Docstoc

N95 manual

Document Sample
N95 manual Powered By Docstoc
					Nokia N95-1
                                                 This product includes software licensed from Symbian
                                                 Software Ltd (c) 1998-2007. Symbian and Symbian OS are
                                                 trademarks of Symbian Ltd.
                                             Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks
                                             of Sun Microsystems, Inc.
  ME 96

Nokia N95 (RM-159)

ÁàÞÚ áÛãÖÑë, ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛÕÜ Ò ßÞàïÔÚÕ ß.2 áâ.5
ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ ·ÐÚÞÝÐ ÀÄ "¾ ×ÐéØâÕ ßàÐÒ ßÞâàÕÑØâÕÛÕÙ", àÐÒÕÝ 3 ÓÞÔÐÜ
                                       US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright
á ÔÐâë ßàÞØ×ÒÞÔáâÒÐ ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áâàÞÓÞÜ
                                       (C) 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.
áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÝÐáâÞïéÕÙ ØÝáâàãÚæØÕÙ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ Ø ßàØÜÕÝØÜëÜØ
âÕåÝØçÕáÚØÜØ áâÐÝÔÐàâÐÜØ.                          Portions of the Maps software are copyright © 2007 The FreeType Project. All rights
                                       reserved.
                                       This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for
´µº»°À°Æ¸Ï Á¾¾Â²µÂÁ²¸Ï
                                       personal and noncommercial use in connection with information which has been
ºÞàßÞàÐæØï NOKIA CORPORATION ×ÐïÒÛïÕâ, çâÞ Ø×ÔÕÛØÕ RM-159          encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged
áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ ÞáÝÞÒÝëÜ Ø ÔàãÓØÜ ÒÐÖÝëÜ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ ´ØàÕÚâØÒë         in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with
ÁÞÒÕâÐ µÒàÞßë 1999/5/EC. ºÞßØî ´ÕÚÛÐàÐæØØ áÞÞâÒÕâáâÒØï ÜÞÖÝÞ ×ÐÓàã×Øâì    MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall
á Web-áâàÐÝØæë http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.    be implied for any other use. Additional information, including that related to
     ·ÝÐÚ ßÕàÕçÕàÚÝãâÞÓÞ ÜãáÞàÝÞÓÞ ÚÞÝâÕÙÝÕàÐ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ Ò áâàÐÝÐå  promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC.
     µÁ ßÞ ÞÚÞÝçÐÝØØ áàÞÚÐ áÛãÖÑë Ø×ÔÕÛØÕ ßÞÔÛÕÖØâ ÞâÔÕÛìÝÞÙ      See <http://www.mpegla.com>.
     ãâØÛØ×ÐæØØ. ÍâÞ ßàÐÒØÛÞ ßàØÜÕÝïÕâáï ÝÕ âÞÛìÚÞ Ú ÔÐÝÝÞÜã      ´ÐÝÝÞÕ Ø×ÔÕÛØÕ ÛØæÕÝ×ØàÞÒÐÝÞ ßÞ »ØæÕÝ×ØØ ÝÐ ßÐÚÕâ ßÐâÕÝâÞÒ MPEG-4 Visual
     ãáâàÞÙáâÒã, ÝÞ âÐÚÖÕ Ø Ú ÔàãÓØÜ ÐÚáÕááãÐàÐÜ á íâØÜ áØÜÒÞÛÞÜ.    (i) Ò ÛØçÝëå Ø ÝÕÚÞÜÜÕàçÕáÚØå æÕÛïå Ò áÒï×Ø á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ, ×ÐÚÞÔØàÞÒÐÝÝÞÙ
     ½Õ ãÝØçâÞÖÐÙâÕ íâØ Ø×ÔÕÛØï ÒÜÕáâÕ á ÝÕÞâáÞàâØàÞÒÐÝÝëÜØ       Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ áÞ áâÐÝÔÐàâÞÜ MPEG-4 Visual ßÞâàÕÑØâÕÛÕÜ, ×ÐÝïâëÜ
     ÓÞàÞÔáÚØÜØ ÞâåÞÔÐÜØ. ¿ÞÔàÞÑÝÕÕ áÜ. íÚÞÛÞÓØçÕáÚãî ÔÕÚÛÐàÐæØî    ØÝÔØÒØÔãÐÛìÝÞÙ Ø ÝÕÚÞÜÜÕàçÕáÚÞÙ ÔÕïâÕÛìÝÞáâìî, Ø (ii) Ò áÒï×Ø
     Ø×ÔÕÛØï ØÛØ ØÝäÞàÜÐæØî, åÐàÐÚâÕàÝãî ÔÛï áâàÐÝë, ßÞ ÐÔàÕáã     á ÒØÔÕÞØÝäÞàÜÐæØÕÙ Ò äÞàÜÐâÕ MPEG-4, ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝÞÙ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ
     www.nokia.com.                           ÒØÔÕÞßàÞÔãÚæØØ, ÔÕÙáâÒãîéØÜ ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ ÛØæÕÝ×ØØ. ½Ð ßàØÜÕÝÕÝØÕ
© Nokia, 2007 Ó. ²áÕ ßàÐÒÐ ×ÐéØéÕÝë.                     Ò ØÝëå æÕÛïå ÝØÚÐÚØÕ ÛØæÕÝ×ØØ ÝÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï Ø ÝÕ àÐáßàÞáâàÐÝïîâáï.
Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N95 Ø Visual Radio ïÒÛïîâáï     ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï, Ò âÞÜ çØáÛÕ áÒÕÔÕÝØï ÞÑ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ
âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ ØÛØ ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝëÜØ âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ         Ò àÕÚÛÐÜÝëå, áÛãÖÕÑÝëå Ø ÚÞÜÜÕàçÕáÚØå æÕÛïå, ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÚÞÜßÐÝØØ
ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia. ¿Þ×ëÒÝëÕ Nokia ïÒÛïîâáï ×ÐàÕÓØáâàØàÞÒÐÝÝÞÙ ×ÒãÚÞÒÞÙ    MPEG LA, LLC. ÁÜ. <http://www.mpegla.com>.
ÜÐàÚÞÙ ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia. ½Ð×ÒÐÝØï ÔàãÓØå Ø×ÔÕÛØÙ ØÛØ ÚÞÜßÐÝØÙ,        ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßÞáâÞïÝÝÞ áÞÒÕàèÕÝáâÒãÕâ áÒÞî ßàÞÔãÚæØî. ºÞàßÞàÐæØï
ãÚÐ×ÐÝÝëÕ ×ÔÕáì, ÜÞÓãâ Ñëâì âÞàÓÞÒëÜØ ÜÐàÚÐÜØ ØÛØ âÞàÓÞÒëÜØ         Nokia ÞáâÐÒÛïÕâ ×Ð áÞÑÞÙ ßàÐÒÞ ÒÝÞáØâì ÛîÑëÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø ãÛãçèÕÝØï
ÝÐØÜÕÝÞÒÐÝØïÜØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ÒÛÐÔÕÛìæÕÒ.                  Ò ÛîÑÞÕ Ø×ÔÕÛØÕ, ÞßØáÐÝÝÞÕ Ò íâÞÜ ÔÞÚãÜÕÝâÕ, ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ
²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ, ßÕàÕÔÐçÐ, àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØÕ ØÛØ åàÐÝÕÝØÕ Ò ÛîÑÞÙ äÞàÜÕ    ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï.
ÔÐÝÝÞÓÞ ÔÞÚãÜÕÝâÐ ØÛØ ÛîÑÞÙ ÕÓÞ çÐáâØ ÑÕ× ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßØáìÜÕÝÝÞÓÞ    ² ¼°ºÁ¸¼°»Ì½¾ ´¾¿ÃÁ¸¼¾¹ ´µ¹Á²ÃÎɸ¼ ·°º¾½¾´°Âµ»ÌÁ²¾¼
àÐ×àÕèÕÝØï ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia ×ÐßàÕéÕÝÞ.                    Áµ¿µ½¸ º¾À¿¾À°Æ¸Ï NOKIA ¸ µµ ´µÀ¶°Âµ»¸ »¸Æµ½·¸¹ ½¸ ¿À¸ º°º¸Å
                                       ¾±Á¾Ïµ»ÌÁ²°Å ½µ ¿À¸½¸¼°Î ½° Áµ±Ï ½¸º°º¾¹ ¾Â²µÂÁ²µ½½¾Á¸ ·°
¿¾ÂµÀÎ ´°½½ËÅ ¸»¸ ¿À¸±Ë»¸, ° °º¶µ ½¸ ·° º°º¾¹ Á¿µÆ¸°»Ì½Ë¹,         ØÝäÞàÜÐæØî, áÞÔÕàÖÐéãîáï Ò íâØå ßàØÛÞÖÕÝØïå Ø ÜÐâÕàØÐÛÐå. ºÞàßÞàÐæØï
Á»ÃÇ°¹½Ë¹, ²¾Á¿¾Á»µ´¾²°²È¸¹ ¸»¸ º¾Á²µ½½Ë¹ ÃɵÀ±, º°º¸¼¸ ±Ë         Nokia ÝÕ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ ÝØÚÐÚØå ÓÐàÐÝâØÙ Ò ÞâÝÞèÕÝØØ ßàØÛÞÖÕÝØÙ
¿À¸Ç¸½°¼¸ ; ½¸ ±Ë»¾ ²Ë·²°½¾.                       áâÞàÞÝÝØå àÐ×àÐÑÞâçØÚÞÒ.
Á¾´µÀ¶°½¸µ ;³¾ ´¾ºÃ¼µ½Â° ¿Àµ´Á°²»µ½¾ ½° ÃÁ»¾²¸ÏÅ “º°º µÁÂÌ”.       ¸Á¿¾»Ì·ÃÏ ¿À¸»¾¶µ½¸Ï, ²Ë ¿À¸·½°µÂµ, Ǿ ¿À¸»¾¶µ½¸Ï
ºÀ¾¼µ ÂÀµ±¾²°½¸¹ ´µ¹Á²ÃÎɵ³¾ ·°º¾½¾´°Âµ»ÌÁ²°, ½¸º°º¸µ ¸½Ëµ        ¿Àµ´¾Á°²»ÏÎÂÁÏ ½° ÃÁ»¾²¸ÏÅ “º°º µÁÂÌ” ±µ· º°º¸Å-»¸±¾,
³°À°½Â¸¸, º°º ϲ½Ëµ, °º ¸ ¿¾´À°·Ã¼µ²°µ¼Ëµ, ²º»ÎÇ°Ï (½¾ ½µ         ² ¼°ºÁ¸¼°»Ì½¾ ´¾¿ÃÁ¸¼¾¹ ¿À¸¼µ½¸¼Ë¼ ·°º¾½¾´°Âµ»ÌÁ²¾¼
¾³À°½¸Ç¸²°ÏÁÌ) ½µÏ²½Ë¼¸ ³°À°½Â¸Ï¼¸ º¾¼¼µÀǵÁº¾¹ Ƶ½½¾Á¸ ¸         Áµ¿µ½¸, ϲ½¾ ²ËÀ°¶µ½½ËÅ ¸»¸ ¿¾´À°·Ã¼µ²°µ¼ËÅ ³°À°½Â¸¹. ºÀ¾¼µ
¿À¸³¾´½¾Á¸ ´»Ï ¾¿Àµ´µ»µ½½¾¹ Ƶ»¸, ½µ º°Á°ÎÂÁÏ Â¾Ç½¾Á¸,          ¾³¾, ²Ë Á¾³»°È°µÂµÁÌ, Ǿ º¾À¿¾À°Æ¸Ï NOKIA ¸ °Äĸ»¸À¾²°½½Ëµ
½°´µ¶½¾Á¸ ¸»¸ Á¾´µÀ¶°½¸Ï ;³¾ ´¾ºÃ¼µ½Â°. º¾À¿¾À°Æ¸Ï NOKIA         Á ½µ¹ »¸Æ° ½µ ´µ»°Î ½¸º°º¸Å ·°Ï²»µ½¸¹ ¸ ½µ ¿Àµ´¾Á°²»ÏÎÂ
Á¾ÅÀ°½ÏµÂ ·° Á¾±¾¹ ¿À°²¾ ²½¾Á¸ÂÌ ¸·¼µ½µ½¸Ï ² ´°½½Ë¹ ´¾ºÃ¼µ½Â        ³°À°½Â¸¹, º°º ϲ½¾ ²ËÀ°¶µ½½ËÅ, °º ¸ ¿¾´À°·Ã¼µ²°µ¼ËÅ, ²º»ÎÇ°Ï,
¸»¸ ¾Â¾·²°ÂÌ µ³¾ ² »Î±¾µ ²Àµ¼Ï ±µ· ¿Àµ´²°À¸Âµ»Ì½¾³¾ òµ´¾¼»µ½¸Ï.      ² Ç°Á½¾Á¸, ³°À°½Â¸Î ¿À°²° Á¾±Á²µ½½¾Á¸, Á¾¾Â²µÂÁ²¸Ï
½ÐÛØçØÕ Ò ßàÞÔÐÖÕ ÚÞÝÚàÕâÝëå Ø×ÔÕÛØÙ, ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø ãáÛãÓ ×ÐÒØáØâ Þâ     ½¾À¼°»Ì½Ë¼ À˽¾Ç½Ë¼ ÂÀµ±¾²°½¸Ï¼, ¿À¸³¾´½¾Á¸ ´»Ï
àÕÓØÞÝÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï Ø ÝÐÛØçØÕ ÒÕàáØÙ ÔÛï àÐ×ÛØçÝëå ï×ëÚÞÒ   ¸Á¿¾»Ì·¾²°½¸Ï ² ¾¿Àµ´µ»µ½½ËŠƵ»ÏÅ, ° °º¶µ ³°À°½Â¸¹ ¾³¾,
ÜÞÖÝÞ ãâÞçÝØâì ã ÔØÛÕàÐ Nokia.                       Ǿ ¿À¸»¾¶µ½¸Ï ½µ ½°ÀÃȰΠ¿°Âµ½Â½ËÅ ¸»¸ °²Â¾ÀÁº¸Å ¿À°²,
¾ÓàÐÝØçÕÝØÕ íÚáßÞàâÐ                            ¿À°² ²»°´µ»ÌÆ° ¾À³¾²¾¹ ¼°Àº¸, ´Àó¸Å ¿À°² ÂÀµÂ̸Š»¸Æ.
´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì ÚÞÜßÞÝÕÝâë, âÕåÝÞÛÞÓØØ Ø/ØÛØ
ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ, ßÞÔßÐÔÐîéØÕ ßÞÔ ÔÕÙáâÒØÕ íÚáßÞàâÝÞÓÞ        ²Ë¿ÃÁº 1 RU, 9251996
×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ÁÈ° Ø ÔàãÓØå áâàÐÝ. ½ÐàãèÕÝØÕ íÚáßÞàâÝÞÓÞ
×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÐ ×ÐßàÕéÕÝÞ.                         ÂÕÛÕäÞÝ ÓÞàïçÕÙ ÛØÝØØ Nokia: +7 (495) 727-22-22
ÂÀµ±¾²°½¸Ï FCC/INDUSTRY CANADA                       ÄÐÚá: +7 (495) 795-05-03
´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ áÞ×ÔÐÒÐâì ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ àÐÔØÞ- Ø âÕÛÕÒØ×ØÞÝÝÞÓÞ  125009, ¼ÞáÚÒÐ, ÂÒÕàáÚÐï, ãÛ., 7, Ð/ï 25 Nokia
ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï (ÝÐßàØÜÕà, ßàØ ßÞÛì×ÞÒÐÝØØ âÕÛÕäÞÝÞÜ Ò ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝÞÙ
ÑÛØ×ÞáâØ Þâ ßàØÕÜÝÞÓÞ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØï). µáÛØ âÐÚØÕ ßÞÜÕåØ ÝÕ ÜÞÓãâ Ñëâì
ãáâàÐÝÕÝë, ßàÐÒØÛÐ FCC/Industry Canada âàÕÑãîâ ÒëÚÛîçÕÝØï âÕÛÕäÞÝÐ.
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÜÕáâÝÞÜ áÕàÒØáÝÞÜ æÕÝâàÕ.
´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ áÞÞâÒÕâáâÒãÕâ âàÕÑÞÒÐÝØïÜ àÐ×ÔÕÛÐ 15 ßàÐÒØÛ FCC.
ÍÚáßÛãÐâÐæØï ãáâàÞÙáâÒÐ ×ÐÒØáØâ Þâ áÛÕÔãîéØå ÔÒãå ãáÛÞÒØÙ: 1. ´ÐÝÝÞÕ
ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ ÝÕ ïÒÛïâìáï ßàØçØÝÞÙ ÒàÕÔÝëå ßÞÜÕå. 2. ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ
ÔÞÛÖÝÞ ÔÞßãáÚÐâì ÛîÑëÕ ßàØÝØÜÐÕÜëÕ ßÞÜÕåØ, ÒÚÛîçÐï ßÞÜÕåØ, ÚÞâÞàëÕ
ÜÞÓãâ Òë×ÒÐâì ÝÕÖÕÛÐâÕÛìÝÞÕ ÝÐàãèÕÝØÕ àÐÑÞâë ãáâàÞÙáâÒÐ. ¸×ÜÕÝÕÝØï,
ÝÕ ïÒÛïîéØÕáï áßÕæØÐÛìÝÞ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÜØ Nokia, ÜÞÓãâ ßàØÒÕáâØ
Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî ßÞÛÝÞÜÞçØÙ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÝÐ àÐÑÞâã á ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕÜ.
¿àØÛÞÖÕÝØï áâÞàÞÝÝØå àÐ×àÐÑÞâçØÚÞÒ, ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜëÕ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ,
ÜÞÓãâ Ñëâì áÞ×ÔÐÝë Ø ßàØÝÐÔÛÕÖÐâì äØ×ØçÕáÚØÜ ØÛØ îàØÔØçÕáÚØÜ ÛØæÐÜ,
ÝÕ ÐääØÛØàÞÒÐÝÝëÜ á ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia. ºÞÜßÐÝØï Nokia ÝÕ ÞÑÛÐÔÐÕâ
ÐÒâÞàáÚØÜØ ßàÐÒÐÜØ ØÛØ ßàÐÒÐÜØ ÝÐ ÞÑêÕÚâë ØÝâÕÛÛÕÚâãÐÛìÝÞÙ
áÞÑáâÒÕÝÝÞáâØ Ò ÞâÝÞèÕÝØØ ßàØÛÞÖÕÝØÙ áâÞàÞÝÝØå àÐ×àÐÑÞâçØÚÞÒ. ² áØÛã
íâÞÓÞ ÚÞàßÞàÐæØï Nokia ÝÕ ÝÕáÕâ ÝØÚÐÚÞÙ ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâØ ×Ð ßÞÔÔÕàÖÚã
ÚÞÝÕçÝëå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ Ø äãÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝØÕ ßàØÛÞÖÕÝØÙ, Ð âÐÚÖÕ ×Ð
ÁÞÔÕàÖÐÝØÕ
¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ .............7                          ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà...................................22
                                               ·ÐéØâÐ áÞÕÔØÝÕÝØï.......................................................... 22
¿ÞÔÔÕàÖÚÐ ..............................................11
                                               ÍÚàÐÝ “·ÐÚÛÐÔÚØ” .............................................................. 23
ÁßàÐÒÚÐ ................................................................................ 11  ¿àÞáÜÞâà ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ ........................................ 24
ÁÛãÖÑÐ ßÞÔÔÕàÖÚØ Nokia Ø ÚÞÝâÐÚâÝÐï                              ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï ................................................ 27
ØÝäÞàÜÐæØï........................................................................ 11     ½ÐáâàÞÙÚØ............................................................................. 28
¿àØáâãßÐï Ú àÐÑÞâÕ .......................................................... 11
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï..................................... 11               ÁÞÕÔØÝÕÝØï .............................................30
                                               ±ÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÛÞÚÐÛìÝÐï áÕâì..................................... 30
ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95...........................12
                                               ´ØáßÕâçÕà áÞÕÔØÝÕÝØÙ.................................................... 33
¾ÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï ................ 12                    ºÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth..................................................... 34
½ÐáâàÞÙÚØ ............................................................................ 12   ¸º-ßÞàâ................................................................................. 38
¿àØÒÕâáâÒØÕ ........................................................................ 12    USB.......................................................................................... 39
¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ø× ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ................. 13                   ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ÚÞÜßìîâÕàã ......................................... 39
¾áÝÞÒÝëÕ ØÝÔØÚÐâÞàë .................................................... 14          ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï................................................................... 39
±ëáâàÐï ×ÐÓàã×ÚÐ ............................................................... 15      ´ØáßÕâçÕà ãáâàÞÙáâÒ........................................................ 40
½ÐáâàÞÙÚÐ ÓàÞÜÚÞáâØ....................................................... 16         ¼ÞÔÕÜ ................................................................................... 40
¼ÕÝî ÜãÛìâØÜÕÔØÐ ......................................................... 16
±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ................................................. 17          ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï............41
¼ØÝØ-ÓÐàÝØâãàÐ ................................................................ 17      ¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì ..................................... 41
ºÐàâÐ ßÐÜïâØ ...................................................................... 18    Visual Radio .......................................................................... 46
´ØáßÕâçÕà äÐÙÛÞÒ............................................................ 20        ²ØÔÕÞæÕÝâà.......................................................................... 49
·ÐÓàã×Øâì!............................................................................. 21  RealPlayer.............................................................................. 52
¿àØÛÞÖÕÝØÕ Adobe Flash Player....................................53             ¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï ......................89
¿àØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Lifeblog ............................................53           ¿àØÕÜÝØÚ GPS..................................................................... 89
ºÐÜÕàÐ..................................................... 57                ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ áßãâÝØÚÞÒëå áØÓÝÐÛÐå ..................... 90
                                               ·ÐßàÞáë ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï........................ 90
ÁêÕÜÚÐ äÞâÞÓàÐäØÙ.........................................................57
                                               ºÐàâë ..................................................................................... 90
ÁêÕÜÚÐ áÕàØØ äÞâÞÓàÐäØÙ............................................64
                                               ¾àØÕÝâØàë ........................................................................... 95
ÁêÕÜÚÐ ÐÒâÞßÞàâàÕâÐ - àÕÖØÜ ÐÒâÞâÐÙÜÕàÐ ..........65
                                               ´ÐÝÝëÕ GPS ......................................................................... 96
·ÐßØáì ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ........................................................65
³ÐÛÕàÕï.................................................... 69                ½ÐáâàÞÙÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ............................98
                                               ÀÕÖØÜë- ãáâÐÝÞÒÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ....................................... 98
¿ÞØáÚ Ø ßàÞáÜÞâà äÐÙÛÞÒ .............................................69
                                               3D áØÓÝÐÛë ........................................................................100
ºÞà×ØÝÐ ßÕçÐâØ...................................................................72
                                               ¸×ÜÕÝÕÝØÕ ÒÝÕèÝÕÓÞ ÒØÔÐ ãáâàÞÙáâÒÐ ...................101
°ÛìÑÞÜë ...............................................................................72
                                               °ÚâØÒÝëÙ àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï ........................................101
ÁÒÞÑÞÔÝÐï ßÐÜïâì ............................................................73
ÀÕ×ÕàÒÝÞÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ äÐÙÛÞÒ..................................73               ÃßàÐÒÛÕÝØÕ ÒàÕÜÕÝÕÜ........................ 103
¸×ÜÕÝÕÝØÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ.................................................73           ÇÐáë .....................................................................................103
¼ÞÝâÐÖ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ......................................................75         ºÐÛÕÝÔÐàì ..........................................................................103
¿ÞÚÐ× áÛÐÙÔÞÒ ....................................................................77
ÀÕÖØÜ “²-ÒëåÞÔ”.............................................................78       ¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ .......................... 106
¿àÕ×ÕÝâÐæØØ ........................................................................79    ²ÒÞÔ âÕÚáâÐ........................................................................107
¿ÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ........................................................79        ²ÒÞÔ Ø ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØÙ ......................................108
ÀÕÖØááÕà ...............................................................................80  ¿ÐßÚÐ “²åÞÔïéØÕ” – ßàØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ ................109
¿ÕçÐâì Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ ..........................................................83       ¿ÞçâÞÒëÙ ïéØÚ................................................................111
ÁÞÒÜÕáâÝëÙ ÔÞáâãß Ú áÕâÕÒÞÜã                                 ¿àÞáÜÞâà áÞÞÑéÕÝØÙ ÝÐ SIM-ÚÐàâÕ.........................113
áÞÔÕàÖØÜÞÜã ......................................................................83     ½ÐáâàÞÙÚØ áÞÞÑéÕÝØÙ ...................................................114
´ÞÜÐèÝïï áÕâì...................................................................83
¿ÞáëÛÚÐ Òë×ÞÒÞÒ ................................ 120                     ÁàÕÔáâÒÐ ............................................... 142
³ÞÛÞáÞÒëÕ Òë×ÞÒë .........................................................120        ´ØáßÕâçÕà ßàØÛÞÖÕÝØÙ ................................................142
²ØÔÕÞÒë×ÞÒë....................................................................123      ÃßàÐÒÛÕÝØÕ æØäàÞÒëÜ ÔÞáâãßÞÜ ............................145
¿ÕàÕÔÐçÐ ÒØÔÕÞ...............................................................125       ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë.......................................................146
¾âÒÕâ ÝÐ Òë×ÞÒ Ø ÞâÚÛÞÝÕÝØÕ Òë×ÞÒÐ .....................128
¶ãàÝÐÛ................................................................................129
                                               ½ÐáâàÚØ ................................................. 148
                                               ¾ÑéØÕ ..................................................................................148
ºÞÝâÐÚâë (âÕÛÕäÞÝÝÐï ÚÝØÓÐ) .......... 132                          ÂÕÛÕäÞÝ ..............................................................................154
ÁÞåàÐÝÕÝØÕ Ø Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ØÜÕÝ Ø ÝÞÜÕàÞÒ ............132                    ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ ....................................................................157
ºÞßØàÞÒÐÝØÕ ÚÞÝâÐÚâÞÒ ................................................133          ¿àØÛÞÖÕÝØï ......................................................................162
´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ ÜÕÛÞÔØÙ ÔÛï ÚÞÝâÐÚâÐ.........................134
ÁÞ×ÔÐÝØÕ Óàãßß ÚÞÝâÐÚâÞÒ ...........................................135
                                               ÃáâàÐÝÕÝØÕ ÝÕßÞÛÐÔÞÚ:
                                               ÒÞßàÞáë Ø ÞâÒÕâë................................ 163
¾äØáÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï........................ 136
Quickoffice..........................................................................136   ¸ÝäÞàÜÐæØï ÞÑ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐå....... 167
·ÐÜÕâÚØ ...............................................................................138  ·ÐàïÔÚÐ Ø àÐ×àïÔÚÐ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ...........................167
´ØÚâÞäÞÝ ...........................................................................138   ¿àÞÒÕàÚÐ ßÞÔÛØÝÝÞáâØ
Adobe Reader .....................................................................138    ÐÚÚãÜãÛïâÞàÞÒ Nokia .....................................................168
ºÐÛìÚãÛïâÞà......................................................................138     ÃåÞÔ Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ......................... 170
ºÞÝÒÕàâÕà...........................................................................138
Zip manager........................................................................139    ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï
±ÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÚÛÐÒØÐâãàÐ ...........................................139            ßÞ âÕåÝØÚÕ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ................... 172
ÇâÕÝØÕ èâàØå-ÚÞÔÐ ........................................................140
                                               °ÛäÐÒØâÝëÙ ãÚÐ×ÐâÕÛì ...................... 176
¿àÐÒØÛÐ âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ
¾×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßÕàÕçØáÛÕÝÝëÜØ ÝØÖÕ ßàÐÒØÛÐÜØ     ²Ëª          ½
                             »ÎÇ°¥ µ µ»µÄ¼ ² ±¼   »Ì½¸Æ°Å
âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ½ÐàãèÕÝØÕ íâØå ßàÐÒØÛ ÜÞÖÕâ  ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ
Ñëâì ÞßÐáÝëÜ ØÛØ ÝÕ×ÐÚÞÝÝëÜ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï     ÞÓàÐÝØçÕÝØï. ²ëÚÛîçÐÙâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ
ØÝäÞàÜÐæØï ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò ßÞÛÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ      àïÔÞÜ á ÜÕÔØæØÝáÚØÜ ÞÑÞàãÔÞÒÐÝØÕÜ.
ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ.
                           ²Ëª »ÎÇ°¥ µ ² Á°¼¼  »µÂµ ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ
     ±µ·¼ ¯°Á½¼ ²ªµ »Îǵ½¸µ ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ    ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï.
     ãáâàÞÙáâÒÞ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ     ¼ÞÑØÛìÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÓãâ áÞ×ÔÐÒÐâì
     ×ÐßàÕéÕÝÞ, ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì ßÞÜÕåØ ØÛØ Ñëâì  ßÞÜÕåØ Ò àÐÑÞâÕ áØáâÕÜ áÐÜÞÛÕâÐ.
     ÞßÐáÝëÜ.
                           ²Ëª »ÎÇ°¥ µ ½° °²Â¼  ·°¯À°²¼ ǽËÅ
     ±µ·¼ ¯°Á½¼     À¼
           ÁÂÌ ´¼ ¶½¼  £¼        Á°½Æ¸ÏÅ ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÝÐ
     ´²¸¶µ½¸Ï - ¯Àµ¶´µ ²Áµ£¼ ÁâàÞÓÞ       ×ÐßàÐÒÞçÝëå áâÐÝæØïå. ½Õ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÕÓÞ
     áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÜÕáâÝÞÕ ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞ.    ÒÑÛØ×Ø âÞßÛØÒÝëå ØÛØ åØÜØçÕáÚØå
     ½Õ ÔÕàÖØâÕ Ò àãÚÕ ÜÞÑØÛìÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ×Ð  ÞÑêÕÚâÞÒ.
     àãÛÕÜ ÔÒØÖãéÕÓÞáï ÐÒâÞÜÞÑØÛï. ¿ÞÜÝØâÕ Þ
     âÞÜ, çâÞ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâì ÔÞàÞÖÝÞÓÞ ÔÒØÖÕÝØï  ²Ëª »ÎÇ°¥ µ ² ¼µÁ°Š²Ë¯¼   »½µ½¸Ï
     ØÜÕÕâ ßÕàÒÞáâÕßÕÝÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ!                Â
                           ²·À˲½ËÅ À°±¼ ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ
                           ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÞÓàÐÝØçÕÝØï.
         ¯¼
     À°´¸¼ ¼µÅ¸ »îÑëÕ ÜÞÑØÛìÝëÕ         ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì ãáâàÞÙáâÒÞÜ Ò ÜÕáâÐå
     ãáâàÞÙáâÒÐ ßÞÔÒÕàÖÕÝë ÒÞ×ÔÕÙáâÒØî     ßàÞÒÕÔÕÝØï Ò×àëÒÝëå àÐÑÞâ.
     àÐÔØÞßÞÜÕå, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ ãåãÔèØâì
     ÚÐçÕáâÒÞ áÒï×Ø.              ¯À°²¸»Ì½¼ ¯¼  »Ì·Ã¥ µÁÌ ¸áßÞÛì×ãÙâÕ
                           ãáâàÞÙáâÒÞ âÞÛìÚÞ Ò ÝÞàÜÐÛìÝÞÜ àÐÑÞçÕÜ
                           ßÞÛÞÖÕÝØØ ÚÐÚ ãÚÐ×ÐÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ
                           àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ. ½Õ áÛÕÔãÕâ
                           ÑÕ× ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ ßàØÚÐáÐâìáï Ú ÐÝâÕÝÝÕ.


                                                7
  ¼ ±À°É°¥ µÁÌ Â¼   ¼
           »Ìª ª               ²Ë·¼ Á»Ã¶±Ë ͪ
                                ²           ¥
                                       ÁÂÀµ½½¼ ¯¼ ɸ ¼¼
  ª²°»¸Ä¸Æ¸À¼   ²°½½Ë¼                ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ÒáâàÞÕÝÝëÙ
  Á¯µÆ¸°»¸Á°¼ ÀÐÑÞâë ßÞ ÝÐáâàÞÙÚÕ           Ò ãáâàÞÙáâÒÞ âÕÛÕäÞÝ ÒÚÛîçÕÝ Ø ÝÐåÞÔØâáï
  Ø àÕÜÞÝâã Ø×ÔÕÛØï ÔÞÛÖÝë ßàÞÒÞÔØâì          Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ½ÐÖÜØâÕ
  âÞÛìÚÞ ÚÒÐÛØäØæØàÞÒÐÝÝëÕ áßÕæØÐÛØáâë.        ÚÛÐÒØèã àÐ×êÕÔØÝÕÝØï áâÞÛìÚÞ àÐ×, áÚÞÛìÚÞ
  °ª ÁµÁÁðÀË ¸ °ª üûϼ
            ª     ÀË           ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ÞçØáâÚØ ÔØáßÛÕï
                             Ø ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï. ²ÒÕÔØâÕ
  ¿àØÜÕÝïÙâÕ âÞÛìÚÞ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ
                             âÕÛÕäÞÝÝëÙ ÝÞÜÕà áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ
  Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ ÐÚáÕááãÐàë Ø ÐÚÚãÜãÛïâÞàë.
                             ßÞÜÞéØ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ.
  ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ
                             ÁÞÞÑéØâÕ Þ áÒÞÕÜ ÜÕáâÞÝÐåÞÖÔÕÝØØ.
  ãáâàÞÙáâÒÐ.
                             ½Õ ßàÕàëÒÐÙâÕ áÒï×Ø, ÝÕ ÔÞÖÔÐÒèØáì
    ´¼ ¥ ¼
  ²¼ Á¼ ª ÁÂÌ ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕ          àÐ×àÕèÕÝØï.
  ïÒÛïÕâáï ÒÞÔÞÝÕßàÞÝØæÐÕÜëÜ. ¾ÑÕàÕÓÐÙâÕ
  ÕÓÞ Þâ ßÞßÐÔÐÝØï ÒÛÐÓØ.
                        ¾Ñ ãáâàÞÙáâÒÕ
       µ ¼
  Àµ·µÀ²½¼ ª ¯¸À¼   ²°½¸µ ÀÕÓãÛïàÝÞ
  áÞ×ÔÐÒÐÙâÕ àÕ×ÕàÒÝëÕ ÚÞßØØ (íÛÕÚâàÞÝÝëÕ  ÀÐÔØÞçÐáâÞâÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÞßØáÐÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ
  ØÛØ ÑãÜÐÖÝëÕ) ÒáÕå ÒÐÖÝëå ÔÐÝÝëå,     ßàØÒÕÔÕÝÞ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÞ ÔÛï
  áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ãáâàÞÙáâÒÕ.         ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò áÕâïå (E)GSM 850, 900, 1800, 1900
                        Ø UMTS 2100. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞâÞÒëå
    ´ª
  ¯¼ »Îǵ½¸µ ª´À㸼             áÕâïå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.
     ¥
  ÃÁÂÀ¼ Á²°¼ ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÔàãÓÞÓÞ
  ãáâàÞÙáâÒÐ Þ×ÝÐÚÞÜìâÕáì á ßàÐÒØÛÐÜØ    ¿ÞÛì×ãïáì ÔÐÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ, áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ
  âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ, ßàØÒÕÔÕÝÝëÜØ     ×ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞ, ÜÕáâÝëÕ ÞÑëçÐØ, ãÒÐÖÐÙâÕ ßàÐÒÞ ÝÐ
  Ò àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ       çÐáâÝãî ÖØ×Ýì Ø ÝÕ ÝÐàãèÐÙâÕ ×ÐÚÞÝÝëå ßàÐÒ ÔàãÓØå
  áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ.        ÛØæ, Ò âÞÜ çØáÛÕ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ.
  ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëÕ        ·ÐÚÞÝÞÔÐâÕÛìáâÒÞ ÞÑ ÞåàÐÝÕ ÐÒâÞàáÚØå ßàÐÒ
  ãáâàÞÙáâÒÐ.                ÝÐÚÛÐÔëÒÐÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ,
                        ÜÞÔØäØÚÐæØî, ßÕàÕÔÐçã Ø ßÕàÕáëÛÚã ÝÕÚÞâÞàëå

8
Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ, ÜÕÛÞÔØÙ (ÒÚÛîçÐï áØÓÝÐÛë Òë×ÞÒÐ)      ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ ÝÐÓàÕÒÐâìáï. ² ÑÞÛìèØÝáâÒÕ
Ø ÔàãÓÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ.                 áÛãçÐÕÒ íâÞ ÝÞàÜÐÛìÝÞ. ¿àØ ßÞïÒÛÕÝØØ ßàØ×ÝÐÚÞÒ
ÃáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ¸ÝâÕàÝÕâ     ÝÐàãèÕÝØï ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ àÐÑÞâë ãáâàÞÙáâÒÐ ÞÑàÐâØâÕáì
Ø ÔàãÓØÕ ÒØÔë ÚÞÜÜãÝØÚÐæØÙ. ºÐÚ Ø ÚÞÜßìîâÕàë,      Ò ÑÛØÖÐÙèØÙ áßÕæØÐÛØ×ØàÞÒÐÝÝëÙ áÕàÒØáÝëÙ æÕÝâà.
ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ ßÞÔÒÕàÓÐâìáï ÒÞ×ÔÕÙáâÒØî ÒØàãáÞÒ,   ÃáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì ×ÐàÐÝÕÕ
ÒàÕÔÞÝÞáÝëå áÞÞÑéÕÝØÙ Ø ßàØÛÞÖÕÝØÙ Ø ÔàãÓÞÓÞ      ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝÝëÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ Ø ááëÛÚØ ÝÐ ã×Ûë
ÞßÐáÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. ÁÞÑÛîÔÐÙâÕ ÞáâÞàÞÖÝÞáâì:     ¸ÝâÕàÝÕâÐ áâÞàÞÝÝØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ. Á ßÞÜÞéìî
ÞâÚàëÒÐÙâÕ áÞÞÑéÕÝØï, ßàØÝØÜÐÙâÕ ×ÐßàÞáë áÒï×Ø,     ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßÞÛãçÐâì ÔÞáâãß Ú ã×ÛÐÜ
×ÐÓàãÖÐÙâÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ Ø ßàØÝØÜÐÙâÕ ãáâÐÝÞÒÚã      áâÞàÞÝÝØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ. Ã×Ûë áâÞàÞÝÝØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ
âÞÛìÚÞ Ø× ÝÐÔÕÖÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ. ´Ûï ×ÐéØâë        ÝÕ ÞâÝÞáïâáï Ú ÚÞÜßÐÝØØ Nokia, Ø ßÞíâÞÜã ÚÞÜßÐÝØï
ãáâàÞÙáâÒÐ áÛÕÔãÕâ ãáâÐÝÞÒØâì ÐÝâØÒØàãáÝÞÕ       Nokia ÝÕ ÔÕÛÐÕâ ÝØÚÐÚØå ×ÐïÒÛÕÝØÙ Ø ÝÕ ßàØÝØÜÐÕâ ÝÐ
ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ, àÕÓãÛïàÝÞ ÞÑÝÞÒÛïâì ÕÓÞ    áÕÑï ÝØÚÐÚØå ÞÑï×ÐâÕÛìáâÒ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ íâØå ã×ÛÞÒ.
Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ         ¿àØ ÞÑàÐéÕÝØØ Ú âÐÚØÜ ã×ÛÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàØÝØÜÐâì
ÜÕÖáÕâÕÒÞÓÞ íÚàÐÝÐ.                   ÜÕàë ßàÕÔÞáâÞàÞÖÝÞáâØ Ò ßÛÐÝÕ ×ÐéØâë Ø Ò ßÛÐÝÕ
   ²ÝØÜÐÝØÕ! ´Ûï àÐÑÞâë ÛîÑëå äãÝÚæØÙ        áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ.
  ãáâàÞÙáâÒÐ (×Ð ØáÚÛîçÕÝØÕÜ ÑãÔØÛìÝØÚÐ) âàÕÑãÕâáï,  ¿àØÒÕÔÕÝÝëÕ Ò ÔÐÝÝÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
  çâÞÑë ãáâàÞÙáâÒÞ ÑëÛÞ ÒÚÛîçÕÝÞ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ     ÜÞÓãâ ÞâÛØçÐâìáï Þâ ÞâÞÑàÐÖÐÕÜëå ÝÐ íÚàÐÝÕ
  ãáâàÞÙáâÒÞ, ÕáÛØ ÕÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÞÖÕâ Òë×ÒÐâì   ãáâàÞÙáâÒÐ.
  ßÞÜÕåØ ØÛØ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ.
¿àØÛÞÖÕÝØï Óàãßßë Office ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâ ÞÑëçÝëÕ      ÃáÛãÓØ áÕâØ
äãÝÚæØØ Microsoft Word, PowerPoint Ø Excel (Microsoft
Office 2000, XP Ø 2003). ¿àÞáÜÞâà Ø Ø×ÜÕÝÕÝØÕ      ÀÐÑÞâÐ âÕÛÕäÞÝÐ ÒÞ×ÜÞÖÝÐ âÞÛìÚÞ ßàØ ÝÐÛØçØØ
ßàÕÔãáÜÞâàÕÝë ÝÕ ÔÛï ÒáÕå äÞàÜÐâÞÒ äÐÙÛÞÒ.       ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï, ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜÞÓÞ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ
¿àØ ÒëßÞÛÝÕÝØØ ÝÕÚÞâÞàëå ÞßÕàÐæØÙ, ÝÐßàØÜÕà       áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø. ´Ûï àÐÑÞâë ÜÝÞÓØå äãÝÚæØÙ âàÕÑãîâáï
ÒÞ ÒàÕÜï ÐÚâØÒÝÞÓÞ áÕÐÝáÐ ÒØÔÕÞáÒï×Ø ØÛØ áÞÕÔØÝÕÝØï   áßÕæØÐÛìÝëÕ äãÝÚæØØ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ. ² ÝÕÚÞâÞàëå
Ò àÕÖØÜÕ ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå,       áÞâÞÒëå áÕâïå àÕÐÛØ×ÞÒÐÝë ÝÕ ÒáÕ äãÝÚæØØ, ÚàÞÜÕ
                            âÞÓÞ, ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ãáÛãÓ áÕâØ

                                                       9
   âàÕÑãÕâáï ÞäÞàÜÛÕÝØÕ áßÕæØÐÛìÝÞÓÞ áÞÓÛÐèÕÝØï
   á ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ. ¸ÝáâàãÚæØØ Ø ØÝäÞàÜÐæØî
                            °ÚáÕááãÐàë, ÐÚÚãÜãÛïâÞàë
   Þ âÐàØäÐå ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ ßÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ.      Ø ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ
   ² ÝÕÚÞâÞàëå áÞâÞÒëå áÕâïå ØÜÕîâáï ÞÓàÐÝØçÕÝØï
   ÝÐ ßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ãáÛãÓÐÜØ áÕâØ. ½ÐßàØÜÕà,      ¿ÕàÕÔ ÞâáÞÕÔØÝÕÝØÕÜ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ ÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ
   ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï ãáÛãÓØ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå ï×ëÚÐå  ÒëÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÞâáÞÕÔØÝØâÕ ÕÓÞ Þâ ×ÐàïÔÝÞÓÞ
   Ø ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÕÚÞâÞàëÕ áØÜÒÞÛë ÝÐæØÞÝÐÛìÝëå  ãáâàÞÙáâÒÐ.
   ÐÛäÐÒØâÞÒ.                     ¿ÕàÕÔ ßÞÔÚÛîçÕÝØÕÜ ×ÐàïÔÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëïáÝØâÕ
   ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ ÜÞÖÕâ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐâì àÐÑÞâã     ÝÞÜÕà ÕÓÞ ÜÞÔÕÛØ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã
   ÝÕÚÞâÞàëå äãÝÚæØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ. ² íâÞÜ áÛãçÐÕ íâØ  ãáâàÞÙáâÒã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝë ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ âØßÐ
   äãÝÚæØØ ÑãÔãâ ÞâáãâáâÒÞÒÐâì Ò ÜÕÝî. ÃáâàÞÙáâÒÞ   DC-4, AC-4 Ø AC-5, Ð âÐÚÖÕ ×ÐàïÔÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ âØßÐ
   âÐÚÖÕ ÜÞÖÕâ Ñëâì áßÕæØÐÛìÝÞ ÝÐáâàÞÕÝÞ: Ø×ÜÕÝÕÝë  AC-1, ACP-8, ACP-9, ACP-12 ØÛØ LCH-12 ßàØ
   ÝÐ×ÒÐÝØï ÜÕÝî, ßÞàïÔÞÚ ßãÝÚâÞÒ ÜÕÝî Ø ×ÝÐçÚØ.   ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ á ÐÔÐßâÕàÞÜ CA-44.
   ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì      ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÜã ãáâàÞÙáâÒã ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝ
   ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.                ÐÚÚãÜãÛïâÞà BL-5F.
   ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ßàÞâÞÚÞÛë WAP 2.0    ²ÝØÜÐÝØÕ! ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ âÐÚØÜØ
   (HTTP Ø SSL), ÚÞâÞàëÕ ÒëßÞÛÝïîâáï ÝÐ ÞáÝÞÒÕ     ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐÜØ, ×ÐàïÔÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ
   ßàÞâÞÚÞÛÞÒ TCP/IP. ½ÕÚÞâÞàëÕ äãÝÚæØØ ãáâàÞÙáâÒÐ   Ø ÐÚáÕááãÐàÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝë
   (ÝÐßàØÜÕà, MMS, ßàÞáÜÞâà ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ      ÚÞàßÞàÐæØÕÙ Nokia ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÔÐÝÝÞÙ
   Ø íÛÕÚâàÞÝÝÐï ßÞçâÐ) âàÕÑãîâ ßÞÔÔÕàÖÚØ íâØå     ÜÞÔÕÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿àØÜÕÝÕÝØÕ ÛîÑëå ÔàãÓØå
   âÕåÝÞÛÞÓØÙ áÞâÞÒÞÙ áÕâìî.              ÐÚáÕááãÐàÞÒ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ÐÝÝãÛØàÞÒÐÝØî
                             ÓÐàÐÝâØÙ Ø áÕàâØäØÚÐâÞÒ Ø ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞßÐáÝëÜ.
                            ¿Þ ÒÞßàÞáÐÜ ßàØÞÑàÕâÕÝØï àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëå
                            ÐÚáÕááãÐàÞÒ ÞÑàÐéÐÙâÕáì Ú ÔØÛÕàã. ¾âáÞÕÔØÝïï ÚÐÑÕÛì
                            ßØâÐÝØï ÐÚáÕááãÐàÐ, ÔÕàÖØâÕáì ×Ð ÒØÛÚã, Ð ÝÕ ×Ð èÝãà.10
¿ÞÔÔÕàÖÚÐ
                                                      ¿ÞÔÔÕàÖÚÐ
½ÞÜÕà ÜÞÔÕÛØ: Nokia N95-1              ½Ð íâÞÜ ÒÕÑ-ã×ÛÕ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ
² ÔÐÛìÝÕÙèÕÜ ãáâàÞÙáâÒÞ ØÜÕÝãÕâáï Nokia N95.     ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ Ø×ÔÕÛØÙ Ø ãáÛãÓ ÚÞàßÞàÐæØØ Nokia. ´Ûï
                           ÞÑàÐéÕÝØï Ò æÕÝâà ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï áÜ. áßØáÞÚ ÜÕáâÝëå
                           ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëå æÕÝâàÞÒ Nokia ßÞ ÐÔàÕáã
ÁßàÐÒÚÐ                       www.nokia.com/customerservice.
ÃáâàÞÙáâÒÞ áÝÐÑÖÕÝÞ ÚÞÝâÕÚáâÝÞ-×ÐÒØáØÜÞÙ áßàÐÒÚÞÙ.  ¾ÑáÛãÖØÒÐÝØÕ – áÜ. ÑÛØÖÐÙèØÙ àÕÜÞÝâÝëÙ æÕÝâà
ºÞÓÔÐ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ÞâÚàëâÞ, ÔÛï ßÞÛãçÕÝØï áßàÐÒÚØ   Nokia ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com/repair.
ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁßàÐÒÚÐ.
²Þ ÒàÕÜï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝáâàãÚæØÙ ÝÐÖÜØâÕ        ¿àØáâãßÐï Ú àÐÑÞâÕ
Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã   ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ
á íÚàÐÝÐ áßàÐÒÚØ ÝÐ íÚàÐÝ ßàØÛÞÖÕÝØï, ÞâÚàëâÞÓÞ   ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ÚÛÐÒØèÐå Ø ÚÞÜßÞÝÕÝâÐå Ø ØÝáâàãÚæØØ
Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ.                  ßÞ ÝÐáâàÞÙÚÕ ãáâàÞÙáâÒÐ áÜ. Ò àãÚÞÒÞÔáâÒÕ “¿àØáâãßÐï
´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÞâÚàëâì áßàÐÒÚã Ø× ÓÛÐÒÝÞÓÞ ÜÕÝî,  Ú àÐÑÞâÕ”.
ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝ. > ÁßàÐÒÚÐ.
²ëÑÕàØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ    ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
âÕÜ áßàÐÒÚØ.                     ÀÐ×ÝÞÞÑàÐ×ÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï, ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜëÕ
                           ÚÞÜßÐÝØÕÙ Nokia Ø ÔàãÓØÜØ áâÞàÞÝÝØÜØ
ÁÛãÖÑÐ ßÞÔÔÕàÖÚØ Nokia                àÐ×àÐÑÞâçØÚÐÜØ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï,
Ø ÚÞÝâÐÚâÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï               ßÞÜÞÓÐîâ ãáÞÒÕàèÕÝáâÒÞÒÐâì ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ Nokia N95.
                           ¿ÞïáÝÕÝØï Ú íâØÜ ßàØÛÞÖÕÝØïÜ ßàØÒÕÔÕÝë Ò ÑàÞèîàÕ
½Ð àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÜ ÒÕÑ-ã×ÛÕ Nokia ØÛØ ßÞ ÐÔàÕáã     ßÞ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÜ ßàØÛÞÖÕÝØïÜ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝÞÙ
www.nokia.com/support ÜÞÖÝÞ ÝÐÙâØ ßÞáÛÕÔÝîî     ÝÐ áâàÐÝØæÐå ßÞÔÔÕàÖÚØ Ø×ÔÕÛØï Nokia N95
ÒÕàáØî ÔÐÝÝÞÓÞ àãÚÞÒÞÔáâÒÐ, ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî      (www.nokia.com/support) ØÛØ ÝÐ àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÜ
ØÝäÞàÜÐæØî, ×ÐÓàãÖÐÕÜëÕ ÜÐâÕàØÐÛë Ø ãáÛãÓØ,     ÒÕÑ-ã×ÛÕ Nokia.
ÞâÝÞáïéØÕáï Ú ÔÐÝÝÞÜã Ø×ÔÕÛØî Nokia.

                                                      11
            ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95
ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95            ¾ÑÝÞÒÛÕÝØï ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ               ½ÐáâàÞÙÚØ
            ÞÑÕáßÕçÕÝØï                     ÃáâàÞÙáâÒÞ áÞÔÕàÖØâ ÝÐáâàÞÙÚØ MMS, GPRS, ßÞâÞÚÞÒÞÙ
                                      ßÕàÕÔÐçØ ÜãÛìâØÜÕÔØÐ, ÚÞâÞàëÕ ×ÐÔÐîâáï
            ºÞÜßÐÝØÕÙ Nokia ÜÞÓãâ ÒëßãáÚÐâìáï ÞÑÝÞÒÛÕÝØï
                                      ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ØÝäÞàÜÐæØÕÙ,
            ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï, ßàÕÔÞáâÐÒÛïîéØÕ ÔÞáâãß
                                      ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝÞÙ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø.
            Ú ÝÞÒëÜ äãÝÚæØïÜ, àÐáèØàÕÝÝëÜ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâïÜ
                                      ½ÐáâàÞÙÚØ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ãÖÕ ×ÐÔÐÝë
            Ø ßÞÒëèÕÝÝÞÙ ßàÞØ×ÒÞÔØâÕÛìÝÞáâØ. ÍâØ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï
                                      ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ ãáÛãÓ ÛØÑÞ ßÐàÐÜÕâàë ÜÞÖÝÞ ×ÐßàÞáØâì
            ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia
                                      ØÛØ ßÞÛãçØâì Ò áßÕæØÐÛìÝÞÜ âÕÚáâÞÒÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ
            Software Updater ÔÛï ÚÞÜßìîâÕàÐ. ÇâÞÑë ÞÑÝÞÒØâì
                                      Þâ ßÞáâÐÒéØÚÞÒ ãáÛãÓ.
            ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÝÕÞÑåÞÔØÜë
            ßàØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Software Updater Ø áÞÒÜÕáâØÜëÙ
            ÚÞÜßìîâÕà ßÞÔ ãßàÐÒÛÕÝØÕÜ ÞßÕàÐæØÞÝÝÞÙ áØáâÕÜë    ¿àØÒÕâáâÒØÕ
            Microsoft Windows 2000 ØÛØ XP, èØàÞÚÞßÞÛÞáÝëÙ
            ÔÞáâãß Ò ¸ÝâÕàÝÕâ Ø áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÐÑÕÛì ÔÛï      ¿àØ ßÕàÒÞÜ ÒÚÛîçÕÝØØ ãáâàÞÙáâÒÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï
            ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ßÞ×ÒÞÛïîéØÙ ßÞÔÚÛîçØâì       ¿àØÒÕâáâÒØÕ. ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë:
            ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ÚÞÜßìîâÕàã.               • ¼ÐáâÕà ÝÐáâà. - ãáâÐÝÞÒÚÐ àÐ×ÝÞÞÑàÐ×Ýëå ÝÐáâàÞÕÚ.
                                       ÁÜ. ÑàÞèîàã ßÞ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÜ ßàØÛÞÖÕÝØïÜ.
            ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ
                                      • ¿ÕàÕÝ. ÔÐÝÝëå - ßÕàÕÔÐçÐ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ, ÝÐßàØÜÕà
            Ø ×ÐÓàã×ÚØ ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Software Updater
                                       ÚÞÝâÐÚâÞÒ Ø ×ÐßØáÕÙ ÚÐÛÕÝÔÐàï, á áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ
            ßÞáÕâØâÕ áâàÐÝØæã www.nokia.com/softwareupdate ØÛØ
                                       ãáâàÞÙáâÒÐ Nokia. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ø×
            àÕÓØÞÝÐÛìÝëÙ ÒÕÑ-ã×ÕÛ Nokia.
                                       ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒД ÝÐ áâà. 13.
                                      • ´ÕÜÞÝáâàÐæØï - ßàÞáÜÞâà ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâÕÙ
                                       ãáâàÞÙáâÒÐ.12
² ÔÐÛìÝÕÙèÕÜ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï íÚàÐÝÐ ¿àØÒÕâáâÒØÕ      µáÛØ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐÛÞáì àÐÝÕÕ
                                                        ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95
ÝÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝ. > ¿àØÒÕâáâÒØÕ.      Ø âàÕÑãÕâáï ×ÐßãáâØâì ÝÞÒëÙ áÕÐÝá ßÕàÕÔÐçØ,
ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ÔÞáâãß Ú ÞâÔÕÛìÝëÜ       ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÔ. ÔÐÝÝëÕ.
ßàØÛÞÖÕÝØïÜ á ßÞÜÞéìî áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ÜÕÝî.       2 ²ëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ ÚÐÝÐÛ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå:
                             Bluetooth ØÛØ ¸º-ßÞàâ. ¾ÑÐ ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÞÛÖÝë
                             ßÞÔÔÕàÖØÒÐâì ÒëÑàÐÝÝëÙ âØß áÞÕÔØÝÕÝØï.
¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå Ø×                   3 ¿àØ ÒëÑÞàÕ Bluetooth:
ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ                    ´Ûï ßÞØáÚÐ Ò Nokia N95 ãáâàÞÙáâÒ Bluetooth
                             ÒëÑÕàØâÕ ¿àÞÔÞÛÖ.. ² áßØáÚÕ ÒëÑÕàØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ,
¼ÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐâì ÔÐÝÝëÕ, ÝÐßàØÜÕà ÚÞÝâÐÚâë,         á ÚÞâÞàÞÓÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÕàÕÔÐâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ.
á áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Nokia ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ       ½Ð ÔØáßÛÕÕ Nokia N95 ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ
Nokia N95 ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth ØÛØ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. µáÛØ   ÚÞÔÐ. ²ÒÕÔØâÕ ÚÞÔ (Þâ 1 ÔÞ 16 æØäà) Ø ÒëÑÕàØâÕ OK.
ÔàãÓÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕ ïÒÛïÕâáï áÞÒÜÕáâØÜëÜ,        ²ÒÕÔØâÕ âÞâ ÖÕ áÐÜëÙ ÚÞÔ ÝÐ ÔàãÓÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ
ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ.         Ø ÒëÑÕàØâÕ OK. ÁÞßàïÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ ÒëßÞÛÝÕÝÞ.
´ÞáâãßÝëÙ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ âØß ÔÐÝÝëå ×ÐÒØáØâ Þâ       ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÁÞßàïÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ” ÝÐ áâà. 36.
ÜÞÔÕÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ, á ÚÞâÞàÞÓÞ ÒëßÞÛÝïÕâáï ßÕàÕÔÐçÐ.    ½ÕÚÞâÞàëÕ âÕÛÕäÞÝë ßÕàÕÔÐîâ Ò ÔàãÓÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ
µáÛØ ÔàãÓÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áØÝåàÞÝØ×ÐæØî,    ßàØÛÞÖÕÝØÕ ¿ÕàÕÝÞá Ò ÒØÔÕ áÞÞÑéÕÝØï.
ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ áØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì ÔÐÝÝëÕ ÔàãÓÞÓÞ        ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ßàØÛÞÖÕÝØï ¿ÕàÕÝÞá ÝÐ ÔàãÓÞÜ
ãáâàÞÙáâÒÐ Ø Nokia N95.                  ãáâàÞÙáâÒÕ ÞâÚàÞÙâÕ áÞÞÑéÕÝØÕ Ø áÛÕÔãÙâÕ
                             ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ íÚàÐÝ.
µáÛØ ÔàãÓÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕÛì×ï ÒÚÛîçØâì ÑÕ× SIM-
                             ¿àØ ÒëÑÞàÕ ¸º-ßÞàâÐ ãáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ
ÚÐàâë, ²ë ÜÞÖÕâÕ ÒáâÐÒØâì Ò ÝÕÓÞ áÒÞî SIM-ÚÐàâã.
                             ÜÕÖÔã ÔÒãÜï ãáâàÞÙáâÒÐÜØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¸º-ßÞàâ”
¿àØ ÒÚÛîçÕÝØØ Nokia N95 ÑÕ× SIM-ÚÐàâë
                             ÝÐ áâà. 38.
ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÒÚÛîçÐÕâáï ÐÒâÞÝÞÜÝëÙ àÕÖØÜ.
                            4 ² Nokia N95 ÒëÑÕàØâÕ ÔÐÝÝëÕ, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï
¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå                      ßÕàÕÔÐâì á ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ.
1 ´Ûï ßÕàÒÞÓÞ ×ÐßãáÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï ÝÐ Nokia N95
  ÒëÑÕàØâÕ ÕÓÞ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ¿àØÒÕâáâÒØÕØÛØ       ´ÐÝÝëÕ ßÕàÕÔÐîâáï Ø× ßÐÜïâØ ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ
  ÝÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ¿ÕàÕÝÞá.      Ò áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ ÜÕáâÞ Ò ßÐÜïâØ Nokia N95.


