Docstoc

Perbezaan Applikasi Pendidikan Islam Berbantu Komputer

Document Sample
Perbezaan Applikasi Pendidikan Islam Berbantu Komputer Powered By Docstoc
					                                                       1DAFTAR ISI KANDUNGAN:


  1.   PENDAHULUAN
  2.   PERBAHASAN
  3.   TUJUAN SOAL-SELIDIK
  4.   DAPATAN KAJIAN SEKOLAH UGAMA KHAS
        o  Jadual 1a.1: Taburan Biodata Guru
        o  Jadual 1a.2: Taburan Guru Bertugas
        o  Jadual 1a.3: Taburan Guru Bertugas Mengikut Darjah
        o  Jadual 1a.4: Taburan Jumlah Guru Mengajar Mengikut Subjek


  i.   PERALATAN TEKNOLOGI YANG ADA DI SEKOLAH UGAMA RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA
        o  Jadual 2a.1: Persiapan dan Pengetahuan Sedia ada Guru Untuk Applikasi ICT
        o  Jadual 2a.2: Taburan Jumlah Guru Menggunakan Perisian Komputer
        o  Jadual 2a.3: Respon Guru dalam Persiapan dan Pengetahuan Sedia ada Untuk Applikasi ICT


  ii.  IMPLIKASI APPLIKASI ICT
        o  Jadual 3a.1: Halangan dalam Penyediaan ABM Menggunakan Alatan Teknologi
        o  Jadual 3a.2: Kesulitan Timbul Semasa Sessi Pengajaran dan Pembelajaran
        o  Jadual 3a.3:Implikasi Kepada Pengajaran dan Pembelajaran dari Penggunaan Teknologi


  iii.  PANDANGAN GURU-GURU YANG DI SOAL-SELIDIK
        o  Jadual 4a: Maklumat Penggunaan ICT di Kalangan Murid-Murid


  5.   DAPATAN KAJIAN SEKOLAH MENENGAH
        o  Jadual 1b.1: Taburan Biodata Guru
        o  Jadual 1b.2: Taburan Guru Bertugas
        o  Jadual 1b.2: Taburan Jumlah Guru Mengajar Mengikut Subjek


  i.   PERALATAN TEKNOLOGI YANG ADA DI SEKOLAH TINGGI PENGIRAN RAJA ISTERI
        o  Jadual 2b.1: Persiapan dan Pengetahuan Sedia ada Guru Untuk Applikasi ICT
        o  Jadual 2b.2: Taburan Jumlah Guru Menggunakan Perisian Komputer
        o  Jadual 2b.3: Respon Guru dalam Persiapan dan Pengetahuan Sedia ada Untuk Applikasi ICT


  ii.  IMPLIKASI APPLIKASI ICT
        o  Jadual 3b.1: Halangan dalam Penyediaan ABM Menggunakan Alatan Teknologi
        o  Jadual 3b.2: Kesulitan Timbul Semasa Sessi Pengajaran dan Pembelajaran
        o  Jadual 3b.3:Implikasi Kepada Pengajaran dan Pembelajaran dari Penggunaan Teknologi


  iii.  PANDANGAN GURU-GURU YANG DI SOAL-SELIDIK
        o  Jadual 4b: Maklumat Penggunaan ICT di Kalangan Murid-Murid
  6.   KESIMPULAN
                                                 2     PERBEZAAN APPLIKASI PENDIDIKAN ISLAM BERBANTU KOMPUTER

