LAPAROSCOPIC VAGOTOMY IN THE RECURRENT PEPTIC ULCER THERAPY by cqp14386

VIEWS: 18 PAGES: 3

									324
    LAPAROSCOPIC VAGOTOMY IN THE RECURRENT PEPTIC ULCER
               THERAPY

                                ,
                   VICIAN M, ZIAK M, SMOLEN V DURDIK S, SEKAC J    LAPAROSKOPICKÁ VAGOTÓMIA V LIEÈBE RECIDIVUJÚCEHO ULKUSU DUODÉNA


Abstract                                Abstrakt
                                                    .,
                                    Vician M., Žiak M., Smolen V Durdík Š., Sekáè J.:
Vician M, Ziak M, Smolen V, Durdik S, Sekac J:             Laparoskopická vagotómia v lieèbe recidivujúceho ulkusu duo-
Laparoscopic vagotomy in the recurrent peptic ulcer therapy       déna
Bratisl Lek Listy 1999; 100 (6): 324–326                Bratisl. lek. Listy, 100, 1999, è. 6, s. 324–326

The paper represents our results of laparoscopic vagotomies. In     Práca prezentuje výsledky laparoskopickej vagotómie, ktorá
1993 was the first successful laparoscopic vagotomy in Slovakia     bola zavedená na Slovensku do praxe na I. chirurgickej klinike
performed, at the 1st Department of Surgery, Faculty Hospital,     LFUK 24.11.1993. Odvtedy bolo vykonaných 10 operácií. Vy-
Bratislava. From this time 10 operations with front superselecti-    konali sme prednú superselektívnu a zadnú kmeòovú vagotó-
ve and dorsal truncal vagotomy were performed. Effectivness of     miu. Efektívnos• vagotómie sme overovali kontrolou po 12 me-
vagotomy was controlled after 12 months by examination of the      siacoch vyšetrením žalúdoènej acidity. Dosiahli sme jej zníženie
gastric acidity. Decrease of gastric acidity in average above 61    priemerne o 61,9 %. Laparoskopická vagotómia má napriek do-
% was reached. Laparoscopic vagotomy, despite dominant con-       minantnej medikamentóznej lieèbe vredovej choroby gastroduo-
servative treatment of peptic ulcer, is the method of choice, if    déna svoje opodstatnenie, pri neúspechu konzervatívnej lieèby.
the conservative treatment is unsuccessful. (Fig. 3, Ref. 6.)      (Obr. 3, lit. 6.)
Key words: peptic ulcer, laparascopic vagotomy.             K¾úèové slová: ulkus duodéna, laparoskopická vagotómia.


  Najèastejšou chorobou v západných krajinách je recidivujú-     Súbor chorých
ci duodenálny ulkus. Každý rok pribudne v USA 500 000 no-
vých prípadov (Hooks a spol., 1986). Sociálnoekonomické prob-        Na I. chirurgickej klinike sme od roku 1993 do roku 1997 ope-
lémy, depresie, emigrácia, nezamestnanos•, nesprávna životos-      rovali 10 pacientov — mužov v priemernom veku 39,5 roka. Naj-
práva a podobne sú faktormi vzniku a recidívy tohto ochorenia      mladší mal 31 rokov a najstarší 52 rokov. Všetci títo pacienti opa-
aj u nás.                                kovane krvácali z duodenálneho ulkusu. Ulkus duodéna potvrdila
  Moderná medikamentózna lieèba vredovej choroby gastrodu-      gastrofibroskopia a röntgenológia. Pri rtg žalúdka sa nepreukázala
odéna zavedením blokátorov H2-receptorov, inhibítorov protóno-     pylorostenóza alebo porucha pasáže. V tomto období pacienti ne-
vej pumpy a nových antacíd, vyšetrovaním Helicobacter pylori      boli vyšetrení na Helicobacter pylori. Všetci pacienti sa opakovane
a následnou eradikaènou lieèbou podstatne znížila poèet chirur-     lieèili H2-blokátormi alebo inhibítormi protónovej pumpy. Klinické
gických výkonov v oblasti gastroduodéna.                •ažkosti v zmysle sezónnych bolestí trvali priemerne u našich pa-
  Recidíva ochorenia po medikamentóznej lieèbe do jedného       cientov 10,6 roka. Pri vyšetrení žalúdoènej acidity stimulovanej
roka nastáva v 30—60 % prípadov.                    pentagastrínom (Matis a spol., 1975) sme zistili výraznú hyperaci-
  Približne 20 % chorých s vredovou chorobou gastroduodéna      ditu bazálnej aj stimulovanej sekrécie. Hodnoty BAO ml/h (basal
po neúspešnej konzervatívnej lieèbe prichádza na chirurgické pra-    acid output) sme vybrali na posúdenie efektivity operácie.
coviská s komplikáciami, najmä s opakovanými krvácaniami z du-
odenálneho ulkusu.                           Metóda
  Vzh¾adom na neúspešnos• predchádzajúcej konzervatívnej lieè-
                                      U všetkých pacientov sme sa rozhodli pre laparoskopickú va-
by sme indikovali laparoskopickú prednú superselektívnu a zad-
                                    gotómiu pod¾a Hilla—Barkera, t.j. vykonali sme prednú superse-
nú trunkálnu vagotómiu.


