AFFIDAVIT I.R.O. MOTOR VEHICLE by gtu20753

VIEWS: 0 PAGES: 2

									SOA(5)(2005/08)                                                               SOA
          REPUBLIC OF SOUTH AFRICA                            REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

                                     White/
           AFFIDAVIT I.R.O.                   Wit
                                                BEëDIGDE VERKLARING T.O.V.
           MOTOR VEHICLE                                 MOTORVOERTUIG
          (National Road Traffic Act, 1996)                        (Nasionale Padverkeerswet, 1996)


I, (name and surname)                         , am an adult (gender)
Ek, (naam en van)                           , is ‘n volwasse (geslag)

of (address)                             , with ID
van (adres)                              , met ID

* 1. hereby make oath and state that:
*  verklaar hiermee onder eed en meld dat:

   I built up a motor vehicle for myself/or on behalf of                                      from spares.
   Ek ‘n motorvoertuig vir myself/of namens                                      opgebou het uit onderdele.

   The spares, set out below, were acquired by me from various persons, viz.:
   Die onderdele, soos hieronder aangedui, is deur my van verskillende persone verkry, nl.:

                     SPARE PARTS/                        FROM WHOM ACQUIRED/        AMOUNT
                      ONDERDELE                          VAN WIE VERKRY         BEDRAG
    Make/Fabrikaat

    VIN/Chassis no./
    VIN/Onderstelnr.

    Engine no./Enjinnr.


a.

b.

c.

d.

e.

in respect of which receipts are attached hereto.
ten opsigte waarvan kwitansies hierby aangeheg is.

* 2. hereby make oath and state that:
*  verklaar hiermee onder eed en meld dat:
         SIGNATURE/HANDTEKENING                                      DATE/DATUM
A.  I certify that before administering the oath/affirmation, I asked the deponent the following questions and wrote down his/her
   Ek sertifiseer dat voordat ek die voorgeskrewe eed/bevestiging afgeneem het, ek die volgende vrae aan die verklaarder gestel en sy/haar
   answers in his/her presence:
   antwoorde in sy/haar teenwoordigheid neergeskryf het:
1.  Are you conversant with and do you understand the content of this declaration?                Answer :
   Is u vertroud met die inhoud van hierdie verklaring en begryp u dit?                     Antwoord:
2.  Do you have any objection to taking the prescribed oath?                           Answer :
   Het u enige beswaar teen die aflê van die voorgeskrewe eed?                          Antwoord:
3.  Do you consider the prescribed oath to be binding on your conscience?                     Answer :
   Beskou u die voorgeskrewe eed as bindend vir u gewete?                            Antwoord:
B.  I certify that the deponent has acknowledged that he/she knows and understands the content of this declaration. This declaration was
   Ek sertifiseer dat die verklaarder erken dat hy/sy vertroud is met die inhoud van die verklaring en dit begryp. Hierdie verklaring is
   sworn to/affirmed before me and the deponent’s signature/thumb print/mark was placed thereon in my presence on this
   beëdig/bevestig voor my en die verklaarder se handtekening/duimafdruk/merk is in my teenwoordigheid daarop aangebring op hede die
             day of                            at
             dag van                           te
______________________________________________        ________________________________________ ____________________________
COMMISSIONER OF OATHS/KOMMISSARIS VAN EDE                Full name/Volledige naam     Designation/Hoedanigheid

*Delete if not applicable
*Kanselleer indien nie van toepassing

								
To top