                                                        13
            ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì ßÕàÕÔÐçØ ÞßàÕÔÕÛïÕâáï ÞÑêÕÜÞÜ      - Ò ãÔÐÛÕÝÝëÙ ßÞçâÞÒëÙ ïéØÚ ßÞáâãßØÛÞ ÝÞÒÞÕ
ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95

            ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëå ÔÐÝÝëå. ¿ÕàÕÔÐçã ÜÞÖÝÞ ßàÕàÒÐâì      áÞÞÑéÕÝØÕ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë.
            Ø ßàÞÔÞÛÖØâì ÕÕ Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï.              - Ò ßÐßÚÕ ¸áåÞÔïéØÕ Õáâì áÞÞÑéÕÝØï,
            µáÛØ ÔàãÓÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áØÝåàÞÝØ×ÐæØî,   ÞÖØÔÐîéØÕ ßÕàÕÔÐçØ.
            ÜÞÖÝÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐâì ÞÑÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÔÐÝÝëÕ           - ÝÕßàØÝïâëÕ Òë×ÞÒë.
            Ò ÞÑÞØå ãáâàÞÙáâÒÐå. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ
            á áÞÒÜÕáâØÜëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ Nokia ÒëÑÕàØâÕ         - ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï, ÕáÛØ ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ ÂØß áØÓÝÐÛÐ
            ÂÕÛÕäÞÝë, ÒëÔÕÛØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÒëÑÕàØâÕ        Òë×ÞÒÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ±Õ× ×ÒãÚÐ, Ð ÔÛï ÝÐáâàÞÕÚ
            ÄãÝÚæØØ > ÁØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì. ÁÛÕÔãÙâÕ          ÁØÓÝÐÛ Þ áÞÞÑéÕÝØØ Ø ÁØÓÝÐÛ íÛ. ßÞçâë ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ
            ØÝáâàãÚæØïÜ, ÚÞâÞàëÕ ÒëÒÞÔïâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ.       ×ÝÐçÕÝØÕ ¾âÚÛ..
            ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï ïÒÛïÕâáï ÔÒãÝÐßàÐÒÛÕÝÝÞÙ, ßÞíâÞÜã       - ÚÛÐÒØÐâãàÐ ãáâàÞÙáâÒÐ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÐ.
            ÔÐÝÝëÕ ÝÐ ÞÑÞØå ãáâàÞÙáâÒÐå ßàØÒÞÔïâáï Ú ÞÔÝÞÜã      - ÒÚÛîçÕÝ ÑãÔØÛìÝØÚ.
            ÒØÔã. µáÛØ ÔÐÝÝëÕ ãÔÐÛÕÝë ÝÐ ÞÔÝÞÜ Ø× ãáâàÞÙáâÒ,
            ßàØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÞÝØ âÐÚÖÕ ãÔÐÛïîâáï Ø ÝÐ ÔàãÓÞÜ     - ØáßÞÛì×ãÕâáï ÒâÞàÐï âÕÛÕäÞÝÝÐï ÛØÝØï
            ãáâàÞÙáâÒÕ; ÒÞááâÐÝÞÒØâì ãÔÐÛÕÝÝëÕ ßàØ         (ãáÛãÓÐ áÕâØ).
            áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÔÐÝÝëÕ ÝÕÛì×ï.                 - ÒÚÛîçÕÝÐ ßÕàÕÐÔàÕáÐæØï ÒáÕå ÒåÞÔïéØå
            ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÖãàÝÐÛÐ ßàÕÔëÔãéÕÙ ßÕàÕÔÐçØ       Òë×ÞÒÞÒ ÝÐ ÔàãÓÞÙ ÝÞÜÕà. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÔÒãå
            ÒëÑÕàØâÕ ¶ãàÝÐÛ.                    âÕÛÕäÞÝÝëå ÛØÝØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ÝÞÜÕà ãÚÐ×ëÒÐÕâ ÝÐ
                                       ÐÚâØÒÝãî ÛØÝØî.
                                         - Ú ãáâàÞÙáâÒã ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï
            ¾áÝÞÒÝëÕ ØÝÔØÚÐâÞàë                  ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàÐ.   - áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÝÐàãèÕÝÞ.
             - ãáâàÞÙáâÒÞ àÐÑÞâÐÕâ Ò áÕâØ GSM.            - Ú ãáâàÞÙáâÒã ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝ áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÐÑÕÛì
              - ãáâàÞÙáâÒÞ àÐÑÞâÐÕâ Ò áÕâØ UMTS (ãáÛãÓÐ áÕâØ).  ²-ÒëÒÞÔÐ.
              - Ò ßÐßÚÕ ²åÞÔïéØÕ (ßàØÛÞÖÕÝØÕ ÁÞÞÑé.)         - Ú ãáâàÞÙáâÒã ßÞÔáÞÕÔØÝÕÝÞ áÞÒÜÕáâØÜÞÕ
            ÝÐåÞÔØâáï ÞÔÝÞ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÝÕßàÞçØâÐÝÝëå       ÃáâàÞÙáâÒÞ TTY.
            áÞÞÑéÕÝØÙ.                        - Òë×ÞÒ Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå.

14
  - ÐÚâØÒÝÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ GPRS Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ    çâÞ ãáâàÞÙáâÒÞ ßëâÐÕâáï ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ
                                                       ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95
ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå.   - áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ    á ÔàãÓØÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ.
ãÔÕàÖÐÝØØ,   - áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÔÞáâãßÝÞ.           - ÐÚâØÒÝÞ USB-áÞÕÔØÝÕÝØÕ.
  - áÞÕÔØÝÕÝØÕ Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå     - ÐÚâØÒÝÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. µáÛØ
ÐÚâØÒÝÞ Ò áÕÓÜÕÝâÕ áÕâØ, ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéÕÜ EGPRS.    ØÝÔØÚÐâÞà ÜØÓÐÕâ, íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ ãáâàÞÙáâÒÞ
  - áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ ãÔÕàÖÐÝØØ,  -     ßëâÐÕâáï ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ÔàãÓØÜ
áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÔÞáâãßÝÞ. ·ÝÐçÚØ ãÚÐ×ëÒÐîâ, çâÞ áÕâì   ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÛØÑÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÝÐàãèÕÝÞ.
ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ âÕåÝÞÛÞÓØî EGPRS, ÝÞ íâÞ ÝÕ Þ×ÝÐçÐÕâ,
çâÞ âÕåÝÞÛÞÓØï EGPRS ØáßÞÛì×ãÕâáï ãáâàÞÙáâÒÞÜ ßàØ
ßÕàÕÔÐçÕ ÔÐÝÝëå.                   ±ëáâàÐï ×ÐÓàã×ÚÐ
  - ÐÚâØÒÝÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ UMTS Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ    ² ÝÐáâàÞÙÚÐå ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì ØÛØ
ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå.   - áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÝÐåÞÔØâáï ÝÐ    ÞâÚÛîçØâì ßÞÔÔÕàÖÚã ÒëáÞÚÞáÚÞàÞáâÝÞÓÞ ßÐÚÕâÝÞÓÞ
ãÔÕàÖÐÝØØ,   - áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÔÞáâãßÝÞ.        ÔÞáâãßÐ ßÞ ÒåÞÔïéÕÜã ÚÐÝÐÛã (HSDPA, ÝÐ×ëÒÐÕÜëÙ
  - Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÒÚÛîçÕÝ ßÞØáÚ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå    âÐÚÖÕ 3.5G). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¿ÐÚÕâÝëÕ ÔÐÝÝëÕ” ÝÐ áâà. 161.
ÛÞÚÐÛìÝëå áÕâÕÙ, Ø ÛÞÚÐÛìÝÐï áÕâì ÔÞáâãßÝÐ.     HSDPA - íâÞ ãáÛãÓÐ, ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜÐï Ò áÕâïå UMTS
ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “±ÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÛÞÚÐÛìÝÐï áÕâì”       Ø ÞÑÕáßÕçØÒÐîéÐï ÒëáÞÚãî áÚÞàÞáâì ×ÐÓàã×ÚØ ÔÐÝÝëå.
ÝÐ áâà. 30.                     ºÞÓÔÐ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÕ ÒÚÛîçÕÝÐ ßÞÔÔÕàÖÚÐ HSDPA,
   - ÐÚâØÒÝÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ  Ð áÐÜÞ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÚÛîçÕÝÞ Ú áÕâØ UMTS
áÕâìî á èØäàÞÒÐÝØÕÜ.                 á ßÞÔÔÕàÖÚÞÙ HSDPA, ×ÐÓàã×ÚÐ ÔÐÝÝëå, ÝÐßàØÜÕà
                           áÞÞÑéÕÝØÙ, íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë Ø áâàÐÝØæ Ò ÑàÐã×ÕàÕ
  - ÐÚâØÒÝÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ  çÕàÕ× áÞâÞÒãî áÕâì ÜÞÖÕâ ÒëßÞÛÝïâìáï ÑëáâàÕÕ.
áÕâìî ÑÕ× èØäàÞÒÐÝØï.
                           ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ ßÕàÕÔÐçØ
  - ÒÚÛîçÕÝÐ áÒï×ì Bluetooth.            ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.
   - ÒëßÞÛÝïÕâáï ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÐÝÐÛã     ÂÕåÝÞÛÞÓØï HSDPA ÒÛØïÕâ âÞÛìÚÞ ÝÐ áÚÞàÞáâì ×ÐÓàã×ÚØ;
Bluetooth. µáÛØ ØÝÔØÚÐâÞà ÜØÓÐÕâ, íâÞ Þ×ÝÐçÐÕâ,   áÚÞàÞáâì ÞâßàÐÒÚØ ÔÐÝÝëå Ò áÕâì, ÝÐßàØÜÕà


                                                       15
            ßÕàÕÔÐçÐ áÞÞÑéÕÝØÙ Ø íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ÞáâÐÕâáï  ÇâÞÑë
ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95

            ÝÐ ßàÕÖÝÕÜ ãàÞÒÝÕ.                 ÞâÚàëâì ÜÕÝî
                                      ÜãÛìâØÜÕÔØÐ,
                                      ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã
            ½ÐáâàÞÙÚÐ ÓàÞÜÚÞáâØ                  , ØÛØ áÔÒØÝìâÕ
            ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ                 ÔÒãÝÐßàÐÒÛÕÝÝãî
            ãÜÕÝìèÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ                ßÐÝÕÛì ÔÛï
            Ò àÕÖØÜÕ âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ                ÞâÚàëâØï ÚÛÐÒØè
            àÐ×ÓÞÒÞàÐ ØÛØ Ò àÕÖØÜÕ ßàÞáÛãèØÒÐÝØï ×ÒãÚÐ     ÜãÛìâØÜÕÔØÐ Ò
            ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÓàÞÜÚÞáâØ.             àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï.
            ²áâàÞÕÝÝëÙ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛì ßÞ×ÒÞÛïÕâ        ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ ÜÕÝî ÜãÛìâØÜÕÔØÐ ØáßÞÛì×ãÙâÕ
            ßÞÔÔÕàÖØÒÐâì àÐ×ÓÞÒÞà, ÝÐåÞÔïáì ÝÐ ÝÕÑÞÛìèÞÜ    ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. ´Ûï ÑëáâàÞÓÞ ßÕàÕÜÕéÕÝØï
            àÐááâÞïÝØØ Þâ ãáâàÞÙáâÒÐ.              ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã.
                                      ´Ûï ÞâÚàëâØï ßàØÛÞÖÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ .
              ²ÝØÜÐÝØÕ! ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ
             ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì  ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÐÕÜëå ááëÛÞÚ ÒëÑÕàØâÕ
             ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ.             ÄãÝÚæØØ > ¿ãÝÚâë ÜÕÝî. ¼ÞÖÝÞ ãÔÐÛØâì, ÔÞÑÐÒØâì
                                      ØÛØ ßÕàÕÓàãßßØàÞÒÐâì ááëÛÚØ ÝÐ ßàØÛÞÖÕÝØï,
            ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ  ×ÐÚÛÐÔÚØ ÑàÐã×ÕàÐ Ø ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ Ò Visual Radio
            ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÚÛ. ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞà.        àÐÔØÞÚÐÝÐÛë.
            ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï ÒëÑÕàØâÕ      ²ÝÕèÝØÙ ÒØÔ ÜÕÝî ÜãÛìâØÜÕÔØÐ ÜÞÖÝÞ ÝÐáâàÞØâì.
            ÄãÝÚæØØ > ²ÚÛîçØâì âÕÛÕäÞÝ.             ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÐÕÜëå äÞÝÞÒëå Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ
                                      ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÄÞÝÞÒëÕ ÚÐàâØÝÚØ Ø ãÚÐÖØâÕ
            ¼ÕÝî ÜãÛìâØÜÕÔØÐ                  ÝÕÞÑåÞÔØÜãî äãÝÚæØî. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÞâÚÛîçÕÝØï
                                      ÜÐáèâÐÑØàÞÒÐÝØï Ø ßÐÝÞàÐÜØàÞÒÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ
            Á ßÞÜÞéìî ÜÕÝî ÜãÛìâØÜÕÔØÐ ÜÞÖÝÞ ÞáãéÕáâÒÛïâì    ÄãÝÚæØØ > ÍääÕÚâë ÚÐàâØÝÚØ. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï
            ÑëáâàëÙ ÔÞáâãß Ú ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜã áÞÔÕàÖØÜÞÜã    Ø ÞâÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
            Ø ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëÜ ßàØÛÞÖÕÝØïÜ.     ·ÒãÚØ ÜÕÝî.

16
±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë                ÝÐãèÝØÚØ. ²Þ×ÜÞÖÝÞ, ßàØ íâÞÜ ßÞâàÕÑãÕâáï ÒëÑàÐâì
                                                      ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95
                          àÕÖØÜ ÚÐÑÕÛï.
´Ûï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   ,
                          ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ Ø×ÔÕÛØï, ØÜÕîéØÕ ÒëåÞÔÝÞÙ áØÓÝÐÛ,
×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã .
                          âÐÚ ÚÐÚ íâÞ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî ãáâàÞÙáâÒÐ.
´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë ÞâÚàÞÙâÕ    ½Õ ßÞÔÚÛîçÐÙâÕ Ú àÐ×êÕÜã Nokia AV ÚÐÚØÕ-ÛØÑÞ
ÔÒãÝÐßàÐÒÛÕÝÝãî ßÐÝÕÛì ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ,    ØáâÞçÝØÚØ ÝÐßàïÖÕÝØï.
×ÐâÕÜ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã .
                          ¿àØ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú ÒÝÕèÝÕÜã ãáâàÞÙáâÒã ØÛØ ÜØÝØ-
µáÛØ ÚÛÐÒØÐâãàÐ ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÐ, ÞâÚàëâØÕ ÞÑêÕÚâØÒÐ  ÓÐàÝØâãàÕ, ÝÕ ÒåÞÔïéØÜ Ò áßØáÞÚ àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëå
ÚÐÜÕàë ßàØÒÞÔØâ Ú ÞâÚÛîçÕÝØî ÑÛÞÚØàÞÒÚØ.      ÚÞÜßÐÝØÕÙ Nokia ÔÛï àÐÑÞâë á ÔÐÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ,
±ÛÞÚØàÞÒÚÐ ÚÛÐÒØÐâãàë ÜÞÖÕâ ÒÚÛîçÐâìáï       çÕàÕ× àÐ×êÕÜ Nokia AV ÞáÞÑÞÕ ÒÝØÜÐÝØÕ áÛÕÔãÕâ
ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ßÞ ØáâÕçÕÝØØ ÒàÕÜÕÝØ ÞÖØÔÐÝØï ØÛØ   ãÔÕÛØâì ãàÞÒÝî ÓàÞÜÚÞáâØ.
ßàØ ×ÐÚàëâØØ ÔÒãÝÐßàÐÒÛÕÝÝÞÙ ßÐÝÕÛØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ     ¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ
“·ÐéØâД ÝÐ áâà. 150.                 ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàë ÜÞÖÕâ áÝØ×Øâì çãÒáâÒØâÕÛìÝÞáâì
¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ÚÛÐÒØÐâãàë     áÛãåÐ Ú ÒÝÕèÝØÜ ×ÒãÚÐÜ. ½Õ ßÞÛì×ãÙâÕáì
áÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ   ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàÞÙ Ò áØâãÐæØïå, áÞ×ÔÐîéØå ãÓàÞ×ã
ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ    ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ.
ãáâàÞÙáâÒÐ.                     ÇâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàã ØÛØ ÝÐãèÝØÚØ
                          á ßãÛìâÞÜ ÔØáâÐÝæØÞÝÝÞÓÞ ãßàÐÒÛÕÝØï, ÝÐßàØÜÕà
                          ãáâàÞÙáâÒÞÜ ãßàÐÒÛÕÝØï Nokia AD-43, ßÞÔÚÛîçØâÕ
¼ØÝØ-ÓÐàÝØâãàÐ                   ßãÛìâ Ú àÐ×êÕÜã ãáâàÞÙáâÒÐ, Ð ×ÐâÕÜ ßÞÔÚÛîçØâÕ
º àÐ×êÕÜã Nokia AV                 Ú ßãÛìâã ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàã ØÛØ ÝÐãèÝØÚØ.
(3,5 ÜÜ) ãáâàÞÙáâÒÐ                 ½ÕÚÞâÞàëÕ ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàë ÝÕ áÝÐÑÖÕÝë
ÜÞÖÝÞ ßÞÔÚÛîçØâì                  ÜØÚàÞäÞÝÞÜ. ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï âÕÛÕäÞÝÝëå Òë×ÞÒÞÒ
áÞÒÜÕáâØÜãî                     âÐÚãî ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàã ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì
ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàã ØÛØ                 áÞÒÜÕáâÝÞ á ßãÛìâÞÜ ÔØáâÐÝæØÞÝÝÞÓÞ ãßàÐÒÛÕÝØï ØÛØ
                          ÜØÚàÞäÞÝÞÜ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÕ.


                                                      17
            ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÝÕÚÞâÞàëå ÐÚáÕááãÐàÞÒ        ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÚÐàâë ßÐÜïâØ
ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95

            ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàë, ÝÐßàØÜÕà ãáâàÞÙáâÒÐ ãßàÐÒÛÕÝØï
            Nokia AD-43, ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ÒÞ ÒàÕÜï     1 ¿ÞÔæÕßØâÕ
            àÐ×ÓÞÒÞàÐ ØáßÞÛì×ãÙâÕ àÐáßÞÛÞÖÕÝÝãî ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÕ    ÝÞÓâÕÜ ÒëÕÜÚã
            ÚÛÐÒØèã ÓàÞÜÚÞáâØ. ÃáâàÞÙáâÒÞ ãßàÐÒÛÕÝØï Nokia     ßÞÔ ×ÐÓÛãèÚÞÙ
            AD-43 ØÜÕÕâ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ áàÕÔáâÒÐ àÕÓãÛØàÞÒÚØ     ÓÝÕ×ÔÐ ÚÐàâë
            ÓàÞÜÚÞáâØ, ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ âÞÛìÚÞ ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ      ßÐÜïâØ
            ãàÞÒÝï ÓàÞÜÚÞáâØ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØÜÞÙ Üã×ëÚØ ØÛØ       Ø ÞâÚàÞÙâÕ
            ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.                       ×ÐÓÛãèÚã.
                                        ÂïÝØâÕ ×ÐÓÛãèÚã
                                        ÒßàÐÒÞ ÔÞ âÕå
            ºÐàâÐ ßÐÜïâØ                      ßÞà, ßÞÚÐ ÝÕ
            ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ                   ßÞïÒØâáï èÐàÝØà, Ð ×ÐâÕÜ ßÞÒÕàÝØâÕ ×ÐÓÛãèÚã ÒÑÞÚ.
            áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ÚÐàâÐÜØ microSD,             2 ÃáâÐÝÞÒØâÕ
            àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÜØ ÚÞàßÞàÐæØÕÙ              áÞÒÜÕáâØÜãî ÚÐàâã
            Nokia ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ.              ßÐÜïâØ Ò ÓÝÕ×ÔÞ.
            ºÞàßÞàÐæØï Nokia ßàØÔÕàÖØÒÐÕâáï ßàØÝïâëå        ¿ÞÒÕàÝØâÕ ÚÐàâã
            áâÐÝÔÐàâÞÒ ÔÛï ÚÐàâ ßÐÜïâØ, ÞÔÝÐÚÞ, ÚÐàâë ÝÕÚÞâÞàëå   ÚÞÝâÐÚâÐÜØ ÒÒÕàå
            Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ ÜÞÓãâ Ñëâì ÝÕ ßÞÛÝÞáâìî áÞÒÜÕáâØÜë    Ø Ò áâÞàÞÝã ÓÝÕ×ÔÐ.
            á ÔÐÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ
            ÝÕáÞÒÜÕáâØÜëå ÚÐàâ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ßÞÒàÕÖÔÕÝØÕ ÚÐàâë     3 ²áâÐÒìâÕ ÚÐàâã.
            Ø ãáâàÞÙáâÒÐ, Ð âÐÚÖÕ ãÝØçâÞÖÕÝØÕ ØÝäÞàÜÐæØØ,      ºÐàâÐ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï
            ×ÐßØáÐÝÝÞÙ ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ.               ÝÐ ÜÕáâÞ ÔÞ éÕÛçÚÐ.
            ºÐàâë ßÐÜïâØ áÛÕÔãÕâ åàÐÝØâì Ò ÜÕáâÐå, ÝÕÔÞáâãßÝëå
            ÔÛï ÔÕâÕÙ.
18
4 ·ÐÔÒØÝìâÕ èÐàÝØà ÝÐ ÜÕáâÞ              5 ¸×ÒÛÕÚØâÕ ÚÐàâã ßÐÜïâØ. µáÛØ ãáâàÞÙáâÒÞ
                                                     ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95
  Ø ×ÐÚàÞÙâÕ ×ÐÓÛãèÚã.                  ÒÚÛîçÕÝÞ, ÒëÑÕàØâÕ OK.
  ÃÑÕÔØâÕáì, çâÞ ×ÐÓÛãèÚÐ
  ×ÐÚàëâÐ ßÞÛÝÞáâìî.                 ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ äãÝÚæØØ

                            ÚÐàâë ßÐÜïâØ
¸×ÒÛÕçÕÝØÕ ÚÐàâë                    ½ÐÖÜØâÕ  Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ¿ÐÜïâì.
ßÐÜïâØ                         ´Ûï àÕ×ÕàÒÝÞÓÞ ÚÞßØàÞÒÐÝØï ÔÐÝÝëå Ø× ßÐÜïâØ
   ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ½Õ Ø×ÒÛÕÚÐÙâÕ ÚÐàâã ßÐÜïâØ   ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜãî ÚÐàâã ßÐÜïâØ (ÕáÛØ
ÒÞ ÒàÕÜï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÚÐÚØå-ÛØÑÞ äãÝÚæØÙ, áÒï×ÐÝÝëå   ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ) ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÚÞßØà.ßÐÜïâì
á ÞÑàÐéÕÝØÕÜ Ú ÚÐàâÕ. ¿àØ Ø×ÒÛÕçÕÝØØ ÚÐàâë       âÛä. µáÛØ ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ ÝÕÔÞáâÐâÞçÝÞ ÜÕáâÐ ÔÛï
ßÐÜïâØ ÒÞ ÒàÕÜï ÒëßÞÛÝÕÝØï ÞßÕàÐæØÙ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ      áÞ×ÔÐÝØï àÕ×ÕàÒÝÞÙ ÚÞßØØ, ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÕ
ßÞÒàÕÖÔÕÝØÕ ÚÐàâë Ø/ØÛØ ãáâàÞÙáâÒÐ, Ð âÐÚÖÕ      ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ.
ãÝØçâÞÖÕÝØÕ ØÝäÞàÜÐæØØ, ×ÐßØáÐÝÝÞÙ           ´Ûï ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ á áÞÒÜÕáâØÜÞÙ
ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ.                    ÚÐàâë ßÐÜïâØ Ò ßÐÜïâì ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëÑÕàØâÕ
1 ¿ÕàÕÔ Ø×ÒÛÕçÕÝØÕÜ ÚÐàâë ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã       ÄãÝÚæØØ > ²ÞááâÐÝ. á ÚÐàâë.
 Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸×ÒÛÕçì ÚÐàâã. ²áÕ ßàØÛÞÖÕÝØï       ¿àØ ßÞÒâÞàÝÞÜ äÞàÜÐâØàÞÒÐÝØØ ÚÐàâë ßÐÜïâØ ÒáÕ
 ×ÐÚàëÒÐîâáï.                     ÔÐÝÝëÕ ãÔÐÛïîâáï ÑÕ× ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâØ ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØï.
2 ¿àØ ÞâÞÑàÐÖÕÝØØ áÞÞÑéÕÝØï ¿àØ Ø×ÒÛÕçÕÝØØ       ² ÝÕÚÞâÞàëå áÛãçÐïå ÝÞÒëÕ ÚÐàâë ßÐÜïâØ ãÖÕ
 ÚÐàâë ßÐÜïâØ ÒáÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ÑãÔãâ ×ÐÚàëâë.      ÞâäÞàÜÐâØàÞÒÐÝë. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ âÞÜ, âàÕÑãÕâáï ÛØ
 ¸×ÒÛÕçì? ÒëÑÕàØâÕ ´Ð.                äÞàÜÐâØàÞÒÐÝØÕ ÝÞÒÞÙ ÚÐàâë ßÐÜïâØ, ÜÞÖÝÞ
3 ¿ÞáÛÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áÞÞÑéÕÝØï ¸×ÒÛÕÚØâÕ ÚÐàâã     ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ÚÐàâë.
 ßÐÜïâØ Ø ÝÐÖÜØâÕ OK ÞâÚàÞÙâÕ ×ÐÓÛãèÚã ÓÝÕ×ÔÐ
                            ´Ûï äÞàÜÐâØàÞÒÐÝØï ÚÐàâë ßÐÜïâØ ÒëÑÕàØâÕ
 ÚÐàâë ßÐÜïâØ.
                            ÄãÝÚæØØ > ÄÞàÜÐâØà. ÚÐàâã. ²ëÑÕàØâÕ ´Ð
4 ½ÐÖÜØâÕ ÝÐ ÚÐàâã ßÐÜïâØ Ø ÞáÒÞÑÞÔØâÕ ÕÕ Ø× ÓÝÕ×ÔÐ.
                            ÔÛï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÞßÕàÐæØØ.


                                                     19
            ´ØáßÕâçÕà äÐÙÛÞÒ                  ¾áÒÞÑÞÖÔÕÝØÕ ßÐÜïâØ ßàØ
ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95

            ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ äÐÙÛÞÒ Ø ßÐßÞÚ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ  ÝÕåÒÐâÚÕ ÜÕáâÐ
            ØÛØ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ÞÝÐ      ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÝÞÓØå äãÝÚæØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ âàÕÑãÕâ
            ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ) ÝÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ >   ÜÕáâÐ ÔÛï åàÐÝÕÝØï ÔÐÝÝëå. µáÛØ Ò ßÐÜïâØ
            ´Øáß.äÐÙÛ.. ¾âÚàëÒÐÕâáï íÚàÐÝ ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ   ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ ÝÕ åÒÐâÐÕâ ÜÕáâÐ,
            (  ). ½ÐÖÜØâÕ   ÔÛï ÞâÚàëâØï íÚàÐÝÐ ÚÐàâë   ÒëÒÞÔØâáï ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ.
            ßÐÜïâØ (  ), ÕáÛØ ÞÝÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ.
                                      ´Ûï ÞáÒÞÑÞÖÔÕÝØï ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ ßÕàÕÝÕáØâÕ
            ´Ûï âÞÓÞ çâÞÑë ÞâÜÕâØâì ÝÕáÚÞÛìÚÞ äÐÙÛÞÒ,      ÔÐÝÝëÕ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜãî ÚÐàâã ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ÞÝÐ
            ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   Ø, ÝÕ ÞâßãáÚÐï ÕÕ, ÝÐÖÜØâÕ ,  ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ) ØÛØ áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÞÜßìîâÕà.
             ØÛØ . ÇâÞÑë ßÕàÕÜÕáâØâì ØÛØ áÚÞßØàÞÒÐâì
            äÐÙÛë Ò ßÐßÚã, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÜÕáâØâì    ÇâÞÑë ãÔÐÛØâì ÔÐÝÝëÕ á æÕÛìî ÞáÒÞÑÞÖÔÕÝØï ßÐÜïâØ,
            Ò ßÐßÚã ØÛØ ÁÚÞßØà. Ò ßÐßÚã.            ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ´Øáß.äÐÙÛ. ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï
                                      ÝÕÝãÖÝëå äÐÙÛÞÒ ØÛØ ÞâÚàÞÙâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ
            ÇâÞÑë ÒëßÞÛÝØâì ßÞØáÚ äÐÙÛÐ, ÒëÑÕàØâÕ        ßàØÛÞÖÕÝØÕ. ½ÐßàØÜÕà, ÜÞÖÝÞ ãÔÐÛØâì áÛÕÔãîéÕÕ:
            ÄãÝÚæØØ > ½ÐÙâØ Ø ãÚÐÖØâÕ ßÐÜïâì, Ò ÚÞâÞàÞÙ
            ÔÞÛÖÕÝ ÒëßÞÛÝïâìáï ßÞØáÚ. ²ÒÕÔØâÕ áâàÞÚã ßÞØáÚÐ,  • áÞÞÑéÕÝØï Ø× ßÐßÞÚ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ÁÞÞÑé.
            áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ØÜÕÝØ äÐÙÛÐ.              Ø ×ÐÓàãÖÕÝÝëÕ áÞÞÑéÕÝØï íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë
                                       Ø× ßÞçâÞÒÞÓÞ ïéØÚÐ;
            ´Ûï âÞÓÞ, çâÞÑë ÒëïáÝØâì, ÔÐÝÝëÕ ÚÐÚØå âØßÞÒ    • áÞåàÐÝÕÝÝëÕ ÒÕÑ-áâàÐÝØæë;
            åàÐÝïâáï Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø áÚÞÛìÚÞ ÜÕáâÐ ÞÝØ  • ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÚÞÝâÐÚâÐå;
            ×ÐÝØÜÐîâ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÞáâ. ßÐÜïâØ.     • ×ÐÜÕâÚØ ÚÐÛÕÝÔÐàï;
            ¾ÑêÕÜ áÒÞÑÞÔÝÞÙ ßÐÜïâØ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò ßÞÛÕ     • ÝÕÝãÖÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï ´Øáß. ßàØÛ.;
            áÒÞÑÞÔÝÞ.                      • ãáâÐÝÞÒÞçÝëÕ äÐÙÛë ßàØÛÞÖÕÝØÙ (Ò äÞàÜÐâÕ
                                       “.sis”), ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜãî ÚÐàâã ßÐÜïâØ
                                       (áÝÐçÐÛÐ áÞ×ÔÐÙâÕ àÕ×ÕàÒÝãî ÚÞßØî ãáâÐÝÞÒÞçÝëå
                                       äÐÙÛÞÒ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ÚÞÜßìîâÕàÕ).
20
·ÐÓàã×Øâì!
                         ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95
Á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï ·ÐÓàã×Øâì! ÜÞÖÝÞ
ßàÞáÜÐâàØÒÐâì, ×ÐÓàãÖÐâì Ø× ¸ÝâÕàÝÕâÐ
Ø ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì Ò ãáâàÞÙáâÒÕ àÐ×ÛØçÝëÕ ÞÑêÕÚâë,
ÝÐßàØÜÕà ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ äÐÙÛë.
½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÓàã×Øâì!. ¾ÑêÕÚâë
àÐáßàÕÔÕÛÕÝë ßÞ ÚÐâÕÓÞàØïÜ Ò ÚÐâÐÛÞÓØ Ø ßÐßÚØ,
ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕÜëÕ àÐ×ÛØçÝëÜØ ßÞáâÐÒéØÚÐÜØ ãáÛãÓ.
½ÕÚÞâÞàëÕ ÞÑêÕÚâë ÜÞÓãâ Ñëâì ßÛÐâÝëÜØ, ÞÔÝÐÚÞ,
ÞÑëçÝÞ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝëÙ ßàÞáÜÞâà ÞÑêÕÚâÞÒ
ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ÑÕáßÛÐâÝÞ.
                         21
          ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà
¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà


          ½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ¸ÝâÕàÝÕâ (ãáÛãÓÐ áÕâØ).    ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×ÕàÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
            ºÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ: ÔÛï ×ÐßãáÚÐ       ÝÐáâàÞØâì âÞçÚã ÔÞáâãßÐ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÕâØ
           ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×ÕàÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÝÐÖÜØâÕ     ¸ÝâÕàÝÕâ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÂÞçÚØ ÔÞáâãßД ÝÐ áâà. 158.
           Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã  .
          Á ßÞÜÞéìî ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×ÕàÐ ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì    ·ÐéØâÐ áÞÕÔØÝÕÝØï
          ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæë, áÞ×ÔÐÝÝëÕ ÝÐ ï×ëÚÕ HTML (ï×ëÚ   µáÛØ ßàØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜ áÞÕÔØÝÕÝØØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
          àÐ×ÜÕâÚØ ÓØßÕàâÕÚáâÐ). ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì   ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝÔØÚÐâÞà ×ÐéØâë  , ÔÐÝÝëÕ ÜÕÖÔã
          ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæë, áßÕæØÐÛìÝÞ ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝëÕ     ÜÞÑØÛìÝëÜ âÕÛÕäÞÝÞÜ Ø èÛî×ÞÜ/áÕàÒÕàÞÜ ¸ÝâÕàÝÕâÐ
          ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ, ÝÐ ÚÞâÞàëå ØáßÞÛì×ãÕâáï   ßÕàÕÔÐîâáï Ò ×ÐèØäàÞÒÐÝÝÞÜ ÒØÔÕ.
          ï×ëÚ XHTML (ÞâÚàëâëÙ ï×ëÚ àÐ×ÜÕâÚØ ÓØßÕàâÕÚáâÐ) ØÛØ
          WML (ï×ëÚ àÐ×ÜÕâÚØ áâàÐÝØæ ÔÛï ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå      ¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ ×ÝÐçÚÐ ×ÐéØâë ÝÕ Þ×ÝÐçÐÕâ, çâÞ
          ßàØÛÞÖÕÝØÙ).                     ÔÐÝÝëÕ, ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëÕ ÜÕÖÔã èÛî×ÞÜ Ø áÕàÒÕàÞÜ
                                     áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ (ØÛØ ÜÕáâÞÜ, ÓÔÕ ÝÐåÞÔØâáï
          Á ßÞÜÞéìî ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×ÕàÐ ÜÞÖÝÞ ãÒÕÛØçØÒÐâì     ×ÐßàÐèØÒÐÕÜëÙ àÕáãàá), âÐÚÖÕ ×ÐéØéÕÝë.
          ØÛØ ãÜÕÝìèÐâì áâàÐÝØæã, ØáßÞÛì×ÞÒÐâì äãÝÚæØØ     ·ÐéØâÐ ÔÐÝÝëå ÝÐ ãçÐáâÚÕ ÜÕÖÔã èÛî×ÞÜ Ø áÕàÒÕàÞÜ
          ÀÕÖØÜ ÚÐàâë Ø ¾Ñ×Þà áâàÐÝØæë ÔÛï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ    ÔÞÛÖÝÐ ÞÑÕáßÕçØÒÐâìáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ.
          áâàÐÝØæÐÜ, çØâÐâì ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâØ Ø ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛë
          (ÑÛÞÓØ), ÔÞÑÐÒÛïâì ×ÐÚÛÐÔÚØ ÔÛï ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ   ´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú ÝÕÚÞâÞàëÜ ãáÛãÓÐÜ, ÝÐßàØÜÕà,
          Ø ×ÐÓàãÖÐâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ.                Ú ÑÐÝÚÞÒáÚØÜ ãáÛãÓÐÜ, âàÕÑãîâáï áÕàâØäØÚÐâë.
                                     ¿ÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ßÞÛãçÐÕâ ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ,
          ÁÒÕÔÕÝØï Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ãáÛãÓ, Ð âÐÚÖÕ  ÕáÛØ áÕàÒÕà ÝÕ ïÒÛïÕâáï ßÞÔÛØÝÝëÜ ØÛØ Ò ßÐÜïâØ
          ØÝäÞàÜÐæØî Þ æÕÝÐå Ø âÐàØäÐå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì      ãáâàÞÙáâÒÐ ÞâáãâáâÒãÕâ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÙ áÕàâØäØÚÐâ.
          ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ½ÕÞÑåÞÔØÜëÕ ØÝáâàãÚæØØ ßÞ     ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì
          ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØî ãáÛãÓ âÐÚÖÕ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì       ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî
          ã ßÞáâÐÒéØÚÞÒ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ãáÛãÓ.


22
Þ áÕàâØäØÚÐâÐå Ø Øå ÔÐÝÝëå áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ        ´Ûï ÞâÚàëâØï íÚàÐÝÐ “·ÐÚÛÐÔÚØ” Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ
                                                       ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà
“ÁÕàâØäØÚÐâë” ÝÐ áâà. 152.               ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
                            ·ÐÚÛÐÔÚØ.
ÍÚàÐÝ “·ÐÚÛÐÔÚØ”                    ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÔÐÝÝëå ×ÐÚÛÐÔÚØ, ÝÐßàØÜÕà ÕÕ
                            ×ÐÓÞÛÞÒÚÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ØáßÕâçÕà
ÍÚàÐÝ “·ÐÚÛÐÔÚØ” áÛãÖØâ ÔÛï ÒëÑÞàÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-      ×ÐÚÛÐÔÞÚ > ¸×ÜÕÝØâì.
ÐÔàÕáÞÒ Ø× áßØáÚÐ ØÛØ Ø× ÝÐÑÞàÐ ×ÐÚÛÐÔÞÚ Ò ßÐßÚÕ
°ÒâÞ×ÐÚÛÐÔÚØ. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, URL-ÐÔàÕá ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÙ     Á ßÞÜÞéìî íÚàÐÝÐ “·ÐÚÛÐÔÚØ” ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ
¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæë ÜÞÖÝÞ ÒÒÕáâØ ßàïÜÞ Ò ßÞÛÕ ( ).    ßÕàÕåÞÔØâì Ú ÔàãÓØÜ ßÐßÚÐÜ ÑàÐã×ÕàÐ. ¸ÝâÕàÝÕâ-
                            ÑàÐã×Õà ßÞ×ÒÞÛïÕâ áÞåàÐÝïâì ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæë
·ÝÐçÞÚ  ÞÑÞ×ÝÐçÐÕâ ÝÐçÐÛìÝãî áâàÐÝØæã, ×ÐÔÐÝÝãî    Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ. ² ßÐßÚÕ ÁÞåàÐÝ. áâàÐÝØæë ÜÞÖÝÞ
ÔÛï áâÐÝÔÐàâÝÞÙ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ.             ßàÞáÜÞâàÕâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ áÞåàÐÝÕÝÝëå áâàÐÝØæ
²Þ ÒàÕÜï ßàÞáÜÞâàÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ ÜÞÖÝÞ        Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ àÕÖØÜÕ.
áÞåàÐÝïâì URL-ÐÔàÕáÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. ² ÚÐçÕáâÒÕ  ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà âÐÚÖÕ ÞâáÛÕÖØÒÐÕâ ¸ÝâÕàÝÕâ-
×ÐÚÛÐÔÞÚ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ áÞåàÐÝïâì ÐÔàÕáÐ, ßÞÛãçÕÝÝëÕ    áâàÐÝØæë, ×ÐÓàãÖÕÝÝëÕ ÒÞ ÒàÕÜï âÕÚãéÕÓÞ áÕÐÝáÐ
Ò áÞÞÑéÕÝØïå, Ø ßÕàÕÔÐÒÐâì áÞåàÐÝÕÝÝëÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ.    ßàÞáÜÞâàÐ. ² ßÐßÚÕ °ÒâÞ×ÐÚÛÐÔÚØ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï
ÃáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ áÞÔÕàÖÐâì ×ÐàÐÝÕÕ           áßØáÞÚ ßàÞáÜÞâàÕÝÝëå ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ.
×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝÝëÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ Ø ááëÛÚØ ÝÐ ã×Ûë      ² ßÐßÚÕ Web-ÝÞÒÞáâØ áÞÔÕàÖÐâáï áÞåàÐÝÕÝÝëÕ
¸ÝâÕàÝÕâÐ áâÞàÞÝÝØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ. Á ßÞÜÞéìî       ááëÛÚØ ÝÐ ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâØ Ø ÑÛÞÓØ, ÝÐ ÚÞâÞàëÕ ÑëÛÐ
ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßÞÛãçÐâì ÔÞáâãß Ú ã×ÛÐÜ     ÞäÞàÜÛÕÝÐ ßÞÔßØáÚÐ. ²ÕÑ-ÝÞÒÞáâØ ÞÑëçÝÞ
áâÞàÞÝÝØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ. Ã×Ûë áâÞàÞÝÝØå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ    àÐáßÞÛÐÓÐîâáï ÝÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæÐå ÚàãßÝëå
ÝÕ ÞâÝÞáïâáï Ú ÚÞÜßÐÝØØ Nokia, Ø ßÞíâÞÜã ÚÞÜßÐÝØï    ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëå ÞàÓÐÝØ×ÐæØÙ, Ò ÛØçÝëå ÑÛÞÓÐå Ø ÝÐ
Nokia ÝÕ ÔÕÛÐÕâ ÝØÚÐÚØå ×ÐïÒÛÕÝØÙ Ø ÝÕ ßàØÝØÜÐÕâ    áâàÐÝØæÐå ØÝâÕàÐÚâØÒÝëå áÞÞÑéÕáâÒ, ÚÞâÞàëÕ
ÝÐ áÕÑï ÝØÚÐÚØå ÞÑï×ÐâÕÛìáâÒ ÞâÝÞáØâÕÛìÝÞ íâØå ã×ÛÞÒ.  ßàÕÔÛÐÓÐîâ ÚàÐâÚØÕ ÒëßãáÚØ áÐÜëå ßÞáÛÕÔÝØå
¿àØ ÞÑàÐéÕÝØØ Ú âÐÚØÜ ã×ÛÐÜ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßàØÝØÜÐâì    ÝÞÒÞáâÕÙ Ø ÞÑ×Þàë áâÐâÕÙ. ´Ûï ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâÕÙ
ÜÕàë ßàÕÔÞáâÞàÞÖÝÞáâØ Ò ßÛÐÝÕ ×ÐéØâë Ø Ò ßÛÐÝÕ     ØáßÞÛì×ãîâáï âÕåÝÞÛÞÓØØ RSS Ø ATOM.
áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ.


                                                       23
          ¿àÞáÜÞâà ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ               ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ááëÛÚã ØÛØ ÒëÑàÐâì ÞÑêÕÚâ, ÝÐÖÜØâÕ
¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà

                                      . ÇâÞÑë ÞâÚàëâì ááëÛÚã Ò ÝÞÒÞÜ ÞÚÝÕ, ÒëÑÕàØâÕ
            ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ       ÄãÝÚæØØ > ¾ÚÝÞ > ÁáëÛÚÐ Ò ÝÞÒÞÜ ÞÚÝÕ.
          ×ÐáÛãÖØÒÐîéØÜØ ÔÞÒÕàØï ãáÛãÓÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ
                                     ´Ûï ÒÒÞÔÐ ÐÔàÕáÐ ÝÞÒÞÙ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæë, ÚÞâÞàãî
          ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ÝÐÔÕÖÝãî ×ÐéØâã Þâ ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÓÞ
                                     ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÞáÕâØâì, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÙâØ
          ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï.
                                     ßÞ ÐÔàÕáã.
          Á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï ¸ÝâÕàÝÕâ ÜÞÖÝÞ
                                       ÁÞÒÕâ. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ú ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæÕ,
          ßàÞáÜÐâàØÒÐâì ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæë Ò Øå
                                      áÞåàÐÝÕÝÝÞÙ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÝÐ íÚàÐÝÕ
          ßÕàÒÞÝÐçÐÛìÝÞÜ ÒØÔÕ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-
                                      “·ÐÚÛÐÔÚØ”, ÝÐÖÜØâÕ   ÒÞ ÒàÕÜï áÕÐÝáÐ
          áâàÐÝØæë ÒëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã ÝÐ íÚàÐÝÕ “·ÐÚÛÐÔÚØ”ØÛØ
                                      ßàÞáÜÞâàÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ×ÐÚÛÐÔÚã.
          ÒÒÕÔØâÕ ÐÔàÕá Ò áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÜ ßÞÛÕ ( ). ·ÐâÕÜ
          ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã .                   ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÞÑÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ áâàÐÝØæë
                                     á áÕàÒÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÄãÝÚæØØ ÑàÐã×ÕàÐ >
          ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÝÕÚÞâÞàëå ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ,
                                     ¾ÑÝÞÒØâì.
          áÞÔÕàÖÐéØå, ÝÐßàØÜÕà, ÓàÐäØçÕáÚØÕ ÞÑêÕÚâë
          Ø ×ÒãÚÞÒëÕ äÐÙÛë, âàÕÑãÕâáï ÑÞÛìèÞÙ ÞÑêÕÜ ßÐÜïâØ.   ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ¸ÝâÕàÝÕâ-ÐÔàÕáÐ âÕÚãéÕÙ áâàÐÝØæë
          µáÛØ ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ âÐÚØå áâàÐÝØæ ÝÕÔÞáâÐâÞçÝÞ ßÐÜïâØ,  Ò ÚÐçÕáâÒÕ ×ÐÚÛÐÔÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÞåàÐÝØâì
          áÞÔÕàÖÐéØÕáï ÝÐ áâàÐÝØæÕ ÓàÐäØçÕáÚØÕ ÞÑêÕÚâë ÝÕ    ×ÐÚÛÐÔÚã.
          ÞâÞÑàÐÖÐîâáï. ² æÕÛïå íÚÞÝÞÜØØ ßÐÜïâØ ÒëÑÕàØâÕ     ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áâÞß-ÚÐÔàÞÒ áâàÐÝØæ, ×ÐÓàãÖÕÝÝëå
          ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁâàÐÝØæÐ > ·ÐÓà.ÚÐàâØÝ./     Ò âÕÚãéÕÜ áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ, á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï
          ÞÑêÕÚâë > ½Õâ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ ÑÕ×    Visual History ÒëÑÕàØâÕ ½Ð×ÐÔ (ÔÞáâãßÝÞ, ÕáÛØ
          ×ÐÓàã×ÚØ ÓàÐäØçÕáÚØå ÞÑêÕÚâÞÒ.             Ò ÝÐáâàÞÙÚÐå ÑàÐã×ÕàÐ ÒÚÛîçÕÝ ßÐàÐÜÕâà ÁßØáÞÚ
            ÁÞÒÕâ. ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï        ÒÞ×ÒàÐâÐ). ²ëÑÕàØâÕ ßàÞáÜÞâàÕÝÝãî àÐÝÕÕ áâàÐÝØæã
           Ø ßàÞÔÞÛÖÕÝØï àÐÑÞâë ÑàÐã×ÕàÐ Ò äÞÝÞÒÞÜ       ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ Ú ÝÕÙ.
           àÕÖØÜÕ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã     ØÛØ      ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï áâàÐÝØæë ÒÞ ÒàÕÜï áÕÐÝáÐ ßàÞáÜÞâàÐ
           ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã    . ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ú ÑàÐã×Õàã   ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁàÕÔáâÒÐ > ÁÞåà. áâàÐÝØæã.
           ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã        ÁâàÐÝØæë ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝïâì Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ
           Ø ÒëÑÕàØâÕ ÑàÐã×Õà Ø× áßØáÚÐ.            ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ),

24
Ð ×ÐâÕÜ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì íâØ áâàÐÝØæë Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ    ¿ÞØáÚ âÕÚáâÐ
                                                      ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà
àÕÖØÜÕ. ÁâàÐÝØæë ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ãßÞàïÔÞçØÒÐâì ßÞ
ßÐßÚÐÜ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áâàÐÝØæ Ò ÔàãÓÞÕ ÒàÕÜï ÝÐ    ´Ûï ßÞØáÚÐ ÚÛîçÕÒëå áÛÞÒ ÝÐ âÕÚãéÕÙ ¸ÝâÕàÝÕâ-
íÚàÐÝÕ “·ÐÚÛÐÔÚØ”ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝ. áâàÐÝØæë.      áâàÐÝØæÕ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐÙâØ > ÂÕÚáâ
                           Ø ÒÒÕÔØâÕ ÚÛîçÕÒÞÕ áÛÞÒÞ. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ
´Ûï ÔÞáâãßÐ Ú áßØáÚã ÚÞÜÐÝÔ Ø ÔÕÙáâÒØÙ ÔÛï ÞâÚàëâÞÙ  Ú ßàÕÔëÔãéÕÜã áÞÒßÐÔÕÝØî ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã .
áâàÐÝØæë ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÛãÖ. äãÝÚæØØ (ÕáÛØ    ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ú áÛÕÔãîéÕÜã áÞÒßÐÔÕÝØî
âÐÚÐï ãáÛãÓÐ ÔÞáâãßÝÐ ÝÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæÕ).     ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã .
ÇâÞÑë àÐ×àÕèØâì ØÛØ ×ÐßàÕâØâì ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ       ÁÞÒÕâ. ´Ûï ßÞØáÚÐ ÚÛîçÕÒëå áÛÞÒ ÝÐ áâàÐÝØæÕ
ÞâÚàëâØÕ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÞÚÞÝ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >      ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   .
¾ÚÝÞ > ±ÛÞÚ. ÒáßÛëÒ. ÞÚÝÐ ØÛØ ÀÐ×àÕè.ÒáßÛëÒ.ÞÚÝÐ.
ºÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ      ¿ÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÑàÐã×ÕàÐ
ÞßØáÐÝë ÝØÖÕ.
                           ½Ð ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÜÞÖÝÞ ÒëÑØàÐâì ÝÐØÑÞÛÕÕ
• ½ÐÖÜØâÕ   ÔÛï ÞâÚàëâØï ×ÐÚÛÐÔÞÚ.
                           çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ äãÝÚæØØ ÑàÐã×ÕàÐ. ´Ûï ÞâÚàëâØï
• ½ÐÖÜØâÕ   ÔÛï ßÞØáÚÐ ÚÛîçÕÒëå áÛÞÒ ÝÐ âÕÚãéÕÙ
                           ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ Ò áÒÞÑÞÔÝÞÜ ßÞÛÕ ¸ÝâÕàÝÕâ-
  áâàÐÝØæÕ.
                           áâàÐÝØæë ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã . ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ
• ½ÐÖÜØâÕ   ÔÛï ÒÞ×ÒàÐâÐ ÝÐ ßàÕÔëÔãéãî
                           ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã   ØÛØ  .
  áâàÐÝØæã.
                           ´Ûï ÒëÑÞàÐ äãÝÚæØØ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã .
• ½ÐÖÜØâÕ   ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï áßØáÚÐ ÒáÕå
  ÞâÚàëâëå ÞÚÞÝ.                   ²ëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ ÝÐ ßÐÝÕÛØ
• ½ÐÖÜØâÕ   ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÞÚÝÐ ÞÑ×ÞàÐ âÕÚãéÕÙ  ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ:
  áâàÐÝØæë. ½ÐÖÜØâÕ   ÕéÕ àÐ× ÔÛï ãÒÕÛØçÕÝØï    • ÇÐáâÞ ØáßÞÛì×. ááëÛÚØ – ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ çÐáâÞ
  ÜÐáèâÐÑÐ Ø ßàÞáÜÞâàÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÙ çÐáâØ        ßÞáÕéÐÕÜëå ¸ÝâÕàÝÕâ-ÐÔàÕáÞÒ.
  áâàÐÝØæë.                     • ¾Ñ×Þà áâàÐÝØæë – ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ÞÚÝÐ ÞÑ×ÞàÐ
• ½ÐÖÜØâÕ   ÔÛï ÒÒÞÔÐ ÝÞÒÞÓÞ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÐÔàÕáÐ.     âÕÚãéÕÙ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæë.
• ½ÐÖÜØâÕ   ÔÛï ßÕàÕåÞÔÐ ÝÐ ÝÐçÐÛìÝãî áâàÐÝØæã.  • ½ÐÙâØ – ßÞØáÚ ÚÛîçÕÒëå áÛÞÒ ÝÐ âÕÚãéÕÙ
• ½ÐÖÜØâÕ   ØÛØ   ÔÛï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ        áâàÐÝØæÕ.
  ãÜÕÝìèÕÝØï áâàÐÝØæë.

                                                      25
          • ¾ÑÝÞÒØâì – ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ áâàÐÝØæë.            ´Ûï ßàÞÔÞÛÖÕÝØï ×ÐÓàã×ÚØ ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÝïâì.
¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà

          • ¿ÞÔßØáÐâìáï (ÕáÛØ ÔÞáâãßÝÞ) – ßàÞáÜÞâà áßØáÚÐ     ´Ûï ÞâÜÕÝë ×ÐÓàã×ÚØ ÒëÑÕàØâÕ ¾âÜÕÝØâì.
           ÔÞáâãßÝëå ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâÕÙ ÝÐ âÕÚãéÕÙ ¸ÝâÕàÝÕâ-
                                     ² ÝÐçÐÛÕ ÞßÕàÐæØØ ×ÐÓàã×ÚØ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áßØáÞÚ
           áâàÐÝØæÕ Ø ßÞÔßØáÚÐ ÝÐ ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâØ.
                                     äÐÙÛÞÒ, ×ÐÓàã×ÚÐ ÚÞâÞàëå ßàÞÔÞÛÖÐÕâáï ØÛØ
                                     ×ÐÒÕàèÕÝÐ Ò âÕÚãéÕÜ áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ.
          ·ÐÓàã×ÚÐ Ø ßàØÞÑàÕâÕÝØÕ                ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ íâÞÓÞ áßØáÚÐ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒëÑàÐâì
          áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ                      ÄãÝÚæØØ > ·ÐÓàã×ÚÐ. ²ëÔÕÛØâÕ ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ ÞÑêÕÚâ
                                     Ò áßØáÚÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ, çâÞÑë ÞâÜÕÝØâì ÕÓÞ
          ¼ÞÖÝÞ ×ÐÓàãÖÐâì âÐÚØÕ ÞÑêÕÚâë, ÚÐÚ ÜÕÛÞÔØØ,      ×ÐÓàã×Úã, ÛØÑÞ ÞâÚàëâì, áÞåàÐÝØâì ØÛØ ãÔÐÛØâì íâÞâ
          Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, ÛÞÓÞâØßë ÞßÕàÐâÞàÐ, âÕÜë Ø        ÞÑêÕÚâ, ÕáÛØ ÞÝ ãÖÕ ×ÐÓàãÖÕÝ.
          ÒØÔÕÞÚÛØßë. ÍâØ ÞÑêÕÚâë ÜÞÓãâ ßàÕÔÞáâÐÒÛïâìáï ÚÐÚ
          ÑÕáßÛÐâÝÞ, âÐÚ Ø ×Ð ÞßàÕÔÕÛÕÝÝãî ßÛÐâã. ·ÐÓàãÖÕÝÝëÕ
          ÞÑêÕÚâë ßÕàÕÔÐîâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
                                     ÀÕÖØÜ ÚÐàâë
          ãáâàÞÙáâÒÐ, ÝÐßàØÜÕà, ×ÐÓàãÖÕÝÝÐï äÞâÞÓàÐäØï ØÛØ   ÀÕÖØÜ ÚÐàâë áÛãÖØâ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-
          äÐÙÛ mp3 áÞåàÐÝïîâáï Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï.      áâàÐÝØæ, áÞÔÕàÖÐéØå ÑÞÛìèÞÙ ÞÑêÕÜ ØÝäÞàÜÐæØØ.
            ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ÃáâÐÝÐÒÛØÒÐÙâÕ         µáÛØ Ò ÝÐáâàÞÙÚÐå ÑàÐã×ÕàÐ ÒÚÛîçÕÝ ÀÕÖØÜ ÚÐàâë
          Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø ÔàãÓÞÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ     Ø ÒëßÞÛÝïÕâáï ßàÞáÜÞâà ÑÞÛìèÞÙ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæë,
          ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ âÞÛìÚÞ Ø× ÝÐÔÕÖÝëå ØáâÞçÝØÚÞÒ,      ÞâÚàëÒÐÕâáï ÀÕÖØÜ ÚÐàâë Ø ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÞÚÝÞ ÞÑ×ÞàÐ
          ÝÐßàØÜÕà ßàØÛÞÖÕÝØï, ÞâÜÕçÕÝÝëÕ ×ÝÐÚÞÜ Symbian    ßàÞáÜÐâàØÒÐÕÜÞÙ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæë. ´Ûï
          Signed ØÛØ ßàÞèÕÔèØÕ âÕáâØàÞÒÐÝØÕ Java VerifiedTM.  ÒëßÞÛÝÕÝØï ßàÞÚàãâÚØ Ò ÞÚÝÕ ÀÕÖØÜ ÚÐàâë ÝÐÖÜØâÕ
                                     ÚÛÐÒØèã   ,  ,  ØÛØ . ºÞÓÔÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÐï çÐáâì
          1 ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÞÑêÕÚâÐ ÒëÑÕàØâÕ            áâàÐÝØæë ÑãÔÕâ ÝÐÙÔÕÝÐ, ßàÕÚàÐâØâÕ ßàÞÚàãâÚã. ÀÕÖØÜ
           áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ááëÛÚã.              ÚÐàâë ÞâÚÛîçÐÕâáï, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï
          2 ²ëÑÕàØâÕ ßÞÔåÞÔïéãî ááëÛÚã ÔÛï ßàØÞÑàÕâÕÝØï     âàÕÑãÕÜÐï ØÝäÞàÜÐæØï.
           ÞÑêÕÚâÐ, ÝÐßàØÜÕà “Buy” (ºãßØâì).
          3 ²ÝØÜÐâÕÛìÝÞ Ø×ãçØâÕ Òáî ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝãî       ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï äãÝÚæØØ ÀÕÖØÜ ÚÐàâë ÒëÑÕàØâÕ
           ØÝäÞàÜÐæØî.                    ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¾ÑéØÕ > ÀÕÖØÜ ÚÐàâë >
                                     ²ÚÛîçØâì.


26
¾Ñ×Þà áâàÐÝØæë                    ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÔßØáÐâìáï ØÛØ éÕÛÚÝØâÕ
                                                     ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà
                           áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî ááëÛÚã. µáÛØ ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâØ,
¿àØ ßàÞáÜÞâàÕ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæë, áÞÔÕàÖÐéÕÙ     ÝÐ ÚÞâÞàëÕ ÞäÞàÜÛÕÝÐ ßÞÔßØáÚÐ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
ÑÞÛìèÞÙ ÞÑêÕÜ ØÝäÞàÜÐæØØ, ÜÞÖÝÞ ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï   ßàÞáÜÞâàÕâì ÝÐ íÚàÐÝÕ “·ÐÚÛÐÔÚØ”, ÒëÑÕàØâÕ
äãÝÚæØÕÙ ¾Ñ×Þà áâàÐÝØæë ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÔÐÝÝëå,    Web-ÝÞÒÞáâØ.
ÚÞâÞàëÕ áÞÔÕàÖÐâáï ÝÐ áâàÐÝØæÕ.
                           ÇâÞÑë ÞÑÝÞÒØâì ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâØ, ÒëÔÕÛØâÕ Øå Ø ÒëÑÕàØâÕ
´Ûï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÞÚÝÐ ÞÑ×ÞàÐ âÕÚãéÕÙ áâàÐÝØæë     ÄãÝÚæØØ > ¾ÑÝÞÒØâì.
ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   . ´Ûï ßÞØáÚÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÙ
ØÝäÞàÜÐæØØ ÝÐ áâàÐÝØæÕ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèØ , ,     ÇâÞÑë ÞßàÕÔÕÛØâì ÝÐáâàÞÙÚØ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ÒÕÑ-
  ØÛØ  . ½ÐÖÜØâÕ   ÕéÕ àÐ× ÔÛï ãÒÕÛØçÕÝØï   ÝÞÒÞáâÕÙ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ >
ÜÐáèâÐÑÐ Ø ßàÞáÜÞâàÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÙ çÐáâØ áâàÐÝØæë.   Web-ÝÞÒÞáâØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “½ÐáâàÞÙÚØ” ÝÐ áâà. 28.

