PERANAN KEPIMPINAN by d0ckst0ck

VIEWS: 11,999 PAGES: 19

									PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH
Pendahuluan


Sekolah merupakan institusi sosial yang memainkan peranan amat penting dalam
membentuk kehidupan masyarakat. Sekolah adalah pengubah minda dan sekolah
adalah penentu kepada budaya dan pembangunan sesebuah negara. Sekolah adalah
titik permulaan menuju visi dan wawasan. Di sini jugalah tempat kita membina
bangsa kita. Dengan yang demikian tidak hairanlah kalau isu pendidikan tetap
dibincang oleh masyarakat, walau apa pun bentuk dan taraf sesuatu masyarkat itu.


Negara tidak akan maju tanpa sistem pendidikan yang berkesan. Kalau sistem dan
carta organisasi sahaja yang berkesan tetapi pengurusannya terkandas, maka cita-
cita negara, dan perbelanjaan yang begitu besar diperuntukkan oleh kerajaan hilang
begitu sahaja dan cita-cita serta Falsafah Pendidikan Negara hanya tinggal terukir
di pejabat atau di bilik pentadbir sekolah dan menjadi rujukan serta kajian ilmiah
semata-mata. Oleh yang demikian untuk mewujudkan visi dan wawasan
pendidikan negara, perlulah setiap pihak yang memikul tugas dan tanggungjawab
menerima tugas dengan penuh amanah dan ikhlas. Terutama sekali sebagai seorang
pentadbir sekolah, guru besar atau pengetua yang bertanggung jawab secara
langsung di sekolahnya.


Hari ini ramai juga orang memperkatakan tentang kewibawaan guru penolong
kanan atau pengetua (kedua-dua dirujuk sebagai pentadbir) di sekolah. Macam-
macam pendapat dan pandangan yang diberikan oleh mereka. Seolah-olah
pengetua sahaja yang memainkan peranan tanpa dikaitkan dengan persekitaran dan
sosio-budaya masyarakat setempat. Walaupun banyak elemen yang berkaitan
dengan perkembangan pendidikan seeorang pelajar, tetapi kalau masing-masing
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


mengetahui dan menginsafi tetang tugas dan tanggungjawabnya, kita yakin,
Falsafah Pendidikan Negara melalui SPN21 akan terlaksana dan kita akan dapat
menuju ke satu era kecemerlangan ilmu dan pembangunan negara akan berlaku
secara seimbang di antara, emosi, jasmani, rohani dan intelek. Untuk itu, kertas
tugasan ini akan membincangkan serba sedikit mengenai kepimpinan pentadbir
sekolah (pengetua, guru besar, ketua guru atau guru penolong kanan) dalam
pengurusan sekolah sebaik yang mungkin

Definisi


   i. Definisi Kepimpinan
     a. Kepimpinan dari segi bahasa dan istilah
    Kepimpinan mengikut Kamus Dewan adalah terbitan daripada “pimpin”
    membawa erti “bimbing”, “pandu” atau “tunjuk”. Memimpin diberi erti
    sebagai memegang tangan dan membawa berjalan menuju sesuatu tempat.
    Kepimpinan membawa erti keupayaan memimpin.


     b. Kepimpinan dari segi Islam
    Maksudnya:
      “Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan
      Diameninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa
      derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu.
      Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya, dan sesungguhnya Dia
      Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Surah al-An'am ,Ayat :165
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH
      Penjelasan bagi ayat di atas berkaitan kepimpinan juga di terangkan
      dalam sabda Rasulullah sepertimana berikut dibawah:


