Hvordan søke forskningsmidler by lonyoo

VIEWS: 30 PAGES: 24

									   Hvordan søke
  forskningsmidler?


NVU-konferansen 14.-15.3. 2005

    Thorleif Hjeltnes
               Innhold
•  Definisjon - avgrensning
•  Steder å søke: Programmer
•  Noen prosjekt
•  Erfaringer
  –  Nettverk
  –  Rolle som prosjektleder
  –  Rolle som medarbeider
  –  Utlysning
  –  Søknad
  –  Work packages / workplan / arbeidsfordeling
  –  Kontrakt, gjennomføring og rapportering
  –  Bruk av teknologi i samarbeid
  –  Evaluering
  –  Resultatspredning (Disseminering)
   Definisjon - avgrensning

• Kun prosjekt innen området e-læring, IKT
 og læring

• Forskning = FoU

• Eksempler hentet fra EU-prosjekt
  Steder å søke - programmer
• Norge
 – Norgesuniversitetet (SOFF): http://www.soff.no/
 – ITU: http://www.itu.no/
 – NFR (Høykom): http://www.hoykom.no/
• EU
 – Interreg III: http://www.interreg-sverige-norge.com/
 – Socrates / Minerva: http://siu.no/vev.nsf/o/sokrates
 – The e-learning initiative:
  http://europa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/inde
  x_en.html
 – Leonardo:
  http://www.teknologisk.no/eway/default0.asp?e=0&pid=211
 – EU’s 6. rammeprogram:
  http://www.forskningsradet.no/forport/application?pageid=EUfors
  kning&menuName=Pro_Int_EUforskning
      Noen prosjekt 1/3
• SOFF
  – NITOL – Noregsnettet med IT i Open Læring
   (HSH, NTNU, HiA og HiST), SPLEIS, ELITe
• Interreg IIIA
  – DoIT – Distriktsorientert IT (HiST, HiNT og MHS)
  – UFEME: Utvikling av et fjernundervisnings-basert
   etterutdanningsprogrami miljøledelse og
   entreprenørskap (HiNT, HiST, NTNU og MIUN
   (Mitthøgskolan))
     Noen prosjekt 2/3
• Socrates Minerva (ODL)
 – MECPOL, Do ODL, EuroCompetence, E-LEN
• The eLearning initiative
 – MENU - Models for a European Networked
  University for e-
  learning, http://ans.hsh.no/lu/inf/menu/
 – QUIS – QUality, Interoperability and
  Standards in e-
  learning, http://www2.tisip.no/QUIS/
        Noen prosjekt 3/3
• Leonardo
 – Neworkers - New Models for the enhance-
  ment of ODL use in life-long learning of
  workers (11 – partnere i 11 land )
• EU’s rammpeprogrammer (EC DELTA Programme)
 – JITOL – Just in Time Open Learning: 1991 - 94
   • Starten på vårt internasjonale prosjektsamarbeid
   • Prosjekteier: University of Lancaster
 – HYDRIV (5. RP) Development and implementation of novel Imaging
  Velocimetry techniques suited to large scale hydraulic facilities
   http://www.hydriv.org/description.htm
        Nettverk
• Prosjektene skal som regel (alltid)
 gjennomføre et stykke FoU-arbeid ved
 hjelp at et nettverk. Nettverksbygging er
 ofte et delmål – og – den europeiske
 dimensjon oppnås gjennom samarbeid på
 tvers av landegrenser, språk og kulturer.
• For deg som søker innebærer det at du
 trenger et nettverk!!
  Partners in the MECPOL-project