Ist Dpt of Surgery, Medical Faculty, Comenius University, Bratislava  I. chirurgická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Brati-
Address for correspondence: M. Vician, MD, Ist Dpt of Surgery, Fakul-  slave
tna nemocnica, Mickiewiczova 13, SK-813 69 Bratislava, Slovakia.    Adresa: MUDr. M. Vician, I. chirurgická klinika LFUK, Mickiewiczova
                                    13, 813 69 Bratislava.
                 VICIAN M et al: LAPAROSCOPIC VAGOTOMY IN THE THERAPY ...                       325
Fig. 1. Nerve biopsy for histologic examination.           Fig. 2. Dissection neurovascular structures.
Obr. 1. Odobratie nervu na histologické vyšetrenie.          Obr. 2. Pre•atie neurovaskulárnych zväzkov.lektívnu a zadnú trunkálnu vagotómiu. Pacient leží v litotomic-
kej polohe, operatér stojí medzi nohami pacienta. Používame 5
vstupov. Kameru zavádzame v mediálnej èiare nad pupkom v tre-
tine vzdialenosti medzi processus xyphoideus a umbilikom. Pe-
èeòový retraktor zavádzame pod pravý rebrový oblúk, žalúdoèný
retraktor pod ¾avý rebrový oblúk. Operaèné nástroje zavádzame
v¾avo medzi pupok a vstup pre žalúdoèný retraktor a vpravo od
procesus xyphoideus. Od•ahujeme peèeò a ak je to potrebné, uvo¾-
òujeme ligamentum triangulare hepatis v¾avo. Identifikáciu zad-
ného kmeòa nervus vagus zaèíname discíziou pars flaccida gas-
trohepatického ligamenta. Zadný kmeò nervus vagus vypreparu-
jeme medzi crus mediale diaphragmae a pažerákom. Zaklipujeme
ho a vystrihneme kúsok nervu na histologické vyšetrenie (obr. 1).   Fig. 3. BAO values prior to and after the operation.
Identifikujeme vetvenie predného Latarjetovho nervu a nad vra-    Obr. 3. Hodnoty BAO pred operáciou a po operácii.
niou nôžkou orálnym smerom pretíname medzi klipmi jednotlivé
neurovaskulárne zväzky až po gastroezofágové spojenie a pokra-
èujeme asi 4 cm na funde žalúdka (obr. 2). Pooperaène zavádzame    Diskusia
nazogastrickú sondu.
                                     V súèasnosti jednoznaène dominuje v lieèbe duodenálneho ul-
Výsledky                               kusu konzervatívna lieèba. Pri refraktérnosti medikamentóznej lieè-
                                   by, pri opakovaných krvácaniach, prichádza do úvahy chirurgická
  Bezprostredne po operácii sme mali jednu komplikáciu. U 1     intervencia. Schva¾ujeme najmenej za•ažujúce operaèné výkony šet-
pacienta sa rozvinula bronchopneumónia v¾avo. Ostatní pacienti    riace žalúdok. Tento predpoklad spåòa laparoskopická vagotómia.
odchádzali do domáceho lieèenia priemerne na piaty pooperaè-       Pooperaèné výsledky a klinický stav pacientov po 12 mesia-
ný deò v celkovo dobrom stave, prijímali potravu bez väèších     coch nás presvedèia o tom, že aj superselektívna vagotómia má svoje
obmedzení, neužívali lieky. Jeden z prvých operovaných pacien-    miesto v lieèbe vredovej choroby gastroduodéna. Výber pacientov
tov mal bolesti v epigastriu, pyrózu. Kontrolné vyšetrenia žalú-   pre operaèné riešenie je zúžený a prístup je individuálny (Matis,
doènej acidity ukázali vysoké hodnoty BAO. Pri gastrofibrosko-    1980), èo potvrdzuje malý poèet pacientov v našom súbore. Iné
pickom vyšetrení pretrvával ulkus bulbi duodéna. Histologické     metódy laparoskopickej vagotómie ako predná séromyotómia pod-
vyšetrenie nepotvrdilo nervové tkanivo zo vzorky odobratej pri    ¾a Taylora alebo superselektívna proximálna vagotómia pod¾a We-
operácii. Na zhodnotenie efektívnosti laparoskopickej vagotó-     ertsa a spol. (1994) nepreukazujú lepšie alebo horšie výsledky. Frank
mie sme s odstupom 12 mesiacov urobili u 9 pacientov kontrol-     a spol. (1994) udávajú zníženie BAO po laparoskopickej vagotómii
né vyšetrenie žalúdoènej acidity. V hodnotách BAO ml/h sme      67,8—77 %. Úloha laparoskopickej vagotómie v lieèbe vredovej
dosiahli zníženie priemerne o 61,9 %, priemerne z 10,66 ml/h     choroby gastroduodéna sa znižuje najmä zavedením rutinnej eradi-
na 4,2 ml/h. Pokles u jednotlivých pacientov sú na obrázku 3.     kaènej lieèby Helicobacter pylori. Èas a seriózne zhodnotenie sú-
Klinicky sa cítili pacienti dobre, neužívali lieky, nemali bolesti,  borov a rôznych techník ukáže zásadné miesto vagotómie v lieèbe
prijímali potravu bez väèších diétnych opatrení.           vredovej choroby duodéna (Duda a Czudek, 1996).
326                      BRATISL LEK LISTY 1999; 100 (6): 324–326