      ٌ ‫أ َ ع َ ه ِ َ ُ َ َ ق ل َ ِ ت َس ل ه ِ َه ه ُ َه ِ َ َه َ ق ُ ُُك ر ٍ و ُُك ْ َ ئ‬
      ‫ٌَ َبْذ انَه بٍْ عًر يَ ُى ُ سًعْ ُ ر ُى َ انَه صَى انَه عَيْه وسَى يَ ُىل كه ُىْ َاع َ كه ُى يسْ ُىل‬
      ُ ‫ْ ِ ه َ َ ئ ل ع رعي ِ و ْ َ ْأ‬        ٍ ‫ع رعي ِ ِ و ر ٍ َ َ ئ ٌ ع رعي ِ و ر ُم ر‬
      ‫ٍَْ َ ِ َتِه انْإيَب ُ َاع ويسْ ُىل ٍَْ َ ِ َتِه َان َج ُ َاع فِي أَههِه وَ ُى يسْ ُى ٌ ٍَْ َ ِ َتِه َانًرَة‬
       َ ‫ر ع ٌ ف ب ت ز ِه َ َ ئ ٌ ع رعي ِه و دو ر ٍ ف ي ل سيذ ِ َ َ ئ ٌ ع ر ي ِ ق‬
       ‫َا ِيَت ِي َيْ ِ َوْج َب ويسْ ُىنَت ٍَْ َ ِ َت َب َانْخَب ِ ُ َاع ِي َب ِ َ ِ ِه ويسْ ُىل ٍَْ َعِ َ تِه َبل‬
      ‫و َس ت أ ْ ق ْ ق َ و ر ُم ر ٍ ف ي ل أب ِ َ َ ئ ٌ ع ر ي ِ َ ُُك ر ٍ َ َ ئ ٌ ع رعي ه‬
      ِ ِ‫َح ِبْ ُ ٌَ َذ َبل َان َج ُ َاع ِي َب ِ َ ِيه ويسْ ُىل ٍَْ َعِ تَِه وكه ُىْ َاع ويسْ ُىل ٍَْ َ ِ َت‬
      Yang bermaksud:
      “Setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya
      tentang orang yang anda pimpin. Imam adalah pemimpin atas rakyat dan
      akan ditanya tentang mereka; seorang laki-laki adalah pemimpin rumah
      dan akan ditanya tentang rumah tangga; seorang wanita adalah pemimpin
      atas anak-anaknya dan ia akan ditanya tentang mereka”
                             Hadith Riwayat al-Bukhari dan Muslim


                              ‫ر‬
      Rasulullah SAW menggunakan istilah “ra„in” ( ‫ ) َاع‬dalam hadis sahih di
      atas, yang membawa maksud pelindung (protector), penjaga (guardian)
      dan pembimbing (shepherd) yang membawa makna kepimpinan.
      Penggunaan istilah ini sangat bermakna kerana konsep kepimpinan dalam
      Islam berasaskan kepada berapa unsur penting seperti amanah, kasih
      sayang, keadilan, tidak pilih kasih atau berat sebelah, penjagaan rapi dan
      rasa tanggungjawab memastikan keselamatan dan kesihatan pihak yang
      dipimpinnya.
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


     c. Kepimpinan dalam Pendidikan Islam
     Dalam pendidikan Islam, contoh teladan yang baik amat besar
     pengaruhnya terhadap pendidikan dan permbinaan seseorang individu,
     terutama kepada kanak-kanak dan remaja sekolah. Seseorang pelajar
     memperoleh pelbagai ragam tingkah laku melalui pemerhatian tingkah
     laku orang lain di sekelilingnya. Peniruan melalui contoh teladan yang baik
     menjadikan seseorang pelajar itu memperoleh tingkah laku dan sikap-sikap
     yang baik. Umat Islam sudah mengetahui Nabi Muhammmad s.a.w.
     menyuruh seseorang itu berbuat sesuatu apabila baginda terlebih dahulu
     mengerjakan perkara tersebut dan tidak melarang seseorang itu berbuat
     sesuatu sehinggalah baginda menjauhinya terlebih dahulu


     Sikap seperti ini hendaklah diikuti oleh semua pengetua sehingga tingkah
     laku yang baik sama ada dalam pekerjaan, ilmu pengetahuan dan
     sebagainya memberi kesan kepada diri pelajar. Ini bermakna pengetua
     haruslah bersifat terpuji, iaitu bercirikan insan cemerlang, bijak memimpin,
     berakhlak, mempamerkan teladan yang baik dan berketrampilan. Oleh itu,
     tidak ragu lagi contoh teladan yang baik yang ditunjukkan oleh pengetua
     dalam amalan kepimpinan pengajarannya dipandang sebagai salah satu
     kaedah utama dalam pembentukan akhlak pelajar. Akhlak yang baik akan
     memudahkan pelajar mendisiplinkan diri seterusnya membantu ke arah
     mencapai kejayaan dalam kurikulum dan kokurikulum sekolah.


