Orientations the monthly magazine for collectors and connoisseurs of by eld18221

VIEWS: 31 PAGES: 15

									Orientations: the monthly magazine     Các định hướng: Tạp chí hàng tháng đối với
for collectors and connoisseurs of     các nhà sưu tập và những người sành sỏi
Oriental art                nghệ thuật phương Đông

2007 – 38: 1                2007 – 38: 1

Articles                  Các bài viết

The Remarkable Palace Museum:       Bảo tàng Cung điện đáng chú ý: Theo kịp với
Keeping Pace with Modernity        tính hiện đại
by Lin Mun-lee, Director of the National  Lin Mun-lee, Giám đốc Bảo tàng Cung điện
Palace Museum, Taipei.           Quốc gia, Đài Loan.

Altered States: Su Shi's Poetry and    Những Nhà nước được thay thế: Thơ của Su Shi
Calligraphy in Exile            và thuật viết chữ đẹp đang phiêu bạt
by Ho Chuan-hsing, Curator at the     Ho Chuan-hsing, Người quản lý bảo tàng tại
Department of Painting and Calligraphy,  Gian tranh và Chữ viết, Bảo tàng Cung điện
National Palace Museum, Taipei.      Quốc gia, Đài Loan.

The Imprint of Collecting: The       Dấu ấn của sưu tập: Sự phát tán bài hát miền
Circulation of Northern Song Ru Ware    Bắc Ru Ware trong Cung điện nhà Thanh thế kỷ
in the 18th Century Qing Palace      18 của Yu Peichin, Học giả và Trưởng Khoa Cổ
by Yu Peichin, Research Fellow and     vật, Bảo tàng Cung điên Quốc gia, Đài loan.
Section Head at the Department of
Antiquities, National Palace Museum,
Taipei.

At the Emperor's Invitation: Literary   Theo lời mời của Nhà Vua: Thu thập văn
Gathering and the Emergence of       chương và sự nổi lên của không gian vườn
Imperial Garden Space in Northern Song   thượng uyển trong bức hoạ đời nhà Song
Painting                  phương Bắc cuả Yunru Chen, Trợ lý quản lý
by Yunru Chen, Assistant Curator at the  bảo tàng tại Bảo tàng Cung điện Quốc gia, Đài
National Palace Museum, Taipei.      Loan.

Grand View: A Special Exhibition of    Quan điểm lớn: Một triển lãm đặc biệt về các
Song Dynasty Rare Books          sách hiến của Triều Song của Wu Pi-Yung, Trợ
by Wu Pi-Yung, Associate Curator at the  lý quản lý bảo tàng tại Gian Sách và Tài liệu,
Department of Books and Documents,     Bảo tàng Cung điện Quốc gia, Đài Loan.
National Palace Museum, Taipei.

Ming Art and Culture from an        Nghệ thuật và Văn hoá Nhà Minh từ nhận thức
Archaeological Perspective - Part 3:    khảo cổ học - Phần 3: Hàng dệt và Gốm sứ của
Textiles and Ceramics           Yang Xiaoneng, Nhà quản lý Nghệ thuật Trung
by Yang Xiaoneng, Curator of Chinese    Hoa tại Bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins,
Art at The Nelson-Atkins Museum of     Thành phố Kansas.
Art, Kansas City.
Revisiting the Longmen Sculptures in   Xem lại các bức điêu khắc Longmeửctong bộ
the Collection of The Metropolitan    sưu tập của Viện Bảo tàng Nghệ thuật Thủ đô
Museum of Art               của Chang Qing, đồng nghiệp quản lý bảo tàng
by Chang Qing, curatorial fellow at the  tại Bảo tàng Nghệ thuật Ackland, Đại học Bắc
Ackland Art Museum, University of     Carolina, Chapel Hill.
North Carolina, Chapel Hill.

The Huntington Cultivates a Taste for   Dòng họ Huntington nuôi dưỡng một sở thích
China                   đối với Trung Quốc
by T. June Li, Curator, Chinese Garden  T. June Li, Curator, Vườn Trung Hoa tại Thư
at The Huntington Library, Art      viên dòng họ Huntington, các bộ sưu tập nghệ
Collections, and Botanical Gardens.    thuật, và các vườn bách thảo.

