Gioi Thieu Phim Fire Proof by nguyenhungtmx

VIEWS: 471 PAGES: 26

More Info
									Kirk Cameron
The lead actor
Diễn viên chính

He was born in 1970
Anh sinh năm 1970
Cameron began acting at age nine, and his
first job was in an advertisement for a
breakfast cereal. His first starring role was at
age 10, in the television series Two Marriages.


Cameron bắt đầu diễn xuất vào lúc 9 tuổi, và
công việc đầu tiên của anh là đóng quảng cáo
về ngũ cốc dùng để ăn sáng. Vai diễn đầu tiên
của anh bắt đầu lúc 10 tuổi, trong phim truyền
hình nhiều tập “Two Marriages”
At this age, he appeared
in several television shows
and films. He became
famous after being cast as
“Michael Seaver” in the
1985 television series
Growing Pains.

Vào độ tuổi này, anh đã xuất hiện trong nhiều phim
và chương trình truyền hình. Anh trở nên nổi tiếng
sau vai diễn “Michael Seaver” trong phim truyền hình
nhiều tập “Growing Pains” vào năm 1985.
In the series, Seaver's girlfriend
was Kate MacDonald, who was
played by Chelsea Noble,
Cameron's future wife.

Trong loạt phim đó, bạn gái
của Seaver là Kate
MacDonald, do Chelsea Noble
đóng vai, là vợ tương lai của
Cameron.
Cameron subsequently became a teen
heartthrob in the late 1980s, while appearing on
the covers of several teen magazines, including
Tiger Beat, Teen Beat, 16 and others.

Sau đó Cameron trở thành diễn viên gạo cội
trong tuổi thiếu niên vào cuối thập niên 1980,
khi anh xuất hiện trên hàng loạt “tạp chí Thiếu
Niên”, gồm có “Tiger Beat”, “Teen Beat”, “16” và
các tạp chí khác.
At the time he was 15 years old, he
was making $50,000 a week. He was
also in a 60-second Pepsi
commercial during Super Bowl XXIV.

Vào độ tuổi 15, anh kiếm
được 50,000 đô Mỹ mỗi
tuần. Anh cũng có mặt trong
60 giây quảng cáo Pepsi tại
“Super Bowl 14”.
Cameron at
the Emmy
Awards in
1989 (19
years old)

Cameron
nhận giải
Emmy vào
năm 1989
(19 tuổi)
He also appeared in the end of 2008 drama
film, Fireproof, which was produced by
Sherwood Pictures. The film was created on
a budget of $500,000, with Cameron as the
lead actor, portraying, Captain Caleb Holt.
Anh cũng xuất hiện trong phim kịch
cuối năm 2008 “Chống Lửa”, được
phát hành bởi hãng phim Sherwood
Pictures. Bộ phim được dàn dựng
với ngân sách 500,000 đô Mỹ,
Cameron đóng vai chính, đội trưởng
Caleb Holt.
Though it was a low-budget film, the film grossed
$33,415,129 and was a box office success. It
was the highest grossing independent film of
2008.
Mặc dù ngân sách chi cho phim thấp, nhưng nó
kiếm về được 33,415,129 đô Mỹ, và là một phim
chiếu rạp rất thành công. Nó là bộ phim độc lập
có doanh thu cao nhất trong các phim của năm
2008.
It was also released to DVD on January 27,
2009. After the upcoming weeks, it sold
$28,507,308 in DVD sales.
Phim được phát hành đĩa DVD vào
27/01/2009. Sau vài tuần, bộ phim thu được
28,507,308 đô Mỹ từ việc bán đĩa.
The film received the Best
Feature Film award at the
San Antonio Independent
Christian Film Festival.

Phim đã nhận được giải thưởng
“Phim truyện hay nhất” tại Liên
hoan phim Cơ Đốc “Independent
San Antonio”.
Young Artist Awards
Giải nghệ sĩ trẻ

 1985 Best Young Supporting Actor
 in a Daytime or Nighttime Drama,
 Two Marriages (Nominated)

Năm 1985 giải diễn viên trẻ, vai phụ xuất
sắc nhất trong kịch buổi ngày và buổi tối,
“Two Marriages” (được chính thức đề cử)
1986 Best Young Actor Starring
in a New Television Series,
Growing Pains (Won)

Năm 1986 Ngôi sao trẻ xuất sắc nhất trong
loạt phim truyền hình nhiều tập “Growing
Pains” (đã thắng được giải)
1987 Exceptional Performance
by a Young Actor Starring in a
Television Comedy or Drama
Series, Growing Pains (Won)

Năm 1987 giải “Exceptional Performance”
được trao bởi Hài kịch truyền hình nhiều tập
cho diễn viên trẻ xuất sắc, Growing Pains (đã
thắng được giải)
1987 Best Young Male Superstar in
Television, Growing Pains (Won)

Năm 1987 siêu sao nam trẻ, hay nhất
trong phim truyền hình, Growing Pains (đã
dành được giải)
1989 Best Young Actor Starring in
a Motion Picture, Listen to Me
(Nominated)

Năm 1989 Ngôi sao trẻ xuất sắc nhất của
hãng phim Motion trong phim “Listen to me”
(được đề cử)
People's Choice Award
Giải khán giả bình chọn

1988 Favorite Young TV Performer (Won)
1989 Favorite Young TV Performer (Won)

Năm 1988 và năm 1989 diễn viên trẻ được
yêu thích nhất trên TV (dành được giải)
Nickelodeon Kids' Choice Awards
Giải Nickelodeon do trẻ em bình chọn

1990 Favorite TV Actor, Growing Pains (Won)

Năm 1990 diễn viên được yêu thích nhất trên
TV, Growing Pains (dành được giải)
Other Awards and Honors

Những giải thưởng danh dự khác
On September 13, 2009 Cameron was awarded
the key to the city of Cullman, Alabama by their
Mayor Max Townsend at First Baptist Church of
Cullman Alabama.Vào 13/09/2009 Cameron được trao giải “chìa
khóa thành phố Cullman”, bởi thị trưởng Max
Townsend, bang Alabama tại Hội Thánh Baptist
đầu tiên của Cullman Alabama
Kirk Cameron was an
atheist and loved his
fame, money and had it
all.

Kirk Cameron từng là
người vô thần, yêu tiền
tài, danh vọng và đã có
tất cả những thứ đó.
And what could be able
to change his life? Listen
to his personal
testimony...

Và điều gì đã có thể thay
đổi cuộc đời anh ấy?
Hãy lắng nghe lời làm
chứng cá nhân của
anh…
Please access to Google.com → Kirk
Cameron’s testimony.
You can choose → “Kirk Cameron - Personal
Testimony”


Xin hãy truy cập vào Google.com → Kirk
Cameron’s testimony.
Bạn có thể chọn → “Kirk Cameron – Personal
Testimony”
or “Kirk Cameron’s
testimony Video by
Repent & Trust – my
space video” to listen
and to watch his real
life.

hoặc “Kirk Cameron’s Testimony Video by
Repent & Trust – my space video” để nghe
và xem về đời sống thật của anh.
  Let’s start watching the film “Fireproof”. It
  concerns to the true experiences in our daily
  life. It’s not a make-up story. Let’s discover
  who you really are in this film!
  Mời các bạn bắt đầu xem phim “Chống lửa”.
  Bộ phim dựa trên những kinh nghiệm có thật
  trong cuộc sống. Đây không phải là một câu
  chuyện hư cấu. Hãy khám phá xem mình là ai
  trong bộ phim này!

								
To top