²ÕÑ-ÝÞÒÞáâØ Ø ÑÛÞÓØ                 ·ÐÒÕàèÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï
²ÕÑ-ÝÞÒÞáâØ – íâÞ äÐÙÛë XML ÝÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæÐå,  ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï Ø ßàÞáÜÞâàÐ áâàÐÝØæë
ÚÞâÞàëÕ èØàÞÚÞ ØáßÞÛì×ãîâáï áÞÞÑéÕáâÒÞÜ ÒÕÑ-     ÑàÐã×ÕàÐ Ò ÐÒâÞÝÞÜÝÞÜ àÕÖØÜÕ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
ÖãàÝÐÛÞÒ Ø ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëÜØ ÞàÓÐÝØ×ÐæØïÜØ ÔÛï     ÁàÕÔáâÒÐ > ÀÐ×êÕÔØÝØâì; ÔÛï ×ÐÒÕàèÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï
ÞÑÜÕÝÐ ßÞáÛÕÔÝØÜØ ÞÑ×ÞàÐÜØ áâÐâÕÙ ØÛØ Øå ßÞÛÝëÜØ   Ø ×ÐÚàëâØï ÑàÐã×ÕàÐ ÒëÑÕàØâÕÄãÝÚæØØ > ²ëÙâØ.
ÒÕàáØïÜØ, ÝÐßàØÜÕà ßÞáÛÕÔÝØÜØ ÝÞÒÞáâïÜØ Ò äÞàÜÕ
                           ¿àØ ÝÐÖÐâØØ ÚÛÐÒØèØ    áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÝÕ
ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëå àÐááëÛÞÚ. ±ÛÞÓÐÜØ ØÛØ ÒÕÑ-
                           ×ÐÒÕàèÐÕâáï, Ð ÑàÐã×Õà ßÕàÕåÞÔØâ Ò äÞÝÞÒëÙ àÕÖØÜ.
ÖãàÝÐÛÐÜØ ÝÐ×ëÒÐîâáï ÔÝÕÒÝØÚØ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ´Ûï
ßÕàÕÔÐçØ ÑÞÛìèØÝáâÒÐ ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâÕÙ ØáßÞÛì×ãîâáï    ÇâÞÑë ãÔÐÛØâì á áÕâÕÒÞÓÞ áÕàÒÕàÐ ØÝäÞàÜÐæØî
âÕåÝÞÛÞÓØØ RSS Ø ATOM. ²ÕÑ-ÝÞÒÞáâØ ÞÑëçÝÞ      Þ ßÞáÕéÕÝØØ àÐ×ÛØçÝëå ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ, ÒëÑÕàØâÕ
àÐáßÞÛÐÓÐîâáï ÝÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæÐå, Ò ÑÛÞÓÐå Ø ÝÐ  ÄãÝÚæØØ > ¾çØáâØâì ßÕàá. ÔÐÝÝ. > ÃÔÐÛØâì cookies.
Wiki-áâàÐÝØæÐå.
µáÛØ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæÐ áÞÔÕàÖØâ ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâØ,
¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà ÞßàÕÔÕÛïÕâ íâÞ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ.
ÇâÞÑë ÞäÞàÜØâì ßÞÔßØáÚã ÝÐ ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâØ,

                                                     27
          ¾çØáâÚÐ Úíè-ßÐÜïâØ                 ´ÞÜÐèÝïï áâàÐÝØæÐ – ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÔÞÜÐèÝÕÙ
¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà

                                   áâàÐÝØæë.
          ¸ÝäÞàÜÐæØï Ø ÐÔàÕáÐ ãáÛãÓ, ÔÞáâãß Ú ÚÞâÞàëÜ
          ÞáãéÕáâÒÛïÛáï á ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ, áÞåàÐÝïîâáï  ÀÕÖØÜ ÚÐàâë – ÒëÑÕàØâÕ ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØÕ
          Ò Úíè-ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ.              äãÝÚæØØ ÀÕÖØÜ ÚÐàâë. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÀÕÖØÜ ÚÐàâë”
                                   ÝÐ áâà. 26.
          ºíè-ßÐÜïâì – íâÞ ÞÑÛÐáâì ßÐÜïâØ, ßàÕÔÝÐ×ÝÐçÕÝÝÐï
          ÔÛï ÒàÕÜÕÝÝÞÓÞ åàÐÝÕÝØï ÔÐÝÝëå. ´Ûï ßÞÒëèÕÝØï   ÁßØáÞÚ ÒÞ×ÒàÐâÐ – çâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÛÐÒØèã
          ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ ßàØ ÞÑàÐéÕÝØØ Ú ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝÞÙ   ÒëÑÞàÐ ½Ð×ÐÔ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ áâàÐÝØæ,
          ØÝäÞàÜÐæØØ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ßÐàÞÛÕÙ ÞçØéÐÙâÕ    ×ÐÓàãÖÕÝÝëå Ò âÕÚãéÕÜ áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ, ÒÚÛîçØâÕ
          Úíè-ßÐÜïâì ßÞáÛÕ ÚÐÖÔÞÓÞ ÞÑàÐéÕÝØï (ØÛØ ßÞßëâÚØ  äãÝÚæØî ÁßØáÞÚ ÒÞ×ÒàÐâÐ.
          ÞÑàÐéÕÝØï). ¸ÝäÞàÜÐæØï Ø ÐÔàÕáÐ ãáÛãÓ, Ú ÚÞâÞàëÜ  ¿àÕÔãßà. ×ÐéØâë – ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ áÚàëâØÕ
          ÒëßÞÛÝïÛÞáì ÞÑàÐéÕÝØÕ, áÞåàÐÝïîâáï Ò Úíè-     ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØÙ ×ÐéØâë.
          ßÐÜïâØ. ´Ûï ÞçØáâÚØ Úíè-ßÐÜïâØ ÒëÑÕàØâÕ      ÁæÕÝÐàØÙ Java/ECMA – àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ
          ÄãÝÚæØØ > ¾çØáâØâì ßÕàá. ÔÐÝÝ. > ¾çØáâØâì Úíè.   ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ áæÕÝÐàØÕÒ.
                                   ½ÐáâàÞÙÚØ áâàÐÝØæë
          ½ÐáâàÞÙÚØ                     ·ÐÓà.ÚÐàâØÝ./ÞÑêÕÚâë – àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ÝÐ
          ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÞÔÝã Ø×       ×ÐÓàã×Úã Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø ÔàãÓØå ÞÑêÕÚâÞÒ Ò áÕÐÝáÕ
          áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ:                 ßàÞáÜÞâàÐ. µáÛØ ÒëÑàÐÝ ÒÐàØÐÝâ ½Õâ, ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ
          ¾ÑéØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ                  Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ØÛØ ÞÑêÕÚâÞÒ Ò áÕÐÝáÕ ßàÞáÜÞâàÐ ÜÞÖÝÞ
                                   ÒëÑàÐâì ÄãÝÚæØØ > ÁàÕÔáâÒÐ > ·ÐÓàã×Øâì ÚÐàâØÝÚØ.
          ÂÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ – Ø×ÜÕÝÕÝØÕ áâÐÝÔÐàâÝÞÙ âÞçÚØ
          ÔÞáâãßÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ” ÝÐ áâà. 157.   ÀÐ×ÜÕà íÚàÐÝÐ – ÒëÑÞà Ò áßØáÚÕ äãÝÚæØÙ ÜÕÖÔã
          ½ÐáâàÞÙÚØ âÞçÕÚ ÔÞáâãßÐ ÜÞÓãâ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝë   àÕÖØÜÞÜ ½Ð ÒÕáì ÔØáßÛÕÙ ØÛØ ÞÑëçÝëÜ íÚàÐÝÞÜ.
          Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ; Ò íâÞÜ áÛãçÐÕ   ÁâÐÝÔÐàâ.ÚÞÔØàÞÒÚÐ – ÕáÛØ áØÜÒÞÛë âÕÚáâÐ
          áÞ×ÔÐÝØÕ ÝÞÒëå, Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ØÛØ ãÔÐÛÕÝØÕ       ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÕßàÐÒØÛìÝÞ, ÒëÑÕàØâÕ ÔÛï âÕÚãéÕÙ
          áãéÕáâÒãîéØå âÞçÕÚ ÔÞáâãßÐ ÜÞÖÕâ          áâàÐÝØæë ÔàãÓãî ÚÞÔØàÞÒÚã Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ
          Ñëâì ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ.                  á ØáßÞÛì×ãÕÜëÜ ï×ëÚÞÜ.

28
±ÛÞÚ. ÒáßÛëÒ. ÞÚÝÐ – àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ÝÐ     ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâÕÙ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÕàÕÔÐçÕ ÑÞÛìèØå
                                                    ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà
ÞâÚàëâØÕ àÐ×ÛØçÝëå ÒáßÛëÒÐîéØå ÞÚÞÝ ÒÞ ÒàÕÜï     ÞÑêÕÜÞÒ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× áÕâì ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.
ßàÞáÜÞâàÐ.                      ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ áâÞØÜÞáâØ ãáÛãÓ ßÞ ßÕàÕÔÐçÕ ÔÐÝÝëå
°ÒâÞßÕàÕ×ÐÓàã×ÚÐ – ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçØâì ÔÛï       ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ ÒÞ    ÂçÚ ÔÞáâ. ÐÒâÞÞÑÝÞÒÛ. (ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ ßàØ
ÒàÕÜï ßàÞáÜÞâàÐ.                   ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ßÐàÐÜÕâàÕ °ÒâÞÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ) – ÒëÑÞà
ÀÐ×ÜÕà èàØäâÐ – ÒëÑÞà àÐ×ÜÕàÐ èàØäâÐ ÔÛï       âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÔÛï ÞÑÝÞÒÛÕÝØï.
¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ.
½ÐáâàÞÙÚØ ÔÞáâãßÝÞáâØ
°ÒâÞ×ÐÚÛÐÔÚØ – àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ
ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ áÑÞàÐ ×ÐÚÛÐÔÞÚ. µáÛØ âàÕÑãÕâáï
ßàÞÔÞÛÖØâì áÞåàÐÝÕÝØÕ ÐÔàÕáÞÒ ßàÞáÜÞâàÕÝÝëå
¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ Ò ßÐßÚã °ÒâÞ×ÐÚÛÐÔÚØ, áÚàëÒ ÕÕ
ÝÐ íÚàÐÝÕ “·ÐÚÛÐÔÚØ”, ÒëÑÕàØâÕ ÁÚàëâì ßÐßÚã.
ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÔÐÝÝëå – ÕáÛØ áÞåàÐÝÕÝØÕ ÔÐÝÝëå,
ÒÒÕÔÕÝÝëå Ò àÐ×ÛØçÝëå ßÞÛïå ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæë,
Ø ßÞáÛÕÔãîéÕÕ Øå ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ßàØ ßÞáÕéÕÝØØ íâÞÙ
áâàÐÝØæë ÝÕ âàÕÑãÕâáï, ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚÛ..
Cookies – àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ ÝÐ ßÕàÕÔÐçã Ø ßàØÕÜ
äÐÙÛÞÒ cookies.
½ÐáâàÞÙÚØ ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâÕÙ
°ÒâÞÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ – ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÒëÚÛîçÕÝØÕ
ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ÒÕÑ-ÝÞÒÞáâÕÙ, Ð âÐÚÖÕ
ãÚÐ×ÐÝØÕ çÐáâÞâë Øå ÞÑÝÞÒÛÕÝØï. ÃáâÐÝÞÒÚÐ
ßàØÛÞÖÕÝØï ÔÛï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ×ÐÓàã×ÚØ

                                                    29
       ÁÞÕÔØÝÕÝØï
ÁÞÕÔØÝÕÝØï       ±ÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÛÞÚÐÛìÝÐï áÕâì            ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï íÝÕàÓØï ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ßÞíâÞÜã ÒàÕÜï
                                àÐÑÞâë ãáâàÞÙáâÒÐ áÞÚàÐéÐÕâáï.
       ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ àÐÑÞâã
                                ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ
       Ò ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ.
                                ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ:
       Á ßÞÜÞéìî ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ ÜÞÖÝÞ
       ßÞÔÚÛîçØâì ãáâàÞÙáâÒÞ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ       • ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ áâÐÝÔÐàâÐ IEEE 802.11b/g.
       Ø áÞÒÜÕáâØÜëÜ ãáâàÞÙáâÒÐÜ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ  • ÀÐÑÞâÐ ÝÐ çÐáâÞâÕ 2,4 ³³æ.
       áÕâØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ  • ¿ÞÔÔÕàÖÚÐ ßàÞâÞÚÞÛÞÒ èØäàÞÒÐÝØï ÔÐÝÝëå
       ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ Ò ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ   íÚÒØÒÐÛÕÝâÝëå ßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø (WEP) á ÚÛîçÐÜØ
       á ÔàãÓØÜØ áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ          ÔÞ 128 ÑØâ, Wi-Fi-×ÐéØéÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ (WPA)
       á äãÝÚæØÕÙ ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞÙ áÐÜÞÝÐáâàÞÙÚØ (UPnP)     Ø 802.1x. ¸áßÞÛì×ÞÒÐâì íâØ äãÝÚæØØ ÜÞÖÝÞ âÞÛìÚÞ
       áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ “´ÞÜÐèÝïï áÕâì” ÝÐ áâà. 83.       Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÞÝØ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï áÕâìî.

       ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ
       ÔÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ßÞÔÚÛîçÕÝÞ
                                ÁÞÕÔØÝÕÝØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ
       Ú ÔÞáâãßÝÞÙ Ò ÒëÑàÐÝÝÞÜ ÜÕáâÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ     ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ
       ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ.
                                ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ
       ² ÝÕÚÞâÞàëå ÜÕáâÐå, ÝÐßàØÜÕà, ÒÞ ÄàÐÝæØØ,     ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞ×ÔÐâì âÞçÚã ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ
       ãáâÐÝÞÒÛÕÝë ÞÓàÐÝØçÕÝØï ÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ      (IAP). ÁÞ×ÔÐÝÝÐï âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï
       ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ÛÞÚÐÛìÝëå áÕâÕÙ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî    ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ, ÔÛï àÐÑÞâë ÚÞâÞàëå ÝÕÞÑåÞÔØÜ ÔÞáâãß
       ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÜÕáâÝëå        Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÂÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ú
       ÞàÓÐÝÐå ÒÛÐáâØ.                  ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ” ÝÐ áâà. 32.
       ¿àØ àÐÑÞâÕ äãÝÚæØØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ
       áÕâØ (Ò âÞÜ çØáÛÕ Ø Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ÒÞ ÒàÕÜï
       ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÔàãÓØå äãÝÚæØÙ) àÐáåÞÔãÕâáï

30
   ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï ßÞÒëèÕÝØï        ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ
                                                      ÁÞÕÔØÝÕÝØï
ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ áÞÕÔØÝÕÝØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ    ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ âàÕÑÞÒÐÝØï âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ.
áÕâØ ÒáÕÓÔÐ ÒÚÛîçÐÙâÕ ÞÔØÝ Ø× ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÝëå      ÁÞÒÕâ. ´Ûï ßàÞÒÕàÚØ ãÝØÚÐÛìÝÞÓÞ ÐÔàÕáÐ
ÜÕâÞÔÞÒ èØäàÞÒÐÝØï. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ èØäàÞÒÐÝØï      MAC (ßàÞâÞÚÞÛ ÔÞáâãßÐ Ú áàÕÔÕ), ÚÞâÞàëÙ
áÝØÖÐÕâ ÒÕàÞïâÝÞáâì ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ    ØÔÕÝâØäØæØàãÕâ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ
Ú ÔÐÝÝëÜ.                       *#62209526# Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï.
¿àØ áÞ×ÔÐÝØØ áÞÕÔØÝÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå
çÕàÕ× âÞçÚã ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ Ò ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ  ¼ÐáâÕà ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ
ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï áÞÕÔØÝÕÝØÕ
ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ. ¿àØ ×ÐÒÕàèÕÝØØ     áÕâØ WLAN
áÞÕÔØÝÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ×ÐÒÕàèÐÕâáï   Á ßÞÜÞéìî ÜÐáâÕàÐ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ
áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ.       WLAN ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ßÞ ×ÐÒÕàèÕÝØî       ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ, Ð âÐÚÖÕ ÞáãéÕáâÒÛïâì ãßàÐÒÛÕÝØÕ
áÞÕÔØÝÕÝØï áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ “´ØáßÕâçÕà áÞÕÔØÝÕÝØÙ”   áÞÕÔØÝÕÝØïÜØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ.
ÝÐ áâà. 33.
                           ÁÞáâÞïÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØÙ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ
ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ ÜÞÖÝÞ     ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÜÐáâÕàÞÜ WLAN Ò ÐÚâØÒÝÞÜ àÕÖØÜÕ
ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÒÞ ÒàÕÜï ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ØÛØ ßàØ   ÞÖØÔÐÝØï. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÒáÕå ÔÞáâãßÝëå äãÝÚæØÙ
ÐÚâØÒÝÞÜ áÞÕÔØÝÕÝØØ Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ    ÒëÔÕÛØâÕ áâàÞÚã, Ò ÚÞâÞàÞÙ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÞáâÞïÝØÕ
ÔÐÝÝëå. ¼ÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ âÞÛìÚÞ á ÞÔÝÞÙ  áÞÕÔØÝÕÝØÙ Ø ÝÐÖÜØâÕ .
âÞçÚÞÙ ÔÞáâãßÐ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ, ÝÞ
íâÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÜÞÖÕâ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï   µáÛØ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï àÕ×ãÛìâÐâë ßÞØáÚÐ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå
ÝÕáÚÞÛìÚØÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ.              ÛÞÚÐÛìÝëå áÕâÕÙ, ÝÐßàØÜÕà áÞÞÑéÕÝØÕ ½ÐÙÔÕÝÐ áÕâì
                           WLAN, ÒëÑÕàØâÕ áâàÞÚã áÞáâÞïÝØï, äãÝÚæØî ½ÐçÐâì
±ÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâìî (ßàØ ÕÕ ÝÐÛØçØØ)    ßàÞáÜÞâà, Ð ×ÐâÕÜ áÕâì, çâÞÑë áÞ×ÔÐâì âÞçÚã ÔÞáâãßÐ
ÜÞÖÝÞ ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÔÐÖÕ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ      Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ Ø ×ÐßãáâØâì ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×Õà.
ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ °ÒâÞÝÞÜÝëÙ.
¿àØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØØ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ áÞÕÔØÝÕÝØï     ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÐéØéÕÝÝÞÙ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ
                           áÕâØ ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå ÚÞÔÞÒ


                                                      31
       ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ. ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÚàëâÞÙ áÕâØ    ÂÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ú ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ
ÁÞÕÔØÝÕÝØï

       ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÕáâØ ßàÐÒØÛìÝÞÕ ØÜï áÕâØ
       (ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà ÝÐÑÞàÐ ãáÛãÓ, SSID).          ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ
       µáÛØ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâìî    ´Ûï ßÞØáÚÐ ÔÞáâãßÝëå Ò ×ÞÝÕ ÔÕÙáâÒØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå
       ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ØÜï âÞçÚØ    ÛÞÚÐÛìÝëå áÕâÕÙ ÝÐÖÜØâÕ    Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ >
       ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ Ø áÞáâÞïÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï    ¼Ðáâ. WLAN. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ
       ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ …. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÑàÐã×ÕàÐ     ¸ÝâÕàÝÕâ Ò ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ ÒëÑÕàØâÕ
       á ãÚÐ×ÐÝÝÞÙ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÒëÑÕàØâÕ áâàÞÚã áÞáâÞïÝØï  ÄãÝÚæØØ > ·ÐÔÐâì âçÚ ÔÞáâãßÐ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ
       Ø ×ÐâÕÜ äãÝÚæØî ¿àÞÔÞÛÖØâì ßàÞáÜ..          áÒÕÔÕÝØÙ Þ áÕâØ Ò ÒØÔÕ áßØáÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
       ´Ûï ×ÐÒÕàèÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ   ¸ÝäÞàÜÐæØï.
       áÕâØ ÒëÑÕàØâÕ áâàÞÚã áÞáâÞïÝØï Ø ×ÐâÕÜ äãÝÚæØî    ¿àØ ßÞïÒÛÕÝØØ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ ÒëÑÞà âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ
       ¾âÚÛîçØâì WLAN.                    ÒëÑÕàØâÕ áÞ×ÔÐÝÝãî âÞçÚã ÔÞáâãßÐ. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï
       µáÛØ ßÞØáÚ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ÛÞÚÐÛìÝëå áÕâÕÙ ßàÕÚàÐéÕÝ   âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒëÑàÐâì
       Ø ÞâáãâáâÒãÕâ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ    äãÝÚæØî ¿ÞØáÚ áÕâÕÙ WLAN.
       áÕâØ, ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ¿ÞØáÚ WLAN       ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ
       ÒëÚÛîçÕÝ. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï áÚÐÝØàÞÒÐÝØï Ø ßÞØáÚÐ     ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ ´Øáß. áÞÕÔ..
       ÔÞáâãßÝëå ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ÛÞÚÐÛìÝëå áÕâÕÙ ÒëÑÕàØâÕ    ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “±ÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÛÞÚÐÛìÝÐï áÕâì” ÝÐ áâà. 33.
       áÞáâÞïÝØÕ ¿ÞØáÚ WLAN ÒëÚÛîçÕÝ.
       ´Ûï ßÞØáÚÐ ÔÞáâãßÝëå ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ÛÞÚÐÛìÝëå áÕâÕÙ   ÀÕÖØÜë íÚáßÛãÐâÐæØØ
       ÒëÑÕàØâÕ áâàÞÚã áÞáâÞïÝØï Ø ×ÐâÕÜ äãÝÚæØî ¿ÞØáÚ
       áÕâÕÙ WLAN. ´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï áÚÐÝØàÞÒÐÝØï        ¿àÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ àÕÖØÜÐ àÐÑÞâë Ò ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ
       ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ÛÞÚÐÛìÝëå áÕâÕÙ ÒëÑÕàØâÕ áâàÞÚã     ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ: ØÝäàÐáâàãÚâãàÝëÙ Ø ÞÔÝÞàÐÝÓÞÒëÙ.
       áÞáâÞïÝØï Ø ×ÐâÕÜ äãÝÚæØî ²ëÚÛ. ßÞØáÚ WLAN.      ¸ÝäàÐáâàãÚâãàÝëÙ àÕÖØÜ àÐÑÞâë ßàÕÔãáÜÐâàØÒÐÕâ
       ´Ûï ×ÐßãáÚÐ ÜÐáâÕàÐ WLAN á ßÞÜÞéìî ÜÕÝî ÝÐÖÜØâÕ    ÔÒÐ âØßÐ Ò×ÐØÜÞÔÕÙáâÒØï Ò áÕâØ: áÞÕÔØÝÕÝØÕ
        Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ¼Ðáâ. WLAN.         ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ãáâàÞÙáâÒ ÔàãÓ á ÔàãÓÞÜ çÕàÕ×
                                  ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ú ÛÞÚÐÛìÝÞÙ
                                  áÕâØ ØÛØ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ãáâàÞÙáâÒ

32
áÞ áâÐæØÞÝÐàÝÞÙ (ßàÞÒÞÔÝÞÙ) ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâìî çÕàÕ×  ´Ûï ×ÐÚàëâØï áÞÕÔØÝÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
                                                     ÁÞÕÔØÝÕÝØï
ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ        ÀÐ×êÕÔØÝØâì. ´Ûï ×ÐÚàëâØï ÒáÕå ÞâÚàëâëå
Ú ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ.                  áÞÕÔØÝÕÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÀÐ×êÕÔØÝØâì ÒáÕ.
² ÞÔÝÞàÐÝÓÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝÞ  ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÒÕÔÕÝØÙ Þ áÞÕÔØÝÕÝØØ ÒëÑÕàØâÕ
ÞÑÜÕÝØÒÐîâáï ÔÐÝÝëÜØ ÔàãÓ á ÔàãÓÞÜ.         ÄãÝÚæØØ > ÁÒÕÔÕÝØï. ¾âÞÑàÐÖÐÕÜëÕ áÒÕÔÕÝØï
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ßÞ áÞ×ÔÐÝØî âÞçÚØ     ×ÐÒØáïâ Þâ âØßÐ áÞÕÔØÝÕÝØï.
ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï ÞÔÝÞàÐÝÓÞÒÞÙ áÕâØ
áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ “ÂÞçÚØ ÔÞáâãßД ÝÐ áâà. 158.     ±ÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÛÞÚÐÛìÝÐï áÕâì
                          ´Ûï ßÞØáÚÐ ÔÞáâãßÝëå Ò ×ÞÝÕ ÔÕÙáâÒØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå
´ØáßÕâçÕà áÞÕÔØÝÕÝØÙ                ÛÞÚÐÛìÝëå áÕâÕÙ ÝÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ >
                          ´Øáß. áÞÕÔ. > ´ÞáâãßÝ. WLAN.
¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå                   ½Ð íÚàÐÝÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï
½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ´Øáß. áÞÕÔ. >   áßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå ÑÕáßàÞÒÞÔÝëå ÛÞÚÐÛìÝëå áÕâÕÙ, âØß
°ÚâØÒÝ.ßÞÔÚÛ.. ½Ð íÚàÐÝÕ ÐÚâØÒÝëå áÞÕÔØÝÕÝØÙ    áÕâÕÙ (¸ÝäàÐáâàãÚâãàÐ ØÛØ ¾ÔÝÞàÐÝÓÞÒëÙ)
ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÞâÚàëâëÕ áÞÕÔØÝÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ      Ø ØÝÔØÚÐâÞà ãàÞÒÝï àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ. ´Ûï áÕâÕÙ
ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå: Òë×ÞÒë Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå  á èØäàÞÒÐÝØÕÜ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ , Ð ÕáÛØ
( ), áÞÕÔØÝÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå  ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ÐÚâØÒÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ á áÕâìî,
( ØÛØ ) Ø áÞÕÔØÝÕÝØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ          ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï   .
ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ ( ).                 ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÒÕÔÕÝØÙ Þ áÕâØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
   ¿àØÜÕçÐÝØÕ. ÄÐÚâØçÕáÚÐï ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì   ÁÒÕÔÕÝØï.
 àÐ×ÓÞÒÞàÞÒ, ÝÐ ÞáÝÞÒÐÝØØ ÚÞâÞàÞÙ ÒÐè ßÞáâÐÒéØÚ  ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ
 ãáÛãÓ ÒëáâÐÒÛïÕâ áçÕâ, ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï      Ò ÚÐÚÞÙ-ÛØÑÞ áÕâØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
 Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ åÐàÐÚâÕàØáâØÚ áÕâØ, áßÞáÞÑÐ   ·ÐÔÐâì âçÚ ÔÞáâ..
 ÞÚàãÓÛÕÝØï ßàØ ÒëáâÐÒÛÕÝØØ áçÕâÐ
 Ø ßàÞçØå äÐÚâÞàÞÒ.


                                                     33
       ºÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth                  ßàÞäØÛØ Bluetooth: àÐáèØàÕÝÝëÙ ßàÞäØÛì
ÁÞÕÔØÝÕÝØï

                                   àÐáßàÞáâàÐÝÕÝØï ÐãÔØÞäÐÙÛÞÒ, ßàÞäØÛì ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ
       ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÕåÝÞÛÞÓØØ Bluetooth ßÞ×ÒÞÛïÕâ      ãßàÐÒÛÕÝØï ÐãÔØÞ- Ø ÒØÔÕÞäÐÙÛÐÜØ, ÞáÝÞÒÝÞÙ
       ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÕ áÞÕÔØÝÕÝØï á ÔàãÓØÜØ     ÓàÐäØçÕáÚØÙ ßàÞäØÛì, ÞáÝÞÒÝÞÙ ßàÞäØÛì ßÕçÐâØ,
       áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ. º áÞÒÜÕáâØÜëÜ        ßàÞäØÛì ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ, ßàÞäØÛì ßÕàÕÔÐçØ
       ãáâàÞÙáâÒÐÜ ÜÞÓãâ ÞâÝÞáØâìáï ÜÞÑØÛìÝëÕ âÕÛÕäÞÝë,    äÐÙÛÞÒ, ßàÞäØÛì ÓàÞÜÚÞÙ áÒï×Ø, ßàÞäØÛì
       ÚÞÜßìîâÕàë Ø ÐÚáÕááãÐàë, ÝÐßàØÜÕà, ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàÐ    ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàë, ßàÞäØÛì çÕÛÞÒÕÚÞ-ÜÐèØÝÝÞÓÞ
       ØÛØ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÕ ÚÞÜßÛÕÚâë. ÂÕåÝÞÛÞÓØï Bluetooth    ØÝâÕàäÕÙáÐ, ßàÞäØÛì ×ÐÓàã×ÚØ ÞÑêÕÚâÐ, ßàÞäØÛì
       ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, ÒØÔÕÞÚÛØßë,      ÔÞáâãßÐ Ú SIM-ÚÐàâÕ Ø ßàÞäØÛì áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ.
       Üã×ëÚÐÛìÝëÕ äÐÙÛë, ÐãÔØÞÚÛØßë Ø ×ÐÜÕâÚØ, Ð âÐÚÖÕ    ´Ûï ÞÑÕáßÕçÕÝØï áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ ãáâàÞÙáâÒ Bluetooth
       ãáâÐÝÐÒÛØÒÐâì ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ          ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÐÚáÕááãÐàë, àÕÚÞÜÕÝÔÞÒÐÝÝëÕ ÚÞÜßÐÝØÕÙ
       á áÞÒÜÕáâØÜëÜ ÚÞÜßìîâÕàÞÜ (ÝÐßàØÜÕà, ÔÛï        Nokia ÔÛï ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¸ÝäÞàÜÐæØî
       ßÕàÕÔÐçØ äÐÙÛÞÒ) ØÛØ á áÞÒÜÕáâØÜëÜ ßàØÝâÕàÞÜ ÔÛï    Þ áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ á ÔàãÓØÜØ
       ßÕçÐâØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï ÄÞâÞßÕçÐâì. ÁÜ.    ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÙ
       àÐ×ÔÕÛ “¿ÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ” ÝÐ áâà. 79.         íâØå ãáâàÞÙáâÒ.
       ² ãáâàÞÙáâÒÐå á ßÞÔÔÕàÖÚÞÙ âÕåÝÞÛÞÓØØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ   ² ÝÕÚÞâÞàëå áâàÐÝÐå ÝÐ ßàØÜÕÝÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ
       áÒï×Ø Bluetooth ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ØÝäÞàÜÐæØØ         Bluetooth ÜÞÓãâ Ñëâì ÝÐÛÞÖÕÝë ÞÓàÐÝØçÕÝØï.
       ØáßÞÛì×ãîâáï àÐÔØÞÒÞÛÝë, ßÞíâÞÜã ßàïÜÐï         ¸ÝäÞàÜÐæØî ÞÑ íâÞÜ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì Ò ÜÕáâÝëå
       ÒØÔØÜÞáâì ÜÕÖÔã ÔÐÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ Ø ÔàãÓØÜ       ÞàÓÐÝÐå ÒÛÐáâØ ØÛØ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.
       ãáâàÞÙáâÒÞÜ Bluetooth ÝÕ âàÕÑãÕâáï. ¾Ñï×ÐâÕÛìÝëÜ
                                   ¿àØ àÐÑÞâÕ äãÝÚæØØ Bluetooth (Ò âÞÜ çØáÛÕ
       ïÒÛïÕâáï áÛÕÔãîéÕÕ ãáÛÞÒØÕ: ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÞÛÖÝë
                                   Ø Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ÒÞ ÒàÕÜï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÔàãÓØå
       ÝÐåÞÔØâìáï ÝÐ àÐááâÞïÝØØ ÝÕ ÑÞÛÕÕ 10 Ü ÔàãÓ Þâ ÔàãÓÐ.
                                   äãÝÚæØÙ) àÐáåÞÔãÕâáï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï íÝÕàÓØï
       ¾ÔÝÐÚÞ áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÜÞÖÕâ ÝÐàãèØâì ÝÐÛØçØÕ
                                   ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ, ßÞíâÞÜã ÒàÕÜï àÐÑÞâë ãáâàÞÙáâÒÐ
       ßàÕßïâáâÒØÙ (ÝÐßàØÜÕà, áâÕÝ), Ð âÐÚÖÕ ßÞÜÕåØ Þâ
                                   áÞÚàÐéÐÕâáï.
       ÔàãÓØå íÛÕÚâàÞÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ.
                                   ºÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth ÝÕ àÐÑÞâÐÕâ, ÚÞÓÔÐ ãáâàÞÙáâÒÞ
       ´ÐÝÝÞÕ Ø×ÔÕÛØÕ áÞÒÜÕáâØÜÞ áÞ áßÕæØäØÚÐæØïÜØ
                                   ×ÐÑÛÞÚØàÞÒÐÝÞ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï
       Bluetooth ÒÕàáØØ 2.0 Ø ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ áÛÕÔãîéØÕ


34
Þ ÑÛÞÚØàÞÒÚÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ßàØÒÕÔÕÝÐ Ò àÐ×ÔÕÛÕ       ÃÔÐÛÕÝÝ. ÔÞáâãß SIM - çâÞÑë àÐ×àÕèØâì ÔàãÓÞÜã
                                                        ÁÞÕÔØÝÕÝØï
“ÂÕÛÕäÞÝ Ø SIM-ÚÐàâД ÝÐ áâà. 150.            ãáâàÞÙáâÒã (ÝÐßàØÜÕà áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÜã
                             ÚÞÜßÛÕÚâã) ØáßÞÛì×ÞÒÐâì SIM-ÚÐàâã ãáâàÞÙáâÒÐ
½ÐáâàÞÙÚØ                        ÔÛï áÞÕÔØÝÕÝØï á áÕâìî, ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçÕÝÞ.
                             ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ
½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > Bluetooth.      “ÀÕÖØÜ ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú SIM” ÝÐ áâà. 37.
¿àØ ßÕàÒÞÜ ÞâÚàëâØØ ßàØÛÞÖÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
ßÞïÒÛïÕâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ØÜÕÝØ ÔÛï ãáâàÞÙáâÒÐ.
                             ÁÞÒÕâë ßÞ ×ÐéØâÕ
²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë:
                             µáÛØ ÚÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth ÝÕ ØáßÞÛì×ãÕâáï, ÒëÑÕàØâÕ
Bluetooth - ÔÛï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï á ÔàãÓØÜ    Bluetooth > ¾âÚÛ. ØÛØ ´Þáâãß Ú âÕÛÕäÞÝã > ÁÚàëâ.
áÞÒÜÕáâØÜëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ áÝÐçÐÛÐ ÒÚÛîçØâÕ äãÝÚæØî     ² íâÞÜ áÛãçÐÕ ãÔÞÑÝÕÕ ÚÞÝâàÞÛØàÞÒÐâì ßÞßëâÚØ
áÒï×Ø Bluetooth (²ÚÛ.), Ð ×ÐâÕÜ ãáâÐÝÞÒØâÕ áÞÕÔØÝÕÝØÕ.  ÞÑÝÐàãÖÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÝÕÜã.
´Ûï ÞâÚÛîçÕÝØï ÚÐÝÐÛÐ áÒï×Ø Bluetooth ÒëÑÕàØâÕ
¾âÚÛ..                          ½Õ ÒëßÞÛÝïÙâÕ áÞßàïÖÕÝØÕ á ÝÕØ×ÒÕáâÝëÜØ
                             ãáâàÞÙáâÒÐÜØ Ø ÝÕ ßàØÝØÜÐÙâÕ ×ÐßàÞá ÝÐ áÞÕÔØÝÕÝØÕ
´Þáâãß Ú âÕÛÕäÞÝã - çâÞÑë àÐ×àÕèØâì ÔàãÓØÜ        Þâ ÝØå. ÍâÞ ßÞ×ÒÞÛØâ ÛãçèÕ ×ÐéØâØâì ãáâàÞÙáâÒÞ
ãáâàÞÙáâÒÐÜ á ßÞÔÔÕàÖÚÞÙ âÕåÝÞÛÞÓØØ Bluetooth      Þâ ÞßÐáÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ.
ÞÑÝÐàãÖØÒÐâì ÔÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÒëÑÕàØâÕ ´ÞáâãßÕÝ
ÒáÕÜ. ÇâÞÑë ãáâÐÝÞÒØâì ßÕàØÞÔ ÒàÕÜÕÝØ, ßÞ ØáâÕçÕÝØØ   ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÐÝÐÛã
ÚÞâÞàÞÓÞ ßÐàÐÜÕâà ÔÞáâãßÝÞáâØ áÕâØ ÑãÔÕâ Ø×ÜÕÝÕÝ
á ÔÞáâãßÝÞÓÞ ÝÐ áÚàëâëÙ, ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÔÐÙâÕ ßÕàØÞÔ.    Bluetooth
ÇâÞÑë ×ÐßàÕâØâì ÞÑÝÐàãÖÕÝØÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ      ¾ÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÜÞÖÝÞ ãáâÐÝÞÒØâì ÝÕáÚÞÛìÚÞ
á ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ, ÒëÑÕàØâÕ ÁÚàëâ.           áÞÕÔØÝÕÝØÙ Bluetooth. ½ÐßàØÜÕà, ÕáÛØ
¸Üï âÕÛÕäÞÝÐ - ÒëÑÕàØâÕ ÔÐÝÝëÙ ßÐàÐÜÕâà, çâÞÑë      ßÞÔÚÛîçÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàÐ,
Ø×ÜÕÝØâì ØÜï ãáâàÞÙáâÒÐ, ÞâÞÑàÐÖÐÕÜÞÕ ÝÐ ÔàãÓØå     ÜÞÖÝÞ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ßÕàÕÔÐÒÐâì äÐÙÛë
ãáâàÞÙáâÒÐå á ßÞÔÔÕàÖÚÞÙ âÕåÝÞÛÞÓØØ           ÝÐ ÔàãÓÞÕ áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ.
ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth.


                                                        35
       ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ØÝÔØÚÐâÞàÐå ÚÐÝÐÛÐ    5 ¿ÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÙ
ÁÞÕÔØÝÕÝØï

       áÒï×Ø Bluetooth áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ “¾áÝÞÒÝëÕ ØÝÔØÚÐâÞàë”   ÒëÒÞÔØâáï áÞÞÑéÕÝØÕ ²ëßÞÛÝïÕâáï ßÕàÕÔÐçÐ
       ÝÐ áâà. 34.                       ÔÐÝÝëå.
         ÁÞÒÕâ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ âÕÚáâÐ ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø      ÁÞÒÕâ. ¿àØ ÒëßÞÛÝÕÝØØ ßÞØáÚÐ ÝÕÚÞâÞàëÕ
        Bluetooth ÞâÚàÞÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ·ÐÜÕâÚØ, ÒÒÕÔØâÕ    ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÓãâ ßÞÚÐ×ëÒÐâì âÞÛìÚÞ ãÝØÚÐÛìÝëÙ
        âÕÚáâ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì > ¿Þ       ÐÔàÕá (ÐÔàÕá ãáâàÞÙáâÒÐ). ÇâÞÑë ÒëïáÝØâì
        ÚÐÝÐÛã Bluetooth.                   ãÝØÚÐÛìÝëÙ ÐÔàÕá áÒÞÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÒÒÕÔØâÕ
                                   ÚÞÔ *#2820# Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï.
       1 ¾âÚàÞÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ, Ò ÚÞâÞàÞÜ áÞåàÐÝÕÝ
        ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëÙ ÞÑêÕÚâ. ½ÐßàØÜÕà, ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ
        Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÝÐ ÔàãÓÞÕ áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ
                                  ÁÞßàïÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ
        ÞâÚàÞÙâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ³ÐÛÕàÕï.            ´Ûï áÞßàïÖÕÝØï á áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ
       2 ²ëÑÕàØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ íÛÕÜÕÝâ Ø ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ     Ø ßàÞáÜÞâàÐ áÞßàïÖÕÝÝëå ãáâàÞÙáâÒ ÝÐ ÓÛÐÒÝÞÜ
        ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì > ¿Þ ÚÐÝÐÛã Bluetooth.      íÚàÐÝÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Bluetooth ÝÐÖÜØâÕ   .
        ½ÐåÞÔïéØÕáï Ò ×ÞÝÕ ÒØÔØÜÞáâØ ãáâàÞÙáâÒÐ
                                  ¿ÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ áÞßàïÖÕÝØï ßàØÔãÜÐÙâÕ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ
        á äãÝÚæØÕÙ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth
                                  (Þâ 1 ÔÞ 16 æØäà) Ø áÞÓÛÐáãÙâÕ ÕÓÞ á ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÜ
        ßÞïÒÛïîâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ.
                                  ÔàãÓÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ºÞÔ ÔÞáâãßÐ Ò ãáâàÞÙáâÒÐå ÑÕ×
        ·ÝÐçÚØ ãáâàÞÙáâÒ:   - ÚÞÜßìîâÕà, - âÕÛÕäÞÝ,
                                  ØÝâÕàäÕÙáÐ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï
          - ÐãÔØÞ- ØÛØ ÒØÔÕÞãáâàÞÙáâÒÞ Ø  - ÔàãÓÞÕ
                                  Ø×ÓÞâÞÒØâÕÛÕÜ. ºÞÔ ÔÞáâãßÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï âÞÛìÚÞ
        ãáâàÞÙáâÒÞ.
                                  ÞÔØÝ àÐ×.
        ´Ûï ßàÕÚàÐéÕÝØï ßÞØáÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ÁâÞß.
       3 ²ëÑÕàØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï.        1 ´Ûï áÞßàïÖÕÝØï á ÚÐÚØÜ-ÛØÑÞ ãáâàÞÙáâÒÞÜ
       4 µáÛØ ÔàãÓÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÕàÕÔ ßÕàÕÔÐçÕÙ ÔÐÝÝëå      ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒ. áÞßà. ãáâà-ÒÞ.
        ×ÐßàÐèØÒÐÕâ áÞßàïÖÕÝØÕ, ßÞÔÐÕâáï âÞÝÐÛìÝëÙ       ½ÐåÞÔïéØÕáï Ò ×ÞÝÕ ÒØÔØÜÞáâØ ãáâàÞÙáâÒÐ
        áØÓÝÐÛ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÙ ÒëÒÞÔØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ      á äãÝÚæØÕÙ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø Bluetooth
        ÚÞÔÐ ÔÞáâãßÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÁÞßàïÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ”     ßÞïÒÛïîâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ.
        ÝÐ áâà. 36.36
2 ²ëÑÕàØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ.     ´Ûï ÞâÜÕÝë áÞßàïÖÕÝØï ÒëÔÕÛØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ
                                                      ÁÞÕÔØÝÕÝØï
  ½Ð ÔàãÓÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÕáâØ íâÞâ    Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃÔÐÛØâì. ´Ûï ÞâÜÕÝë ÒáÕå
  ÖÕ ÚÞÔ ÔÞáâãßÐ.                  áÞßàïÖÕÝØÙ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃÔÐÛØâì ÒáÕ.
¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ ÝÕÚÞâÞàëå ÐãÔØÞÐÚáÕááãÐàÞÒ
Ú ãáâàÞÙáâÒã ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï áàÐ×ã ÖÕ ßÞáÛÕ      ¿àØÕÜ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth
áÞßàïÖÕÝØï. ² ßàÞâØÒÝÞÜ áÛãçÐÕ ÒëÔÕÛØâÕ ÐÚáÕááãÐà  ¿àØ ßàØÕÜÕ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth
Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃáâÐÝÞÒØâì áÒï×ì.        ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÐÕâ âÞÝÐÛìÝëÙ áØÓÝÐÛ, Ð ÝÐ ÔØáßÛÕÙ
² áßØáÚÕ àÕ×ãÛìâÐâÞÒ ßÞØáÚÐ áÞßàïÖÕÝÝëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ  ÒëÒÞÔØâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ ßàØÕÜÐ
ßÞÜÕçÕÝë ×ÝÐçÚÞÜ .                  áÞÞÑéÕÝØï. ² áÛãçÐÕ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
                           ßÞïÒÛïÕâáï ×ÝÐçÞÚ    , Ð ßàØÝïâëÙ ÞÑêÕÚâ
´Ûï ßàØáÒÞÕÝØï ãáâàÞÙáâÒã ßàØ×ÝÐÚÐ “àÐ×àÕèÕÝÝÞÕ”   ßÞÜÕéÐÕâáï Ò ßÐßÚã ²åÞÔïéØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ÁÞÞÑé..
ØÛØ “×ÐßàÕéÕÝÝÞÕ” ÒëÔÕÛØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ÒëÑÕàØâÕ   ÁÞÞÑéÕÝØï, ßàØÝïâëÕ ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth,
ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ:              ÞâÜÕçÐîâáï ×ÝÐçÚÞÜ   . ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¿ÐßÚÐ
Ãáâ. ÚÐÚ àÐ×àÕè. - áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ   “²åÞÔïéØÕ” – ßàØÕÜ áÞÞÑéÕÝØÙ” ÝÐ áâà. 109.
á ÚÞÝÚàÕâÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÜÞÖÕâ Ñëâì ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ
ÑÕ× ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï. ÁßÕæØÐÛìÝÞÕ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ     ÀÕÖØÜ ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú SIM
ØÛØ àÐ×àÕèÕÝØÕ ÝÕ âàÕÑãîâáï. ÂÐÚÞÙ ßàØ×ÝÐÚ ÜÞÖÝÞ
ßàØáÒÞØâì áÒÞØÜ áÞÑáâÒÕÝÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÐÜ, ÝÐßàØÜÕà,  ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï àÕÖØÜÐ ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ
áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàÕ ØÛØ ÚÞÜßìîâÕàã, Ð âÐÚÖÕ  Ú SIM-ÚÐàâÕ á ßÞÜÞéìî áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝÞÓÞ
ãáâàÞÙáâÒÐÜ, ÚÞâÞàëÕ ßàØÝÐÔÛÕÖÐâ ÛØæÐÜ,       ÚÞÜßÛÕÚâÐ ÒÚÛîçØâÕ äãÝÚæØî Bluetooth Ø àÐ×àÕèØâÕ
ßÞÛì×ãîéØÜáï ÔÞÒÕàØÕÜ. ½Ð íÚàÐÝÕ áÞßàïÖÕÝÝëå     ØáßÞÛì×ÞÒÐâì àÕÖØÜ ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú SIM-ÚÐàâÕ
ãáâàÞÙáâÒ àïÔÞÜ á àÐ×àÕèÕÝÝëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ     Ò ãáâàÞÙáâÒÕ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “½ÐáâàÞÙÚØ” ÝÐ áâà. 35. ´Ûï
ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ×ÝÐçÞÚ .                ÒÚÛîçÕÝØï íâÞÓÞ àÕÖØÜÐ ÔÒÐ ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÞÛÖÝë Ñëâì
                           áÞßàïÖÕÝë, ßàØçÕÜ áÞßàïÖÕÝØÕ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì
Ãáâ. ÚÐÚ ×ÐßàÕé. - ÚÐÖÔëÙ ×ÐßàÞá ÝÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ   ØÝØæØØàÞÒÐÝÞ ÔàãÓØÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ. ¿àØ ÒëßÞÛÝÕÝØØ
áÞÕÔØÝÕÝØï Þâ ÚÞÝÚàÕâÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ âàÕÑãÕâ     áÞßàïÖÕÝØï ØáßÞÛì×ãÙâÕ 16-àÐ×àïÔÝëÙ æØäàÞÒÞÙ ÚÞÔ
ÞâÔÕÛìÝÞÓÞ ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï.              ÔÞáâãßÐ Ø ãáâÐÝÞÒØâÕ ÔàãÓÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò ÚÐçÕáâÒÕ
                           àÐ×àÕèÕÝÝÞÓÞ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÁÞßàïÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒ”

                                                      37
       ÝÐ áâà. 36. ²ÚÛîçØâÕ àÕÖØÜ ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ    ¸º-ßÞàâ
ÁÞÕÔØÝÕÝØï

       Ú SIM-ÚÐàâÕ Ò ÔàãÓÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ.
                                 ÇÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ÜÞÖÝÞ ÞÑÜÕÝØÒÐâìáï ÔÐÝÝëÜØ
       ¿àØ ÒÚÛîçÕÝØØ àÕÖØÜÐ ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ
                                 (ÝÐßàØÜÕà, ÒØ×ØâÝëÜØ ÚÐàâÞçÚÐÜØ, ×ÐÜÕâÚÐÜØ
       Ú SIM-ÚÐàâÕ Ò ÔÐÝÝÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï
                                 ÚÐÛÕÝÔÐàï Ø ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÜØ äÐÙÛÐÜØ)
       ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÕÚáâ ÃÔÐÛÕÝ. SIM. ÁÞÕÔØÝÕÝØÕ á
                                 á áÞÒÜÕáâØÜëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ.
       áÞâÞÒÞÙ áÕâìî ÒëÚÛîçÐÕâáï (ÝÐ çâÞ ãÚÐ×ëÒÐÕâ áØÜÒÞÛ
         ÝÐ èÚÐÛÕ ØÝÔØÚÐâÞàÐ ãàÞÒÝï àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ),    ½Õ ÔÞßãáÚÐÙâÕ ßÞßÐÔÐÝØï ØÝäàÐÚàÐáÝÞÓÞ (¸º) ÛãçÐ
       ãáÛãÓØ SIM-ÚÐàâë Ø äãÝÚæØØ, âàÕÑãîéØÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØï  Ò ÓÛÐ×Ð, Ð âÐÚÖÕ ÝÐ ÔàãÓØÕ ¸º-ãáâàÞÙáâÒÐ.
       Ú áÕâØ, ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâáï.              ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÞâÝÞáØâáï Ú ÛÐ×ÕàÝëÜ
                                 Ø×ÔÕÛØïÜ ÚÛÐááÐ 1.
       ºÞÓÔÐ Ò ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ ÒÚÛîçÕÝ àÕÖØÜ
       ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú SIM-ÚÐàâÕ, ÔÛï ßÞáëÛÚØ     ¿ÕàÕÔÐçÐ Ø ßàØÕÜ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ
       Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì âÞÛìÚÞ      1 ¸º-ßÞàâë ßÕàÕÔÐîéÕÓÞ Ø ßàØÝØÜÐîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒ
       áÞÒÜÕáâØÜëÙ ßÞÔÚÛîçÕÝÝëÙ ÐÚáÕááãÐà, ÝÐßàØÜÕà,     ÔÞÛÖÝë Ñëâì ÞÑàÐéÕÝë ÔàãÓ Ú ÔàãÓã, Ø ÜÕÖÔã ÝØÜØ
       ÐÒâÞÜÞÑØÛìÝëÙ ÚÞÜßÛÕÚâ. ² íâÞÜ àÕÖØÜÕ         ÝÕ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ÝØÚÐÚØå ßàÕßïâáâÒØÙ. ÀÐááâÞïÝØÕ
       ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÞáëÛÐâì     ÜÕÖÔã ãáâàÞÙáâÒÐÜØ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì ÝÕ ÑÞÛÕÕ 1 ÜÕâàÐ.
       Òë×ÞÒë, ×Ð ØáÚÛîçÕÝØÕÜ Òë×ÞÒÞÒ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ   2 ² ßàØÝØÜÐîéÕÜ ãáâàÞÙáâÒÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
       ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕàÐ ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝë        ÒÚÛîçØâì ¸º-ßÞàâ.
       Ò ãáâàÞÙáâÒÕ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ Òë×ÞÒÞÒ á ãáâàÞÙáâÒÐ     ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ¸º-ßÞàâÐ ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ ßàØÕÜ
       ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëÙâØ Ø× àÕÖØÜÐ ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ     ÔÐÝÝëå ÝÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ >
       Ú SIM-ÚÐàâÕ. µáÛØ ÒÚÛîçÕÝÐ äãÝÚæØï ÑÛÞÚØàÞÒÚØ     ¸º-ßÞàâ.
       ãáâàÞÙáâÒÐ, ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ Ø àÐ×ÑÛÞÚØàãÙâÕ  3 ² ßÕàÕÔÐîéÕÜ ãáâàÞÙáâÒÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒëÑàÐâì
       ãáâàÞÙáâÒÞ.                      ÞÔÝã Ø× äãÝÚæØÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ.
       ´Ûï ÒëåÞÔÐ Ø× àÕÖØÜÐ ãÔÐÛÕÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú SIM-     ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ÝÐÙÔØâÕ
       ÚÐàâÕ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÑÕàØâÕ       âàÕÑãÕÜëÙ äÐÙÛ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ØÛØ ÔØáßÕâçÕàÕ
       ²ëÙâØ Ø× ãÔÐÛ. SIM.                  äÐÙÛÞÒ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì > ÇÕàÕ×
                                  ¸º-ßÞàâ.38
µáÛØ ßÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ÝÕ ÝÐçÝÕâáï Ò âÕçÕÝØÕ 1 ÜØÝãâë  PC Suite - ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÚÞÜßìîâÕàÝëå
                                                     ÁÞÕÔØÝÕÝØï
ßÞáÛÕ ÒÚÛîçÕÝØï ¸º-ßÞàâÐ, áÞÕÔØÝÕÝØÕ ÞâÜÕÝïÕâáï,   ßàØÛÞÖÕÝØÙ ÚÞÜßÐÝØØ Nokia, âÐÚØå ÚÐÚ Nokia PC
Ø ÕÓÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÝÞÒÐ.          Suite, Nokia Lifeblog Ø Nokia Software Updater.
²áÕ ÞÑêÕÚâë, ßàØÝïâëÕ çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ, ßÞÜÕéÐîâáï    ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå - ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÜÕÖÔã
Ò ßÐßÚã ²åÞÔïéØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ÁÞÞÑéÕÝØï. ½ÞÒëÕ     ãáâàÞÙáâÒÞÜ Ø áÞÒÜÕáâØÜëÜ ÚÞÜßìîâÕàÞÜ.
¸º-áÞÞÑéÕÝØï ÞâÜÕçÐîâáï ×ÝÐçÚÞÜ    .        ÄÞâÞßÕçÐâì - ÔÛï ßÕçÐâØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ØÝÔØÚÐâÞàÐå       ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ßàØÝâÕàÕ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¿ÕçÐâì
áÞÕÔØÝÕÝØï çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ        Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ” ÝÐ áâà. 79.
“¾áÝÞÒÝëÕ ØÝÔØÚÐâÞàë” ÝÐ áâà. 34.
                           ¿ÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú ÚÞÜßìîâÕàã
USB                          ´ÐÝÝÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÜÞÖÕâ àÐÑÞâÐâì á àÐ×ÛØçÝëÜØ
½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > USB.        áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ÚÞÜßìîâÕàÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜ
´Ûï ÒëÒÞÔÐ ×ÐßàÞáÐ æÕÛØ áÞÕÔØÝÕÝØï ßàØ        ßÕàÕÔÐçØ Ø ÞÑÜÕÝÐ ÔÐÝÝëÜØ. ½ÐßàØÜÕà, ßÐÚÕâ Nokia
ÚÐÖÔÞÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ÚÐÑÕÛï ÒëÑÕàØâÕ ·ÐßàÞá       PC Suite ßÞ×ÒÞÛïÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÜÕÖÔã
ßàØ ßÞÔÚÛ. > ´Ð.                   ãáâàÞÙáâÒÞÜ Ø áÞÒÜÕáâØÜëÜ ÚÞÜßìîâÕàÞÜ.

µáÛØ ßÐàÐÜÕâà ·ÐßàÞá ßàØ ßÞÔÚÛ. ÞâÚÛîçÕÝ ØÛØ     ´Ûï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ á ãáâàÞÙáâÒÞÜ ÒáÕÓÔÐ áÞ×ÔÐÒÐÙâÕ
ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ Ø×ÜÕÝØâì àÕÖØÜ ßàØ ÝÐÛØçØØ ÐÚâØÒÝÞÓÞ    áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ÚÞÜßìîâÕàÐ.
áÞÕÔØÝÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÀÕÖØÜ USB Ø ÞÔÝã
Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ:                 ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï
¿àÞØÓàëÒ. ÜãÛìâØÜ. - ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Üã×ëÚØ     ¿àØÛÞÖÕÝØÕ ÁØÝåà. ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÒëßÞÛÝïâì
á ßàØÛÞÖÕÝØÕÜ Windows Media Player. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ    áØÝåàÞÝØ×ÐæØî ×ÐÜÕâÞÚ, ÚÐÛÕÝÔÐàï, âÕÚáâÞÒëå
“¿ÕàÕÔÐçÐ Üã×ëÚØ á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï Windows     áÞÞÑéÕÝØÙ ØÛØ áßØáÚÐ ÚÞÝâÐÚâÞÒ á àÐ×ÛØçÝëÜØ
Media Player” ÝÐ áâà. 45.               áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÜ
                           ÚÞÜßìîâÕàÕ ØÛØ Ò áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ.


                                                     39
       ·ÝÐçÕÝØï ßÐàÐÜÕâàÞÒ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì  ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ àÐ×ÛØçÝëÜØ ßàØÛÞÖÕÝØïÜØ
ÁÞÕÔØÝÕÝØï

       Ò áßÕæØÐÛìÝÞÜ âÕÚáâÞÒÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ   Ò ãáâàÞÙáâÒÕ.
       “´ÐÝÝëÕ Ø ÝÐáâàÞÙÚØ” ÝÐ áâà. 110.         ²ëÔÕÛØâÕ ßàÞäØÛì áÕàÒÕàÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ
       ³ÛÐÒÝëÙ íÚàÐÝ ßàØÛÞÖÕÝØï ÁØÝåà. áÞÔÕàÖØâ áßØáÞÚ  Ø ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ:
       ßàÞäØÛÕÙ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. ¿àÞäØÛì áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ   ½ÐçÐâì ÚÞÝäØÓãà. - ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÕàÒÕàã
       áÞÔÕàÖØâ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ÔÛï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ  Ø ßÞÛãçÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÔÛï ãáâàÞÙáâÒÐ.
       ÔÐÝÝëå Ò ãáâàÞÙáâÒÕ á ãÔÐÛÕÝÝÞÙ ÑÐ×ÞÙ ÔÐÝÝëå ÝÐ
       áÕàÒÕàÕ ØÛØ Ò áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ.       ½ÞÒ. ßàÞäØÛì áÕàÒ. - ÔÛï áÞ×ÔÐÝØï ÝÞÒÞÓÞ
       1 ½ÐÖÜØâÕ    Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ÁØÝåà..   ßàÞäØÛï áÕàÒÕàÐ.
       2 ²ëÑÕàØâÕ ßàÞäØÛì áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Ø ×ÐâÕÜ      ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ßàÞäØÛï áÕàÒÕàÐ ÒëÔÕÛØâÕ ÕÓÞ
        ÄãÝÚæØØ > ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï. ´Ûï ÞâÜÕÝë       Ø ÝÐÖÜØâÕ .
        áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ, ÝÕ ÔÞÖØÔÐïáì ÕÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï,
        ÒëÑÕàØâÕ ¾âÜÕÝØâì.
                                ¼ÞÔÕÜ
                                ½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ¼ÞÔÕÜ.
       ´ØáßÕâçÕà ãáâàÞÙáâÒ                ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã
       ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÕàÒÕàã, ßÞÛãçÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ   ÚÞÜßìîâÕàã çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï
       ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ãáâàÞÙáâÒÐ, áÞ×ÔÐÝØï ÝÞÒëå àÕÖØÜÞÒ  ãáâàÞÙáâÒÐ Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÜÞÔÕÜÐ ÝÐÖÜØâÕ .
       áÕàÒÕàÐ, ßàÞáÜÞâàÐ áãéÕáâÒãîéØå ßàÞäØÛÕÙ áÕàÒÕàÐ  ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ßÞ ßÞÔÚÛîçÕÝØî
       Ø ãßàÐÒÛÕÝØï ØÜØ ÝÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ      ãáâàÞÙáâÒ áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ “¸º-ßÞàâ” ÝÐ áâà. 38.
       ÁàÕÔáâÒÐ > ´Øáß. ãáâà..
       ¿àÞäØÛØ áÕàÒÕàÐ Ø àÐ×ÛØçÝëÕ ÝÐáâàÞÙÚØ
       ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ
       Ø Ò ÞâÔÕÛÕ ØÝäÞàÜÐæØÞÝÝëå âÕåÝÞÛÞÓØÙ ÚÞÜßÐÝØØ.
       ÍâØ ÝÐáâàÞÙÚØ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ÜÞÓãâ áÞÔÕàÖÐâì
       ÝÐáâàÞÙÚØ áÞÕÔØÝÕÝØÙ Ø ÔàãÓØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ,


40
¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
                                                  ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ                      Ø× ÜÕÝî ÜãÛìâØÜÕÔØÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¼ÕÝî
                           ÜãÛìâØÜÕÔØД ÝÐ áâà. 16.
ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì                    1 ½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ¼ã×ëÚÐ.
¼ã×ëÚ. ßàÞØÓà. ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ äÐÙÛë Ò äÞàÜÐâÐå AAC,  2 ¾âÚàÞÙâÕ
AAC+, eAAC+, MP3 Ø WMA. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ          ÔÒãÝÐßàÐÒÛÕÝÝãî
¼ã×ëÚ. ßàÞØÓà. ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÝÕ ÒáÕ äãÝÚæØØ      ßÐÝÕÛì, ßÞÔ ÚÞâÞàÞÙ
äÞàÜÐâÞÒ äÐÙÛÞÒ Ø ÝÕ ÒáÕ ÒÕàáØØ íâØå äÞàÜÐâÞÒ.    àÐáßÞÛÞÖÕÝë ÚÛÐÒØèØ
   ²ÝØÜÐÝØÕ! ÁÛãèÐÙâÕ Üã×ëÚã ßàØ ãÜÕàÕÝÝÞÙ     ÜãÛìâØÜÕÔØÐ.
 ÓàÞÜÚÞáâØ. ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÕ ßàÞáÛãèØÒÐÝØÕ     3 ²ëÑÕàØâÕ ÚÞÜßÞ×ØæØî,
 ßàØ ÑÞÛìèÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ        ØáßÞÛÝØâÕÛï ØÛØ
 Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî áÛãåÐ. ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ    ÔàãÓãî ÚÐâÕÓÞàØî.
 Ú ãåã ßàØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ  4 ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï
 ÓàÞÜÚÞáâì ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ.         ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÚÞÜßÞ×ØæØØ ØÛØ áßØáÚÐ ÚÞÜßÞ×ØæØÙ
                           ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   .
¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ÔÞÑÐÒÛÕÝØØ ÚÞÜßÞ×ØæØÙ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ
áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ “¿ÕàÕÔÐçÐ Üã×ëÚØ” ÝÐ áâà. 44.     ´Ûï
                          ßàØÞáâÐÝÞÒÚØ
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ×ÐéØâÕ ÐÒâÞàáÚØå    ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï
ßàÐÒ áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ “ÃßàÐÒÛÕÝØÕ æØäàÞÒëÜ       ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã
ÔÞáâãßÞÜ” ÝÐ áâà. 145.                  , Ð ÔÛï ÕÓÞ
                          ÒÞ×ÞÑÝÞÒÛÕÝØï
²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ÚÞÜßÞ×ØæØØ             ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã
  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ×ÐßãáÚÐ Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛï     ÕéÕ àÐ×.
 ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã  .
 ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÞâÚàëâì Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì

                                                  41
              ´Ûï ÞáâÐÝÞÒÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ         ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÒØ×ãÐÛØ×ÐæØØ ÒÞ ÒàÕÜï
¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï

              ÚÛÐÒØèã  .                      ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐçÐâì
              ´Ûï ßÕàÕÜÞâÚØ ÒßÕàÕÔ ØÛØ ÝÐ×ÐÔ ÝÐÖÜØâÕ         ÒØ×ãÐÛØ×ÐæØî.
              Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã   ØÛØ     .    ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï Ø ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï
              ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ú áÛÕÔãîéÕÙ ÚÞÜßÞ×ØæØØ ÝÐÖÜØâÕ      Üã×ëÚØ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   .
              ÚÛÐÒØèã    . ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ú ÝÐçÐÛã ÚÞÜßÞ×ØæØØ    ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÝÐ ÔàãÓÞÕ ÞâÚàëâÞÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ
              ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã    . ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ú ßàÕÔëÔãéÕÙ   ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã   .
              ÚÞÜßÞ×ØæØØ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã     ÕéÕ àÐ× Ò âÕçÕÝØÕ
              2 áÕÚãÝÔ ßÞáÛÕ ÝÐçÐÛÐ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÚÞÜßÞ×ØæØØ.   ¼ã×ëÚÐÛìÝÞÕ ÜÕÝî
              ´Ûï ãßàÐÒÛÕÝØï ßàÞØÓàëÒÐâÕÛÕÜ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ       ÇâÞÑë ÝÐ íÚàÐÝÕ ÂÕÚãé. áßØá. ÒëÑàÐâì
              ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ.            ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ Üã×ëÚÐÛìÝëÕ ÚÞÜßÞ×ØæØØ ÔÛï
                                          ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÙâ.
              ÇâÞÑë ÒÚÛîçØâì ØÛØ ÒëÚÛîçØâì àÕÖØÜ
                                          Ò "¼ã×. ÜÕÝî".
              ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï Ò áÛãçÐÙÝÞÜ ßÞàïÔÚÕ (   ),
              ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÛãçÐÙÝÞÕ ÒÞáßà..          ² Üã×ëÚÐÛìÝÞÜ ÜÕÝî ÞâÞÑàÐÖÐîâáï Üã×ëÚÐÛìÝëÕ
                                          ÚÞÜßÞ×ØæØØ, ØÜÕîéØÕáï Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ØÛØ ÝÐ
              ´Ûï ßÞÒâÞàÝÞÓÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï âÕÚãéÕÙ
                                          áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ).
              ÚÞÜßÞ×ØæØØ (  ), ÒáÕå ÚÞÜßÞ×ØæØÙ ( ) ØÛØ
                                          ² áßØáÚÕ ²áÕ ÜÕÛÞÔØØ ßÕàÕçØáÛÕÝë ÒáÕ ÚÞÜßÞ×ØæØØ.
              ÞâÚÛîçÕÝØï àÕÖØÜÐ ßÞÒâÞàÝÞÓÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï
                                          ´Ûï áÞàâØàÞÒÚØ ÚÞÜßÞ×ØæØÙ ßÞ ÚÐâÕÓÞàØïÜ ÒëÑÕàØâÕ
              ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÒâÞàÝÞÕ ÒÞáßà..
                                          °ÛìÑÞÜë, ¸áßÞÛÝØâÕÛØ, ¶ÐÝàë ØÛØ ºÞÜßÞ×ØâÞàë.
              ´Ûï àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèã     ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÞÒ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ
              ÓàÞÜÚÞáâØ.                       ÁßØáÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔ..
              ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì âÕÜÑà ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï Üã×ëÚØ,      ÇâÞÑë ÞÑÝÞÒØâì äÞÝÞâÕÚã ßÞáÛÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï
              ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÍÚÒÐÛÐÙ×Õà.             ×ÐßØáÐÝÝëå Ò ãáâàÞÙáâÒÕ Üã×ëÚÐÛìÝëå ÚÞÜßÞ×ØæØÙ,
              ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ ÑÐÛÐÝáÐ Ø áâÕàÕÞ×ÒãçÐÝØï,    ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾ÑÝÞÒØâì äÞÝÞâÕÚã.
              Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ãáØÛÕÝØï ÝØ×ÚØå çÐáâÞâ ÒëÑÕàØâÕ
              ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ ×ÒãÚÐ.