                BAGI GURU-GURU AGAMA

        DI SEKOLAH UGAMA KHAS DAN SEKOLAH MENENGAH

  KEARAH MENINGKATKAN KEBERKESANAN KAEDAH-KAEDAH PENDIDIKAN

PENDAHULUAN

    Komputer adalah alat elektronik yang kompleks dan mempunyai banyak kelebihan. Ia
sesuai untuk dijadikan alat bagi membantu guru agama dalam proses pengajaran dan
pembelajaran kerana ia berkemampuan menerima dan memproses data. Komputer juga
membantu pengajar mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang berkesan jika
digunakan dengan sistematik. Pengajaran yang disertakan dengan alat bantu mengajar terkini
akan dapat menambah minat pelajar mempelajari sesuatu bidang pelajaran. Di samping itu, jika
komputer dapat digunakan secara sistematik dan berkesan oleh guru agama, ia mampu
menyelesaikan sebarang masalah pengajaran dan pembelajaran. Ini selaras seperti yang
terkandung didalam ucapan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal-Ehwal Ugama, Dato
Paduka Haji Ishaaq Haji Abdullah dalam majlis induksi pegawai , guru dan kakitangan yang
baru berkhidmat di Jabatan Pengajian Islam di Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal
Bolkiah: (Media Permata MP10/280, Jumat,20 Jun 2008) “Kita hendaklah mengimbangi
kemajuan dan kepesatan teknologi selaras dengan tuntutan pendidikan agama kepada guru dan
murid”.

    Menurut pakar ICT,    Heinich (1996) yang menyatakan bahawa komputer dapat
memperkayakan teknik pengajaran. Menurut Merrill (1986) pula, komputer adalah mesin
memproses maklumat yang perlu diberikan arahan oleh penggunanya. Arahan ini boleh
disampaikan menerusi peralatan input seperti papan kekunci, pengimbas (scanner), kad, joystick,
tetikus, pad grafik dan unit pemprosesan pusat (CPU). Heinich (1996) menyatakan komputer
berkemampuan mengawal dan mengurus bahan pengajaran yang banyak. Kemampuan komputer
berinteraksi dengan pengguna membolehkan pengajar-pengajar menerapkan pengajaran dan
pembelajaran secara lebih mudah serta menarik.
                                                  3PERBAHASAN

                   Tujuan Soal-Selidik:

  i. Mengetahui perbezaan penggunaan ICT sebagai alat bantu mengajar di sekolah ugama
   dan sekolah menengah

  ii. Mengenalpasti punca-punca atau halangan-halangan yang di hadapi oleh guru-guru

  iii. Mengetahui implikasi penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran.

DAPATAN KAJIAN SEKOLAH UGAMA KHAS

   Maklumat Am

  i. Nama sekolah: Sekolah Ugama Raja Isteri Pengiran Anak Saleha

  ii. Bangunan sekolah:Kekal

  iii. Tempat sekolah: Daerah Brunei Muara

  iv. Ramai Guru Agama: 14 Orang

                Jadual 1a.1: Taburan Biodata Guru

  Umur        21-25          26-35         36-45        46-55

 Jumlah Guru        1          9           3          1

  Jantina             Lelaki                   Perempuan

 Jumlah Guru             8                      6

  Jawatan     P.Pelajaran       P.P.Ugama      G.U Terlatih     Lain-lain

 Jumlah Guru        2                     12

Lama Mengajar    1-5 tahun    6-10 tahun     11-15 tahun  16-20 tahun  21-25 tahun

Jumlah Guru       8          3        1         1        1
                                           4               Jadual 1a.2: Taburan Guru Bertugas

Tugas         Guru Kelas        Guru Subjek

Jumlah Guru      13            5
           Jadual 1a.3: Taburan Guru Bertugas Mengikut Darjah

Darjah yang diajar   Pra   I     II    III   IV   V    VI

Jumlah Guru      3    1     4    1    3   2    4
        Jadual 1a.4: Taburan Jumlah Guru Mengajar Mengikut Subjek

Subjek            Jumlah Guru    Subjek         Jumlah Guru

Adab                3      Al-Qur`an            10

Asuhan Agama            3      Amali Ugama           4

Bacaan jawi             6      Dikir              2

Ibadat               4      Faraid             1

Jenayat               1      Mu`amalat            3

Rawi                      Munakahat            4

Rencana jawi            4      Siyam              1

Tarikh               5      Solat              3

Tasawwuf              2      Tajwid             1

Tulisan               6      Tauhid             6

Zakat                2      Toharah             2

Haji                1
                                              5PERALATAN TEKNOLOGI YANG ADA DI SEKOLAH UGAMA RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA

