34 by lonyoo

VIEWS: 200 PAGES: 16

									                                  LISA 4
                                  Asjaajamiskorra juurde

DOKUMENTIDE REKVISIIDID JA NENDE VORMISTAMINE


Igal dokumendiliigil on kindel rekvisiitide komplekt, mis koosneb dokumendi kohustuslikest
rekvisiitidest ja vastavalt dokumendile omastest lisarekvisiitidest. Rekvisiitide paigutus peab olema
püsiv.

Kõigi paberkandjale vormistatavate dokumentide kohustuslikud rekvisiidid on
dokumendi väljaandja,
dokumendi liigi nimetus väljaarvatud ametkirjal,
kuupäev,
dokumendi registriindeks (registreeritavatel dokumentidel),
tekst,
allkiri või allkirjad.

1.  Dokumendiplankide vormistamiseks kasutatakse järgmisi rekvisiite.
   1) asutuse embleem
   2) dokumendi väljaandja
   3) asutuse registrinumber
   4) dokumendiliigi nimetus
   5) kuupäev
   6) dokumendiregistri indeks (number dokumentide loetelu järgi ja registreerimise järjekorra
     number)
   7) viide “Teie” sissetulnud dokumendi kuupäevale ja dokumendiregistri indeksile
   8) väljaandmise koht
   9) dokumendi läbivaatamise ja kasutamise korda reguleeriv märge (näiteks “KIIRE”,
     “ISIKLIK”, “AMETKONDLIK”)
   10) adressaat
   11) kinnitusmärge
   12) pealkiri
   13) pöördumine
   14) tekst
   15) tervitusvormel
   16) allkiri
   17) märkus lisade kohta
   18) lisaadressaadid
   19) kooskõlastusmärge
   20) viisa
   21) pitser
   22) märge dokumendi ettevalmistamise astme, originaalsuse või terviklikkuse kohta (näiteks:
     “KOOPIA”, “ÄRAKIRI”, ”VÄLJAVÕTE”, ”PROJEKT”, “EELNÕU”)
   23) ärakirja, koopia, väljavõtte tõestusmärge
   24) koostaja nimi ja telefoninumber
   25) arvutifaili tähis
   26) asutuse kontaktandmed (registrinumber, aadress, telefon, faks, jms.).

   Näidisvormingutel (juurde lisatud) on rekvisiidi number märgitud ümarsulgude vahele.
 Rekvisiitide vormistamine:

1) Kaitseliidu Peastaabis kasutada dokumendiplankidel Kaitseliidu embleemi (kinnitatud
  Vabariigi Valitsuse 5.10.99 määrusega nr.285) ja asutuse nime (Kaitseliit, Kaitseliidu
  Peastaap).
  Maksimaalne piir on 4,2 cm lehe ülaservast, kuhu võib vormistada kirjapeavälja.
  - Malevad ja eriorganisatsioonid peavad kasutama Kaitseliidu embleemi (millel on hõbedane
  vasakule pöördunud rinnaturvises kotkas. Kotka tiivad on avatud, suleotsad allapoole.
  Vasaku jala küünistega hoiab kotkas riigivappi ja parema jala küünistega mõõka) seni, kuni
  nad ei ole kinnitanud oma struktuuriüksuse logo ametlikult. Kui see on kinnitatud
  Riigikantselei sümboolika osakonnas, võib kasutada dokumendiplankidel vastavale
  struktuuriüksusele kinnitatud logo.
  Kaitseliidu embleemi kujutis trükitakse kirjapeaväljale keskele asutuse nime kohale.

2) - Asutuse nimi peab vastama Kaitseliidu seaduses märgitud nimele (näit. Kaitseliit,
  Kaitseliidu Peastaap, Naiskodukaitse, Tallinna Malev, jt).
  Asutuse nimi peab olema dokumendiplangil nimetavas käändes.
  Trükkimisel mitte kasutada suuremaid tähti kui 24 punkti(olenevalt asutuse nime pikkusest).

3) Üldplangile märgitakse dokumendi koostaja või väljaandja nimetavas käändes.

  NÄITEKS: K A I T S E L I I T
      K A I T S E L I I D U P E A S T A AP
      KAITSELIIDU X M A L E V
      NAISKODUKAITSE
      NOORED KOTKAD
      KODUTÜTRED

  Kaitseliidu Peastaabi osakonnad võivad lisada Kaitseliidu Peastaabile lisaks osakonna nime
  Malevate ja eriorganisatsioonide dokumendiplankidel võib lisada allstruktuuriüksuse nime

  NÄIDE:     KAITSELIIDU PEASTAAP
         PLANEERIMISOSAKOND

        NAISKODUKAITSE
        TALLINNA RINGKOND

4) Asutuse registrinumber on number, mis antakse asutusele Tallinna Linnakohtu
  registriosakonnas. Registrinumber märgitakse ametkirjaplangil kontaktandmete väljal
  asutuse aadresse all, jättes vahele ühe rea

  Näide:
  Toompea 8
  10142 TALLINN

  Reg nr 01275087

5) Dokumendiliigi nimetus vormistatakse suurtähtedega, sõrendatult ja topeltkirjas plangi
  vasakust veerisest ja plangi ülaservast 5,5 cm kaugusel kirjapunktiga 14.
  Dokumendiliigi nimetus ei tohi olla suurem kui asutuse nimetus (näiteks asutuse nimetus 18
  punkti, dokumendiliigi nimetus maksimum 14 punkti).
  NÄIDE: K Ä S K K I R I
     KORRALDUS
     PROTOKOLL
     OTSUS
     AKT
     LEPING

6) Kuupäeva märkimiseks kasutada numbrilist või sõnalis-numbrilist kirjutusviisi. Eesti
  keelsetel dokumentidel kirjutada kuu nimetus nimetavas käändes.
  Kuupäev märgitakse 6,3 cm kaugusel plangi ülaservast viitevälja all ja samal real
  adressaadiväljale trükitud kolmanda reaga plangi vasakust servast 12,2 cm kaugusele.
  Kuupäeva numbrit plangile ei trükita, see kirjutatakse dokumendile käsitsi samaaegselt
  allkirja ja kirja numbriga.
  Tekstis kuupäeva aastat märkides lisada sõnale aasta vajalikus käändes või lühend a ilma
  punktita.
  Õigusaktides ja välisriikide korrespondentidega peetavas kirjavahetuses eelistada selguse
  mõttes kuupäeva sõnalis-numbrilist märkimisviisi.

