Docstoc

Kopya insaat-1

Document Sample
Kopya insaat-1 Powered By Docstoc
					                  S.D.Ü.TEKNĠK BĠLĠMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
                ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI 2009-2010 ÖĞRETĠM YILI
           BAHAR YARIYILI (1.ÖĞRETĠM) YILSONU (FĠNAL) SINAV PROGRAMI
  GÜNLER     Saat   ĠNġAAT TEKN.1         Saat    ĠNġAAT TEKN.2            ÖĞRETİM ELEMANI KODU:
          09.30 Ġngilizce II (42)                            1- M.Zafer ÇAĞLAR        37- Yrd.Doç.Dr.Yusuf UÇAR
  5/26/2010             (201,202)       11.00 Çelik Yapılar II (9)      2- Füsun ERGÜL          38-  Yrd.Doç.Dr.L.ALBAYRAK

 ÇARġAMBA     15.00 Yapı Teknolojisi (6)               (201,202)       3- Serkan AYDIN         39- Utku TAKKA
                   (102,103                          4- Yrd.Doç.Dr.H.CEYLAN      40- Canan Günel DURAN
                                                 5- Metin KESKĠNPALA       41- Ceylan YOL
  5/27/2010    09.30 Türk Dili II (58)         13.30 Metraj ve KeĢif ĠĢl.(6)     6- Mehmet Emin ÖZTAġ       42- Ali KARAKELLE
 PERġEMBE             (206,207)                (102,103)       7- Ġsmail DÜLGERBAKĠ       43- Ġhsan MARULCU
                                                 8- Remzi YAġAR          44- Burcu ERGÜL
                                 Prf.Y.II(6)(206)Sta.Pr.(8)(207) 9- Mustafa SĠVRĠ         45- Müjgan CĠNGÖZ
                              13.30
  5/28/2010   11.00 Matematik II (21)            Y.E.T.ve Ġz.(204)(7)ĠĢ.G.(4)(205)0- Muammer SOYLU
                                                 1                46- Zafer YURTERĠ
   CUMA             (201,202,203)          K.Yap.(6)(206)K.ĠnĢ.II(7)(207) 11- Süha KÜLÇE          47- Esra VONA KURT
                              15.00
                                 Y.H.T.(70)(204)M.P.II(56)(205) 12- Mustafa ESEN         48- Nafiz AKGÜN
                                                 13- Mustafa EĞĠLMEZ        49- Zeki ġAHĠN
  5/29/2010                                           14- Hüseyin TEMĠZ         50- Nimet ÇAPRAZ
 CUMARTESĠ                                           15- Oğuz AYCAN          51- Ġdris KARTAL
                                                 16- Erhan TÜRELĠ         52- Mesut KINACI
                                                 17- Z.Figen YURTERĠ        53- R.Serdar ERKAN
  5/30/2010                                          18- Sema BOYLU          54- RuĢen COġKUN
   PAZAR                                            19- F.Nilhan ÖZALTIN       55- Mehmet KARCI
                                                 20- Bahadır AYDOĞAN        56- Ġsmail AKYOL
                                                 21- Metin KÖKLÜ          57- Nihal YAġAR
  5/31/2010    09.30 Beton Teknolojisi (4)       11.00 Bilg.Dest.Tas.II (9)      22- Mehmet DOĞRULUK        58- Naciye KARAHAN
 PAZARTESĠ            (104,105)                (B 408,409)      23- Nedret ÇAĞLAR         59- Okay AKPINAR
                                                 24- M.Fatih ECEVĠT        60- S.Tulga TELLĠ
             Yapı Mim.ve Detay Çizim (7)                      25- Özgür ÖZEN          61- Günseli BOġGELMEZ
   6/1/2010    09.30 1.Grup (301)        16.00 Betonarme II (8)           26- Güler ÖNCÜ          62- Samet Mesut SAĞLAN
   SALI     11.00 2.Grup (301)                (201,202)          27- Halil ÇELĠKKOL        63- Banu KINSIZ
                                                 28- Yusuf MAVĠ          64- Aslı TARHAN
          09.30 Atatürk Ġlk.ve Ġnk.Tar.II (51)      Sist.Analizi ve Tasarım (8-70) 29- Selim BACAK         65- Muharrem DEMĠR
  6/2/2010            (201,202)        13.30 1.Gurup (B 408) 2.Grup (B 409) 30- Ö.Erkan ÖZALTIN        66- Ġlhan TIĞLI
 ÇARġAMBA     16.00 Yapı Statiği II (8)        15.00 1.Gurup (B 409) 2.Grup (B 408) 31- Özlem COġKUN         67- Vuslat SALALI
                 (201,202,203)                          32- M.Erhan ġAHĠN         68- Tuğba ALTOK
                                                 33- Bekir ÇAĞLAYAN        69- A.Faruk ÖZSOY
  6/3/2010                        09.30 Kal.Güv.ve Stan.(4)      34- Prof.Dr.M.TAPDIGOĞLU 70- Sümeyra ÖZMEN
 PERġEMBE                                 (201,202)      35-  Prof.Dr.Mustafa NAZIROĞLU  71- Erdal GÜNDÜZ
                                                 36-  Prof.Dr.Sadettin ÇALIġKAN  72-  Yrd.Doç.Dr.M.KAHRĠMAN  6/5/2010
 CUMARTESĠ


   6/6/2010
   PAZAR


  6/7/2010    09.30 Mukavemet (9)           13.30 Zemin Mekaniği II (9)
 PAZARTESĠ            (203,204,205)               (102,103)   6/8/2010   11.00 Bilgisayar II (55)         13.30 ĠĢletme Yönetimi (57)
   SALI             (102,103)                (205,206)NOT:
1- Sınavlar çizelgede belirtilen saatte baĢlar, geç kalan öğrenciler sınava alınmazlar.
2- Sınavlara cep telefonu, ders notu, kitap vs. ile girilmez.
3- Sınavlara öğrenci kimliği olmadan girilmez.
4- Olağanüstü durumlarda öğrenciye önceden haber verilerek sınav saati değiĢtirilebilir.
5- Öğrencilerin sınav baĢlama saatinden 15 dk. önce okulda hazır bulunmaları gerekir.
6- ( ) Parantez içinde altı çizili sayılar sınavların yapılacağı sınıf kodlarıdır.
7- Ġtalik karakterlerle yazılan dersler I. Ve III. Yarıyıl (Güz Yarıyılı) desleri olup,
  2005 ve daha eski kayıtlı öğrencilerimiz (2005 kayıtlı olup, kayıt donduranlar hariç) girebileceklerdir.
                                                  18.05.2010


                              Yrd.Doç.Dr.Hakan CEYLAN             Öğr.Gör.M.Zafer ÇAĞLAR
                              ĠnĢaat Böl.BaĢk.                  Yüksekokul Müdürü

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:16
posted:5/20/2010
language:Turkish
pages:1