42
ÇâÞÑë ÞâÚàëâì íÚàÐÝ, ÝÐ ÚÞâÞàÞÜ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï     ÇâÞÑë ÔÞÑÐÒØâì Üã×ëÚÐÛìÝëÕ ÚÞÜßÞ×ØæØØ ßÞ×ÔÝÕÕ
                                                     ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØÜÐï Ò ÝÐáâÞïéØÙ ÜÞÜÕÝâ ÚÞÜßÞ×ØæØï,    (ßàØ ßàÞáÜÞâàÕ áßØáÚÐ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï), ÒëÑÕàØâÕ
ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã   .      ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì ÜÕÛÞÔØØ.
                           ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï Ò áßØáÞÚ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï
ÁßØáÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï                Üã×ëÚÐÛìÝëå ÚÞÜßÞ×ØæØÙ, ÐÛìÑÞÜÞÒ, ØáßÞÛÝØâÕÛÕÙ,
´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÞÒ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï Ø ãßàÐÒÛÕÝØï  ÖÐÝàÞÒ Ø ÚÞÜßÞ×ØâÞàÞÒ Ø× àÐ×ÛØçÝëå íÚàÐÝÞÒ
ØÜØ Ò Üã×ëÚÐÛìÝÞÜ ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ÁßØáÚØ        Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ÝãÖÝëÙ íÛÕÜÕÝâ,
ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔ.. ÁÛÕÔãîéØÕ áßØáÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï    ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì Ò áßØáÞÚ >
áÞ×ÔÐîâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ: ÇÐáâÞ ØáßÞÛì×., ¿ÞáÛÕÔÝØÕ  ÁÞåàÐÝÕÝÝëÙ áßØáÞÚ ØÛØ ½ÞÒëÙ áßØáÞÚ ÒÞáßà..
Ø ¿ÞáÛ. ÔÞÑÐÒÛÕÝØï.                  ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÚÞÜßÞ×ØæØØ Ø× áßØáÚÐ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï
´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ áßØáÚÕ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï   ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃÔÐÛ. Ø× áßØáÚÐ ÒÞáßà..
ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÒÕÔÕÝØï Þ áßØáÚÕ.         ¿àØ íâÞÜ ÚÞÜßÞ×ØæØï ãÔÐÛïÕâáï âÞÛìÚÞ Ø× áßØáÚÐ
                           ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï, ÝÞ áÞåàÐÝïÕâáï ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÕ.
ÁÞ×ÔÐÝØÕ áßØáÚÐ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï
1 ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÞ×ÔÐâì áßØáÞÚ ÒÞáßà..      ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì ßÞàïÔÞÚ Üã×ëÚÐÛìÝëå ÚÞÜßÞ×ØæØÙ
2 ²ÒÕÔØâÕ ØÜï áßØáÚÐ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï         Ò áßØáÚÕ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï, ÒëÔÕÛØâÕ ÚÞÜßÞ×ØæØî,
  Ø ÒëÑÕàØâÕ OK.                   ÚÞâÞàãî ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÕàÕÜÕáâØâì, Ø ÒëÑÕàØâÕ
3 ²ëÑÕàØâÕ ØáßÞÛÝØâÕÛÕÙ, ÚÞÜßÞ×ØæØØ ÚÞâÞàëå      ÄãÝÚæØØ > ¸×Ü. ßÞàïÔÞÚ.
  ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÚÛîçØâì Ò áßØáÞÚ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï.   ´Ûï “ßÕàÕâÐáÚØÒÐÝØï”ÚÞÜßÞ×ØæØÙ Ò ÝÞÒÞÕ ÜÕáâÞ
  ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï íÛÕÜÕÝâÞÒ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã .     Ò áßØáÚÕ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ.
  ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ÚÞÜßÞ×ØæØÙ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ
  ØáßÞÛÝØâÕÛï ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã    . ÇâÞÑë áÚàëâì  ¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ ÜÐÓÐ×ØÝ
  áßØáÞÚ ÚÞÜßÞ×ØæØÙ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã    .
                           ² Üã×ëÚÐÛìÝÞÜ ÜÐÓÐ×ØÝÕ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ÜÞÖÝÞ ÝÐÙâØ,
4 ¿ÞáÛÕ ×ÐÒÕàèÕÝØï ÒëÑÞàÐ ÚÞÜßÞ×ØæØÙ ÒëÑÕàØâÕ
                           ßàÞáÜÞâàÕâì Ø ßàØÞÑàÕáâØ ÜÕÛÞÔØØ ÔÛï ßÞáÛÕÔãîéÕÙ
  ³ÞâÞÒÞ. µáÛØ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ
                           ×ÐÓàã×ÚØ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ. °ááÞàâØÜÕÝâ Ø ãáÛÞÒØï
  áÞÒÜÕáâØÜÐï ÚÐàâÐ ßÐÜïâØ, âÞ áßØáÞÚ
                           ßàØÞÑàÕâÕÝØï ÜÕÛÞÔØÙ ×ÐÒØáïâ Þâ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ
  ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï áÞåàÐÝïÕâáï ÝÐ íâã ÚÐàâã.
                           ãáÛãÓØ Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ÜÐÓÐ×ØÝÐ.


                                                     43
              ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï íâÞÙ ãáÛãÓØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ       ¿ÐàÞÛì - ßÐàÞÛì ÔÛï ÔÞáâãßÐ Ò Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ÜÐÓÐ×ØÝ.
¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï

              ÒëßÞÛÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ÜÐÓÐ×ØÝÐ,      µáÛØ ÝÕ ×ÐßÞÛÝØâì ßÞÛï ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ¿ÐàÞÛì,
              Ð âÐÚÖÕ ÒëßÞÛÝØâì ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ.    âÞ íâã ØÝäÞàÜÐæØî ßàØÔÕâáï ÒÒÞÔØâì ßàØ
              ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÐå “½ÐáâàÞÙÚØ   ÒåÞÔÕ Ò ãáÛãÓã.
              Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ÜÐÓÐ×ØÝД ÝÐ áâà. 44 Ø “ÂÞçÚØ ÔÞáâãßД
              ÝÐ áâà. 158.                     ²ëßÞÛÝØÒ ÒåÞÔ Ò ãáÛãÓã Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ÜÐÓÐ×ØÝÐ,
              ¿ÕàÕåÞÔ Ò Üã×ëÚÐÛìÝëÙ ÜÐÓÐ×ØÝ             ÜÞÖÝÞ Ø×ÜÕÝØâì ÝÐáâàÞÙÚØ, ÒëÑàÐÒ ÄãÝÚæØØ >
                                         ½ÐáâàÞÙÚØ.
              1 ² ÜÕÝî ¼ã×ëÚ. ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
                ² "¼ã×. ÜÐÓÐ×ØÝ".
              2 ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ßÞØáÚÐ, ßàÞáÜÞâàÐ ØÛØ ÒëÑÞàÐ     ¿ÕàÕÔÐçÐ Üã×ëÚØ
                ÜÕÛÞÔØÙ ÒëÑÕàØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî äãÝÚæØî.     ¿ÕàÕÔÐçã Üã×ëÚØ Ø× áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÚÞÜßìîâÕàÐ ØÛØ
              ½ÐáâàÞÙÚØ Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ÜÐÓÐ×ØÝÐ            Ø× ÔàãÓØå áÞÒÜÕáâØÜëå ãáâàÞÙáâÒ ÜÞÖÝÞ ÞáãéÕáâÒØâì
                                         ßÞáàÕÔáâÒÞÜ áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÚÐÑÕÛï USB ØÛØ ßÞ ÚÐÝÐÛã
              ½ÐáâàÞÙÚØ Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ÜÐÓÐ×ØÝÐ ÜÞÓãâ Ñëâì      Bluetooth. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ
              àÐ×ÛØçÝëÜØ. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ÝÐáâàÞÙÚØ ÜÞÓãâ Ñëâì     “ºÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth” ÝÐ áâà. 34.
              ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ×ÐÔÐÝÝëÜØ Ø ÝÕ ßÞÔÛÕÖÐéØÜØ
              Ø×ÜÕÝÕÝØî.                      ÇâÞÑë ÞÑÝÞÒØâì äÞÝÞâÕÚã ßÞáÛÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï
                                         ×ÐßØáÐÝÝëå Ò ãáâàÞÙáâÒÕ Üã×ëÚÐÛìÝëå ÚÞÜßÞ×ØæØÙ,
              µáÛØ ÝÐáâàÞÙÚØ ÝÕ ÞßàÕÔÕÛÕÝë, ßÞïÒØâáï ×ÐßàÞá     Ò ÜÕÝî ¼ã×ëÚ. ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾ÑÝÞÒØâì
              ÝÐ ÒÒÞÔ áÛÕÔãîéÕÙ ØÝäÞàÜÐæØØ:             äÞÝÞâÕÚã.
              °ÔàÕá - ¸ÝâÕàÝÕâ-ÐÔàÕá ãáÛãÓØ Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ      ÂàÕÑÞÒÐÝØï Ú ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÜã ÝÐ ¿º ßàÞÓàÐÜÜÝÞÜã
              ÜÐÓÐ×ØÝÐ.                       ÞÑÕáßÕçÕÝØî, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÜã ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ Üã×ëÚØ:
              Â. ÔÞáâ. ßÞ ãÜ. - âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ, ØáßÞÛì×ãÕÜÐï ßàØ   • ¾ßÕàÐæØÞÝÝÐï áØáâÕÜÐ Microsoft Windows XP (ØÛØ
              ßÞÔÚÛîçÕÝØØ Ú Üã×ëÚÐÛìÝÞÜã ÜÐÓÐ×ØÝã.           ÑÞÛÕÕ ßÞ×ÔÝÕÙ ÒÕàáØØ).
              ¸Üï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï - ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï
              Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ÜÐÓÐ×ØÝÐ.44
• ÁÞÒÜÕáâØÜÐï ÒÕàáØï ßàØÛÞÖÕÝØï Windows Media    ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï áâÐÝÔÐàâÝÞÓÞ àÕÖØÜÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï
                                                     ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
 Player. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî         USB ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   , ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ >
 Þ áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ ßàØÛÞÖÕÝØï Windows Media Player  USB > ÀÕÖØÜ USB.
 ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ÝÐ ÒÕÑ-ã×ÛÕ ÚÞÜßÐÝØØ Nokia Ò    ¿ÕàÕÔÐçã Üã×ëÚØ ÜÞÖÝÞ ãáßÕèÝÞ ÞáãéÕáâÒØâì ÚÐÚ
 àÐ×ÔÕÛÕ, ßÞáÒïéÕÝÝÞÜ Nokia N95.          á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï Windows Media Player, âÐÚ
• Nokia PC Suite 6.7 ØÛØ ÑÞÛÕÕ ßÞ×ÔÝÕÙ ÒÕàáØØ.    Ø á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Music Manager Ø×
¿ÕàÕÔÐçÐ Üã×ëÚØ á ¿º                 ßÐÚÕâÐ Nokia PC Suite. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï
                           Þ ßÕàÕÔÐçÕ Üã×ëÚØ á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia
ÁãéÕáâÒãîâ âàØ àÐ×ÛØçÝëå ÜÕâÞÔÐ ßÕàÕÔÐçØ Üã×ëÚØ:
                           Music Manager áÜ. Ò àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ßÞ íÚáßÛãÐâÐæØØ
• ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ Ú ¿º Ò ÚÐçÕáâÒÕ     Nokia PC Suite.
  ÒÝÕèÝÕÓÞ ÖÕáâÚÞÓÞ ÔØáÚÐ, ÝÐ ÚÞâÞàëÙ ÜÞÖÝÞ
  ßÕàÕÝÕáâØ ÛîÑëÕ äÐÙÛë ÔÐÝÝëå, ÒëßÞÛÝØâÕ      ¿ÕàÕÔÐçÐ Üã×ëÚØ á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï
  ßÞÔÚÛîçÕÝØÕ ßÞáàÕÔáâÒÞÜ áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÚÐÑÕÛï    Windows Media Player
  USB ØÛØ á ßÞÜÞéìî ÚÐÝÐÛÐ áÒï×Ø Bluetooth.     ²Þ×ÜÞÖÝÞáâØ äãÝÚæØØ áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Üã×ëÚØ
  µáÛØ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÚÐÑÕÛì USB, âÞ Ò ÚÐçÕáâÒÕ    ×ÐÒØáïâ Þâ ÒÕàáØØ ßàØÛÞÖÕÝØï Windows Media Player.
  àÕÖØÜÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå.   ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï áÜ. Ò áÞÞâÒÕâáâÒãîéØå
  ² ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÞÒÜÕáâØÜãî  àãÚÞÒÞÔáâÒÐå Ø áßàÐÒÚÕ ßÞ ßàØÛÞÖÕÝØî Windows
  ÚÐàâã ßÐÜïâØ.                   Media Player.
• ´Ûï áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ Üã×ëÚØ á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï
  Windows Media Player ßÞÔÚÛîçØâÕ áÞÒÜÕáâØÜëÙ    ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï ÒàãçÝãî
  ÚÐÑÕÛì USB, Ð Ò ÚÐçÕáâÒÕ àÕÖØÜÐ ßÞÔÚÛîçÕÝØï    ¿àØÛÞÖÕÝØÕ Windows Media Player ÒëÑØàÐÕâ äãÝÚæØî
  ÒëÑÕàØâÕ ¿àÞØÓàëÒ. ÜãÛìâØÜ.. ² ãáâàÞÙáâÒÞ     áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÒàãçÝãî, ÕáÛØ ßÞáÛÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØï
  ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì áÞÒÜÕáâØÜãî ÚÐàâã ßÐÜïâØ.  ãáâàÞÙáâÒÐ Ú áÞÒÜÕáâØÜÞÜã ¿º ÞÚÐ×ëÒÐÕâáï, çâÞ
• ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Music      Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÝÕÔÞáâÐâÞçÝÞ ßÐÜïâØ. ¸áßÞÛì×ãï
  Manager Ø× ßÐÚÕâÐ Nokia PC Suite ßÞÔÚÛîçØâÕ    äãÝÚæØî áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÒàãçÝãî, ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì
  áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÐÑÕÛì USB, Ð Ò ÚÐçÕáâÒÕ àÕÖØÜÐ    ÚÞÜßÞ×ØæØØ Ø áßØáÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï, ÚÞâÞàëÕ
  ßÞÔÚÛîçÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ PC Suite.          ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÕàÕÜÕáâØâì, áÚÞßØàÞÒÐâì ØÛØ ãÔÐÛØâì.


                                                     45
              ¿àØ ßÕàÒÞÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ    µáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ äÛÐÖÞÚ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ
¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï

              ÒÒÕáâØ ØÜï, ÚÞâÞàÞÕ ÑãÔÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï      áØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì ãáâàÞÙáâÒÞ, âÞ ßÞáÛÕ ßÞÔÚÛîçÕÝØï
              Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ Windows Media Player Ò ÚÐçÕáâÒÕ    ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëßÞÛÝïÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ
              ØÜÕÝØ ãáâàÞÙáâÒÐ.                 ÕÓÞ ÜÕÔØÐâÕÚØ Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÒëÑàÐÝÝëÜØ
              ¿ÞàïÔÞÚ ßÕàÕÔÐçØ ÒëÑàÐÝÝëå ÒàãçÝãî         Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ Windows Media Player áßØáÚÐÜØ
              Üã×ëÚÐÛìÝëå ÚÞÜßÞ×ØæØÙ:              ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï.
              1 µáÛØ Ú ßàØÛÞÖÕÝØî Windows Media Player      µáÛØ áßØáÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÝÕ ÒëÑàÐÝë, âÞ ÔÛï
                ßÞÔÚÛîçÕÝÞ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ãáâàÞÙáâÒ, âÞ ÒëÑÕàØâÕ   áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ ÒëÑØàÐÕâáï Òáï ÜÕÔØÐâÕÚÐ ¿º.
                áÒÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ò ÝÐÒØÓÐæØÞÝÝÞÙ ßÐÝÕÛØ.     ¾ÑàÐâØâÕ ÒÝØÜÐÝØÕ, çâÞ Ò ÜÕÔØÐâÕÚÕ ¿º ÜÞÖÕâ
              2 ¿ÕàÕâÐéØâÕ âàÕÑãÕÜëÕ Üã×ëÚÐÛìÝëÕ         áÞÔÕàÖÐâìáï ÑÞÛìèÕ äÐÙÛÞÒ, çÕÜ ÜÞÖÕâ àÐ×ÜÕáâØâìáï
                ÚÞÜßÞ×ØæØØ ØÛØ ÐÛìÑÞÜë Ò áßØáÞÚ ÔÛï       Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ
                áØÝåàÞÝØ×ÐæØØ. ÇâÞÑë ãÔÐÛØâì ÚÞÜßÞ×ØæØØ ØÛØ   ãáâàÞÙáâÒÐ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï áÜ. Ò áßàÐÒÚÕ ßÞ
                ÐÛìÑÞÜë, ÒëÑÕàØâÕ íÛÕÜÕÝâ Ø× áßØáÚÐ       ßàØÛÞÖÕÝØî Windows Media Player.
                Ø éÕÛÚÝØâÕ ÃÔÐÛØâì Ø× áßØáÚÐ.
                                        ÁßØáÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÕ
              3 ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ Ò áßØáÚÕ ßàØáãâáâÒãîâ ÒáÕ
                                        Ò ãáâàÞÙáâÒÕ, ÝÕ áØÝåàÞÝØ×Øàãîâáï áÞ áßØáÚÐÜØ
                äÐÙÛë, ÚÞâÞàëÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì,
                                        ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ßàØÛÞÖÕÝØï
                Ø çâÞ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÕ ÔÞáâÐâÞçÝÞ áÒÞÑÞÔÝÞÙ
                                        Windows Media Player.
                ßÐÜïâØ. ÇâÞÑë ÝÐçÐâì áØÝåàÞÝØ×ÐæØî, éÕÛÚÝØâÕ
                ½ÐçÐâì áØÝåàÞÝØ×ÐæØî.
              °ÒâÞÜÐâØçÕáÚÐï áØÝåàÞÝØ×ÐæØï            Visual Radio
              ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì áâÐÝÔÐàâÝëÙ ßÐàÐÜÕâà ßÕàÕÔÐçØ    ½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝ. > Radio.
              äÐÙÛÞÒ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ Windows Media Player,     ¿àØÛÞÖÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÞÑëçÝÞÓÞ
              éÕÛÚÝØâÕ áâàÕÛÚã ßÞÔ ×ÐÓÞÛÞÒÚÞÜ ÁØÝåàÞÝØ×ÐæØï,   FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ á ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ÝÐáâàÞÙÚÞÙ
              ÒëÑÕàØâÕ áÒÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø éÕÛÚÝØâÕ ½ÐáâàÞØâì   Ø ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâìî áÞåàÐÝÕÝØï àÐÔØÞáâÐÝæØÙ ØÛØ
              áØÝåàÞÝØ×ÐæØî. ÃáâÐÝÞÒØâÕ ØÛØ áÑàÞáìâÕ äÛÐÖÞÚ   ßàØÕÜÝØÚÐ, ÞâÞÑàÐÖÐîéÕÓÞ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÒØ×ãÐÛìÝãî
              °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áØÝåàÞÝØ×ØàÞÒÐâì ãáâàÞÙáâÒÞ.     ØÝäÞàÜÐæØî, ÞâÝÞáïéãîáï Ú àÐÔØÞßàÞÓàÐÜÜÕ, ÕáÛØ
                                        ÒëßÞÛÝÕÝÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ ÝÐ àÐÔØÞáâÐÝæØØ, ÚÞâÞàëÕ


46
ßàÕÔÛÐÓÐîâ ãáÛãÓã Visual Radio. ÃáÛãÓÐ Visual Radio    ØÛØ   . ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì çÐáâÞâã ÒàãçÝãî,
                                                     ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
ØáßÞÛì×ãÕâ àÕÖØÜ ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå       ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÀãçÝÐï ÝÐáâàÞÙÚÐ.
(ãáÛãÓÐ áÕâØ). ¿àÞáÛãèØÒÐÝØÕ FM-àÐÔØÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ    µáÛØ àÐÔØÞáâÐÝæØØ ÑëÛØ áÞåàÐÝÕÝë àÐÝÕÕ, âÞ ÔÛï
á ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝëÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ÔàãÓØå         ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÝÐ áÛÕÔãîéãî ØÛØ ßàÕÔëÔãéãî
ßàØÛÞÖÕÝØÙ.                      àÐÔØÞáâÐÝæØî ÒëÑÕàØâÕ   ØÛØ  , ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ
µáÛØ ÞâáãâáâÒãÕâ ÔÞáâãß Ú ãáÛãÓÕ Visual Radio,    ÚÛÐÒØèØ ÜãÛìâØÜÕÔØÐ    ØÛØ   .
ÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ÞßÕàÐâÞàë áÞâÞÒÞÙ áÕâØ Ø àÐÔØÞáâÐÝæØØ    ´Ûï àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ÝÐÖØÜÐÙâÕ ÚÛÐÒØèØ
Ò ²ÐèÕÙ ×ÞÝÕ ÝÕ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâ Visual Radio.      ÓàÞÜÚÞáâØ.
²Þ ÒàÕÜï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßÕàÕÔÐç ÜÞÖÝÞ       ´Ûï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ á ßÞÜÞéìî
ÒëßÞÛÝïâì Òë×ÞÒë ØÛØ ÞâÒÕçÐâì ÝÐ Òë×ÞÒë Ò ÞÑëçÝÞÜ   ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÚÛ.
àÕÖØÜÕ. ½Ð ÒàÕÜï âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ ×ÒãÚ       ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâ..
àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ÞâÚÛîçÐÕâáï.
                              ²ÝØÜÐÝØÕ! ÁÛãèÐÙâÕ Üã×ëÚã ßàØ ãÜÕàÕÝÝÞÙ
¿àÞáÛãèØÒÐÝØÕ àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ              ÓàÞÜÚÞáâØ. ¿àÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞÕ ßàÞáÛãèØÒÐÝØÕ ßàØ
                            ÑÞÛìèÞÙ ÓàÞÜÚÞáâØ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú ßÞÒàÕÖÔÕÝØî
ÁÛÕÔãÕâ ãçØâëÒÐâì, çâÞ ÚÐçÕáâÒÞ àÐÔØÞÒÕéÐÝØï      áÛãåÐ. ½Õ ßÞÔÝÞáØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ãåã ßàØ
×ÐÒØáØâ Þâ ×ÞÝë ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï àÐÔØÞáâÐÝæØØ        ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ ÓàÞÜÚÞÓÞÒÞàØâÕÛÕ, âÐÚ ÚÐÚ ÓàÞÜÚÞáâì
Ò ÚÞÝÚàÕâÝÞÙ ÞÑÛÐáâØ.                  ÜÞÖÕâ Ñëâì ÞçÕÝì ÒÕÛØÚÐ.
´Ûï FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ ØáßÞÛì×ãÕâáï ÔàãÓÐï ÐÝâÕÝÝÐ,  ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áßØáÚÐ ÔÞáâãßÝëå áâÐÝæØÙ
ÞâÛØçÝÐï Þâ ÐÝâÕÝÝë ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞíâÞÜã  (Ò ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØï) ÒëÑÕàØâÕ
ÔÛï ÝÞàÜÐÛìÝÞÙ àÐÑÞâë FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ        ÄãÝÚæØØ > ºÐâÐÛÞÓ áâÐÝæØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ).
Ú ãáâàÞÙáâÒã ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì ßÞÔÚÛîçÕÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÐï
                           ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï âÕÚãéÕÙ ÝÐáâàÞÕÝÝÞÙ áâÐÝæØØ
ÜØÝØ-ÓÐàÝØâãàÐ ØÛØ ÔàãÓÞÙ ÐÚáÕááãÐà.
                           Ò áßØáÚÕ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝ. > Radio. ÇâÞÑë   ÁÞåàÐÝØâì áâÐÝæØî. ÇâÞÑë ÞâÚàëâì áßØáÞÚ
ÝÐçÐâì ßÞØáÚ àÐÔØÞáâÐÝæØÙ, ÒëÑÕàØâÕ   ØÛØ      áÞåàÐÝÕÝÝëå àÐÔØÞáâÐÝæØÙ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
ØÛØ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÚÛÐÒØèØ ÜãÛìâØÜÕÔØÐ     ÁâÐÝæØØ.


                                                     47
              ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï Ø ßàÞáÛãèØÒÐÝØï    ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ Þ áâÐÝæØØ ÒëÑÕàØâÕ
¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï

              FM-àÐÔØÞ Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >     ÄãÝÚæØØ > ÁâÐÝæØï > ¸×ÜÕÝØâì.
              ² äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ.                    ÁÞÒÕâ. ¼ÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒØâì Ò ÜÕÝî ÜãÛìâØÜÕÔØÐ
                                          ááëÛÚØ ÝÐ áÞåàÐÝÕÝÝëÕ àÐÔØÞáâÐÝæØØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ
              ¿àÞáÜÞâà ÒØ×ãÐÛìÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ            “¼ÕÝî ÜãÛìâØÜÕÔØД ÝÐ áâà. 16.
              ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝØØ ãáÛãÓ Ø æÕÝÐå, Ð âÐÚÖÕ
              ÞÑ ãáÛÞÒØïå ÞäÞàÜÛÕÝØï ßÞÔßØáÚØ ÝÐ ÔÐÝÝãî ãáÛãÓã   ½ÐáâàÞÙÚØ
              ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.          ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå
              ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÔÞáâãßÝÞÓÞ ÒØ×ãÐÛìÝÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ   äãÝÚæØÙ:
              ÔÛï ÝÐáâàÞÕÝÝÞÙ áâÐÝæØØ ÒëÑÕàØâÕ    ØÛØ      ¼ÕÛÞÔØï ×ÐßãáÚÐ - ÒÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ ÞâÚÛîçÕÝØÕ
              ÄãÝÚæØØ > ²ÚÛ. ÒØÔÕÞãáÛãÓã. µáÛØ ÔÛï àÐÔØÞáâÐÝæØØ  áØÓÝÐÛÐ, ÒëÔÐÒÐÕÜÞÓÞ ßàØ ×ÐßãáÚÕ ßàØÛÞÖÕÝØï.
              ÝÕ ÑëÛ áÞåàÐÝÕÝ ØÔÕÝâØäØÚÐâÞà ÒØ×ãÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓØ,
              ÒÒÕÔØâÕ ÕÓÞ ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÓàã×ÚÐ, çâÞÑë ÝÐÙâØ    °ÒâÞ×ÐßãáÚ ãáÛãÓØ - ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØÙ ×ÐßãáÚ ãáÛãÓØ
              ÝãÖÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ Ò ÚÐâÐÛÞÓÕ áâÐÝæØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ).  Visual Radio ßàØ ÒëÑÞàÕ áÞåàÐÝÕÝÝÞÙ áâÐÝæØØ
                                         á ßÞÔÔÕàÖÚÞÙ íâÞÙ ãáÛãÓØ: ÒëÑÕàØâÕ ´Ð.
              ¿ÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØï áÞÕÔØÝÕÝØï á ÒØ×ãÐÛìÝÞÙ ãáÛãÓÞÙ
              ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÒØ×ãÐÛìÝÞÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ.    ÂÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ - ÒëÑÞà âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ
                                         ÔÛï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå. ÂÞçÚÐ
              ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ àÐÔØÞáâÐÝæØØ               ÔÞáâãßÐ ÝÕ âàÕÑãÕâáï ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ßàØÛÞÖÕÝØï
                                         Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÞÑëçÝÞÓÞ FM-àÐÔØÞßàØÕÜÝØÚÐ.
              ÇâÞÑë ÞâÚàëâì áßØáÞÚ áÞåàÐÝÕÝÝëå àÐÔØÞáâÐÝæØÙ,
                                         ÂÕÚãéØÙ àÕÓØÞÝ - ÒëÑÞà âÕÚãéÕÓÞ àÕÓØÞÝÐ.
              ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁâÐÝæØØ.
                                         ÍâÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ,
              ´Ûï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï áÞåàÐÝÕÝÝÞÙ àÐÔØÞáâÐÝæØØ      ÕáÛØ ×ÐßãáÚ ßàØÛÞÖÕÝØï ÑëÛ ßàÞØ×ÒÕÔÕÝ ÒÝÕ ×ÞÝë
              ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁâÐÝæØï > ¿àÞáÛãèÐâì.       ÔÕÙáâÒØï áÕâØ.
              ÇâÞÑë ßàÞáÜÞâàÕâì ÒØ×ãÐÛìÝÞÕ áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÔÛï
              àÐÔØÞáâÐÝæØØ á ßÞÔÔÕàÖÚÞÙ ãáÛãÓØ Visual Radio,
              ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁâÐÝæØï > ²ÚÛ. ÒØÔÕÞãáÛãÓã.


48
²ØÔÕÞæÕÝâà                      2 ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ãáÛãÓÕ ÒëÑÕàØâÕ ÝãÖÝãî
                                                     ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
                            ÒØÔÕÞãáÛãÓã.
Á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï ²ØÔÕÞæÕÝâà (ãáÛãÓÐ áÕâØ)    3 ½Ð íÚàÐÝÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áÞÔÕàÖØÜÞÕ
ÜÞÖÝÞ ÒëßÞÛÝïâì ×ÐÓàã×Úã Ø ßÞâÞÚÞÒÞÕ          ãáÛãÓØ, ÔÞáâãßÝÞÕ Ò ÔÐÝÝëÙ ÜÞÜÕÝâ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ
ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ çÕàÕ× ¸ÝâÕàÝÕâ       ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ßÞ ÚÐâÕÓÞàØïÜ (ÕáÛØ íâÞ ÒÞ×ÜÞÖÝÞ)
Ø× àÐ×ÛØçÝëå áÞÒÜÕáâØÜëå ÒØÔÕÞãáÛãÓ Ò àÕÖØÜÕ      ÝÐÖÜØâÕ   Ø   , çâÞÑë ÒëÔÕÛØâì ÔàãÓØÕ
ßÐÚÕâÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ØÛØ WLAN. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ     ÒÚÛÐÔÚØ.
ÒëßÞÛÝØâì ßÕàÕÔÐçã ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ á áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ    4 ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÒØÔÕÞÚÛØßÕ
¿º ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ, Ð ×ÐâÕÜ ßàÞáÜÞâàÕâì Øå        ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÒÕÔÕÝØï Þ ÒØÔÕÞ.
Ò ßÐßÚÕ ²ØÔÕÞæÕÝâà.                  ¼ÞÖÝÞ ÒëßÞÛÝØâì ßÞâÞÚÞÒÞÕ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ
¿àØÛÞÖÕÝØÕ ²ØÔÕÞæÕÝâà ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ âÕ ÖÕ        ÝÕÚÞâÞàëå ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, Ð ÝÕÚÞâÞàëÕ ÒØÔÕÞÚÛØßë
äÞàÜÐâë äÐÙÛÞÒ, çâÞ Ø ßàØÛÞÖÕÝØÕ RealPlayer.      ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÝÐçÐÛÐ ×ÐÓàã×Øâì ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ.
ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “RealPlayer” ÝÐ áâà. 52.          ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï ×ÐÓàã×ÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
                            ·ÐÓàã×Øâì.
½ÕÚÞâÞàëÕ ãáÛãÓØ ÔÛï ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÓãâ Ñëâì       ´Ûï ßÞâÞÚÞÒÞÓÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÚÛØßÐ ØÛØ
ÞßàÕÔÕÛÕÝë ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ. ÇâÞÑë ßÞÔÚÛîçØâìáï     ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÓàãÖÕÝÝÞÓÞ ÚÛØßÐ ÒëÑÕàØâÕ
Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÔÞáâãßÝëå ãáÛãÓ,     ÄãÝÚæØØ > ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ.
ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒØâì Ò ²ØÔÕÞæÕÝâà, ÒëÑÕàØâÕ    5 ´Ûï ãßàÐÒÛÕÝØï ßàÞØÓàëÒÐâÕÛÕÜ ÒÞ ÒàÕÜï
´ÞÑÐÒÛ. ÝÞÒëå áÛãÖÑ.                  ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÚÛØßÐ ØáßÞÛì×ãÙâÕ
¿ÞáâÐÒéØÚØ ãáÛãÓ ÜÞÓãâ ßàÕÔÞáâÐÒÛïâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ    ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÚÛÐÒØèØ. ´Ûï àÕÓãÛØàÞÒÚØ
ÑÕáßÛÐâÝÞ ØÛØ Ò×ØÜÐâì ÞßàÕÔÕÛÕÝÝãî ßÛÐâã. ÁÒÕÔÕÝØï   ÓàÞÜÚÞáâØ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèã ÓàÞÜÚÞáâØ. ´Ûï
Þ áâÞØÜÞáâØ ãáÛãÓØ ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ     ßàÞáÜÞâàÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÒÞ ÒÕáì íÚàÐÝ
ãáÛãÓ.                         ßàØÞáâÐÝÞÒØâÕ ØÛØ ÞáâÐÝÞÒØâÕ ÕÓÞ
                            ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²Þ×ÞÑÝ.
¿ÞØáÚ Ø ßàÞáÜÞâà ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ              ÒÞ ÒÕáì íÚàÐÝ ØÛØ ²Þáßà. ÒÞ ÒÕáì íÚàÐÝ.

1 ½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝ. > ²ØÔÕÞæÕÝâà.                                                     49
              ¿ÞáÛÕ ×ÐÚàëâØï ßàØÛÞÖÕÝØï ×ÐÓàã×ÚÐ ßàÞÔÞÛÖÐÕâáï   ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ×ÐÓàãÖÕÝÝëå
¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï

              Ò äÞÝÞÒÞÜ àÕÖØÜÕ. ·ÐÓàãÖÕÝÝëÕ ÒØÔÕÞÚÛØßë
              áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ²ØÔÕÞæÕÝâà > ¼ÞØ ÒØÔÕÞ.     ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ
              ÇâÞÑë ßÞÔÚÛîçØâìáï Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ   ·ÐÓàãÖÕÝÝëÕ Ø ×ÐÓàãÖÐÕÜëÕ ÒØÔÕÞÚÛØßë
              ÔÞáâãßÝëå ãáÛãÓ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒØâì ÝÐ ÓÛÐÒÝëÙ  áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ²ØÔÕÞæÕÝâà > ¼ÞØ ÒØÔÕÞ.
              íÚàÐÝ, ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒÛ. ÝÞÒëå áÛãÖÑ.         ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ×ÐÓàãÖÕÝÝÞÓÞ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ
                                         ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã    .
              ¸ÝâÕàÝÕâ-ÒØÔÕÞÚÛØßë                 ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒëßÞÛÝØâì ßÕàÕÔÐçã ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ
              ¸ÝâÕàÝÕâ-ÒØÔÕÞÚÛØßë - íâÞ ÒØÔÕÞÚÛØßë,        á áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ¿º ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ, Ð ×ÐâÕÜ ßàÞáÜÞâàÕâì
              àÐáßàÞáâàÐÝïÕÜëÕ Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ ßÞáàÕÔáâÒÞÜ       Øå Ò ßÐßÚÕ ²ØÔÕÞæÕÝâà > ¼ÞØ ÒØÔÕÞ. ´Ûï
              ÝÞÒÞáâÝëå ááëÛÞÚ Ò äÞàÜÐâÕ RSS. ½ÞÒëÕ ÝÞÒÞáâÝëÕ   ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï
              ááëÛÚØ ÜÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒØâì Ò ¸ÝâÕàÝÕâ-ÒØÔÕÞ        ²ØÔÕÞæÕÝâà ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞåàÐÝØâì Øå Ò ßÐßÚÕ
              Ò ÝÐáâàÞÙÚÐå. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “½ÐáâàÞÙÚØ” ÝÐ áâà. 51.   C:\Data\My Videos Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ (C:\) ØÛØ
                                         Ò ßÐßÚÕ E:\My Videos ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ
              1 ½Ð íÚàÐÝÕ ²ØÔÕÞæÕÝâà ÒëÑÕàØâÕ ßÐßÚã        ßÐÜïâØ (E:\). ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï äÐÙÛÞÒ Ò ÝãÖÝÞÕ ÜÕáâÞ
                ¸ÝâÕàÝÕâ-ÒØÔÕÞ. ¾âÞÑàÐ×ïâáï ØÜÕîéØÕáï       ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì, ÝÐßàØÜÕà, ÔØáßÕâçÕà äÐÙÛÞÒ
                ÝÞÒÞáâØ.                     ßÐÚÕâÐ Nokia PC Suite.
                ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ØÛØ ãÔÐÛÕÝØï ááëÛÞÚ ÒëÑÕàØâÕ
                ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÔßØáÚÐ ÝÐ ÚÐÝÐÛë.           ´Ûï ãßàÐÒÛÕÝØï ßàÞØÓàëÒÐâÕÛÕÜ ÒÞ ÒàÕÜï
              2 ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, ÔÞáâãßÝëå ßàØ      ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÚÛØßÐ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ
                ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÔÐÝÝÞÙ ÝÞÒÞáâÝÞÙ ááëÛÚØ,      ÚÛÐÒØèØ. ´Ûï àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ØáßÞÛì×ãÙâÕ
                ÒëÔÕÛØâÕ ááëÛÚã Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã . ´Ûï      ÚÛÐÒØèã ÓàÞÜÚÞáâØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÒÞ
                ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ÒØÔÕÞÚÛØßÕ ÒëÑÕàØâÕ    ÒÕáì íÚàÐÝ ßàØÞáâÐÝÞÒØâÕ ØÛØ ÞáâÐÝÞÒØâÕ ÕÓÞ
                ÄãÝÚæØØ > ÁÒÕÔÕÝØï Þ ÒØÔÕÞ.            ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
              3 ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÒëÔÕÛØâÕ ÕÓÞ Ø ÒëÑÕàØâÕ  ²Þ×ÞÑÝ. ÒÞ ÒÕáì íÚàÐÝ ØÛØ ²Þáßà. ÒÞ ÒÕáì íÚàÐÝ.
                ÄãÝÚæØØ > ·ÐÓàã×Øâì. ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï     µáÛØ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ØÛØ ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ ÝÕÔÞáâÐâÞçÝÞ
                ×ÐÓàãÖÕÝÝÞÓÞ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã    .  áÒÞÑÞÔÝÞÓÞ ßàÞáâàÐÝáâÒÐ, âÞ ßàØ ×ÐÓàã×ÚÕ ÝÞÒëå


50
ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ãÔÐÛïÕâ       ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÝÕÚÞâÞàëå ãáÛãÓ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
                                                       ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
ÝÐØÑÞÛÕÕ áâÐàëÕ ÒØÔÕÞÚÛØßë. ·ÝÐçÞÚ  ãÚÐ×ëÒÐÕâ      ãÚÐ×Ðâì ØÜï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï Ø ßÐàÞÛì, ÚÞâÞàëÕ
ÝÐ ÒØÔÕÞÚÛØßë, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÓãâ Ñëâì ÒáÚÞàÕ ãÔÐÛÕÝë.     ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâáï ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ.
ÇâÞÑë ×ÐßàÕâØâì ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÕ ãÔÐÛÕÝØÕ
                            ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ÔàãÓØå ÝÐáâàÞÕÚ ÒëÑÕàØâÕ
ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ( ), ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
                            ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ:
ÃáâÐÝÞÒØâì ×ÐéØâã.
                            ÂÞçÚØ ÔÞáâ. ßÞ ãÜÞÛç. - ÒëÑÞà âÞçÕÚ ÔÞáâãßÐ ÔÛï
´Ûï ãÔÐÛÕÝØï ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
                            ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå.
ÃÔÐÛØâì. ´Ûï ÞâÜÕÝë ÒëßÞÛÝïîéÕÙáï Ò ÝÐáâÞïéØÙ
                            ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÞçÕÚ ÔÞáâãßÐ Ò àÕÖØÜÕ ßÐÚÕâÝÞÙ
ÜÞÜÕÝâ ×ÐÓàã×ÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾âÜÕÝØâì
                            ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ äÐÙÛÞÒ ÜÞÖÕâ
×ÐÓàã×Úã. ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì ßÐßÚã ØÛØ ßÐÜïâì, Ò ÚÞâÞàÞÙ
                            ßàØÒÕáâØ Ú áãéÕáâÒÕÝÝÞÜã ãÒÕÛØçÕÝØî ÞÑêÕÜÐ
åàÐÝØâáï ÒØÔÕÞÚÛØß, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
                            ÔÐÝÝëå, ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëå çÕàÕ× áÕâì ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.
ÃßÞàïÔÞçØâì Ø ãÚÐÖØâÕ ÝãÖÝãî äãÝÚæØî.
                            ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ áâÞØÜÞáâØ ãáÛãÓ ßÞ ßÕàÕÔÐçÕ ÔÐÝÝëå
                            ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
½ÐáâàÞÙÚØ
                            ¿àÕÔßÞçØâ. ßÐÜïâì - ÒëÑÞà ÜÕáâÐ áÞåàÐÝÕÝØï
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ãáÛãÓ                   ×ÐÓàãÖÕÝÝëå ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ: ãáâàÞÙáâÒÞ ØÛØ
1 ½Ð íÚàÐÝÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ²ØÔÕÞæÕÝâà ÒëÑÕàØâÕ       áÞÒÜÕáâØÜÐï ÚÐàâÐ ßÐÜïâØ. µáÛØ ÒëÑàÐÝÝÐï ßÐÜïâì
 ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ²ëÑÞà ÒØÔÕÞáÛãÖÑë.       ×ÐßÞÛÝÕÝÐ, âÞ ãáâàÞÙáâÒÞ áÞåàÐÝïÕâ áÞÔÕàÖØÜÞÕ
2 ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÒØÔÕÞãáÛãÓ ÒëÑÕàØâÕ ²ØÔÕÞ ßÞ       Ò ÔàãÓÞÙ ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ÞÝÐ ÔÞáâãßÝÐ). µáÛØ Ò ÔàãÓÞÙ
 ×ÐßàÞáã. ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ØÛØ ãÔÐÛÕÝØï ¸ÝâÕàÝÕâ-    ßÐÜïâØ ÝÕâ áÒÞÑÞÔÝÞÓÞ ÜÕáâÐ, ßàØÛÞÖÕÝØÕ
 ÒØÔÕÞÝÞÒÞáâÕÙ ÒëÑÕàØâÕ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÒØÔÕÞ.        ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ãÔÐÛïÕâ ÝÕÚÞâÞàëÕ Ø× ÝÐØÑÞÛÕÕ áâÐàëå
3 ²ëÑÕàØâÕ ãáÛãÓØ, ÚÞâÞàëÕ ÑãÔãâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï    ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ.
 Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ.
                            ÍáÚØ×ë - ßàÞáÜÞâà íáÚØ×ÞÒ Ò áßØáÚÐå ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ßàØ
 ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÝÞÒÞÙ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕÜÞÙ Ò áßØáÚÕ
                            ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÒØÔÕÞãáÛãÓ.
 ááëÛÚØ ÝÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-ÒØÔÕÞÝÞÒÞáâØ ÒëÑÕàØâÕ
 ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì ÚÐÝÐÛ. ²ÒÕÔØâÕ ØÜï Ø ÐÔàÕá
 ãáÛãÓØ, ßàÕÔÞáâÐÒÛÕÝÝëÕ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ ãáÛãÓ.


                                                       51
              RealPlayer                      ´Ûï àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ØáßÞÛì×ãÙâÕ
¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï

                                         ÚÛÐÒØèã ÓàÞÜÚÞáâØ.
              ½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝ. > RealPlayer.
              ¿àØÛÞÖÕÝØÕ RealPlayer áÛãÖØâ ÔÛï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï   ÀÕÖØÜ ßÞâÞÚÞÒÞÙ ßÕàÕÔÐçØ
              ×ÐÓàãÖÐÕÜëå Ø× áÕâØ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ØÛØ
              ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå ßÞâÞÚÞÒ ÑÕ× áÞåàÐÝÕÝØï         ½ÕÚÞâÞàëÕ ßÞáâÐÒéØÚØ ãáÛãÓ âàÕÑãîâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì
              Øå Ò ãáâàÞÙáâÒÕ.                   âÞçÚã ÔÞáâãßÐ Ò ¸ÝâÕàÝÕâ (IAP) Ò ÚÐçÕáâÒÕ áâÐÝÔÐàâÝÞÙ
                                         âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ. ´àãÓØÕ ßÞáâÐÒéØÚØ ÔÞßãáÚÐîâ
              ¿àØÛÞÖÕÝØÕ RealPlayer ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ äÐÙÛë       ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ WAP.
              á àÐáèØàÕÝØÕÜ .3gp, .mp4 ØÛØ .rm. ¾ÔÝÐÚÞ ßàØÛÞÖÕÝØÕ
              RealPlayer ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ ÝÕ ÒáÕ äÞàÜÐâë äÐÙÛÞÒ Ø ÝÕ  ² ßàØÛÞÖÕÝØØ RealPlayer ÜÞÖÝÞ ÞâÚàëÒÐâì âÞÛìÚÞ
              ÒáÕ ÒÕàáØØ íâØå äÞàÜÐâÞÒ.               ÐÔàÕáÐ URL á ßàÕäØÚáÞÜ “rtsp://”. ¾ÔÝÐÚÞ ßàØÛÞÖÕÝØÕ
                                         RealPlayer àÐáßÞ×ÝÐÕâ ááëÛÚØ http ÝÐ äÐÙÛë “.ram”.
              ´Ûï ãßàÐÒÛÕÝØï ßàÞØÓàëÒÐâÕÛÕÜ ßàØ
              ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØØ ÚÛØßÞÒ Ú ÐÛìÑÞÜÝÞÙ ÞàØÕÝâÐæØØ     ´Ûï ßàØÕÜÐ ßÞâÞÚÞÒÞÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÒëÑÕàØâÕ ááëÛÚã
              ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ÚÛÐÒØèØ.          ÝÐ ßÞâÞÚ, áÞåàÐÝÕÝÝãî Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï,
                                         ÝÐåÞÔïéãîáï ÝÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæÕ ØÛØ ßàØÝïâãî
              ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ              Ò âÕÚáâÞÒÞÜ ØÛØ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ. ¿ÕàÕÔ
                                         ÝÐçÐÛÞÜ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ Ò ßÞâÞÚÞÒÞÜ
              1 ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ ÜÕÔØÐäÐÙÛÐ     àÕÖØÜÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÚÛîçÐÕâáï Ú íâÞÜã ã×Ûã
               ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾âÚàëâì Ø ÞÔÝã Ø×        Ø ÝÐçØÝÐÕâ ×ÐÓàã×Úã áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ. ÁÞÔÕàÖØÜÞÕ
               áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ:                 ÝÕ áÞåàÐÝïÕâáï Ò ãáâàÞÙáâÒÕ.
               ¿ÞáÛÕÔÝØÕ ÚÛØßë- ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ÞÔÝÞÓÞ Ø×
               èÕáâØ ßÞáÛÕÔÝØå äÐÙÛÞÒ, ÞâÚàëâëå Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ    ½ÐáâàÞÙÚØ ßàØÛÞÖÕÝØï RealPlayer
               RealPlayer
               ÁÞåàÐÝÕÝÝëÙ ÚÛØß - ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ äÐÙÛÐ,      ½ÐáâàÞÙÚØ ßàØÛÞÖÕÝØï RealPlayer ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì
               áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï.         Ò áßÕæØÐÛìÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.
              2 ´Ûï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï äÐÙÛÐ ÒëÔÕÛØâÕ íâÞâ äÐÙÛ    ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “´ÐÝÝëÕ Ø ÝÐáâàÞÙÚØ” ÝÐ áâà. 110.
               Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   .              ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì
                                         ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.

52
²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå  Nokia Lifeblog - íâÞ ÚÞÜßÛÕÚâ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ
                                                    ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
äãÝÚæØÙ:                      ÞÑÕáßÕçÕÝØï, áÞçÕâÐîéØÙ ßàÞÓàÐÜÜë ÔÛï
²ØÔÕÞ - ÝÐáâàÞÙÚÐ ÚÞÝâàÐáâÝÞáâØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ØÛØ   ÜÞÑØÛìÝÞÓÞ âÕÛÕäÞÝÐ Ø ÔÛï ¿º, ÚÞâÞàëÙ ßÞ×ÒÞÛïÕâ
ÒëÑÞà àÕÖØÜÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ßÞÒâÞàÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ  ÒÕáâØ ãçÕâ ÔÐÝÝëå ÜãÛìâØÜÕÔØÐ, áÞåàÐÝÕÝÝëå ÝÐ
ßÞ ÞÚÞÝçÐÝØØ ÕÓÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ßàÞØÓàëÒÐâÕÛÕÜ  ãáâàÞÙáâÒÕ. Nokia Lifeblog ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ
RealPlayer.                    ÞâáÛÕÖØÒÐÕâ áÞáâÞïÝØÕ ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ
                          Ø ãßÞàïÔÞçØÒÐÕâ äÞâÞÓàÐäØØ, ÒØÔÕÞÚÛØßë,
¿ÞâÞÚÞÒ. ÒÞáßà. - àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ      ÐãÔØÞÚÛØßë, âÕÚáâÞÒëÕ áÞÞÑéÕÝØï, áÞÞÑéÕÝØï MMS
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ßàÞÚáØ-áÕàÒÕàÐ, Ø×ÜÕÝÕÝØÕ      Ø ßãÑÛØÚÐæØØ ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛÞÒ (ÒÕÑÛÞÓÞÒ)
áâÐÝÔÐàâÝÞÙ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ø ãáâÐÝÞÒÚÐ ÔØÐßÐ×ÞÝÐ  Ò åàÞÝÞÛÞÓØçÕáÚÞÜ ßÞàïÔÚÕ, çâÞÑë Øå ÜÞÖÝÞ ÑëÛÞ
ÝÞÜÕàÞÒ ßÞàâÞÒ. ÃâÞçÝØâì ßàÐÒØÛìÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï    ßàÞáÜÐâàØÒÐâì, ØáÚÐâì, áÞÒÜÕáâÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì,
ÜÞÖÝÞ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.             ßãÑÛØÚÞÒÐâì Ø ÚÞßØàÞÒÐâì.
                          ¿ÞÔàÞÑÝÕÕ ÞÑ ãáÛãÓÐå ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛÞÒ Ø Øå
¿àØÛÞÖÕÝØÕ                     áÞÒÜÕáâØÜÞáâØ á ßàØÛÞÖÕÝØÕÜ Nokia Lifeblog áÜ. ÝÐ
                          ÒÕÑ-ã×ÛÕ www.nokia.com/lifeblog ØÛØ Ò áßàÐÒÚÕ ßÞ
Adobe Flash Player                 ßàØÛÞÖÕÝØî Nokia Lifeblog (ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã F1
´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ, ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï Ø àÐÑÞâë á äÛíè-  Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ Nokia Lifeblog ÔÛï ÚÞÜßìîâÕàÐ).
äÐÙÛÐÜØ, áÞ×ÔÐÝÝëÜØ ÔÛï ÜÞÑØÛìÝëå ãáâàÞÙáâÒ,
ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝ. >    ÃáâÐÝÞÒÚÐ ÝÐ ¿º
Flash-ßàÞØÓ.. ²ëÔÕÛØâÕ äÛíè-äÐÙÛ Ø ÝÐÖÜØâÕ .
                          ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Lifeblog ÝÐ
                          áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ¿º ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÛÕÔãîéÕÕ:
¿àØÛÞÖÕÝØÕ                     • ¿àÞæÕááÞà Intel Pentium á çÐáâÞâÞÙ 1 ³³æ ØÛØ
Nokia Lifeblog                    íÚÒØÒÐÛÕÝâÝëÙ, 128 ¼Ñ ¾·Ã.
                          • 400 ¼Ñ áÒÞÑÞÔÝÞÓÞ ßàÞáâàÐÝáâÒÐ ÝÐ ÖÕáâÚÞÜ
´Ûï ×ÐßãáÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØï Lifeblog ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÕ     ÔØáÚÕ (ÕáÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì ßÐÚÕâë
ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝ. >      Microsoft DirectX Ø Nokia PC Suite).
Lifeblog.

                                                    53
              • ÀÐ×àÕèÕÝØÕ íÚàÐÝÐ: 1024 ÝÐ 768 âÞçÕÚ; ÚÐçÕáâÒÞ    ØÜÕâì ×ÝÐçÕÝØÕ PC Suite, áÜ. àÐ×ÔÕÛ “USB” ÝÐ
¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï

               æÒÕâÞßÕàÕÔÐçØ: 24 ÑØâÐ.               áâà. 39. ¿àØ ßÕàÒÞÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØØ ãáâàÞÙáâÒÐ
              • ¾ÑêÕÜ ÒØÔÕÞßÐÜïâØ: 32 ¼Ñ.              Ú ÚÞÜßìîâÕàã ßÞáÛÕ ãáâÐÝÞÒÚØ ßÐÚÕâÐ Nokia PC Suite
              • ¾ßÕàÐæØÞÝÝÐï áØáâÕÜÐ Microsoft Windows 2000     ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï áßÕæØÐÛìÝëÙ
               ØÛØ Windows XP.                   ÔàÐÙÒÕà ÔÛï ãáâàÞÙáâÒÐ. ÍâÞ ÜÞÖÕâ ×ÐÝïâì
                                          ÝÕÚÞâÞàÞÕ ÒàÕÜï.
              ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Lifeblog ÝÐ ¿º
                                         3 ·ÐßãáâØâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Lifeblog ÔÛï ¿º.
              ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÔÕÙáâÒØï:
              1 ²áâÐÒìâÕ ÚÞÜßÐÚâ-ÔØáÚ ØÛØ DVD-ÔØáÚ, ÒåÞÔïéØÙ    ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ áÞÕÔØÝÕÝØï ÜÕÖÔã ãáâàÞÙáâÒÞÜ
               Ò ÚÞÜßÛÕÚâ ßÞáâÐÒÚØ ãáâàÞÙáâÒÐ.          Ø áÞÒÜÕáâØÜëÜ ¿º ßÞ ÚÐÝÐÛã ÜÞÑØÛìÝÞÙ áÒï×Ø
              2 ÃáâÐÝÞÒØâÕ ßÐÚÕâ Nokia PC Suite (Ò âÞÜ çØáÛÕ,   Bluetooth ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÔÕÙáâÒØï:
               ÔàÐÙÒÕàë ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå Nokia ÔÛï   1 ÃÑÕÔØâÕáì, çâÞ ÝÐ ÚÞÜßìîâÕàÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ßÐÚÕâ
               USB-áÞÕÔØÝÕÝØï).                   ßàÞÓàÐÜÜ Nokia PC Suite.
              3 ÃáâÐÝÞÒØâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Lifeblog ÔÛï ¿º.    2 ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ á ßÞÜÞéìî äãÝÚæØØ ÝÐáâàÞÙÚØ
                                          ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ò Nokia PC Suite ÒëßÞÛÝÕÝÞ
              µáÛØ ÝÐ ¿º ÕéÕ ÝÕ ÑëÛÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ¿¾ Microsoft
                                          áÞßàïÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ Ø ¿º ßÞ ÚÐÝÐÛã ÜÞÑØÛìÝÞÙ
              DirectX 9.0, ÞÝÞ ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï ÒÜÕáâÕ á Nokia
                                          áÒï×Ø Bluetooth.
              Lifeblog ÔÛï ¿º.
                                         3 ²ÚÛîçØâÕ äãÝÚæØî áÒï×Ø Bluetooth ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÕ
                                          Ø ÝÐ ¿º. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ áÒÕÔÕÝØï áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ
              ÃáâÐÝÞÒÚÐ áÞÕÔØÝÕÝØï ÜÕÖÔã               “ºÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth” ÝÐ áâà. 34 Ø Ò ÔÞÚãÜÕÝâÐæØØ
              ãáâàÞÙáâÒÞÜ Ø ¿º                    ßÞ ÚÞÜßìîâÕàã.
              ¿ÞàïÔÞÚ ãáâÐÝÞÒÚØ áÞÕÔØÝÕÝØï ÜÕÖÔã ãáâàÞÙáâÒÞÜ
              Ø áÞÒÜÕáâØÜëÜ ¿º á ßÞÜÞéìî ÚÐÑÕÛï USB:
                                         ºÞßØàÞÒÐÝØÕ ÞÑêÕÚâÞÒ
              1 ÃÑÕÔØâÕáì Ò âÞÜ, çâÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ ßÐÚÕâ ßàÞÓàÐÜÜ   ´Ûï ÚÞßØàÞÒÐÝØï ÝÞÒëå ØÛØ Ø×ÜÕÝÕÝÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ
                Nokia PC Suite.                  á ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ ¿º, Ð âÐÚÖÕ ÒëÑàÐÝÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ á ¿º
              2 ¿ÞÔÚÛîçØâÕ USB-ÚÐÑÕÛì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå     ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÔÕÙáâÒØï:
                Ú ãáâàÞÙáâÒã Ø Ú ¿º. ½ÐáâàÞÙÚÐ ÀÕÖØÜ USB ÔÞÛÖÝÐ  1 ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ú ¿º.