     d. Kepimpinan dari segi Pendidikan
         Dalam hal ini, Hadari Nawawi mengemukakan pengertian
          kepimpinan pendidikan dan kepimpinan sekolah sebagai berikut:
          "Kepimpinan sekolah adalah proses menyatukan buah fikiran dan
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


          pendapat untuk mewujudkan menjadi kesatuan gerak yang terarah
          pada pencapaian matlamat persekitaran, kakitangan sekolah, yang
          didalamnya terkandung makna menggerakkan, memotivasi orang
          lain dan kelompok agar bersedia melakukan tugas-tugas sebagai
          rakan kerja di sekolah"


         Ahmad Rohani H.M dan Hijrah Abu Ahmadi mentakrifkan
          kepimpinan          Pendidikan       sebagai    berikut:
          "Kepimpinan Pendidikan iaitu muat kegiatan mempengaruhi,
          menggerakkan dan menyelaras individu-individu organisasi atau
          institusi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan".


         Daripada definisi-definisi di atas, dapatlah dirumuskan definisi
         kepimpinan     pendidikan    sebagai   satu  kemampuan  dan  muat
         mempengaruhi, menyelaras dan menggerakkan orang-orang lain yang
         ada hubungan dengan pembangunan ilmu pendidikan dan pelaksanaan
         pendidikan dan pengajaran, agar kegiatan-kegiatan dijalankan boleh
         lebih berkesan dan cekap di dalam pencapaian tujuan-tujuan
         pendidikan dan pengajaran.


   ii. Definisi Pengurusan Sekolah
         Menurut Stephen J. Knezevich, Pengurusan Sekolah adalah
          suatu proses yang terdiri       dari usaha   mencipta,  memelihara,
          merangsang, dan mempersatukan semua daya yang ada pada suatu
          organisasi pendidikan agar tercapai tujuan yang telah ditentukan
          lebih dulu.
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH         Manakala      menurut     Albert    Shuster,  Pengurusan  Sekolah
          didefinasikan sebagai integrasi seni dan ilmu secara kreatif idea-
          idea, material, dan orang dalam satu kesatuan organik atau
          unit yang bekerja     secara    harmoni   untuk  mencapai  tujuan
          yang diharapkan.


        Daripada definisi-definisi di atas, dapatlah dirumuskan definisi
        pengurusan sekolah sebagai segala usaha yang dijalankan oleh sesuatu
        organisasi pendidikan untuk memenuhi matlamat dan tujuan tertentu
        disamping menyelenggarakan dan mengekalkan struktur organisasi
        pendidikan tersebut.

Perbahasan


Kepimpinan pendidikan secara amnya sangat di titikberatkan dalam menjayakan
matlamat pendidikan Negara. Kepimpinan pentadbir sekolah, secara khasnya
pengetua, guru besar, ketua guru atau guru penolong kanan akan menentukan
perlaksanaan pendidikan yang sempurna di sesebuah sekolah yang di tadbir dan
diurus. Perkara ini disentuh dalam titah dan ucapan seperti dibawah berikut:
     i. Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan
        Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Sultan dan Yang Di-
        Pertuan Negara Brunei Darussalam di Majlis Pembukaan Rasmi
        Pameran Kepimpinan RajaPada 18 Februari 2004
     “Kita perlu inovatif kerana jika tidak, kita akan terkeluar dari gelanggang
     persaingan. Tetapi kerja-kerja yang sempurna serta berkesan adalah
     memerlukan kepimpinan. Jika kepimpinan lemah dan tidak berwawasan,
     maka ia boleh mengurangkan mutu kerja, jika pun tidak menggagalkannya
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


     sama sekali. Oleh itu, di samping memiliki kelayakan-kelayakan biasa,
     kepimpinan juga perlu bagi memastikan survival bangsa dan negara tetap
     berlaku. Jika kepimpinan ada, maka kita bukan sahaja wujud, malahan
     dalam persaingan, kitalah juara. Kepimpinan bukan mesti merujuk kepada
     umur tua, tetapi kepada minda besar yang mampu melahirkan idea-idea
     bernas, serta kemudiannya menjadikan idea-idea itu kenyataan dalam
     bentuk-bentuk rancangan dan pekerjaan.”


     ii. Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Jawatan Luar
        Pekerma Raja Dato Seri Utama Dr. Ustaz Haji Awang Mohd. Zain
        berucap ketika merasmikan Ceramah Kepimpinan Sekolah, berlangsung
        di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan, 20 Ogos 2008.
     “Dalam pada itu, pengetua-pengetua, guru-guru besar dan ketua-ketua
     guru sebagai pemimpin yang berwibawa itu perlu memiliki keperluan-
     keperluan asas sebagai seorang pengurus dan pemimpin sekolah, iaitu
     kemahiran-kemahiran tertentu, di samping mempunyai ciri-ciri peribadi
     yang sesuai dengan keperluan tugas dan tanggungjawab serta amanah.”

