Titel Lægemiddelrelaterede problemer blandt type II-diabetikere by cmz65105

VIEWS: 6 PAGES: 1

									Titel: Lægemiddelrelaterede problemer blandt type II-diabetikere – Apotek-Højskoleprojektet

Forfattere: Larsen LAA*, Toft T**, Sørensen EW***, Nørgaard LS***, Gundersen B****

Sted:
Institut for Samfundsfarmaci og Forskningscenter for Kvalitetssikret Lægemiddelanvendelse,
Danmarks Farmaceutiske Højskole***
Pharmakon A/S*
Sygehusapoteket Vestsjællands Amt**
Uddannelsesapoteker i Danmark****

Formål: Apotek-Højskoleprojektet har til formål at bidrage til udviklingen af en forbedret kvalitet
af rådgivning overfor udvalgte kundegrupper på de danske apoteker (angina pectoris patienter, type
II diabetikere og astmapatienter). Nærværende foredrag og poster vil udelukkende basere sïg på
data om type II diabetikere.

Design: Et deltagerorienteret design forløbende over 3 år. Projektet ledes af en projektgruppe
bestående af apoteksansatte (primær og sekundær apoteker), apotekspraksisforskere og
farmaceutstuderende.

Metode: 54 danske uddannelsesapoteker (svarende til 75% af alle danske uddannelsesapoteker).
Farmaceutstuderende på studieophold stod for dataindsamling (patientinterviews og
spørgeskemaindsamling). 176 type II diabetikere blev interviewet og 595 apoteksansatte udfyldte
spørgeskemaer.

Resultater: Data omhandlende type II diabetikernes lægemiddelrelaterede problemer, sygdoms- og
lægemiddelopfattelser og viden om sygdom, lægemidler, livsstil og egenomsorg blev indsamlet. Fra
de apoteksansatte blev indsamlet data om deres rådgivning overfor og viden om type II diabetikere.
Dette foredrag vil fokusere på den lange række af lægemiddelrelaterede problemer der blev
afdækket i undersøgelsen. Langt størstedelen af de opdagede lægemiddelrelaterede problemer drejer
sig om type II diabetikerens behov for rådgivning omkring sygdom, livsstil og egenomsorg, 23% af
patienterne havde oplevet bivirkninger af deres lægemidler og 22% havde oplevet tekniske
problemer med deres lægemidler. Mindre end 20% af apotekspersonalet gav ofte information til
´nye´ type II diabetikere og mindre end 5% af personalet gav information til ´gamle´ type II
diabetikere. Apotekspersonalet var desuden et langt stykke hen ad vejen uvidende om de
lægemiddel- og sygdomsrelaterede problemer som type II diabetikerne oplevede i dagligdagen.

Konklusion: Der er stor brug for professionel apoteksrådgivning af type II diabetikere.

Formidling: Projektets resultater vil i løbet af 2001 og 2002 blive formidlet til relevante
patientforeninger, alle danske apoteker, praktikerende læger og andet sundhedspersonale med
interesse for kvalitetssikret lægemiddelanvendelse.

								
To top