54
2 ·ÐßãáâØâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Lifeblog ÝÐ ¿º.     ¿ãÑÛØÚÐæØï Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ
                                                     ¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
3 ² ßàØÛÞÖÕÝØØ Nokia Lifeblog ÝÐ ¿º ÒëÑÕàØâÕ
  File (ÄÐÙÛ) > Copy from Phone and to Phone    ÇâÞÑë ÔàãÓØÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛØ áÜÞÓÛØ ãÒØÔÕâì ÛãçèØÕ
  (ºÞßØàÞÒÐâì á âÕÛÕäÞÝÐ Ø ÝÐ âÕÛÕäÞÝ).       ÞÑêÕÚâë Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Lifeblog, ÞâßàÐÒìâÕ Øå
  ½ÞÒëÕ ÞÑêÕÚâë ÚÞßØàãîâáï á ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ ¿º.   Ò ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛ.
  ¾ÑêÕÚâë, ÞâÞÑàÐÖÐÕÜëÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ¿º Ò ÞÚÝÕ    ÁÝÐçÐÛÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞ×ÔÐâì ãçÕâÝãî ×ÐßØáì
  To Phone (½Ð âÕÛÕäÞÝ) ÚÞßØàãîâáï ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ.  Ò ãáÛãÓÕ ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛÐ, ×ÐâÕÜ áÞ×ÔÐâì ÞÔØÝ ØÛØ
                           ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛÞÒ, Ò ÚÞâÞàëå ÑãÔÕâ
¿àÞáÜÞâà íÚàÐÝÞÒ “ÅàÞÝÞÛÞÓØï”            ÞáãéÕáâÒÛïâìáï ßãÑÛØÚÐæØï, Ø ÔÞÑÐÒØâì ãçÕâÝãî
                           ×ÐßØáì ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛÐ Ò ßàØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Lifeblog.
Ø “¸×ÑàÐÝÝÞÕ”                    ÀÕÚÞÜÕÝÔãÕÜÐï áÛãÖÑÐ ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛÐ ÔÛï
¿àØ ×ÐßãáÚÕ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Lifeblog  ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Lifeblog - TypePad ÚÞÜßÐÝØØ Six
ÞâÚàëÒÐÕâáï íÚàÐÝ ÅàÞÝÞÛÞÓØï, Ò ÚÞâÞàÞÜ       Apart (áÜ. www.typepad.com).
ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÞÑêÕÚâë ÜãÛìâØÜÕÔØÐ. ÇâÞÑë ÞâÚàëâì   ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ãçÕâÝÞÙ ×ÐßØáØ ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛÐ
áßØáÞÚ Ø×ÑàÐÝÝëå ááëÛÞÚ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >     Ò ßàØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Lifeblog Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÒëÑÕàØâÕ
¿ÞÚÐ×Ðâì Ø×ÑàÐÝÝÞÕ.                 ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ±ÛÞÓ. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ
¼ÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÝÕáÚÞÛìÚÞ áßÞáÞÑÞÒ ÔÛï      ßàØÛÞÖÕÝØï Ò ¿º Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ãçÕâÝëå ×ÐßØáÕÙ ÜÞÖÝÞ
ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ íÚàÐÝÐÜ ÅàÞÝÞÛÞÓØï Ø ¸×ÑàÐÝÝÞÕ    ÒëßÞÛÝØâì Ò ÞÚÝÕ Blog account manager (¼ÕÝÕÔÖÕà
ßàØ ×ÐßãáÚÕ ßàØÛÞÖÕÝØï Nokia Lifeblog ÝÐ ¿º. ÁÐÜëÙ  ãçÕâÝëå ×ÐßØáÕÙ ÑÛÞÓÐ).
ÑëáâàëÙ áßÞáÞÑ - íâÞ ßÕàÕâÐáÚØÒÐÝØÕ ßÞÛ×ãÝÚÐ     ´Ûï ßãÑÛØÚÐæØØ ÞÑêÕÚâÞÒ Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ á ãáâàÞÙáâÒÐ
Ø ßÕàÕÔÒØÖÕÝØÕ ÒßÕàÕÔ ØÛØ ÝÐ×ÐÔ, ÑëáâàÞ ØÛØ     ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÔÕÙáâÒØï:
ÜÕÔÛÕÝÝÞ. ºàÞÜÕ íâÞÓÞ, ÜÞÖÝÞ éÕÛÚÝãâì èÚÐÛã
ÒàÕÜÕÝØ, çâÞÑë ÒëÑàÐâì ÔÐâã, ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï     1 ½Ð íÚàÐÝÕ ÅàÞÝÞÛÞÓØï ØÛØ ¸×ÑàÐÝÝÞÕ ÒëÑÕàØâÕ
äãÝÚæØÕÙ ½Ð ÔÐâã ØÛØ ÚÛÐÒØèÐÜØ áÞ áâàÕÛÚÐÜØ.      ÞÑêÕÚâë, ÚÞâÞàëÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÞßãÑÛØÚÞÒÐâì
                            Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ.
                           2 ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾âßàÐÒØâì Ò ¸ÝâÕàÝÕâ.                                                     55
              3 µáÛØ äãÝÚæØï ØáßÞÛì×ãÕâáï ÒßÕàÒëÕ, ßàØÛÞÖÕÝØÕ   5 ¿ÞáÛÕ ÞÚÞÝçÐÝØï ÒÒÞÔÐ éÕÛÚÝØâÕ ÚÝÞßÚã
¼ãÛìâØÜÕÔØÙÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï

               Nokia Lifeblog ßÞÛãçÐÕâ áßØáÞÚ ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛÞÒ      Send (¿ÕàÕÔÐâì).
               á áÕàÒÕàÐ ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛÞÒ.
              4 ¾âÚàëÒÐÕâáï ÔØÐÛÞÓÞÒÞÕ ÞÚÝÞ ßãÑÛØÚÐæØØ ÒÕÑ-    ¸ÜßÞàâ ÞÑêÕÚâÞÒ Ø× ÔàãÓØå
               ÖãàÝÐÛÐ. ²ëÑÕàØâÕ ÝãÖÝëÙ ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛ Ø× áßØáÚÐ
               ¾âßàÐÒØâì:. µáÛØ ÑëÛØ áÞ×ÔÐÝë ÝÞÒëÕ ÒÕÑ-      ØáâÞçÝØÚÞÒ
               ÖãàÝÐÛë, âÞ ÔÛï ÞÑÝÞÒÛÕÝØï áßØáÚÐ ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛÞÒ   ºàÞÜÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ò äÞàÜÐâÕ .jpeg, áÞ×ÔÐÝÝëå
               ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾ÑÝÞÒ. áßØáÞÚ ÑÛÞÓÐ.      á ßÞÜÞéìî ãáâàÞÙáâÒÐ, Ò ßàØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Lifeblog
              5 ²ÒÕÔØâÕ ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ Ø áÞßàÞÒÞÔØâÕÛìÝãî        ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ØÜßÞàâØàÞÒÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ò äÞàÜÐâÕ
               ØÝäÞàÜÐæØî ÔÛï ßãÑÛØÚÐæØØ. ² ßÞÛÕ ÞáÝÞÒÝÞÓÞ    .jpeg Ø .3gp, Ð âÐÚÖÕ ÒØÔÕÞÚÛØßë Ò äÞàÜÐâÕ .mp4,
               âÕÚáâÐ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒÒÕáâØ ÑÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝãî     ×ÒãÚÞÒëÕ äÐÙÛë Ò äÞàÜÐâÕ .arm Ø âÕÚáâÞÒëÕ äÐÙÛë
               ØÝäÞàÜÐæØî ØÛØ ÞßØáÐÝØÕ.              Ò äÞàÜÐâÕ .txt Ø× ÔàãÓØå ØáâÞçÝØÚÞÒ (âÐÚØå ÚÐÚ
              6 ¿ÞáÛÕ ÞÚÞÝçÐÝØï ÒÒÞÔÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >      ÚÞÜßÐÚâ-ÔØáÚØ, DVD ØÛØ ßÐßÚØ ÝÐ ÖÕáâÚÞÜ ÔØáÚÕ).
               ¿ÕàÕÔÐâì.
                                         ÇâÞÑë ØÜßÞàâØàÞÒÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØßë Ø×
              ´Ûï ßãÑÛØÚÐæØØ ÞÑêÕÚâÞÒ Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ á ¿º ÒëßÞÛÝØâÕ  áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ¿º Ò ßàØÛÞÖÕÝØÕ Nokia Lifeblog ÔÛï ¿º,
              áÛÕÔãîéØÕ ÔÕÙáâÒØï:                 ÝÐ íÚàÐÝÕ åàÞÝÞÛÞÓØØ ØÛØ Ø×ÑàÐÝÝÞÓÞ ÒëÑÕàØâÕ File
              1 ½Ð íÚàÐÝÕ åàÞÝÞÛÞÓØØ ØÛØ Ø×ÑàÐÝÝÞÓÞ ÒëÑÕàØâÕ    (ÄÐÙÛ) > Import from PC... (¸ÜßÞàâ á ¿º).
                ÞÑêÕÚâë (ÜÐÚáØÜãÜ 50), ÚÞâÞàëÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
                ÞßãÑÛØÚÞÒÐâì Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ.
              2 ²ëÑÕàØâÕ File (ÄÐÙÛ) > Post to the Web...
                (¾âßàÐÒØâì Ò ¸ÝâÕàÝÕâ).
              3 ²ÒÕÔØâÕ ×ÐÓÞÛÞÒÞÚ Ø áÞßàÞÒÞÔØâÕÛìÝãî
                ØÝäÞàÜÐæØî ÔÛï ßãÑÛØÚÐæØØ. ² ßÞÛÕ ÞáÝÞÒÝÞÓÞ
                âÕÚáâÐ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒÒÕáâØ ÑÞÛÕÕ ßÞÔàÞÑÝãî
                ØÝäÞàÜÐæØî ØÛØ ÞßØáÐÝØÕ.
              4 ²ëÑÕàØâÕ ÝãÖÝëÙ ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛ Ø× áßØáÚÐ
                Post to: (¾âßàÐÒØâì:).


56
ºÐÜÕàÐ
                                                      ºÐÜÕàÐ
ÃáâàÞÙáâÒÞ Nokia N95 áÞÔÕàÖØâ ÔÒÕ ÚÐÜÕàë: ÞáÝÞÒÝãî  ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐÒÐâì
ÚÐÜÕàã ÒëáÞÚÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÝÐ ×ÐÔÝÕÙ áâÞàÞÝÕ     Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå áÞÞÑéÕÝØïå, Ò ÒØÔÕ ÒÛÞÖÕÝØÙ ßÞ
âÕÛÕäÞÝÐ (ÔÛï áêÕÜÚØ Ò àÕÖØÜÕ ÐÛìÑÞÜÝÞÙ       íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâÕ, ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth, çÕàÕ×
ÞàØÕÝâÐæØØ) Ø ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ÚÐÜÕàã ÝØ×ÚÞÓÞ     ¸º-ßÞàâ ØÛØ ßÞ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ. ¼ÞÖÝÞ
àÐ×àÕèÕÝØï ÝÐ ßÕàÕÔÝÕÙ (ÔÛï áêÕÜÚØ Ò àÕÖØÜÕ     âÐÚÖÕ ×ÐÓàãÖÐâì Øå Ò áÞÒÜÕáâØÜëÙ ØÝâÕàÐÚâØÒÝëÙ
ßÞàâàÕâÝÞÙ ÞàØÕÝâÐæØØ). ´Ûï áêÕÜÚØ äÞâÞÓàÐäØÙ    ÐÛìÑÞÜ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÁÞÒÜÕáâÝëÙ ÔÞáâãß Ú áÕâÕÒÞÜã
Ø ×ÐßØáØ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì       áÞÔÕàÖØÜÞÜã” ÝÐ áâà. 83.
ÞÑÕ ÚÐÜÕàë.
¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÚÐÜÕàë ÔÐÝÝÞÕ       ÁêÕÜÚÐ äÞâÞÓàÐäØÙ
ãáâàÞÙáâÒÞ ÞÑÕáßÕçØÒÐÕâ áêÕÜÚã Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ
á àÐ×àÕèÕÝØÕÜ 2592 ÝÐ 1944 ßØÚáÕÛÞÒ. ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï   ¿àØ ßàÞÒÕÔÕÝØØ äÞâÞáêÕÜÚØ ãçØâëÒÐÙâÕ áÛÕÔãîéÕÕ:
Ò íâÞÜ àãÚÞÒÞÔáâÒÕ ÜÞÓãâ ØÜÕâì ÔàãÓÞÕ àÐ×àÕèÕÝØÕ.  • ´ÕàÖØâÕ ÚÐÜÕàã ÝÕßÞÔÒØÖÝÞ ÔÒãÜï àãÚÐÜØ.
¸×ÞÑàÐÖÕÝØï Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ        • ºÐçÕáâÒÞ äÞâÞÓàÐäØØ á æØäàÞÒëÜ ãÒÕÛØçÕÝØÕÜ
áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐßÚÕ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ     ÝØÖÕ, çÕÜ ÚÐçÕáâÒÞ äÞâÞÓàÐäØØ ÑÕ× ãÒÕÛØçÕÝØï.
³ÐÛÕàÕï. ÄÞâÞÓàÐäØØ áÞ×ÔÐîâáï Ò äÞàÜÐâÕ JPEG.    • µáÛØ Ò âÕçÕÝØÕ ÝÕÚÞâÞàÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ÝÕ ÝÐÖØÜÐÕâáï
²ØÔÕÞÚÛØßë ×ÐßØáëÒÐîâáï Ò äÞàÜÐâÕ MPEG-4        ÝØ ÞÔÝÐ ÚÛÐÒØèÐ, ÚÐÜÕàÐ ßÕàÕÚÛîçÐÕâáï Ò àÕÖØÜ
á àÐáèØàÕÝØÕÜ “.mp4”ØÛØ Ò äÞàÜÐâÕ 3GPP         íÝÕàÓÞáÑÕàÕÖÕÝØï. ´Ûï ßàÞÔÞÛÖÕÝØï äÞâÞáêÕÜÚØ
á àÐáèØàÕÝØÕÜ “.3gp” (Ò àÕÖØÜÕ ´Ûï ÞâßàÐÒÚØ).     ÝÐÖÜØâÕ     .
ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “½ÐáâàÞÙÚØ ÒØÔÕÞ” ÝÐ áâà. 67.
  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ Ò ßàØÛÞÖÕÝØÕ ³ÐÛÕàÕï
 Ø ßàÞáÜÞâàÐ áÝïâëå Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ÔÒÐÖÔë ÝÐÖÜØâÕ
 ÚÛÐÒØèã ßàÞáÜÞâàÐ     , àÐáßÞÛÞÖÕÝÝãî ÝÐ
 ÑÞÚÞÒÞÙ áâÞàÞÝÕ ãáâàÞÙáâÒÐ.


                                                      57
     ÇâÞÑë áÝïâì äÞâÞÓàÐäØî, ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéØÕ      ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØï ÜÐáèâÐÑÐ
ºÐÜÕàÐ

     ÔÕÙáâÒØï:                       Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèã ÜÐáèâÐÑØàÞÒÐÝØï.
     1 ÇâÞÑë ÒÚÛîçØâì                   ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÞáÒÕéÕÝØï Ø æÒÕâÐ ßÕàÕÔ
      ÞáÝÞÒÝãî ÚÐÜÕàã,                  ÝÐçÐÛÞÜ äÞâÞáêÕÜÚØ ÒëÑÕàØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ
      ÞâÚàÞÙâÕ ÚàëèÚã                  íÛÕÜÕÝâë ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ
      ÞÑêÕÚâØÒÐ á ßÞÜÞéìî                á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “½ÐáâàÞÙÚÐ
      ßÕàÕÚÛîçÐâÕÛï ÔÛï                 ßÐàÐÜÕâàÞÒ - àÕÓãÛØàÞÒÚÐ æÒÕâÐ Ø ÞáÒÕéÕÝØï”
      ÒÚÛîçÕÝØï ÚÐÜÕàë.                 ÝÐ áâà. 62. ÁÞåàÐÝÕÝØÕ ÞâáÝïâÞÓÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
      µáÛØ ÚÐÜÕàÐ ÝÐåÞÔØâáï               ×ÐÝØÜÐÕâ ÑÞÛìèÕ ÒàÕÜÕÝØ, ÕáÛØ Ø×ÜÕÝïÛØáì ÝÐáâàÞÙÚØ
      Ò àÕÖØÜÕ ÀÕÖØÜ ÒØÔÕÞ,               ÜÐáèâÐÑÐ, ÞáÒÕéÕÝØï ØÛØ æÒÕâÐ.
      ÒëÑÕàØâÕ ÀÕÖØÜ äÞâÞ
      ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ                 ´Ûï ÞáÒÞÑÞÖÔÕÝØï ßÐÜïâØ ßÕàÕÔ äÞâÞáêÕÜÚÞÙ
      ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ.                   ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÒÞÑÞÔÝÐï ßÐÜïâì (äãÝÚæØï
     2 ÇâÞÑë ×ÐäØÚáØàÞÒÐâì äÞÚãá ÝÐ ÞÑêÕÚâÕ, ÝÐÖÜØâÕ    ÔÞáâãßÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÒëßÞÛÝÕÝÞ
      ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ ÔÞ ßÞÛÞÒØÝë (âÞÛìÚÞ ÔÛï       àÕ×ÕàÒÝÞÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ØÛØ
      ÞáÝÞÒÝÞÙ ÚÐÜÕàë, ÝÕÔÞáâãßÝÞ ßàØ áêÕÜÚÕ       ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÁÒÞÑÞÔÝÐï ßÐÜïâì”
      Ò àÕÖØÜÕ ÚàãßÝÞÓÞ ßÛÐÝÐ ØÛØ ßÕÙ×ÐÖÐ). ½Ð ÔØáßÛÕÕ  ÝÐ áâà. 73.
      ßÞïÒÛïÕâáï ×ÕÛÕÝëÙ ØÝÔØÚÐâÞà äØÚáÐæØØ äÞÚãáÐ.   ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÚÐÜÕàë ÒëÑÕàØâÕ
      µáÛØ äÞÚãá ÝÕ ×ÐäØÚáØàÞÒÐÝ, ßÞïÒÛïÕâáï ÚàÐáÝëÙ   ÄãÝÚæØØ > ²âÞàÐï ÚÐÜÕàÐ.
      ØÝÔØÚÐâÞà äÞÚãáÐ. ¾âßãáâØâÕ ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ     µáÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔàãÓØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï,
      Ø áÝÞÒÐ ÝÐÖÜØâÕ ÕÕ ÔÞ ßÞÛÞÒØÝë. ÄÞâÞáêÕÜÚã     ÞáâÐÒØÒ ßàØ íâÞÜ ÚÐÜÕàã ÒÚÛîçÕÝÝÞÙ Ò äÞÝÞÒÞÜ
      ÜÞÖÝÞ ßàÞØ×ÒÞÔØâì Ø ÑÕ× äÞÚãáØàÞÒÚØ.        àÕÖØÜÕ, ÝÐÖÜØâÕ   . ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò ßàØÛÞÖÕÝØÕ
     3 ´Ûï ÒëßÞÛÝÕÝØï äÞâÞáêÕÜÚØ Ò àÕÖØÜÕ ÞáÝÞÒÝÞÙ     ÚÐÜÕàë ÝÐÖÜØâÕ ÚÝÞßÚã áêÕÜÚØ.
      ÚÐÜÕàë ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ. ½Õ ßÕàÕÜÕéÐÙâÕ
      ãáâàÞÙáâÒÞ ÔÞ âÕå ßÞà, ßÞÚÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ÝÕ ÑãÔÕâ  ÇâÞÑë ×ÐÚàëâì ÞáÝÞÒÝãî ÚÐÜÕàã, ×ÐÚàÞÙâÕ ÚàëèÚã
      áÞåàÐÝÕÝÞ.                     ÞÑêÕÚâØÒÐ.
58
¸ÝÔØÚÐâÞàë äÞâÞÚÐÜÕàë                ÞÑêÕÜ ßÐÜïâØ (áçÕâçØÚ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÒÞ ÒàÕÜï
                                                    ºÐÜÕàÐ
                           äÞÚãáØàÞÒÚØ Ø áêÕÜÚØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ).
² ÞÚÝÕ ÒØÔÞØáÚÐâÕÛï äÞâÞÚÐÜÕàë ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï    5 ¸ÝÔØÚÐâÞàë ßÐÜïâØ ÞÑÞ×ÝÐçÐîâ âØß ßÐÜïâØ,
áÛÕÔãîéÐï ØÝäÞàÜÐæØï:                Ò ÚÞâÞàÞÙ áÞåàÐÝïîâáï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï: ßÐÜïâì
1 ¸ÝÔØÚÐâÞà âÕÚãéÕÓÞ àÕÖØÜÐ áêÕÜÚØ.         ãáâàÞÙáâÒÐ ( ) ØÛØ ÚÐàâÐ ßÐÜïâØ ( ).
2 °ÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ, íÛÕÜÕÝâë ÚÞâÞàÞÙ
  ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÞâàÕâì ßÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ äÞâÞáêÕÜÚØ   °ÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ
  ÔÛï ÒëÑÞàÐ àÐ×ÛØçÝëå íÛÕÜÕÝâÞÒ Ø ÝÐáâàÞÕÚ
  (ÐÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï  ½Ð ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ßàÕÔáâÐÒÛÕÝë
  ÒÞ ÒàÕÜï äÞÚãáØàÞÒÚØ Ø áêÕÜÚØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï).   ÚÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ ÔÛï ÒëÑÞàÐ íÛÕÜÕÝâÞÒ
  ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “°ÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ”    Ø ÝÐáâàÞÙÚØ àÐ×ÛØçÝëå ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÔÞ Ø ßÞáÛÕ ÝÐçÐÛÐ
  ÝÐ áâà. 59.                   äÞâÞ- ØÛØ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ íÛÕÜÕÝâÐ
3 ¸ÝÔØÚÐâÞà                    ÒëÔÕÛØâÕ ÕÓÞ Ø ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. ¼ÞÖÝÞ
  àÐ×àÕèÕÝØï                   âÐÚÖÕ ÞßàÕÔÕÛØâì, Ò ÚÐÚØå áÛãçÐïå ÐÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì
  Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï                   ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ.
  ãÚÐ×ëÒÐÕâ                    µáÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ
  ÚÐçÕáâÒÞ                    ÞâÞÑàÐÖÐÛÐáì ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÔÞ Ø ßÞáÛÕ äÞâÞ- ØÛØ
  äÞâÞÓàÐäØØ:                   ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾âÞÑàÐ×Øâì
  ¿ÕçÐâì 5¼ -                   ×ÝÐçÚØ. µáÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ
  ÒëáÞÚ., ¿ÕçÐâì                 ÞâÞÑàÐÖÐÛÐáì âÞÛìÚÞ Ò ÜÞÜÕÝâ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï,
  3¼ - áàÕÔÝ.,                  ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÚàëâì ×ÝÐçÚØ. ½Ð ÔØáßÛÕÕ
  ¿ÕçÐâì                     ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ ØÝÔØÚÐâÞà âÕÚãéÕÓÞ àÕÖØÜÐ
  2M - áàÕÔÝ., ÍÛ. ßÞçâÐ 0,8¼ - áà. ØÛØ      áêÕÜÚØ. ´Ûï ÐÚâØÒÐæØØ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ
  MMS 0,3M - ÝØ×ÚÞÕ.               ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ. ÇâÞÑë áÝÞÒÐ áÚàëâì
4 ÁçÕâçØÚ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ÞâÞÑàÐÖÐÕâ ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞÕ  ÐÚâØÒÝãî ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã
  çØáÛÞ äÞâÞÓàÐäØÙ, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ áÝïâì ßàØ    áêÕÜÚØ ÔÞ ßÞÛÞÒØÝë.
  ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÝÐáâàÞÙÚÕ ÚÐçÕáâÒÐ, Ø ØáßÞÛì×ãÕÜëÙ                                                    59
     ¿ÕàÕÔ ÒëßÞÛÝÕÝØÕÜ äÞâÞ- ØÛØ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ        ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ äãÝÚæØïå ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ
ºÐÜÕàÐ

     ÒëÑÕàØâÕ ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ       ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ áÜ. âÐÚÖÕ Ò ßÞÔàÐ×ÔÕÛÐå “¿ÞáÛÕ
     ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ äãÝÚæØØ Ø× áÛÕÔãîéÕÓÞ áßØáÚÐ:       äÞâÞáêÕÜÚØ” ÝÐ áâà. 60, “¿ÞáÛÕ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ” ÝÐ
       - ÔÛï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã àÕÖØÜÐÜØ äÞâÞ-      áâà. 67 Ø “°ÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ”
     Ø ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ.                    ÝÐ áâà. 71 àÐ×ÔÕÛÐ ³ÐÛÕàÕï.

      - ÔÛï ÒëÑÞàÐ áîÖÕâÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜë.          ¿ÞáÛÕ äÞâÞáêÕÜÚØ
      - ÔÛï ÒëÑÞàÐ àÕÖØÜÐ ÒáßëèÚØ (âÞÛìÚÞ ÔÛï
                                ¿Þ ×ÐÒÕàèÕÝØØ áêÕÜÚØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ
     äÞâÞáêÕÜÚØ).
                                áÛÕÔãîéØÕ äãÝÚæØØ ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ
      - ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï ÐÒâÞâÐÙÜÕàÐ (âÞÛìÚÞ ÔÛï      (ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ
     äÞâÞáêÕÜÚØ). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÁêÕÜÚÐ ÐÒâÞßÞàâàÕâÐ -    ¿ÞÚÐ×Ðâì áÝïâÞÕ äÞâÞ Ò ÝÐáâàÞÙÚÐå äÞâÞÚÐÜÕàë
     àÕÖØÜ ÐÒâÞâÐÙÜÕàД ÝÐ áâà. 65.            ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ ×ÝÐçÕÝØÕ ´Ð):
       - ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï àÕÖØÜÐ äÞâÞáÕàØØ (âÞÛìÚÞ ÔÛï   • µáÛØ ÝÕâ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞåàÐÝïâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ,
     äÞâÞáêÕÜÚØ). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÁêÕÜÚÐ áÕàØØ äÞâÞÓàÐäØÙ”    ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì.
     ÝÐ áâà. 64.                      • µáÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÕàÕÔÐâì äÞâÞÓàÐäØî
                                 Ò áÞÞÑéÕÝØØ MMS, ßÞ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâÕ, ÚÐÝÐÛã
      - ÔÛï ÒëÑÞàÐ æÒÕâÞÒÞÓÞ íääÕÚâÐ.
                                 áÒï×Ø Bluetooth, çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ ØÛØ ×ÐÓàã×Øâì ÕÕ
      - ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ ÑÐÛÐÝáÐ ÑÕÛÞÓÞ.            Ò áÞÒÜÕáâØÜëÙ ØÝâÕàÐÚâØÒÝëÙ ÐÛìÑÞÜ, ÝÐÖÜØâÕ
      - ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ ÚÞààÕÚæØØ íÚáßÞ×ØæØØ (âÞÛìÚÞ ÔÛï   ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÔÐâì. ´Ûï
     äÞâÞáêÕÜÚØ).                       ßÞÛãçÕÝØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ áÜ.
                                 àÐ×ÔÕÛë “¾ÑÜÕÝ áÞÞÑéÕÝØïÜØ” ÝÐ áâà. 106, “ºÐÝÐÛ
       - ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ áÒÕâÞçãÒáâÒØâÕÛìÝÞáâØ (âÞÛìÚÞ    áÒï×Ø Bluetooth” ÝÐ áâà. 34 Ø “ÁÞÒÜÕáâÝëÙ ÔÞáâãß Ú
     ÔÛï äÞâÞáêÕÜÚØ).                     áÕâÕÒÞÜã áÞÔÕàÖØÜÞÜã” ÝÐ áâà. 83. ÍâÐ äãÝÚæØï
     ·ÝÐçÚØ Ø×ÜÕÝïîâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á âÕÚãéØÜØ       ÝÕÔÞáâãßÝÐ ÒÞ ÒàÕÜï ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ.
     ×ÝÐçÕÝØïÜØ ÝÐáâàÞÕÚ.                   ÄÞâÞÓàÐäØî ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÐâì ÐÔàÕáÐâã
                                 Òë×ÞÒÐ ÒÞ ÒàÕÜï àÐ×ÓÞÒÞàÐ ßÞ âÕÛÕäÞÝã.
     ½ÐÑÞà ÔÞáâãßÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ×ÐÒØáØâ Þâ ØáßÞÛì×ãÕÜÞÓÞ
     Ò ÝÐáâÞïéØÙ ÜÞÜÕÝâ àÕÖØÜÐ áêÕÜÚØ ØÛØ ßàÞáÜÞâàÐ.

60
 ²ëÑÕàØâÕ ¾âßàÐÒØâì ÐÑÞÝÕÝâã (ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ ÒÞ   ÞáÝÞÒÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ
                                                       ºÐÜÕàÐ
 ÒàÕÜï ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ).              Ø ÞÔØÝ Ø× áÛÕÔãîéØå ßÐàÐÜÕâàÞÒ:
• ÇâÞÑë ÔÞÑÐÒØâì äÞâÞÓàÐäØØ Ò ÚÞà×ØÝã ßÕçÐâØ ÔÛï   ºÐçÕáâÒÞ äÞâÞ - ¿ÕçÐâì 5¼ - ÒëáÞÚ. (àÐ×àÕèÕÝØÕ
 ßÞáÛÕÔãîéÕÙ ßÕçÐâØ, ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒØâì        2592 ÝÐ 1944), ¿ÕçÐâì 3¼ - áàÕÔÝ. (àÐ×àÕèÕÝØÕ 2048
 Ò ÚÞà×ØÝã ßÕçÐâØ.                  ÝÐ 1536), ¿ÕçÐâì 2M - áàÕÔÝ. (àÐ×àÕèÕÝØÕ 1600 ÝÐ
• ´Ûï ßÕçÐâØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÀÐáßÕçÐâÐâì.    1200), ÍÛ. ßÞçâÐ 0,8¼ - áà. (àÐ×àÕèÕÝØÕ 1024 ÝÐ 768)
 ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¿ÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ” ÝÐ áâà. 79.     ØÛØ MMS 0,3M - ÝØ×ÚÞÕ (àÐ×àÕèÕÝØÕ 640 ÝÐ 480). ÇÕÜ
• ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÒØÔÞØáÚÐâÕÛï Ø áêÕÜÚØ     ÒëèÕ ÚÐçÕáâÒÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, âÕÜ ÑÞÛìèØÙ ÞÑêÕÜ
 ÝÞÒëå äÞâÞÓàÐäØÙ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ.      ßÐÜïâØ ÞÝÞ ×ÐÝØÜÐÕâ. ´Ûï ßÕçÐâØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï äÞâÞÓàÐäØØ Ò ÚÐçÕáâÒÕ äÞÝÞÒÞÓÞ   ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕçÐâì 5¼ - ÒëáÞÚ., ¿ÕçÐâì 3¼ - áàÕÔÝ.
àØáãÝÚÐ Ò ÐÚâØÒÝÞÜ àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÒëÑÕàØâÕ      ØÛØ ¿ÕçÐâì 2M - áàÕÔÝ.. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
ÄãÝÚæØØ > Ãáâ. ÚÐÚ äÞÝÞÒëÙ àØá..           ßÞ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâÕ ÒëÑÕàØâÕ ÍÛ. ßÞçâÐ 0,8¼ - áà..
                           ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ò áÞÞÑéÕÝØØ MMS
´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï äÞâÞÓàÐäØØ Ò ÚÐçÕáâÒÕ
                           ÒëÑÕàØâÕ MMS 0,3M - ÝØ×ÚÞÕ.
Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Òë×ÞÒÐ ÔÛï ÚÞÝâÐÚâÐ ÒëÑÕàØâÕ Ãáâ. ÔÛï
Òë×ÞÒÐ ÚÞÝâÐÚ..                    ´ÐÝÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï àÐ×àÕèÕÝØï ÔÞáâãßÝë âÞÛìÚÞ ÔÛï
                           ÞáÝÞÒÝÞÙ ÚÐÜÕàë.
½ÐáâàÞÙÚØ äÞâÞÚÐÜÕàë                 ´ÞÑÐÒØâì Ò ÐÛìÑÞÜ - ÒëÑÕàØâÕ áÞåàÐÝÕÝØÕ
´Ûï äÞâÞÚÐÜÕàë ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ ÒØÔÐ ÝÐáâàÞÕÚ:    Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ò ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÜ ÐÛìÑÞÜÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
½Ðáâà. äÞâÞ Ø ÞáÝÞÒÝëÕ ÝÐáâàÞÙÚØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî   “³ÐÛÕàÕï”. ¿àØ ÒëÑÞàÕ ×ÝÐçÕÝØï ´Ð ÞâÚàëÒÐÕâáï
ØÝäÞàÜÐæØî ßÞ ÝÐáâàÞÙÚÕ á ßÞÜÞéìî ½Ðáâà. äÞâÞ áÜ.   áßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå ÐÛìÑÞÜÞÒ.
Ò àÐ×ÔÕÛÕ “½ÐáâàÞÙÚÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ - àÕÓãÛØàÞÒÚÐ æÒÕâÐ  ¿ÞÚÐ×Ðâì áÝïâÞÕ äÞâÞ - ÒëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ
Ø ÞáÒÕéÕÝØï” ÝÐ áâà. 62. ¿ÞáÛÕ ×ÐÚàëâØï ÚÐÜÕàë ÔÛï  Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ßÞáÛÕ áêÕÜÚØ ØÛØ ½Õâ ÔÛï áêÕÜÚØ
Ø×ÜÕÝÕÝÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ÒÞááâÐÝÐÒÛØÒÐîâáï áâÐÝÔÐàâÝëÕ   áÛÕÔãîéÕÙ äÞâÞÓàÐäØØ ÝÕßÞáàÕÔáâÒÕÝÝÞ ßÞáÛÕ
×ÝÐçÕÝØï, Ð ×ÝÐçÕÝØï ÞáÝÞÒÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ÞáâÐîâáï    ßàÕÔëÔãéÕÙ.
ßàÕÖÝØÜØ ÔÞ ßÞáÛÕÔãîéØå Ø×ÜÕÝÕÝØÙ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï   ÁâÐÝÔÐàâÝÞÕ ØÜï äÞâÞ - ãÚÐÖØâÕ áâÐÝÔÐàâÝÞÕ ØÜï
                           ÔÛï áÝïâëå Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ.


                                                       61
     ÃÛãçè. æØäà. ãÒÕÛØç. (âÞÛìÚÞ ÔÛï ÞáÝÞÒÝÞÙ      ´Ûï áêÕÜÚØ Ò ãáÛÞÒØïå ßÛÞåÞÙ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ Ò ÚÐÜÕàÕ
ºÐÜÕàÐ

     ÚÐÜÕàë) - ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçØâì, çâÞÑë ãÒÕÛØçÕÝØÕ    ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÐ áÒÕâÞÔØÞÔÝÐï ÒáßëèÚÐ. ´Ûï
     ÒëßÞÛÝïÛÞáì ÑÕ× ×ÐÔÕàÖÚØ ßàØ ßÕàÕåÞÔÕ ÜÕÖÔã     äÞâÞÚÐÜÕàë ÔÞáâãßÝë áÛÕÔãîéØÕ àÕÖØÜë ÒáßëèÚØ:
     ÞßâØçÕáÚØÜ Ø æØäàÞÒëÜ ãÒÕÛØçÕÝØÕÜ. µáÛØ âàÕÑãÕâáï  °ÒâÞÜÐâØç. ( ), ±Õ× Úà. ÓÛÐ× ( ), ²ÚÛîçØâì ( )
     ÞÓàÐÝØçØâì ÜÐáèâÐÑØàÞÒÐÝØÕ ÒÕÛØçØÝÞÙ, ßàØ ÚÞâÞàÞÙ  Ø ¾âÚÛîçØâì ( ).
     áÞåàÐÝïÕâáï ÒëÑàÐÝÝÞÕ ÚÐçÕáâÒÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï,     ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï àÕÖØÜÐ ÒáßëèÚØ, ÒëÑÕàØâÕ
     ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚÛîçØâì.                 áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ àÕÖØÜ ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ
     ÁØÓÝÐÛ áêÕÜÚØ - ÒëÑÕàØâÕ ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ,      ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ.
     ØáßÞÛì×ãÕÜëÙ ßàØ áêÕÜÚÕ äÞâÞÓàÐäØØ.
     ¸áßÞÛì×ãÕÜÐï ßÐÜïâì - ÒëÑÕàØâÕ âØß ßÐÜïâØ ÔÛï    ½ÐáâàÞÙÚÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ - àÕÓãÛØàÞÒÚÐ
     áÞåàÐÝÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ.               æÒÕâÐ Ø ÞáÒÕéÕÝØï
     ¿ÞÒÕàÝãâì äÞâÞ - ÒëÑÕàØâÕ, âàÕÑãÕâáï ÛØ       ´Ûï ÑÞÛÕÕ âÞçÝÞÙ ßÕàÕÔÐçØ ÚÐÜÕàÞÙ æÒÕâÐ
     ÞáãéÕáâÒÛïâì ßÞÒÞàÞâ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ßàØ ÞâÚàëâØØ ÕÓÞ  Ø ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï áßÕæØÐÛìÝëå
     Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ “³ÐÛÕàÕï”.               íääÕÚâÞÒ ßàØ äÞâÞáêÕÜÚÕ ØÛØ ÒØÔÕÞáêÕÜÚÕ, ÒëÔÕÛØâÕ
     ²Þááâ. ÝÐáâà. ÚÐÜÕàë - ÒëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï       á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÙ
     ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØï áâÐÝÔÐàâÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ÚÐÜÕàë.     íÛÕÜÕÝâ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ Ø ÒëÑÕàØâÕ
                               ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ:
     ²áßëèÚÐ                       ±ÐÛÐÝá ÑÕÛÞÓÞ - ÒëÑÞà âÕÚãéØå ãáÛÞÒØÙ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ
     ²áßëèÚÐ àÐÑÞâÐÕâ âÞÛìÚÞ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ      Ø× áßØáÚÐ. ÍâÞ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ÞÑÕáßÕçØâì ÑÞÛÕÕ âÞçÝãî
     ÞáÝÞÒÝÞÙ ÚÐÜÕàë.                  æÒÕâÞßÕàÕÔÐçã ÚÐÜÕàë.

     ¿àØ àÐÑÞâÕ áÞ ÒáßëèÚÞÙ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÑÕ×ÞßÐáÝãî    ºÞààÕÚæØï íÚáßÞ×ØæØØ (âÞÛìÚÞ ÔÛï äÞâÞáêÕÜÚØ) -
     ÔØáâÐÝæØî. ·ÐßàÕéÐÕâáï ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÒáßëèÚã ÔÛï   àÕÓãÛØàÞÒÚÐ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ íÚáßÞ×ØæØØ ÚÐÜÕàë.
     áêÕÜÚØ ÛîÔÕÙ Ø ÖØÒÞâÝëå á ÑÛØ×ÚÞÓÞ àÐááâÞïÝØï.   ²áßëèÚÐ - ÒëÑÞà àÕÖØÜÐ ÒáßëèÚØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ
     ½Õ ×ÐÚàëÒÐÙâÕ ÒáßëèÚã ÒÞ ÒàÕÜï áêÕÜÚØ        “²áßëèÚД ÝÐ áâà. 62.
     äÞâÞÓàÐäØØ.
                               ÆÒÕâ - ÒëÑÞà æÒÕâÞÒÞÓÞ íääÕÚâÐ Ø× áßØáÚÐ.

62
ÁÒÕâÞçãÒáâÒØâÕÛìÝÞáâì (âÞÛìÚÞ ÔÛï äÞâÞáêÕÜÚØ) -   ÁîÖÕâÝëÕ ßàÞÓàÐÜÜë
                                                     ºÐÜÕàÐ
àÕÓãÛØàÞÒÚÐ áÒÕâÞçãÒáâÒØâÕÛìÝÞáâØ ÚÐÜÕàë. ¿àØ
ÝÕÔÞáâÐâÞçÝÞÙ ÞáÒÕéÕÝÝÞáâØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì   ÁîÖÕâÝÐï ßàÞÓàÐÜÜÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì
ÑÞÛÕÕ ÒëáÞÚãî áÒÕâÞçãÒáâÒØâÕÛìÝÞáâì.         ÝÐáâàÞÙÚØ æÒÕâÐ Ø ÞáÒÕéÕÝØï, áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ
                           ãáÛÞÒØïÜ, Ò ÚÞâÞàëå ßàÞØ×ÒÞÔØâáï áêÕÜÚÐ. ½ÐáâàÞÙÚØ
¸×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ø×ÜÕÝïÕâáï Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ   ÚÐÖÔÞÙ áîÖÕâÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜë ãáâÐÝÞÒÛÕÝë
á ÒëßÞÛÝÕÝÝëÜØ ÝÐáâàÞÙÚÐÜØ, ßÞ×ÒÞÛïï ßàÞáÜÞâàÕâì,  Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ÚÞÝÚàÕâÝëÜ áâØÛÕÜ ØÛØ
ÚÐÚ Ø×ÜÕÝÕÝØÕ íâØå ÝÐáâàÞÕÚ ßÞÒÛØïÕâ ÝÐ áÝïâëÕ    ãáÛÞÒØïÜØ áêÕÜÚØ.
äÞâÞÓàÐäØØ ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØßë.
                           ÁîÖÕâÝëÕ ßàÞÓàÐÜÜë ÔÞáâãßÝë âÞÛìÚÞ ÔÛï ÞáÝÞÒÝÞÙ
½ÐÑÞà ÔÞáâãßÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ×ÐÒØáØâ Þâ ÒëÑàÐÝÝÞÙ    ÚÐÜÕàë.
ÚÐÜÕàë.
                           ²ëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ
½ÐáâàÞÙÚÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÒëßÞÛÝïÕâáï ÔÛï ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÙ  ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ:
ÚÐÜÕàë. ¿àØ Ø×ÜÕÝÕÝØØ ÝÐáâàÞÕÚ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ
ÚÐÜÕàë ÝÐáâàÞÙÚØ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÚÐÜÕàë ÝÕ Ø×ÜÕÝïîâáï.   ÁîÖÕâÝëÕ ßàÞÓàÐÜÜë ÔÛï ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ
¾ÔÝÐÚÞ Ø×ÜÕÝÕÝØÕ ÝÐáâàÞÕÚ ßÕàÕÔÐÕâáï ÜÕÖÔã      °ÒâÞÜÐâØç. ( ) (áâÐÝÔÐàâÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ)
àÕÖØÜÐÜØ äÞâÞ- Ø ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ. ¿àØ ×ÐÚàëâØØ ÚÐÜÕàë  Ø ½ÞçÝÞÙ ( ).
ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ÒÞááâÐÝÐÒÛØÒÐîâáï
áâÐÝÔÐàâÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï.                ÁîÖÕâÝëÕ ßàÞÓàÐÜÜë ÔÛï äÞâÞáêÕÜÚØ

¿àØ ÒëÑÞàÕ ÝÞÒÞÙ áîÖÕâÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜë ÝÐáâàÞÙÚØ    °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ( ) (áâÐÝÔÐàâÝÞÕ ×ÝÐçÕÝØÕ), ¾ßàÕÔ.
æÒÕâÐ Ø ÞáÒÕéÕÝØï ×ÐÜÕÝïîâáï ÝÐáâàÞÙÚÐÜØ,      ßÞÛì×. ( ), ºàãßÝëÙ ßÛÐÝ ( ), ¿ÞàâàÕâ ( ),
áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÜØ ÒëÑàÐÝÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÕ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ   ¿ÕÙ×ÐÖ ( ), ÁßÞàâ ( ), ½ÞçÝÞÙ ( ) Ø ½ÞçÝ.
“ÁîÖÕâÝëÕ ßàÞÓàÐÜÜë” ÝÐ áâà. 63. ¿àØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ  ßÞàâàÕâ ( ).
ÜÞÖÝÞ Ø×ÜÕÝØâì ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ßÞáÛÕ      ÁâÐÝÔÐàâÝÐï áîÖÕâÝÐï ßàÞÓàÐÜÜÐ ÔÛï äÞâÞáêÕÜÚØ:
ÒëÑÞàÐ áîÖÕâÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜë.              °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ² ÚÐçÕáâÒÕ áâÐÝÔÐàâÝÞÙ áîÖÕâÝÞÙ
                           ßàÞÓàÐÜÜë ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì áîÖÕâÝãî ßàÞÓàÐÜÜã
                           ¾ßàÕÔ. ßÞÛì×..                                                     63
     ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ áÞÑáâÒÕÝÝÞÙ áîÖÕâÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜë    ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ. ² ×ÐÒØáØÜÞáâØ Þâ ÞÑêÕÜÐ áÒÞÑÞÔÝÞÙ
ºÐÜÕàÐ

     Ò áÞÞâÒÕâáâÒØØ á ãáÛÞÒØïÜØ áêÕÜÚØ ÒëÔÕÛØâÕ     ßÐÜïâØ ÜÞÖÝÞ áÝïâì ÔÞ 100 äÞâÞÓàÐäØÙ.
     ¾ßàÕÔ. ßÞÛì×. Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì.    ÇâÞÑë ßàÞØ×ÒÕáâØ áêÕÜÚã áÕàØØ äÞâÞÓàÐäØÙ Ò âÕçÕÝØÕ
     ² ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚÞÙ áîÖÕâÝÞÙ ßàÞÓàÐÜÜÕ ÜÞÖÝÞ    ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ßÕàØÞÔÐ ÒàÕÜÕÝØ, ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕåÞÔ
     Ø×ÜÕÝØâì àÐ×ÛØçÝëÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ÞáÒÕéÕÝØï Ø æÒÕâÐ.  Ò àÕÖØÜ äÞâÞáÕàØØ Ø ãÚÐÖØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÙ ßÕàØÞÔ
     ´Ûï ÚÞßØàÞÒÐÝØï ÝÐáâàÞÕÚ Ø× ÔàãÓÞÙ áîÖÕâÝÞÙ    ÒàÕÜÕÝØ. ÇâÞÑë ÝÐçÐâì áêÕÜÚã äÞâÞÓàÐäØÙ, ÝÐÖÜØâÕ
     ßàÞÓàÐÜÜë ÒëÑÕàØâÕ ¾áÝÞÒÐÝ ÝÐ àÕÖ. cêÕÜÚØ     ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ. ´Ûï ßàÕÚàÐéÕÝØï áêÕÜÚØ
     Ø ãÚÐÖØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî áîÖÕâÝãî ßàÞÓàÐÜÜã.   äÞâÞÓàÐäØÙ ÕéÕ àÐ× ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ.
                              ÁÝïâëÕ äÞâÞÓàÐäØØ ßÞáÛÕ áêÕÜÚØ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ
     ÁêÕÜÚÐ áÕàØØ äÞâÞÓàÐäØÙ              ÔØáßÛÕÕ Ò ÒØÔÕ ×ÝÐçÚÞÒ. ´Ûï ÞâÚàëâØï Ø ßàÞáÜÞâàÐ
     ÀÕÖØÜ äÞâÞáÕàØØ ÔÞáâãßÕÝ âÞÛìÚÞ ßàØ áêÕÜÚÕ     äÞâÞÓàÐäØØ ÝÐÖÜØâÕ . ¿àØ áêÕÜÚÕ áÕàØØ
     á ßÞÜÞéìî ÞáÝÞÒÝÞÙ ÚÐÜÕàë.             äÞâÞÓàÐäØÙ Ò âÕçÕÝØÕ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ßÕàØÞÔÐ
                              ÒàÕÜÕÝØ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßÞáÛÕÔÝïï áÝïâÐï
     ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÚÐÜÕàë Ò àÕÖØÜ áêÕÜÚØ áÕàØØ Ø×  äÞâÞÓàÐäØï. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÞáâÐÛìÝëå äÞâÞÓàÐäØÙ
     èÕáâØ ØÛØ ÑÞÛÕÕ äÞâÞÓàÐäØÙ (ßàØ ÔÞáâÐâÞçÝÞÜ    ÝÐÖÜØâÕ    .
     ÞÑêÕÜÕ ßÐÜïâØ) ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕåÞÔ Ò àÕÖØÜ
     äÞâÞáÕàØØ > ÁÕàØï ÔÛï áêÕÜÚØ èÕáâØ äÞâÞÓàÐäØÙ   ÀÕÖØÜ áêÕÜÚØ áÕàØØ äÞâÞÓàÐäØÙ ÜÞÖÕâ âÐÚÖÕ
     ØÛØ ãÚÐÖØâÕ ßÕàØÞÔ ÒàÕÜÕÝØ, Ò âÕçÕÝØÕ ÚÞâÞàÞÓÞ   ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï áÞÒÜÕáâÝÞ á àÕÖØÜÞÜ ÐÒâÞâÐÙÜÕàÐ.
     ßàÞØ×ÒÞÔØâáï áêÕÜÚÐ áÕàØØ äÞâÞÓàÐäØÙ.       ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÐÒâÞâÐÙÜÕàÐ ÜÞÖÝÞ áÝïâì ÝÕ ÑÞÛÕÕ
     ºÞÛØçÕáâÒÞ áÝïâëå äÞâÞÓàÐäØÙ ×ÐÒØáØâ Þâ ÞÑêÕÜÐ   èÕáâØ äÞâÞÓàÐäØÙ.
     áÒÞÑÞÔÝÞÙ ßÐÜïâØ.                 ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÒØÔÞØáÚÐâÕÛï äÞâÞáÕàØØ
     ´Ûï áêÕÜÚØ èÕáâØ äÞâÞÓàÐäØÙ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã    ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ.
     áêÕÜÚØ. ´Ûï ßàÕÚàÐéÕÝØï áêÕÜÚØ äÞâÞÓàÐäØÙ
     ÝÐÖÜØâÕ ¾âÜÕÝØâì. ´Ûï áêÕÜÚØ ÑÞÛÕÕ èÕáâØ
     äÞâÞÓàÐäØÙ ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ.
     ´Ûï ßàÕÚàÐéÕÝØï áêÕÜÚØ äÞâÞÓàÐäØÙ ÞâßãáâØâÕ64
ÁêÕÜÚÐ ÐÒâÞßÞàâàÕâÐ - àÕÖØÜ              äÞâÞ, ÒëÑÕàØâÕ ÀÕÖØÜ ÒØÔÕÞ ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ
                                                     ºÐÜÕàÐ
                           ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ.
ÐÒâÞâÐÙÜÕàÐ                     2 ´Ûï ÝÐçÐÛÐ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã
ÀÕÖØÜ ÐÒâÞâÐÙÜÕàÐ ÔÞáâãßÕÝ âÞÛìÚÞ ßàØ         áêÕÜÚØ. ´Ûï áêÕÜÚØ Ò àÕÖØÜÕ ßÞàâàÕâÝÞÙ
ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÞáÝÞÒÝÞÙ ÚÐÜÕàë.            ÞàØÕÝâÐæØØ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ.
                           ¾âÞÑàÐÖÐÕâáï ÚàÐáÝëÙ ×ÝÐçÞÚ ×ÐßØáØ   ,
¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÐÒâÞâÐÙÜÕàÐ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ãáâÐÝÞÒØâì    Ø ßÞÔÐÕâáï ×ÒãÚÞÒÞÙ áØÓÝÐÛ, áÒØÔÕâÕÛìáâÒãîéØÙ
×ÐÔÕàÖÚã ßÕàÕÔ áêÕÜÚÞÙ, ÝÐßàØÜÕà ÔÛï áêÕÜÚØ      Þ ÝÐçÐÛÕ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ.
ÐÒâÞßÞàâàÕâÐ. ÇâÞÑë ãáâÐÝÞÒØâì ×ÐÔÕàÖÚã       3 ´Ûï ßàÕÚàÐéÕÝØï ÒØÔÕÞ×ÐßØáØ ÒëÑÕàØâÕ
ÐÒâÞ-âÐÙÜÕàÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÂÐÙÜÕà > 2 áÕÚãÝÔë,      ÁâÞß. ²ØÔÕÞÚÛØß ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ áÞåàÐÝïÕâáï
10 áÕÚãÝÔ ØÛØ 20 áÕÚãÝÔ ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ      Ò ßÐßÚÕ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ ßàØÛÞÖÕÝØï ³ÐÛÕàÕï.
ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ. ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÐÒâÞâÐÙÜÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ   ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “³ÐÛÕàÕï” ÝÐ áâà. 69. ¼ÐÚáØÜÐÛìÝÐï
²ÚÛîçØâì. ÀÐÑÞâÐ ÐÒâÞâÐÙÜÕàÐ áÞßàÞÒÞÖÔÐÕâáï      ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì ÒØÔÕÞÚÛØßÐ (ßàØ ÔÞáâÐâÞçÝÞÜ
ÜØÓÐÝØÕÜ ØÝÔØÚÐâÞàÐ ( ) Ø ×ÒãÚÞÒëÜ áØÓÝÐÛÞÜ.     ÞÑêÕÜÕ ßÐÜïâØ) áÞáâÐÒÛïÕâ 60 ÜØÝãâ.
ÁêÕÜÚÐ äÞâÞÓàÐäØØ ÒëßÞÛÝïÕâáï ßÞ ØáâÕçÕÝØØ
ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ×ÐÔÕàÖÚØ.          ´Ûï ÒàÕÜÕÝÝÞÙ ßàØÞáâÐÝÞÒÚØ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ ÝÐÖÜØâÕ
                          ¿Ðã×Ð. ½Ð ÔØáßÛÕÕ ÜØÓÐÕâ ×ÝÐçÞÚ ßÐã×ë ( ). µáÛØ
ÇâÞÑë ÞâÚÛîçØâì ÂÐÙÜÕà, ÒëÑÕàØâÕ ÂÐÙÜÕà >      Ò àÕÖØÜÕ ßÐã×ë Ò âÕçÕÝØÕ ÜØÝãâë ÝÕ ÑëÛÐ ÝÐÖÐâÐ
¾âÚÛîçØâì ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ.     ÝØ ÞÔÝÐ ÚÛÐÒØèÐ, ÒØÔÕÞáêÕÜÚÐ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ
  ÁÞÒÕâ. ²ëÑÕàØâÕ ÂÐÙÜÕà > 2 áÕÚãÝÔë ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ  ßàÕÚàÐéÐÕâáï. ÇâÞÑë ÒÞ×ÞÑÝÞÒØâì ÒØÔÕÞáêÕÜÚã,
 ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ãáâÞÙçØÒÞÓÞ  ÝÐÖÜØâÕ ¿àÞÔÞÛÖØâì.
 ßÞÛÞÖÕÝØï àãÚ ßàØ áêÕÜÚÕ äÞâÞÓàÐäØØ.       ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØï ÞÑêÕÚâÐ áêÕÜÚØ
                          ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèã ÜÐáèâÐÑØàÞÒÐÝØï,
·ÐßØáì ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ                 àÐáßÞÛÞÖÕÝÝãî ÝÐ ÑÞÚÞÒÞÙ áâÞàÞÝÕ ãáâàÞÙáâÒÐ.
                          ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÞáÒÕéÕÝØï Ø æÒÕâÐ ßÕàÕÔ
1 ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÞáÝÞÒÝÞÙ ÚÐÜÕàë ÞâÚàÞÙâÕ ÚàëèÚã
                          ÝÐçÐÛÞÜ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ ÒëÑÕàØâÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ
 ÞÑêÕÚâØÒÐ. µáÛØ ÚÐÜÕàÐ ÝÐåÞÔØâáï Ò àÕÖØÜÕ ÀÕÖØÜ
                          íÛÕÜÕÝâë ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ
                          á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “½ÐáâàÞÙÚÐ

                                                     65
     ßÐàÐÜÕâàÞÒ - àÕÓãÛØàÞÒÚÐ æÒÕâÐ Ø ÞáÒÕéÕÝØï”     5 ¸ÝÔØÚÐâÞàë
ºÐÜÕàÐ

     ÝÐ áâà. 62 Ø “ÁîÖÕâÝëÕ ßàÞÓàÐÜÜë” ÝÐ áâà. 63.     ßÐÜïâØ
     ´Ûï ÞáÒÞÑÞÖÔÕÝØï ßÐÜïâØ ßÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ         ÞÑÞ×ÝÐçÐîâ
     ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÒÞÑÞÔÝÐï        âØß ßÐÜïâØ,
     ßÐÜïâì (äãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ   Ò ÚÞâÞàÞÙ
     ÒëßÞÛÝÕÝÞ àÕ×ÕàÒÝÞÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ØÛØ    áÞåàÐÝïîâáï
     ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÁÒÞÑÞÔÝÐï ßÐÜïâì”      ÒØÔÕÞÚÛØßë:
     ÝÐ áâà. 73.                      ßÐÜïâì
                                ãáâàÞÙáâÒÐ ( )
     ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ÚÐÜÕàë ÒëÑÕàØâÕ      ØÛØ ÚÐàâÐ
     ÄãÝÚæØØ > ²âÞàÐï ÚÐÜÕàÐ.                ßÐÜïâØ ( ).
                               6 ¸ÝÔØÚÐâÞà ÚÐçÕáâÒÐ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ ãÚÐ×ëÒÐÕâ
     ¸ÝÔØÚÐâÞàë ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ                 ÚÐçÕáâÒÞ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ: ²ëáÞÚ. ÚÐçÕáâÒÞ Â², ½ÞàÜ.
                                ÚÐçÕáâÒÞ Â², ²ëáÞÚ. ÚÐç-ÒÞ íÛ. ß., ½ÞàÜ. ÚÐç-ÒÞ
     ² àÕÖØÜÕ ÒØÔÞØáÚÐâÕÛï ÞâÞÑàÐÖÐîâáï áÛÕÔãîéØÕ
                                íÛ. ß. ØÛØ ºÐç-ÒÞ ÔÛï ÞâßàÐÒ..
     ØÝÔØÚÐâÞàë:
                               7 ÂØß äÐÙÛÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.
     1 ¸ÝÔØÚÐâÞà âÕÚãéÕÓÞ àÕÖØÜÐ áêÕÜÚØ.         8 ¸ÝÔØÚÐâÞà ÒÚÛîçÕÝØï áâÐÑØÛØ×ÐæØØ ÒØÔÕÞ ( ).
     2 ¸ÝÔØÚÐâÞà äãÝÚæØØ ÞâÚÛîçÕÝØï ×ÒãÚÐ.         ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “½ÐáâàÞÙÚØ ÒØÔÕÞ” ÝÐ áâà. 67.
     3 °ÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ, íÛÕÜÕÝâë
      ÚÞâÞàÞÙ ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÞâàÕâì ßÕàÕÔ ÝÐçÐÛÞÜ      ´Ûï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÒáÕå ØÝÔØÚÐâÞàÞÒ ÒØÔÞØáÚÐâÕÛï
      ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ ÔÛï ÒëÑÞàÐ àÐ×ÛØçÝëå íÛÕÜÕÝâÞÒ Ø   ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾âÞÑàÐ×Øâì ×ÝÐçÚØ. ²ëÑÕàØâÕ
      ÝÐáâàÞÕÚ (ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï   ÁÚàëâì ×ÝÐçÚØ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÞÛìÚÞ ØÝÔØÚÐâÞàÞÒ
      ÒÞ ÒàÕÜï áêÕÜÚØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ      áÞáâÞïÝØï ÒØÔÕÞ, Ð âÐÚÖÕ áÛÕÔãîéØå íÛÕÜÕÝâÞÒ ÒÞ
      “°ÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ” ÝÐ áâà. 59.    ÒàÕÜï ×ÐßØáØ: ÔÞáâãßÝÞÓÞ ÒàÕÜÕÝØ ×ÐßØáØ, èÚÐÛë
     4 ¾ÑéÕÕ ÔÞáâãßÝÞÕ ÒàÕÜï ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ. ²Þ ÒàÕÜï    ÜÐáèâÐÑÐ ßàØ ÜÐáèâÐÑØàÞÒÐÝØØ Ø ÚÛÐÒØè ÒëÑÞàÐ.
      ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ ØÝÔØÚÐâÞà âÕÚãéÕÙ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ
      ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì
      Ø ÞáâÐÒèÕÕáï ÒàÕÜï ×ÐßØáØ.