  i. Bilik khas ICT (Penggunaan secara berjadual mengikut giliran yang menempah awal
   terlebih dahulu)

  ii. Komputer 20 buah

  iii. 1 OHP

  iv. 1 Led Projector

  v. 1 Interactive Whiteboard

     Jadual 2a.1: Persiapan dan Pengetahuan Sedia ada Guru Untuk Applikasi ICT

                                Jumlah Guru

                         Mahir    Sederhana   Tidak Mahir

  i. Kemahiran penggunaan alatan teknologi      -      9       5

                          Selalu    Jarang   Tidak pernah

  ii. Kekerapan penggunaan alatan teknologi     1      7       6
       Jadual 2a.2: Taburan Jumlah Guru Menggunakan Perisian Komputer

Program di gunakan dalam P & P         Jumlah Pengguna

Microsoft Word                      3

Microsoft Powerpoint                   7

Microsoft Excel                      3
                                                 6Jadual 2a.3: Respon Guru dalam Persiapan dan Pengetahuan Sedia ada Untuk Applikasi ICT

                            Jumlah Respon Guru

           Perkara                  Ya     Tidak

 i. Membawa alatan sendiri(Komputer)              5       9

 ii. Pernah kursus ICT                     6       8

 iii. Menggunakan ICT membuat PM                3       11

 iv. Murid menggunakan ICT dalam sessi P & P          1       13

 v. Umur penghalang mempelajari ICT               1       13

 vi. Bersetuju guru veteran tidak perlu ICT           3       10
                 IMPLIKASI APPLIKASI ICT

   Jadual 3a.1: Halangan dalam Penyediaan ABM Menggunakan Alatan Teknologi

         Aspek Masalah            Setuju     Tidak Pasti  Tidak Setuju


 i.  Memerlukan kos tinggi                 4       9

 ii. Memerlukan masa banyak untuk menyediakan        7       6       1

 iii. Kurang mahir menggunakan teknologi          5       9

 iv. Kurang mahir menggunakan teknologi untuk ABM      6       6       2

 v. Tiada ICT disediakan disekolah             1       4       9

 vi. Tidak minat menggunakan ICT dalam P & P        1       6       7

 vii. Umur tidak sesuai menggunakan ICT                  4       10
                                                  7        Jadual 3a.2: Kesulitan Timbul Semasa Sessi Pengajaran dan Pembelajaran

            Aspek Masalah             Setuju  Tidak Pasti  Tidak Setuju


   i.  Kurang mahir mengendalikan alatan teknologi    4    8       2

   ii. Masa terbuang ketika menyediakan alatan teknologi  2    9       3

   iii. Masalah suis sambung dalam kelas          5    6       3

   iv. Murid-murid bising semasa pengajaran ICT           7       7
   Jadual 3a.3:Implikasi Kepada Pengajaran dan Pembelajaran dari Penggunaan Teknologi

            Aspek Masalah             Setuju  Tidak Pasti  Tidak Setuju


i.    Penyediaan ABM mencukupi masa 25-30 minit       4     5       5

ii. Murid seronok belajar menggunakan alatan teknologi      11    3

iii. Murid lebih paham                      7     7

iv. Pengetahuan murid bertambah                 9     5

v. Peratus lulus murid meningkat                 3     11

vi. Maklumat tambahan disampaikan selain buku teks        10    4

vii. Murid seronok belajar menggunakan ICT            11    3

viii. Murid member respon baik dalam pembelajaran        9     5
                                              8            PANDANGAN GURU-GURU YANG DI SOAL-SELIDIK

i. Kebaikan-kebaikan yang di perolehi dalam penggunaan alatan-alatan teknologi .

   a. Applikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran banyak membantu dan
    mencepatkan tugas seharian guru-guru.

   b. Guru akan menjadi lebih peka dalam meningkatkan mutu pengajaran yang lebih baik
    dengan applikasi Pendidikan Islam berbantu komputer

   c. Guru boleh mencipta ABM sesuai untuk Pengajaran dan Pembelajaran subjek Islam

   d. Murid dapat mempelajari penggunaan komputer selain belajar subjek yang di ajarkan
    di sekolah.

