New Parents' Questionnaire by qnl49935

VIEWS: 9 PAGES: 2

									            New Parents’ Questionnaire
Ysgol Glan Morfa Parent & Teacher’s Association (PTA) would like to
welcome you and your children to the school. As a parent you are
automatically a member of the PTA. The PTA does its best to provide events
that the whole school community will really enjoy, as well as raising much-
needed funds for the school. Of course, all this will enhance the education
and experience your child has at school, whether by providing computers,
sports equipment, assisting with school trips, or refurbishing the school
grounds. The PTA Committee would appreciate it if you would take a few
minutes to complete this questionnaire:

Name:              Contact telephone no:

Child’s name and class:

  •  What sort of events would you enjoy attending, e.g. quiz night, etc  •  Do you have any skills, hobbies or hidden talents that may be useful:
    e.g. painting, carpentry, gardening, baking, financial, marketing?  •  Do you work for/own a company that might be prepared to donate a
    raffle prize or sponsor a stall at our Christmas or summer fair?  •  Do you work for a company that has a Company Matched Giving
    scheme for employees, such as a bank or building society? If you
    don’t know, would you be prepared to ask them?  •  Would you be interested in joining the committee to help plan and
    organise events and fundraising (we meet for about two hours every 4-
    6 weeks)?Our next meeting will take place in the school hall on Wednesday September
16th to plan events for the Autumn term, report on the previous year’s work
and to establish the new committee members. Subsequent meetings may
take place in ‘The Departure Lounge’ or ‘The Bull Hotel’.
Please don’t hesitate to contact the school if you require any further
information from a member of the committee.

            Thank you for your support

             Holiadur Rhieni Newydd
Mae Cymdeithas Rhieni ag Athrawon (CRhA)Ysgol Glan Morfa yn croesawu
chi a’ch plant i’r ysgol. Fel rhiant fe fyddwch yn aelod awtomatig o’r CRhA.
Mae’r CRhA yn mynd ati i drefnu digwyddiadau y bydd holl gymuned yr ysgol
yn ei fwynhau, yn ogystal a chodi arian ar gyfer yr ysgol. Fydd hyn yn ehangu
addysg a phrofiad eich plentyn yn yr ysgol. Buasai’r GRhA yn gwerthfawrogi
petai chi’n cymryd ychydig o funudau i gwblhau’r holiadur canlynnol:


Enw:                     Rhif ffon:

Enw’r plentyn a dosbarth:

  •  Pa fath o weithgareddau buasech yn ei fwynhau?e.e noson cwis,  •  A oes gennych sgiliau arbennig neu dalentau cudd â all fod o ddefnydd
    ee arlunio, garddio, coginio, marchnata?


  •  Ydych yn berchen neu yn gweithio i gwmni a fuasai’n barod i noddi neu
    roi rhodd ar gyfer raffl neu stondin yn y Ffair Nadolig neu Ffair Haf?


  •  Ydych chi’n gweithio i gwmni sydd â chynllun ‘punt am bunt’ i staff
    megis banc neu gymdeithas adeiladu? A wnewch chi holi eich
    cyflogwr?  •  A fyddech chi’n hoffi ymuno a’r pwyllgor i helpu gynllunio a threfnu
    digwyddiadau er mwyn casglu arian ?
Cynhelir ein cyfarfod nesaf yn neuadd yr ysgol nos Fercher Medi 16eg er
mwyn trefnu gweithgareddau ar gyfer tymor yr Hydref, adrodd yn ôl ar waith y
flwyddyn ac ethol aelodau newydd i’r pwyllgor. Cynhelir cyfarfodydd dilynol yn
y ‘Departure Lounge’ neu Westy’r ‘Bull’. Am ragor o wybodaeth cysylltwch a’r
ysgol.
             Diolch am eich cefnogaeth

								
To top