Peranan Pentadbir Sekolah (Pengetua dan Guru Penolong Kanan)


Pengetua adalah orang yang memainkan peranan yang amat penting di sekolah.
Dia adalah seorang pentadbir, pengurus dan yang lebih besar di situ adalah seorang
pemimpin. Dalam konteks ini, aspek pentadbiran dan pengurusan adalah berkait
langsung dengan kepimpinan. Ketiga-tiga konsep itu, kita perlu memahami dan
menghayati dengan jelas.
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


Menurut Ibrahim Mamat, secara umumnya peranan pentadbir sekolah(pengetua,
guru besar, ketua sekolah atau guru penolong kanan) melibatkan empat perkara
besar iaitu:
     Membentuk falsafah sekolah iaitu dengan menentukan matlamat dan
      objektif sekolah dan membentuk budayanya.
     Membentuk struktur sekolah iaitu dengan membentuk polisi dan
      memperuntukkan pelbagai sumber untuk merealisasikan matlamat dan
      objektif yang ditetapkan dengan pengagihan tugas kepada kakitangan
      bawahan.
     Mengurus dan memotivasi kakitangan sekolah. Memotivasikan semua
      manusia disekolah supaya melaksanakan tanggungjawab yang sudah
      ditentukan.
     Memberi kepimpinan. Sebagai seorang yang penting untuk menentukan
      kejayaan sekolah, pentadbir sekolah mesti member kepimpinan.


Sebagai seorang pentadbir, yang melibatkan diri dalam pentadbiran pendidikan.
maka ia perlu kepada proses kerjasama di antara dua orang atau lebih yang
berasaskan kepada rasional yang tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya , pentadbiran secara amnya tertumpu kepada hal-hal yang
sebahagian besar berhubung dengan pembahagian kerja dan penyelarasan
perhubungan untuk melahirkan kecekapan dalam organisasi.

Kepimpinan Pentadbir Sekolah (Pengetua dan Guru Penolong Kanan)


  i. Kepimpinan Pentadbir Sekolah
    Boleh diertikan sebagai kemahiran atau keupayaan yang dimiliki seseorang
    di dalam mempengaruhi sekumpulan orang atau kelayakan menyelaras,
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


    menggerakkan dan membimbing kakitangan sekolah mencapai tujuan
    pendidikan dan pengajaran. Pentadbir Sekolah sebagai pemimpin dalam
    suatu organisasi pendidikan hendaklah mempunyai pengetahuan yang luas
    dan kemahiran kepimpinan agar mampu mengawal, mempengaruhi dan
    mendorong pekerja bawahan dalam menjalankan tugas dengan jujur,
    tanggung jawab, efektif dan efisien.


  ii. Pendekatan sifat-sifat kepimpinan dan perilaku kepimpinan.
     a. Pendekatan sifat-sifat kepemimpinan
        Untuk memperoleh kemampuan dalam dalam kepimpinan diperlukan
        sejumlah sifat-sifat yang baik dan tepat, tetapi untuk sejumlah sifat-sifat
        tersebut tidaklah cukup untuk memperoleh sifat pemimpin. Kerana
        sifat-sifat itu harus diterapkan dalam praktek pada waktu dan keadaan
        yang tepat pula. Disamping itu diperlukan pula adanya bawahan atau
        sekumpulan orang yang mencari kepimpinannya. Sifat-sifat kepimpinan
        itu mencakupi : pengetahuan, kecerdasan, imaginasi, kepercayaan diri,
        integrasi, kepandaian berbicara, pengendalian dan keseimbangan
        mental dan emosional, pergaulan sosial dan persahabatan, dorongan,
        entusiasme dan keberanian.