  NÄITED:    11.07.2001,      kus 11 märgib kuupäeva ja 07 kuu või 11.juuli 2001
         6 July 2000      inglise keelsetes kirjades
         den 11.Juli 2001    saksakeelsetes kirjades
         July 11, 2001     Ameerika Ühendriikidesse saadetavates kirjades

6) Dokumentide registreerimisel antakse dokumendile registriindeks n.n. “Meie”, mis koosneb
  registreerimise kuupäevast; dokumenditoimiku indeksist, mis koosneb struktuuriüksuse
  tähisest ja loetelu järgsest järjekorranumbrist ja asutuse dokumendiregistri alusel
  registreerimise järjekorranumbrist.

 NÄIDE: 30.03.2000.a. Nr. G7-12/267-3 – kus G7 on (struktuuriüksuse) kantselei tähis, 12
    dokumenditoimikute loetelu järgne toimiku number e sarja tähis ( näiteks
    kirjavahetus malevatega), 267 dokumendi järjekorranumber ja 3 – dokumenti
    individualiseeriv indeks (näitab mitmes kiri samal teemal on koostatud).

 Õigusaktidele märgitakse peale kuupäeva üksnes järjekorranumber, millele lisatakse õigusakti
 liigiti eristav individualiseeriv indeks. Personalialastel käskkirjadel on P; põhitegevuse kohta
 vormistatud käskkirjad on individualiseeriva tähiseta, komandeeringute ja puhkuste
 käskkirjad tähistatakse tähemärgiga L.
 Erinevat liiki õigusaktid registreeritakse eraldi registrite alusel vastavalt säilitustähtaegadele
 (põhitegevusalased käskkirjad alatise, personalialased 75 aastat ja puhkused, komandeeringud
 7 aastat säilitustähtaeg). Asjaajamisperioodi alustatakse aasta algusest numbrist 1.

 Lepingud (v.a. personalialased), aktid registreeritakse eraldi järjekorranumbri all, millele võib
 soovi korral lisada numbrilise või tähelise tähise arvestuse pidamiseks erinevate lepingu- või
 aktiliikide üle.

 Kindla tegevusperioodiga või ülesandega moodustatud komisjonide või muude ajutiste
 töögruppide dokumendid nummerdatakse läbivalt kogu komisjoni/töögrupi tegevusperioodi
 jooksul.

7) Viide on sissetulnud dokumendi kuupäev ja dokumendiregistriindeks nn “Teie”.
  Vastuskirjas on kohustuslik viidata saabunud algatuskirja kuupäevale ja dokumendi
  registriindeksile. See näitab lugupidamist adressaadi suhtes.
  Viite olemasolu muudab dokumendi registreerimise operatiivsemaks ja mugavamaks ning
  võimaldab vastuse saajal kiiresti leida oma algatuskiri ja muud sellega seotud dokumendid.

  Algatus- ja vastuskirja kuupäeva ja indeksit eristatakse sõnade Teie ja Meie abil.
  Viited “Teie” ja “Meie” peab plangile trükkima ametikirja vormistamise ajal juhul kui
  saadetakse välja adressaadile vastuskiri. Vastuskirjadel adressaadi esimese rea kõrgusel
  (plangi ülaservast 5,5 cm) paremas veerus (plangi vasakust servast 12,2) viidata saabunud
  algatuskirja kuupäevale ja dokumendiregistri indeksile.

  NÄIDE:                        Teie  14.02.2000 nr J1– 6/771

                             Meie 02.03.2000 nr G7–11/653

 8) Üldplangile koostatavatel dokumentidel märgitakse koostamise või väljaandmise koht,
  kus dokument on koostatud, nimetavas käändes vasakusse veerisesse plangi ülaservast 6,3
  cm kaugusele.

  NÄITED:    KÄSKKIRI
          Tallinn (Saaremaa, Viljandi)

 9) Dokumendi läbivaatamise ja kasutamise korda reguleeriv märge.
  Kui dokumendi läbivaatamisega on kiire, dokument on isiklik või ametkondlik/asutusesisene
  ja tema kasutamine on piiratud teadmisvajadusega, siis tehakse vastav märge suurte
  tähtedega nii dokumendile, esimese lehe ülemises parempoolses nurgas, kui ka ümbrikule
  (Näiteks: “KIIRE”, “ISIKLIK”, “AMETKONDLIK/ASUTUSESISENE, jt).
  Märkega “KIIRE” edastatakse koheselt juhtkonnale otsuse langetamiseks.
  Märkega “ISIKLIK” edastatakse koheselt adressaadile.
  Märget “AMETKONDLIK/ASUTUSESISENE” on lubatud kasutada ja edastada ainult
  vastavalt ametkondliku teabe kasutamise ja kaitse korrale ja avaliku teabe seadusele. Märge
  tehakse igale lehele keskele, lehe üles ja lehe alla äärele, samuti ka ümbrikule, kui dokument
  edastatakse postiga.
  Kui dokumendi kasutamine on täies mahus piiratud või kehtib see vaid teatud
  dokumendiosade    kohta,   tehakse    piiratud   kasutusega   osadele   märge
  “AMETKONDLIK/ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS” dokumendi iga lehe, mis
  sisaldavad vastava tasemega teavet, üles ja alla st kirjapeavälja alla ja kontaktandmete välja
  joone peale. Kui dokument on köidetud ja kaanestatud, tehakse vastavad märked ka esi- ja
  tagakaanele. Märgitakse dokumendi esilehele ülesse parempoolsesse nurka tekstist vabale
  pinnale juurdepääsupiirangu kehtestanud struktuuriüksuse nimetus, juurdepääsupiirangu
  kehtivuse tähtaeg. Samad märked tehakse ka ümbrikule va riigisaladust sisaldavate
  dokumentide puhul käesolevas korras eristustega (vastavalt riigisaladuse kaitse korra alusel).

