Docstoc
EXCLUSIVE OFFER FOR DOCSTOC USERS
Try the all-new QuickBooks Online for FREE.  No credit card required.

ansartf Tööleht matemaatilises statistikas

Document Sample
ansartf Tööleht matemaatilises statistikas Powered By Docstoc
					                                Uurimustöö matemaatilises statistikas
                                       Abimaterjal õpilasele
Kas puudumised mõjutavad semestri(veerandi)hindeid?

Uurimustöö eesmärk:
Selgitada matemaatilise statistika ja programmi Excel abiga kas ja kuidas puudumine
mõjutab õppetöö tulemusi : a) konkreetsel õpilasel (näiteks iseendal);
                b) teatud õpilaste grupil.

Tööjuhis:
1. Koostada oma kursuse (klassi; paralleelklasside; kooli teatud vanuseastme, … ) õpilaste
  objekt-tunnusetabel. Tunnuse nimed(veeru pealkirjad) peavad sisaldama peale õpilaste
  üldiste andmete ka õpilase semestrihindeid 10 tähtsamas õppeaines ja semestri vältel
  puudutud tundide arvu igas antud õppeaines eraldi.
  1.1. Kogu andmed oma kursuse õpilaste kohta.
  1.2. Sisestada andmed Excelisse.
  1.3. Otsusta iga tunnuse kohta, millise andmetüübiga on tegemist ja milliste
    karakteristikute leidmise on antud tunnuse korral mõtet.
2. Leia oma kursuse andmestiku põhjal
  2.1. Enda hinnete ja puudumiste tuntumad arvkarakteristikud.
  2.2. Oma kursuse hinnete ja puudumiste tuntumad arvkarakteristikud.
3. Koosta kahemõõtmeline tulpdiagramm, iseloomusta seda.
  3.1. Sinu hinne ja kursuse keskmine hinne 10 valitud õppeaines.
  3.2. Sinu puudutud tundide arv ja kursuse keskmiselt puudutud tundide arv 10 valitud
    õppeaines.
4. Koosta korrelatsiooniväli (ja lisa ka regressioonisirge) antud 10 õppeaine puudutud
  tundide ja hinnete vahel:
  4.1. Enda kohta.
  4.2. Terve kursuse kohta.
5. Leia korrelatsioonikordaja enda hinnete ja puudutud tundide kohta. Tee järeldused.
6. Leia korrelatsioonimaatriks kursuse puudutud tundide ja hinnete vahel. Tee järeldused.
7. Tee tööst kokkuvõte ning vormista töö.


Abimaterjalid ja kasutatav kirjandus:
 T. Tõnso, A. Veelmaa Matemaatika 12 klassile Tallinn “Mathema” 1996
 K. Hiob Matemaatiline statistika Tallinn “Avita” 1995
 M. Nerman Statistikat Exceli vahenditega loeng “Arvutid koolimatemaatikas” kursuselt
  Tartu 2000
 M. Nerman Statistiline andmetöötlus Excelis loeng “Arvutid koolimatemaatikas”
  kursuselt Tartu 2000

Märkus: Antud töö võib jaotada osadeks ja lasta õpilastel iseseisva grupitööna lahendada ka
statistika praktikumis. Õpetaja on tunnis vaid nõuandja rollis. Iga grupp (ülesanded enda
kohta = iga grupi liikme kohta) peab oma tulemused vormistama ja kursusele ette kandma.
Kokkuvõte tööst tehakse koos ning üks rühm (eelnevalt kokkulepitud) vormistab ka selle.
                   Koostas: Anne Saarva Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
                                          anne@alex.vil.ee

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:19
posted:5/26/2010
language:Estonian
pages:1