     b. Pendekatan perilaku kepimpinan
        Pendekatan perilaku akan menentukan apa yang dilakukan oleh para
        pemimpin efektif, bagaimana mereka mendelegasikan tugas, bagaimana
        mereka berkomunikasi dan memotivasi bawahan mereka, bagaimana
        mereka menjalankan tugas. Tidak seperti pendekatan sifat, pendekatan
        perilaku dapat dipelajari atau dikembangkan sehingga individu-individu
        dapat dilatih dengan perilaku kepimpinan yang tepat agar mampu
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


        memimpin     dengan    efektif.   Pendekatan     perilaku   memusatkan
        perhatiannya pada dua aspek perilaku kepimpinan iaitu :


        b.i Fungsi Kepimpinan
         Kepimpinan yang efektif hanya dapat wujud apabila dijalankan sesuai
         dengan fungsinya. Fungsi pemimpin ini berhubungan langsung
         dengan keadaan sosial dalam kehidupan kelompok atau organisasi
         masing-masing yang mengisyaratkan bahawa setiap pemimpin berada
         di dalam dan bukan di luar keadaan itu. Pemimpin harus berusaha
         agar    menjadi     sebahagian      di   dalam    situasi   sosial
         kelompok/organisasinya.


         Pemimpin yang membuat keputusan dengan memperhatikan situasi
         sosial kelompok/organisasinya, akan dirasakan sebagai keputusan
         bersama yang menjadi tanggung jawab bersama pula dalam
         melaksanakannya. Dengan demikian akan terbuka peluang bagi
         pemimpin untuk mewujudkan fungsi-fungsi kepimpinan sejalan
         dengan situasi sosial yang dikembangkannya.


         Fungsi kepimpinan itu memiliki dua dimensi sebagai berikut :
             Dimensi     yang   berkenaan     dengan   tingkat  kemampuan
              mengarahkan      (direction) dalam tindakan         atau  aktiviti
              pemimpin, yang terlihat pada pandangan orang-orang yang
              dipimpinnya.


             Dimensi yang berkenaan dengan tingkat dukungan (support)
              atau   keterlibatan     orang-orang   yang   dipimpin    dalam
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


              melaksanakan tugas tugas pokok kelompok/organisasi, yang
              dijabarkan dan dimanifestasikan melalui keputusan-keputusan
              dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemimpin.


         Berdasarkan kedua dimensi itu, selanjutnya secara operasional dapat
         dibahagikan kepada lima fungsi asas kepimpinan. Lima fungsi
         kepimpinan tersebut adalah :
            Fungsi Instruktif
           Pemimpin sebagai pengambil keputusan berfungsi memerintahkan
           pelaksanaannya pada orang-orang yang dipimpin. Pemimpin
           sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa (isi
           perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bila (waktu
           memulai, melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana
           (tempat mengerjakan perintah) agar keputusan dapat diwujudkan
           secara efektif.


            Fungsi Konsultatif
           Pemimpin kerapkali memerlukan bahan pertimbangan yang
           mengharuskannya       berkonsultasi  dengan  orang-orang  yang
           dipimpinnya. Konsultasi dapat pula dilakukan melalui arus
           sebaliknya, yakni dari orang-orang yang dipimpin kepada
           pemimpin yang menetapkan keputusan dan memerintahkan
           pelaksanannya. Hal ini berarti fungsi ini berlangsung dan bersifat
           komunikasi dua arah, meskipun pelaksanaannya sangat tergantung
           pada pihak pemimpin.


            Fungsi Partisipasi
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


           Fungsi ini bererti kesediaan pemimpin untuk tidak berlepas tangan
           pada saat-saat orang yang dipimpin melaksanakan keputusannya.
           Pemimpin tidak boleh sekedar mampu membuat keputusan dan
           memerintahkan pelaksanaannya, tetapi juga ikut dalam proses
           pelaksanaannya, dalam batas-batas tidak menyimpang dan
           mengganti petugas yang bertanggung jawab melaksanakannya.


            Fungsi Delegasi
           Fungsi ini mengharuskan pemimpin memilih tugas pokok
           organisasinya dan menilai yang dapat dan tidak dapat untuk
           diberikan kepada orang-orang yang dipercayainya. Fungsi delegasi
           pada dasarnya bererti kepercayaan. Pemimpin harus bersedia dan
           dan   dapat    mempercayai       orang  lain  sesuai  dengan
           jawatan/jabatannya.