New Directions in Chinese Furniture    Những đường hướng mới trong đồ nội thất
by Nancy Berliner, Curator of Chinese   Trung Quốc
Art at the Peabody Essex Museum,     Nancy Berliner, Người quản lý Nghệ thuật
Salem, Massachusetts.           Trung Hoa, Bảo tàng Peabody Essex, Salem,
                     Massachusetts.
Book Review
Susan Conway reviews a guide to the    Phê bình sách
former royal capital of Laos, Luang    Susan Conway đánh giá sách hướng dẫn về cố
Prabang. `Ancient Luang Prabang', by   đô hoàng gia cũ của Lào, Luang Prabang.
Denise Heywood provides the reader    `Luang Prabang cổ kính', Denise Heywood cung
with information on architecture,     cấp cho đọc giả thông tin về kiến trúc, điêu
sculpture, local performances and the   khắc, và các trình diễn địa phương và mua bán
purchasing of regional art alongside a  nghệ thuật khu vực cùng với một giới thiệu về
historical, political and geographic   lịch sử, chính trị và địa lý đối với đất nước này.
introduction to the country.

Conference Report             Báo cáo Hội nghị
by Annie Counter             Annie Counter

Paris Auctions - Autumn 2006       Các cuộc đấu giá Paris – Mùa thu 2006
by Hwee Lie Bléhaut            Hwee Lie Bléhaut
Orientations Magazine           Tạp chí các Định hướng

2007 – 38:2                2007 – 38:2

Articles:                 Các bài viết:

Hothousing the World's Cultures: An    Trồng ở nhà kính các nền văn hoá của thế giới:
Interview with Albert Lutz and Adolf    Phỏng vấn Albert Lutz và Adolf Krischanitz
Krischanitz

A Short History of the Museum Rietberg   Một lịch sử ngắn của Bảo tàng Rietberg Zurich
Zurich                   của Helmut Brinker, Giáo sư Danh sự của Đại
by Helmut Brinker, Professor Emeritus   học Zurich.
of the University of Zurich.

Made in Switzerland: Major Exhibitions   Sản xuất tại Thụy Sỹ: Những cuộc triển lãm
of the Museum Rietberg Zurich       chính của Bảo tàng Rietberg Zurich
by Helmut Brinker, Professor Emeritus   của Helmut Brinker, Giáo sư Danh dự của Đại
of the University of Zurich.        học Zurich.

Baron von der Heydt and his Collection   Baron von der Heydt và bộ sưu tập nghệ thuật
of Southeast Asian Art           Đông Nam Á
by Jan Fontein, former director of the   Jan Fontein, cựu Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật,
Museum of Fine Arts, Boston.        Boston.

KANNON - Divine Compassion: Early     KANNON – Tình thương siêu phàm: Nghệ
Buddhist Art from Japan          thuật Phật giáo buổi đầu từ Nhật Bản
by Katharina Epprecht, Curator of     Katharina Epprecht, Phụ trách Nghệ thuật Nhật
Japanese Art at the Museum Rietberg    Bản tại Bảo tàng Rietberg Zurich.
Zurich.

The Painter Manaku of Guler: Works of   Hoạ sỹ Manaku của Guler: Tác phẩm của một
a Great Indian Master in the Museum    bậc thầy vĩ đại của Ấn Độ tại Bảo tàng Rietberg
Rietberg Zurich              Zurich
by Eberhard Fischer, Director Emeritus   Eberhard Fischer, Giám đốc Danh dự của Bảo
of the Museum Rietberg Zurich.       tàng Rietberg Zurich.

Gallery News                Tin tức Phòng trưng bày
by Margaret Tao and Orientations      Margaret Tao và các định hướng

Brave New Artworld: A Report from     Thế giới nghệ thuật dũng cảm mới mẻ: Một Báo
2057                    cáo từ 2057
by Peter Marks, formerly a dealer in    Peter Marks, một người cựu lái buôn nghệ thuật
South Asian art, has recently discovered  Nam Á gần đây phát hiện ra mình có thể nhìn
he is clairvoyant.             thấu được cả những cái vô hình.
Orientations Magazine            Tạp chí các Định hướng

2007 – 38:3                 2007 – 38:3

Articles:                  Các bài viết:

Through Six Generations: An Exhibition    Qua 6 thế hệ: Một triển lãm về bộ sưu tập tranh
of the Weng Collection of Chinese      và thuật viết chữ đẹp Trung Quốc của Weng tại
Painting and Calligraphy at the Museum    Bảo tàng Mỹ thuật, Boston
of Fine Arts, Boston             Hao Sheng, Phó Phụ trách Nghệ thuật Trung
by Hao Sheng, Assistant Curator of      Quốc, Khoa Nghệ thuật của Châu Á, Châu Đại
Chinese Art, Department of Art of Asia,   Dương và Châu Phi, Bảo tàng Mỹ thuật, Boston
Oceania and Africa, Museum of Fine      và Phụ trách Triển lãm ‘Qua 6 thế hệ: bộ sưu
Arts, Boston and curator of the       tập tranh và thuật viết chữ đẹp Trung Quốc của
exhibition `Through Six Generations:     Weng.
The Weng Collection of Chinese
Painting and Calligraphy'.

