 käskkiri nr 46
                                 Riigisekretäri 06.02.2008 käskkiri nr 10
                                 Riigisekretäri 07.03.2008 käskkiri nr 22
                                 Riigisekretäri 04.03.2009 käskkiri nr 16




KÄSKKIRI

Tallinn                               30. jaanuar 2007 nr 8



Riigikantselei palgajuhendi kinnitamine


Käskkiri kinnitatakse “Vabariigi Valitsuse seaduse” paragrahvi 79 lõike 7 ja “Palgaseaduse”
paragrahvi 11 lõike 1 alusel ning kooskõlas „Avaliku teenistuse seaduse” paragrahvidega 81,
9 ja 37 – 391.

§ 1. Juhendi reguleerimisala

Palgajuhend  reguleerib  Riigikantselei  teenistujate  palgatingimusi - palgaklasside,
ametipalkade ja lisatasude määramise korda.

§ 2. Palgaklassid ja palgavahemikud
  (1) Riigikantselei palgaastmestikus on 9 palgaklassi. Igale palgaklassile vastab
    palgavahemik, mis määrab ära vastavasse klassi kuuluvate ametikohtade kuu
    kogupalga miinimum- ja maksimummäära (lisa 1).
  (2) Ametikoha kuuluvus palgaklassi määratakse kindlaks ametikohtade hindamise
    tulemusel antud väärtuspunktide alusel, arvestades ka ametikoha tegevusvaldkonna
    olulisust Riigikantselei strateegiliste eesmärkide ja põhifunktsioonide seisukohalt.


§ 3. Kuu kogupalk
  (1) Kuu kogupalk on ametipalk koos § 5 lõikes 1 loetletud igakuiste lisatasudega.
  (2) Palkade ja palgatingimuste ülevaatamine toimub reeglina üks kord aastas jaanuarikuu
    jooksul riigisekretäri poolt struktuuriüksusele eraldatud eelarve piires. Teenistuja kuu
    kogupalga määramise ettepaneku tegemisel arvestab struktuuriüksuse juht:
     1) ametikoha hindamisel antud väärtuspunkte;
     2) töö eripära iseloomustavaid näitajaid, mida ametikohtade hindamise
       metoodika ei võimaldanud arvestada, sealhulgas võrdlust palgaturuga, töö
       intensiivsust, materiaalset vastutust, juhi või mitme ametniku asendamise
       kohustust jms;
    3) ametniku tööalast kompetentsust ja töötulemusi.
(3) Palgaklassi maksimumtasemest kõrgem ja miinimumtasemest madalam kuu kogupalk
  on lubatud vaid erandina, selle põhjendatust hindab riigisekretär.
(4) Ametniku kuu kogupalga määrab ametisse nimetamise õigust omav isik käskkirjaga.
  Abiteenistuja kogupalk määratakse kindlaks töölepingus või selle lisas.

§ 4. Lisatasud

(1) Kuu kogupalga hulka kuuluvad igakuised lisatasud on:

    1) „Avaliku teenistuse seaduse” alusel makstavad lisatasud teenistusstaaži,
     akadeemilise kraadi, võõrkeelte valdamise ning riigisaladuse ja salastatud
     teabekandjate töötlemise eest;
    2) eritingimuste lisatasu õhtuse, öötöö või valveaja rakendamise eest (võib
     sisalduda ka ametipalgas);
    3) igakuist lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest makstakse
     teenistujale, kes täidab olulises mahus ülesandeid, mis ei tulene ametikoha
     eesmärgist ja on ametijuhendis fikseerimata. Igakuist lisatasu võib määrata
     kalendriaasta lõpuni.

(2) Kuu kogupalga hulka mittekuuluvad lisatasud:
    1) lisatasu uue ametniku juhendamisega seotud täiendavate teenistusülesannete
     eest makstakse tugiisikule 500 krooni kuus kuni 4 kuud. Lisatasu ei maksta,
     kui tugiisik on uue töötaja vahetu juht;
    2) lisatasu ajutiselt äraoleva teenistuja asendamise või ajutiselt vaba ameti-
     või abiteenistuskoha ülesannete täitmise eest ei maksta teenistujale, kelle
     ameti- või tööjuhendis on ette nähtud asendamise kohustus, välja arvatud
     juhul kui asendamine kestab üle kahe kuu järjest või ajutiselt täitmata
     ametikoha ülesannete täitmine kestab üle ühe kuu järjest;
    3) eritingimuste lisatasu makstakse riiklikul pühal või puhkepäeval töötamise
     eest seadustest tulenevatel alustel, kui seda ei ole võimalik hüvitada vaba aja
     andmisega;
    4) ühekordset lisatasu täiendavate teenistusülesannete täitmise eest
     makstakse struktuuriüksuse juhi esildise alusel teenistujale, kes täidab olulises
     mahus lühiajalisi ülesandeid, mis ei tulene ametikoha eesmärgist ja on
     ametijuhendis fikseerimata;
    5) lisatasu nõutavast tulemuslikuma töö eest võib maksta poolaasta
     tulemustasuna, aastatasuna ja erakorralise tulemustasuna.
(3) Lisatasu määrab teenistujale struktuuriüksuse juhi ettepaneku alusel riigisekretär või
  personaliosakonna juhataja oma käskkirjaga vastavalt ametisse nimetamise õigusele.
  Personaliosakonna juhataja poolt määratava erakorralise tulemustasu taotlus
  kooskõlastatakse eelnevalt riigisekretäriga.
§ 5 Poolaasta tulemustasu