Literatúra                               Matis P., Paulík J., Koreò K., Hostýnová D.: Príspevok k vyšetrovaniu
                                    žalúdoènej acidity. Bratisl. lek. Listy, 63, 1975, è. 4, s. 385—512.
Duda M., Czudek S.: Miniinv. Chir., 1996, s. 231.
                                    Matis P., Paulík J., Hostýnová D.: Príspevok k indikáciám proximálnej
Frank J., Branicki L., Nathason K.: Minimal acces gastroduodenal sur-  selektívnej vagotómie. Bratisl. lek. Listy, 74, 1980, è. 6, s. 609—744.
gery. Austral. New Zealand Surg., 64, 1994, s. 589—598.
                                    Weerts J.M., Dalleneague B., Jehaes C., Markiewicz S.: Laparoscopic
Hooks V.H., Bowden Jr. T.A., Mansterger A., Sisley J.F.: HSV with    gastric vagotomies. Ann. Chir. Gynecol., 83, 1994, s. 118—123.
dilatation or duodenoplasty. Amer. Surg., 203, 1986, s. 545.
                                                            Received April 1, 1998.
                                                           Accepted April 30, 1999.
                             NEDOŽITÉ JUBILEUM


       STOROÈNICA UNIVERZITNÉHO PROFESORA MUDr. SVETOZÁRA ŠTEFÁNIKA

   Univerzitný profesor S. Štefánik sa narodil 25. júla 1899 v Bre-  klinike, prevzal Kliniku chorôb ženských DNsP a Katedru gyneko-
zovej pod Bradlom. V tomto roku by sa dožil 100 rokov. Pochádzal    lógie a pôrodníctva ILF v Bratislave v apríli 1982 po prof. Dlhošovi.
zo známej štefánikovskej rodiny. Vysokoškolské lekárske štúdium       Prof. Štefánik absolvoval viaceré zahranièné cesty. Ešte za pô-
zaèal v Budapešti. Po skonèení prvej svetovej vojny a po utvorení    sobenia prof. Šeligu bol na študijnom pobyte na gynekologickej
Èsl. republiky ukonèil štúdium na Karlovej univerzite v Prahe. Po    klinike prof. Meiera v Berlíne. Z tejto cesty okrem odborných po-
vojne bola založená roku 1919 Lekárska fakulta Univerzity Ko-      znatkov využil skúsenosti aj na rozvoj a zdokonalenie histologic-
menského v Bratislave. Súèasne sa vytvorila ženská klinika na pô-    kého laboratória na klinike. Zúèastnil sa na medzinárodnom kon-
rodníckom inštitúte založeného na konci 19. storoèia na Zochovej    grese o sterilite v Amsterdame a na európskom zjazde gynekoló-
ulici. Prednostom novozaloženej ženskej kliniky sa stal prof. Müller.  gov v Moskve, kde predniesol prednášku o vaginálnej hysterek-
Na budovaní kliniky sa zúèastòovali vtedajší asistenti dr. Klaus, dr.  tómii dokumentovanú premietnutím filmu. Na pozvanie prof.
Horálek, dr. Šeliga, dr. Štefánik, dr. Kadleèík a ïalší. Dr. Šeligu   Horna navštívil spolu s Pon•uchom, Bárdošom, Skalickým a Hraš-
habilitovali za docenta a stal sa prednostom kliniky. Prof. Müller   kom gynekologickú kliniku v Budapešti. Zaujímavé je, že na tej-
odišiel do Brna, dr. Klaus do Prahy. Po vymenovaní doc. Šeligu za    to klinike sa roku 1915 narodil prof. Pon•uch. Pri tejto príležitosti
profesora sa stal prvým slovenským profesorom Ženskej kliniky      prítomný asistent priniesol originál pôrodopisu. Na klinike pôso-
UK. Jeho spolupracovníkmi boli doc. Štefánik, doc. Kadleèík a ïalší.  bil aj Ignác Semmelweis. Prof. Horn navštívil našu kliniku. Prof.