Suzhou Sceneries by Shen Zhou:        Các phong cảnh Suzhou của Shen Zhou: Chứng
Authenticating a Much-Copied Work      thực một tác phẩm được sao chép nhiều
by Wan-go Weng, an independent        Wan-go Weng, một học giả độc lậo về lịch sử,
scholar of Chinese history, literature and  văn học và nghệ thuật Trung Quốc, chuyên về
art, specializing in painting and      vẽ tranh và thuật chữ viết.
calligraphy.

Ten Thousand Li up the Yangzi: A 17th    10 ngàn Li tới Yangzi: Một kiệt tác thế kỷ 17
Century Chinese Masterpiece         của Trung Quốc
by Wan-go Weng, an independent        Wan-go Weng, một học giả độc lậo về lịch sử,
scholar of Chinese history, literature and  văn học và nghệ thuật Trung Quốc, chuyên về
art, specializing in painting and      vẽ tranh và thuật chữ viết.
calligraphy.

From Composite Rubbing to Pictures of    Từ đánh bóng composit tới các bức tranh về
Antiques and Flowers (Bogu huahui):     dodò cổ và hoa (Bogu huahui): Trường hợp của
The Case of Wu Yun              Wu Yun
by Qianshen Bai, Associate Professor of   Qianshen Bai, Phó Giáo sư Nghệ thuật Trung
Chinese Art at Boston University.      Quốc tại Đại học Boston.

Model-letter Calligraphy and Weng      Thuật viễt chữ theo mẫu và Weng Tonghe
Tonghe                    Xiang Gao, Nhà nghiên cứu tại Bộ môn Dinh
by Xiang Gao, Research Fellow at the     dưỡng, Khoa Y tế Công cộng, Đại học Harvard.
Department of Nutrition, Harvard
University School of Public Health.

The Iconography of Daoist Salvation     Sự mô tả bằng tranh về sự cứu vớt linh hồn của
from Hell: A Thematic Re-Identification   Dao từ địa ngục: Một xác định lại chủ đề
of Illustration of the Classic of the     Minh hoạ của nét cổ điển của Cung điện màu
Yellow Court (Huangting jing)         vàng (Huangting jing)
by Sheng-chih Lin, an Assistant        Sheng-chih Lin, Một Trợ lý Nghên cứu tại Viện
Research Fellow at the Institute of      Lịch sử và Triết học, Học viện Sinica, Đài Loan.
History and Philology, Academia Sinica,
Taiwan.

Descent of the Holy Ancestor: A Re-      Nguồn gốc của Tổ tiên: Đọc lại sự minh hoạ về
reading of Illustration of the Classic of   nét cổ điển của Cung điện màu vàng
the Yellow Court               Anning Jing, Phó Giáo sư tại Khoa Nghệ thuật
by Anning Jing, Associate Professor at    và Lịch sử Nghệ thuật, Đại học bang Michigan.
the Department of Art and Art History,
Michigan State University.

The Veneration of Ink: An Interview      Sự tôn kính nét mực: Phỏng vấn Wan-go Weng
with Wan-go Weng

Calmness of the Heart: Music in the Air    Sự yên lặng của trái tim: Âm nhạc trên khôg
- The Flavour of Wan-go Weng         trung – Hương vị của Wan-go Weng
by Anita Christy, a former director of    Anita Christy, một cựu Giám đóc của Phòng
China Institute Gallery, is a writer living  Trưng bày Viện Trung Quốc, là một nhà văn
in New York.                 sống ở New York.

The Secret Lives of Antiques         Những đời sống bí ẩn của đồ cổ
by Carol Conover, Director of Kaikodo,    Carol Conover, Giám đốc của Kaikodo, New
New York.                   York.
Orientations Magazine           Tạp chí các Định hướng

2007 – 38:4                2007 – 38:4

Articles:                 Các bài viết:

A Winter in the Field           Một mùa đông trên cánh đồng
by Rob Linrothe, Associate Professor of  by Rob Linrothe, Phó Giám đốc Lịch sử Nghệ
Art History at Skidmore College in    thuật tại Đại học Skidmore ở Saratoga Springs,
Saratoga Springs, New York.        New York.

Faded Remains: Little-Known 12th     Những thứ còn lại bị phai mờ: Những bức tranh
Century Wall Paintings in Ladakh's    tường ít được biết đến của thế kỷ 12 tại Thung
Markha Valley               lũng Markha của Ladakh
by Melissa R. Kerin, PhD candidate in   Melissa R. Kerin, PhD ứng viên tạo KhoaLịch
the Department of the History of Art at  sử của Nghệ thuật tại Đại học Pennsylvania.
the University of Pennsylvania.