10) Adressaat ja adresseerimine
  Kiri adresseeritakse ametiisikule, asutuse struktuuriüksusele, asutusele, üheliigiliste asutuste
  grupile, juriidilisele või füüsilisele isikule. Kirja saaja nimi märgitakse nimetavas käändes.
  Aadressi koostisosad märgitakse järjekorras:
  - viisakusvormel või tiitel ja isiku ees-ja perekonnanimi;
  - auaste, selle olemasolu korral. Sel juhul ei märgita ees-ja perekonna nime ette
    viisakusvormelit;
  - asutus;
  - asutuse struktuuriüksus (vajadusel);
  - tänav, maja ja korteri number;
  - asula või sidejaoskond;
- sihtnumber ja linn või maakond
- riik (kui kiri saadetakse teise riiki).
Adressaadi viimane rida kirjutatakse suurte tähtedega.

NÄIDE 1                        NÄIDE 2

Kapten Mait Mets                   Kaitseliidu Peastaap
Kaitseliidu Peastaap                 Kantselei
Toompea 8                       Toompea 8
10142 TALLINN                     10142 TALLINN

Hea asjaajamistava kohaselt adresseeritakse kirjad personaalselt.
Vastuskirjad adresseeritakse kirja saatnud isikule kui kirjas ei ole märgitud teist adressaati.

Kirja adresseerimisel välismaale järgitakse “Ülemaailmse postikonventsiooni
täitevreglementi”. Aadress kirjutatakse ladina tähtede ja araabia numbritega. Aadressi
koostisosade järjestuses ja kirjaviisis järgitakse võimalikult täpselt vastava maa reegleid ja
tavasid. Kui sihtriigis on kasutusel teine tähestik või numbrid, soovitatakse aadress kirjutada
ka nende tähtede ja numbritega välja arvatud riigi nimi. Riigi nimi kirjutada ladinatähtedega.
Sihtkoht ja riik kirjutatakse suurte tähtedega viimasele kohale aadressis. Kindlasti tuleb
kirjutada tuntud rahvusvahelises keeles.

NÄIDE:     Mr John Smith
        44 Golden Street
        London BC 3 23 M
        ENGLAND

Kui soovitakse, et kiri antakse avamatult adressaadile, siis peab selle adresseerima
järgmiselt:

NÄIDE:     ISIKLIK
        Pr Sirje Kaik
        Kaitseliidu Peastaap
        Toompea 8
        10142 TALLINN

Mitmele adressaadile lahendamiseks või informatsiooniks saadetavad kirjad vormistatakse
asutuse kirjaplangile. Asutusse jääb kirja originaal, välja saadetakse kirja koopiad.
Valitsusasutustele ja teistele püsikorrespondentidele saadetavate kirjade adressaadiväljale
võib märkida kuni neli adressaati tähestiku järjekorras ilma postiaadressita kusjuures
adressaatide vahele jäetakse tühi rida. Konkreetsele adressaadile tõmmatakse joon alla.
Kui adressaate on rohkem kui neli, siis märgitakse adressaadiväljale üks adressaat ning
ülejäänud adressaadid märgitakse lisaadressaatide reale. Kasutada sel juhul dokumendi
saatmise eesmärki selgitavaid sõnu “Sama”, “Teadmiseks” või “Koopia”.
NÄIDE 1:    Adressaadiväljal

        Eesti Linnade Liit

        K minister Peeter Puu

        L minister Laine Lepp

        M minister Mait Mets
NÄIDE 2: Adressaadiväljal               Lisaadressaatide reas
    L minister Peeter Puu             Sama: Eesti Linnade Liit
                               K minister Laine Lepp
                               L minister Mait Mets
                               N minister Tõnu Paap

Igale konkreetsele adressaadile määratud kirja eksemplaril vahetatakse andmeid
adressaadiväljal ja lisaadressaatide real. Adressaatidele, kellele kiri on määratud teadmiseks,
saadetakse koopia ühest põhiadressaadile määratud kirjast. Kui konkreetseid kirja saajaid on
rohkem kui üks, tõmmatakse vastavale adressaadile joon alla.

Valitsusasutuste ja teiste püsikorrespondentide hulka mittekuuluvate adressaatide
puhul märgitakse adressaadiväljale üks adressaat koos postiaadressiga. Lisaadressaatide reale
märgitavad teised adressaadid võib märkida ilma postiaadressita:

NÄIDE:     Adressaadiväljal        Lisaadressaatide real:
        Tallinna Malev         Koopiad: (või Sama:) Tartu Malev
        Narva mnt 81                     Viru Malev
        10127 TALLINN

Kui mitmele adressaadile lahendamiseks saadetava ühesisulise kirja sisust ei tulene vajadus
informeerida adressaati teistest selle kirja saajatest, siis võib kirja vormistada kui ühele
adressaadile saadetava kirja dokumendiplangile, teistele saata koopiad ja asutusse jääb kirja
koopia.