ii. Kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam penghasilan ABM menggunakan alatan-alatan
  teknologi Penggunaan terhad

   a. Kekurangan dan kesukaran mendapatkan bahan yang berkaitan dengan matapelajaran
    agama Islam.

   b. Masalah elektrik seperti gangguan sambungan elektrikal dan socket-socket di
    bangunan sekolah yang tidak berfungsi.

   c. Kurang kepakaran daripada guru-guru sendiri yang mana serba sedikit menjejaskan
    minat dalam applikasi pendidikan Islam berbantu komputer.

iii. Cadangan

   a. Gabungan tradisional dan konvensional supaya Pengajaran dan Pembelajaran
    mendapat kesan efektif.

   b. Bengkel dan kursus ICT untuk guru-guru agama perlu selalu diadakan.

   c. Dilantik seorang guru pakar pengajaran ICT di setiap sekolah yang menggunakan
    ICT sebagai sumber rujukan.
                                               9           Jadual 4a: Maklumat Penggunaan ICT di Kalangan Murid-Murid

  i. Jumlah soal-selidik pelajar: 17

  ii. Darjah 6 Ba & 6 Ta

  iii. Umur: 13 – 15 tahun

                                 Jumlah Respon Murid

                   Inquiri               Ya    Tidak

  i. Adakah sekolah mempunyai bilik komputer              17

  ii. Adakah sekolah mempunyai interactive board            17

  iii. Adakah sekolah mempunyai kelab computer/pend.komputer       2      15

  iv. Adakah guru menggunakan komputer dalam pengajaran         2      15

Berapa kali guru menggunakan komputer (seminggu sekali)          3

  v. Adakah faham dengan pengajaran berbantu komputer          15      2

  vi. Adakah diberikan kerja berbantu komputer              1      16

  vii. Adakah berasa seronok pembelajaran berbantu komputer       15      2

  viii.      Adakah memiliki komputer sendiri           13      4

Penggunaan komputer sendiri untuk:

  a.  Main game                            11

  b.  Membuat kerja                           8

  c.  Internet                             9

  d.  E-mail                              8

Lain lain kegunaan: (Chatting)                       3
                                                 10DAPATAN KAJIAN SEKOLAH MENENGAH

Maklumat Am:

  i. Nama sekolah: Sekolah Tinggi Pengiran Raja Isteri

  ii. Bangunan sekolah: Kekal

  iii. Tempat sekolah: Daerah Brunei Muara

  iv. Ramai Guru Agama: 8 Orang

                Jadual 1b.1: Taburan Biodata Guru

  Umur          21-25        26-35         36-45        46-55

  Jumlah                    6          2

  Jantina             Lelaki                  Perempuan

  Jumlah                3                    5

  Jawatan      P.Pelajaran      P.P.Ugama     G.U Terlatih     Lain-lain

  Jumlah         5                     3

Lama Mengajar   1-5 tahun     6-10 tahun    11-15 tahun  16-20 tahun 21-25 tahun

         4         2         2
                Jadual 1b.2: Taburan Guru Bertugas

Tugas         Guru Kelas         Guru Subjek

Jumlah         3             6
                                                  11             Jadual 1.3: Taburan Guru Bertugas Mengikut Darjah

Men yang diajar      I    II    III    IV      V

Jumlah guru        2    1    1     3      2      PERALATAN TEKNOLOGI YANG ADA DI SEKOLAH TINGGI PENGIRAN RAJA ISTERI

  i.  Bilik khas ICT (Penggunaan secara berjadual mengikut giliran yang menempah awal terlebih
    dahulu)

  ii. Komputer :55 buah

  iii. 1 OHP

  iv. 1 Led Projector

  v. 1 Interactive Whiteboard

       Jadual 2b.1: Persiapan dan Pengetahuan Sedia ada Guru Untuk Applikasi ICT

                           Mahir      Sederhana  Tidak Mahir

  i.  Kemahiran penggunaan alatan teknologi     1        6      1

                           Selalu      Jarang   Tidak pernah

  ii. Kekerapan penggunaan alatan teknologi     3        4      1
         Jadual 2b.2: Taburan Jumlah Guru Menggunakan Perisian Komputer