Documenting the Last Surviving Murals   Lập hồ sơ về các bức tranh tường cuối cùng còn
of Nyarma                 sốt sót của Nyarma
by Gerald Kozicz, architectural      Gerald Kozicz, Nghiên cứu Kiến trúc chuyên
researcher specializing in the      môn hoá trong kiến trúc của Phật giáo
architecture of Vajrayana Buddhism,    Vajrayana, mà dự án hiện nay do Qũy Khoa học
whose current project is funded by the  Úc (FWF) tài trợ.
Austrian Science Fund (FWF).

Strengthening the Roots: An Indian Yogi  Tăng cường gốc rễ: Một người Yogi trong các
in Early Drigung Paintings of Ladakh   bức tranh Drigung về Ladakh và Zangskar buổi
and Zangskar               đầu
by Rob Linrothe, Associate Professor of  Rob Linrothe, Phó Giáo sư về một lịch sử nghệ
Art History at Skidmore College in    thuật tại Đại học Skidmore ở Saratoga Springs,
Saratoga Springs, New York.        New York.

A Form of Tara Peculiar to Alchi     Một hình thức kỳ quặc của Tara đối với Alchi
by Yashaswini Chandra, PhD candidate   Yashaswini Chandra, Ứng viên Tiến sỹ trong
in the Department of Art and       Khoa Nghệ thuật và Khảo cổ học tại trường
Archaeology at the School of Oriental   phương Đông và các nghiên cứu Châu Phi
and African Studies (SOAS), University  (SOAS), Đại học London.
of London.

`New' Early Works of Tibeto-Nepalese   `Những tác phẩm ‘mới ‘đầu tay về quan hệ Tây
Repousse                 Tạng và Nepal
by John Clarke, Curator of the      John Clarke, Nhà quản lý Thư viện của
Himalayan Collection in the Asian     Himalay trong Khoa Châu hoá về Vitoria và
Department of the Victoria and Albert   Albert
Museum, London; his special interest is   Bảo tàng, London; mối quan tâm đặc biệt của
Tibetan metalwork.              ông là tác phẩm tranh bằng kim loại.

From Staten Island to Shangri-La: The    Từ Staten Island tới Shangri-La: Cuộc đời hái
Collecting Life of Jacques Marchais     lượm của Jacques Marchais
by Sarah Johnson, Curator of the       Sarah Johnson, Người trông bảo tàng Jacques
Jacques Marchais Museum of Tibetan      Marchais về Nghệ thuật Tây tạng `From Staten
Art and the exhibition `From Staten     Island to Shangri-la: Staten Island tới Shangri-
Island to Shangri-la: The Collecting Life  La: Cuộc đời hái lượm của Jacques Marchais
of Jacques Marchais' (on view at the     Sarah Johnson, Người trông bảo tàng Jacques
museum until 31 December 2008).       Marchais (Một cái nhìn về Bảo tàng cho tới
                       31/12/2008).
A Moment in History Re-Emerges in      Một khoảnh khắc lịch sử tái hiện với đầy đủ
Full Colour and Detail: Yuanxi Kaiyan    mầu sắc và chi tiết: Yuanxi Kaiyan do Zhang
by Zhang Tingyuan and Zhou Kun        Tingyuan và Zhou Kun
by Nancy Berliner, Curator of Chinese    Nancy Berliner, Người quản lý của Nghệ thuật
Art at the Peabody Essex Museum,       Trung Quốc tại Bảo tàng Peabody Essex, Salem,
Salem, Massachusetts.            Massachusetts.

Harrie A. Vanderstappen (1921-2007)     Harrie A. Vanderstappen (1921-2007)
by Robert Poor, Professor in the       Robert Poor, Giáo sư bộ môn Lịch sử Nghệ
Department of Art History at the       thuật tại Đại học Minnesota.
University of Minnesota.

Commentary: Graffiti Art and Copyright    Bình luận: nghệ thuật grafitô và bản quyền
by Owen Morgan, lectures on         Owen Morgan, các bài giảng về sở hữu quốc rế
intellectual property at the University of  tại Đại học.
Auckland.
Orientations Magazine            Tạp chí các Đinh hướng

2007 – 38:5                 2007 – 38:5

Articles:                  Các bài viết:

`Memories of My Homeland': Sudjana     `Những ký ức về Tổ quốc tôi': Sudjana Kerton
Kerton Talks About His Art         nói về nghệ thuạt của mình
by Tony Donaldson, Research Fellow,     Tony Donaldson, Nhà Nghiên cứu, Viện
Monash Asia Institute, Monash        Monash Châu Á, Đại học Monash
University.

In Search of Identity: The Figurative and  Tìm kiếm bản sắc: Các tác phẩm tạo hình và
Abstract Works of Gim Gichang from     trừu tượng của Gim Gichang từ 1945 tới 1970
1945 to 1970                Joohyun Lee, Giảng viên Khoa Lịch sử Nghệ
by Joohyun Lee, lecturer in the       thuật tại Đại học Myongji
department of art history at Myongji
University.

