Institute of Certified Financial Consultants by tzq69846

VIEWS: 7 PAGES: 10

									ЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ ПОД ПРИЦЕЛА НА
ГЛОБАЛНАТА КРИЗА

Финансов форум: Йероглифът на кризата се чете и
като възможност, София 28.01.2009

    Стефан Петранов, Институт на дипломираните финансови
    консултанти в България
Перспективата на личните финанси в контекста на
кризата


  Защо трябва да се разглеждат личните финанси?
  Тенденцията е хората да бъдат отговорни във все по-голяма степен за
  финансовото си състояние и житейското си благоденствие заради по-
  голямата свобода и повече възможности за избор
  Достъпът до подходящи инструменти става все по-лесен от гл.т. на време
  и разходи
  Прехвърляне на рискове
  Все по-често трябва да се вземат решения за разходи в краткосрочен план
  или инвестиция в бъдещето с различен дългосрочен план

  Какви са измеренията на кризата по отношение на личните
  финанси в България?
Две направления  Криза във финансовия сектор
  Криза в реалния сектор
Криза във финансовия сектор

Структура на финансовите активи на
  домакинствата (%)
 Пари в брой - 14
 Депозити – 65.3
 Ценни книжа – 3.7
 Котирани акции – 4.4
 Взаимни фондове – 2.1
 Застраховки Живот – 1.1
 Имуществени застраховки - 2.6
 Пенсионни фондове – 6.8
Криза на реалния сектор

Аспекти:
 Високи лихви – депозити, ипотечни и потребителски
  заеми
 Намаляване на ПЧИ
 Спад на износа
 Намаляване на частните трансфери от чужбина
 Вероятно увеличаване на безработицата
 Спадане на цените на активите (недвижима
  собственост)
Каква е възможната реакция?
  Пасивна
  Активна
  Деинвестиране и инвестиране
  Кешови позиции и резерви
  Застраховане

  Цели и инструменти – необходимост от финансово планиране

  Дългосрочен интегриран подход към управлението на личните
  финанси с цел постигане на личните цели – инвестиции, данъци,
  застраховки, пенсии, наследства, управление на риска.
Професионални финансови съвети

  Институт на дипломираните финансови консултанти (2004)
  Мисия
  да популяризира и въведе финансовото консултиране в България на
  професионална основа
  да подпомага финансовите консултанти в работата с техните клиенти
  да разпространява финансова грамотност сред широката публика
  да спомогне за осъзнаването на необходимостта от лично (семейно)
  финансово планиране
  да налага международните стандарти в тази област (Certified Financial
  Planner® - CFP);
Институт на дипломираните финансови консултанти

  Принципи
  първоначално обучение и изпити
  опит в работата с клиенти
  етичност
  непрекъснато обучение

  Първият випуск вече е завършил, (2008), ВУЗФ
Възможностите
  От гледна точка на потребителите – осъзнаване на
  необходимостта от финансово планиране, краткосрочно
  и дългосрочно
  От гледна точка на финансовите институции –
  предлагане на услуги по финансово консултиране и
  частно банкиране
  От гледна точка на професионалната общност –
  насочване към финансовото консултиране в
  институции или като свободна практика
  От гледна точка на регулаторните органи –
  подпомагане на финансовото консултиране в интерес
  на потребителите
Контакти

Институт на дипломираните финансови консултанти
София 1000
Ул. Любен Каравелов 27
Тел. 02/963 0414
E-mail: ICFCbg@gmail.com

								
To top