•  Høgskolen Stord/Haugesund
•  University of Lancaster
•  University of Sheffield
•  National Technical University of Athens
•  Binary Logic
•  Høgskolen i Agder
•  Høgskolen i Sør-Trøndelag
•  Norges Teknisk-Naturvitenskaplige Universitet
•  Partners:
•  Agder College
•  Mid Sweden University
•  Technological Educational Institution
  (T.E.I, Thessaloniki)
•  University of Rome
•  University of Greenwich
•  University of Sheffield
•  The research foundation TISIP
Eksempel : MENU-nettverket
          Partners
          • HSH
          • TISIP
          • HiA
          • NTNU
          • TEI
          • NTUA
          • UoR
          • UoG
          • FVU/UTu
          • HiK
          • UPV
           Nettverk
• Både person (kjemi) og institusjon er viktig, tillit til at
 arbeid blir gjordt i rett tid.
• Geografisk spredd, dvs en miks fra skandinavia, sentral-
 europa, sør-europa og nå, øst-europa (de nye landene).
• Nye prosjekt sub & supersett av gamle nettverk
• Kunskap om nettverkets kompetanse og interesser er
 viktig dersom en hurtig skal få fram søknader. Som regel
 en hovedsøker og initiativtaker som inviterer med
 partnere. Det er som regel ikke tid og penger til å
 etablere nye nettverk før en søknad skal skrives.
• Over tid bygger en opp en fagkompetanse og et
 rennomé som gjør at en blir invitert med i nye prosjekt og
 nye nettverk, eksempel : Neworkers
  ”It’s nice to be a project leader”,
      Bob Lewis - JITOL
• Prosjektleder (PL) må være klar på søknadstidspunktet. (Spesielt
 med Interreg, trenger både norsk og svensk prosjektleder...). PL må
 forankre prosjektet i egen institusjon, på institutt-, fakultet- eller
 institusjonsnivå. Institusjonen blir kontraktsansvarlig.
• Prosjektleder må vurdere behovet for intern støtte til regnskap.
 NB Euro-konto er som oftes nødvendig for å unngå valuttarisiko!
• Prosjektleder vil være den som fronter prosjektet i forhold til
 programmet. Dvs må delta på møter, produsere rapporter, stå for
 ”markedsføring” og resultatspredning.
• Søkerinstitusjon / prosjektleder er ansvarlig for resultatoppnåelse og
 at budsjettet holdes i forhold til programmet, dette ansvaret må
 videreføres i Partnerkontrakter til de øvrige partnerne i nettverket.
• Prosjektleder må fremme en god arbeidsmoral i nettverket.
 Prosjektarbeid er ofte en tilleggsaktivitet for de som deltar og det
 kreves derfor betydelig motivasjon og (av og til) press for å få fram
 resultat i tide i konkurranse med andre aktiviteter.
 NB Skandinavia ferierer i Juli og resten av Europa i August!
 Prosjekt medarbeider / partner
• Det er betydelig lettere å komme med i et prosjekt enn å
 skrive egen søknad.
• Det som vanligvis trengs på søknadstidspunktet er:
  – En CV for din institusjon
   (kort og relevant i forhold til det det søkes om)
  – En CV for deg selv + andre fra din institusjon
  – Et letter of intent (som regel får du tilsendt et utkast)
• Prøv å være en pliktoppfyllende partner, dvs produser
 det du har lovet i rimelig rett tid.
• Et skritt på vegen for å bli prosjektleder selv er at du
 påtar deg ansvar for en arbeidspakke (work package) –
 det er lærerikt.
              Utlysning
• Utlysningsteksten er veldig viktig. Den må sees
 på som en bestilling!! Hva er vektlagt? Eksempel
 fra eLearning initiative:
For the purpose of this call, proposals must address one or more of the
following priorities:
• Quality in e-learning, interoperability and the use of technical standards
Søknaden QUIS tar utgangspunkt i nettopp dette, plus,
Cost effectiveness of e-learning og Joint studyprogrammes
Dette var ok for oss siden vi er interessert i og har jobbet mye med dette.
NB – det er også meget viktig at arbeidet kan fordeles på en gruppe der hver
partner for hovedansvaret for hver sin (selvstendige) del.
              Søknaden
•  Søknaden består ofte flere skjema som etterspør mange detaljer. Viktig å
  sette i gang prosesser for å samle inn formelle data for alle partnere og få
  deres Letter of intent. De forlanges som regel i original – det tar ofte lang
  tid! Husk også å planlegge underskrift fra egen institusjon (direktør, dekan
  el.lign)
•  Prosjektbeskrivelsen – ofte er den forhåndsdefinert, med angivelse av
  sidetall pr spørsmål. NB – ikke gå ut over dette – de som evaluerer har mye
  å lese og trenger korte presise beskrivelser av hva du vil gjøre og hvordan.
  Du må vise at du kjenner state-of-the-art, at du har et team som tilsammen
  har nok kompetanse (og geografisk spredning) og en fornuftig styring.
•  Budsjettet – dette er meget viktig. Finn ut hvilke grenser som gjelder for
  denne prosjekttypen. Finn ut behovet for egenandeler (typisk 30 – 60%).
  Reiser – det trengs minimum 2 reiser pr år for å holde normal
  framdrift, pluss reiser for å møte programledelsen. NB det er egne satser for
  hotell og opphold i EU som ofte er lavere enn i Norge. Du må ofte oppgi
  detaljer som du på søknadstidspunktet ikke har 100% oversikt over, f.eks
  antall sider i rapporter som skal trykkes etc.
•  NB: Du MÅ HOLDE TIDSFRISTEN
      Project activities: Workplan
WP  Work                      Start-  In charge
                           End
1  Establish the Project team, prepare grounds   1-3   P1-TISIP (all)

2  Analyse projects on Quality in e-learning    3-9   P5-Számalk (p1,p2,p3)
3  Develop a QAS to promote a European       10-22  P5-Számalk (p1,p2,p3)
   dimension of e-learning


4  Analyse commercial and experimental LMS     3-9   P3-UoR (p2, p4)
   systems.
5  Standards for e-learning            3-9   P3-UoR (p1, p5)
6  Quality and Personalisation: Design patterns,  10-22  P2-NTNU (p1, p3)
   Agent technology, etc
7  Analyse projects on Cost effectiveness     3-9   P1-TISIP (p4, p5)
8  New models for cost effectiveness        10-22  P1-TISIP (p4, p5)
9  Dissemination, communication: two-way and    3-24   P4-MSU (all)
   evaluation
10  Administration                 1-24   P1-TISIP (all)
           Project activities: Content
   Stage in life of project      Outputs                          Activities leading to this output