Occasions for Discernment and        Các dịp nhận thức rõ và người sành sỏi: Bộ sưu
Connoisseurship: The Frederick L.      tập của Frederick L. Gordon về Nghệ thuật
Gordon Collection of Contemporary      Trung Quốc Đương đại
Chinese Art                 Jason Steuber, Học giả Qũy Leverhulme của
by Jason Steuber, Leverhulme Trust     Khoa Lịch sử Nghệ thuật của Đại học Glasgow.
Visiting Fellow at Glasgow University's
Department of History of Art.

Zhang Huan's `Spiritual Trail'       ‘Dấu vết Tinh thần’ của Zhang Huan
by Yang Yingshi, Museum Fellow at the    Yang Yingshi, Nghiên cứu Bảo tàng tại Bảo
Asia Society Museum in New York.      tàng Hội Châu Á tại New York.

Contemporary Art in Lhasa          Nghệ thuật Đương đại tại Lhasa
by Ian Alsop, independent scholar of    Ian Alsop, Học giải độc lập về Lịch sử và Văn
Nepalese and Tibetan cultural and art    hoá Nepal và Tây Tạng, kiêm Giám đốc Phòng
history, and director of Peaceful Wind   Trưng bày Gió Hoà bình ở Santa Fe, New
Gallery in Santa Fe, New Mexico.      Mexico.

Quiet but not Speechless          Yên lặng nhưng không phải không lời
by Oscar Ho Hing-kay, art critic and    Oscar Ho Hing-kay, Nhà phê bình nghệ thuật và
curator, presently directs the MA      quản lý bảo tàng, hiện chỉ đạo Chương trình
programme in Cultural Management at     MA về Quản lý Văn hoá tại Đại học Hồng Công
the Chinese University of Hong Kong.    thuộc Trung Quốc.

`STAR FAIRY' as Collateral Damage:     `TƯỞNG TƯỢNG NGÔI SAO' như sự hư hại
Hong Kong at the 52nd Venice Biennale    thêm: Hồng Công tại Lễ lần thứ 52 tổ chức 2
                      năm 1 lần của Venice
by Norman Ford, image-maker and      Norman Ford, người đánh dấu hình ảnh và nhà
educator for over twenty years, and    giáo dục hơn 20 năm, kiêm người quản lý của
curator for Hong Kong at the 52nd     Hồng Công cho Lễ hội Venice lần thứ 52 được
Venice Biennale.              tổ chức 2 năm 1 lần.

From Small Spaces, Great Ideas Grow:    Từ những không gian nhỏ bé, những ý tưởng
Voices From Hong Kong Art         lớn nảy nở: Những tiếng nói từ nghê thuật của
by Hwang Yin.               Hồng Công. Hwang Yin.

Exhibition Review             Đánh giá Triển lãm
by Julie Segraves, Executive Director,   Julie Segraves, Giám đốc Điều hành, Hội đồng
Asian Art Coordinating Council.      Phối hợp Nghệ thuật Châu Á.

On the Path to Prominence: Cultivating   Trên con đường tới sự nổi bật: Vun xới phong
the Landscape for Contemporary Indian   cảnh cho nghệ thuật Ấn Độ đương đại
Art                    Chitra Prasad Patel, Người sáng lập và Giám
by Chitra Prasad Patel, Founder and    đốc của Zamaana, một tổ chức hỗ trợ các nghệ
Director of Zamaana, an organization    sỹ Ấn Độ đương đại trong việc triển lãm tại
that assists contemporary Indian artists  những địa điểm học thuật và thương mại ngoài
in exhibiting at academic and       Ấn Độ.
commercial venues outside India.

Spring Auctions in New York        Các cuộc đấu giá mùa Xuân ở New York
by Margaret Tao              Margaret Tao

Asia Week in New York           Tuần Châu Á tại New York
by Margaret Tao              Margaret Tao
Orientations Magazine            Tạp chí các Định hướng

2007 – 38:6                 2007 – 38:6

Articles:                  Các bài viết:

Captain Wang Speaks: The Re-         Thuyền trưởng Wang nói: Sự tái xuất hiện một
emergence of a Western Zhou Ding       Zhou Ding phương Tây
by Jay Xu, Pritzker Chairman of the     Jay Xu, Pritzker, Trưởng Khoa Châu Á và Nghệ
Department of Asian and Ancient Art at    thuật Cổ tại Viện Nghệ thuật của Chicago.
The Art Institute of Chicago.