            Fungsi Pengendalian
           Pemimpin mampu mengatur aktiviti anggotanya secara terarah dan
           dalam   koordinasi    yang   efektif,  sehingga  memungkinkan
           tercapainya tujuan bersama secara maksimum.


        b.ii   Gaya kepimpinan
           Pandangan kedua tentang perilaku kepimpinan ini memusatkan
           pada gaya kepimpinan dalam hubungannya dengan bawahan.
           Menurut Nasution (2004) Gaya kepimpinan adalah suatu cara yang
           digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya.
           Gaya kepimpinan ini pada gilirannya merupakan dasar dalam
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


           mengklasifikasikan      jenis   kepemimpinan.   Gaya  kepimpinan
           memiliki tiga corak dasar, yaitu :
            Gaya kepimpinan yang mementingkan pelaksanaan tugas secara
             efektif dan efesien, agar mampu mewujudkan tujuan secara
             maksimal.
            Gaya kepimpinan yang mementingkan pelaksanaan hubungan
             kerja sama.
            Gaya kepimpinan yang mementingkan hasil yang dapat dicapai
             dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Disini pemimpin
             menaruh perhatian yang besar dan memiliki keinginan yang
             kuat, agar setiap anggota berprestasi sebesar-besarnya.


           Ketiga corak dasar perilaku kepimpinan dalam praktik tidak terjadi
           terpisah-pisah.     Pemisahan      sebagaimana  tersebut  diatas
           dimaksudkan sebagai uraian teoritis, yang akan membawakan
           kepada kategori kepimpinan menjadi lima kategori asas dalam
           kepimpinan. Kepimpinan yang efektif tidak mungkin wujud
           dengan mengunakan salah satu jenis kepimpinan secara murni.
           Arifin (2005) kelima jenis kepimpinan tersebut adalah :
            Kepimpinan Autokratik
           Kepimpinan ini menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau
           sekelompok kecil orang yang diantara mereka tetap ada seseorang
           yang paling berkuasa. Pemimpin bertindak sebagai penguasa
           tunggal. Kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana
           keputusan, perintah dan bahkan kehendak pemimpin. Pemimpin
           memandang dirinya lebih dalam segala hal, dibandingkan dengan
           bawahannya. Perintah pemimpin tidak boleh dibantah, kerana
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


           dipandang sebagai satu-satunya yang paling benar. Oleh karena itu
           tidak ada pilihan lain bagi bawahan selain tunduk dan patuh di
           bawah    kekuasaan    sang   pemimpin.  Kekuasaan   pemimpin
           digunakan untuk menekan bawahan, dengan mengunakan tindakan
           atau hukuman sebagai alat utama.


            Kepimpinan Paternalistik
           Jenis kepimpinan ini lebih mengutamakan kebersamaan. Jenis ini
           memperlakukan semua satuan kerja yang terdapat dalam organisasi
           dengan seadil dan serata mungkin.


            Kepimpinan Karismatik
           Dalam jenis ini pemimpin mempunyai kemampuan menggerakkan
           orang lain dengan mendayagunakan keistimewaan atau kelebihan
           peribadi yang dimiliki oleh pemimpin, sehingga menimbulkan rasa
           hormat, segan dan patuh pada orang-orang yang dipimpinnya.
           Adapun    keistimewaan     keperibadian  yang  umum  dimiliki
           kepimpinan jenis ini adalah akhlak yang terpuji.


            Kepemimpinan bebas (Laissez Faire)
           Dalam kepimpinan ini, pemimpin berkedudukan sebagai simbol.
           Kepimpinan dijalankan dengan memberikan kebebasan penuh pada
           orang yang dipimpin dalam mengambil keputusan dan melakukan
           kegiatan (berbuat) menurut kehendak dan kepentingan masing-
           masing, baik secara perseorangan maupun berupa sekumpulan
           kecil. Pemimpin hanya menjadikan dirinya sebagai penasehat,
           yang dilakukan dengan memberi kesempatan untuk berkerjasama
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


           atau bertanya bagi anggota kelompok yang memerlukannya.
           Dalam kepimpinan ini apabila tidak ada seorangpun dari anggota
           kumpulan     atau bawahan yang        mengambil inisiatif untuk
           menetapkan suatu keputusan maka tidak ada aktiviti/kegiatan
           organisasi.