66
¿ÞáÛÕ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ                    ½ÐáâàÞÙÚØ ÒØÔÕÞ
                                                        ºÐÜÕàÐ
¿Þ ×ÐÒÕàèÕÝØØ ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ ÒëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ       ´Ûï ÒØÔÕÞÚÐÜÕàë ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÞ ÔÒÐ ÒØÔÐ ÝÐáâàÞÕÚ:
äãÝÚæØØ ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ (ÔÞáâãßÝÞ    ½Ðáâà. ÒØÔÕÞ Ø ÞáÝÞÒÝëÕ ÝÐáâàÞÙÚØ. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî
âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÔÛï ßÐàÐÜÕâàÐ ¿ÞÚÐ×Ðâì     ØÝäÞàÜÐæØî ßÞ ÝÐáâàÞÙÚÕ á ßÞÜÞéìî ½Ðáâà. ÒØÔÕÞ
áÝïâÞÕ ÒØÔÕÞ Ò ßÐàÐÜÕâàÐå ÒØÔÕÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ       áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ “½ÐáâàÞÙÚÐ ßÐàÐÜÕâàÞÒ - àÕÓãÛØàÞÒÚÐ
×ÝÐçÕÝØÕ ´Ð):                      æÒÕâÐ Ø ÞáÒÕéÕÝØï” ÝÐ áâà. 62. ¿ÞáÛÕ ×ÐÚàëâØï ÚÐÜÕàë
• µáÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕáâØ âÞÛìÚÞ çâÞ        ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ÒÞááâÐÝÐÒÛØÒÐîâáï
  ×ÐßØáÐÝÝëÙ ÒØÔÕÞÚÛØß, ÒëÑÕàØâÕ ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ.     áâÐÝÔÐàâÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï, Ð ×ÝÐçÕÝØï ÞáÝÞÒÝëå ÝÐáâàÞÕÚ
• µáÛØ ÝÕâ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞáâØ áÞåàÐÝïâì ÒØÔÕÞÚÛØß,      ÞáâÐîâáï ßàÕÖÝØÜØ ÔÞ ßÞáÛÕÔãîéØå Ø×ÜÕÝÕÝØÙ.
  ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì.                   ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÞáÝÞÒÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ÒëÑÕàØâÕ
• ÇâÞÑë ßÕàÕÔÐâì ÒØÔÕÞÚÛØß Ò áÞÞÑéÕÝØØ MMS,       ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÞÔØÝ Ø× áÛÕÔãîéØå
  ßÞ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâÕ, ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth, çÕàÕ×  ßÐàÐÜÕâàÞÒ:
  ¸º-ßÞàâ ØÛØ ×ÐÓàã×Øâì ÕÓÞ Ò áÞÒÜÕáâØÜëÙ        ºÐçÕáâÒÞ ÒØÔÕÞ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ÚÐçÕáâÒÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ:
  ØÝâÕàÐÚâØÒÝëÙ ÐÛìÑÞÜ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã Òë×ÞÒÐ     ²ëáÞÚ. ÚÐçÕáâÒÞ Â², ½ÞàÜ. ÚÐçÕáâÒÞ Â², ²ëáÞÚ. ÚÐç-
  ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕÔÐâì. ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï         ÒÞ íÛ. ß., ½ÞàÜ. ÚÐç-ÒÞ íÛ. ß. (áâÐÝÔÐàâÝÞÕ ÚÐçÕáâÒÞ
  ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ áÜ. àÐ×ÔÕÛë “¾ÑÜÕÝ     ÔÛï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÝÐ âÕÛÕäÞÝÕ) ØÛØ
  áÞÞÑéÕÝØïÜØ” ÝÐ áâà. 106, “ºÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth”   ºÐç-ÒÞ ÔÛï ÞâßàÐÒ.. ´Ûï ßÞáÛÕÔãîéÕÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ
  ÝÐ áâà. 34 Ø “ÁÞÒÜÕáâÝëÙ ÔÞáâãß Ú áÕâÕÒÞÜã      ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÜ âÕÛÕÒØ×ÞàÕ ØÛØ
  áÞÔÕàÖØÜÞÜã” ÝÐ áâà. 83. ÍâÐ äãÝÚæØï ÝÕÔÞáâãßÝÐ    ÚÞÜßìîâÕàÕ ÒëÑÕàØâÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ²ëáÞÚ. ÚÐçÕáâÒÞ Â²
  ÒÞ ÒàÕÜï ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ. ¿ÕàÕÔÐçÐ          ØÛØ ½ÞàÜ. ÚÐçÕáâÒÞ Â², ßàØ ÚÞâÞàÞÜ ØáßÞÛì×ãÕâáï
  Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ,        àÐ×àÕèÕÝØÕ VGA (640 ÝÐ 480) Ø äÞàÜÐâ äÐÙÛÐ “.mp4”.
  áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò äÞàÜÐâÕ “.mp4”, ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÐ.       ¿ÕàÕÔÐçÐ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ
  ²ØÔÕÞÚÛØß ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÐâì ÐÔàÕáÐâã Òë×ÞÒÐ    ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò äÞàÜÐâÕ “.mp4”,
  ÒÞ ÒàÕÜï ÐÚâØÒÝÞÓÞ Òë×ÞÒÐ. ²ëÑÕàØâÕ ¾âßàÐÒØâì     ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÐ. ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ò áÞÞÑéÕÝØØ
  ÐÑÞÝÕÝâã.                       MMS ÒëÑÕàØâÕ ºÐç-ÒÞ ÔÛï ÞâßàÐÒ. (àÐ×àÕèÕÝØÕ QCIF,
• ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ ÒØÔÞØáÚÐâÕÛï Ø ×ÐßØáØ       äÞàÜÐâ äÐÙÛÐ .3gp). ²ØÔÕÞÚÛØß, ×ÐßØáÐÝÝëÙ á
  ÝÞÒÞÓÞ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ.       ÚÐçÕáâÒÞÜ ºÐç-ÒÞ ÔÛï ÞâßàÐÒ., ÜÞÖÕâ ØÜÕâì àÐ×ÜÕà,

                                                        67
     ÝÕ ßàÕÒëèÐîéØÙ 300 ºÑÐÙâ (ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì    ²Þááâ. ÝÐáâà. ÚÐÜÕàë - ÒëÑÕàØâÕ ´Ð ÔÛï
ºÐÜÕàÐ

     ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞ 20 áÕÚãÝÔ), Ø ÜÞÖÕâ ßÕàÕÔÐÒÐâìáï  ÒÞááâÐÝÞÒÛÕÝØï áâÐÝÔÐàâÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ÚÐÜÕàë.
     Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÕ
     ãáâàÞÙáâÒÞ.
     ÁâÐÑØÛØ×ÐæØï ÒØÔÕÞ - ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛîçØâì ÔÛï
     ãÜÕÝìèÕÝØï ÔàÞÖÐÝØï ÚÐÜÕàë ÒÞ ÒàÕÜï
     ÒØÔÕÞáêÕÜÚØ.
     ·ÐßØáì ×ÒãÚÐ - ÒëÑÕàØâÕ ¾âÚÛîçØâì, ÕáÛØ
     ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ×ÐßØáÐâì ÒØÔÕÞÚÛØß ÑÕ× ×ÒãÚÐ.
     ´ÞÑÐÒØâì Ò ÐÛìÑÞÜ - ÒëÑÕàØâÕ áÞåàÐÝÕÝØÕ
     Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ò ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÜ ÐÛìÑÞÜÕ ßàØÛÞÖÕÝØï
     ³ÐÛÕàÕï. ²ëÑÕàØâÕ ´Ð, çâÞÑë ÞâÚàëâì áßØáÞÚ
     ÔÞáâãßÝëå ÐÛìÑÞÜÞÒ.
     ¿ÞÚÐ×Ðâì áÝïâÞÕ ÒØÔÕÞ - ÒëÑÕàØâÕ íâã äãÝÚæØî,
     ÕáÛØ âàÕÑãÕâáï, çâÞÑë ßÞ ÞÚÞÝçÐÝØØ ×ÐßØáØ ÝÐ
     ÔØáßÛÕÕ ÞâÞÑàÐÖÐÛáï ßÕàÒëÙ ÚÐÔà ×ÐßØáÐÝÝÞÓÞ
     ÒØÔÕÞÚÛØßÐ. ²ëÑÕàØâÕ ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ
     ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ (ÞáÝÞÒÝÐï ÚÐÜÕàÐ) ØÛØ
     ÄãÝÚæØØ > ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ (ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï
     ÚÐÜÕàÐ) ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.
     ÁâÐÝÔÐàâÝÞÕ ØÜï ÒØÔÕÞ: - ãÚÐÖØâÕ áâÐÝÔÐàâÝÞÕ ØÜï
     ÔÛï ×ÐßØáÐÝÝëå ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ.
     ¸áßÞÛì×ãÕÜÐï ßÐÜïâì - ÒëÑÕàØâÕ áâÐÝÔÐàâÝëÙ
     âØß ßÐÜïâØ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ: ßÐÜïâì
     ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÚÐàâÐ ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ).


68
³ÐÛÕàÕï
                                                   ³ÐÛÕàÕï
´Ûï åàÐÝÕÝØï Ø ãßÞàïÔÞçÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ,
ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, ÐãÔØÞÚÛØßÞÒ Ø ááëÛÞÚ ßÞâÞÚÞÒ,
                           ¿ÞØáÚ Ø ßàÞáÜÞâà äÐÙÛÞÒ
Ð âÐÚÖÕ ÔÛï áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï äÐÙÛÞÒ     ²ëÑÕàØâÕ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ
Ò ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ á ÔàãÓØÜØ         , ¼ã×ëÚÐ ,
áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ á äãÝÚæØÕÙ         °ãÔØÞÚÛØßë , ÁáëÛÚØ
ãÝØÒÕàáÐÛìÝÞÙ áÐÜÞÝÐáâàÞÙÚØ ÝÐÖÜØâÕ         ßÞâÞÚ.   , ¿àÕ×ÕÝâÐæØØ
Ø ÒëÑÕàØâÕ ³ÐÛÕàÕï.                   , ²áÕ äÐÙÛë   ØÛØ
                           ´ÞÜÐèÝïï áÕâì
  ÁÞÒÕâ. µáÛØ ÞâÚàëâÞ ÔàãÓÞÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ, ÔÛï
                           Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë
 ßàÞáÜÞâàÐ ßÞáÛÕÔÝÕÓÞ áÞåàÐÝÕÝÝÞÓÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
                           ÞâÚàëâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî
 Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã
                           ßÐßÚã. ÁÞÔÕàÖØÜÞÕ ßÐßÚØ
 ßàÞáÜÞâàÐ     ÝÐ ÑÞÚÞÒÞÙ áâÞàÞÝÕ ãáâàÞÙáâÒÐ.
                           ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ
 ´Ûï ßÕàÕåÞÔÐ ÝÐ ÞáÝÞÒÝÞÙ íÚàÐÝ ßÐßÚØ ºÐàâ.
                           ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï Ò àÕÖØÜÕ
 Ø ÒØÔÕÞ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞáÜÞâàÐ ÕéÕ àÐ×.
                           ÐÛìÑÞÜÝÞÙ ÞàØÕÝâÐæØØ.
                           ¿ÐßÚØ ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì Ø ÞâÚàëÒÐâì, Ð
                           íÛÕÜÕÝâë - ÞâÜÕçÐâì, ÚÞßØàÞÒÐâì Ø ßÕàÕÜÕéÐâì
                           Ò ßÐßÚØ. ºàÞÜÕ íâÞÓÞ, ÜÞÖÝÞ áÞ×ÔÐÒÐâì ÐÛìÑÞÜë,
                           Ð âÐÚÖÕ ÞâÜÕçÐâì, ÚÞßØàÞÒÐâì Ø ÔÞÑÐÒÛïâì Ò ÝØå
                           íÛÕÜÕÝâë. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “°ÛìÑÞÜë” ÝÐ áâà. 72.
                           ÄÐÙÛë, åàÐÝïéØÕáï ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ
                           (ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ), ÞâÜÕçÐîâáï ×ÝÐçÚÞÜ  .
                           ´Ûï ÞâÚàëâØï äÐÙÛÐ ÝÐÖÜØâÕ . ´Ûï ÞâÚàëâØï
                           ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, äÐÙÛÞÒ Ò äÞàÜÐâÕ “.ram” Ø ááëÛÞÚ
                           ßÞâÞÚÞÒ áÛãÖØâ ßàØÛÞÖÕÝØÕ RealPlayer, ÔÛï

                                                   69
     ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÐãÔØÞÚÛØßÞÒ áÛãÖØâ ßàØÛÞÖÕÝØÕ     ³ÐÛÕàÕï. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ßÞ ßàÞáÜÞâàã
³ÐÛÕàÕï

     ¼ã×ëÚÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “RealPlayer” ÝÐ áâà. 52 Ø àÐ×ÔÕÛ  ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ²ØÔÕÞæÕÝâà áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ
     “¼ã×ëÚÐÛìÝëÙ ßàÞØÓàëÒÐâÕÛì” ÝÐ áâà. 41.        “²ØÔÕÞæÕÝâà” ÝÐ áâà. 49.
     ÇâÞÑë áÚÞßØàÞÒÐâì ØÛØ ßÕàÕÜÕáâØâì äÐÙÛë ÝÐ ÚÐàâã   ²ëÑÕàØâÕ
     ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ) ØÛØ Ò ßÐÜïâì ãáâàÞÙáâÒÐ,  ³ÐÛÕàÕï > ºÐàâ.
     ÒëÑÕàØâÕ äÐÙÛ Ø ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÜ.    Ø ÒØÔÕÞ. ÄÐÙÛë
     Ø ÚÞßØàÞÒÐâì > ÁÚÞßØà.ÝÐ ÚÐàâã ßÐÜ., ¿Õà. ÝÐ ÚÐàâã  Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ
     ßÐÜïâØ, ÁÚÞßØàÞÒÐâì Ò âÛä ØÛØ ¿ÕàÕÜÕáâØâì Ò âÛä.   Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ
     ´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÐãÔØÞÚÛØßÞÒ Ò ßàØÛÞÖÕÝØÕ ³ÐÛÕàÕï     ãßÞàïÔÞçÕÝë ßÞ
     á ßÞÜÞéìî ÑàÐã×ÕàÐ Ò ßÐßÚÕ °ãÔØÞÚÛØßë ÒëÑÕàØâÕ    ÔÐâÕ Ø ÒàÕÜÕÝØ
     ·ÐÓà. ÜÕÛÞÔØÙ.                    Ø ßàÞÚàãçØÒÐîâáï
                                æØÚÛØçÕáÚØ.
                                ¾âÞÑàÐÖÐîâáï ÒáÕ
     ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë               ÔÞáâãßÝëÕ äÐÙÛë. ´Ûï ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ
     ¿ÞÛãçÕÝÝëÕ á ßÞÜÞéìî ÚÐÜÕàë äÞâÞÓàÐäØØ        äÐÙÛÞÒ ÝÐÖÜØâÕ   ØÛØ  . ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ äÐÙÛÞÒ
     Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë åàÐÝïâáï Ò ßÐßÚÕ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ      Ò ÓàãßßÐå ÝÐÖÜØâÕ  ØÛØ .
     ßàØÛÞÖÕÝØï ³ÐÛÕàÕï. ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë     ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÜÐáèâÐÑÐ ÞâÚàëâÞÓÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
     ÜÞÓãâ Ñëâì âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÐÝë ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÞ        ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ÜÐáèâÐÑØàÞÒÐÝØï ÝÐ ÑÞÚÞÒÞÙ
     Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ, ÒÞ ÒÛÞÖÕÝØØ        áâÞàÞÝÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ²ëÑàÐÝÝëÙ ÚÞíääØæØÕÝâ
     íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ßÞ ÚÐÝÐÛã áÒï×Ø Bluetooth ØÛØ   ÜÐáèâÐÑØàÞÒÐÝØï ÝÕ áÞåàÐÝïÕâáï Ò ßÐÜïâØ.
     çÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßàØÝïâÞÓÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
     ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï ØÛØ        ´Ûï ßÞÒÞàÞâÐ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÒÛÕÒÞ ØÛØ
     á ßÞÜÞéìî ßàÞØÓàëÒÐâÕÛï ÜãÛìâØÜÕÔØÐ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ    ÒßàÐÒÞ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÒÕàÝãâì > ²ÛÕÒÞ ØÛØ
     áÞåàÐÝØâì ÕÓÞ Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÝÐ ÚÐàâÕ    ²ßàÐÒÞ.
     ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ÞÝÐ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ).            ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ØÛØ äÞâÞÓàÐäØØ ÒëÑÕàØâÕ
     ²ØÔÕÞÚÛØßë, áÞåàÐÝÕÝÝëÕ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ²ØÔÕÞæÕÝâà,   ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì. ¾âÚàÞÕâáï àÕÔÐÚâÞà
     ÝÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï Ò ßÐßÚÕ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ ßàØÛÞÖÕÝØï   Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¼ÞÝâÐÖ


70
ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ” ÝÐ áâà. 75. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¸×ÜÕÝÕÝØÕ    ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï ÚÐÜÕàë Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï ³ÐÛÕàÕï
                                                      ³ÐÛÕàÕï
Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ” ÝÐ áâà. 73.               ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã áêÕÜÚØ Ø ÞâÚàÞÙâÕ ÚàëèÚã
´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØå ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ       ÞÑêÕÚâØÒÐ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝãî ÝÐ ×ÐÔÝÕÙ
ÒëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ        áâÞàÞÝÕ ãáâàÞÙáâÒÐ.
Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ “³ÐÛÕàÕï” Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
¸×ÜÕÝØâì. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¼ÞÝâÐÖ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ”       °ÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ
ÝÐ áâà. 75.                      ² ßÐßÚÕ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì ÐÚâØÒÝãî
´Ûï ßÕçÐâØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ á ßÞÜÞéìî áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ     ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÔÛï ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ
ßàØÝâÕàÐ ØÛØ áÞåàÐÝÕÝØï Øå ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ    Ú àÐ×ÛØçÝëÜ ×ÐÔÐçÐÜ. °ÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ
ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ) ÔÛï ßÞáÛÕÔãîéÕÙ ßÕçÐâØ   ÔÞáâãßÝÐ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÚÞÓÔÐ ÒëÑàÐÝÞ
ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕçÐâì. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¿ÕçÐâì     Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØß.
Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ” ÝÐ áâà. 79. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßÞÜÕáâØâì    ´Ûï ÒëÔÕÛÕÝØï àÐ×ÛØçÝëå íÛÕÜÕÝâÞÒ ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ
Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÔÛï ßÞáÛÕÔãîéÕÙ ßÕçÐâØ Ò ÚÞà×ØÝã     ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÒÕàå ØÛØ
ßÕçÐâØ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ºÞà×ØÝÐ   ÒÝØ× Ø ÒëÑÕàØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÙ íÛÕÜÕÝâ ÝÐÖÐâØÕÜ
ßÕçÐâØ” ÝÐ áâà. 72.                  ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ. ½ÐÑÞà ÔÞáâãßÝëå äãÝÚæØÙ
´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ       ×ÐÒØáØâ Þâ âÕÚãéÕÓÞ áÞáâÞïÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ Ø Þâ âÞÓÞ,
Ò ÐÛìÑÞÜ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ “³ÐÛÕàÕï” ÒëÑÕàØâÕ       ÒëÑàÐÝë Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØß ØÛØ ÝÕâ. ¼ÞÖÝÞ
ÄãÝÚæØØ > °ÛìÑÞÜë > ´ÞÑÐÒØâì Ò ÐÛìÑÞÜ.        âÐÚÖÕ ÞßàÕÔÕÛØâì, ÒáÕÓÔÐ ÛØ ÐÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì
ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “°ÛìÑÞÜë” ÝÐ áâà. 72.           ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÒØÔÝÐ ÝÐ íÚàÐÝÕ ØÛØ ÞÝÐ ÐÚâØÒØàãÕâáï
                           ÝÐÖÐâØÕÜ ÚÛÐÒØèØ.
´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ò ÚÐçÕáâÒÕ äÞÝÞÒÞÓÞ
àØáãÝÚÐ ÒëÑÕàØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ Ø ×ÐâÕÜ ÄãÝÚæØØ >    µáÛØ ÐÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÔÞÛÖÝÐ Ñëâì
¸áßÞÛì×ÞÒ. ÚÐàâØÝÚã > Ãáâ. ÚÐÚ äÞÝ. àØáãÝÞÚ.     ÒØÔÝÐ ÝÐ íÚàÐÝÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾âÞÑàÐ×Øâì
                           ×ÝÐçÚØ.
´Ûï ãÔÐÛÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÒëÑÕàØâÕ
ÃÔÐÛØâì ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ  µáÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ, çâÞÑë ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ
“°ÚâØÒÝÐï ßÐÝÕÛì ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ” ÝÐ áâà. 71.      ÞâÞÑàÐÖÐÛÐáì âÞÛìÚÞ Ò ÜÞÜÕÝâ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï,                                                      71
     ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÚàëâì ×ÝÐçÚØ. ´Ûï ÐÚâØÒÐæØØ   ºÞà×ØÝÐ ßÕçÐâØ
³ÐÛÕàÕï

     ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÝÐÖÜØâÕ .
                                ¼ÞÖÝÞ ßÞÜÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÔÛï ßÞÜÕéÕÝØï
     ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë:
                                Ò ÚÞà×ØÝã ßÕçÐâØ Ø ßÕçÐâÐâì Øå ßÞ×ÖÕ á ßÞÜÞéìî
       - ÔÛï ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.         áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ßàØÝâÕàÐ ØÛØ Ò áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ßãÝÚâÕ
       - ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ØÛØ     ßÕçÐâØ (ÕáÛØ ÔÞáâãßÕÝ). ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¿ÕçÐâì
     ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.                     Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ” ÝÐ áâà. 79. ¾âÜÕçÕÝÝëÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
                                ÞÑÞ×ÝÐçÐîâáï ×ÝÐçÚÞÜ   Ò ßÐßÚÕ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ
       ØÛØ   - ÔÛï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ò ÚÞà×ØÝã  Ø ÐÛìÑÞÜÐå.
     ßÕçÐâØ ØÛØ ãÔÐÛÕÝØï Ø× ÝÕÕ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ºÞà×ØÝÐ
     ßÕçÐâØ” ÝÐ áâà. 72.                 ÇâÞÑë ÞâÜÕâØâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ÔÛï ÔÐÛìÝÕÙèÕÙ ßÕçÐâØ,
                                ÒëÑÕàØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ´ÞÑÐÒØâì
       - ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ò ÚÞà×ØÝÕ ßÕçÐâØ.   Ò ÚÞà×ØÝã ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ.
       - ÔÛï ÝÐçÐÛÐ ßÞÚÐ×Ð áÛÐÙÔÞÒ ÝÐ ÞáÝÞÒÕ       ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ò ÚÞà×ØÝÕ ßÕçÐâØ
     ØÜÕîéØåáï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ.                ÒëÑÕàØâÕ ¿àÞáÜ. ÚÞà×ØÝë ßÕç. ÝÐ ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ
       - ÔÛï ãÔÐÛÕÝØï ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ØÛØ     ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ØÛØ ÒëÑÕàØâÕ   Ò ßÐßÚÕ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ
     ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.                     (ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ ßàØ ÝÐÛØçØØ Ò ÚÞà×ØÝÕ ßÕçÐâØ
                                ÔÞÑÐÒÛÕÝÝëå Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ).
       - ÔÛï ßÕçÐâØ ßàÞáÜÐâàØÒÐÕÜÞÓÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï.
                                ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ø× ÚÞà×ØÝë ßÕçÐâØ
       - ÔÛï ãÜÕÝìèÕÝØï àÐ×àÕèÕÝØï ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ
                                ÒëÑÕàØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ Ò ßÐßÚÕ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ ØÛØ
     Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ø ÞáÒÞÑÞÖÔÕÝØï ßÐÜïâØ ÔÛï ÝÞÒëå
                                ÐÛìÑÞÜÕ Ø ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÃÔÐÛØâì Ø× ßÕçÐâØ ÝÐ
     Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÁÒÞÑÞÔÝÐï ßÐÜïâì”
                                ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ.
     ÝÐ áâà. 73.
     ½ÐÑÞà ÔÞáâãßÝëå äãÝÚæØÙ ×ÐÒØáØâ Þâ ÞâÞÑàÐÖÐÕÜÞÓÞ
     Ò ÔÐÝÝëÙ ÜÞÜÕÝâ ÞÚÝÐ.                °ÛìÑÞÜë
                                Á ßÞÜÞéìî ÐÛìÑÞÜÞÒ ÜÞÖÝÞ ÛÕÓÚÞ ãßàÐÒÛïâì
                                Ø×ÞÑàÐÖÕÝØïÜØ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÐÜØ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ


72
áßØáÚÐ ÐÛìÑÞÜÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ >       ´Ûï ÞáÒÞÑÞÖÔÕÝØï ßÐÜïâØ ßÞáÛÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØï
                                                     ³ÐÛÕàÕï
ÄãÝÚæØØ > °ÛìÑÞÜë > ¿àÞáÜ. ÐÛìÑÞÜë.          íÛÕÜÕÝâÞÒ Ò ÔàãÓÞÕ ÜÕáâÞ ØÛØ ÝÐ ÔàãÓØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ
´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ       ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > áÒÞÑÞÔÝÞ. ¼ÞÖÝÞ
Ò ÐÛìÑÞÜ ßàØÛÞÖÕÝØï “³ÐÛÕàÕï” ÒëÔÕÛØâÕ        ßàÞáÜÐâàØÒÐâì áßØáÞÚ áÚÞßØàÞÒÐÝÝëå äÐÙÛÞÒ.
Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØß Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >    ´Ûï ãÔÐÛÕÝØï áÚÞßØàÞÒÐÝÝÞÓÞ äÐÙÛÐ Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï
°ÛìÑÞÜë > ´ÞÑÐÒØâì Ò ÐÛìÑÞÜ. ¾âÚàëÒÐÕâáï áßØáÞÚ    ³ÐÛÕàÕï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃÔÐÛØâì.
ÐÛìÑÞÜÞÒ. ²ëÑÕàØâÕ ÐÛìÑÞÜ, Ò ÚÞâÞàëÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ
ÔÞÑÐÒØâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ ÒØÔÕÞÚÛØß. ´ÞÑÐÒÛÕÝÝëÕ    ÀÕ×ÕàÒÝÞÕ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ äÐÙÛÞÒ
Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë ÝÕ ãÔÐÛïîâáï Ø× ßÐßÚØ
ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ.                    ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ Ø àÕ×ÕàÒÝÞÓÞ ÚÞßØàÞÒÐÝØï
                           ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ Ø× ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜëÙ
´Ûï ãÔÐÛÕÝØï äÐÙÛÐ Ø× ÐÛìÑÞÜÐ ÝÐÖÜØâÕ . ¿àØ íâÞÜ   ÚÞÜßìîâÕà çÕàÕ× ÑÕáßàÞÒÞÔÝãî ÛÞÚÐÛìÝãî áÕâì
äÐÙÛ ÝÕ ãÔÐÛïÕâáï Ø× ßÐßÚØ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ ßàØÛÞÖÕÝØï  ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì > ½ÐçÐâì. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ
³ÐÛÕàÕï.                       “±ÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÛÞÚÐÛìÝÐï áÕâì” ÝÐ áâà. 30.
´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÝÞÒÞÓÞ ÐÛìÑÞÜÐ ÝÐ íÚàÐÝÕ áßØáÚÐ     ÃáâàÞÙáâÒÞ ÝÐçØÝÐÕâ ßÞØáÚ ãáâàÞÙáâÒ. ²ëÑÕàØâÕ
ÐÛìÑÞÜÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÞÒëÙ ÐÛìÑÞÜ.       ãáâàÞÙáâÒÞ Ø ßÐßÚã, Ò ÚÞâÞàãî âàÕÑãÕâáï ßÕàÕÔÐâì
                           ÜÕÔØÐäÐÙÛë. ²ëÑÕàØâÕ OK.
ÁÒÞÑÞÔÝÐï ßÐÜïâì                   ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ßÐßÚØ ÔÛï
´Ûï ãÜÕÝìèÕÝØï àÐ×àÕèÕÝØï Ø àÐ×ÜÕàÐ äÐÙÛÞÒ      åàÐÝÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÔÐâì >
Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï,    ½ÐáâàÞÙÚØ > Ãáâà. ÔÛï åàÐÝÕÝØï ØÛØ ¿ÐßÚÐ
Ø ÞáÒÞÑÞÖÔÕÝØï ßÐÜïâØ ÔÛï ÝÞÒëå äÞâÞÓàÐäØÙ      ÔÛï åàÐÝÕÝØï.
ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÃÜÕÝìèØâì àÐ×ÜÕà. ÇâÞÑë
áÝÐçÐÛÐ áÔÕÛÐâì àÕ×ÕàÒÝëÕ ÚÞßØØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ,     ¸×ÜÕÝÕÝØÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ
áÚÞßØàãÙâÕ Øå ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÞÜßìîâÕà ØÛØ Ò ÔàãÓÞÕ
ÜÕáâÞ. ¿àØ ÒëÑÞàÕ äãÝÚæØØ ÃÜÕÝìèØâì àÐ×ÜÕà      ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ßÞáÛÕ äÞâÞáêÕÜÚØ ØÛØ
àÐ×àÕèÕÝØÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ãÜÕÝìèÐÕâáï ÔÞ 640 ÝÐ 480.   ãÖÕ áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ
                           ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì.

                                                     73
     ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿àØÜÕÝØâì íääÕÚâ ÔÛï       ×ÐäØÚáØàÞÒÐâì ÒëÑàÐÝÝãî ÞÑÛÐáâì, ÝÐÖÜØâÕ .
³ÐÛÕàÕï

     ÞâÚàëâØï âÐÑÛØæë, Ò ÚÞâÞàÞÙ ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì      ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÞÑÛÐáâØ Ò ßàÕÔÕÛÐå Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
     àÐ×ÛØçÝëÕ äãÝÚæØØ Ø×ÜÕÝÕÝØï, ÞÑÞ×ÝÐçÕÝÝëÕ      ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ. ´Ûï ÒëÑÞàÐ ÞÑÛÐáâØ
     ÝÕÑÞÛìèØÜØ ×ÝÐçÚÐÜØ. ¼ÞÖÝÞ ÞÑàÕ×Ðâì         ÞÑàÕ×ÚØ ÝÐÖÜØâÕ .
     Ø ßÞÒÞàÐçØÒÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ; ÝÐáâàÐØÒÐâì ïàÚÞáâì,
     æÒÕâ, ÚÞÝâàÐáâÝÞáâì Ø àÐ×àÕèÕÝØÕ, ÔÞÑÐÒÛïâì     ÃÜÕÝìèÕÝØÕ íääÕÚâÐ ÚàÐáÝëå ÓÛÐ×
     íääÕÚâë, âÕÚáâÞÒëÕ ØÛØ ÓàÐäØçÕáÚØÕ äàÐÓÜÕÝâë ØÛØ
     àÐÜÚØ.                        ´Ûï ãÜÕÝìèÕÝØï íääÕÚâÐ ÚàÐáÝëå ÓÛÐ× ÝÐ
                                Ø×ÞÑàÐÖÕÝØØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿àØÜÕÝØâì
                                íääÕÚâ > ÁÝØÖ. ÚàÐáÝëå ÓÛÐ×. ¿ÕàÕÜÕáâØâÕ
     ¾ÑàÕ×ÚÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï                 ßÕàÕÚàÕáâØÕ ÝÐ ÓÛÐ× Ø ÝÐÖÜØâÕ . ½Ð ÔØáßÛÕÕ
     ´Ûï ÞÑàÕ×ÚØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >      ßÞïÒÛïÕâáï ÚÞÛìæÞ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï àÐ×ÜÕàÐ ÚÞÛìæÐ ÔÞ
     ¿àØÜÕÝØâì íääÕÚâ > ¾ÑàÕ×ÚÐ. ´Ûï ÞÑàÕ×ÚØ       àÐ×ÜÕàÐ ÓÛÐ×Ð ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ.
     Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÒàãçÝãî ÒëÑÕàØâÕ ´àãÓÞÙ äÞàÜÐâ ØÛØ    ´Ûï ãÜÕÝìèÕÝØï íääÕÚâÐ ÚàÐáÝëå ÓÛÐ× ÝÐÖÜØâÕ .
     ÒëÑÕàØâÕ Ø× áßØáÚÐ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÙ
     äÞàÜÐâ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï. ¿àØ ÒëÑÞàÕ äãÝÚæØØ ´àãÓÞÙ    ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÚÛÐÒØè ÑëáâàÞÓÞ
     äÞàÜÐâ Ò ÛÕÒÞÜ ÒÕàåÝÕÜ ãÓÛã Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
     ßÞïÒÛïÕâáï ßÕàÕÚàÕáâØÕ. Á ßÞÜÞéìî ÚÛÐÒØè       ÔÞáâãßÐ
     ßàÞÚàãâÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÞÑÛÐáâì ÞÑàÕ×ÚØ Ø ÒëÑÕàØâÕ    ºÛÐÒØèØ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ò àÕÖØÜÕ Ø×ÜÕÝÕÝØï
     ÃáâÐÝÞÒØâì. ² ßàÐÒÞÜ ÝØÖÝÕÜ ãÓÛã ßÞïÒÛïÕâáï ÔàãÓÞÕ  Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï:
     ßÕàÕÚàÕáâØÕ. ²ÝÞÒì ÒëÑÕàØâÕ ÞÑÛÐáâì ÞÑàÕ×ÚØ.     • ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ò àÕÖØÜÕ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï
     ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ßÕàÒÞÙ ÒëÑàÐÝÝÞÙ ÞÑÛÐáâØ ÒëÑÕàØâÕ     ÝÐ ÒÕáì íÚàÐÝ ÝÐÖÜØâÕ  . ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ Ò àÕÖØÜ
     ½Ð×ÐÔ. ²ëÑàÐÝÝëÕ ÞÑÛÐáâØ ÞÑàÐ×ãîâ ßàïÜÞãÓÞÛìÝØÚ,    ÝÞàÜÐÛìÝÞÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ ÝÐÖÜØâÕ    ÕéÕ àÐ×.
     áÞÔÕàÖÐéØÙ ÞÑàÕ×ÐÝÝÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ.          • ´Ûï ßÞÒÞàÞâÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ßÞ çÐáÞÒÞÙ áâàÕÛÚÕ ØÛØ
     ¿àØ ÒëÑÞàÕ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ×ÐÔÐÝÝÞÓÞ ÚÞíääØæØÕÝâÐ    ßàÞâØÒ çÐáÞÒÞÙ áâàÕÛÚØ ÝÐÖÜØâÕ   ØÛØ   .
     ÞÑàÕ×ÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÛÕÒëÙ ÒÕàåÝØÙ ãÓÞÛ ÞÑàÕ×ÐÕÜÞÙ    • ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
     ÞÑÛÐáâØ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÜÐáèâÐÑÐ ÒëÔÕÛÕÝÝÞÙ       ÝÐÖÜØâÕ   ØÛØ  .
     ÞÑÛÐáâØ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ. ÇâÞÑë

74
• ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ ãÒÕÛØçÕÝÝÞÜã Ø×ÞÑàÐÖÕÝØî       èÚÐÛÐ ÐãÔØÞÚÛØßÐ. ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï, âÕÚáâ Ø ßÕàÕåÞÔë,
                                                        ³ÐÛÕàÕï
 ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàÞÚàãâÚã ÒÒÕàå, ÒÝØ×, ÒÛÕÒÞ ØÛØ      ÔÞÑÐÒÛÕÝÝëÕ Ò ÒØÔÕÞÚÛØß, ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ
 ÒßàÐÒÞ.                         ÒàÕÜÕÝÝÞÙ èÚÐÛÕ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ. ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï
                             ÜÕÖÔã ÒàÕÜÕÝÝëÜØ èÚÐÛÐÜØ ØáßÞÛì×ãÙâÕ ßàÞÚàãâÚã
                             ÒÒÕàå ØÛØ ÒÝØ×.
¼ÞÝâÐÖ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ
´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï      ¼ÞÝâÐÖ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, ÐãÔØÞÚÛØßÞÒ,
Ø áÞ×ÔÐÝØï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØå ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÒëÔÕÛØâÕ
ÒØÔÕÞÚÛØß Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì.
                             Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ, âÕÚáâÐ Ø ßÕàÕåÞÔÞÒ
ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “³ÐÛÕàÕï” ÝÐ áâà. 69. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï       ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØå ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ
ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØå ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÜÞÖÝÞ ÞÑêÕÔØÝïâì       ÞâÜÕâìâÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ
Ø ÞÑàÕ×Ðâì ÒØÔÕÞÚÛØßë, ÔÞÑÐÒÛïâì ÚÐàâØÝÚØ         Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì > ²ØÔÕÞàÕÔ..
Ø ÐãÔØÞÚÛØßë, ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ßÕàÕåÞÔë Ø íääÕÚâë.      ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÒØÔÕÞäØÛìÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø×
¿ÕàÕåÞÔë - íâÞ ÒØÔÕÞíääÕÚâë, ÚÞâÞàëÕ ÜÞÖÝÞ        áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ:
ÔÞÑÐÒÛïâì Ò ÝÐçÐÛÞ Ø ÚÞÝÕæ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ØÛØ
ÜÕÖÔã ÒØÔÕÞÚÛØßÐÜØ.                    ¸×ÜÕÝØâì ÒØÔÕÞ:
ÀÕÔÐÚâÞà ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ßÞÔÔÕàÖØÒÐÕâ äÐÙÛë          ²ëàÕ×Ðâì - ÞÑàÕ×ÚÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÝÐ íÚàÐÝÕ ÞÑàÕ×ÚØ
ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ Ò äÞàÜÐâÐå “.3gp” Ø “.mp4” Ø äÐÙÛë      ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.
ÐãÔØÞÚÛØßÞÒ Ò äÞàÜÐâÐå “.aac”, “.amr”, “.mp3” Ø “.wav”.  ÆÒÕâÞÒÞÙ íääÕÚâ - ÒáâÐÒÚÐ æÒÕâÞÒÞÓÞ íääÕÚâÐ
¼ÞÖÝÞ áÞ×ÔÐÒÐâì ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚØÕ ÒØÔÕÞÚÛØßë        Ò ÒØÔÕÞÚÛØß.
á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï ÀÕÖØááÕà. ²ëÑÕàØâÕ          ÁÝØÖÕÝØÕ áÚÞàÞáâØ - ×ÐÜÕÔÛÕÝØÕ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.
ÒØÔÕÞÚÛØßë Ø Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, ÝÐ ÞáÝÞÒÕ ÚÞâÞàëå ÑãÔÕâ
áÞ×ÔÐÒÐâìáï ÒØÔÕÞàÞÛØÚ “muvee”, Ð ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ     ¾âÚÛîçØâì ×ÒãÚ ØÛØ ²ÚÛîçØâì ×ÒãÚ - ÞâÚÛîçÕÝØÕ ØÛØ
ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì > ÁÞ×ÔÐâì muvee. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ      ÒÚÛîçÕÝØÕ ØáåÞÔÝÞÓÞ ×ÒãÚÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.
“ÀÕÖØááÕà” ÝÐ áâà. 80.                  ¿ÕàÕÜÕáâØâì - ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ò ÒëÑàÐÝÝÞÕ
² àÕÖØÜÕ ÒØÔÕÞÜÞÝâÐÖÐ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÔÒÕ ÒàÕÜÕÝÝëÕ     ÜÕáâÞ.
èÚÐÛë: ÒàÕÜÕÝÝÐï èÚÐÛÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ø ÒàÕÜÕÝÝÐï

                                                        75
     ÃÔÐÛØâì - ãÔÐÛÕÝØÕ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ø× áÞ×ÔÐÒÐÕÜÞÓÞ    ²áâÐÒØâì - ÒëÑÞà âØßÐ ÒáâÐÒÛïÕÜÞÓÞ íÛÕÜÕÝâÐ:
³ÐÛÕàÕï

     äØÛìÜÐ.                       ²ØÔÕÞÚÛØß, ºÐàâØÝÚÐ, ÂÕÚáâ, °ãÔØÞÚÛØß ØÛØ ½ÞÒëÙ
     ´ãÑÛØàÞÒÐâì - áÞ×ÔÐÝØÕ ÚÞßØØ ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ       ÐãÔØÞÚÛØß.
     ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.                     ²ØÔÕÞäØÛìÜ - ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝëÙ ßàÞáÜÞâà äØÛìÜÐ
     ¸×ÜÕÝØâì âÕÚáâ (ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ,  Ò àÕÖØÜÕ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÝÐ ÒÕáì íÚàÐÝ ØÛØ Ò ÒØÔÕ
     ÕáÛØ ÑëÛ ÔÞÑÐÒÛÕÝ âÕÚáâ) - ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ, ãÔÐÛÕÝØÕ   ÜØÝØ-ÚÐàâØÝÚØ, áÞåàÐÝÕÝØÕ äØÛìÜÐ, áÞÚàÐéÕÝØÕ
     ØÛØ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ âÕÚáâÐ, Ø×ÜÕÝÕÝØÕ æÒÕâÐ Ø áâØÛï   äØÛìÜÐ ÔÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÓÞ àÐ×ÜÕàÐ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ
     âÕÚáâÐ, ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÝÐáâàÞÕÚ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ      Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ.
     ÞâÞÑàÐÖÕÝØï âÕÚáâÐ Ø ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ íääÕÚâÞÒ Ú âÕÚáâã.  ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï áâÞß-ÚÐÔàÐ ÒØÔÕÞäØÛìÜÐ ÝÐ íÚàÐÝÕ
     ¸×ÜÕÝØâì ÚÐàâØÝÚã (ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ     ÞÑàÕ×ÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁâÞß-ÚÐÔà. ½Ð íÚàÐÝÕ
     áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÑëÛÞ ÔÞÑÐÒÛÕÝÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ) -      ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ ÜØÝØ-ÚÐàâØÝÚØ ÝÐÖÜØâÕ
     ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ, ãÔÐÛÕÝØÕ ØÛØ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ          Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁâÞß-ÚÐÔà.
     Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÝÐáâàÞÕÚ ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ    ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ÒØÔÕÞäØÛìÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
     ÞâÞÑàÐÖÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÝÐ íÚàÐÝÕ Ø ÝÐáâàÞÙÚÐ äÞÝÐ  ²ØÔÕÞäØÛìÜ > ÁÞåàÐÝØâì. ÇâÞÑë ãáâÐÝÞÒØâì, ÚÐÚÐï
     Ø æÒÕâÞÒÞÓÞ íääÕÚâÐ ÔÛï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï.         ÂÕÚãéÐï ßÐÜïâì ØáßÞÛì×ãÕâáï, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
     ¸×ÜÕÝØâì ÐãÔØÞ (ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ,  ½ÐáâàÞÙÚØ. ¿Þ ãÜÞÛçÐÝØî ØáßÞÛì×ãÕâáï ßÐÜïâì
     ÕáÛØ ÑëÛ ÔÞÑÐÒÛÕÝ ÐãÔØÞÚÛØß) - ÒëàÕ×ÐÝØÕ ØÛØ     ãáâàÞÙáâÒÐ.
     ßÕàÕÜÕéÕÝØÕ ÐãÔØÞÚÛØßÐ, ÝÐáâàÞÙÚÐ ÕÓÞ        Á ßÞÜÞéìî äãÝÚæØØ ½ÐáâàÞÙÚØ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ
     ÔÛØâÕÛìÝÞáâØ, ãÔÐÛÕÝØÕ ØÛØ ÚÞßØàÞÒÐÝØÕ ÚÛØßÐ.    ãáâÐÝÞÒØâì âÐÚØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ, ÚÐÚ ÁâÐÝÔ. ØÜï
     ¸×ÜÕÝØâì ßÕàÕåÞÔ - ÔÞÑÐÒÛÕÝØÕ ßÕàÕåÞÔÞÒ.       ÒØÔÕÞÚÛØßÐ, ÁâÐÝÔ. ØÜï áâÞß-ÚÐÔàÐ, ÀÐ×àÕèÕÝØÕ
     ²Þ×ÜÞÖÕÝ ÒëÑÞà Ø× âàÕå ÒÐàØÐÝâÞÒ ßÕàÕåÞÔÞÒ:     Ø ÂÕÚãéÐï ßÐÜïâì.
     Ò ÝÐçÐÛÕ ÒØÔÕÞäØÛìÜÐ, Ò ÚÞÝæÕ ÒØÔÕÞäØÛìÜÐ
     Ø ÜÕÖÔã ÒØÔÕÞÚÛØßÐÜØ. ½ÐçÐÛìÝëÙ ßÕàÕåÞÔ ÜÞÖÝÞ    ¼ÞÝâÐÖ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ
     ÒëÑàÐâì, ÚÞÓÔÐ ÒÚÛîçÕÝ ßÕàÒëÙ ßÕàÕåÞÔ        ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
     ÒØÔÕÞäØÛìÜÐ.                     ¿ÕàÕÔÐâì > ² áÞÞÑéÕÝØØ MMS, ¿Þ íÛ. ßÞçâÕ, ¿Þ
                                ÚÐÝÐÛã Bluetooth ØÛØ ÇÕàÕ× ¸º-ßÞàâ. ¸ÝäÞàÜÐæØî

76
Þ ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÜ àÐ×ÜÕàÕ ßÕàÕÔÐÒÐÕÜÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï    ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì > ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ >
                                                      ³ÐÛÕàÕï
MMS ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ         ÀÐ×àÕèÕÝØÕ > ÁÞÒÜÕáâØÜ. á MMS. ²ÕàÝØâÕáì
áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø.                    Ò àÕÔÐÚâÞà ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
µáÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÕàÕÔÐâì ÒØÔÕÞÚÛØß, àÐ×ÜÕà ÚÞâÞàÞÓÞ  ²ØÔÕÞäØÛìÜ > ÁÞåàÐÝØâì Ø ÒÒÕÔØâÕ ØÜï ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.
ßàÕÒëèÐÕâ ÜÐÚáØÜÐÛìÝëÙ àÐ×àÕèÕÝÝëÙ ßÞáâÐÒéØÚÞÜ    ²ëÑàÐÝÝëÙ ÒØÔÕÞÚÛØß áÞåàÐÝïÕâáï Ò äÞàÜÐâÕ
ãáÛãÓ àÐ×ÜÕà ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ áÞÞÑéÕÝØï, ÜÞÖÝÞ     “.3gpp”Ø ÜÞÖÕâ Ñëâì ßÕàÕÔÐÝ Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ
ßÕàÕÔÐâì ÚÛØß ßÞ ÚÐÝÐÛã ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ áÒï×Ø      áÞÞÑéÕÝØØ. ÄÞàÜÐâ äÐÙÛÐ ØáåÞÔÝÞÓÞ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ
Bluetooth. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¿ÕàÕÔÐçÐ ÔÐÝÝëå ßÞ ÚÐÝÐÛã   ßàØ íâÞÜ ÝÕ Ø×ÜÕÝïÕâáï.
Bluetooth” ÝÐ áâà. 35. ²ØÔÕÞÚÛØßë ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ
ßÕàÕÔÐÒÐâì ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÞÜßìîâÕà ßÞ ÚÐÝÐÛã     ¿ÞÚÐ× áÛÐÙÔÞÒ
Bluetooth, á ßÞÜÞéìî USB-ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ
ÔÐÝÝëå ØÛØ çÕàÕ× áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ áçØâëÒÐÝØï  ½Ð ÐÚâØÒÝÞÙ ßÐÝÕÛØ ØÝáâàãÜÕÝâÞÒ ÒëÑÕàØâÕ
ÚÐàâ ßÐÜïâØ.                     ¿ÞÚÐ× áÛÐÙÔÞÒ ( ) ÔÛï ßÞÚÐ×Ð áÛÐÙÔÞÒ
                           Ò ßÞÛÝÞíÚàÐÝÝÞÜ àÕÖØÜÕ. ¿ÞÚÐ× áÛÐÙÔÞÒ ÝÐçØÝÐÕâáï á
¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÞÑàÕ×Ðâì ÒØÔÕÞÚÛØß ÔÛï ÞâßàÐÒÚØ      ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ äÐÙÛÐ. ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë:
Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ. ½Ð ÓÛÐÒÝÞÜ íÚàÐÝÕ
àÕÔÐÚâÞàÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >       ¿Ðã×Ð - ÒàÕÜÕÝÝÐï ßàØÞáâÐÝÞÒÚÐ ßÞÚÐ×Ð áÛÐÙÔÞÒ.
²ØÔÕÞäØÛìÜ > ¸×ÜÕÝØâì ÔÛï MMS. ½Ð ÔØáßÛÕÕ       ¿àÞÔÞÛÖØâì - ÒÞ×ÞÑÝÞÒÛÕÝØÕ ßÞÚÐ×Ð áÛÐÙÔÞÒ ßÞáÛÕ
ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÔÛØâÕÛìÝÞáâì Ø àÐ×ÜÕà ÒØÔÕÞÚÛØßÐ.    ßàØÞáâÐÝÞÒÚØ.
´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï àÐ×ÜÕàÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ØáßÞÛì×ãÙâÕ
ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ. ¿ÞáÛÕ âÞÓÞ, ÚÐÚ ÑãÔÕâ   ·ÐÒÕàèØâì - ×ÐÒÕàèÕÝØÕ ßÞÚÐ×Ð áÛÐÙÔÞÒ.
ßÞÛãçÕÝ ßÞÔåÞÔïéØÙ ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ àÐ×ÜÕà        ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ÝÐÖØÜÐÙâÕ
ÒØÔÕÞÚÛØßÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´Ûï ßÕàÕÔÐçØ      (ßàÕÔëÔãéÕÕ) ØÛØ  (áÛÕÔãîéÕÕ) (ÔÞáâãßÝÞ âÞÛìÚÞ
Ò MMS.                        ßàØ ÒëÚÛîçÕÝÝÞÙ äãÝÚæØØ ¼ÐáèâÐÑ Ø ßÐÝÞàÐÜÐ).
½ÕÚÞâÞàëÕ ÒØÔÕÞÚÛØßë Ò äÞàÜÐâÕ “.mp4” ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ   ´Ûï àÕÓãÛØàÞÒÚØ áÚÞàÞáâØ ßÞÚÐ×Ð áÛÐÙÔÞÒ ßÕàÕÔ ÕÓÞ
ßÕàÕÔÐâì Ò ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ.         ÝÐçÐÛÞÜ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÚÐ× áÛÐÙÔÞÒ >
´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï äÞàÜÐâÐ äÐÙÛÐ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÒëÔÕÛØâÕ    ½ÐáâàÞÙÚØ > ²àÕÜï ÜÕÖÔã áÛÐÙÔÐÜØ.
ÒØÔÕÞÚÛØß Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï Ø ÒëÑÕàØâÕ

                                                      77
     ÇâÞÑë ßÕàÕåÞÔ Þâ áÛÐÙÔÐ Ú áÛÐÙÔã ßàØ Øå ßÞÚÐ×Õ ÑëÛ  2 ´àãÓÞÙ ÚÞÝÕæ ÒØÔÕÞÚÐÑÕÛï Nokia ßÞÔÚÛîçØâÕ
³ÐÛÕàÕï

     ÑÞÛÕÕ ßÛÐÒÝëÜ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï ãÒÕÛØçÕÝØï          Ú àÐ×êÕÜã Nokia AV ãáâàÞÙáâÒÐ.
     Ø ãÜÕÝìèÕÝØï ÜÐáèâÐÑÐ áÛãçÐÙÝëÜ ÞÑàÐ×ÞÜ       3 ²Þ×ÜÞÖÝÞ,
     ÒëÑÕàØâÕ ¼ÐáèâÐÑ Ø ßÐÝÞàÐÜÐ.              ßàØ íâÞÜ
     ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ×ÒãÚÐ Ú ßÞÚÐ×ã áÛÐÙÔÞÒ ÒëÑÕàØâÕ     ßÞâàÕÑãÕâáï
     ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÚÐ× áÛÐÙÔÞÒ > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÞÔÝã Ø×     ÒëÑàÐâì
     áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ:                   àÕÖØÜ
                                 ÚÐÑÕÛï.
     ¼ã×ëÚÐ - ÒëÑÞà ×ÝÐçÕÝØï ²ÚÛîçØâì ØÛØ ¾âÚÛîçØâì.   4 ½ÐÖÜØâÕ   ,
     ¼ÕÛÞÔØï - ÒëÑÞà Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ äÐÙÛÐ Ø× áßØáÚÐ.     ÒëÑÕàØâÕ
                                 ³ÐÛÕàÕï > ²ØÔÕÞ Ø ÚÐàâØÝ. Ø äÐÙÛ ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ.
     ´Ûï ãÜÕÝìèÕÝØï ØÛØ ãÒÕÛØçÕÝØï ÓàÞÜÚÞáâØ
     ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèã ÓàÞÜÚÞáâØ ãáâàÞÙáâÒÐ.      ÄÞâÞÓàÐäØØ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ÔÛï
                                ßàÞáÜÞâàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ, Ð ÒØÔÕÞÚÛØßë
                                ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔïâáï á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï RealPlayer.
     ÀÕÖØÜ “²-ÒëåÞÔ”                   µáÛØ ÒØÔÕÞÚÐÑÕÛì Nokia ßÞÔÚÛîçÕÝ Ú ãáâàÞÙáâÒã, ÒáÕ
     ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÞâáÝïâëå ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ Ø äÞâÞÓàÐäØÙ   ×ÒãÚØ, Ò âÞÜ çØáÛÕ áâÕàÕÞ×ÒãÚ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ, ÜÕÛÞÔØØ
     ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÜ âÕÛÕÒØ×ÞàÕ ØáßÞÛì×ãÙâÕ        Òë×ÞÒÐ Ø âÞÝÞÒëÕ áØÓÝÐÛë ÚÛÐÒØè, ßÕàÕÔÐîâáï
     ÒØÔÕÞÚÐÑÕÛì Nokia.                  ÝÐ âÕÛÕÒØ×Þà. ¼ØÚàÞäÞÝ ãáâàÞÙáâÒÐ ÜÞÖÝÞ
     ¿ÕàÕÔ ßàÞáÜÞâàÞÜ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÝÐ    ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÚÐÚ ÞÑëçÝÞ.
     âÕÛÕÒØ×ÞàÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÝÐáâàÞØâì ßÐàÐÜÕâàë      ´Ûï ÒáÕå ßàØÛÞÖÕÝØÙ, ÚàÞÜÕ ßÐßÚØ ºÐàâ. Ø ÒØÔÕÞ
     ²-ÒëåÞÔÐ Ø ãáâÐÝÞÒØâì áÞÞâÒÕâáâÒãîéØÕ Â²-áØáâÕÜã  ßàØÛÞÖÕÝØï ³ÐÛÕàÕï Ø RealPlayer, ÝÐ íÚàÐÝÕ
     Ø Â²-äÞàÜÐâ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “°ÚáÕááãÐàë” ÝÐ áâà. 149.  âÕÛÕÒØ×ÞàÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ØÝäÞàÜÐæØï á ÔØáßÛÕï
     ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÝÐ      ãáâàÞÙáâÒÐ.
     âÕÛÕÒØ×ÞàÕ ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÔÕÙáâÒØï:       ¾âÚàëâÞÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ íÚàÐÝÕ
     1 ¿ÞÔÚÛîçØâÕ ÒØÔÕÞÚÐÑÕÛì Nokia Ú ÒØÔÕÞÒåÞÔã     âÕÛÕÒØ×ÞàÐ ÒÞ ÒÕáì íÚàÐÝ. ¿àØ ÞâÚàëâØØ äÞâÞÓàÐäØØ
       áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ âÕÛÕÒØ×ÞàÐ.


78
Ò àÕÖØÜÕ ÜØÝØ-ÚÐàâØÝÚØ ÒÞ ÒàÕÜï ÕÕ ßàÞáÜÞâàÐ ÝÐ      ´Ûï ßÞÒÞàÞâÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÝÐ 90 ÓàÐÔãáÞÒ ßÞ çÐáÞÒÞÙ
                                                        ³ÐÛÕàÕï
âÕÛÕÒØ×ÞàÕ äãÝÚæØï ºàãßÝÕÕ ÝÕÔÞáâãßÝÐ.          áâàÕÛÚÕ ØÛØ ßàÞâØÒ çÐáÞÒÞÙ áâàÕÛÚØ ÝÐÖÜØâÕ   ØÛØ
¿àØ ÞâÚàëâØØ ÒëÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ßàØÛÞÖÕÝØÕ        áÞÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞ. ´Ûï ßÞÒÞàÞâÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÝÐ
RealPlayer ÝÐçØÝÐÕâ ÕÓÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ    45 ÓàÐÔãáÞÒ ÝÐÖÜØâÕ   ØÛØ  .
ãáâàÞÙáâÒÐ Ø íÚàÐÝÕ âÕÛÕÒØ×ÞàÐ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “RealPlayer”  ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï àÕÖØÜÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï (ÒÞ ÒÕáì
ÝÐ áâà. 52.                        íÚàÐÝ ØÛØ ÞÑëçÝëÙ íÚàÐÝ) ÝÐÖÜØâÕ  .
¼ÞÖÝÞ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì äÞâÞÓàÐäØØ ÝÐ âÕÛÕÒØ×ÞàÕ
Ò àÕÖØÜÕ ßÞÚÐ×Ð áÛÐÙÔÞÒ. ²áÕ íÛÕÜÕÝâë ÐÛìÑÞÜÐ ØÛØ     ¿ÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ
ÒëÑàÐÝÝëÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÝÐ âÕÛÕÒØ×ÞàÕ
ÒÞ ÒÕáì íÚàÐÝ ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ á ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕÜ       ´Ûï ßÕçÐâØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï ÄÞâÞßÕçÐâì
ÒëÑàÐÝÝÞÙ Üã×ëÚØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¿ÞÚÐ× áÛÐÙÔÞÒ”       ÒëÑÕàØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, ÚÞâÞàÞÕ âàÕÑãÕâáï
ÝÐ áâà. 77.                        àÐáßÕçÐâÐâì, Ø äãÝÚæØî ßÕçÐâØ Ò ßàØÛÞÖÕÝØïå
                             “³ÐÛÕàÕï”, “ºÐÜÕàД, ÓàÐäØçÕáÚÞÜ àÕÔÐÚâÞàÕ ØÛØ
                             Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ßàÞáÜÞâàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ.
¿àÕ×ÕÝâÐæØØ                        ² ßàØÛÞÖÕÝØØ ÄÞâÞßÕçÐâì ÜÞÖÝÞ ßÕçÐâÐâì
Á ßÞÜÞéìî ßàÕ×ÕÝâÐæØÙ ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì äÐÙÛë      Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï á ßÞÜÞéìî USB-ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ
SVG (á ÜÐáèâÐÑØàãÕÜÞÙ ÒÕÚâÞàÝÞÙ ÓàÐäØÚÞÙ), âÐÚØÕ ÚÐÚ   ÔÐÝÝëå, ßÞ ÚÐÝÐÛã Bluetooth, çÕàÕ× ÑÕáßàÞÒÞÔÝãî
ÜãÛìâäØÛìÜë Ø ÚÐàâë. ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï SVG áÞåàÐÝïîâ      ÛÞÚÐÛìÝãî áÕâì ØÛØ çÕàÕ× áÞÒÜÕáâØÜãî ÚÐàâã ßÐÜïâØ
áÒÞÙ ÒØÔ ßàØ ßÕçÐâØ Ø ßàÞáÜÞâàÕ ÝÐ íÚàÐÝÐå ÛîÑÞÓÞ     (ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ).
àÐ×ÜÕàÐ Ø àÐ×àÕèÕÝØï. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ äÐÙÛÞÒ SVG      ¿ÕçÐâÐâì ÜÞÖÝÞ âÞÛìÚÞ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï Ò äÞàÜÐâÕ
ÒëÑÕàØâÕ ¿àÕ×ÕÝâÐæØØ, ÒëÔÕÛØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ        “.jpeg”. ÄÞâÞÓàÐäØØ, áÝïâëÕ ÚÐÜÕàÞÙ, ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ
Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ. ´Ûï          áÞåàÐÝïîâáï Ò äÞàÜÐâÕ “.jpÕg”.
ßàØÞáâÐÝÞÒÚØ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
¿Ðã×Ð.                          ´Ûï ßÕçÐâØ ÝÐ PictBridge-áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ßàØÝâÕàÕ
                             ßÞÔÚÛîçØâÕ ÚÐÑÕÛì ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå ßÕàÕÔ
´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï ÝÐÖÜØâÕ    . ´Ûï ãÜÕÝìèÕÝØï      ÒëÑÞàÞÜ äãÝÚæØØ ßÕçÐâØ Ø ãÑÕÔØâÕáì, çâÞ ãáâÐÝÞÒÛÕÝ
ÝÐÖÜØâÕ  .


                                                        79
     àÕÖØÜ ÚÐÑÕÛï ÄÞâÞßÕçÐâì ØÛØ ·ÐßàÞá ßàØ ßÞÔÚÛ..   ÝÐ ÞÔÝÞÙ áâàÐÝØæÕ, ÝÐÖØÜÐÙâÕ ØÛØ   ÔÛï
³ÐÛÕàÕï

     ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “USB” ÝÐ áâà. 39.            ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå áâàÐÝØæ.