  (1)  Poolaasta tulemustasu võib ametnikule maksta tööülesannete kvaliteetse ja
     tähtaegse täitmise, struktuuriüksuse eesmärkide saavutamise ning Riigikantselei,
     tegevusvaldkonna või struktuuriüksuse arengukavas ettenähtud arendustegevuste
     täitmise eest.
  (2)  Poolaasta tulemustasu määrab struktuuriüksusele riigisekretär peale üksuse
     poolaasta töötulemuste hindamist proportsionaalselt arendustegevuste ja eesmärkide
     täitmisele ning osakaalule aasta arendustegevuste ja eesmärkide üldmahust, kokku
     kuni kahe üksuse kuu kogupalga ulatuses aastas.
  (3)  Peaministri büroo, ministri büroo, peaministri sekretariaadi ametnikele ja
     riigisekretäri abile võib maksta poolaasta tulemustasu tööülesannete kvaliteetse ja
     tähtaegse täitmise eest kuni üksuse kuu kogupalga ulatuses aastas.
  (4)  Poolaasta tulemustasu ei kohaldata abiteenistujatele ja seda võib ametisse
     nimetamise õigust omava isiku otsusega mitte kohaldada uutele ametnikele
     katseajal või 6 kuu jooksul teenistusse asumisest.
  (5)  Struktuuriüksuse juht otsustab üksuse ametnikele poolaasta tulemustasu määramise
     üksusele määratud poolaasta tulemustasu summa piires, arvestades ametniku
     individuaalset panust üksuse tulemuste saavutamisel. Riigisekretärile vahetult
     alluvatele ametnikele määrab tulemustasu riigisekretär.

§ 6. Aastatasu
  (1) Aastatasu makstakse teenistujale kollektiivse panuse eest Riigikantselei
    tegevusvaldkondade strateegiliste eesmärkide ja struktuuriüksuste eesmärkide
    saavutamisel.

  (2) Aastatasu makstakse kuni kuu kogupalga ulatuses proportsionaalselt eesmärkide
    saavutamisele ja töötamise ajale arvestusperioodil.

  (3) Aastatasu ei kohaldata riigisekretärile, peaministri büroo ja ministri büroo ametnikele“

§ 7 Erakorraline tulemustasu

  (1) Erakorralist tulemustasu võib teenistujale maksta:

      1) üleriigikantseleiliste arendusprojektide eduka teostamise eest;
      2) erakorraliste või suuremahuliste ülesannete eduka täitmise eest;
      3) pikaajalise hea töö eest Riigikantseleis teenistusest lahkumisel seoses
       pensionile jäämisega.

  (2) Erakorralist tulemustasu erakorraliste või suuremahuliste ülesannete eduka täitmise
    eest makstakse teenistujale aastas mitte rohkem kui kuu kogupalga ulatuses.
  (3) Erakorralist tulemustasu pikaajalise hea töö eest makstakse vastavalt Riigikantselei
    teenistusstaažile:

      1) alates 10-aastasest teenistusstaažist kuni 1 kuu kogupalga ulatuses;
       2) 10-20-aastase teenistusstaaži korral kuni 2 kuu kogupalga ulatuses;
       3) alates 30-aastasest teenistusstaažist kuni 3 kuu kogupalga ulatuses.

§ 8. Nõutavast tulemuslikuma töö lisatasu määramise kord

  (1) Poolaasta tulemustasu määratakse poolaastale järgneval kuul, välja arvatud
    hindamisperioodi vältel lahkuvale teenistujale, kellele tulemustasu määramine
    otsustatakse individuaalsete töötulemuste põhjal hiljemalt nädal enne vabastamise
    kuupäeva ning tasu makstakse välja koos lõpparvega.
  (2) Struktuuriüksuse juhil on õigus üksusele määratud, kuid määramise poolaastas
    ametnikele määramata jäänud tulemustasu määrata üksuse ametnikele teises
    poolaastas kalendriaasta jooksul.
  (3) Aastatasu määratakse aruandeaastale järgneva aasta I kvartalis.

