Perubahan Sosial - PDF by cwv18084

VIEWS: 2,931 PAGES: 2

									              UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

                  Peperiksaan Akhir
                Sidang Akademik 2008/2009

                     April2009

       JKA 415 - Industrialisasi dan Perubahan Sosial
                    Masa  : 3 jamSila pastikan bahawa kertas peperiksaan    ini  mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.

Kertas soalan ini mengandungi Bahagian A dan Bahagian B. Jawab SEMUA soalan
dalam Bahagian A dan pilih DUA soalan dalam Bahagian B.

Baca soalan dengan  teliti sebelum  anda menjawab.

Bahagian A diperuntukkan 40 markah dan Bahagian B diperuntukkan 60 markah.
                                        ...2t-
                            499
                                        uKA415l
                      -2-
BAHAGIAN   A (40 markah)
Jawab  SEMUA soalan.

1.   Bincangkan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat akibat perindustrian.

                                       (40 markah)BAHAGIAII B (60 markah)

Pilih dan jawab DUA soalan sahaja.

2.   Industri kecil dan sederhana (il$) menyebabkan perubahan sosial di Malaysia.
    Bincangkan.

                                       (30 markah)3.   Perindustrian menyebabkan perubahan sosial daripada institusi keluarga tradisional
    kepada institusi keluarga moden. Bincangkan perubahan sosial tersebut.

                                       (30 markah)4.   Huraikan ciri-ciri asas masyarakat moden menurut Peter Berger (1977).

                                       (30 marka$5.   Bahaskan kesan-kesan pengambilan pekerja asing di Malaysia'
                                       (30 markah)
                    - ooo0ooo -
                       500

								
To top