Üheliigiliste hallatavate asutuste või alluvate kaitseväelaste grupile saadetava kirja
adressaadiväljale võib märkida üldistatud adressaadi.

NÄIDE:     Kaitseliidu Malevad / Kaitseväe õppeasutused

Selline kiri vormistatakse dokumendiplangile ühes eksemplaris ja pärast allakirjutamist
paljundatakse vastavalt adressaatide arvule. Välja saadetakse kirja koopiad, asutusse jääb
originaal.

Paljude erinevate adressaatide puhul koostatakse adressaatide nimekiri eraldi lehele. Sel
juhul tehakse asutusse jääva kirja adressaadiväljale märkus “Vastavalt nimekirjale”.

Kui ei teata, kes teemaga personaalselt tegeleb, adresseeritakse kiri järgmiselt:

NÄIDE 1:                   NÄIDE 2:
Kaitseliidu Peastaap             Kaitseliidu Peastaap
Toompea 8                   Kantselei
10142 TALLINN                 Toompea 8
                       10142 TALLINN

Adresseerimisel väljapoole Kaitseliitu kõrgematele      valitsus-  ja  riigiteenistusjatele
kasutatakse adressaadina ametinimetust ja nime

NÄIDE:     Hr Indrek Väli
        Riigikontrolör
          Hr Mart Mets
          Justiitsminister

  Adresseerimisel akadeemilist tiitlit omavale isikule kasutatakse akadeemilist tiitlit ja nime

  NÄIDE 1::                   NÄIDE 2:
  Prof Ain Arusoo                Dr Rein Karusoo
  Tallinna Tehnikaülikool            Kaitseväe Tervisekeskus
  Ehitajate tee 5                Suur-Sõjamäe 7
  12618 TALLINN                 16281 TALLINN


11) Kinnitusmärge
  Kinnitusmärke puhul tehakse vahet dokumentide vahel, mis kinnitatakse korraldava
  dokumendiga (struktuuriüksuse põhimäärus, ametijuhendid, asjaajamiskord, sisekorraeeskiri,
  jms) ning dokumentide vahel, mis kinnitatakse kõrgemalseisva ametniku allkirjaga st
  kinnitusmärkega.

  Käskkirjaga kinnitatav dokument (näiteks asjaajamiskord, sisekorraeeskiri, ametijuhend
  vms) vormistatakse valgele paberile. Dokumendi esimese lehe ülemisse parempoolsesse
  nurka, dokumendi liigi nimetusest kõrgemal, tehakse kinnitusmärge järgmise vormi kohaselt:

  KINNITATUD
  Kaitseliidu ülema 17. aprilli 1999
  käskkirjaga nr 48

  Kui käskkirjaga kinnitatakse rohkem kui üks dokument, tuleb need nummerdada. Sel juhul
  tehakse kinnitusmärge koos märkega lisatud dokumendi numbri kohta järgmise vormi
  kohaselt:

  KINNITATUD
  Kaitseliidu ülema 17. aprilli 1999
  käskkirjaga nr 48
  Lisa nr 1

  Õigusaktiga kinnitatavatel dokumentidel peavad olema dokumendile vajalikud
  rekvisiidid: pealkiri, allkiri, koostamise kuupäev, kooskõlastusmärked, viisad. Õigusaktiga
  kinnitatavale dokumendile kirjutab alla selle kinnitamiseks esitanud või dokumendi sisu eest
  vastutav ametiisik/kaitseväelane (dokumendi koostaja ) tulenevalt dokumendi liigist.

  Allkirjaga kinnitatav dokument, mida ei kinnitata käskkirjaga (näiteks asjaajamise
  üleandmise-vastuvõtmise akt, dokumentide hävitamise akt, jm.) vormistatakse üldplangile.
  Kinnitusmärge trükitakse dokumendiliigi nimetusest allpool kuupäeva ja dokumendiregistri
  numbriväljal 6,3 cm plangi ülaservast ja 9,2 cm plangi vasakust veerisest.
  NÄIDE:

  AKT
  15.jaanuar 2002                   KINNITAN

  Tallinn                       (allkiri)

                            Benno Leesik
                            Major
                            Kaitseliidu ülem
                             .01. 2002

  Kuupäeva number kirjutatakse käsitsi peale allkirjaga kinnitamist.
  Akti nimetuse all olev kuupäev trükitakse dokumendile akti koostamisel ja selle
  vormistamisel.

  Teksti osa:
  Käesolev akt on koostatud 00.jaanuaril 2000 N materjalide mahakandmiseks komisjoni
  poolt: esimees N. Kukk, liige M. Neil.
  Kanda maha alljärgnevad materjalid:
  1………..
  2.……jne.

12) Pealkiri
  Kõikidel dokumentidel peab olema pealkiri. Pealkirjata võivad olla lühikesed (kuni
  kümnerealised) kirjad, õnnitlus- ja tänukirjad, kaastundeavaldused.
  Pealkiri peab olema võimalikult lühike ja avama üldistatult dokumendi põhisisu ja
  koostamise eesmärgi. Pealkiri lihtsustab dokumendi registreerimist, leidmist ja sisuga
  tutvumist.
  Pealkiri vormistatakse nimetavas käändes ja punktita lõpus.
  Pealkiri trükitakse kaldkirjas, tähesuurusega 12 punkti, plangi ülaservast 9,7 cm kaugusel.
  Pealkirja reapikkus ei tohi ületada 30 tähemärki so kuni 9,2 cm lehe vasakust veerust.

  NÄIDE: Ohvitseride täiendkoolitus

  Kiri peab üldjuhul käsitlema üht küsimust. Suuremahulistele ja mitut küsimust käsitletavatele
  dokumentidele pannakse alapealkirjad.