1  Establish the Project team,     Partnership agreement                   Partner meeting, discussions
   prepare gruonds           A list projects and products

2  Analyse projects on Quality in e-  A database of QAS and Qual. in e-learning reports     Survey, net-based exchange of info. among
   learning                                            the partners
3  Develop a QAS to promote a     A report:                         The Bologna process & quality in e-learning
   European dimension of e-      - net based study programmes                – describe best practice for virtual mobility of
   learning.              - best practice for setting up net-base education across  students, teachers and knowledge.
                     language and cultural boarders
4  Analyse commercial and       State of the art report on managerial, content and     Web-survey, classification schemas and
   experimental LMS systems.      pedagogical capabilities.                 reports, product descriptions, product trials

5  Standards for e-learning      A repository of standards and an online guide.       Seek information from all relevant bodies,
                                                  web sites etc.

6  Quality and Personalisation:    A requirement specification for a next generation of e-  Experiment with new methods and new
   Design patterns, Agent       learning system.                      technologies, enhance existing standards.
   technology, etc
7  Analyse projects on Cost      A report:                         Look at relevant case studies and research
   effectiveness            a) the user perspective                  reports.
                     b) the provider perspective
                     c) the society perspective
8  New models for cost         A model-report based both on a theoretical and a best   The economy in e-learning, stories of susses
   effectiveness            practise approach.                     and failures
9  Dissemination, communication:    A web site, printed reports                Assemble information and outputs.
   two-way and evaluation       workshops, papers for conferences and journals, an     Comments and contributions from experts.
                     evaluation report
10  Administration           Project reports and accounts                Administration of project, funding, accounting
   Kontrakt – gjennomføring og
       rapportering
• Det hender du får mindre penger enn du har
 søkt om og at du må redusere på enkelte punkt
• Du må forplikte deg på en lang rekke juridiske
 regler som du ikke kjente til da du søkte
• Økonomi og regelverk og regnskap utgjør en
 vesentlig del av kontrakten. Du får som regel
 ikke en Euro før tidligst 2 mnd etter underskrift.
 Noen betaler ikke ut før ca 5-6 mnd etter
 arbeidet har startet, f.eks. Interreg, noe som
 betyr at du må ha god likviditet.
 Gjennomføring og rapportering
• Oppstartsmøte, senest en mnd etter at prosjektet har fått
 tilslag. Det er viktig å få alle partnerne til å bli kjent med
 hverandre og forstå hva som skal gjøres, evt. justere
 workplan dersom det er nødvendig
• To f-2-f møter pr år nødvendig, pluss nettmøter for å
 sikre framdrift.
• Nettsted må etableres med en intern del for
 prosjektkommunikasjon og en ekstern del for
 informasjon og resultatspredning
• Parnterkontrakt inkludert krav til rapporering av resultat
 og økonomi må gjennomgås og aksepteres. Vær
 forberedt på at de interne rutiner i mange institusjoner
 kan være omstendelige og tid krevende.
 Bruk av teknologi i samarbeid
• Web-sted er nødvendig, progamansvarlig vil be
 om tilgang også til intern del.
• Mailinglister forenkler arbeidet, ofte er en liste
 nok
• Nettmøter er et godt hjelpemiddel, har brukt
 Netmeeting og bruker nå Marratech. Det viktige
 her er muligheten for internasjonalt
 gruppesamarbeid og enkel framdrift.
 Logger, referat etc publiseres på intern web.
 Dette blir en intern ressurs som gradvis bygges
 opp.
         Evaluering
• Alle søknader må beskrive et opplegg for
 evaluering. Har prøvd både intern og ekstern
 evaluering. Evaluering kan gjelde prosessen i
 prosjektet og forklare eventuelle avvik av resultat
 i forhold til det som var planlagt.
• Prosjekter kan bli evaluert av eksterne som en
 aktvitet igangsatt av Programmet. Dette kan
 f.eks. gjelde en resultatspredning på tvers av
 flere lignende prosjekt etc. Det er viktig for
 programmet med evaluering for å sjekke at
 beslutningene var riktig og for å be om mere
 penger og for å justere kursen av Programmet.
          Resultatspredning
•  Hva skal prosjektet produsere?

•  Rapporter, programvare, guidelines, surveys etc.

•  Resultat som er nevnt i søknaden må leveres i 3 kopier til Programmet.
  Avvik kan føre til tap av penger!

•  Papers – hvilket nivå skal disse ha?
  Prosjektrapport eller artikkel i tidsskrift med fagfellevurdering?

•  Foredrag – samme gjelder her

Det er som regel opp til prosjektet å sette standarden for Papers og foredrag.
  NB prosjektet bør også diskutere eierskap og forfatterskap, noen resultat er
  for navngitte enkeltpersoner, andre bør hele prosjektgruppen ta ansvaret
  for. Regler om copyright og gjenbruk etc bør stå i Partner-avtalen.
    Takk for meg


LYKKE TIL MED NYE SØKNADER !!

								
To top