Program di gunakan dalam P & P           Jumlah Pengguna

Microsoft word                         6

Microsoft powerpoint                      5

Microsoft excel                        5
                                                  12 Jadual 2b.3: Respon Guru dalam Persiapan dan Pengetahuan Sedia ada Untuk Applikasi ICT

                            Jumlah Respon Guru

                                Ya      Tidak

 i. Membawa alatan sendiri(computer)         7         1

 ii. Pernah kursus ICT                6         2

 iii. Menggunakan ICT membuat PM           4         4

 iv. Murid menggunakan ICT dalam sessi P & P              8

 v. Umur penghalang mempelajari ICT                   8

 vi. Bersetuju guru veteran tidak perlu ICT               8
                 IMPLIKASI APPLIKASI ICT

   Jadual 3b.1: Halangan dalam Penyediaan ABM Menggunakan Alatan Teknologi

         Aspek Masalah            Setuju     Tidak Pasti   Tidak Setuju


i. Memerlukan kos tinggi                  7        1

ii. Memerlukan masa banyak untuk menyediakan        8

iii. Kurang mahir menggunakan teknologi           3        3      2

iv. Kurang mahir menggunakan teknologi untuk ABM      3        3      2

v. Tiada ICT disediakan disekolah              1        1      6

vi. Tidak minat menggunakan ICT dalam P & P                 2      6

vii. Umur tidak sesuai menggunakan ICT                          8
                                                13      Jadual 3b.2: Kesulitan Timbul Semasa Sessi Pengajaran dan Pembelajaran

          Aspek Masalah            Setuju  Tidak Pasti  Tidak Setuju


i.  Kurang mahir mengendalikan alatan teknologi     4    2       2

ii. Masa terbuang ketika menyediakan alatan teknologi  5    2       1

iii. Masalah suis sambung dalam kelas          3    4       1

iv. Murid-murid bising semasa pengajaran ICT       1    4       3
   Jadual 3b.3:Implikasi Kepada Pengajaran dan Pembelajaran dari Penggunaan Teknologi

          Aspek Masalah            Setuju  Tidak Pasti  Tidak Setuju


i.  Penyediaan ABM mencukupi masa 25-30 minit        3     2       3

ii. Murid seronok belajar menggunakan alatan teknologi    5     3

iii. Murid lebih paham                    5     3

iv. Pengetahuan murid bertambah               7     1

v. Peratus lulus murid meningkat               4     4

vi. Maklumat tambahan disampaikan selain buku teks      7     1

vii. Murid seronok belajar menggunakan ICT          7     1

viii. Murid member respon baik dalam pembelajaran      6     2
                                            14            PANDANGAN GURU-GURU YANG DI SOAL-SELIDIK

i. Kebaikan-kebaikan yang di perolehi dalam penggunaan alatan-alatan teknologi .

    a. Menarik minat dan membuka minda pelajar, menjimatkan masa guru berbanding
     penggunaan papan putih.

    b. Memudahkan kefahaman pelajar.

    c. Persembahan pengajaran guru menjadi lebih rapi, kemas dan sistematik.

ii. Kesulitan-kesulitan yang terdapat dalam penghasilan ABM menggunakan alatan-alatan
  teknologi Penggunaan terhad

    a. Kekurangan sumber sumber isi matapelajaran yang berbentuk Islamik

    b. Masalah elektrik seperti gangguan sambungan elektrikal dan socket-socket di
     bangunan sekolah yang tidak berfungsi.

    c. Kekurangan projector di setiap kelas

    d. Kos yang tinggi bagi penjagaan dan pemuliharaan alatan teknologi.