            Kepimpinan Demokratik
           Jenis kepimpinan ini menempatkan manusia sebagai faktor utama
           dan   terpenting    dalam    setiap   kumpulan/organisasi.  Proses
           kepimpinan diwujudkan dengan cara memberikan kesempatan
           yang luas bagi anggota kumpulan/organisasi untuk turut serta
           dalam setiap kegiatan. Setiap angota kumpulan tidak saja diberi
           kesempatan      untuk    aktif,   tetapi  juga  dibantu  dalam
           mengembangkan sikap dan kemampuannya memimpin. Keadaan
           ini memungkinkan setiap orang siap untuk dinaikkan menduduki
           jabatan    pemimpin     secara    berperingkat,  bilamana  terjadi
           kekosongan jawatan.


           Kepimpinan Demokratik adalah kepimpinan yang aktif, dinamik
           dan terarah. Kegiatan-kegiatan pengendalian dilaksanakan secara
           tertib dan bertanggung jawab. Pembahagian tugas yang disertai
           arahan dan butiran tanggung jawab yang jelas membuatkan setiap
           angoota turut serta secara aktif. Dengan kata lain setiap anggota
           mengetahui secara pasti sumbangan yang dapat diberikan untuk
           mencapai tujuan organisasinya.
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


Tindakan Pengetua atau Guru Penolong Kanan Untuk Memastikan
Kepimpinan Berjalan Lancar


Walau apa teori pun tidak semudah seperti yang diperkatakan oleh teori itu.
Penentu kepada kejayaan bukan hanya satu sahaja, tetapi kesemuanya adalah
berasaskan kepada kebijaksanaan pentadbir sekolah (pengetua dan yang lain-nya)
dalam mengguna pakai kepimpinan yang bersesuaian, samaada untuk mengekalkan
kredibiliti prestasi pengurusan sekolah, meningkatkannya ataupun mencari punca
sesuatu masaalah dan menyelesaikannya.


Dalam hal ini maka tidak timbulah seorang pengetua yang ditafsirkan sebagai suka
mencari kesalahan. Seorang pengetua bukan ditugaskan untuk mencari kesalahan,
tetapi untuk mengubati masalah. Membimbing mereka ke arah atau hala tuju yang
betul secara klinikal Maka untuk inilah memerlukan daya kepemimpinan yang
tinggi.


Sebagai seorang pengetua, sudah semestinya mahu menjadi seorang pengetua yang
berkesan. Seorang pengetua yang berkesan akan melahirkan guru, sekolah dan
pelajar yang berkesan. Sebagai contoh, sifat pengetua yang menekankan kepada
jenis kepemimpinan demokratik merupakan asas kepada keberkesanan seorang
pengetua. Kepimpinan demokratik disini bukanlah bersifat demokratik mutlak
namun pada tahap-tahap tertentu yang tidak provokatif kepada professionalism
seorang pentadbir sekolah. Seorang pengetua yang mengutamakan corak
kepimpinan yang demokratik akan disayangi dan mudah didampingi oleh guru. Dia
mengambil kira dan turut berkongsi pengalaman serta idea dengan orang-orang di
bawah kumpulannya.
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


Sifat menghargai dan sentiasa membawa perbincangan dari idea-idea yang
diketengahkan oleh kumpulannya adalah satu cara yang amat penting dalam
menjalankan urusan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bukan sahaja dengan
guru-guru tetapi seluruh kakitangan sokongan yang ada. Bagi orang-orang di
bawah kawalannya, mereka akan merasa amat gembira kalau pemimpinnya
menghargai idea mereka. Dengan ini akan lahirlah sikap mereka yang kuat dan
rajin bekerja.


Sebagai seorang pengetua yang demokratik, dia juga hendaklah mampu
mempertingkatkan daya kreatif dan enovatif kakitangan di bawahnya. Dia adalah
sumber kepada mereka untuk terus membangunkan diri. Bagi pekerja-pekerja di
bawahnya, seorang pengetua hendaklah sentiasa dapat memberi dan menanamkan
minat guru-guru dan kakitangan yang lain supaya dapat menyumbangkan tenaga
dan idea dari semasa ke semasa. Dalam konteks ini, pengetua itu seharusnya
mempunyai semangat kerja berpasukan yang tinggi, sanggup menyertai sama
dalam satu kumpulan kerja.