 13) Pöördumine
  Pöördumine vormistatakse 2-4 rida allpool pealkirja.
  Pöördumiseks kasutatakse kõrgemate kaitseväelaste/teenistujate puhul eelkõige
  ametinimetust. Akadeemiliste kraadide ja tiitlite, sõjaväeliste ja diplomaatiliste auastmete
  olemasolul peab neid kasutama.
  Olenevalt ametikirja sisust võib pöördumine ka puududa.
  Pöördumisel ei või kasutada lühendeid, adressaadi eesnime ja kirjavahemärke pöördumise
  lõpus.

  NÄIDE 1:                  NÄIDE 2:
  Adressaat                  Pöördumine

  Hr Jaan Tamm                Lugupeetud härra minister
  Kaitseminister
  Dr Rein Aas                  Lugupeetud rektor

  Prof Peeter Tuvi                Austatud professor

  Pr Mai Rebane                 Lugupeetud proua Rebane

  Välisriikidesse  saadetavatel  kirjadel  asendub  rekvisiit  “Pöördumine”   rekvisiidiga
  “Tervitus”.

  NÄITED:

  Dear Sir   kirjutatakse mehele, kelle nime ei teata;
  Dear sirs   kirjutatakse, kui kiri on adresseeritud organisatsioonile, kus kedagi ei teata;
  Dear Sir or Madam kirjutatakse, kui ei teata, mis soost on adressaat;
  Dear Mr Smith     kirjutatakse, kui adressaat on teada

14) Tekst
  Dokumendi tekst trükitakse plokkstiilis 2-4 rida allpool pöördumist, selle puudumisel allpool
  pealkirja.
  Kõik read algavad vasakust veerisest, taandridu ei kasutata.
  Dokumendi tekst peab olema konkreetne, võimalikult lühike, täpne, keeleliselt ja stiililt
  korrektne ning üheselt mõistetav.
  Kirja tekst esitatakse üldjuhul ainsuse kolmandas või mitmuse esimeses isikus.
  Dokumendi teksti struktuur ja ülesehitus sõltub koostatava dokumendi liigist.
  Kiri peab üldjuhul käsitlema üht küsimust st olema individuaaldokument.
  Suuremahulistele ja mitut küsimust käsitlevatele (liitdokument) dokumentidele pannakse ka
  alapealkirjad.
  Pikemate dokumentide tekst tuleb liigendada nii, et dokument oleks ülevaatlik ja tema
  kasutamine hõlbus. Väga pikkadele (üle 10 lehekülje) dokumentidele peab koostama
  sisukorra.
  Dokumendi tekst liigendatakse peatükkideks (osadeks), jagudeks (alaosadeks), punktideks ja
  alapunktideks. Peatükid ja jaod pealkirjastatakse.
  Mahukamate dokumentide puhul võib pealkirjastada ka punktid.
  Jaotised tähistatakse araabia numbritega, mis eraldatakse üksteisest punktiga, kusjuures
  viimase numbri järel punkti ei panda.
  Kogu dokumendi teksti läbiv numeratsioon on vaid peatükkidel.
  Kõik väiksemad jaotised nummerdatakse suurema jaotise piires, kusjuures number sisaldab
  kõiki suuremate jaotiste numbreid. Dokumendi piires kasutatakse ühte numereerimise viisi.
  (näide 1).

  Õigusaktidega kinnitatavate dokumentide teksti punktid võib nummerdada läbiva
  numeratsiooniga. Punkti võib ümarsulgu kasutades liigendada osad alapunktideks. Osad
  tähistada läbiva numeratsiooniga rooma numbritega.
  Osad pealkirjastatakse (näide 2).

  NÄIDE 1                    NÄIDE 2
  1. Peatükk (osa)                I Osa
  1.1 Jagu (alaosa)               1. Punkt
  1.2……….                    2……….
     1.2.1 Punkt                  1) Alapunkt
     1.2.2………                    2).………..
      1.2.2.1 Alapunkt               3)…………
15) Tervitusvormel /lugupidamisavaldus
  Tervitusvormel või lugupidamisavaldus trükitakse 2-4 rida allpool ametikirja teksti.
  Mida ametlikumad on suhted seda lühem on tervitusvormel.
  Tervitusvormel kirjutatakse sama kaugel vasakust veerisest kui pöördumise tekst. Olenevalt
  kirja tekstist võib tervitusvormel ka puududa.

  NÄIDE:     Austusega
          Lugupidamisega
          Edukat koostööd soovides
          Edukale koostööle lootma jäädes

  Ingliskeelsete kirjade puhul sõltub tervitusvormeli tekst sellest, kuidas kirja alustatakse:

  Kui kiri algab tervitusega-  Dear Sir, Dear Sirs, Dear Madam, Dear Sir or Madam,
  siis lõpetatakse kiri-     Yours faithfully

  Kui kiri algab isikliku pöördumisega      Dear Mr Smith,
  Siis lõpetatakse kiri-             Yours sincerely.

16) Allkiri
  Allkiri on omakäeliselt kirjatähtedega kirjutatud nimi teksti (tervitusvormeli) all.
  Allkiri koosneb dokumendile alla kirjutanu isiklikust allkirjast, selle desifreeringust (alla
  kirjutaja ees- ja perekonnanimest) ja auastmest ning ametinimetusest (ametikoha plangil
  ametinimetust ei kasutata).
  Allkirja jaoks tuleb vabaks jätta vähemalt 3 rida ja see on seotud tervitusvormeliga.
  Allkiri kirjutatakse täpselt ees- ja perekonnanime kohale mitte kõrvale.
  Ainult must-valgetele plankidele vormistatud dokumentidele ei tohi alla kirjutada musta
  värvisisuga tindi või pastapliiatsiga, soovitav sinise tindiga ja lähtuda tindi
  säilivuskindlusest.
  Allakirjutaja nimi, auaste ja ametinimetus algavad suurte tähtedega.