§ 9. Lisatasu maksmise piirangud

Palgajuhendi § 4 lõike 1 punktis 3 ning lõike 2 punktides 4 ja 5 ettenähtud lisatasude
maksimummäär on kokku kuni 50% astmepalgast. Piirang ei laiene lisas 2 loetletud ameti- ja
abiteenistuskohtadele.

§ 10. Puhkusetoetuse maksmine

Kehtetu alates 01.01.2008

§ 11. Rakendussätted

  (1) Palgajuhendit rakendatakse alates 1. jaanuarist 2007.a.
  (2) Aastatasu rakendatakse alates Riigikantselei 2007. aasta strateegiliste eesmärkide
    saavutamise hindamisest.
  (3) Tunnistan alates 1. jaanuarist 2007. a. kehtetuks riigisekretäri 24. jaanuari 2005.a
    käskkirja nr 6 “Riigikantselei palgajuhend”.
  (4) Personaliosakonna juhatajal on õigus anda juhiseid palgajuhendi rakendamiseks ja
    kinnitada rakendamiseks vajalikud dokumendivormid.




Heiki Loot
                                                                 Lisa 1

                                                             KINNITATUD
                                                              Riigisekretäri
                                                              04.03.2009. a
                                                             käskkirjaga nr 16


Palga  Palgaklassi  Palgaklassi                     Palgaklassi kirjeldus
-klass  miinimum   maksimum
 9    40000     50000    Tippjuhid: Riigikantselei peadirektor
 8    32000     46000    Funktsioonijuhid: istungiosakonna juhataja, õigusloomeosakonna juhataja, Euroopa Liidu asjade
                   direktor, strateegiadirektor, julgeoleku koordinatsioonidirektor, valitsus-kommunikatsiooni direktor
 7    28000     42000    Strateegilise tegevusvaldkonna juhid: põhiüksuste juhid
                   Valitsuse tippnõunikud
 6    24000     38000    Keskastme juhid: tugiüksuste juhid ning põhiüksuste juhtide asetäitjad, kes vastutavad valdkonna
                   koordineerimise eest või juhivad alluvate tööd
 5    22000     30000    Esmatasandi juhid: talituste juhid ning valdkonnajuhid ja tugiüksuste juhtide asetäitjad, kes
                   juhivad alluvate tööd
                   Tippspetsialistid - eksperdid: põhiüksuste tippspetsialistid, kes juhivad valdkondi või
                   lahendavad/nõustavad iseseisvalt keerukaid ülesandeid, Riigikantselei tippnõunikud, valitsuse
                   nõunikud
 4    17500     25000    Tippspetsialistid, kes osalevad valdkonna arendamises ning lahendavad/nõustavad iseseisvalt
                   keerukaid ülesandeid
 3    13000     19000    Keskastme spetsialistid, kes täidavad keerukamaid, vähem reguleeritud tööülesanded ja nõustavad
                   oma spetsiifilises töövaldkonnas
 2    10000     15000    Spetsialistid, kes täidavad reguleeritumaid tööülesandeid
 1     9000     14000    Teenindavad ametnikud, kes toetavad protsesse ning täidavad rutiinseid ja ühetaolisi tegevusi
                                       Lisa 2

                                 KINNITATUD
                                   Riigisekretäri
                                   04.03.2009.a
                                 käskkirjaga nr 16



Ameti- ja abiteenistuskohtade loetelu, millele ei laiene täiendavate tööülesannete
ja nõutavast tulemuslikuma töö eest lisatasu maksmise piirang

    1. Abi
    2. Arendusjuht
    3. Arhivaar
    4. Asjaajamisjuht
    5. Autojuht
    6. Hooldustööline
    7. Infojuht
    8. Insener
    9. Keeletoimetaja
    10. Konsultant
    11. Majahoidja
    12. Nooremspetsialist
    13. Nõunik
    14. Peaspetsialist
    15. Peaspetsialist-süsteemiadministraator
    16. Vanemraamatupidaja
    17. Referent
    18. Remonditööline
    19. Sekretär-asjaajaja
    20. Spetsialist
    21. Struktuuriüksuse juht ja tema asetäitja
    22. Talituse juhataja

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:375
posted:5/26/2010
language:Estonian
pages:6