Sebagai seorang pengetua yang mempunyai ciri-ciri demokratik, selain dari di atas
tadi, dia juga hendaklah menunjukkan sebagai seorang yang mempunyai minat
berkomunikasi     secara   terbuka,   seorang     yang  peramah  mesra.  Sentiasa
menunjukkan wajah yang disenangi oleh pengikutnya. Mempunyai komunikasi
dua hala.Tidak ada perasaan ego dan tidak menekankan kepada sifat ultra
autokratik. Pengetua sebagai seorang yang mempunyai ciri-ciri professional,
hendaklah menggunakan saluran demokratik itu secara terpimpin, kalau
demokratik tanpa batasan akhirnya akan lahir satu bentuk kepemimpinan yang lain
iaitu laissez-faire. Teori kepemimpinan Laissez-faire ini akan banyak memberi
kuasa otonomi kepada pekerjannya. Pengikut atau pekerjanya mempunyai ruang
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


yang amat bebas untuk membuat keputusan. Suasana sekolah akan menjadi
pincang, urusan pengajaran dan pembelajaran tidak akan mencapai matlamat lagi.
Oleh itu pengetua atau guru penolong kanan sepatutnya cekap dan arif dalam
menerapkan sifat-sifat kepimpinan bersesuaian pada waktu dan keadaan yang
tepat.

Penutup


Sebagai penutup,kepimpinan pentadbir sekolah (pengetua, guru besar, ketua guru
atau guru penolong kanan) dalam pengurusan sebuah sekolah secara amnya
merupakan tunggak utama dalam meningkatkan prestasi organisasi pendidikan
yang di tadbir baik dalam bidang pengajaran dan pembelajaran, pemupukan
kebolehan guru serta membentuk dan menyelaras daya usaha guru. Seorang
pentadbir sekolah sepatutnya bijak dalam mengapplikasikan gaya dan fungsi
kepimpinannya bersesuaian dengan keadaan, keperluan dan
matlamat sekolahnya


Sistem pendidikan negara melalui SPN21 telah mengalami perubahan selaras
dengan perkembangan negara dalam aspek pembangunan, sosial, ekonomi dan
budaya. Sehubungan dengan itu peranan dan tanggungjawab pengetua juga telah
mengalami perubahan dari semasa ke semasa dan mereka perlu berusaha
menyesuaikan gaya kepimpinan samada kepimpinan pendidikan secara amnya dan
kepimpinan pengurusan sekolah khasnya, mengikut masa dan situasi.
PERANAN KEPIMPINAN AMAT PENTING DALAM PENGURUSAN SEBUAH SEKOLAH


                          Rujukan

    1. Al-Qur`an.
    2. Al-Hadith An-Nabi.
    3. Abdullah Nasih Ulwan(1981), Pendidikan anak-anak dalam Islam. Pustaka Nasional,
      Singapura.
    4. Abdullah Sani Yahaya(2003), Mengurus sekolah, PTS Publications, Pahang Darul
      Makmur.
    5. Ahmad Rohani (1991), Pedoman penyelenggaraan administrasi pendidikan sekolah,
      Bumi Aksara, Jakarta.
    6. Albert H. Shuster(1977), The emerging elementary curriculum, Merrill, Ohio.
    7. Arifin(2005), Skripsi: Peranan Kepemimpinan dalam Meningkatkan Semangat Kerja
      Pegawai, Bojonegoro: STIE Cendekia Bojonegoro.

    8. Hadari Nawawi(1986), Administrasi Sekolah, Ghalia Indonesia, Jakarta.
    9. Ibrahim Mamat(2001), Pengetua sekolah menangani isu dan cabaran kepemimpinan,
      Kumpulan Budiman, Subang Jaya.
    10. Kamarudin Hj. Kachar(1989), Strategi pentadbiran pendidikan, ASAS Teks Pub,
      Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan.
    11. Kamus Dewan(1989), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

    12. Nasution, M.N. (2004), Manajemen Mutu Terpadu, Bogor: Ghalia Indonesia

    13. Omardin Haji Ashaari(1999), Pengurusan sekolah suatu panduan lengkap, Utusan
      Publications, Kuala Lumpur.
    14. Stephen J. Knezevich (1984), Administration of public education, Harper & Row,
      New York.
    15. Zainal Abidin Mohamed(1999), Pengurusan strategik di sektor pendidikan,
      Universiti Putra Malaysia, Serdang.

								
To top