  NÄIDE:
  Lugupidamisega

  (allkiri)

  Benno Leesik
  Major
  Kaitseliidu ülem

  Komisjonis tegutseva komisjoni nimel alla kirjutaja märgib lisaks oma ametinimetusele ka
  ametinimetuse vastavas komisjonis.

  Mitut allkirja vajavate dokumentide allkirjad vormistatakse järgmiselt:

  -kui dokumendile kirjutab alla mitu erineva staatusega ametiisikut/kaitseväelast, paigutatakse
  nende allkirjad astmeliselt esmalt ametikohtade ja siis auastmete järjekorras, nihutades
  järgmist rekvisiiti “allkiri” ühe rea võrra allapoole.
  NÄIDE:

  (allkiri)
                          (allkiri)
  Benno Leesik
  Major                      Urmas Muld
  Kaitseliidu ülem                Kapten
                          Kaitseliidu Peastaabi ülem

  -kui dokumendile kirjutavad alla võrdse staatusega ametiisikud/kaitseväelased, siis
  paigutatakse nende allkirjad ühele tasemele.

  -kui ettenähtud allkirjastaja ei saa dokumendile alla kirjutada ja seda teeb teine selleks
  volitatud kaitseväelane/ametiisik, peab allkirja desifreeringu, ametinimetuse ja auastme
  ümber vormistama.

  -õigusaktiga kinnitatavale dokumendile kirjutab alla selle kinnitamiseks esitanud või
  dokumendi sisu eest vastutav ametiisik/kaitseväelane (koostaja) tulenevalt dokumendiliigist.

  Kui dokumenti ei allkirjasta kaitseväelane/ametiisik, kelle pädevusse kuulub antud
  dokumendi allkirjastamise õigus ja seda teeb keegi teine selleks volitatud või määratud isik,
  vormistatakse allkirja desifreering ning ametinimetus järgmiselt:

  NÄIDE:
  Urmas Muld
  Kapten
  Kaitseliidu Peastaabi ülem
  Kaitseliidu ülema ülesannetes

  Digitaalallkiri on elektronkeskkonnas dokumentide usaldusväärsust tõestav kood, mis
  tuleneb digitaalallkirja seadusest ja mida täiendatakse veel.

17) Märkus lisa(de) kohta.

  Ametikirja (ka akti) lisa kohta tehakse märge 2-4 rida allkirjast allpool.

  - kui kirja tekstis on lisale viidatud, trükitakse ainult lisa lehtede ja eksemplaride arv.

  NÄIDE:     Lisa: 8 lehel 2 eks

  - kui kirjal on tekstis märkimata lisasid, tuleb lisade reale märkida nende nimetused, lehtede
  ja eksemplaride arv.

  NÄIDE:     Lisa: .Kaitseliidu asjaajamiskorra aluste eelnõu 24 lehel 1 eks

 - kui kirjale lisataval dokumendil on omakorda lisa, vormistatakse märge selle sisu olemasolu
  kohta järgmiselt:

  NÄIDE: Lisa: Kaitseliidu asjaajamiskorra aluste eelnõu 24 lehel 1 eks ja lisa selle juurde 5
        lehel 1 eks.
  - õigusaktide ja protokollide puhul märgitakse lisa nimetus dokumendi tekstis vastava punkti
  järel.

  NÄIDE:    Kinnitan asjaajamiskorra Kaitseliidus (juurde lisatud)

  Dokumendi lisale tehakse esimese lehe paremasse ülanurka märge dokumendi kohta, mille
  juurde see kuulub (välja arvatud kirjale lisatavad dokumendid).
  Kui lisasid on mitu, tuleb need nummerdada. Lehtede numeratsioon on igal lisal omaette.

  NÄIDE:    Lisa
         Kaitseliidu ülema 11.05.2001
         käskkirja nr 122 juurde
  või
         Lisa 3
         Kaitseliidu asjaajamiskorra juurde

 18) Lisaadressaadid e. dokumendi jaotuskava.
  Kui sama tekstiga kiri saadetakse mitmele adressaadile, vormistatakse adressaadiväljale üks
  adressaat ning ülejäänud kirjutatakse lisaadressaatide reale so 2-4 rida allpool allkirja
  kasutades seejuures saatmise eesmärki selgitavaid sõnu “Sama”, “Teadmiseks”, “Koopia”.
  Jaotuskava märgitakse dokumendi originaalile alla vasakule lehe vabale pinnale või eraldi
  lehele tähesuurusega 10 punkti.

  NÄIDE:    Koopiad:
         1) personalijaoskond
         2) rahandusosakond
         3) Kl malevad

  Käskkirja, protokolli jt. sisedokumentide puhul vormistatakse samale lisaadressaatide reale
  2-4 rida allkirjast allpool dokumendi jaotuskava (täitjad).