     ²ëÑÞà ßàØÝâÕàÐ                   ½ÐáâàÞÙÚØ ßÕçÐâØ
     µáÛØ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ÄÞâÞßÕçÐâì ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò ßÕàÒëÙ  ½ÐÑÞà ÔÞáâãßÝëå äãÝÚæØÙ ×ÐÒØáØâ Þâ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâÕÙ
     àÐ×, ßàØ ÒëÑÞàÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áßØáÞÚ   ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ßÕçÐâÐîéÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ.
     ÔÞáâãßÝëå áÞÒÜÕáâØÜëå ßàØÝâÕàÞÒ. ²ëÑÕàØâÕ      ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ áâÐÝÔÐàâÝÞÓÞ ßàØÝâÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ
     ßàØÝâÕà. ¿àØÝâÕà ãáâÐÝÐÒÛØÒÐÕâáï ÚÐÚ áâÐÝÔÐàâÝëÙ  ÄãÝÚæØØ > ¿àØÝâÕà ßÞ ãÜÞÛç..
     (ØáßÞÛì×ãÕÜëÙ ßÞ ãÜÞÛçÐÝØî).
                               ´Ûï ÒëÑÞàÐ äÞàÜÐâÐ ÑãÜÐÓØ ÒëÑÕàØâÕ ÄÞàÜÐâ
     µáÛØ áÞÕÔØÝÕÝØÕ á PictBridge-áÞÒÜÕáâØÜëÜ      ÑãÜÐÓØ, äÞàÜÐâ ÑãÜÐÓØ Ø× áßØáÚÐ Ø ×ÐâÕÜ OK.
     ßàØÝâÕàÞÜ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ á ßÞÜÞéìî áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ    ´Ûï ÒÞ×ÒàÐâÐ ÝÐ ßàÕÔëÔãéØÙ íÚàÐÝ
     USB-ÚÐÑÕÛï ÔÛï ßÕàÕÔÐçØ ÔÐÝÝëå, ßàØÝâÕà       ÒëÑÕàØâÕ ¾âÜÕÝØâì.
     ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ.
     µáÛØ áâÐÝÔÐàâÝëÙ ßàØÝâÕà ÝÕÔÞáâãßÕÝ, áÝÞÒÐ
     ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï áßØáÞÚ ÔÞáâãßÝëå ßÕçÐâÐîéØå      ÀÕÖØááÕà
     ãáâàÞÙáâÒ.                     ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ “muvee” ÝÐÖÜØâÕ  ,
     ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï áâÐÝÔÐàâÝÞÓÞ ßàØÝâÕàÐ ÒëÑÕàØâÕ    ÒëÑÕàØâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ³ÐÛÕàÕï, ÒëÑÕàØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
     ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ¿àØÝâÕà ßÞ ãÜÞÛç..      Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë Ø ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
                               ¸×ÜÕÝØâì > ÁÞ×ÔÐâì muvee.
     ¿àÕÔÒÐàØâÕÛìÝëÙ ßàÞáÜÞâà              ²ØÔÕÞàÞÛØÚ “muvee” - íâÞ ÚÞàÞâÚØÙ
                               ÞâàÕÔÐÚâØàÞÒÐÝÝëÙ ÒØÔÕÞÚÛØß, ÚÞâÞàëÙ ÜÞÖÕâ
     ¿ÞáÛÕ ÒëÑÞàÐ ßàØÝâÕàÐ ÒëÑàÐÝÝëÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï
                               áÞÔÕàÖÐâì ÒØÔÕÞ, Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï, Üã×ëÚã Ø âÕÚáâ.
     ÞâÞÑàÐÖÐîâáï á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ×ÐÔÐÝÝëå
                               ¾ÑëçÝëÙ ÒØÔÕÞàÞÛØÚ “muvee” áÞ×ÔÐÕâáï
     ßÐàÐÜÕâàÞÒ ÜÐÚÕâÐ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÜÐÚÕâÐ ÝÐÖØÜÐÙâÕ
                               ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ÀÕÖØááÕà ßÞáÛÕ ÒëÑÞàÐ
       ØÛØ  ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ ÔÞáâãßÝëå ÔÛï ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ
                               áâØÛï ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ “muvee”. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ ÀÕÖØááÕà
     ßàØÝâÕàÐ ÜÐÚÕâÞÒ. µáÛØ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï ÝÕ ßÞÜÕéÐîâáï
                               ØáßÞÛì×ãÕâ áâÐÝÔÐàâÝëÕ Üã×ëÚã Ø âÕÚáâ, áÒï×ÐÝÝëÕ

80
á ÒëÑàÐÝÝëÜ áâØÛÕÜ. ² ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚÞÜ       2 ²ëÔÕÛØâÕ âàÕÑãÕÜëÙ áâØÛì Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
                                                    ³ÐÛÕàÕï
ÒØÔÕÞàÞÛØÚÕ “muvee”ÜÞÖÝÞ ÒëÑàÐâì áÞÑáâÒÕÝÝëÕ     ½ÐáâàÞØâì.
ÒØÔÕÞÚÛØßë Ø Üã×ëÚÐÛìÝëÕ ÚÛØßë, Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï    3 ¸×ÜÕÝØâÕ ÒëÔÕÛÕÝÝëÕ íÛÕÜÕÝâë Ø Øå
Ø áâØÛØ, Ð âÐÚÖÕ ÔÞÑÐÒØâì ÒáâãßØâÕÛìÝÞÕ       ßÞáÛÕÔÞÒÐâÕÛìÝÞáâì, ÔÞÑÐÒìâÕ íÛÕÜÕÝâë
Ø ×ÐÚÛîçØâÕÛìÝÞÕ áÞÞÑéÕÝØÕ. ²ØÔÕÞàÞÛØÚØ “muvee”   Ú ÒØÔÕÞàÞÛØÚã “muvee” ØÛØ ãÔÐÛØâÕ Ø× ÝÕÓÞ
ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐÒÐâì Ò MMS-áÞÞÑéÕÝØØ.          Ò ßÐßÚÐå ²ØÔÕÞ Ø ÚÐàâØÝ. ØÛØ ¼ã×ëÚÐ.
²ØÔÕÞàÞÛØÚ “muvee” ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ   ² ÜÕÝî ²ØÔÕÞ Ø ÚÐàâØÝ. ÜÞÖÝÞ ÞßàÕÔÕÛØâì
³ÐÛÕàÕï Ò äÞàÜÐâÕ “.3gp”.              ßÞàïÔÞÚ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï äÐÙÛÞÒ Ò ÒØÔÕÞàÞÛØÚÕ
                           “muvee”. ´Ûï ÒëÑÞàÐ äÐÙÛÐ, ÚÞâÞàëÙ âàÕÑãÕâáï
                           ßÕàÕÜÕáâØâì, ÝÐÖÜØâÕ . ·ÐâÕÜ ÒëÔÕÛØâÕ äÐÙÛ,
ÁÞ×ÔÐÝØÕ ÞÑëçÝÞÓÞ ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ            ßÞáÛÕ ÚÞâÞàÞÓÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÞÜÕáâØâì ÞâÜÕçÕÝÝëÙ
“muvee”                       äÐÙÛ, Ø ÝÐÖÜØâÕ . ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ
                           Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ Ú ÒØÔÕÞàÞÛØÚã “muvee”Ø Øå
1 ² ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï ÒëÑÕàØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï     ãÔÐÛÕÝØï Ø× àÞÛØÚÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
 Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë ÔÛï áÞ×ÔÐÝØï ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ       ´ÞÑÐÒØâì/ÃÔÐÛØâì.
 “muvee”Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì >       ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï Ú ÒØÔÕÞàÞÛØÚã “muvee” ÐÛìÑÞÜÞÒ
 ÁÞ×ÔÐâì muvee. ¾âÚàëÒÐÕâáï íÚàÐÝ ÒëÑÞàÐ áâØÛï.   Ø Øå áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > °ÛìÑÞÜë
2 ²ëÑÕàØâÕ áâØÛì ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ “muvee” Ø× áßØáÚÐ    ÝÐ íÚàÐÝÕ áßØáÚÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ ØÛØ ÒØÔÕÞ.
 áâØÛÕÙ.                      ´Ûï ÞÑàÕ×ÚØ ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ Ò ßÐßÚÕ ²ØÔÕÞ Ø ÚÐàâØÝ.
3 ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÞ×ÔÐâì muvee.         ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ëÑàÐâì äàÐÓÜÕÝâ.
                           ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “²ëÑÞà áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ” ÝÐ áâà. 82.
ÁÞ×ÔÐÝØÕ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚÞÓÞ              ² ÜÕÝî ÁÞÞÑéÕÝØÕ ÜÞÖÝÞ ÔÞÑÐÒØâì Ò ÒØÔÕÞàÞÛØÚ
ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ “muvee”                 “muvee”ÒáâãßØâÕÛìÝëÙ Ø ×ÐÚÛîçØâÕÛìÝëÙ âÕÚáâ.
                           ² ÜÕÝî ´ÛØâÕÛìÝÞáâì ÜÞÖÝÞ ×ÐÔÐâì
1 ² ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï ÒëÑÕàØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØï     ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâì ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ “muvee”.
 Ø ÒØÔÕÞÚÛØßë ÔÛï áÞ×ÔÐÝØï ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ       ²ëÑÕàØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ßÐàÐÜÕâàë:
 “muvee”Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì >
 ÁÞ×ÔÐâì muvee. ¾âÚàëÒÐÕâáï íÚàÐÝ ÒëÑÞàÐ áâØÛï.


                                                    81
      ÁÞÞÑéÕÝØÕ MMS - ÞßâØÜØ×ÐæØï            ÞÑÞ×ÝÐçÐîâáï ×ÕÛÕÝëÜ æÒÕâÞÜ, ØáÚÛîçÕÝÝëÕ -
³ÐÛÕàÕï

      ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ “muvee”ÔÛï     ÚàÐáÝëÜ, ÝÕÙâàÐÛìÝëÕ - áÕàëÜ.
      ßÕàÕÔÐçØ Ò áÞÞÑéÕÝØØ MMS.             ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï çÐáâØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ Ò ÒØÔÕÞàÞÛØÚ
      °ÒâÞÒëÑÞà - ÒÚÛîçÕÝØÕ ÒáÕå ÒëÑàÐÝÝëå       “muvee” ÒëÔÕÛØâÕ çÐáâì Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
      Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ Ò ÒØÔÕÞàÞÛØÚ “muvee”.  ²ÚÛîçØâì. ´Ûï ØáÚÛîçÕÝØï çÐáâØ ÒëÑÕàØâÕ
      ºÐÚ Üã×ëÚÐ - ãáâÐÝÞÒÚÐ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ     ÄãÝÚæØØ > ¸áÚÛîçØâì. ´Ûï ØáÚÛîçÕÝØï ÚÐÔàÐ
      ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ “muvee”àÐÒÝÞÙ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ    ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸áÚÛîçØâì ÚÐÔà.
      ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ Üã×ëÚÐÛìÝÞÓÞ ÚÛØßÐ.
      ·ÐÔÐâì - ãáâÐÝÞÒÚÐ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ       ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ßàØÛÞÖÕÝØï ÀÕÖØááÕàÝÐ áÛãçÐÙÝÞÕ
      ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ “muvee”.               ÒÚÛîçÕÝØÕ Ø ØáÚÛîçÕÝØÕ çÐáâÕÙ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ ÒëÔÕÛØâÕ
     4 ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÞ×ÔÐâì muvee. ¾âÚàëÒÐÕâáï   çÐáâì Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¾âÜÕâØâì ÝÕÙâàÐÛìÝÞ.
      íÚàÐÝ ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞÓÞ ßàÞáÜÞâàÐ.         ´Ûï áÛãçÐÙÝÞÓÞ ÒÚÛîçÕÝØï Ø ØáÚÛîçÕÝØï çÐáâÕÙ ÚÛØßÐ
     5 ´Ûï ßàÕÔÒÐàØâÕÛìÝÞ ßàÞáÜÞâàÐ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚÞÓÞ  ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²áÕ ÝÕÙâàÐÛìÝÞ.
      ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ “muvee” ßÕàÕÔ ÕÓÞ áÞåàÐÝÕÝØÕÜ     ½ÐáâàÞÙÚØ
      ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ.
     6 ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ “muvee” ÒëÑÕàØâÕ    ½Ð íÚàÐÝÕ ÒëÑÞàÐ áâØÛï ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
      ÄãÝÚæØØ > ÁÞåàÐÝØâì.               ½ÐáâàÞØâì > ½ÐáâàÞÙÚØ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï áÛÕÔãîéØå
                               ÝÐáâàÞÕÚ:
     ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÝÞÒÞÓÞ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛìáÚÞÓÞ ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ
     “muvee” á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ âÕå ÖÕ ÝÐáâàÞÕÚ áâØÛï   ÂÕÚãéÐï ßÐÜïâì - ÒëÑÞà âØßÐ ßÐÜïâØ ÔÛï áÞåàÐÝÕÝØï
     ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÞ×ÔÐâì ×ÐÝÞÒÞ.         ÒØÔÕÞàÞÛØÚÞÒ “muvee”.
                               ÀÐ×àÕèÕÝØÕ - ÒëÑÞà àÐ×àÕèÕÝØï ÒØÔÕÞàÞÛØÚÞÒ
     ²ëÑÞà áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ                  “muvee”. ²ëÑÕàØâÕ °ÒâÞÜÐâØçÕáÚØ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï
     ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÒëÑàÐÝÝëå Ò ßÐßÚÕ ²ØÔÕÞ Ø ÚÐàâØÝ.   ÞßâØÜÐÛìÝÞÓÞ àÐ×àÕèÕÝØï ÝÐ ÞáÝÞÒÕ ÚÞÛØçÕáâÒÐ
     ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ëÑàÐâì       Ø ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ ÒëÑàÐÝÝëå ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ.
     äàÐÓÜÕÝâ. ¼ÞÖÝÞ ãÚÐ×Ðâì, ÚÐÚØÕ çÐáâØ ÒØÔÕÞÚÛØßÐ
                               ÁâÐÝÔÐàâÝÞÕ ØÜï muvee - ãáâÐÝÞÒÚÐ áâÐÝÔÐàâÝÞÓÞ
     âàÕÑãÕâáï ÔÞÑÐÒØâì ØÛØ ãÔÐÛØâì Ø× ÒØÔÕÞàÞÛØÚÐ
                               ØÜÕÝØ ÒØÔÕÞàÞÛØÚÞÒ “muvee”.
     “muvee”. ½Ð èÚÐÛÕ çÐáâØ ÒÚÛîçÕÝÝëÕ Ò ÒØÔÕÞàÞÛØÚ


82
¿ÕçÐâì Ò ¸ÝâÕàÝÕâÕ                   ßÞáÛÕÔãîéÕÙ ÔÞàÐÑÞâÚÞÙ Ø ßàÞáÜÐâàØÒÐâì
                                                       ³ÐÛÕàÕï
                            áÞÔÕàÖØÜÞÕ ÐÛìÑÞÜÞÒ. ¿ÞÔÔÕàÖØÒÐÕÜëÕ âØßë
Á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï ¸Ýâ.-ßÕçÐâì ÜÞÖÝÞ ×ÐÚÐ×Ðâì    áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ×ÐÒØáïâ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.
ßÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ çÕàÕ× ¸ÝâÕàÝÕâ á ÔÞáâÐÒÚÞÙ
                            ÇâÞÑë ÒÞáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ãáÛãÓÞÙ ¾ÑÜÕÝ Ò ¸Ýâ.,
ÝÐ ÔÞÜ ØÛØ Ò ßãÝÚâ, ÞâÚãÔÐ Øå ÜÞÖÝÞ ×ÐÑàÐâì.
                            ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÞÔßØáÐâìáï ÝÐ ÝÕÕ ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ
¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ×ÐÚÐ×ëÒÐâì àÐ×ÝÞÞÑàÐ×ÝëÕ Ø×ÔÕÛØï
                            áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâÕÒÞÜã áÞÔÕàÖØÜÞÜã
á ÒëÑàÐÝÝëÜ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕÜ, ÝÐßàØÜÕà ÚàãÖÚØ ØÛØ
                            Ø áÞ×ÔÐâì ÝÞÒãî ãçÕâÝãî ×ÐßØáì. ¾ÑëçÝÞ ßÞÔßØáÚÐ
ÚÞÒàØÚØ ÔÛï ÜëèØ. ´ÞáâãßÝëÕ ÒØÔë ßàÞÔãÚæØØ
                            ÝÐ ãáÛãÓã ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ÝÐ ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæÕ
×ÐÒØáïâ Þâ ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.
                            ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¿ÞÔàÞÑÝëÕ áÒÕÔÕÝØï Þ ßÞÔßØáÚÕ
´Ûï àÐÑÞâë á ßàØÛÞÖÕÝØÕÜ ¸Ýâ.-ßÕçÐâì ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ    ÝÐ ãáÛãÓã ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ.
ãáâÐÝÞÒØâì åÞâï Ñë ÞÔØÝ äÐÙÛ ÚÞÝäØÓãàÐæØØ ãáÛãÓØ    ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßÞáâÐÒéØÚÐå
ßÕçÐâØ. ÍâØ äÐÙÛë ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÞÒ     áÞÒÜÕáâØÜëå ãáÛãÓ áÜ. ÝÐ àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÜ ÒÕÑ-ã×ÛÕ
ãáÛãÓØ ßÕçÐâØ, ßàÕÔÞáâÐÒÛïîéØå ãáÛãÓã ¸Ýâ.-ßÕçÐâì.   ÚÞÜßÐÝØØ Nokia ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com/support.
´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàØÛÞÖÕÝØØ         ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßàØÛÞÖÕÝØØ
áÜ. Ò ÑàÞèîàÕ ßÞ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÜ ßàØÛÞÖÕÝØïÜ ÔÛï    áÜ. Ò ÑàÞèîàÕ ßÞ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÜ ßàØÛÞÖÕÝØïÜ ÔÛï
²ÐèÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÔÞáâãßÝãî ÝÐ àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÜ ÒÕÑ-   ²ÐèÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÔÞáâãßÝãî ÝÐ àÕÓØÞÝÐÛìÝÞÜ ÒÕÑ-
ã×ÛÕ ÚÞÜßÐÝØØ Nokia ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com/support.  ã×ÛÕ ÚÞÜßÐÝØØ Nokia ßÞ ÐÔàÕáã www.nokia.com/support.


ÁÞÒÜÕáâÝëÙ ÔÞáâãß Ú áÕâÕÒÞÜã              ´ÞÜÐèÝïï áÕâì
áÞÔÕàÖØÜÞÜã                      ÃáâàÞÙáâÒÞ áÞÒÜÕáâØÜÞ á ÐàåØâÕÚâãàÞÙ UPnP.
Á ßÞÜÞéìî ßàØÛÞÖÕÝØï ¾ÑÜÕÝ Ò ¸Ýâ. ÜÞÖÝÞ        ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ
ÞáãéÕáâÒÛïâì áÞÒÜÕáâÝëÙ ÔÞáâãß Ú Ø×ÞÑàÐÖÕÝØïÜ     Ú ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ ØÛØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ ÜÐàèàãâØ×ÐâÞàÐ
Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÐÜ Ò áÞÒÜÕáâØÜëå ØÝâÕàÐÚâØÒÝëå       ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ ÜÞÖÝÞ áÞ×ÔÐâì ÔÞÜÐèÝîî áÕâì
ÐÛìÑÞÜÐå, ÒÕÑ-ÖãàÝÐÛÐå ØÛØ ÔàãÓØå áÕâÕÒëå ãáÛãÓÐå.   Ø ßÞÔÚÛîçÐâì Ú áÕâØ áÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ UPnP,
¼ÞÖÝÞ ßÕàÕÔÐÒÐâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ, áÞåàÐÝïâì         ßÞÔÔÕàÖØÒÐîéØÕ ÑÕáßàÞÒÞÔÝãî ÛÞÚÐÛìÝãî áÕâì,
ÝÕ×ÐÒÕàèÕÝÝëÕ ßãÑÛØÚÐæØØ ÚÐÚ çÕàÝÞÒØÚØ á        âÐÚØÕ ÚÐÚ Nokia N95, áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÞÜßìîâÕà,


                                                       83
     áÞÒÜÕáâØÜëÙ ßàØÝâÕà Ø áÞÒÜÕáâØÜãî ÐãÔØÞáØáâÕÜã   ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¿àÞáÜÞâà Ø áÞÒÜÕáâÝÞÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ
³ÐÛÕàÕï

     ØÛØ âÕÛÕÒØ×Þà, ÛØÑÞ ÐãÔØÞáØáâÕÜã ØÛØ âÕÛÕÒØ×Þà,  ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ” ÝÐ áâà. 86.
     ÞáÝÐéÕÝÝëÕ áÞÒÜÕáâØÜëÜ ÜÞÑØÛìÝëÜ             ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ´Ûï ßÞÒëèÕÝØï
     ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëÜ ßàØÕÜÝØÚÞÜ.             ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ áÞÕÔØÝÕÝØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ
     ´Ûï àÐÑÞâë äãÝÚæØØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ   áÕâØ ÒáÕÓÔÐ ÒÚÛîçÐÙâÕ ÞÔØÝ Ø× ßàÕÔãáÜÞâàÕÝÝëå
     ãáâàÞÙáâÒÐ Nokia N95 Ò ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ  ÜÕâÞÔÞÒ èØäàÞÒÐÝØï. ¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ èØäàÞÒÐÝØï
     ÝÐáâàÞØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ á àÐÑÞâÐîéÕÙ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ   áÝØÖÐÕâ ÒÕàÞïâÝÞáâì ÝÕáÐÝÚæØÞÝØàÞÒÐÝÝÞÓÞ ÔÞáâãßÐ
     ÛÞÚÐÛìÝÞÙ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâìî Ø Ò ÔàãÓØå æÕÛÕÒëå    Ú ÔÐÝÝëÜ.
     ÔÞÜÐèÝØå ãáâàÞÙáâÒÐå àÐ×àÕèØâì ãÝØÒÕàáÐÛìÝãî    ÃáâàÞÙáâÒÞ ßÞÔÚÛîçÕÝÞ Ú ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ âÞÛìÚÞ Ò âÞÜ
     áÐÜÞÝÐáâàÞÙÚã Ø áÞÕÔØÝÕÝØÕ á âÞÙ ÖÕ áÐÜÞÙ     áÛãçÐÕ, ÚÞÓÔÐ ßàØÝïâ ×ÐßàÞá ÝÐ áÞÕÔØÝÕÝØÕ Þâ ÔàãÓÞÓÞ
     ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâìî.                  ãáâàÞÙáâÒÐ, Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï, ÒëÑàÐÝÐ äãÝÚæØï
     ² ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ ØáßÞÛì×ãîâáï ÝÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë   ßàÞáÜÞâàÐ, ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï, ßÕçÐâØ ØÛØ ÚÞßØàÞÒÐÝØï
     ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÓÞ áÞÕÔØÝÕÝØï á ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâìî.    ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ ÝÐ ãáâàÞÙáâÒÕ Nokia N95 ØÛØ
     ¸áßÞÛì×ãÙâÕ äãÝÚæØØ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ         ÒëßÞÛÝïÕâáï ßÞØáÚ ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ Ò ßÐßÚÕ
     Ò ØÝäàÐáâàãÚâãàÝÞÙ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ   ´ÞÜÐèÝïï áÕâì.
     á ÑÕáßàÞÒÞÔÝëÜ ãáâàÞÙáâÒÞÜ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ
     Ú ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ Ø ÒÚÛîçÕÝÝëÜ èØäàÞÒÐÝØÕÜ.     ²ÐÖÝëÕ áÒÕÔÕÝØï Þ ×ÐéØâÕ
     ¼ÞÖÝÞ àÐ×àÕèØâì áÞÒÜÕáâÝÞÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ      ¿àØ ÝÐáâàÞÙÚÕ ÔÞÜÐèÝÕÙ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ
     ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå äÐÙÛÞÒ, áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ  áÕâØ áÝÐçÐÛÐ ÒÚÛîçØâÕ èØäàÞÒÐÝØÕ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ
     ³ÐÛÕàÕï, ÔàãÓØÜØ áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ     âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ, Ð ×ÐâÕÜ Ò ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒÐå, ÚÞâÞàëÕ
     á äãÝÚæØÕÙ UPnP çÕàÕ× ÔÞÜÐèÝîî áÕâì. ´Ûï      ßàÕÔßÞÛÐÓÐÕâáï ßÞÔÚÛîçØâì Ú ÔÞÜÐèÝÕÙ
     ãßàÐÒÛÕÝØï ÝÐáâàÞÙÚÐÜØ äãÝÚæØØ ´ÞÜ. áÕâì ÝÐÖÜØâÕ  áÕâØ. ÁÜ. ÔÞÚãÜÕÝâÐæØî ÝÐ íâØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ÅàÐÝØâÕ
       Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ´ÞÜ. áÕâì. ´ÞÜÐèÝîî   ÚÞÔë ÔÞáâãßÐ Ò ÝÐÔÕÖÝÞÜ Ø ÑÕ×ÞßÐáÝÞÜ ÜÕáâÕ
     áÕâì ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ,    ÞâÔÕÛìÝÞ Þâ ãáâàÞÙáâÒ.
     ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï, ÚÞßØàÞÒÐÝØï ØÛØ ßÕçÐâØ
     áÞÒÜÕáâØÜëå ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ Ø× ßàØÛÞÖÕÝØï ³ÐÛÕàÕï.   ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØï ßÞ ßàÞáÜÞâàã ØÛØ
                               Ø×ÜÕÝÕÝØî ÝÐáâàÞÕÚ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ


84
ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ áÜ. “ÂÞçÚØ  Ò ÔÞÜÐèÝÕÙ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ, Ð ×ÐâÕÜ
                                                      ³ÐÛÕàÕï
ÔÞáâãßД ÝÐ áâà. 158.                 ÝÐáâàÞØâì ßàØÛÞÖÕÝØÕ ´ÞÜ. áÕâì. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ
µáÛØ ÔÛï áÞ×ÔÐÝØï ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ á áÞÒÜÕáâØÜëÜ     “±ÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÛÞÚÐÛìÝÐï áÕâì” ÝÐ áâà. 30
ãáâàÞÙáâÒÞÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝ ÞÔÝÞàÐÝÓÞÒëÙ àÕÖØÜ       Ø ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÝÐáâàÞÙÚÐå ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ
àÐÑÞâë, ÒÚÛîçØâÕ ÞÔØÝ Ø× ÜÕâÞÔÞÒ èØäàÞÒÐÝØï Ò ßÞÛÕ   áÕâØ Ò àÐ×ÔÕÛÐå “ÂÞçÚØ ÔÞáâãßД ÝÐ áâà. 158.
ÀÕÖØÜ ×ÐéØâë WLAN ßàØ ÝÐáâàÞÙÚÕ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ     ÄãÝÚæØØ ßàØÛÞÖÕÝØï ´ÞÜ. áÕâì ÝÕÔÞáâãßÝë
Ú ¸ÝâÕàÝÕâ. ¿àØ íâÞÜ áÝØÖÐÕâáï àØáÚ ßàØáÞÕÔØÝÕÝØï   Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï, ÕáÛØ ÝÕ ÝÐáâàÞÕÝë ßÐàÐÜÕâàë
Ú ÞÔÝÞàÐÝÓÞÒÞÙ áÕâØ ÝÕÖÕÛÐâÕÛìÝëå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛÕÙ.    ßàØÛÞÖÕÝØï ´ÞÜ. áÕâì.
² ãáâàÞÙáâÒÕ ÒëÒÞÔØâáï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØÕ, ÕáÛØ ÔàãÓÞÕ    ¿àØ ßÕàÒÞÜ ×ÐßãáÚÕ ßàØÛÞÖÕÝØï “´ÞÜÐèÝïï áÕâì”
ãáâàÞÙáâÒÞ ßëâÐÕâáï ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ á ÝØÜ    ×ÐßãáÚÐÕâáï ÜÐáâÕà ÝÐáâàÞÙÚØ, á ßÞÜÞéìî ÚÞâÞàÞÓÞ
Ø ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâìî. ½Õ ßàØÝØÜÐÙâÕ ×ÐßàÞá ÝÐ       ÜÞÖÝÞ ÞßàÕÔÕÛØâì ÝÐáâàÞÙÚØ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ ÔÛï
áÞÕÔØÝÕÝØÕ Þâ ÝÕØ×ÒÕáâÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ.         ãáâàÞÙáâÒÐ. ÇâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÜÐáâÕà ÝÐáâàÞÙÚØ
µáÛØ ÑÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÛÞÚÐÛìÝÐï áÕâì ØáßÞÛì×ãÕâáï Ò áÕâØ  ßÞ×ÔÝÕÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ·ÐßãáÚ ÜÐáâÕàÐ ÝÐ
ÑÕ× èØäàÞÒÐÝØï, ÒëÚÛîçØâÕ áÞÒÜÕáâÝëÙ ÔÞáâãß      ÓÛÐÒÝÞÜ íÚàÐÝÕ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ Ø áÛÕÔãÙâÕ
ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ Ú äÐÙÛÐÜ ãáâàÞÙáâÒÐ Nokia N95 ÛØÑÞ  ØÝáâàãÚæØïÜ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ.
×ÐßàÕâØâÕ áÞÒÜÕáâÝëÙ ÔÞáâãß Ú ÚÞÝäØÔÕÝæØÐÛìÝëÜ     ´Ûï áÞÕÔØÝÕÝØï áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ÚÞÜßìîâÕàÐ
ÜÕÔØÐäÐÙÛÐÜ. ¸ÝäÞàÜÐæØî ÞÑ Ø×ÜÕÝÕÝØØ ÝÐáâàÞÕÚ     á ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâìî ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ãáâÐÝÞÒØâì ÝÐ
ÞÑéÕÓÞ ÔÞáâãßÐ áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ “½ÐáâàÞÙÚØ ÔÞÜÐèÝÕÙ    ÚÞÜßìîâÕàÕ áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ ßàÞÓàÐÜÜÝÞÕ
áÕâØ” ÝÐ áâà. 85.                   ÞÑÕáßÕçÕÝØÕ á ÚÞÜßÐÚâ-ÔØáÚÐ Ø× ÚÞÜßÛÕÚâÐ ßÞáâÐÒÚØ
                            ãáâàÞÙáâÒÐ.
½ÐáâàÞÙÚØ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ                ºÞÝäØÓãàØàÞÒÐÝØÕ ÝÐáâàÞÕÚ
´Ûï áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ,       ´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ ßàØÛÞÖÕÝØï “´ÞÜÐèÝïï áÕâì”
áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï, ÔàãÓØÜØ       ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ´ÞÜ. áÕâì > ½ÐáâàÞÙÚØ Ø ÞÔÝã
áÞÒÜÕáâØÜëÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ á äãÝÚæØÕÙ UPnP çÕàÕ×    Ø× áÛÕÔãîéØå äãÝÚæØÙ:
ÑÕáßàÞÒÞÔÝãî ÛÞÚÐÛìÝãî áÕâì, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÝÐçÐÛÐ
                            ´ÞÜ. âÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ - ÒëÑÕàØâÕ ²áÕÓÔÐ áßàÐèØÒÐâì
áÞ×ÔÐâì Ø ÝÐáâàÞØâì âÞçÚã ÔÞáâãßÐ Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ
                            ÔÛï ×ÐßàÐèØÒÐÝØï âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ ßàØ

                                                      85
     ÚÐÖÔÞÜ áÞÕÔØÝÕÝØØ á ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâìî, ÁÞ×ÔÐâì     ÒëÑàÐÝë ÔÛï áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò ßÐßÚÕ
³ÐÛÕàÕï

     ÝÞÒãî ÔÛï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÓÞ ÒëÑÞàÐ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ    ºÐàâØÝÚØ Ø ÒØÔÕÞ.
     Ò ¸ÝâÕàÝÕâ Ò ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ ßàØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ     ºÐàâØÝÚØ Ø ÒØÔÕÞ - ÒëÑÞà ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝëå äÐÙÛÞÒ
     ßàØÛÞÖÕÝØï ´ÞÜ. áÕâì ØÛØ ½Õâ. µáÛØ Ò ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ  ÔÛï áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÔàãÓØÜØ ãáâàÞÙáâÒÐÜØ
     ÝÕ ÒÚÛîçÕÝë ÝÐáâàÞÙÚØ ×ÐéØâë ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ      ØÛØ ßàÞáÜÞâà áÞáâÞïÝØï áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï
     ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ, ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ßàÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ     äÐÙÛÞÒ Ò ßÐßÚÕ ºÐàâØÝÚØ Ø ÒØÔÕÞ. ´Ûï ÞÑÝÞÒÛÕÝØï
     ×ÐéØâë. ¼ÞÖÝÞ ßàÞÔÞÛÖØâì àÐÑÞâã Ø ÒÚÛîçØâì      áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ ÔÐÝÝÞÙ ßÐßÚØ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
     ×ÐéØâã ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ ßÞ×ÖÕ ÛØÑÞ    ¾ÑÝÞÒØâì áÞÔÕàÖØÜÞÕ.
     ÞâÜÕÝØâì ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ Ø áÝÐçÐÛÐ
     ÒÚÛîçØâì ×ÐéØâã ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ
     áÕâØ. ÁÜ. “±ÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÛÞÚÐÛìÝÐï áÕâì”Ò àÐ×ÔÕÛÕ
                                ¿àÞáÜÞâà Ø áÞÒÜÕáâÝÞÕ
     “ÂÞçÚØ ÔÞáâãßД ÝÐ áâà. 158.             ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ
     ¸Üï ÜÞÕÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ - ÒÒÕÔØâÕ ØÜï ãáâàÞÙáâÒÐ,    µáÛØ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÒÚÛîçÕÝÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ ¾ÑÜÕÝ áÞÔÕàÖ.,
     ÚÞâÞàÞÕ ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÝÐ ÔàãÓØå áÞÒÜÕáâØÜëå      á ßÞÜÞéìî ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ á äãÝÚæØÕÙ UPnP
     ãáâàÞÙáâÒÐå ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ.              ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì Ø ÚÞßØàÞÒÐâì
     ²ÚÛîçÕÝØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ÞÑéÕÓÞ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ        ÜÕÔØÐäÐÙÛë, ÚÞâÞàëÕ ÒëÑàÐÝë ÔÛï áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ
     Ø ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ              ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï á ßÞÜÞéìî äãÝÚæØØ ¾ÑÜÕÝ áÞÔÕàÖ..
                                µáÛØ ÝÕ âàÕÑãÕâáï àÐ×àÕèÐâì ÔÞáâãß ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ
     ²ëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ´ÞÜ. áÕâì > ¾ÑÜÕÝ áÞÔÕàÖ..    Ú äÐÙÛÐÜ, ÒëÚÛîçØâÕ ÝÐáâàÞÙÚã ¾ÑÜÕÝ áÞÔÕàÖ..
     ¾ÑÜÕÝ áÞÔÕàÖ. - àÐ×àÕèÕÝØÕ ØÛØ ×ÐßàÕâ áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ  ´ÐÖÕ Ò âÞÜ áÛãçÐÕ, ÕáÛØ ÝÐáâàÞÙÚÐ ¾ÑÜÕÝ áÞÔÕàÖ.
     ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ áÞÒÜÕáâØÜëÜØ        Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÒëÚÛîçÕÝÐ, ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì
     ãáâàÞÙáâÒÐÜØ. ½Õ ÒÚÛîçÐÙâÕ ÝÐáâàÞÙÚã ¾ÑÜÕÝ      Ø ÚÞßØàÞÒÐâì ÜÕÔØÐäÐÙÛë, åàÐÝïéØÕáï ÝÐ ÔàãÓØå
     áÞÔÕàÖ. ÔÞ ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ÒáÕå ÞáâÐÛìÝëå ÝÐáâàÞÕÚ.   ãáâàÞÙáâÒÐå, ÕáÛØ Ò ÝØå ãáâÐÝÞÒÛÕÝÞ
     µáÛØ ÝÐáâàÞÙÚÐ ¾ÑÜÕÝ áÞÔÕàÖ. ÒÚÛîçÕÝÐ, á ßÞÜÞéìî   áÞÞâÒÕâáâÒãîéÕÕ àÐ×àÕèÕÝØÕ.
     ÔàãÓØå ãáâàÞÙáâÒ á äãÝÚæØÕÙ UPnP ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ
     ÜÞÖÝÞ ßàÞáÜÐâàØÒÐâì Ø ÚÞßØàÞÒÐâì äÐÙÛë, ÚÞâÞàëÕ86
¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ, åàÐÝïéØåáï          3 ²ëÑÕàØâÕ âØß ÜÕÔØÐÔÐÝÝëå, ÚÞâÞàëÕ âàÕÑãÕâáï
                                                      ³ÐÛÕàÕï
Ò ãáâàÞÙáâÒÕ                       ßàÞáÜÞâàÕâì ÝÐ ÔàãÓÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ. ´ÞáâãßÝëÕ
                             âØßë äÐÙÛÞÒ ×ÐÒØáïâ Þâ ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâÕÙ ÔàãÓÞÓÞ
´Ûï ÒëÑÞàÐ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ, åàÐÝïéØåáï
                             ãáâàÞÙáâÒÐ.
Ò ãáâàÞÙáâÒÕ, Ø ÞâÞÑàÐÖÕÝØï Øå ÝÐ ÔàãÓÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ
                            4 ²ëÑÕàØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ, ÒØÔÕÞÚÛØß, Üã×ëÚÐÛìÝëÙ
ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ, ÝÐßàØÜÕà ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÜ âÕÛÕÒØ×ÞàÕ,
                             ÚÛØß ØÛØ ßÐßÚã ÔÛï ßàÞáÜÞâàÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ
ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÔÕÙáâÒØï:
                             ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÚÐ×. çÕàÕ× ÔÞÜ. áÕâì
1 ² ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï ÒëÑÕàØâÕ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ     (ÔÛï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ Ø ÒØÔÕÞÚÛØßÞÒ) ØÛØ ²Þáßà.
  ÒØÔÕÞÚÛØß.                      çÕàÕ× ÔÞÜ. áÕâì (ÔÛï Üã×ëÚÐÛìÝëå äÐÙÛÞÒ).
2 ²ëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÚÐ×. çÕàÕ× ÔÞÜ. áÕâì.      5 ²ëÑÕàØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï äÐÙÛÐ.
3 ²ëÑÕàØâÕ áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÔÛï          ²ÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ Üã×ëÚÐÛìÝëå äÐÙÛÞÒ,
  ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÜãÛìâØÜÕÔØÙÝÞÓÞ äÐÙÛÐ.          åàÐÝïéØåáï Ò ãáâàÞÙáâÒÕ, Ò ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ
  ¸×ÞÑàÐÖÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ÞÔÝÞÒàÕÜÕÝÝÞ ÚÐÚ ÝÐ     ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ, ÞÔÝÐÚÞ ÜÞÖÝÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔØâì
  íâÞÜ, âÐÚ Ø ÝÐ ÔàãÓÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ,    ÔÐÝÝëÕ äÐÙÛë ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜëå ÒÝÕèÝØå
  Ð ÒØÔÕÞÚÛØßë ÒÞáßàÞØ×ÒÞÔïâáï âÞÛìÚÞ ÝÐ ÔàãÓÞÜ     ãáâàÞÙáâÒÐå Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ãáâàÞÙáâÒÞ Ò ÚÐçÕáâÒÕ
  ãáâàÞÙáâÒÕ.                      ßãÛìâÐ ÔØáâÐÝæØÞÝÝÞÓÞ ãßàÐÒÛÕÝØï.
¾âÞÑàÐÖÕÝØÕ ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ, åàÐÝïéØåáï          ´Ûï ßàÕÚàÐéÕÝØï áÞÒÜÕáâÝÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï
Ò ÔàãÓÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ                  ÜÕÔØÐäÐÙÛÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿àÕÚà.
´Ûï ÒëÑÞàÐ ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ, ÚÞâÞàëÕ åàÐÝïâáï ÝÐ ÔàãÓÞÜ   ÞâÞÑàÐÖÕÝØÕ.
ãáâàÞÙáâÒÕ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ, Ø ÞâÞÑàÐÖÕÝØï Øå Ò ÔÐÝÝÞÜ  ´Ûï ßÕçÐâØ áÞåàÐÝÕÝÝëå Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï
ãáâàÞÙáâÒÕ ØÛØ, ÝÐßàØÜÕà, ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÜ âÕÛÕÒØ×ÞàÕ,  Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ßàØÛÞÖÕÝØï ´ÞÜ.
ÒëßÞÛÝØâÕ áÛÕÔãîéØÕ ÔÕÙáâÒØï:             áÕâì ÝÐ UPnP-áÞÒÜÕáâØÜÞÜ ßàØÝâÕàÕ ÒëÑÕàØâÕ
1 ²ëÑÕàØâÕ ³ÐÛÕàÕï > ´ÞÜÐèÝïï áÕâì. ÃáâàÞÙáâÒÞ     äãÝÚæØî ßÕçÐâØ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ
  ÝÐçØÝÐÕâ ßÞØáÚ ÔàãÓØå áÞÒÜÕáâØÜëå ãáâàÞÙáâÒ.    “¿ÕçÐâì Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÙ” ÝÐ áâà. 79. ½ÐáâàÞÙÚã ¾ÑÜÕÝ
  ² ßàÞæÕááÕ ßÞØáÚÐ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ßÞïÒÛïîâáï       áÞÔÕàÖ. ÒÚÛîçÐâì ÝÕÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ.
  ÝÐ×ÒÐÝØï ãáâàÞÙáâÒ.                 ´Ûï ßÞØáÚÐ äÐÙÛÞÒ ßÞ àÐ×ÛØçÝëÜ ÚàØâÕàØïÜ
2 ²ëÑÕàØâÕ ãáâàÞÙáâÒÞ Ø× áßØáÚÐ.            ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐÙâØ. ´Ûï áÞàâØàÞÒÚØ

                                                      87
     ÝÐÙÔÕÝÝëå äÐÙÛÞÒ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
³ÐÛÕàÕï

     ÁÞàâØàÞÒÐâì ßÞ.

     ºÞßØàÞÒÐÝØÕ ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ
     ´Ûï ÚÞßØàÞÒÐÝØï ØÛØ ßÕàÕÔÐçØ ÜÕÔØÐäÐÙÛÞÒ
     á ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ ÔàãÓØÕ áÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ,
     ÝÐßàØÜÕà UPnP-áÞÒÜÕáâØÜëÙ ÚÞÜßìîâÕà, ÒëÑÕàØâÕ
     äÐÙÛ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï Ø ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ
     ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÜ. Ø ÚÞßØàÞÒÐâì > ºÞßØàÞÒ. Ò ÔÞÜ.
     áÕâì ØÛØ ¿ÕàÕÜ. Ò ÔÞÜ. áÕâì. ½ÐáâàÞÙÚã ¾ÑÜÕÝ
     áÞÔÕàÖ. ÒÚÛîçÐâì ÝÕÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ.
     ´Ûï ÚÞßØàÞÒÐÝØï ØÛØ ßÕàÕÔÐçØ äÐÙÛÞÒ á ÔàãÓÞÓÞ
     ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ ²ÐèÕ ãáâàÞÙáâÒÞ ÒëÑÕàØâÕ äÐÙÛ ÝÐ
     ÔàãÓÞÜ ãáâàÞÙáâÒÕ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÚÞßØàÞÒ.
     Ò âÕÛÕäÞÝ ØÛØ ÁÚÞßØà. ÝÐ ÚÐàâã ßÐÜïâ. (ãÚÐÖØâÕ ØÜï
     ÚÐàâë ßÐÜïâØ, ÕáÛØ âÐÚÞÒÐï ÔÞáâãßÝÐ). ½ÐáâàÞÙÚã
     ¾ÑÜÕÝ áÞÔÕàÖ. ÒÚÛîçÐâì ÝÕÞÑï×ÐâÕÛìÝÞ.
88
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï
                                                      ¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï
³ÛÞÑÐÛìÝÐï áØáâÕÜÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ßÞÛÞÖÕÝØï       ßÛÐÝÐ ßÞ àÐÔØÞÝÐÒØÓÐæØØ. ÂÞçÝÞáâì âÐÚÖÕ áÝØÖÐÕâáï
(Global Positioning System - GPS) - íâÞ ÓÛÞÑÐÛìÝÐï  ßàØ ßÛÞåÞÜ ÓÕÞÜÕâàØçÕáÚÞÜ àÐáßÞÛÞÖÕÝØØ áßãâÝØÚÞÒ.
àÐÔØÞÝÐÒØÓÐæØÞÝÝÐï áØáâÕÜÐ, ÒÚÛîçÐîéÐï        ½Ð ÝÐÛØçØÕ Ø ÚÐçÕáâÒÞ áØÓÝÐÛÞÒ GPS ÒÛØïÕâ
24 áßãâÝØÚÐ Ø ÝÐ×ÕÜÝëÕ áâÐÝæØØ áÒï×Ø,         ßÞÛÞÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÝÐÛØçØÕ ×ÔÐÝØÙ
ÚÞÝâàÞÛØàãîéØÕ àÐÑÞâã áßãâÝØÚÞÒ. ÃáâàÞÙáâÒÞ      Ø ÕáâÕáâÒÕÝÝëå ßàÕßïâáâÒØÙ, Ð âÐÚÖÕ ßÞÓÞÔÝëÕ
ÞáÝÐéÕÝÞ ÒÝãâàÕÝÝØÜ ßàØÕÜÝØÚÞÜ GPS.          ãáÛÞÒØï. ´Ûï ßàØÕÜÐ áØÓÝÐÛÞÒ GPS ßàØÕÜÝØÚ GPS
ÂÕàÜØÝÐÛ GPS (ÝÐßàØÜÕà ßàØÕÜÝØÚ GPS Ò ãáâàÞÙáâÒÕ)   ÔÞÛÖÕÝ ÝÐåÞÔØâìáï ßÞÔ ÞâÚàëâëÜ ÝÕÑÞÜ.
ßàØÝØÜÐÕâ àÐÔØÞáØÓÝÐÛë ÜÐÛÞÙ ÜÞéÝÞáâØ         ÁØáâÕÜÐ GPS ÔÞÛÖÝÐ ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï âÞÛìÚÞ
áÞ áßãâÝØÚÞÒ Ø Ø×ÜÕàïÕâ ÒàÕÜï ßàÞåÞÖÔÕÝØï áØÓÝÐÛÞÒ.  Ò ÝÐÒØÓÐæØÞÝÝëå æÕÛïå. ½Õ áÛÕÔãÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì áÕâì
¸áåÞÔï Ø× ÒàÕÜÕÝØ ßàÞåÞÖÔÕÝØï áØÓÝÐÛÐ, ßàØÕÜÝØÚ    GPS ÔÛï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï âÞçÝëå ÚÞÞàÔØÝÐâ ßÞÛÞÖÕÝØï.
GPS ÜÞÖÕâ àÐááçØâÐâì áÒÞÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ á âÞçÝÞáâìî ÔÞ  ½Õ áâÞØâ âÐÚÖÕ ßÞÛÝÞáâìî ßÞÛÐÓÐâìáï ÝÐ ÔÐÝÝëÕ
ÜÕâàÞÒ.                        Þ ßÞÛÞÖÕÝØØ, ßÞÛãçÕÝÝëÕ ÝÐ ÞáÝÞÒÕ GPS.
ºÞÞàÔØÝÐâë Ò áØáâÕÜÕ GPS ÒëàÐÖÐîâáï Ò äÞàÜÐâÕ,
ØáßÞÛì×ãÕÜÞÜ Ò áØáâÕÜÕ ÚÞÞàÔØÝÐâ WGS-84 (ÓàÐÔãáë   ¿àØÕÜÝØÚ GPS
Ø ÔÕáïâØçÝëÕ ÓàÐÔãáë).
                           ¿àØÕÜÝØÚ GPS
³ÛÞÑÐÛìÝÐï áØáâÕÜÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ßÞÛÞÖÕÝØï (GPS)    àÐáßÞÛÞÖÕÝ Ò ÝØÖÝÕÙ
ÔÕÙáâÒãÕâ ßÞÔ ÚÞÝâàÞÛÕÜ ßàÐÒØâÕÛìáâÒÐ ÁÈ°, ÚÞâÞàÞÕ  çÐáâØ ãáâàÞÙáâÒÐ.
ÝÕáÕâ ØáÚÛîçØâÕÛìÝãî ÞâÒÕâáâÒÕÝÝÞáâì ×Ð âÞçÝÞáâì   ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï
àÐÑÞâë Ø ÞÑáÛãÖØÒÐÝØÕ íâÞÙ áØáâÕÜë. ÂÞçÝÞáâì     ßàØÕÜÝØÚÐ ÞâÚàÞÙâÕ
ÔÐÝÝëå Þ ÜÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØØ ßÞÔÒÕàÖÕÝÐ ÒÛØïÝØî      ÒëÔÒØÖÝãî ßÐÝÕÛì
ÚÞààÕÚâØàÞÒÞÚ, ÚÞâÞàëÕ ÒÝÞáïâáï Ò áßãâÝØÚØ GPS    æØäàÞÒÞÙ ÚÛÐÒØÐâãàë
ßàÐÒØâÕÛìáâÒÞÜ ÁÈA, Ø ÜÞÖÕâ Ø×ÜÕÝïâìáï        Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ
ÜØÝØáâÕàáâÒÞÜ ÞÑÞàÞÝë ÁÈ° ßàØ Ø×ÜÕÝÕÝØØ ßÞÛØâØÚØ   ãáâàÞÙáâÒÞ
ÓàÐÖÔÐÝáÚÞÓÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï GPS Ø ÄÕÔÕàÐÛìÝÞÓÞ

                                                      89
            Ò ÒÕàâØÚÐÛìÝÞÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ ßÞÔ ãÓÛÞÜ ßàØÜÕàÝÞ     • ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï GPS ×ÐÝØÜÐÕâ Þâ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï

            45 ÓàÐÔãáÞÒ, ÝÐåÞÔïáì ßàØ íâÞÜ ßÞÔ ÞâÚàëâëÜ ÝÕÑÞÜ.   ÝÕáÚÞÛìÚØå áÕÚãÝÔ ÔÞ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÜØÝãâ.
            ÃáâÐÝÞÒÛÕÝØÕ áÞÕÔØÝÕÝØï GPS ×ÐÝØÜÐÕâ Þâ ÝÕáÚÞÛìÚØå
            áÕÚãÝÔ ÔÞ ÝÕáÚÞÛìÚØå ÜØÝãâ. µáÛØ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì
            ÝÐåÞÔØâáï Ò ÜÐèØÝÕ, âÞ ãáâÐÝÞÒÚÐ áÞÕÔØÝÕÝØï GPS   ·ÐßàÞáë ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ
            ÜÞÖÕâ ×ÐÝïâì ÑÞÛìèÕ ÒàÕÜÕÝØ.             ßÞÛÞÖÕÝØï
            ÍÛÕÚâàÞßØâÐÝØÕ ßàØÕÜÝØÚÐ GPS ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï Þâ    ¸ÝÞÓÔÐ ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛì ãáâàÞÙáâÒÐ ßÞÛãçÐÕâ ×ÐßàÞá
            ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ. ¿àØ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ßàØÕÜÝØÚÐ GPS    Þâ áÕâÕÒÞÙ ãáÛãÓØ ÝÐ ßÕàÕÔÐçã ØÝäÞàÜÐæØØ
            ×ÐàïÔ ÐÚÚãÜãÛïâÞàÐ àÐáåÞÔãÕâáï ÑëáâàÕÕ.       Þ ßÞÛÞÖÕÝØØ ãáâàÞÙáâÒÐ. ¿ÞáâÐÒéØÚ ãáÛãÓ
                                       ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ ØÝäÞàÜÐæØî ÜÕáâÝÞÓÞ åÐàÐÚâÕàÐ
            ¸ÝäÞàÜÐæØï Þ áßãâÝØÚÞÒëå               (ÝÐßàØÜÕà áÒÕÔÕÝØï Þ ßÞÓÞÔÕ ØÛØ ÔÞàÞÖÝÞÙ
                                       ÞÑáâÐÝÞÒÚÕ), ×ÐÒØáïéãî Þâ ßÞÛÞÖÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ.
            áØÓÝÐÛÐå                       ¿àØ ßÞÛãçÕÝØØ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï
            µáÛØ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕ ÒÞáßàØÝØÜÐÕâ áßãâÝØÚÞÒëÙ     ßÞïÒÛïÕâáï áÞÞÑéÕÝØÕ á ÝÐ×ÒÐÝØÕÜ ãáÛãÓØ, Þâ ÚÞâÞàÞÙ
            áØÓÝÐÛ, ßÞáâÐàÐÙâÕáì ßàÕÔßàØÝïâì áÛÕÔãîéÕÕ:     ßÞáâãßØÛ ×ÐßàÞá. ²ëÑÕàØâÕ ¿àØÝïâì, çâÞÑë àÐ×àÕèØâì
            • µáÛØ ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÐåÞÔØâáï ÒÝãâàØ ßÞÜÕéÕÝØï,    ßÕàÕÔÐçã ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßÞÛÞÖÕÝØØ ãáâàÞÙáâÒÐ,
              ÒëÙÔØâÕ ÝÐ ãÛØæã, ÓÔÕ áØÓÝÐÛ ßàØÝØÜÐÕâáï ÛãçèÕ.  ØÛØ ¾âÚÛÞÝ., çâÞÑë ÞâÚÛÞÝØâì ×ÐßàÞá.
            • µáÛØ ÒëÔÒØÖÝÐï ßÐÝÕÛì æØäàÞÒÞÙ ÚÛÐÒØÐâãàë
              ×ÐÚàëâÐ, ÞâÚàÞÙâÕ ÕÕ.
            • µáÛØ ²ë ÝÐåÞÔØâÕáì ÝÐ ãÛØæÕ, ÒëÙÔØâÕ ÝÐ ÑÞÛÕÕ
                                       ºÐàâë
              ÞâÚàëâÞÕ ÜÕáâÞ.                  ½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ºÐàâë. Á ßÞÜÞéìî
            • ¿àÞÒÕàìâÕ, ÝÕ ×ÐÚàëÒÐÕâ ÛØ ²ÐèÐ àãÚÐ ÐÝâÕÝÝã GPS  ßàØÛÞÖÕÝØï ºÐàâë ÜÞÖÝÞ ÞßàÕÔÕÛØâì âÕÚãéÕÕ
              ãáâàÞÙáâÒÐ. ÁÒÕÔÕÝØï Þ àÐ×ÜÕéÕÝØØ ÐÝâÕÝÝë     ßÞÛÞÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ ÚÐàâÕ, ÝÐÙâØ ÝÐ ÚÐàâÕ
              áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ “¿àØÕÜÝØÚ GPS” ÝÐ áâà. 89.     ÝÕÞÑåÞÔØÜëÙ ÓÞàÞÔ ØÛØ áâàÐÝã, ÞáãéÕáâÒØâì
            • ½ÕÑÛÐÓÞßàØïâÝëÕ ßÞÓÞÔÝëÕ ãáÛÞÒØï ÞâàØæÐâÕÛìÝÞ   ßÞØáÚ ÐÔàÕáÞÒ àÐ×ÛØçÝëå ÞÑêÕÚâÞÒ Ø
              ÒÛØïîâ ÝÐ ÜÞéÝÞáâì áØÓÝÐÛÐ.            ÔÞáâÞßàØÜÕçÐâÕÛìÝÞáâÕÙ, Ð âÐÚÖÕ áßÛÐÝØàÞÒÐâì
                                       ÜÐàèàãâë ßÕàÕÜÕéÕÝØï ÜÕÖÔã àÐ×ÛØçÝëÜØ ßãÝÚâÐÜØ

90
ÝÐ×ÝÐçÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ áÞåàÐÝØâì ßÞÛÞÖÕÝØï Ò ÚÐçÕáâÒÕ  ßÕàÕÔÐçÕ ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ
                                                      ¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï
ÞàØÕÝâØàÞÒ Ø ßÕàÕÔÐâì Øå ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜëÕ ãáâàÞÙáâÒÐ.  áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ßàØÞÑàÕáâØ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ãáÛãÓØ,      ÁÞÒÕâ. ·ÐÓàã×Úã ÚÐàâ ÜÞÖÝÞ ÞáãéÕáâÒÛïâì ßãâÕÜ
ÝÐßàØÜÕà ãáÛãÓØ ßãâÕÒÞÔØâÕÛï ØÛØ ßàÞÒÞÔÝØÚÐ       ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ áÕâØ.
á ÓÞÛÞáÞÒëÜ ãÚÐ×ÐâÕÛÕÜ.                ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ãÒÕÔÞÜÛÕÝØï Þ àÕÓØáâàÐæØØ ãáâàÞÙáâÒÐ
¿àØÛÞÖÕÝØÕ ºÐàâë ØáßÞÛì×ãÕâ áØáâÕÜã GPS.       Ò áÕâØ, ÞâÛØçÝÞÙ Þâ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, ÒëÑÕàØâÕ
¸áßÞÛì×ãÕÜëÕ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÜÕâÞÔë ÞßàÕÔÕÛÕÝØï     ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁÕâì > ¿àÕÔãßàÕÖÔÕÝØÕ
ßÞÛÞÖÕÝØï ÜÞÖÝÞ ×ÐÔÐâì Ò ÝÐáâàÞÙÚÐå ãáâàÞÙáâÒÐ.    Þ àÞãÜØÝÓÕ > ²ÚÛ..
ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “¼ÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØÕ” ÝÐ áâà. 154. ´Ûï
ÝÐØÑÞÛÕÕ âÞçÝÞÓÞ ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ßÞÛÞÖÕÝØï        ¿àÞáÜÞâà ÚÐàâ
ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÒÝãâàÕÝÝØÙ ØÛØ ÒÝÕèÝØÙ ßàØÕÜÝØÚ GPS.
                           ¾ÑÛÐáâì ÔÕÙáâÒØï ßàØÛÞÖÕÝØï ÚÐàâë ×ÐÒØáØâ
¿àØ ßÕàÒÞÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ßàØÛÞÖÕÝØï ºÐàâë       Þâ áâàÐÝë.
ÒÞ×ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçÕÝØÕ ×ÐßàÞáÐ ÝÐ ÒÒÞÔ âÞçÚØ ÔÞáâãßÐ
Ò ¸ÝâÕàÝÕâ, çâÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÔÛï ×ÐÓàã×ÚØ        ¿ÞáÛÕ ÞâÚàëâØï ßàØÛÞÖÕÝØï ºÐàâë ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
ÚÐàâÞÓàÐäØçÕáÚÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ ÔÛï âÕÚãéÕÓÞ       ßÞïÒÛïÕâáï Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ×ÕÜÝÞÓÞ èÐàÐ. ºÞÓÔÐ
ßÞÛÞÖÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ. ÇâÞÑë Ò ÔÐÛìÝÕÙèÕÜ Ø×ÜÕÝØâì   ãáâàÞÙáâÒÞ ÞÑÝÐàãÖØÒÐÕâ áØÓÝÐÛ áßãâÝØÚÐ,
áâÐÝÔÐàâÝãî âÞçÚã ÔÞáâãßÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >     ßàØÛÞÖÕÝØÕ ºÐàâë ÝÐçØÝÐÕâ ßÞØáÚ ãáâàÞÙáâÒÐ
½ÐáâàÞÙÚØ > ÁÕâì > ÂÞçÚÐ ÔÞáâãßÐ.           Ø ãÒÕÛØçØÒÐÕâ ÜÐáèâÐÑ ÚÐàâë ÔÛï ÞâÞÑàÐÖÕÝØï
                           âÕÚãéÕÓÞ ßÞÛÞÖÕÝØï. ºàÞÜÕ âÞÓÞ, ßàØÛÞÖÕÝØÕ
¿àÐÚâØçÕáÚØ ÒáÕ æØäàÞÒëÕ ÚÐàâë åÐàÐÚâÕàØ×ãîâáï    ºÐàâë ×ÐÓàãÖÐÕâ ÚÐàâã, áÞÞâÒÕâáâÒãîéãî âÕÚãéÕÜã
ÝÕÚÞâÞàÞÙ ßÞÓàÕèÝÞáâìî Ø ÝÕßÞÛÝÞâÞÙ. ½Õ áÛÕÔãÕâ    ßÞÛÞÖÕÝØî ãáâàÞÙáâÒÐ. ºÐàâë ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ
ßÞÛÐÓÐâìáï âÞÛìÚÞ ÝÐ ÚÐàâë, ×ÐÓàãÖÐÕÜëÕ ÔÛï àÐÑÞâë  áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÝÐ
ÔÐÝÝÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ.                  áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ).
·ÐÓàã×ÚÐ ÚÐàâ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áãéÕáâÒÕÝÝÞÜã     ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ áßãâÝØÚÐå ßàØ
ãÒÕÛØçÕÝØî ÞÑêÕÜÐ ÔÐÝÝëå, ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëå çÕàÕ× áÕâì   ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ßàØÛÞÖÕÝØï ºÐàâë ÒëÑÕàØâÕ
ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ áâÞØÜÞáâØ ãáÛãÓ ßÞ   ÄãÝÚæØØ > ²ØÔ > ÁÞáâÞïÝØÕ áßãâÝØÚÞÒ.