   Po smrti prof. Šeligu bol poverený doèasným vedením kliniky    Štefánik navštevoval viaceré kliniky vo Viedni, Prahe, Brne. Oso-
doc. Štefánik. Definitívne prevzal kliniku, keï ho menovali za     bitne priate¾ské vz•ahy mal s prof. Havláskom v Brne.
profesora. Doc. Kadleèík z kliniky odišiel a stal sa prednostom       Zo zahranièných ciest uvádzam ešte študijné cesty a pobyty
novovybudovaného gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v bý-       pracovníkov kliniky poèas pôsobenia prof. Štefánika — študijnú
valom Kochovom sanatóriu Bratislava-vidiek na Partizánskej uli-     cestu dr. Hudcovièa na gynekologických klinikách vo Švajèiar-
ci. Ešte poèas života prof. Šeligu viedol doc. Štefánik aj detašova-  sku, študijný pobyt dr. Hrašku na gynekologickej klinike v Mon-
né oddelenie kliniky, ktoré sa nachádzalo v susedstve vysokoškol-    tpellier, dr. Saska v Londýne, dr. Pon•uch v Halle v rámci výme-
ského internátu Lafranconi pri Dunaji. Tu sa dolieèovali chronic-    ny lekárov. Zo zahranièia navštívili kliniku profesori z Moskvy,
ké gynekologické ochorenia, najmä zápaly. Na tomto oddelení       Leningradu, Ulanbátaru a profesor z Madridu, ktorý sa osobitne
pracovala sestra Ondrušová, ktorá sa v tomto roku dožíva 90 ro-     zaujímal o problematiku Trichomonas vaginalis, profesor onko-
kov. Spomína si na prof. Štefánika ako na mladého docenta. Ne-     lógie z Japonska sa zapísal do knihy návštev japonským písmom.
skôr bolo toto detašované oddelenie zrušené.                 Prof. Štefánik bol zakladate¾om poboèky Slovenskej gyneko-
   Z generácie lekárov, ktorí pracovali na klinike v tomto období,  logicko-pôrodníckej spoloènosti v rámci Ès. gynekologicko-pô-
mnohí neskôr zastávali významné pracovné miesta. Ženská klinika     rodníckej spoloènosti. Z poboèky sa neskôr vytvorila samostatná
LF bola jedinou na Slovensku. Zvyšovaním poètu pôrodov bolo       Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoloènos•, ktorej bol dlho-
potrebné vybudova• nové gynekologicko-pôrodnícke oddelenia.       roèným predsedom.
V priestoroch bývalej Židovskej nemocnice sa vytvorila II. ženská      Profesor nadväzoval úzke kontakty s primármi gynekologic-
klinika, kde sa vedenia ujal doc. Hudcoviè. V Košiciach sa vybudo-   ko-pôrodníckych oddelení na krajských seminároch o perinatál-
vala ïalšia LF UPJŠ. Za prednostu ženskej kliniky menovali prof.    nej a materskej mortalite. Odbornými príspevkami pomohol rie-
Schwarza — odchovanca pražských gynekologických kliník. K po-      ši• aj niektoré sporné otázky v diskusii.
stupnému zriaïovaniu ženských kliník na Slovensku pribudla žens-       Za pôsobenia prof. Štefánika sa postupne prebudúvala klinika
ká klinika v Martine, ktorej prednostom bol prof. Pon•uch. Doc.     a zavádzali sa nové diagnostické a lieèebné metódy. V priestoroch
Kliment, ktorý zaèal pracova• na I. ženskej klinike, sa stal prednos-  bývalej „babskej“ školy sa zriadilo administratívne oddelenie kli-
tom kliniky na Bezruèovej ulici. Jeho nástupcom bol odchovanec     niky a archív. Namiesto starého rtg oddelenia sa vybudovalo nové
kliniky doc. Chabada. Doc. Štencl, ktorý tiež pracoval na I. ženskej  a inštaloval sa nový rtg prístroj. (Pokraèovanie na s. 329)

								
To top