19) Kooskõlastamismärge
  Kui dokumendi jõustumiseks on ette nähtud selle kohustuslik kooskõlastamine asutuse või
  ametiisikuga, vormistatakse kooskõlastusmärge analoogiliselt rekvisiidiga “Kinnitusmärge”.
  Kooskõlastusmärge trükitakse rekvisiitide parempoolses veerus allkirjast allpool või
  dokumendi tagumisel küljel kooskõlastusviisade kohal. Suurema hulga kooskõlastuste puhul
  kasutatakse kooskõlastuslehte, mis lisatakse dokumendile.
  Kui kooskõlastajaks on ametiisik ainuisikuliselt, vormistatakse kooskõlastusmärge
  järgmiselt:

  KOOSKÕLASTAN

  (allkiri)

  Tarmo Tiiger
  Tallinna Tööinspektsiooni peainspektor
  26.07.2000

  Dokumendi kooskõlastamine kollegiaalse arutelu tulemusena vormistatakse järgmiselt:

  KOOSKÕLASTATUD
  Tallinna Tööinspektsiooni
  20.mai 2000 otsusega nr 8
  Kaitseliidu siseseks dokumendi kooskõlastamise vormiks on selle eelnõu viseerimine.
  Dokumendi koostaja kooskõlastab eelnõu kõigepealt vahetu ülemaga, seejärel asjaomaste
  struktuuriüksuste, osakondade või isikutega, keda antud küsimus puudutab. Dokument
  kooskõlastatakse koostaja poolt etteantud tähtajaks, selle puudumisel vähemalt 3 tööpäeva
  jooksul.

20) Viisa e. asutusesisene kooskõlastamine koosneb viseerija allkirjast, allkirja desifreeringust
  (kui allkiri ei ole loetav) ja kuupäevast, ametinimetusest ja auastmest.

  NÄIDE:

  Allkiri

  Mati Murakas
  Rahandusosakonna ülem
  12.11.2001

  Viisad paigutatakse dokumendi viimasele leheküljele allkirjast allapoole või viimase lehe
  pöördele.
  Koostaja viisa on kohustuslik märkida kõikidele dokumentidele; koostaja viisana kasutatakse
  märget koostaja kohta (käskkirjadel auaste ja nimi, ametikirjadel auaste, nimi ja telefoni
  number), lisades sellele ka koostaja allkirja ja kuupäeva.
  Koostaja viisa paigutatakse vasakule, kooskõlastusviisad lehe paremale poolele.
  Asutusesisesed dokumendid viseeritakse esimesel ning kõrgemalseisvatele asutustele
  esitatavad õigusaktide eelnõud esimesel (väljasaadetaval) eksemplaril.
  Asutuse siseseks õigusaktide eelnõude kooskõlastamiseks võib kasutada eraldi
  kooskõlastuslehte, mis paigutatakse õigusakti originaali juurde.

  Kui viseerija ei ole dokumendi sisuga nõus või tekib eriarvamus, vormistatakse viisa eraldi
  lehel (A4), kusjuures tuuakse välja see, millega viseerija nõus ei ole; miks pole nõus ning
  konkreetne ettepanek muudatuse suhtes. Eriarvamus lisatakse dokumendi eelnõule ja seda
  säilitatakse koos dokumendiga juhul, kui arvamust ei arvestata dokumendi lõplikul
  vormistamisel.

  NÄIDE:
  Eriarvamus

  (allkiri)

  Mati Kuusk
  Kapten
  (Kuupäev)

  Kaitseliidus asutusesisesed dokumendid viseeritakse ja kooskõlastatakse esimesel
  eksemplaril ning väljasaadetavad dokumendid asutusse jääval eksemplaril.
  Erandina viseeritakse Kaitseministeeriumile esitatavate õigusaktide eelnõud (Vabariigi
  Valitsuse, kaitseministri määrus) esimesel (väljasaadetaval) eksemplaril.

21) Pitser
  Pitsat on dokumendi autentsuse tõestamise vahend.
  Asutuse pitsatiga pannakse pitser dokumendile juhul, kui see on õigusaktiga ette nähtud.
  Kõigil muudel juhtudel, kui on vaja tõestada füüsiliste või juriidiliste isikute õigusi või
  tuvastada tehingute aluseks olevaid fakte, kasutatakse asutuse pitsatit vastavalt seadusele,
  seaduse alusel kehtestatud õigusaktidele või teistele sisemist töökorraldust reguleerivatele
  dokumentidele.
  Dokumendi koopiaid, väljavõtteid ja muid tõestust ning kinnitust vajavaid dokumente
  kinnitatakse lihtpitsatiga (kantselei, personalijaoskond, jt.).
  Üldjuhul pannakse pitser dokumendile füüsiliste või juriidiliste isikute õiguste tõestamisel ja
  faktide tuvastamisel, mis on aluseks tehingutele raha ja materiaalsete väärtustega.

  Pitser on pitsatiga dokumendile tehtud jäljend. Pitser pannakse dokumendile nii, et see
  riivaks sõna ÕIGE või allkirja viimaseid tähti. Ei tohi kasutada musta värviga pitserit.

22) Märge dokumendi ettevalmistuse astme, originaalsuse või terviklikkuse kohta
  (KOOPIA; ÄRAKIRI; VÄLJAVÕTE; EELNÕU, PROJEKT).
  Märge dokumendi ettevalmistuse astme, originaalsuse või terviklikkuse kohta vormistatakse
  dokumendi esimese lehe paremasse ülanurka suurtähtedega kirjavahemärke kasutamata koos
  eelnõu, projekti jm vastava variandi valmimise kuupäevaga.

23) Koopia, ärakirja, väljavõtte tõestusmärge
  Asjaajamise käigus võib kasutada paljundatud allkirjafaksiimilega dokumendikoopiat.
  Dokumendi ärakirjad (koopiad), mille abil saab tõestada isikute õigusi või tuvastada
  tehingute aluseks olevaid fakte ja/või nende õigsust, tuleb tõestada tõestusmärke ja pitsatiga.
  Ärakirja (koopia) esimese lehe ülemisele parempoolsele nurgale kirjutatakse sõna või
  lüüakse vastava templiga sõna “ÄRAKIRI” või “KOOPIA” ning tehakse viimasele lehele
  alljärgnev tõestusmärge.

