Sinumpaang Salaysay (Filer's Affidavit) by gtu20753

VIEWS: 550 PAGES: 1

									REPUBLIC OF THE PHILIPPINES       )
City/Municipality of ________________  ) S.S.
________________________________    )
Province of ______________________   )


                      SINUMPAANG SALAYSAY

  Ako si __________________________________, may sapat na gulang, mamamayang ____________________,
  may/walang asawa at kasalukuyang naninirahan sa ________________________________________________,
  pagkatapos manumpa ng ayon sa batas ay malayang nagsasabi at nagsasalaysay ng buong katotohanan ng
  mga sumusunod:
    1.    Na batid kong namatay si ______________________________________________________ noong
        _________________________ sapagkat siya ay aking ____________________________________.

    2.    Na ang nabanggit na namatay ay ililibing/inilibing sa _________________________________ noong
        _________________________.

    3.    Na ang katotohanan ang nagbayad/magbabayad sa pagpapalibing sa nabanggit na namatay ay
        si ___________________________________.

    4.    Na ang aking pagkatao ay makikilala sa pamamagitan ng aking ipinakitang (kung alin ang mayroon):

        a. SSS/COMELEC ID NO. ________________ na ibinigay noong ___________________________
        ng ___________________________________

        b. EMPLOYMENT ID NO. ________________ na ibinigay noong ___________________________
        ng ___________________________________

    5.    Na kung nanaisin ng SSS na kumuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa akin at sa alinmang
        nabanggit na namatay ay maaaring puntahan sina:

                Pangalan             Trabaho            Tirahan

        a. __________________________ __________________________ _________________________

        b. __________________________ __________________________ _________________________

    6.    Na pinagtibay ko na ako o sino man ay walang nag-file ng Funeral Claim sa alinmang tanggapan ng
        SSS maliban dito sa _________________________________.

    7.    Na idinimpil ko ang aking kaliwa at kanang hinlalaki at idinikit ko ang aking larawan sa salaysay na
        ito bilang pagpapatunay ng aking pagkakaintindi sa isinasaad nito.
          Idikit ang             Kaliwang               Kanang
          larawan              Hinlalaki               Hinlalaki


                                            ______________________
                                                LAGDA

  Lumagda at nanumpa sa aking harapan ngayong ika-___________ ng _____________________ 19____ dito sa
  ___________________________ at ipinakita sa akin ang kanyang sedula BILANG A & B ___________________
  na ibinigay noong ika-_______ ng ____________________ 19____ sa _________________________________.


                                           ______________________
                                           ADMINISTERING OFFICER
  Internet Edition (4/1999)

								
To top