Dragons of Silk, Flowers of Gold: Liao    Những con rồng bằng lụa, những bông hoa bằng
Textiles at the Abegg-Stiftung        vàng: Hàng dệt Liao tại Abegg-Stiftung
by Nancy Shatzman Steinhardt,        Nancy Shatzman Steinhardt, Giáo sư về Nghệ
Professor of East Asian Art at the      thuật Đông Á tại Đại học Pennsylvania và người
University of Pennsylvania and Curator    quản lý Nghệ thuật Trung Quốc tại Bảo tàng
of Chinese Art at the Museum of       Khảo cổ học và Nhân loại học.
Archaeology and Anthropology.

Beyond the Forest of Steles: 5th and 6th   Ngoài khu rừng Steles: Bức điêu khắc Đức Phật
Century Buddhist Sculpture in the Beilin   thế kỷ thứ 5 và 6 tại Bảo tàng Beilin, Xi'an
Museum, Xi'an                Annette L. Juliano, Giáo sư Lịch sử Nghệ thuật
by Annette L. Juliano, Professor of     Châu Á tại Rutgers, Đại học bang New Jersey –
Asian Art History at Rutgers, The State   Có khu học xá tại Newark.
University of New Jersey - Campus at
Newark.

The Xiangtangshan Caves Project: An     Dự án các hang động Xiangtangshan: Một đánh
Overview and Progress Report with New    giá chung và Báo cáo Tiến độ với các khám phá
Discoveries                 mới
by Katherine R. Tsiang, Associate      Katherine R. Tsiang, Phó Giám đốc Trung tâm
Director of the Center for the Art of East  Nghệ thuật Đông Á tại Khoa Lịch sử Nghệ
Asia in the Art History Department,     thuật, Đại học Chicago.
University of Chicago.

Konoe Nobutada: Minimalism in an Age     Konoe Nobutada: Chủ nghĩa tối thiểu trong kỷ
of Grandeur                 nguyên của lối sống vương giả
by Audrey Yoshiko Seo, an independent    Audrey Yoshiko Seo, một nhà nghiên cứu và tư
researcher and consultant on Japanese    vấn độc lập về nghệ thuật Nhật Bản.
art.

Ceramic Conversations in the Art of     Các hội thoại về đồ gốm trong nghệ thuật của
Otagaki Rengetsu               Otagaki Rengetsu
by Sandra Sheckter, an independent    Sandra Sheckter, một học giả độc lập chuyên về
scholar specializing in Japanese     đồ gốm sứ và sơn mài Nhật Bản.
ceramics and lacquer.

Twenty Years of Collecting Chinese    Hai mươi năm sưu tập sơn mài Trung Quốc:
Lacquer: Klaus Naumann Talks to Mike   Klaus Naumann nói với Mike Healy
Healy

Commentary: Moving East, Looking     Bình luận: Đi về hướng Đông, nhìn sang hướng
West: China's Emerging Market for    Tây: Thị trường nghệ thuật đương đại đang nổi
Contemporary Art             lên của Trung Quốc
by Elaine Kwok, who recently       Elaine Kwok, người vừa nhận bằng MBA tại
completed her MBA at Stanford      Đại học Stanford, và có bằng MA về Nghệ thuật
University, and holds an MA in Chinese  của Trung Quốc từ Khoa Nghiên cứu phương
Art from the School of Oriental and   Đông và Châu Phi, Đại học London.
African Studies, University of London.
Orientations Magazine            Tạp chí các Định hướng

2007 – 38:7                 2007 – 38:7

Articles:                  Các bài viết:

A Kashmiri Master Calligrapher's Letter   Một bức thư của bậc thày viết chữ đẹp người
to a Mughal Nobleman            Kashmir gửi một nhân vật cao quý của Mughal
by Pratapaditya Pal, currently the     Pratapaditya Pal, hiện là Tổng Giám đốc Nhà
general editor of Marg Publications and   xuất bản Marg và người có quyền thế đối với
an authority on the arts of Kashmir.    các môn nghệ thuật của Kashmir.

Emigre Artists of Kashmir, 1585-1660    Các nghệ sỹ di cư của Kashmir, 1585-1660
by Barbara Schmitz, the author of      Barbara Schmitz, tác giả của một số thư mục về
several catalogues of collections of    các bộ sưu tập về các bản thảo được minh hoạ
Islamic illustrated manuscripts and     Hồi giáo và các bức tranh album.
album paintings.

Prolegomenon to the Study of Islamic    Lời nói đầu về Nghiên cứu Thuật viết chữ đẹp
Calligraphy in Kashmir           Hồi giáo ở Kashmir
by Aijaz A. Banday, Reader (Associate    Aijaz A. Banday, độc giả (Phó Giáo sư) tại
Professor) at the Centre of Central Asian  Trung tâm Nghiên cứu Trung Á, Đại học
Studies, University of Kashmir,       Kashmir, Srinagar.
Srinagar.