  NÄIDE:         KOOPIA ÕIGE

              (allkiri ja kantselei lihtpitsat)

              Merike Karu
              Kaitseväeametnik
              Kantseleiülem
              (kuupäev)

  Kui dokumendi tekstis sisalduvat informatsiooni on vaja osaliselt taas esitada, tehakse
  dokumendist väljavõte.
  Väljavõte vormistatakse asutuse üld- või kirjaplangile vastavalt sellele, mis dokumendist
  tehakse väljavõte.
  Väljavõtte ülemisele parempoolsele nurgale kirjutatakse või lüüakse templiga sõna
  “VÄLJAVÕTE”.
  Väljavõttes peavad olema taasesitatud kõik andmed, mille abil saab identifitseerida
  dokumendi väljaandjat, dokumendiliiki, väljaandmise aega ja kohta.
  Väljavõtte õigsust, mille abil saab tõestada isikute õigusi või tuvastada tehingu aluseks
  olevaid fakte ja nende õigsust, tuleb tõestada tõestusmärke ja lihtpitsatiga.
  Tehes dokumendist väljavõtte, on kohustuslik taasesitada kõik andmed, mille abil saab
  identifitseerida dokumendi väljaandjat, dokumendiliiki, väljaandmise aega ja kohta:
  - dokumendiliik va ametikirja väljavõttel;
  - väljaandmise aeg ja dokumendiregistri number;
  - väljaandmise koht va ametikirja väljavõttel;
  - pealkiri;
  - tekst, väljajäetud osad märgitakse punktiirjoonega;
  - allakirjutaja(te) nime(de) desifreering(ud) ja ametinimetus(ed)
  Vormistatakse järgmiselt:
  - dokumendi esimese lehe ülemisse parempoolsesse nurka trükitakse sõna KOOPIA
  (ÄRAKIRI, VÄLJAVÕTE);
  - dokumendi viimase lehe tekstist ja allkirjadest alla poole plangi vasakule poole tehakse
  tõestusmärge koos pitseriga nii, et pitser riivaks sõna KOOPIA (ÄRAKIRI, VÄLJAVÕTE)
  ÕIGE ja kinnitaja allkirja viimaseid tähti.

  NÄIDE:

  KOOPIA (ÄRAKIRI, VÄLJAVÕTE) ÕIGE

  (allkiri ja pitser)

  Teet Kask
  Kantselei ülem
  22.10.2000

  Kaitseliidu sisese asjaajamise käigus tehtud dokumendikoopiad ei vaja tõestamist.
  Väljavõtte, samuti Kaitseliidu siseselt asjaajamise käigus tehtud dokumentide koopiate (kui
  on vajalik) õigsust võib tõestada kantselei pitseriga.

  Kaitseliidu Peastaabis tõestab ärakirjade ja väljavõtete õigsust kantselei ülem, malevates
  asjaajamise eest vastutav isik; personalidokumentidest, samuti isikutoimikutesse
  paigutatavate dokumentide ärakirjade ja väljavõtete õigsust tõestab personali spetsialist.

  Arhiivikoopia tõestusmärke alla märgitakse dokumendi leidandmed.

  NÄIDE:      Alus: arhivaalide loetelu - juhtimine (1-1), arh 2, leht 120

24) Dokumendi koostaja andmed
  Üldjuhul märgitakse ametikirjale selle koostaja (vastutava täitja) ees- ja perekonnanimi ning
  telefoninumber ühel real tähesuurusega 10 punkti. Elektronposti aadress märgitakse ees- ja
  perekonnanime alla.. Juhul, kui kirja koostaja on ühtlasi selle allakirjutaja, märgitakse vaid
  telefoninumber ning selle kõrvale elektronposti aadress.

  NÄIDE      ltn Mikk Mand 064 4070
           mikk.mand@klps.ee

           064 4070; mikk.mand@klps.ee

  Õigusaktide vormistamisel märgitakse ainult vastutava kaitseväelase/ametiisiku nimi ja
  auaste (telefoninumbrit ei märgita).

25) Arvutifaili tähis
  Kõikidele dokumentidele on rekvisiitidest viimasele positsioonile (kirja puhul soovitavalt
  kontaktandmete välja joone peale) kohustuslik märkida arvutifaili tähis st kataloog ja faili
  nimi. Faili nimi peab võimalikult täpselt avama sarja dokumentide loetelu järgi ja dokumendi
  sisu. Dokumendi identifitseerimise mõttes on kohustuslik märkida ka versiooni kuupäev.
  Arvutifaili tähis trükitakse arvutis salvestatud dokumentide viimase lehe alumisse vasak-
  poolsesse nurka kirja suurusega 8 järgmiselt:
  NÄIDE:
  G1.4.19 ohvitseride kursused 11.11.01.doc, kus
  G1          kataloogi nimetus, samuti personalijaoskonna tähistus, avades
             funktsiooni
   4          sarja tähis
  19          toimiku tähis antud sarjas
  ohvitseride kursused faili nimi
  11.11.01       dokumendi “ohvitseride kursused” versiooni kuupäev

  Lõplikult vormistatud dokumendil olev faili nimi koos asukohaviidaga ja vastavas kataloogis
  antud nime all olev dokument peavad olema identsed.

26) Kontaktandmete asukoht on lehe alumises osas( altäärest 0,9 cm kuni 2,6 cm kõrgusele),
  kus peab olema äratoodud asutuse registrinumber, aadress, telefon-faks, elektronposti
  aadress ja pangarekvisiidid.

  NÄIDE:

  Toompea 8          kantselei    0 604 8619     a/a 221001154174
  10142 TALLINN        faks       0 694 8639     Hansapnk
                 E-post kantselei@kaitseliit.ee
  Reg nr 01275087

								
To top