iii. Cadangan

    a. Perlu di adakan kursus atau bengkel mengenai cara penggunaan applikasi
     pendidikan berbantu komputer dan teknik pengajarannya.
                                                 15          Jadual 4a: Maklumat Penggunaan ICT di Kalangan Pelajar-Pelajar

  i. Jumlah soal-selidik pelajar: 23

  ii. Tahun 7 & Menengah 4

  iii. Umur: 12 - 16 tahun

                                  Jumlah Respon Pelajar

                   Inquiri                 Ya     Tidak

 i. Adakah sekolah mempunyai bilik komputer               23

 ii. Adakah sekolah mempunyai interactive board             23

 iii. Adakah sekolah mempunyai kelab computer/pend.komputer       23

 iv. Adakah guru menggunakan komputer dalam pengajaran         21      2

 Berapa kali guru menggunakan komputer (Seminggu sekali)        3

 v. Adakah faham dengan pengajaran berbantu komputer          22      1

 vi. Adakah diberikan kerja berbantu komputer              16      7

 vii. Adakah berasa seronok pembelajaran berbantu komputer       21      2

 viii.  Adakah memiliki komputer sendiri                20      3

Penggunaan komputer sendiri untuk:

  a.  Main game                           14

  b.  Membuat kerja                         16

  c.  Internet                            19

  d.  E-mail                             15

  e.  Lain lain kegunaan:                      -
                                               16KESIMPULAN

    Penggunaan teknologi komputer dalam bidang pendididikan bukanlah sesuatu yang baru,
malah telah lama diperkenalkan di negara-negara maju seperti Amerika dan Eropah sejak awal
60an lagi. Negara Brunei Darussalam tidak ketinggalan dalam menikmati arus pembangunan
berasaskan komputer ini. Dalam konteks pendidikan, ia bukan hanya mampu membantu tugas-
tugas pengurusan dan pentadbiran, tetapi berpotensi sebagai alat untuk mengayakan lagi
persekitaran pengajaran dan pembelajaran bagi hampir semua mata pelajaran.

    Konsep pembelajaran berasaskan peralatan teknologi komunikasi (ICT) khususnya
applikasi pendidikan berbantu komputer semakin popular dan penting untuk meningkatkan lagi
tahap pencapaian seseorang pelajar di dalam pelajarannya. Kajian menunjukkan stail
pembelajaran pelajar banyak mempengaruhi hasil pembelajaran. Penggunaan komputer dalam
proses pengajaran dan pembelajaran dapat membantu pengurusan dan pembelajaran di dalam
dan luar bilik darjah yang secara langsung melibatkan pendidik, pelajar, ibu bapa dan ahli
masyarakat yang prihatin. Applikasi pendidikan berbantu komputer dalam proses pengajaran
dan pembelajaran membolehkan bilik darjah bertemu dengan dunia nyata serta membolehkan
pelajar-pelajar sendiri mencari maklumat dan bahan asal; memudahkan kolaboratif dan
perbandingan global; dan membolehkan bahan-bahan multimedia dicipta dan disebarkan dengan
mudah. Kepesatan teknologi internet ini perlu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pendidik dan
pelajar demi memartabatkan lagi pendidikan ke arah kecemerlangan pendidikan.
                                             17Bibliografi:

  1. Mohamad Rasidi bin Haji Sulaiman (2008), Pengajaran pengetahuan ugama Islam (PUI)
   berbantukan komputer :Aplikasi disekolah-sekolah menengah kerajaan, Universiti
   Brunei Darusalam, Bandar Seri Begawan

  2. Percival, Fred (1994), Buku panduan teknologi pendidikan Fred Percival & Henry
   Ellington ; penterjemah Noran Fauziah Yaacub, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala
   Lumpur

  3. Rozinah Jamaludin (2000), Multimedia dalam Pendidikan, Utusan Publications and
   Distributors Sdn Bhd, Kuala Lumpur

  4. Razali Nor (1995) , Teknologi pendidikan 2 :Media unjuran dan Media elektronik,
   Kumpulan Budiman, Kuala Lumpur.

  5. Zoraini Wati Abas (1993),  Komputer dan Pendidikan, Penerbit Fajar Bakti, Kuala
   Lumpur

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:827
posted:5/20/2010
language:Malay
pages:17