Vishnu in the Sculptural Art of Kashmir   Vishnu trong Nghệ thuật Điêu khắc của
by John Siudmak, an independent art     Kashmir. John Siudmak, một nhà nghiên cứu
historian and art consultant.        lịch sử nghệ thuật và tư vấn nghệ thuật.

An American Engagement with         Sự tham gia của Mỹ vào nghệ thuật của Kashmi
Kashmiri Art                Kristy Phillips, hiện là Giáo sư Nghệ thuật Nam
by Kristy Phillips, currently visiting   Á tại Đại học San Jose. Từ 7/2006 tới 7/2007,
professor of South Asian art at San Jose  bà là một học giả Getty tại Bảo tàng Hội Châu
State University. From July 2006 to July  Á ở New York.
2007, she was a Getty Fellow at the Asia
Society Museum in New York.

A Unique Mughal Kashmir Shawl at the    Một tấm khăn choàng Mughal Kashmir độc đáo
Musée Guimet                tại Bảo tàng Guimet
by Frank Ames, the author of The      Frank Ames, Tác giả của Tấm khăn choàng
Kashmir Shawl and Its Indo-French      Kashmir và sự ảnh hưởng Indo-Pháp của nó
Influence (2003), co-curator of Asia    (2003), đồng quản lý triển lãm ‘Các môn nghệ
Society's exhibition `The Arts of      thuật của Kashmir' của Hội Châu Á
Kashmir'.
The Art of Kar-i-Qalamdani: Painted      Nghệ thuật của Kar-i-Qalamdani: các đồ được
and Varnished Wares from Kashmir       vẽ và sơn dầu từ Kashmir
by Amin Jaffer, International Director of   Amin Jaffer, Giám đốc Quốc tế của Nghệ thuật
Asian Art at Christie's, and specializes in  Châu Á tại Christie, và chuyên trách nghệ thuật
Indian art in the age of European       Ấn Độ trong kỷ nguyên chịu ảnh hưởng Châu
influence.                  Âu.

The Institute of Chinese Studies at Forty   Viên Nghiên cứu Trung Quốc ở tuổi 40
by Jenny F. So, Director of the Institute   Jenny F. So, Giám đốc Viện Nghiên cứu Trung
of Chinese Studies and Professor of Fine   Quốc và Giáo sư Mỹ thuật, Đại học Trung Quốc
Arts, The Chinese University of Hong     của Hồng Công.
Kong.

`Black Tigers': The Bei Shan Tang Gift    `Những con cọp đen': Món quà của Bei Shan
of Chinese Calligraphic Rubbings to the    Tang về thuật viết cữ đẹp Trung Quốc cho Bảo
Art Museum, The Chinese University of     tàng Nghệ thuật, Đại học Trung Hoa của Hồng
Hong Kong                   Công
by Peter Y. K. Lam, Director of the Art    Peter Y. K. Lam, Giám đốc Bảo tàng Nghệ
Museum, Institute of Chinese Studies,     thuật, Đại học Trung Hoa của Hồng Công, và
the Chinese University of Hong Kong,     Trưởng Nhóm Nghiên cứu về thuật viết chữ
and head of its research team in Chinese   đẹp.
calligraphic rubbings.

Jung Sen Lee (1915-2007)           Jung Sen Lee (1915-2007)
by Peter Y. K. Lam              Peter Y. K. Lam

Fumio Kitaoka (1918-2007) and Clifton     Fumio Kitaoka (1918-2007) và Clifton Karhu
Karhu (1927-2007)               (1927-2007)
by Lucy Winters Durkin, one of the      Lucy Winters Durkin, một trong hai đồng Chủ
2007 CWAJ Print Show co-chairs and a     tịch của 2007 CWAJ Print Show và cựu giảng
former lecturer in art history at The     viên môn lịch sử nghệ thuật tại Trường Âm
Eastman School of Music.           nhạc Eastman

Brooke Russell Astor (1902-2007)       Brooke Russell Astor (1902-2007)
by James C. Y. Watt, Brooke Russell      by James C. Y. Watt, Brooke Russell Astor
Astor Chairman of the Department of      Trưởng Khoa Nghệ thuật Châu Á tại Viện bảo
Asian Art at The Metropolitan Museum     tàng Nghê thuật Thủ đô.
of Art.

Commentary: Why a Museum in Siem       Bình luận: Tại sao có một bảo tàng ở Siem
Reap/Angkor?                 Reap/Angkor?
by Son Soubert, Lecturer at the Faculty    Son Soubert, Giảng viên Khoa Khảo cổ học của
of Archaeology of the Royal University    Đại học Nghệ thuật Hoàng gia ở Phnom Penh,
of Fine Arts in Phnom Penh, as well as a   đồng thời là thành viên của Hội đồng Hiến pháp
Member of the Constitutional Council of    Vương quốc Cambodia.
the Kingdom of Cambodia.
Orientations Magazine           Tạp chí các Định hướng

2007 – 38:8                2007 – 38:8

Articles:                 Các bài viết:

Introducing the `Treasures of SOAS'    Giới thiệu Dự án ‘Các kho báu của SOAS'
Project                  Anna Contadini, Độc giả về Nghệ thuật và Khảo
by Anna Contadini, Reader in the Art   cổ học của Hồi giáo, SOAS, Đại học London.
and Archaeology of Islam, SOAS,
University of London.