                                                      91
            ¿àØ ßàÞáÜÞâàÕ ÚÐàâë ÝÐ ÔØáßÛÕÕ (ÝÐßàØÜÕà ßàØ    ´Ûï áÞåàÐÝÕÝØï ßÞÛÞÖÕÝØï Ò ÚÐçÕáâÒÕ ÞàØÕÝâØàÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï

            ßÕàÕÜÕéÕÝØØ Ò ÔàãÓãî áâàÐÝã) ×ÐÓàã×ÚÐ ÝÞÒÞÙ ÚÐàâë  ÒëÑÕàØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã
            ÒëßÞÛÝïÕâáï ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ. ·ÐÓàã×ÚÐ ßàØÛÞÖÕÝØÕÜ    Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì > ºÐÚ ÞàØÕÝâØà, ×ÐâÕÜ
            ºÐàâë ÒáÕå ÚÐàâ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï ÑÕáßÛÐâÝÞ, ÞÔÝÐÚÞ,  ÒÒÕÔØâÕ ØÜï ÞàØÕÝâØàÐ Ø ÒëÑÕàØâÕ ÚÐâÕÓÞàØØ, ÚÞâÞàëÕ
            ÞÝÐ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áãéÕáâÒÕÝÝÞÜã ãÒÕÛØçÕÝØî    ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ Ò ÝÕÓÞ ÒÚÛîçØâì. ÇâÞÑë áÔÕÛÐâì áÝØÜÞÚ
            ÞÑêÕÜÐ ÔÐÝÝëå, ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëå çÕàÕ× áÕâì ßÞáâÐÒéØÚÐ  íÚàÐÝÐ ÔÛï ßÞÛÞÖÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ ÁÞåàÐÝØâì > ºÐÚ
            ãáÛãÓ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ áâÞØÜÞáâØ ãáÛãÓ ßÞ ßÕàÕÔÐçÕ   Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ. ÁÝØÜÞÚ íÚàÐÝÐ áÞåàÐÝïÕâáï
            ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ      Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ³ÐÛÕàÕï.
            áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.                    ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áÞåàÐÝÕÝÝëå ÞàØÕÝâØàÞÒ ÒëÑÕàØâÕ
            ½Ð ÚÐàâÕ ÞâÜÕçÐÕâáï âÕÚãéÕÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ ãáâàÞÙáâÒÐ.  ÄãÝÚæØØ > ¸×ÑàÐÝÝÞÕ.
            ºàãÓ ÚÞÜßÐáÐ ÞâÞÑàÐÖÐÕâ ÞàØÕÝâÐæØî ÚÐàâë      ÇâÞÑë ßÕàÕÔÐâì ÞàØÕÝâØà ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ,
            (áâÐÝÔÐàâÝÐï ÞàØÕÝâÐæØï - ÝÐ áÕÒÕà).        Ò ßÐßÚÕ ¸×ÑàÐÝÝÞÕ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÛÞÖÕÝØÕ
            ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï ßÞ ÚÐàâÕ ÒëßÞÛÝØâÕ ßàÞÚàãâÚã    ÞàØÕÝâØàÐ > ¿ÕàÕÔÐâì. ¿àØ ßÕàÕÔÐçÕ ÞàØÕÝâØàÐ
            ÒÒÕàå, ÒÝØ×, ÒÛÕÒÞ ØÛØ ÒßàÐÒÞ. ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ    Ò âÕÚáâÞÒÞÜ áÞÞÑéÕÝØØ ØÝäÞàÜÐæØï ßàÕÞÑàÐ×ãÕâáï
            ßÞÔàÞÑÝëå áÒÕÔÕÝØÙ Þ ßÞÛÞÖÕÝØØ ÝÐ ÚÐàâÕ ÒëÔÕÛØâÕ  Ò àÕÖØÜ ÝÕäÞàÜÐâØàÞÒÐÝÝÞÓÞ âÕÚáâÐ.
            ÕÓÞ, ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   Ø ÒëÑÕàØâÕ ´ÕâÐÛØ. ´Ûï   ´Ûï ÞßàÕÔÕÛÕÝØï ÝÐáâàÞÕÚ áÕâØ Ø ÜÐàèàãâØ×ÐæØØ,
            ÒÞ×ÒàÐâÐ Ú âÕÚãéÕÜã ßÞÛÞÖÕÝØî ÒëÑÕàØâÕ ½Ð×ÐÔ ØÛØ  Ð âÐÚÖÕ ÞÑéØå ÝÐáâàÞÕÚ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
            ÄãÝÚæØØ > ÂÕÚãéÕÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ.            ½ÐáâàÞÙÚØ.
            ´Ûï ãÒÕÛØçÕÝØï ØÛØ ãÜÕÝìèÕÝØï ÜÐáèâÐÑÐ ÚÐàâë    ÇâÞÑë ßàÞÒÕàØâì áÞÞâÒÕâáâÒØÕ ×ÐÓàãÖÕÝÝëå
            ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   ØÛØ   . ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï   Ò ãáâàÞÙáâÒÞ ÚÐàâ ÞÑÝÞÒÛÕÝÝÞÙ ØÝäÞàÜÐæØØ ÝÐ
            ÜÕÖÔã íÚàÐÝÐÜØ ßàÞáÜÞâàÐ Ò ÔÒãåÜÕàÝÞÜ        áÕàÒÕàÕ ÚÐàâ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ >
            Ø âàÕåÜÕàÝÞÜ Ø×ÞÑàÐÖÕÝØØ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã   .   ÁÕâì > ÄãÝÚæØØ > ¿àÞÒÕàØâì ÞÑÝÞÒÛÕÝØï ÚÐàâ.
            ÇâÞÑë ÞßàÕÔÕÛØâì âØßë ÞÑêÕÚâÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÑãÔãâ    ÇâÞÑë ×ÐßàÕâØâì ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚãî ×ÐÓàã×Úã ãáâàÞÙáâÒÞÜ
            ÞâÞÑàÐÖÐâìáï ÝÐ ÚÐàâÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ØÔ >   ÚÐàâ çÕàÕ× áÕâì ¸ÝâÕàÝÕâ (ÝÐßàØÜÕà, ÕáÛØ ãáâàÞÙáâÒÞ
            ºÐâÕÓÞàØØ Ø ãÚÐÖØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÕ ÚÐâÕÓÞàØØ.     ÝÐåÞÔØâáï ÒÝÕ ÔÞÜÐèÝÕÙ áÕâØ), ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
                                      ½ÐáâàÞÙÚØ > ÁÕâì > ¸áßÞÛì×ÞÒÐâì áÕâì > ²ëÚÛ..


92
¸áßÞÛì×ÞÒÐÝØÕ ÝÐáâàÞÙÚØ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚÞÙ ×ÐÓàã×ÚØ   ÄãÝÚæØØ > ¿ÞØáÚ > ¿Þ ÐÔàÕáã > ÄãÝÚæØØ >
                                                    ¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï
ÚÐàâ ÜÞÖÕâ ßàØÒÕáâØ Ú áãéÕáâÒÕÝÝÞÜã ãÒÕÛØçÕÝØî    ²ëÑàÐâì Ò ÚÞÝâÐÚâÐå.
ÞÑêÕÜÐ ÔÐÝÝëå, ßÕàÕÔÐÒÐÕÜëå çÕàÕ× áÕâì ßÞáâÐÒéØÚÐ  ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ àÕ×ãÛìâÐâÐ ßÞØáÚÐ ÝÐ ÚÐàâÕ ÝÐÖÜØâÕ
ãáÛãÓ. ¸ÝäÞàÜÐæØî Þ áâÞØÜÞáâØ ãáÛãÓ ßÞ ßÕàÕÔÐçÕ   ÚÛÐÒØèã . ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã àÕ×ãÛìâÐâÐÜØ
ÔÐÝÝëå ÜÞÖÝÞ ßÞÛãçØâì ã ßÞáâÐÒéØÚÐ ãáÛãÓ áÞâÞÒÞÙ   ßÞØáÚÐ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã ØÛØ . ´Ûï ßÕàÕÜÕéÕÝØï
áÕâØ.                        ßÞ ÚÐàâÕ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²Þ ÒÕáì íÚàÐÝ
´Ûï ÝÐáâàÞÙÚØ àÐ×ÜÕàÐ Úíè-ßÐÜïâØ, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ ÔÛï  Ø ØáßÞÛì×ãÙâÕ ÚÛÐÒØèã ßàÞÚàãâÚØ.
áÞåàÐÝÕÝØï ÚÐàâ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞÙÚØ >
¼ÐÚá. Øáß. ÚÐàâë ßÐÜïâØ (%). ÍâÐ äãÝÚæØï ÔÞáâãßÝÐ  ¿ÛÐÝØàÞÒÐÝØÕ ÜÐàèàãâÐ
âÞÛìÚÞ Ò áÛãçÐÕ ãáâÐÝÞÒÚØ Ò ãáâàÞÙáâÒÞ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ  ÇâÞÑë áßÛÐÝØàÞÒÐâì ÜÐàèàãâ ßÕàÕÜÕéÕÝØï Ø× ÞÔÝÞÓÞ
ÚÐàâë ßÐÜïâØ. ² áÛãçÐÕ ßÞÛÝÞÓÞ ×ÐßÞÛÝÕÝØï ßÐÜïâØ   ßÞÛÞÖÕÝØï Ò ÔàãÓÞÕ (ÝÐßàØÜÕà Ø× ÔÞÜÐ ÝÐ àÐÑÞâã),
áÐÜÐï áâÐàÐï ÚÐàâÐ ãÔÐÛïÕâáï. ºíè-ßÐÜïâì ÝÕÛì×ï   ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÛÐÝØàÞÒÐâì ÜÐàèàãâ.
ÞçØáâØâì.                      ²ëÑÕàØâÕ ÝÐçÐÛìÝãî Ø ÚÞÝÕçÝãî âÞçÚã ÜÐàèàãâÐ.

¿ÞØáÚ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ ßÞÛÞÖÕÝØïå            ÇâÞÑë ÞßàÕÔÕÛØâì ÝÐáâàÞÙÚØ ßÛÐÝØàÞÒÐÝØï ÜÐàèàãâÐ
                           (ÝÐßàØÜÕà ÒØÔ âàÐÝáßÞàâÐ), ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÞÑêÕÚâÞÒ, àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëå ÒÑÛØ×Ø     ½ÐáâàÞÙÚØ > ¼Ðàèàãâë.
âÕÚãéÕÓÞ ßÞÛÞÖÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ Ò ÔàãÓØå
ßÞÛÞÖÕÝØïå ÝÐ ÚÐàâÕ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¿ÞØáÚ > ¿Þ  ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ áåÕÜë ÜÐàèàãâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
ÚÐâÕÓÞàØØ.                      ¿ÞÚÐ×Ðâì ÜÐàèàãâ. ÀÐáçÕâ ÜÐàèàãâÐ ÞáãéÕáâÒÛïÕâáï
                           ÝÐ ÞáÝÞÒÕ ÒëÑàÐÝÝëå ÝÐáâàÞÕÚ ßÛÐÝØàÞÒÐÝØï
ÇâÞÑë ÝÐÙâØ ÞÑêÕÚâ ßÞ ÝÐ×ÒÐÝØî, ÒëÑÕàØâÕ       ÜÐàèàãâÐ.
ÄãÝÚæØØ > ¿ÞØáÚ > ¿Þ ØÜÕÝØ ØÛØ ÒÒÕÔØâÕ ßÕàÒëÕ
ÑãÚÒë ÝÐ×ÒÐÝØï Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞØáÚ.           ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ßãÝÚâÞÒ ÜÐàèàãâÐ ÝÐ ÚÐàâÕ ÒëÑÕàØâÕ
                           ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÚÐ×Ðâì ÝÐ ÚÐàâÕ.
ÇâÞÑë ÝÐÙâØ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ, ÒëÑÕàØâÕ
ÄãÝÚæØØ > ¿ÞØáÚ > ¿Þ ÐÔàÕáã. ½ÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÒÕáâØ    ´Ûï ×ÐßãáÚÐ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØï áÞ×ÔÐÝÝÞÓÞ ÜÐàèàãâÐ
ÝÐ×ÒÐÝØÕ ÓÞàÞÔÐ Ø áâàÐÝë. ÇâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÐÔàÕá  ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐçÐâì ØÜØâÐæØî.
ÚÞÝâÐÚâÐ, áÞåàÐÝÕÝÝëÙ Ò ßÐßÚÕ ºÞÝâÐÚâë, ÒëÑÕàØâÕ   ´Ûï ÞâáÛÕÖØÒÐÝØï ÜÐàèàãâÐ Ø âÕÚãéÕÓÞ ßÞÛÞÖÕÝØï
                           GPS ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐçÐâì áÛÕÖÕÝØÕ.

                                                    93
              ÁÞÒÕâ. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ ºÐàâë ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì    ãÚÐ×ÐâÕÛï GPS, ßÞáÛÕ áÞ×ÔÐÝØï ÜÐàèàãâÐ
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï

             á áÞÒÜÕáâØÜëÜ ßàØÕÜÝØÚÞÜ GPS á ßÞÔÔÕàÖÚÞÙ     Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ºÐàâë ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐçÐâì
             Bluetooth. ½ÐßàØÜÕà, ÝÐåÞÔïáì Ò ÐÒâÞÜÞÑØÛÕ,    ÝÐÒØÓÐæØî.
             ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÒÝÕèÝØÙ ßàØÕÜÝØÚ GPS,      ¿àØ ßÕàÒÞÜ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ ßàÞÓàÐÜÜë ÝÐÒØÓÐæØØ ÝÐ
             àÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÙ ßÞÔ ÞâÚàëâëÜ ÝÕÑÞÜ.         ÔØáßÛÕÕ ãáâàÞÙáâÒÐ ßÞïÒÛïÕâáï ×ÐßàÞá ÝÐ ÒÒÞÔ ï×ëÚÐ
             ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ     ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ ãÚÐ×ÐâÕÛï, Ð âÐÚÖÕ ÒëßÞÛÝïÕâáï ×ÐÓàã×ÚÐ Ø×
             ÒÝÕèÝÕÓÞ ßàØÕÜÝØÚÐ GPS áÜ. Ò àÐ×ÔÕÛÕ        ¸ÝâÕàÝÕâÐ äÐÙÛÞÒ ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ ãÚÐ×ÐâÕÛï ÝÐ ÒëÑàÐÝÝÞÜ
             “¼ÕáâÞßÞÛÞÖÕÝØÕ” ÝÐ áâà. 154.           ï×ëÚÕ. ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì ï×ëÚ Ò ÔÐÛìÝÕÙèÕÜ, ÝÐ ÓÛÐÒÝÞÜ
                                       íÚàÐÝÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ºÐàâë ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
            ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝëÕ ãáÛãÓØ àÐÑÞâë             ½ÐáâàÞÙÚØ > ´àãÓØÕ > ³ÞÛÞáÞÒëÕ ÚÞÜÐÝÔë, ãÚÐÖØâÕ
            á ÚÐàâÐÜØ                      ï×ëÚ Ø ÒëßÞÛÝØâÕ ×ÐÓàã×Úã Ø× ¸ÝâÕàÝÕâÐ äÐÙÛÞÒ
                                       ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ ãÚÐ×ÐâÕÛï ÔÛï ÒëÑàÐÝÝÞÓÞ ï×ëÚÐ.
            ´Ûï ßàØÞÑàÕâÕÝØï Ø ×ÐÓàã×ÚØ Ò ãáâàÞÙáâÒÞ
            ßãâÕÒÞÔØâÕÛÕÙ ßÞ àÐ×ÛØçÝëÜ ÓÞàÞÔÐÜ ØÛØ        ´Ûï ÞâÜÕÝë áÞ×ÔÐÝÝÞÓÞ ÜÐàèàãâÐ Ø ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï
            ßàØÞÑàÕâÕÝØï ãáÛãÓØ ßàÞÒÞÔÝØÚÐ á ÓÞÛÞáÞÒëÜ      ÔàãÓÞÓÞ ÜÐàèàãâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
            ãÚÐ×ÐâÕÛÕÜ ÔÛï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ºÐàâë   °ÛìâÕàÝÐâØÒÝëÙ ÜÐàèàãâ.
            ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´Þß. ãáÛãÓØ > ¿ãâÕÒÞÔØâÕÛØ ßÞ   ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÞÛìÚÞ ÑÛØÖÐÙèØå ßÞÒÞàÞâÞÒ
            ÓÞàÞÔÐÜ ØÛØ ´ÞÑÐÒØâì ÝÐÒØÓÐæØî.           Ø áÚàëâØï ÚÐàâë ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ²ØÔ >
            ·ÐÓàãÖÕÝÝëÕ ßãâÕÒÞÔØâÕÛØ ÐÒâÞÜÐâØçÕáÚØ        ÁÛÕÔãîéØÕ ßÞÒÞàÞâë.
            áÞåàÐÝïîâáï Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ ØÛØ ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ  ´Ûï ÞáâÐÝÞÒÚØ ßàÞÓàÐÜÜë ÝÐÒØÓÐæØØ ÒëÑÕàØâÕ
            ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ).           ÄãÝÚæØØ > ¾áâÐÝÞÒØâì ÝÐÒØÓÐæØî.
            ½ÐÒØÓÐæØï                      ¿ãâÕÒÞÔØâÕÛØ
            ¿ÞáÛÕ ßàØÞÑàÕâÕÝØï ãáÛãÓØ ÝÐÒØÓÐæØØ ÞÝÐ áâÐÝÞÒØâáï  ¿àØÛÞÖÕÝØÕ ¿ãâÕÒÞÔØâÕÛØ ßÞ ÓÞàÞÔÐÜ ßàÕÔÞáâÐÒÛïÕâ
            ÔÞáâãßÝÞÙ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ºÐàâë.            ØÝäÞàÜÐæØî Þ ÔÞáâÞßàØÜÕçÐâÕÛìÝÞáâïå, àÕáâÞàÐÝÐå,
            ÇâÞÑë ×ÐßãáâØâì ßàÞÓàÐÜÜã ÝÐÒØÓÐæØØ Ú ÜÕáâã     ÞâÕÛïå Ø ÔàãÓØå ØÝâÕàÕáãîéØå ßÞÛì×ÞÒÐâÕÛï ÞÑêÕÚâÐå.
            ÝÐ×ÝÐçÕÝØï á ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ äãÝÚæØØ ÓÞÛÞáÞÒÞÓÞ


94
¿ÕàÕÔ ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØÕÜ ßãâÕÒÞÔØâÕÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ      ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî ØÝäÞàÜÐæØî (ÝÐßàØÜÕà ÐÔàÕá).
                                                      ¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï
×ÐÓàã×Øâì Ø ßàØÞÑàÕáâØ.                ÁÞåàÐÝÕÝÝëÕ ÞàØÕÝâØàë ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì
´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ×ÐÓàãÖÕÝÝÞÓÞ ßãâÕÒÞÔØâÕÛï ÝÐ ÒÚÛÐÔÚÕ   Ò áÞÒÜÕáâØÜëå ßàØÛÞÖÕÝØïå, ÝÐßàØÜÕà ´ÐÝÝëÕ GPS
¼ÞØ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ¿ãâÕÒÞÔØâÕÛØ ßÞ ÓÞàÞÔÐÜ        Ø ºÐàâë.
ÒëÑÕàØâÕ ßãâÕÒÞÔØâÕÛì Ø ßÞÔÚÐâÕÓÞàØî (ÕáÛØ ØÜÕÕâáï).  ºÞÞàÔØÝÐâë Ò áØáâÕÜÕ GPS ÒëàÐÖÐîâáï Ò äÞàÜÐâÕ,
´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ Ò ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÞÒÞÓÞ ßãâÕÒÞÔØâÕÛï     ØáßÞÛì×ãÕÜÞÜ Ò áØáâÕÜÕ ÚÞÞàÔØÝÐâ WGS-84 (ÓàÐÔãáë
Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ ¿ãâÕÒÞÔØâÕÛØ ßÞ ÓÞàÞÔÐÜ ÒëßÞÛÝØâÕ     Ø ÔÕáïâØçÝëÕ ÓàÐÔãáë).
ßàÞÚàãâÚã ÒßàÐÒÞ, ÒëÑàÐÒ ÒÚÛÐÔÚã ±ÛØÖÐÙèØÕ ØÛØ     ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÝÞÒÞÓÞ ÞàØÕÝâØàÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
²áÕ, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜëÙ ßãâÕÒÞÔØâÕÛì      ½ÞÒëÙ ÞàØÕÝâØà. ÇâÞÑë áÔÕÛÐâì ×ÐßàÞá ÝÐ
Ø ÝÐÖÜØâÕ OK. ´Ûï ßàØÞÑàÕâÕÝØï ßãâÕÒÞÔØâÕÛï      ÞßàÕÔÕÛÕÝØÕ ÚÞÞàÔØÝÐâ âÕÚãéÕÓÞ ßÞÛÞÖÕÝØï,
ÒëÑÕàØâÕ ÒÚÛÐÔÚã ¼ÞØ, ÒëßÞÛÝØÒ ßàÞÚàãâÚã ÒÛÕÒÞ,    ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÚãéÕÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ. ÇâÞÑë ÒàãçÝãî ÒÒÕáâØ
ÒëÑÕàØâÕ ×ÐÓàãÖÕÝÝëÙ ßãâÕÒÞÔØâÕÛì Ø ÒÒÕÔØâÕ      ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßÞÛÞÖÕÝØØ, ÒëÑÕàØâÕ ²ÒÕáâØ ÒàãçÝãî.
ßÛÐâÕÖÝãî ØÝäÞàÜÐæØî. ¾ßÛÐâã ÜÞÖÝÞ ßàÞØ×ÒÕáâØ     ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ áÞåàÐÝÕÝÝÞÜ
á ßÞÜÞéìî ÚàÕÔØâÝÞÙ ÚÐàâÞçÚØ ØÛØ ßãâÕÜ áßØáÐÝØï    ÞàØÕÝâØàÕ ØÛØ ÔÞÑÐÒØâì ÝÞÒëÕ áÒÕÔÕÝØï (ÝÐßàØÜÕà
ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÙ áãÜÜë á âÕÛÕäÞÝÝÞÓÞ áçÕâÐ.         ÝÐ×ÒÐÝØÕ ãÛØæë) ÒëÔÕÛØâÕ ÞàØÕÝâØà Ø ÝÐÖÜØâÕ
´Ûï ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØï ßàØÞÑàÕâÕÝØï ÔÒÐÖÔë ÒëÑÕàØâÕ     ÚÛÐÒØèã . ²ëÔÕÛØâÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÕ ßÞÛÕ Ø ÒÒÕÔØâÕ
OK. ÇâÞÑë ßÞÛãçØâì ßÞ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâÕ        ØÝäÞàÜÐæØî.
ßÞÔâÒÕàÖÔÕÝØÕ ßàØÞÑàÕâÕÝØï, ÒÒÕÔØâÕ áÒÞÕ ØÜï      ´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ÞàØÕÝâØàÐ ÝÐ ÚÐàâÕ ÒëÑÕàØâÕ
Ø ÐÔàÕá íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë, ×ÐâÕÜ ÒëÑÕàØâÕ OK.     ÄãÝÚæØØ > ¿ÞÚÐ×Ðâì ÝÐ ÚÐàâÕ. ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÜÐàèàãâÐ
                            ÔÞáâãßÐ Ú ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÜã ßÞÛÞÖÕÝØî ÒëÑÕàØâÕ
¾àØÕÝâØàë                       ÄãÝÚæØØ > ½ÐÒØÓÐæØï ßÞ ÚÐàâÕ.

½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ¾àØÕÝâ..      ¼ÞÖÝÞ ãßÞàïÔÞçØÒÐâì ÞàØÕÝâØàë ßÞ
½Ð íÚàÐÝÕ ¾àØÕÝâ. ÜÞÖÝÞ áÞåàÐÝØâì Ò ãáâàÞÙáâÒÕ     ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝÝëÜ Ò ãáâàÞÙáâÒÕ ÚÐâÕÓÞàØïÜ ØÛØ
ØÝäÞàÜÐæØî ÞÑ ÞßàÕÔÕÛÕÝÝëå ßÞÛÞÖÕÝØïå. ¼ÞÖÝÞ      áÞ×ÔÐÒÐâì ÝÞÒëÕ ÚÐâÕÓÞàØØ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÚÐâÕÓÞàØÙ
ãßÞàïÔÞçØâì áÞåàÐÝÕÝÝëÕ ßÞÛÞÖÕÝØï ßÞ àÐ×ÛØçÝëÜ     ÞàØÕÝâØàÞÒ Ø ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÝÞÒëå ÚÐâÕÓÞàØÙ ÝÐÖÜØâÕ
ÚÐâÕÓÞàØïÜ (ÝÐßàØÜÕà ÑØ×ÝÕá) Ø ÔÞÑÐÒØâì Ú ÝØÜ

                                                      95
            ÚÛÐÒØèã  ÝÐ íÚàÐÝÕ ¾àØÕÝâ. Ø ÒëÑÕàØâÕ      ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï ßàØÛÞÖÕÝØï ´ÐÝÝëÕ GPS
¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï

            ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝ. ÚÐâÕÓÞàØØ.            ßàØÕÜÝØÚ GPS ãáâàÞÙáâÒÐ ÔÞÛÖÕÝ ßàØÝØÜÐâì
            ´Ûï ÔÞÑÐÒÛÕÝØï ÞàØÕÝâØàÐ Ò ÝÕÞÑåÞÔØÜãî      ØÝäÞàÜÐæØî ßÞ ÚàÐÙÝÕÙ ÜÕàÕ Þâ âàÕå áßãâÝØÚÞÒ, çâÞÑë
            ÚÐâÕÓÞàØî ÒëÔÕÛØâÕ ÞàØÕÝâØà ÝÐ íÚàÐÝÕ ¾àØÕÝâ.   ÒëçØáÛØâì ÚÞÞàÔØÝÐâë ãáâàÞÙáâÒÐ.
            Ø ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ´ÞÑÐÒØâì Ò ÚÐâÕÓÞàØî.
            ²ëÔÕÛØâÕ ÒáÕ ÚÐâÕÓÞàØØ, Ò ÚÞâÞàëÕ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ   ÃßàÐÒÛÕÝØÕ ÜÐàèàãâÞÜ
            ÔÞÑÐÒØâì ÞàØÕÝâØà, Ø ÒëÑÕàØâÕ Øå.         ´Ûï ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØï äãÝÚæØØ ãßàÐÒÛÕÝØï ÜÐàèàãâÞÜ
            ÇâÞÑë ßÕàÕÔÐâì ÞÔØÝ ØÛØ ÝÕáÚÞÛìÚÞ ÞàØÕÝâØàÞÒ ÝÐ  ÒëÑÕàØâÕ ½ÐÒØÓÐæØï. ·ÐßãáÚÐÙâÕ äãÝÚæØî ãßàÐÒÛÕÝØï
            áÞÒÜÕáâØÜÞÕ ãáâàÞÙáâÒÞ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >    ÜÐàèàãâÞÜ, ÝÐåÞÔïáì ÝÐ ãÛØæÕ. µáÛØ ×ÐßãáâØâì íâã
            ¿ÕàÕÔÐâì. ¿àØÝïâëÕ ÞàØÕÝâØàë ßÞÜÕéÐîâáï Ò ßÐßÚã  äãÝÚæØî, ÝÐåÞÔïáì Ò ßÞÜÕéÕÝØØ, ßàØÕÜÝØÚ GPS ÜÞÖÕâ
            ²åÞÔïéØÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ÁÞÞÑéÕÝØï.          ÝÕ ßÞÛãçØâì ÝÕÞÑåÞÔØÜãî ØÝäÞàÜÐæØî Þâ áßãâÝØÚÞÒ.
                                     ÄãÝÚæØï ãßàÐÒÛÕÝØï ÜÐàèàãâÞÜ ØáßÞÛì×ãÕâ
            ´ÐÝÝëÕ GPS                    ßÞÔÒØÖÝëÙ ÚÞÜßÐá, ÚÞâÞàëÙ àÐáßÞÛÞÖÕÝ ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
                                     ãáâàÞÙáâÒÐ. ½ÐßàÐÒÛÕÝØÕ ÔÒØÖÕÝØï Ú ßãÝÚâã
            ½ÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã    Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ >    ÝÐ×ÝÐçÕÝØï ÞâÜÕçÕÝÞ ÚàÐáÝëÜ èÐàØÚÞÜ,
            ´ÐÝÝëÕ GPS. ¿àØÛÞÖÕÝØÕ ´ÐÝÝëÕ GPS ßÞ×ÒÞÛïÕâ    Ð ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞÕ àÐááâÞïÝØÕ ÔÞ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞÓÞ
            ßÞÛãçØâì ØÝäÞàÜÐæØî, ÝÕÞÑåÞÔØÜãî ÔÛï       ÞÑêÕÚâÐ ãÚÐ×ÐÝÞ Ò ÚÞÛìæÕ ÚÞÜßÐáÐ.
            ãßàÐÒÛÕÝØï ÜÐàèàãâÞÜ ÔÞáâãßÐ Ú ÒëÑàÐÝÝÞÜã
                                     ÄãÝÚæØï ãßàÐÒÛÕÝØï ÜÐàèàãâÞÜ ÞßàÕÔÕÛïÕâ
            ßãÝÚâã ÝÐ×ÝÐçÕÝØï, áÒÕÔÕÝØï Þ âÕÚãéÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ
                                     ÚàÐâçÐÙèØÙ ÜÐàèàãâ Ø áÐÜÞÕ ÚÞàÞâÚÞÕ àÐááâÞïÝØÕ
            ãáâàÞÙáâÒÐ, âàÐÝáßÞàâÝãî ØÝäÞàÜÐæØî, Ð âÐÚÖÕ
                                     ÔÞ ßãÝÚâÐ ÝÐ×ÝÐçÕÝØï, Ø×ÜÕàÕÝÝÞÕ ßÞ ßàïÜÞÙ.
            áÒÕÔÕÝØï Þ ßàØÜÕàÝÞÜ àÐááâÞïÝØØ ÔÞ ßãÝÚâÐ
                                     ÀÐáßÞÛÞÖÕÝÝëÕ ÝÐ ßãâØ áÛÕÔÞÒÐÝØï ßàÕßïâáâÒØï
            ÝÐ×ÝÐçÕÝØï Ø ßàØÑÛØ×ØâÕÛìÝÞÙ ßàÞÔÞÛÖØâÕÛìÝÞáâØ
                                     (ÝÐßàØÜÕà ×ÔÐÝØï Ø ÕáâÕáâÒÕÝÝëÕ ßàÕÓàÐÔë)
            ßÞÕ×ÔÚØ.
                                     ØÓÝÞàØàãîâáï. ¿àØ àÐáçÕâÕ àÐááâÞïÝØï ÝÕ ãçØâëÒÐîâáï
            ºÞÞàÔØÝÐâë Ò áØáâÕÜÕ GPS ÒëàÐÖÐîâáï Ò äÞàÜÐâÕ,  ßÕàÕßÐÔë ÒëáÞâë ÝÐÔ ãàÞÒÝÕÜ ÜÞàï. ÄãÝÚæØï
            ØáßÞÛì×ãÕÜÞÜ Ò áØáâÕÜÕ ÚÞÞàÔØÝÐâ WGS-84      ãßàÐÒÛÕÝØï ÜÐàèàãâÞÜ ÔÕÙáâÒãÕâ âÞÛìÚÞ ÒÞ ÒàÕÜï
            (ÓàÐÔãáë Ø ÔÕáïâØçÝëÕ ÓàÐÔãáë).          ÔÒØÖÕÝØï.


96
ÇâÞÑë ãáâÐÝÞÒØâì ßãÝÚâ ÝÐ×ÝÐçÕÝØï, ÒëÑÕàØâÕ     áØÓÝÐÛÐ GPS ØáßÞÛì×ãÙâÕ íâã äãÝÚæØî, ÝÐåÞÔïáì
                                                     ¾ßàÕÔÕÛÕÝØÕ ßÞÛÞÖÕÝØï
ÄãÝÚæØØ > Ãáâ. ßãÝÚâ ÝÐ×ÝÐç. Ø ãÚÐÖØâÕ ÞàØÕÝâØà   ÝÐ ãÛØæÕ.
Ò ÚÐçÕáâÒÕ ßãÝÚâÐ ÝÐ×ÝÐçÕÝØï. ¼ÞÖÝÞ âÐÚÖÕ ÒÒÕáâØ  ²ëÑÕàØâÕ ÁÑàÞáØâì, çâÞÑë ÞÑÝãÛØâì ×ÝÐçÕÝØï
ÚÞÞàÔØÝÐâë èØàÞâë Ø ÔÞÛÓÞâë ßãÝÚâÐ ÝÐ×ÝÐçÕÝØï.   ßàÞÙÔÕÝÝÞÓÞ ßãâØ, ÒàÕÜÕÝØ, Ð âÐÚÖÕ áàÕÔÝÕÙ
ÇâÞÑë ãÔÐÛØâì ØÝäÞàÜÐæØî Þ ßãÝÚâÕ ÝÐ×ÝÐçÕÝØï,    Ø ÜÐÚáØÜÐÛìÝÞÙ áÚÞàÞáâØ Ø ÝÐçÐâì ÝÞÒÞÕ ÒëçØáÛÕÝØÕ.
ÒëÑÕàØâÕ ¾áâÐÝÞÒØâì.                ²ëÑÕàØâÕ ¿ÕàÕ×ÐßãáâØâì, çâÞÑë ÞÑÝãÛØâì âÐÚÖÕ
                          ßÞÚÐ×ÐÝØï ÞÔÞÜÕâàÐ Ø ×ÝÐçÕÝØÕ ÞÑéÕÓÞ ÒàÕÜÕÝØ.
¿ÞÛãçÕÝØÕ ØÝäÞàÜÐæØØ
                          ÁçÕâçØÚ ßãâØ ØÜÕÕâ ÞÓàÐÝØçÕÝÝãî âÞçÝÞáâì, ßÞíâÞÜã
Þ ßÞÛÞÖÕÝØØ                     ÒÞ×ÜÞÖÝë ÞèØÑÚØ ÞÚàãÓÛÕÝØï. ÂÞçÝÞáâì âÐÚÖÕ ×ÐÒØáØâ
´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ ØÝäÞàÜÐæØØ Þ âÕÚãéÕÜ ßÞÛÞÖÕÝØØ    Þâ ÝÐÛØçØï Ø ÚÐçÕáâÒÐ áØÓÝÐÛÞÒ GPS.
ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëÑÕàØâÕ ¿ÞÛÞÖÕÝØÕ. ½Ð ÔØáßÛÕÕ
ÞâÞÑàÐÖÐÕâáï ÞæÕÝÚÐ âÞçÝÞáâØ ÞßàÕÔÕÛÕÝØï
ßÞÛÞÖÕÝØï ãáâàÞÙáâÒÐ.
ÇâÞÑë áÞåàÐÝØâì âÕÚãéÕÕ ßÞÛÞÖÕÝØÕ Ò ÚÐçÕáâÒÕ
ÞàØÕÝâØàÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ÁÞåà. ßÞÛÞÖÕÝØÕ.
¾àØÕÝâØàë - íâÞ áÞåàÐÝÕÝÝëÕ ßÞÛÞÖÕÝØï, Ú ÚÞâÞàëÜ
ÔÞÑÐÒÛÕÝÐ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝÐï ØÝäÞàÜÐæØï. ¾àØÕÝâØàë
ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì Ò ÔàãÓØå áÞÒÜÕáâØÜëå
ßàØÛÞÖÕÝØïå, Ð âÐÚÖÕ ßÕàÕÔÐÒÐâì á ÞÔÝÞÓÞ
áÞÒÜÕáâØÜÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÐ ÝÐ ÔàãÓÞÕ.

ÁçÕâçØÚ ßãâØ
²ëÑÕàØâÕ ¿ãâì > ÄãÝÚæØØ > ÁâÐàâ ÔÛï ÒÚÛîçÕÝØï
ÒëçØáÛÕÝØï ßàÞÙÔÕÝÝÞÓÞ ßãâØ Ø ÁâÞß ÔÛï ÒëÚÛîçÕÝØï
íâÞÙ äãÝÚæØØ. ²ëçØáÛÕÝÝëÕ ×ÝÐçÕÝØï ÞâÞÑàÐÖÐîâáï
ÝÐ ÔØáßÛÕÕ ãáâàÞÙáâÒÐ. ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ÛãçèÕÓÞ

                                                     97
            ½ÐáâàÞÙÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ
½ÐáâàÞÙÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ


            ´Ûï ÛØçÝÞÙ ÝÐáâàÞÙÚØ ãáâàÞÙáâÒÐ ÒëÑÕàØâÕ ÞÔØÝ   • ´Ûï ×ÐÜÕÝë âÕÚáâÞÒÞÓÞ ßàØÒÕâáâÒØï ÝÐ
            Ø× áÛÕÔãîéØå ÒÐàØÐÝâÞÒ:               Ø×ÞÑàÐÖÕÝØÕ ØÛØ ÜãÛìâäØÛìÜ ÝÐÖÜØâÕ
            • ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ ßÞ ÑëáâàÞÜã ÔÞáâãßã    Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ½Ðáâà-ÚØ > ¾ÑéØÕ >
             Ú ÝÐØÑÞÛÕÕ çÐáâÞ ØáßÞÛì×ãÕÜëÜ ßàØÛÞÖÕÝØïÜ     ¼ÞÙ áâØÛì > ´ØáßÛÕÙ > ¿àØÒÕâáâÒØÕ.
             á ßÞÜÞéìî ÓÛÐÒÝÞÓÞ íÚàÐÝÐ àÕÖØÜÐ ÞÖØÔÐÝØï    • ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï àÕÖØÜÐ ÞâÞÑàÐÖÕÝØï ÓÛÐÒÝÞÓÞ ÜÕÝî
             áÜ. àÐ×ÔÕÛ “°ÚâØÒÝëÙ àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï” ÝÐ      ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ¸×ÜÕÝØâì ÒØÔ ÜÕÝî >
             áâà. 101.                     ·ÝÐçÚØ ØÛØ ÁßØáÞÚ Ò ÓÛÐÒÝÞÜ ÜÕÝî.
            • ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ ßÞ Ø×ÜÕÝÕÝØî      • ÇâÞÑë ØáßÞÛì×ÞÒÐâì Ò ÓÛÐÒÝÞÜ ÜÕÝî ãáâàÞÙáâÒÐ
             äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ ØÛØ áÞÔÕàÖØÜÞÓÞ íÚàÐÝÝÞÙ     ÐÝØÜØàÞÒÐÝÝëÕ ×ÝÐçÚØ, ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
             ×ÐáâÐÒÚØ áÜ. àÐ×ÔÕÛ “¸×ÜÕÝÕÝØÕ ÒÝÕèÝÕÓÞ ÒØÔÐ   ¼ãÛìâØßÛØÚÐæØï > ²ÚÛ..
             ãáâàÞÙáâÒД ÝÐ áâà. 101.            • ´Ûï ßÕàÕÓàãßßØàÞÒÚØ ÓÛÐÒÝÞÓÞ ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ
            • ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ ßÞ ÝÐáâàÞÙÚÕ       ÄãÝÚæØØ > ¿ÕàÕÜÕáâØâì, ¿ÕàÕÜÕáâØâì Ò ßÐßÚã
             ×ÒãÚÞÒëå áØÓÝÐÛÞÒ áÜ. àÐ×ÔÕÛë “ÀÕÖØÜë-      ØÛØ ½ÞÒÐï ßÐßÚÐ Ò ÓÛÐÒÝÞÜ ÜÕÝî. ÀÕÔÚÞ
             ãáâÐÝÞÒÚÐ áØÓÝÐÛÞÒ” ÝÐ áâà. 98 Ø “´ÞÑÐÒÛÕÝØÕ   ØáßÞÛì×ãÕÜëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï ÜÞÖÝÞ ßÕàÕÜÕáâØâì
             ÜÕÛÞÔØÙ ÔÛï ÚÞÝâÐÚâД ÝÐ áâà. 134.        Ò ßÐßÚØ, Ð ÑÞÛÕÕ ÒÐÖÝëÕ ßàØÛÞÖÕÝØï - Ò ÓÛÐÒÝÞÕ
            • ´Ûï ßÞÛãçÕÝØï ØÝäÞàÜÐæØØ ßÞ Ø×ÜÕÝÕÝØî       ÜÕÝî.
             äãÝÚæØÙ ÑëáâàÞÓÞ ÔÞáâãßÐ, ÝÐ×ÝÐçÕÝÝëå àÐ×ÝëÜ
             áÕÓÜÕÝâÐÜ ÚÛÐÒØèØ ßàÞÚàãâÚØ, Ð âÐÚÖÕ ÛÕÒÞÙ
             Ø ßàÐÒÞÙ ÚÛÐÒØèÐÜ ÒëÑÞàÐ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï
                                     ÀÕÖØÜë- ãáâÐÝÞÒÚÐ
             áÜ. àÐ×ÔÕÛ “ÀÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï” ÝÐ áâà. 149.
            • ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï âØßÐ çÐáÞÒ, ÚÞâÞàëÕ ÞâÞÑàÐÖÐîâáï  áØÓÝÐÛÞÒ
             ÝÐ ÔØáßÛÕÕ Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï, ÝÐÖÜØâÕ      ´Ûï ãáâÐÝÞÒÚØ Ø ÝÐáâàÞÙÚØ ÜÕÛÞÔØÙ áØÓÝÐÛÞÒ Òë×ÞÒÐ,
             Ø ÒëÑÕàØâÕ ¿àØÛÞÖÕÝ. > ÇÐáë > ÄãÝÚæØØ >     áØÓÝÐÛÞÒ Þ ßàØÕÜÕ áÞÞÑéÕÝØï, Ð âÐÚÖÕ áØÓÝÐÛÞÒ ÔÛï
             ½ÐáâàÞÙÚØ > ÂØß çÐáÞÒ > °ÝÐÛÞÓÞÒëÕ ØÛØ
             ÆØäàÞÒëÕ.

98
àÐ×ÛØçÝëå áÞÑëâØÙ, ãáÛÞÒØÙ àÐÑÞâë Ø Óàãßß ÐÑÞÝÕÝâÞÒ  ¸Üï ÐÑÞÝÕÝâÐ ÔÞÛÖÝÞ Ñëâì áÞåàÐÝÕÝÞ Ò ßàØÛÞÖÕÝØØ
                                                       ½ÐáâàÞÙÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ
ÝÐÖÜØâÕ  Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ÀÕÖØÜë.       ºÞÝâÐÚâë.
´Ûï áÜÕÝë àÕÖØÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ÀÕÖØÜë,     ´Ûï áÞ×ÔÐÝØï ÝÞÒÞÓÞ àÕÖØÜÐ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
ÒëÑÕàØâÕ àÕÖØÜ Ø ×ÐâÕÜ ÄãÝÚæØØ > ²ÚÛîçØâì.      ÁÞ×ÔÐâì ÝÞÒëÙ.
´Ûï áÜÕÝë àÕÖØÜÐ ÝÐÖÜØâÕ   Ò àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï.
²ëÔÕÛØâÕ àÕÖØÜ, ÚÞâÞàëÙ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÐÚâØÒØàÞÒÐâì,   ÀÕÖØÜ “°ÒâÞÝÞÜÝëÙ”
Ø ÒëÑÕàØâÕ OK.
                           °ÒâÞÝÞÜÝëÙ àÕÖØÜ ßÞ×ÒÞÛïÕâ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì
  ÁÞÒÕâ. ´Ûï ßÕàÕÚÛîçÕÝØï ÜÕÖÔã àÕÖØÜÐÜØ      ãáâàÞÙáâÒÞ ÑÕ× ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
 “¾ÑëçÝëÙ” Ø “±Õ× ×ÒãÚД ÝÐÖÜØâÕ Ø ãÔÕàÖØÒÐÙâÕ    ¿àØ ÒÚÛîçÕÝØØ àÕÖØÜÐ °ÒâÞÝÞÜÝëÙ âÕÛÕäÞÝ
 ÝÐÖÐâÞÙ ÚÛÐÒØèã   .               ÞâÚÛîçÐÕâáï Þâ áÞâÞÒÞÙ áÕâØ, ÝÐ çâÞ ãÚÐ×ëÒÐÕâ ×ÝÐçÞÚ
´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï àÕÖØÜÐ ÝÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ       ÝÐ èÚÐÛÕ ØÝÔØÚÐâÞàÐ ãàÞÒÝï àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ.
ÁàÕÔáâÒÐ > ÀÕÖØÜë. ²ëÔÕÛØâÕ àÕÖØÜ Ø ÒëÑÕàØâÕ     ¿ÞáÛÕ íâÞÓÞ ãáâàÞÙáâÒÞ ßàÕÚàÐéÐÕâ ßàØÕÜ Ø ßÕàÕÔÐçã
ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞØâì. ²ëÔÕÛØâÕ ÝÐáâàÞÙÚã, ÚÞâÞàãî   àÐÔØÞáØÓÝÐÛÞÒ. ¿àØ ßÞßëâÚÕ ßÕàÕÔÐçØ áÞÞÑéÕÝØÙ ÞÝØ
âàÕÑãÕâáï Ø×ÜÕÝØâì, Ø ÝÐÖÜØâÕ , çâÞÑë ÞâÚàëâì     ßÞÜÕéÐîâáï Ò ßÐßÚã “¸áåÞÔïéØÕ”ÔÛï ßÞáÛÕÔãîéÕÙ
áßØáÞÚ ÒÞ×ÜÞÖÝëå ×ÝÐçÕÝØÙ. ¼ÕÛÞÔØØ, åàÐÝïéØÕáï ÝÐ   ßÕàÕÔÐçØ.
áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ (ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ),     ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ àÕÖØÜÕ °ÒâÞÝÞÜÝëÙ âÕÛÕäÞÝ ÜÞÖÕâ
ÞâÜÕçÐîâáï ×ÝÐçÚÞÜ   .               ØáßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÑÕ× (U)SIM-ÚÐàâë.
² áßØáÚÕ áØÓÝÐÛÞÒ á ßÞÜÞéìî ááëÛÚØ ·ÐÓàã×ÚÐ         ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ² àÕÖØÜÕ “°ÒâÞÝÞÜÝëÙ”
ÜÕÛÞÔØÙ (ãáÛãÓÐ áÕâØ) ÞâÚàëÒÐÕâáï áßØáÞÚ ×ÐÚÛÐÔÞÚ.  ãáâàÞÙáâÒÞ ÝÕÒÞ×ÜÞÖÝÞ ØáßÞÛì×ÞÒÐâì ÔÛï ßÞáëÛÚØ
´Ûï ×ÐÓàã×ÚØ ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå ÜÕÛÞÔØÙ ÜÞÖÝÞ       Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ, Ð âÐÚÖÕ ÔÛï àÐÑÞâë á ÔàãÓØÜØ
ÒëÑàÐâì ×ÐÚÛÐÔÚã Ø ãáâÐÝÞÒØâì áÞÕÔØÝÕÝØÕ       äãÝÚæØïÜØ, âàÕÑãîéØÜØ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÞâÞÒÞÙ áÕâØ.
á ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæÕÙ.                 ÁÞåàÐÝïÕâáï ÒÞ×ÜÞÖÝÞáâì Òë×ÞÒÐ áÛãÖÑë íÚáâàÕÝÝÞÙ
µáÛØ ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ÒÞáßàÞØ×ÒÕÔÕÝØÕ ØÜÕÝØ         ßÞÜÞéØ, ÝÞÜÕà ÚÞâÞàÞÙ ×ÐßàÞÓàÐÜÜØàÞÒÐÝ Ò ßÐÜïâØ
Òë×ëÒÐîéÕÓÞ ÐÑÞÝÕÝâÐ ßàØ ßÞÔÐçÕ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ,    ãáâàÞÙáâÒÐ. ´Ûï ßÞáëÛÚØ Ø ßàØÕÜÐ Òë×ÞÒÞÒ ãáâàÞÙáâÒÞ
ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ > ½ÐáâàÞØâì Ø ÔÛï ÝÐáâàÞÙÚØ     ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ ßÕàÕÚÛîçØâì Ò àÕÖØÜ ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÕâØ
²ÞáßàÞØ×Ò. ØÜÕÝØ ãáâÐÝÞÒØâÕ ×ÝÐçÕÝØÕ ²ÚÛ..


                                                       99
            (ßãâÕÜ ÒëÑÞàÐ ÔàãÓÞÓÞ àÕÖØÜÐ). µáÛØ ÐÚâØÒÝÐ äãÝÚæØï  ´Ûï ÒÚÛîçÕÝØï âàÕåÜÕàÝëå íääÕÚâÞÒ ÒëÑÕàØâÕ
½ÐáâàÞÙÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ

            ÑÛÞÚØàÞÒÚØ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÒÒÕÔØâÕ ÚÞÔ ÑÛÞÚØàÞÒÚØ.    3D íääÕÚâë > ²ÚÛ.. ´Ûï áÜÕÝë ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ
            ¿àØ ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ àÕÖØÜÕ °ÒâÞÝÞÜÝëÙ ÜÞÖÝÞ ßÞ-      Òë×ÞÒÐ ÒëÑÕàØâÕ ¼ÕÛÞÔØï Ø âàÕÑãÕÜãî ÜÕÛÞÔØî.
            ßàÕÖÝÕÜã ßÞÛì×ÞÒÐâìáï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ     ´Ûï áÜÕÝë âàÕåÜÕàÝÞÓÞ íääÕÚâÐ, ßàØÜÕÝïÕÜÞÓÞ
            áÕâìî (ÕáÛØ ÞÝÐ Õáâì), ÝÐßàØÜÕà ÔÛï çâÕÝØï      Ú ÜÕÛÞÔØØ, ÒëÑÕàØâÕ ÂàÐÕÚâÞàØï ×ÒãÚÐ Ø âàÕÑãÕÜëÙ
            áÞÞÑéÕÝØÙ íÛÕÚâàÞÝÝÞÙ ßÞçâë ØÛØ ßàÞáÜÞâàÐ       íääÕÚâ. ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï íääÕÚâÐ ÒëÑÕàØâÕ ÞÔÝã Ø×
            ¸ÝâÕàÝÕâ-áâàÐÝØæ. ¿àØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝØØ Ø         áÛÕÔãîéØå ÝÐáâàÞÕÚ:
            ØáßÞÛì×ÞÒÐÝØØ áÞÕÔØÝÕÝØï ÑÕáßàÞÒÞÔÝÞÙ ÛÞÚÐÛìÝÞÙ    ÁÚÞàÞáâì - ÒëÑÞà áÚÞàÞáâØ, á ÚÞâÞàÞÙ ×ÒãÚ
            áÕâØ áâàÞÓÞ áÞÑÛîÔÐÙâÕ ÒáÕ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÝëÕ       ßÕàÕÜÕéÐÕâáï á ÞÔÝÞÓÞ ÝÐßàÐÒÛÕÝØï ÝÐ ÔàãÓÞÕ.
            âàÕÑÞÒÐÝØï âÕåÝØÚØ ÑÕ×ÞßÐáÝÞáâØ. ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ      ´Ûï ÝÕÚÞâÞàëå ÜÕÛÞÔØÙ íâÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ ÝÕÔÞáâãßÝÐ.
            “±ÕáßàÞÒÞÔÝÐï ÛÞÚÐÛìÝÐï áÕâì” ÝÐ áâà. 30. ¿àØ
            ÒÚÛîçÕÝÝÞÜ àÕÖØÜÕ °ÒâÞÝÞÜÝëÙ ÜÞÖÝÞ âÐÚÖÕ       ÀÕÒÕàÑÕàÐæØï - ÒëÑÞà áßÞáÞÑÐ ÞâàÐÖÕÝØï ×ÒãÚÐ.
            ØáßÞÛì×ÞÒÐâì äãÝÚæØØ áÞÕÔØÝÕÝØï Bluetooth.      ÍääÕÚâ ´ÞßÛÕàÐ - ÒëÑÕàØâÕ ²ÚÛ., çâÞÑë ×ÒãÚ ÜÕÛÞÔØØ
            ÁÜ. àÐ×ÔÕÛ “ºÐÝÐÛ áÒï×Ø Bluetooth” ÝÐ áâà. 34.    áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ áâÐÝÞÒØÛáï ÒëèÕ ßàØ ßàØÑÛØÖÕÝØØ
            ´Ûï ÒëåÞÔÐ Ø× àÕÖØÜÐ °ÒâÞÝÞÜÝëÙ ÝÐÖÜØâÕ ÚÛÐÒØèã    Ú ãáâàÞÙáâÒã Ø ÝØÖÕ ßàØ ãÔÐÛÕÝØØ Þâ ÝÕÓÞ. ¿àØ
            ÒÚÛîçÕÝØï Ø ÒëÑÕàØâÕ ÔàãÓÞÙ àÕÖØÜ. ´Ûï ãáâàÞÙáâÒÐ   ßàØÑÛØÖÕÝØØ Ú ãáâàÞÙáâÒã ×ÒãÚ áØÓÝÐÛÐ áâÐÝÞÒØâáï
            ßÞÒâÞàÝÞ ÒÚÛîçÐÕâáï àÕÖØÜ áÞâÞÒÞÙ áÒï×Ø        ÑÞÛÕÕ ÒëáÞÚØÜ, Ð ßàØ ãÔÐÛÕÝØØ Þâ ãáâàÞÙáâÒÐ - ÑÞÛÕÕ
            (ßàØ ãáÛÞÒØØ, çâÞ ÞÝÞ ÝÐåÞÔØâáï Ò ×ÞÝÕ ÞÑáÛãÖØÒÐÝØï  ÝØ×ÚØÜ. ´Ûï ÝÕÚÞâÞàëå ÜÕÛÞÔØÙ íâÐ ÝÐáâàÞÙÚÐ
            áÕâØ á ÔÞáâÐâÞçÝëÜ ãàÞÒÝÕÜ àÐÔØÞáØÓÝÐÛÐ).       ÝÕÔÞáâãßÝÐ.
                                       ´Ûï ßàÞáÛãèØÒÐÝØï ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ
                                       á âàÕåÜÕàÝëÜ íääÕÚâÞÜ ÒëÑÕàØâÕ ÄãÝÚæØØ >
            3D áØÓÝÐÛë                      ²ÞáßàÞØ×ÒÕáâØ.
            ½ÐÖÜØâÕ   Ø ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > 3D áØÓÝÐÛë.     µáÛØ âàÕåÜÕàÝëÕ áØÓÝÐÛë ÒÚÛîçÕÝë, ÝÞ ÝÕ ÒëÑàÐÝ
            Á ßÞÜÞéìî äãÝÚæØØ 3D áØÓÝÐÛë ÜÞÖÝÞ ÒÚÛîçØâì      âàÕåÜÕàÝëÙ íääÕÚâ, Ú ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ
            âàÕåÜÕàÝëÕ ×ÒãÚÞÒëÕ íääÕÚâë ÔÛï ÜÕÛÞÔØÙ áØÓÝÐÛÞÒ   ßàØÜÕÝïÕâáï àÐáèØàÕÝØÕ áâÕàÕÞÑÐ×ë.
            Òë×ÞÒÐ. ½Õ ÒáÕ ÜÕÛÞÔØØ ßÞÔÔÕàÖØÒÐîâ âàÕåÜÕàÝëÕ
            íääÕÚâë.


100
´Ûï àÕÓãÛØàÞÒÚØ ÓàÞÜÚÞáâØ ÜÕÛÞÔØØ áØÓÝÐÛÐ Òë×ÞÒÐ   ´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï àÐáßÞÛÞÖÕÝØï íÛÕÜÕÝâÞÒ ÓÛÐÒÝÞÓÞ
                                                     ½ÐáâàÞÙÚÐ ãáâàÞÙáâÒÐ
ÒëÑÕàØâÕ ÁàÕÔáâÒÐ > ÀÕÖØÜë > ÄãÝÚæØØ >        ÜÕÝî ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÜë > ²ØÔ ÜÕÝî.
½ÐáâàÞØâì > ³àÞÜÚÞáâì áØÓÝÐÛÐ.            ´Ûï ßÞÔÚÛîçÕÝØï Ú áÕâØ ¸ÝâÕàÝÕâ Ø ×ÐÓàã×ÚØ
                           ÔÞßÞÛÝØâÕÛìÝëå âÕÜ Ò ÜÕÝî ¾ÑëçÝëÕ ØÛØ ²ØÔ ÜÕÝî
¸×ÜÕÝÕÝØÕ ÒÝÕèÝÕÓÞ ÒØÔÐ                ÒëÑÕàØâÕ ·ÐÓàã×ÚÐ âÕÜ (ãáÛãÓÐ áÕâØ).

ãáâàÞÙáâÒÐ                         ²ÐÖÝÞÕ ×ÐÜÕçÐÝØÕ. ¿ÞÛì×ãÙâÕáì âÞÛìÚÞ
                           ×ÐáÛãÖØÒÐîéØÜØ ÔÞÒÕàØï ãáÛãÓÐÜØ, ÚÞâÞàëÕ
´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï ÒÝÕèÝÕÓÞ ÒØÔÐ ÔØáßÛÕï, ÝÐßàØÜÕà,    ßàÕÔÞáâÐÒÛïîâ ÝÐÔÕÖÝãî ×ÐéØâã Þâ ÒàÕÔÞÝÞáÝÞÓÞ
äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ Ø ×ÝÐçÚÞÒ, ÝÐÖÜØâÕ  Ø ÒëÑÕàØâÕ   ßàÞÓàÐÜÜÝÞÓÞ ÞÑÕáßÕçÕÝØï.
ÁàÕÔáâÒÐ > ÂÕÜë.
                           ÇâÞÑë Ø×ÜÕÝØâì äÞÝÞÒëÙ àØáãÝÞÚ Ø íÚàÐÝÝãî
´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï âÕÜë, ØáßÞÛì×ãÕÜÞÙ ÔÛï ÒáÕå       ×ÐáâÐÒÚã àÕÖØÜÐ íÝÕàÓÞáÑÕàÕÖÕÝØï âÕÚãéÕÙ âÕÜë,
ßàØÛÞÖÕÝØÙ ãáâàÞÙáâÒÐ, ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÜë > ¾ÑëçÝëÕ.    ÒëÑÕàØâÕ ÂÕÜë > ÄÞÝ. àØáãÝÞÚ ÔÛï Ø×ÜÕÝÕÝØï
´Ûï Ø×ÜÕÝÕÝØï âÕÜë ÞßàÕÔÕÛÕÝÝÞÓÞ ßàØÛÞÖÕÝØï      äÞÝÞÒÞÓÞ àØáãÝÚÐ ÔØáßÛÕï Ò ÐÚâØÒÝÞÜ àÕÖØÜÕ
ÒëÑÕàØâÕ ßàØÛÞÖÕÝØÕ ÝÐ ÓÛÐÒÝÞÜ íÚàÐÝÕ.        ÞÖØÔÐÝØï ØÛØ ·ÐáâÐÒÚÐ ÔÛï áÜÕÝë íÚàÐÝÝÞÙ ×ÐáâÐÒÚØ
´Ûï ßàÞáÜÞâàÐ âÕÜë ßÕàÕÔ ÐÚâØÒÐæØÕÙ ÒëÑÕàØâÕ     àÕÖØÜÐ íÝÕàÓÞáÑÕàÕÖÕÝØï, ßÞïÒÛïîéÕÙáï ÝÐ ÔØáßÛÕÕ
ÄãÝÚæØØ > ¾Ñ×Þà. ´Ûï ÐÚâØÒÐæØØ âÕÜë ÒëÑÕàØâÕ     Ò ÐÚâØÒÝÞÜ àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï. ´ÞßÞÛÝØâÕÛìÝãî
ÄãÝÚæØØ > ÃáâÐÝÞÒØâì. °ÚâØÒÝÐï âÕÜÐ ÞâÜÕçÕÝÐ     ØÝäÞàÜÐæØî ßÞ ÒëÑÞàã ßÕàØÞÔÐ ÒàÕÜÕÝØ, ßÞ
×ÝÐçÚÞÜ  .                     ØáâÕçÕÝØØ ÚÞâÞàÞÓÞ ÒÚÛîçÐÕâáï àÕÖØÜ
                           íÝÕàÓÞáÑÕàÕÖÕÝØï, áÜ. âÐÚÖÕ Ò àÐ×ÔÕÛÕ “´ØáßÛÕÙ”
ÂÕÜë, åàÐÝïéØÕáï ÝÐ áÞÒÜÕáâØÜÞÙ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ     ÝÐ áâà. 148.
(ÕáÛØ ãáâÐÝÞÒÛÕÝÐ), ÞâÜÕçÐîâáï ×ÝÐçÚÞÜ   . ÂÕÜë,
åàÐÝïéØÕáï ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ, ÝÕÔÞáâãßÝë, ÕáÛØ ÚÐàâÐ
ßÐÜïâØ ÝÕ ÒáâÐÒÛÕÝÐ Ò ãáâàÞÙáâÒÞ. µáÛØ âàÕÑãÕâáï   °ÚâØÒÝëÙ àÕÖØÜ ÞÖØÔÐÝØï
ØáßÞÛì×ÞÒÐâì åàÐÝïéØÕáï ÝÐ ÚÐàâÕ ßÐÜïâØ âÕÜë
                           ² ÐÚâØÒÝÞÜ àÕÖØÜÕ ÞÖØÔÐÝØï ÞâÞÑàÐÖÐîâáï ááëÛÚØ
ÑÕ× ÚÐàâë ßÐÜïâØ, ÝÕÞÑåÞÔØÜÞ áÞåàÐÝØâì íâØ âÕÜë
                           ÝÐ ßàØÛÞÖÕÝØï Ø áÞÑëâØï Þâ âÐÚØå ßàØÛÞÖÕÝØÙ, ÚÐÚ
Ò ßÐÜïâØ ãáâàÞÙáâÒÐ.
                           ÚÐÛÕÝÔÐàì ØÛØ ßàÞØÓàë