The East Asian Rare Book and       Các sưu tập sách hiếm và bản thảo Đông Á tại
Manuscript Collections at SOAS      SOAS
by John T. Carpenter, Reader in the    John T. Carpenter, Độc giả Lịch sử Nghệ thuật
History of Japanese Art at SOAS and    Nhật Bản tại SOAS và Trưởng Văn phòng
Head of the London Office of the     London của Viện Sainsbury về Nghiên cứu các
Sainsbury Institute for the Study of   môn nghệ thuật và văn hoá Nhật Bản.
Japanese Arts and Cultures.

A Jewel of Mughal Painting: The SOAS   Một sự trang sức của bức tranh Mughal: Bản
Anvar-i Suhayli Manuscript        thảo SOAS Anvar-i Suhayli
by Anna Contadini.            Anna Contadini.

By Brush or Block Printing:        In trải hay đóng: Truyền thụ di sản văn hoá ở
Transmitting Cultural Heritage in Pre-  Nhật Bản thời tiền hiện đại
modern Japan               John T. Carpenter.
by John T. Carpenter.

The Strange Tale of a Circumnavigation:  Một truyền thuyết kỳ lạ về sự đi vòng quanh
A Rare Japanese Book from the SOAS    bằng đường biển: Một sách hiếm của Nhật từ bộ
Collection in Historical Context     sưu tập SOAS trong bối cảnh lịch sử
by Timon Screech, Professor of the    Timon Screech, Giáo sư môn Lịch sử Nghệ
History of Art and Chair of the Japan   thuật và Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Nhật
Research Centre at SOAS, University of.  Bản tại SOAS, Đại học.

Painting Processions: The Social and   Các đám rước tranh: Phong cảnh xã hội và tôn
Religious Landscape of Southern India   giáo của miền Nam Ấn Độ trong một album
in a `Company' Album           ‘công ty’
by Crispin Branfoot, Lecturer in South  Crispin Branfoot, Giản viên Nghệ thuật Nam Á
Asian Art and Archaeology at SOAS.    và Khảo cổ học tại SOAS.

Astrology in Burmese Buddhist Culture:  Thuật chiêm tinh trong Văn hoá Phật giáo Miến
Decoding an Illustrated Manuscript from  Điện: Giải mã một bản thảo được minh hoạ từ
the SOAS Archives             hồ sơ lưu trữ của SOAS
by Elizabeth Moore, Senior Lecturer and  Elizabeth Moore, Giảng viên lâu năm và
Head of the Department of Art and     Trưởng Khoa Nghệ thuật và Khảo cổ học,
Archaeology, SOAS.            SOAS.

George Eumorfopoulos and the       George Eumorfopoulos và Đại học London
University of London           Yoshiko Yasumura, Nghệ thuật, Khảo cổ và
by Yoshiko Yasumura, Art, Archaeology   Người trông thư viên âm nhạc tại Thư viện
and Music Librarian at the SOAS      SOAS.
Library.

An Academic Collector: Sir Percival    Một nhà sưu tập học thuật: Ngài Percival David
David and the School of Oriental and   và Khoa Nghiên cứu phương Đông và Châu Phi
African Studies              Stacey Pierson, Giảng viên môn lịch sử đồ gốm
by Stacey Pierson, Lecturer in the    sứ Trung Quốc tại SOAS, Đại học London.
History of Chinese Ceramics at SOAS,
University of London.

The First Emperor - Recent Excavations  Hoàng đế đầu tiên - Những cuộc khai quật gần
by Jane Portal, Curator of the Chinese  đây. Jane Portal, Người quản lý các bộ sưu tập
and Korean Collections at the British   Trung Quốc và Hàn Quốc tại Bảo tàng Anh.
Museum.

Jiading Establishes a Museum of      Jiading thành lập một Bảo tàng chạm khắc tre
Bamboo Carving              Xu Zhengwei, Phó Quản lý Bảo tàng chạm khắc
by Xu Zhengwei, Deputy Curator of the   tre Jiading
Jiading Museum of Bamboo Carving.

Commentary: Strategies in Collecting   Bình luận: các chiến lược sưu tập và mua các đồ
and Buying Chinese Archaic Bronzes    đồng cổ xưa
by Sir Peter Moores            Ngài Peter Moores

								
To top